ΑΡΗΘΜΟ 17/2014 ΔΚΘΔΖ ΠΡΟΦΤΓΖ ΚΑΣΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΝΑΚΡΗΣΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΗΘΜΟ 17/2014 ΔΚΘΔΖ ΠΡΟΦΤΓΖ ΚΑΣΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΝΑΚΡΗΣΖ"

Transcript

1 ΑΡΗΘΜΟ 17/2014 ΔΚΘΔΖ ΠΡΟΦΤΓΖ ΚΑΣΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΝΑΚΡΗΣΖ ηνλ Πνιχγπξν θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Υαιθηδηθήο, ζήκεξα ζηηο 8 Ηνπιίνπ 2014, εκέξα Σξίηε θαη ψξα ζηελ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ Πνιπγχξνπ.., εκθαλίζζεθε ν ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ηνπ Μηραήι, θάηνηθνο Ηεξηζζνχ Υαιθηδηθήο, θάηνρνο ηνπ Α.Γ.Σ., κε ΑΦΜ. θαη δήισζε φηη πξνζθεχγεη ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ Πνιπγχξνπ, θαηά ηεο κε αξηζκφ 74/2014 Γηάηαμεο ηεο Αλαθξίηξηαο Πιεκκειεηνδηθψλ Υαιθηδηθήο, γηαηί εζθαικέλα εξκελεχηεθε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 282 παξ.1 ΚΠΓ θαη πιεκκειψο θαη κάιινλ νπδφισο αμηνινγήζεθαλ ηα πξνθχςαληα απφ ηελ αλάθξηζε πεξηζηαηηθά, κε απνηέιεζκα λα ηνπ επηβιεζνχλ πεξηνξηζηηθνί φξνη αληί λα αθεζεί εληειψο ειεχζεξνο. Δηδηθφηεξα: Έιαβα ηελ κε αξηζ. Πξση. 977/2014 απφ θιήζε θαηεγνξνπκέλνπ γηα λα πξνζέιζσ λα απνινγεζψ ελψπηνλ ηεο Αλαθξίηξηαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πνιπγχξνπ γηα ηελ ππ'αξηζ. δηθνγξαθία κε ζηνηρεία 89/2013, Α.Β.Μ. Β 2013/551 (ζπζρ. Α 2013/1777 θαη Γ 2013 /148). Πξνζήιζα απηνπξνζψπσο ζηηο , έιαβα ηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο θαη κνπ παξεδφζε έλα ρέδην θαηεγνξεηεξίνπ, αλππφγξαθν, αζθξάγηζην, πνπ δελ θέξεη ζηνηρεία ζπληάθηνπ νχηε εθδνχζαο αξρήο, είλαη παληειψο αφξηζην, ραξαθηεξίδεηαη απφ πιήξε αζάθεηα θαη δελ είλαη εδξαησκέλν ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ φρη επί πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, φρη επί απνδείμεσλ, φρη επί καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ, φρη επί ζνβαξψλ ελδείμεσλ, αιιά κνπ απνδίδεη θαηεγνξίεο γηα δήζελ πξάμεηο θαη γεγνλφηα εγθιεκαηηθά άλεπ παληεινχο χπαξμεο απιψλ έζησ ελδείμεσλ. πγθεθξηκέλα θαηεγνξνχκαη γηα δήζελ παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 187 παξ.1,3,6 Π.Κ., β) άξζξ. 189 παξ.1,2,3,45 ΠΚ άξζξ.270 ζηνηρ.β, 45,94 παξ.1 ΠΚ, γ) άξζξ.270 ζηνηρ.α, 45,94 παξ.1 ΠΚ, δ) άξζξ. 272 παξ.1,2,45,94 παξ.1 ΠΚ, ε) άξζξ. 310 παξ.3-η ΠΚ, ζη) άξζξ. 309,42,94 παξ.1 ΠΚ, δ) άξζξ. 270 ΠΚ άξζξ. 382 παξ.2 πεξ.β, γ-1, 45,94 παξ.1 ΠΚ, ε) άξζξ. 382 παξ.1,45,94 παξ.1 ΠΚ, ζ) άξζξ. 1 παξ.1 παξ.β, 3,ζη, αξ.10 παξ.1, 13α Ν.2168/93, η) άξζξ. 14 Ν.2168/1993, ηα) άξζξ.1 παξ.1,5 παξ.1,6 παξ.2 ηνπ Ν.456/1976. Πξνζήιζα ζηηο θαη θαηέζεζα ην απφ Απνινγεηηθφ κνπ Τπφκλεκα, αξλνχκελνο φιεο ηηο απνδηδφκελεο ζε εκέλα θαηεγνξίεο, απνηεινχκελν απφ 196 ζειίδεο κε επίθιεζε θαη επηζχλαςε 264 απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ θαη επίθιεζε θαη πξνζθφκηζε καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ απηνπηψλ θαη απηεθφσλ αμηφπηζησλ καξηχξσλ, πνπ βεβαίσλαλ θαη θαηέζεηαλ ηα αιεζηλά θαη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. 1

2 Γηά ηνπ απνινγεηηθνχ κνπ ππνκλήκαηνο δελ αξλήζεθα απιψο ηππηθά ηηο θαηεγνξίεο, αιιά παξείρα νπζηαζηηθά α) θάζε δηεπθξίληζε, εμήγεζε ιεπηνκεξψο θαη εκπεξηζηαησκέλα, β) πξνζθφκηζα 264 απνδεηθηηθά έγγξαθα, γ) πξνζθφκηζα θαη επηθαιέζζεθα πιήζνο καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ απηνπηψλ θαη απηήθνσλ αμηφπηζησλ καξηχξσλ, δ) επεζήκαλα θαη παξείρα φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν κνλαδηθφο κάξηπξαο θαηεγνξίαο ηεο Αζθάιεηαο Θεζζαινλίθεο, θ., δηέζηξεςε ζπλεηδεηά ηελ αιήζεηα ψζηε λα κε θαηαζηήζεη θαηεγνξνχκελν, φρη απνδεηθλχνληαο ή παξαζέηνληαο αληηθεηκεληθά γεγνλφηα, αιιά θαληαδφκελνο θαη πηζαλνινγψληαο θαη παξεξκελεχνληαο κφλν εθδειψζεηο, ελέξγεηέο κνπ θαη ιφγνπο κνπ, πνπ εγέλνλην απφ εθδήισζε άζθεζεο λνκίκνπ θαζήθνληνο θαη απφ εηδηθφ ελδηαθέξνλ. εβφκελνο θαη ηηκψληαο ηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε θαηέζεζα θαηά ηνπ κνλαδηθνχ κάξηπξα θαηεγνξίαο φια εθείλα ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο δηθήο καο αζσφηεηαο. Καηέζεζα φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα βνεζνχζαλ ηελ Αλαθξίηξηα αθνινπζψληαο ηε θσλή ηεο ζπλεηδήζεψο ηεο θαη νδεγνχκελε απφ ηελ απξνζσπφιεπηε θξίζε ηεο, ε νπνία ζα εδξάδεην απνθιεηζηηθά επί ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ, ηελ αμηνπηζηία ησλ καξηχξσλ, ηελ αμία ησλ απνδεηθηηθψλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ, λα πξνβεί ζηελ νξζή εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ θαη λα κε πξνζάςεη εηο βάξνο κνπ ςεπδψο αδηθήκαηα πνπ φρη κφλν δελ ηέιεζα, αιιά νπδέπνηε δηελνήζελ. Δίλαη γεγνλφο φηη ε εληηκφηαηε Αλαθξίηξηα είρε θαιέζεη ηηο ίδηεο ψξεο θαη πιήζνο άιισλ ζπγθαηεγνξνπκέλσλ κνπ γηα λα απνινγεζνχλ κε παξνπζία πνιιψλ ζπλεγφξσλ. Μφλνλ εγψ ηεο θαηέζεζα απνινγεηηθφ ππφκλεκα 196 ζειίδσλ κε 300 ζρεδφλ απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη εμέηαζε πέληε κάξηπξέο κνπ. Δίλαη ζαθέο φηη γηα λα κειεηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη φιν απηφ ην πιηθφ, δελ ήηαλ αξθεηέο κία ή δπν ψξεο. Δπίζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Δηζαγγειέαο θαη απηή ηελ ψξα πνπ απνινγήζεθα, δελ ήηαλ θαλ ζηνλ Πνιχγπξν αιιά επξίζθεην ζε θαζνξηζκέλε επίζθεςή ηεο ζηηο θπιαθέο Καζζάλδξαο. Όηαλ αξγά ην κεζεκέξη επέζηξεςε, ππήξραλ έμσ απφ ην γξαθείν ηεο αζηπλνκηθνί κε πεξηζηαηηθά απηφθσξεο δηαδηθαζίαο, κε ηα νπνία αζρνιήζεθε γηα ηε ζχληαμε θαηεγνξεηεξίνπ θαη ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζήο ηνπο. Ο θαζείο, ινηπφλ θαηαλνεί φηη γηα κηα ζεκαληηθή δηθνγξαθία ζαλ ηε δηθή κνπ, εθ ησλ πξαγκάησλ δελ ππήξρε ν επηβαιιφκελνο ρξφλνο γηα λα κειεηεζνχλ, λα αμηνινγεζνχλ θαη εθηηκεζνχλ κε ηελ επηβαιιφκελε πξνζνρή. Ωο εθ ηνχηνπ πξνζθεχγσ ζην πκβνχιην Πιεκ/θσλ Πνιπγχξνπ ψζηε λα εμππεξεηεζεί ε νξζή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη λα ιάκςεη ε αιήζεηα. Ζ δηάηαμε 74/2014 εθδφζεθε πξνθαλψο θάησ απφ αδηέμνδν ζην νπνίν πεξηήιζαλ θάησ απφ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ε 2

3 αλαθξίηξηα θαη ε θ. Δηζαγγειέαο, δει. απφ ηε κηα δελ είραλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα λα κειεηήζνπλ ην απνινγεηηθφ κνπ ππφκλεκα, ηα 300 απνδεηθηηθά κνπ έγγξαθα, ηηο έλνξθεο θαηαζέζεηο θ.ι.π., θαη απφ ηελ άιιε γηα κηα δηθνγξαθία πνπ έρεη πάξεη παλειιαδηθέο δηαζηάζεηο, δελ κπνξνχζαλ ρσξίο ηελ απαηηνχκελε κειέηε λα κελ επηβάινπλ πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, θαη απηφ θπζηθά γηα πνιινχο θαη επλφεηνπο ιφγνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Αλαθξίηξηα θαηαιήγνληαο ζηε Γηάηαμή ηεο, αλαθέξεη: «Δπεηδή απφ ηηο θαηαζέζεηο καξηύξσλ, έγγξαθα, απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πξνθχπηνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ελνρήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα ηηο παξαπάλσ πξάμεηο, θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαίν λα ηεζνχλ ζ απηφλ νη πεξηνξηζηηθνί φξνη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί φηη ν παξαπάλσ θαηεγνξνχκελνο ζα παξαζηεί νπνηεδήπνηε ζηελ Αλάθξηζε ή ζην Γηθαζηήξην (άξζξ. 296 Κ.Π.Γ.). Όπσο ην Γηθαζηήξηφ αο ζα δηαπηζηψζεη εμ φισλ ησλ αλσηέξσ, νπδεκία φρη ζνβαξή έλδεημε ελνρήο κνπ ππάξρεη, αιιά νχηε θαλ απιή έλδεημε ηέιεζεο απηψλ ησλ αδηθεκάησλ. πγθεθξηκέλα ινηπφλ επηζεκαίλσ ζην πκβνχιηφ αο φηη: 1) Δλψπηνλ ηεο Αλαθξίηξηαο πξνζήιζαλ θαη ελφξθσο εμεηάζζεθαλ φινη νη θάηνρνη ησλ απηνθηλήησλ, βαξθψλ, καγαδηνχ, κνηνπνδειάηνπ, ζηα νπνία απφ αγλψζηνπο πξνμελήζεθαλ δεκηέο θαη είλαη κάξηπξεο θαηεγνξίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα επηθαινχκαη: 1. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο θ.. 2. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 3. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 4. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 5. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 6. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 7. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 8. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 9. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 10. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 11. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 12. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 13. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 14. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 15. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 16. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 3

4 17. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 18. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ. 19. Σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ.σελ απφ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηεο. Οπδείο εμ' φισλ απηψλ θαηέζεζε ηελ παξακηθξή ππόλνηα φηη εγψ θαζ'νηνλδήπνηε ηξφπν πηζαλόλ έζησ λα ζπκκεηείρα ζηηο εηο βάξνο ηνπο εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θαη ζηελ πξφθιεζε βιάβεο ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο. Οχηε θαλ λχμε θάλνπλ φηη κπνξεί λα ζεσξεζψ χπνπηνο θαη απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζεκαληηθφ. 2) Έγηλε έιεγρνο ζην DNA κνπ, εμεηάζζεθαλ φια ηα επξήκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εγθιεκάησλ θαη ην DNA κνπ δελ ηαπηνπνηήζεθε κε θαλέλα απνιχησο εχξεκα, γεγνλφο πνπ θαη απηφ απνδεηθλχεη πεξίηξαλα ηελ αζσφηεηά κνπ. 3) Mε εληνιή ηνπ Δηζαγγειέσο έγηλε άξζε ηνπ ηειεθσληθνχ απνξξήηνπ κνπ θαη απνκαγλεηνθσλήζεθαλ φιεο νη ζπλνκηιίεο κνπ ηεο επίκαρεο πεξηφδνπ θαη πξν ηεο ηέιεζεο ησλ εγθιεκάησλ θαη κεηά. ε θακία απνιχησο ηειεθσληθή ζπλνκηιία κνπ δελ πξνθχπηεη θάπνηα έλδεημε πνπ λα πξνηξέπσ θάπνηνλ ζηελ ηέιεζε ησλ εγθιεκάησλ γηα ηα νπνία θαηεγνξνχκαη ή έζησ λα θάλσ ηελ παξακηθξή αλαθνξά γηα θάπνηα απφ ηηο απνδηδφκελεο ζε εκέλα εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, θαη απηφ είλαη ζεκαληηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο αζσφηεηάο κνπ. 4) Καηέζεζαλ ελφξθσο πιήζνο αζηπλνκηθψλ θαη νπδείο εμ'απηψλ θάλεη ηελ νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην πξφζσπφ κνπ. Δπηθαινχκαη ηηο θάησζη 22 έλνξθεο θαηαζέζεηο ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ ελππάξρνπλ ζηε δηθνγξαθία: 1. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 2. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 3. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 4. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 4

5 5. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 6. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηεο. 7. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 8. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 9. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 10. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 11. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 12. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 13. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 14. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 15. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 16. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 17. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 18. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 19. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 20. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 21. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 22. Σελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ. 5) Δληφο ηνπ πιηθνχ ηεο δηθνγξαθίαο δελ ππάξρεη φρη θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ππ'εκνχ ηέιεζε φισλ απηψλ ησλ εγθιεκάησλ ή γηα ηελ πξφθιεζε βνχιεζεο γηα λα ηα ηειέζνπλ άιινη, αιιά νχηε απιέο ελδείμεηο πνπ λα ζηνηρεηνζεηνχλ ππφλνηα δελ ππάξρεη. 6) Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη εληφο ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ πνπ κνπ επεδφζε, νη αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο δελ απνδίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα αιιά ζε άγλσζηα, αφξηζηα γίλεηαη επίθιεζε φισο αλεμαηξέησο ζηνπο ζπγθαηεγνξνπκέλνπο κνπ, κνπ απνδίδνπλ ηηο θαηεγνξίεο παληειψο αφξηζηα, κε πιήξε αζάθεηα θαη ηεξάζηηα θελά. Λείπνπλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ θαη ζεκειηψλνπλ ηελ αληηθεηκεληθή ή ππνθεηκεληθή ππφζηαζε ησλ εγθιεκάησλ πνπ κνπ απνδίδνληαη. Δπίζεο δελ αλαθέξεηαη πψο θαη ζε πνηνλ θπζηθφ απηνπξγφ σο εζηθφο απηνπξγφο πξνθάιεζα ηελ απφθαζε εθηέιεζεο ησλ εγθιεκαηηθψλ σο άλσ πξάμεσλ. Γελ αλαθέξεηαη πψο έγηλε 5

6 ππ'εκνχ ε πξνθιεζε ηεο απνθάζεσο απηήο δειαδή: α) κε πξνηξνπέο β) κε πεηζψ γ) κε θνξηηθφηεηα δ) κε εθκεηάιιεπζε ηεο επηβνιήο ζην θπζηθφ απηνπξγφ ιφγσ θάπνηαο εμάξηεζεο; ηελ πεξίπησζε ηεο εζηθήο απηνπξγίαο γηα λα έρεη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηελ απφ ηα άξζξα 93 παξ.3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ηνπ ΚΠΓ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνιφγεζε, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε απηήλ ν ηξφπνο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία ν εζηθφο απηνπξγφο πξνθάιεζε ζην θπζηθφ απηνπξγφ ηελ απφθαζε λα εθηειέζεη ηελ άδηθε πξάμε πνπ δηέπξαμε, θαζψο θαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά απφ ηα νπνία ην δηθαζηήξην ζπλήγαγε φηη ν εζηθφο απηνπξγφο παξήγαγε κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα απηά ζην θπζηθφ απηνπξγφ ηελ απφθαζε λα ηειέζεη ηελ άδηθε πξάμε πνπ δηέπξαμε. 7) ηηο πξνζήιζαλ ελψπηνλ ηεο Αλαθξίηξηαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πνιπγχξνπ νη πέληε αμηφπηζηνη θαη έγθξηηνη κάξηπξέο κνπ, νη νπνίνη ελφξθσο θαηέζεζαλ φια ηα πεξί ηεο αζσφηεηάο κνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: Πξψηνο θαηέζεζε ν θ., ν Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο Υαιθηδηθήο, ν νπνίνο ηελ 12 ε Ματνπ 2013 ήηαλ απηφπηεο θαη απηήθννο κάξηπο ησλ επεηζνδίσλ θαη ν έρσλ ηελ επζχλε ηεο επηρείξεζεο. Απηφο ινηπφλ θαηέζεζε φηη εγψ δελ έρσ θακκία ζρέζε κε ηα γεγνλφηα. Γεχηεξνο θαηέζεζε ν Αξρηκαλδξίηεο π. Υξηζηφδνπινο Αγγειφγινπ, Πλεπκαηηθφο θαη εθεκέξηνο ηνπ Η. Ζζπραζηεξίνπ «Παλαγία, ε Φνβεξά Πξνζηαζία», φπνπ θαηέζεζε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ αζσφηεηά κνπ. Σξίηνο θαηέζεζε ν Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ. θ. Γαληήι εξγθειίδεο, πνπ είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» θαη εμήγεζε φηη φιεο νη εθδειψζεηο, νη ελέξγεηέο κνπ, νη ιφγνη κνπ, είλαη εθδειψζεηο λφκηκνπ θαζήθνληνο θαζψο ηπγράλσ Πξφεδξνο ηνπ «Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ». Σέηαξηνο θαηέζεζε ν Γήκαξρνο Αιεμαλδξνππφιεσο θ. Δπαγγ. Λακπάθεο, κέινο ηεο δηαλνκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Ρνδφπεο, Έβξνπ θαη θαηέζεζε πεξί ηεο αζσφηεηφο κνπ. Πέκπηνο θαηέζεζε ν πξψελ Γήκαξρνο ηαγείξσλ-αθάλζνπ θ. Μηρ. Βιαρφπνπινο, ν νπνίνο θαη απηφο θαηέζεζε γηα ην πξφζσπφ κνπ θαη ηελ αζσφηεηά κνπ. 6

7 ε φιε ηε δηθνγξαθία κφλν έλαο ππάιιεινο ηεο αζθάιεηαο Θεζ/ληθεο έρεη θαηαζέζεη εηο βάξνο κνπ, ν θ..., ν νπνίνο απιά έρεη πξνβεί ζε δηαζηξνθή φισλ ησλ λνκίκσλ ελεξγεηψλ κνπ πνπ γίλνληαη θαζαξά απφ εθδήισζε θαζήθνληνο θαη απφ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη άξζξ. 367 ΠΚ θαη πξνο εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληφο κνπ σο Πξνέδξνπ θαη λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/ληθεο εγθεθξηκέλνπ «Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ», θαη ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, γεγνλφο πνπ αλ δελ ηα εθηεινχζα ζα ήκνπλ ππφινγνο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Θέισ λα επηζεκάλσ φηη έλαο κφλν ππάιιεινο ησλ ζσκάησλ Αζθαιείαο θαηέζεζε εηο βάξνο κνπ, δηαζηξέθνληαο ηελ αιήζεηα. Δληφο ηνπ απνινγεηηθνχ κνπ ππνκλήκαηνο ζηηο ζει. 115 κε ηίηιν: «Σα ζψκαηα Αζθαιείαο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Διιεληθφο Υξπζφο», αλαθέξσ θαη πξνζθνκίδσ ηα απνδεηθηηθά πεξί απηνχ ζηνηρεία θαη έγγξαθα: Βι. ζει. απνινγ.ππνκλήκαηνο 116: «Η ίδια η εηαιπεία ζηο επίζημο πεπιοδικό ηηρ «Μεηαλλεςηικά Νέα», ηεύσορ 7, μηνόρ Ιοςλίος 2013 (ΣΧΕΤΙΚΟ 228) γνωζηοποιεί όηι: «ζηα πλαίζια ηηρ ανηαποδοηικόηηηαρ πποζθέπει ζηα ζώμαηα αζθαλείαρ οικονομική και ςλικοηεσνική ζηήπιξη ζε κάθε επίπεδο». Δάλ θαη ζήκεξα κπείηε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ην έρεη θαη εθεί αλεξηεκέλν. Γλσζηνπνηεί αλεξπζξίαζηα φηη ηα ψκαηα Αζθαιείαο πνπ δηελεξγνχλ φια ηα αλσηέξσ (θαη θπξίσο έρνπλ επσκηζζεί εθ ηεο ειιεληθήο δηθαηνζχλεο ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ηελ πξνδηθαζία, ηηο πξναλαθξίζεηο, ηνλ ζρεκαηηζκφ δηθνγξαθηψλ θαη ηελ ζηήξημε απηψλ κε κάξηπξεο θαηεγνξίαο, απηά ινηπφλ ηα ψκαηα Αζθαιείαο) ζην πλεχκα ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο ηπγράλνπλ ηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ζε θάζε επίπεδν θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηελ «Διιεληθφο Υξπζφο», θαη απηή ε ππνζηήξημε ζε θάζε επίπεδν θαη κάιηζηα ηειεηψλεη κε ην «θ.α.», θαη άιια, ηα νπνία «άιια» ν θαζέλαο κπνξεί λα αξρίζεη λα θαληάδεηαη ηη είλαη απηά ηα «θαη άιια». Γειαδή κεηαμχ δχν αληηδίθσλ α) ησλ αληηδξψλησλ ηίκησλ θαηνίθσλ θαη β) ηεο παξαλνκνχζεο εηαηξείαο, ν ηξίηνο πνπ ζρεκαηίδεη ηηο δηθνγξαθίεο, έρεη νηθνλνκηθφ ρνξεγφ ηνλ έλαλ εθ ησλ δχν θαη κάιηζηα ηνλ παξαλνκνχληα. Καη ελψ απηφ είλαη απίζηεπηα ηεξάζηην ζέκα, πνπ πηζηεχσ φηη νχηε ζηε νκαιία θαη ζηε «ηέξα Λεφλε» δελ ην ζπλαληάο, ελψ ην δεκνζηεχεη ε ίδηα ε εηαηξεία, νπδείο δελ ην αλέδεημε ζηελ Βνπιή, νπδείο παξαηηήζεθε, θαη νπδείο εθ ηεο δηθαηνζχλεο δελ θηινηηκήζεθε λα πάξεη ηηο δηθνγξαθίεο απφ ηνπο νηθνλνκηθά ρνξεγνχκελνπο αζθαιίηεο θαη λα ηηο αλαζέζεη π.ρ. ζε έλαλ Δθέηε Αλαθξηηή. Απηφ είλαη κείδνλ εζηθφ έγθιεκα θαη θπζηθά κέρξη ζήκεξα ε ΔΛ.Α. δελ εμέδσζε νχηε έλα ηππηθφ Γειηίν Σχπνπ, ψζηε λα αλαηξέζεη ή λα δηθαηνινγεζεί. 7

8 Οη απινί αζηπλνκηθνί είλαη καδί κε ηνπο αληηδξψληεο θαηνίθνπο, είλαη ζπγγελείο, ηα παηδηά, ηα αδέιθηα, νη θίινη ηνπο. Γη απηφ θαη φηαλ κπνξνχλ θαη ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία, ιέλε ηε κνλαδηθή αιήζεηα γηα ηνπο θαηνίθνπο, θαη σο απφδεημε αλαθέξσ φηη ε έγθξηηε δεκνζηνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο «ΣΑ ΝΔΑ», θα Μαηίλα Ζξεηψηνπ, έρνληαο θάλεη αιεζηλφ θαη εηο βάζνο ξεπνξηάδ, ζηηο ζηελ ζει. 3 ηεο εθεκεξίδαο «ΣΑ ΝΔΑ» κε ηίηιν: «Καηεγνξψ ζειίδσλ γηα ην "αληάξηηθν" ζηηο θνπξηέο», γλσζηνπνηεί κε ην άξζξν ηεο φηη: «Οη αζηπλνκηθνί, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηελ έξεπλα ησλ ππνζέζεσλ», ηεο δήισζαλ φηη: «Δεν ππόκειηαι για κακοποιούρ, είναι κάηοικοι οι οποίοι δηλώνοςν λανθαζμένα ηην ανηίδπαζή ηοςρ» (βι. ΥΔΣΗΚΟ κνπ 229). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ελψ θαηέζεζε φια απηά έλαο απιφο ππάιιεινο ηεο Αζθάιεηαο πνπ έρνπλ νηθνλνκηθφ ρνξεγφ ηελ εηαηξεία, ζηηο ελψπηνλ ηεο Αλαθξίηξηαο πξνζήιζε ν Αζηπλνκηθφο Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Υαιθηδηθήο, θ.., θαη θαηέζεζε ηελ αιήζεηα ππέξ εκνχ θαη κάιηζηα θαη σο απηφπηεο θαη απηήθννο κάξηπο ησλ επίκαρσλ γεγνλφησλ ηεο 12 εο Ματνπ Γηεξσηψκαη ινηπφλ επιφγσο, ε ζπληάθηξηα ηεο ππ αξηζ. 74/2014 Γηαηάμεσο θαη ηνπ αλψλπκνπ, αλππφγξαθνπ θαη αφξηζηνπ θαηεγνξεηεξίνπ πνηα ζηνηρεία εθ ηεο δηθνγξαθίαο έιαβε ππ'νςηλ θαη ζπλεθηίκεζε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο δηθαζηηθήο ηνπ θξίζεο; Πνηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή πνηεο ελδείμεηο πξνέθπςαλ απφ ηελ πξναλάθξηζε θαη αλάθξηζε γηα ηα αληηθεηκεληθά θαη ππνθεηκεληθά ζηνηρεία ησλ εγθιεκάησλ απηψλ, πνηεο νη απνδείμεηο πνπ ηα ζεκειηψλνπλ, θαζψο θαη νη ζθέςεηο θαη νη λνκηθνί ζπιινγηζκνί κε ηνπο νπνίνπο έγηλε ε ππαγσγή απηψλ ζηελ νπζηαζηηθή πνηληθή δηάηαμε πνπ εθαξκφζζεθε θαη θξίζεθε φηη ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο, ηθαλέο λα ζηεξίμνπλ ηηο θαηεγνξίεο, ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ηεο ζέζπηζεο ησλ επαρζψλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ παξαπνπή κνπ ζην αθξναηήξην; Όια είλαη αζαθή, γεληθά, αφξηζηα, κε απνηέιεζκα επί αζαθψλ θαη ανξίζησλ θαηεγνξηψλ λα αδπλαηψ αθφκα θαη λα απνινγεζψ ζπγθεθξηκέλα, κε απνηέιεζκα λα ζηεξνχκαη ην δηθαίσκα ζε κηα δίθαηε δίθε. Ζ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο δελ εδξάδεηαη ζε φζα γεληθψο θαη ανξίζησο, αζαθψο θαηαινγίδνληαη ζε θάπνηνλ απφ θάπνηνλ ρνξεγνχκελν θαη πξνζπαζνχλ λα ηα θαηαζηήζνπλ πηζηεπηά, αιια ζε φζα ε απνδεηθηηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεί σο αιεζηλά θαη ππαξθηά. Γηεξσηψκαη ινηπφλ εχινγα, επί ηνπ πξνθεηκέλνπ γηα ην πξφζσπφ κνπ, πνηέο έζησ απιέο ελδείμεηο έιαβε ππ'φςηλ ηεο ε ζπληάθηξηα ηεο ππ αξηζ. 74/2014 Γηαηάμεσο θαη ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ γηα λα απνδψζεη ζην πξφζσπφ κνπ ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα εγθιήκαηα θαη λα ζέζεη ηνπο επαρζείο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο; 8

9 Θέισ λα ππνκλήζσ ελ αξρή θαη λα επηζεκάλσ φηη δελ ππνρξενχκαη λα απνδείμσ ηελ αζσφηεηά κνπ, θαζφηη ην βάξνο ηεο απόδεημεο ηεο ελνρήο ηελ θέξεη ν Αλαθξηηήο, ε Δηζαγγειέαο θαη ην Γηθαζηήξηό αο. Αθφκα θαη νη ακθηβνιίεο, πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ βέβαηεο δηθαληθήο πεπνίζεζεο γηα ηελ ελνρή κνπ, κεηξνχλ ππέξ εκνχ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ (in dubio Pro reo), θαη ζηελ πεξίπησζε αθφκα ακθηβνιηψλ πξέπεη ν θαηεγνξνχκελνο λα θεξχζζεηαη αζψνο. Αθφκα θαη ε παιηά «πνηλή ππνλνίαο» αληίθεηαη ζην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο. Ωο θαηεγνξνχκελνο έρσ ηελ αμίσζε απφ ηνλ Αλαθξηηή θαη ηελ Δηζαγγειέα λα αηηηνινγνύλ πιήξσο εκπεξηζηαησκέλα ηελ απόθαζή ηνπο θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ κνπ απνδίδνπλ. Ζ αηηηνινγία πεξηιακβάλεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππόζεζεο πνπ ζεσξνύληαη απνδεδεηγκέλα από ην δηθαζηήξην, ηα απνδεηθηηθά κέζα, ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ησλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ, ηελ απάληεζε ζηνπο ηζρπξηζκνύο ησλ δηαδίθσλ θαη ηηο ζθέςεηο, κε ηηο νπνίεο εξκήλεπζε ην δηθαζηήξην ηνλ θαλόλα δηθαίνπ πνπ εθάξκνζε θαη κε ηηο νπνίεο ππήγαγε ή όρη ηα απνδεδεηγκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζηνλ θαλόλα δηθαίνπ. πγθεθξηκέλα, ν θάζε θαηεγνξνύκελνο έρεη αμίσζε γηα κηα δίθαηε δίθε, γηα κηα εππξεπή δηθαηνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ησλ απνδείμεσλ βάζεη ηνπ ά. 6παξ. 1 ΔΓΑ θαη ηεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αξρήο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζην ά.25 παξ.1. Σν ά.177 παξ.1 ΚΠνηλΓ θαζηεξώλεη ηελ αξρή ηεο εζηθήο απόδεημεο ή ηεο ειεύζεξεο εθηίκεζεο ησλ απνδείμεσλ θαη νξίδεη όηη ην δηθαζηήξην θαη ν εηζαγγειέαο δε δεζκεύνληαη από ην λόκν σο πξνο ηελ αμηνιόγεζε θαη εθηίκεζε ησλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ. Ο ζθνπφο είλαη λα θζάζεη ν δηθαζηήο κε αζθάιεηα θαη ρσξίο πιάλεο ζηελ νπζηαζηηθή αιήζεηα θαη ε αηηία είλαη φηη δελ κπνξεί ν λφκνο λα θαζνξίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ κε επηηπρία ηελ αμία ελφο ή πνιιψλ καδί απνδεηθηηθψλ κέζσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. Βέβαηα, απηό δε ζεκαίλεη ζε θακκία απνιύησο πεξίπησζε απζαίξεηε εθηίκεζε ή αξάδηαζκα ανξίζησλ θαηεγνξηψλ κε ηελ «ζέζνπια», αιιά λα πξνθχπηεη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, κε ηα νπνία ν δηθαζηήο νθείιεη λα ζρεκαηίζεη ηε δηθαληθή ηνπ πεπνίζεζε. Αληηθεηκεληθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ είλαη: 1) νη θαλόλεο ηεο ινγηθήο. Πξόζθξνπζε ζ απηνύο εκθαλίδεηαη, όηαλ ε απόθαζε πεξηέρεη αληηθάζεηο, αζάθεηεο ή θελά, όηαλ ν δηθαζηήο δελ αμηνινγεί θαζόινπ ηα ππάξρνληα απνδεηθηηθά κέζα, από ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα πξνθύςεη θάηη δηαθνξεηηθό από εθείλν ζην νπνίν θαηέιεμε, όηαλ ν δηθαζηήο αθνινπζεί αλεμέηαζηα απνδεηθηηθό κέζν, ρσξίο λα ειέγρεη ηελ πνηόηεηά ηνπ, ή όηαλ κεηαμύ πεξηζζόηεξσλ εθδνρώλ θαη 9

10 δπλαηνηήησλ επηιέγεη απζαίξεηα θάπνηα, ρσξίο λα έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο άιιεο. 2) Σα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο. Πξόζθξνπζε πθίζηαηαη όηαλ ην δηθαζηήξην ή ν εηζαγγειέαο ή ν αλαθξηηήο δελ ηα ιακβάλεη ππόςε θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ ή όηαλ εθιακβάλεη εζθαικέλα έλα γεγνλόο σο δίδαγκα ηεο θνηλήο πείξαο. Σέηνην ζεσξείηαη ε γλώζε ηεο εκπεηξηθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαηά ηξόπν γεληθό θαη αθεξεκέλν κε ηε βνήζεηα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. 3) Οη αζθαιείο δηαγλψζεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο. Πξφζθξνπζε ππάξρεη φηαλ ν δηθαζηήο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ δελ ιακβάλεη ππφςε επηζηεκνληθά ή ηερληθά κέζα, ηα νπνία ζεσξνχληαη απφ ηνπο εηδήκνλεο βέβαηα θαη δελ επηδέρνληαη ακθηζβήηεζε (π.ρ. DNA, ά.200α ΚΠνηλΓ). Ζ Γηάηαμε 74/2014 είλαη αζαθήο, παληειψο αφξηζηε, είλαη «copy» γηα φινπο ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο θαη δελ πξνζδηνξίδεη βάζεη πνησλ αθξηβψο ζηνηρείσλ θέξνκαη σο έρσλ ηειέζεη ηα εγθιήκαηα. Ο Αλαθξηηήο ιέεη εληειψο αφξηζηα φηη: «απφ ηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο, θαηαζέζεηο καξηχξσλ, έγγξαθα, απνινγία θαηεγνξνπκέλνπ πξνθχπηνπλ απνρξψζεο ελδείμεηο ελνρήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα πιήζνο εγθιεκάησλ». Δγψ θαη νη ζπλήγνξνί κνπ εληφο ηεο δηθνγξαθίαο δελ είδακε λα ππάξρεη θακκία έλδεημε πνπ λα επηβεβαηψλεη ή έζησ λα πηζαλνινγεί ηα σο άλσ θξηθηά εγθιήκαηα, θαλέλα έγγξαθν δελ αλαθέξεη θάηη ηέηνην, νπδείο κάξηπξαο θαηεγνξίαο έρεη θαηαζέζεη θάηη ηέηνην, νπδέλ αλαθέξεηαη ζην δηθφ κνπ απνινγεηηθφ ππφκλεκα θαη ινηπφ απνδεηθηηθφ πιηθφ. Αλ θαη ν Αλαθξηηήο θαη ε Δηζαγγειέαο Πιεκκειεηνδηθψλ πξέπεη λα θιεζεί απφ ην πκβνχιηφ ζαο λα παξάζρνπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ σο άλσ θαηεγνξηψλ πνπ κνπ απνδίδνπλ, θαη λα αλαθέξνπλ από πνην αθξηβώο ζηνηρείν ηεο δηθνγξαθίαο, από πνηα αθξηβώο θαηάζεζε κάξηπξα θαηεγνξίαο ή ππεξάζπηζεο, από πνην έγγξαθν ζπγθεθξηκέλα, θαη από πνην αθξηβώο ζεκείν ηεο απνινγίαο κνπ απνδεηθλύνληαη ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα, εάλ ν Αλαθξηηήο θαη ε Δηζαγγειέαο αδπλαηνχλ λα ζαο ηα ππνδείμνπλ θαη επηζεκάλνπλ, ηφηε ην πκβνχιηφ αο νθείιεη ελδειερψο λα κειεηήζεη ηελ δηθνγξαθία δηεμεξρφκελν ελ αλαγλψζεη επηκειψο θάζε έγγξαθν εληφο απηήο, ψζηε εμ ηδίσλ λα δηαπηζηψζεη φηη εληφο ηεο δηθνγξαθίαο ΟΤΓΔΝ ΑΠΟΛΤΣΩ ΣΔΣΟΗΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΤΠΑΡΥΔΗ, ΟΤΓΔΜΗΑ ΑΠΟΛΤΣΩ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΠΟ ΟΤΓΔΝΟ, ΟΤΣΔ ΤΠΟΝΟΗΑ ΚΑΣΑΓΔΓΡΑΜΜΔΝΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΔΘΔΗΜΔΝΖ ΤΠΟ ΣΗΝΟ, ΟΤΣΔ ΚΑΝ ΠΗΘΑΝΟΛΟΓΖΖ. 10

11 ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΔΠΑΥΘΟΤ ΟΡΟΤ ΣΖ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖ ΥΩΡΑ ΚΑΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΜΟΤ ΣΟ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 296 Κ.Π.Γ. ν ζθνπφο ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ είλαη λα εμαζθαιηζζεί φηη εθείλνο ζηνλ νπνίν επηβιήζεθαλ ζα παξαζηεί νπνηεδήπνηε ζηελ αλάθξηζε ή ζην δηθαζηήξην θαη ζα ππνβιεζεί ζηελ εθηέιεζε ηεο απνθάζεσο. ηε δηάηαμε πεξί ζέζεσο πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, πξέπεη ν αλαθξηηήο λα δηαιάβεη εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία (βι. θαη Μαξγαξίηε «Τπεξάζπηζε» 1991 ζει.1192), κε ηελ έλλνηα φηη ε επηβνιή ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ πξνυπνζέηεη πάληα κία in concreto αμηνιφγεζε βάζεη πηζαλνινγήζεσο αλαθνξηθά είηε κε ηελ ελνρή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ είηε κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη πξνζθνξφηεηα ηνπ κέηξνπ. Οη πεξηνξηζηηθνί φξνη είλαη κέηξα δπλεηηθά, δει. είλαη δπλαηφλ λα κελ επηβιεζνχλ, έζησ θαη αλ ζπληξέρνπλ νη ππφ ηνπ λφκνπ δηαγξαθφκελεο πξνυπνζέζεηο, επαθηέκελα ζηελ έκθξνλα θξίζε ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηηθνχ νξγάλνπ (ΔθΑζ 1118/89 ΠΥξ ΛΘ 902) θαη ΠιεκΠεηξ 415/1994 (88997). ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηή πεξί ηεο επηβνιήο επαρζνχο πεξηνξηζηηθνχ κέηξνπ πξέπεη λα βαξχλεη ν πξφηεξνο βίνο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ε πξνζσπηθφηεηα, ε θνηλσληθή ηνπ πξνζθνξά θ.ι.π. Κάζε αλαθξηηηθή πξάμε πνπ επηβάιιεηαη ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ ηελ ζθνπηά ηεο πξνζθνξφηεηαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο, θαη εηδηθά γηα ηελ επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, ζεσξείηαη απηνλφεην φηη ν αλαθξηηήο ηνπο επηβάιιεη κόλνλ όηαλ πξνθύπηεη από νπζηώδε θαη αλακθηζβήηεηα ζηνηρεία φηη ν θαηεγνξνχκελνο δελ ζα εκθαληζζεί ζην δηθαζηήξην θαη δελ ζα ππνβιεζεί ζηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο (βι. ΠιεκΠεηξ 415/1994 (88997) ). Ο αλαθξηηήο επέβαιε ηνλ επαρζή φξν απαγφξεπζεο εμφδνπ κνπ απφ ηελ ρψξα θαη ηελ παξνπζία κνπ ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα, πιήξσο αλαηηηνιφγεηα θαη ρσξίο θακκία απνιχησο παξάζεζε ζηνηρείσλ (φρη νπζηψδε θαη αλακθηζβήηεηα, αιιά έζησ απιψο ζηνηρείσλ πνπ λα πξννησλίδνπλ ηελ κε εκθάληζή κνπ ζην Γηθαζηήξην). Αληηζέησο είρε ιάβεη γλψζε απφιπηε φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ην ήζνο κνπ, ηελ αθεξαηφηεηά κνπ, ηνλ ζεβαζκφ κνπ ζηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε θαη ζηνλ λφκν. ηελ έκθξνλα θξίζε αο αλαθέξσ ηα αλσηέξσ πνπ δελ έιαβε θαζφινπ ππ φςηλ ηεο ε Αλαθξίηξηα θαη επαθίεκαη ζηελ θξίζε ζαο θαη ζην πεξί δηθαίνπ αίζζεκά ζαο θαη ειπίδσ ζηελ αθχξσζε ηνπ επαρζνχο απηνχ φξνπ θαη πιένλ 11

12 1) Έρσ ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν. 2) Οζάθηο εθιήζελ απφ ηε δηθαηνζχλε ή ηελ ΔΛ.Α. λα παξνπζηαζζψ, πάληα ήκνπλ ζπλεπήο θαη παξνπζηάζζεθα ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ κνπ φξηδε ν Αλαθξηηήο ή ε ΔΛ.Α. 3) Οπδέπνηε θαηά ην παξειζφλ ππήξμα θπγφπνηλνο, θπγφδηθνο ή παξαβάηεο πεξηνξηζκψλ. 4) Απφ πνπζελά δελ πξνθχπηεη φηη έρσ πξνβεί ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα λα δηεπθνιχλσ ηελ φπνηα θπγή κνπ. 5) ην απφ Απνινγεηηθφ Τπφκλεκά κνπ, θαηαζέησ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζέηνπλ ζηελ αιεζηλή βάζε ηελ πξνζσπηθφηεηά κνπ, γεγνλφο πνπ θαηέζεζαλ θαη νη αμηφπηζηνη κάξηπξέο κνπ. 6) Έρσ κφληκε θαηνηθία ζηελ Οπξαλνχπνιε, ζηαζεξνχο δεζκνχο κε ηελ θνηλσλία ηεο Ηεξηζζνχ θαη ηεο Οπξαλνππφιεσο, αγσλίδνκαη θαζεκεξηλά θαη γηα ηα δχν παηδηά κνπ. χκθσλα κε φζα αλαιπηηθά πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά εθηίζεληαη ζηελ κείδνλα ζθέςε ηνπ παξφληνο, απφ θαλέλα απνιχησο ζηνηρείν δελ πξνθχπηεη ε παξακηθξή έλδεημε φηη είκαη χπνπηνο θπγήο απφ ηελ ρψξα. Δπεηδή ν επαρζείο απηφο φξνο δελ δηέπεηαη απφ ηελ ζεκειηψδε αξρή ηεο «κε ππέξβαζεο ηνπ ππεξκέηξνπ» θαη ηεο «αλαγθαηφηεηαο», νθείιεη ην Γηθαζηήξηφ αο λα ηνλ θαηαξγήζεη Δπεηδή απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ηε δηελέξγεηα ηεο ζρεηηθήο πξναλάθξηζεο θαη ηεο κέρξη ηψξα θχξηαο αλάθξηζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ, ηα ελππάξρνληα ζηελ δηθνγξαθία έγγξαθα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απνινγίεο ησλ άιισλ θαηεγνξνπκέλσλ, ην αλαιπηηθφ απνινγεηηθφ ππφκλεκά κνπ, αβίαζηα πξνθχπηεη φηη ζε θακκία απνιχησο πεξίπησζε δελ πξνθχπηεη, πνιχ πεξηζζφηεξν δελ απνδεηθλχεηαη θακκία ζπκκεηνρή κνπ ζηηο θξηθηέο αμηφπνηλεο πξάμεηο ή ζηηο κεξηθφηεξεο πξάμεηο ησλ δησθνκέλσλ εγθιεκάησλ θαη δήινλ θαζίζηαηαη φηη ν ηζρπξηζκφο κνπ, πεξί κε ζηνηρεηνζεηήζεσο ησλ δη α εζθήζε ε πνηληθή δίσμε ησλ αλσηέξσ εγθιεκάησλ, είλαη απνιχησο βάζηκνο θαη νπζίαλ. 12

13 Δπεηδή ε πξνζθπγή θαηά ηεο Γηαηάμεσο 74/2014 θαη ηελ επηβνιή ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ πνπ εθδφζεθε , πξέπεη λα γίλεη εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο δηαηάμεσο (βι. ηαζέα «πξνζσξηλή θξάηεζε θαη πεξηνξηζηηθνί φξνη», εθδ. 1981, ζει.101, Λαθαδάλνπ «πξνβιήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο», ΠνηλΥξνλ ΛΒ 1982, ζει.449 επ. θαη ηδίσο ζει ), ζπλεπψο ε παξνχζα θαηαηίζεηαη εκπξνζέζκσο. Δπεηδή ε απφιπηε αλάγθε ζέζπηζεο ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ δελ αθίεηαη ζε ππνθεηκεληθέο αφξηζηεο εθηηκήζεηο, αιιά ζπλδέεηαη αλαπνζπάζησο κε ηνπο ξεηνχο απφ ην άξζξν 282 ζπλαγφκελνπο ζθνπνχο. Δπεηδή αβίαζηα απφ ην ιεπθφ πνηληθφ κνπ κεηξψν, θαη απφ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη δελ έρσ πξνβεί ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηπρφλ ελέξγεηεο γηα λα δηεπθνιχλσ ηπρφλ θπγή κνπ ζην εμσηεξηθφ, δελ ππήξμα θαηά ην παξειζφλ θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο ή παξέβελ θάπνηα δηθαζηηθή απφθαζε, αληηζέησο νζάθηο εθιήζελ ππφ ηνπ Αλαθξηηνχ πξνζήιζα ακέζσο ηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα θαη ππάθνπζα αθφκα θαη φηαλ απηφ πνπ εληέιιεην ήηαλ θαη εκέ παξάλνκν (φπσο ι.ρ. ε ιήςε ηνπ γελεηηθνχ κνπ πιηθνχ). Αθφκα απφ θαλέλα απνιχησο ζηνηρείν δελ πξνθχπηεη φηη εάλ αξζνχλ νη πεξηνξηζηηθνί φξνη, είλαη δήζελ πηζαλφ -θαη κάιηζηα πνιχ πηζαλφ φπσο ξεηά απαηηείηαη απφ ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 282 παξ.3 ηνπ Κ.Π.Γ. λα δηαπξάμσ εγθιήκαηα φρη απιψο ηα θξηθηά θαθνπξγήκαηα πνπ κνπ θαηαινγίδνπλ, αιιά νχηε απιά πηαίζκαηα. Δπεηδή ζε θακκία απνιχησο πεξίπησζε δελ ηεθκαίξεηαη φηη είκαη επηθίλδπλνο (αληηζέησο έρεη βεβαησζεί θαη απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο) ην ήζνο θαη ε αθεξαηφηεηά κνπ ή φηη ζα παξαθσιχζσ ην έξγν ηεο δηθαηνζχλεο. Ο αλαθξηηήο σο ν λφκνο νξίδεη, πξέπεη λα ζεσξεί απηνλφεην φηη σο θαηεγνξνχκελνο πξέπεη λα παξακέλσ ειεχζεξνο άλεπ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, εθηφο θαη εάλ πξνθχπηνπλ εηδηθά θαη ζπγθεθξηκέλα, νπζηψδε θαη αλακθηζβήηεηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ελνρή κνπ θαη φηη δελ ζα εκθαληζζψ ζην δηθαζηήξην θαη δελ ζα ππνβιεζψ ζηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο. Ωο εθ ηνχηνπ, νπδείο ιφγνο δηθαηνινγεί ηελ επηβνιή ηέηνησλ επαρζψλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ (βι. Παξαηεξήζεηο Γ. πιίθνο ζηελ 4265/1992 πκβ.πιεκ.αζελ. Τπεξάζπηζε έηνπο 1993, ζει ) θαη 415/1994 ΠιεκΠεηξ (88997) ΠνηλΥξνληθά /1994 (1304). 13

14 Δπεηδή ε επηβνιή ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ πξέπεη λα δηέπεηαη θαη λα ειέγρεηαη απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο «κε ππεξβάζεσο ηνπ ππεξκέηξνπ» θαη ηεο «αλαγθαηφηεηαο». εκεησηένλ δε φηη θαηά ην ζηάδην ηεο αλαθξίζεσο θαη εηδηθφηεξα θαηά ηε ιήςε κέηξσλ δηθνλνκηθνχ θαηαλαγθαζκνχ, ιεηηνπξγνχλ νη αξρέο ηεο αλαγθαηφηεηνο, ηεο απαγνξεχζεσο ηνπ ππεξκέηξνπ, ηεο αλαγθαίαο αλαινγίαο θαη ηνπ πξνζήθνληνο βαζκνχ αληηθεηκεληθψλ ελδείμεσλ ελνρήο (βι. παξαηεξήζεηο Λ. Μαξγαξίηε, ζηελ 304/90 πκβ.πιεκαιεμ/πνιεο, Τπεξάζπηζε έηνπο 1991 ζει. 887, Γηαη. 12/1991 Αλαθξ.Σξηπφιεσο κε παξαηεξήζεηο Κσλζηαληηλίδε ΠΥξ Μα ζει. 936, Ν. Αλδξνπιάθε: «Σα φξηα ηεο αλαθξηηηθήο δξάζεσο θαη ε αξρή ηεο αλαγθαηφηεηνο», ΠΥξ ΚΔ ζει.12, θαζψο θαη «Θεκειηψδεηο έλλνηαη ηεο Πνηληθήο Γίθεο», ηεπρ. Α ζει , Θ.Γαιαθνχξαο «Μειέηεο Πνηληθνχ Γηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ: Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο θαη Μέηξα Γηθνλνκηθνχ Καηαλαγθαζκνχ», ζει Καηφπηλ ησλ σο άλσ ηεθκαίξεηαη φηη ν Αλαθξηηήο έπξεπε λα ζεσξήζεη απηνλφεην φηη έπξεπε λα κε αθήζεη ειεχζεξν άλεπ επαρζψλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ εθ φζνλ απνδεδεηγκέλα δελ πξνθχπηνπλ εηδηθά θαη ζπγθεθξηκέλα, νπζηώδε θαη αλακθηζβήηεηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζα εκθαληζζψ ζην δηθαζηήξην θαη δελ ζα ππνβιεζψ ζηελ φπνηα εθηέιεζε ηεο πνηλήο. Δπεηδή ελφςεη ηεο ππάξμεσο ησλ ζνβαξψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, αθφκα δε θαη ηεο φπνηαο έζησ ππάξμεσο ζνβαξψλ ακθηβνιηψλ ή κε ζνβαξψλ ελδείμεσλ ζρεηηθά κε ηελ ελνρή κνπ, ηνχην πξέπεη λα εξκελεπζεί ππέξ εκνχ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Σν πκβνχιηφ αο πξέπεη λα ιάβεη ππ φςηλ ηνπ εάλ θαη θαηά πφζν πξνθχπηνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ελνρήο θαη εκνχ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη φρη απιψο επαξθείο. Πξφθεηηαη γηα ηελ αξρή ηνπ πξνζήθνληνο βαζκνχ ππνλνηψλ ή ηζρχνο ελδείμεσλ, ε νπνία απνξξέεη απφ ην ηεθκήξην αζσφηεηάο κνπ (βι. παξαηεξήζεηο ζηελ πκβ.δθεη.θεζ/ληθεο 394/1992, Τπεξάζπηζε έηνπο 1993, ζει. 117, Καξξά «Μαζήκαηα Πνηληθνχ Γηθνλνκηθνχ Γηθαἰνπ», έθδ. 1990, ζει.99 επνκ. Ν. Αλδξνπιάθε «Θεκειηψδεηο έλλνηαη ηεο Πνηληθήο Γίθεο» ηεπρ. Α, ζει. 26 επνκ.). Καηά ζπλέπεηα δελ πξέπεη λα ηεζνχλ, ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά εθηίζεληαη ζηελ κείδνλα ζθέςε ηεο παξνχζαο, νη επαρζείο πεξηνξηζηηθνί φξνη πνπ κνπ επηβιήζεθαλ δηά ηεο 74/2014 ΓΗΑΣΑΞΔΩ (βι. Β. Εεζηάδεο, ε εθαξκνγή ηεο αξρήο in Dubio Pro Reo ζηα ζηάδηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, εθδ. άθθνπια, Θεζ/ληθε 1989, ζει. 103 θαη 107). Δπεηδή ηε βαζηκφηεηα ησλ αδηθεκάησλ δελ είλαη δίθαην λα ηελ εξεπλά ν Αλαθξηηήο θαη ν Δηζαγγειέαο, επεηδή απηνί πξνζπαζψληαο λα ππνζηεξίμνπλ ηηο απζαίξεηεο απνδηδφκελεο ζε εκέλα θαηεγνξίεο, ελδέρεηαη λα κελ είλαη 14

15 αληηθεηκεληθνί, γη απηφ θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο βαζηκφηεηαο ησλ εγθιεκάησλ θαη πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, θνβνχκελνο ν λνκνζέηεο φηη ν Αλαθξηηήο κπνξεί επεξεαζκέλνο απφ ηελ έξεπλα λα κελ είλαη αληηθεηκεληθφο ζηελ θξίζε ηνπ, αλ ηα ζηνηρεία επαξθνχλ γηα ηελ παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζε δίθε ή είλαη δίθαηε ε ΓΗΑΣΑΞΖ ή ε ζέζπηζε πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, ηελ αλέζεζε ζε άιινπο δηθαζηέο, ζην Γηθαζηηθφ πκβνχιην Πιεκκειεηνδηθψλ. πλεπψο, ην πκβνχιηφ αο λνκηκνπνηείηαη ιακβάλνληαο γλψζε ηεο αιήζεηαο λα εμαθαλίζεη ζην ζχλνιφ ηεο ηελ Γηάηαμε θαη λα θαηαξγήζεη ηνπο επαρζείο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο. Δπεηδή φπσο είλαη ηνηο πάζη γλσζηφ είκαη ν Πξφεδξνο θαη λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ εθ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/ληθεο εγθεθξηκέλνπ «Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» κε πινχζηα δξάζε θαη παξεκβάζεηο θαη ζην εμσηεξηθφ, ζηηο ζει. 23 έσο 28 ηνπ απφ απνινγεηηθνχ ππνκλήκαηφο κνπ έρσ θαηαζέζεη φηη: αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 44 άξζξν από ηελ θαλαδηθή εηδεζενγξαθηθή ζειίδα sgnews.ca άξζξν κε ηίηιν Greeks arrive to protest Canadian-owned mines κε εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ θαη κέινπο ηνπ ΠΜΓ, καδί κε ην Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ. Λακπάθε ζηνλ Καλαδά θαη ζηηο επαθέο πνπ είραλ κε βνπιεπηέο, θνξείο θαη κέζα ελεκέξσζεο ηνπ Καλαδά. Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ην ηαμίδη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Καλαδηθνύ Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Καλαδώλ, ηεο Διιελν-Καλαδηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Ηζηθή Μεηαιιεία, θαη ηεο Παλζξαθηθήο Έλσζεο ηνπ Οληάξην. αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 45 άξζξν από ηελ θαλαδηθή εθεκεξίδα The Tyee ηεο κε ηίηιν Greek activists travel to Vancouver to protest gold mine proposal πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ θαη κειώλ ηνπ ΠΜΓ ζηελ έδξα ηεο Eldorado Gold, ην Βαλθνύβεξ. αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 46 άξζξν από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Καλαδώλ (Council of Canadians) ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε ελεκέξσζεο γηα ηα κεηαιιεία ρξπζνύ Χαιθηδηθήο θαη Θξάθεο κε ηνλ πξόεδξν ηνπ ΠΜΓ θ. Παπαγεσξγίνπ θαη ην Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ. Λακπάθε πνπ έγηλε ζην Σνξόλην ηνπ Καλαδά ζηηο , ζηελ νπνία ην πκβνύιην ησλ Καλαδώλ ήηαλ ζπλδηνξγαλσηήο. αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 47 άξζξν από ηε Καλαδηθή εθεκεξίδα The Globe and Mail ηεο κε ηίηιν Δldorado Gold's big Greek mining problem ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Πξόεδξνο ηνπ ΠΜΓ θ. Παπαγεσξγίνπ. 15

16 αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 48 άξζξν από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Καλαδηθνύ Πξάζηλνπ Κόκκαηνο κε ηίηιν Green Leader to investigate controversial Canadian mines in Greece όπνπ αλαθέξεηαη ε επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΠΜΓ θ. Παπαγεσξγίνπ ζηνλ Καλαδά. αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 49 άξζξν από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπξσπατθνύ Πξάζηλνπ Κόκκαηνο κε ηίηιν Greece chases a fool's golden rescue to their crisis ζρεηηθά κε ζπλέληεπμε ηύπνπ πνπ δηνξγάλσζε ζηηο Βξπμέιιεο ν Δπξσβνπιεπηήο Νίθνο Χξπζόγεινο κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΠΜΓ θ. Παπαγεσξγίνπ θαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα Χαιθδηθήο ζηηο αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 71 έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Μαΐνπ 2003 κε ζέκα Με θπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο: Παξαδείγκαηα ηνκέσλ εθαξκνγήο θαη αξρέο θαιήο πξαθηηθήο όπνπ σο παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο εθαξκνγήο αλαθέξεηαη ε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ από ηελ Διιάδα, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Σνπξθία, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην ΠΜΓ νη νπνίεο αληηηίζεληαη ζηελ εγθαηάζηαζε κεηαιιείσλ ρξπζνύ ζηελ νξνζεηξά ηεο Ρνδόπεο. αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 72 ην ηεύρνο 8 / Οθηώβξηνο 2005 ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ ηνπ Stability Pact Watch (Παξαηεξεηήξην πκθώλνπ ηαζεξόηεηαο) ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο ζπλαληήζεηο δηαβνύιεπζεο γηα ηελ αδεηνδόηεζε ηνπ κεηαιιείνπ ρξπζνύ ζην Krumovgrad ηεο Βνπιγαξίαο πνπ έιαβαλ ρώξα ζηηο Απγνύζηνπ 2005 ζηελ πόιε ηνπ Krumovgrad θαη ζε ρσξηά ηεο πεξηνρήο. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο, ζηα πιαίζηα ηεο πλζήθεο Espoo, ζπκκεηείραλ από ηελ Διιεληθή πιεπξά ν Αληηδήκαξρνο Κνκνηελήο θαη ην ΠΜΓ Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα όηη ην ΠΜΓ θαηέζεζε ηηο ζρεηηθέο δειώζεηο ηνπ Ννκάξρε Ρνδόπεο θαη ηνπ Γεκάξρνπ Κνκνηελήο, θαζώο θαη ηε δηθή ηνπ θξηηηθή ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ κεηαιιείνπ. Σελ θξηηηθή απηή γηα ην κεηαιιείν ηνπ Krumovgrad ζαο ηελ επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 73. αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 59 από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Δλεκέξσζεο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Διιάδα, δειηίν ηύπνπ ηνπ Δπξσβνπιεπηή Νίθνπ Χξπζόγεινπ κε ηίηιν Δμνξύμεηο ρξπζνύ ζηε Χαιθηδηθή: κηα όρη θαζαξή ππόζεζε! πνπ αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή ζπλέληεπμε ηύπνπ πνπ παξαρώξεζαλ ζηελ έδξα ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο ν Πξόεδξνο ηνπ ΠΜΓ θ. Παπαγεσξγίνπ θαη θάηνηθνη ηεο Χαιθηδηθήο. Πξηλ κάιηζηα 10 εκέξεο ην «Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» έιαβε ηελ θάησζη πξφζθιεζε απφ πεξηβαιινληηθφ 16

17 θνηλσληθφ θφξνπκ πνπ γίλεηαη θάζε ρξφλν ζηε Ρφζηα Μνληάλα ζηε Ρνπκαλία θαη θέηνο είλαη γηα ηηο Απγνχζηνπ. Σν θεηηλφ έρεη εηδηθφ ζέκα ηε δεκηνπξγία κηαο θακπάληαο πνπ ζα επαλαθέξεη ζε επξσπατθφ επίπεδν ην ζέκα ηεο απαγνξεπζεο ηεο ρξήζεο θπαλίνπ ζηε κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία θαη γη'απηφ ην ιφγν πξνζθαινχλ φινπο φζνπο έρνπλ εξγαζηεί θαηά ην παξειζφλ ζ'απηή ηελ θαηεχζπλζε. Σν Παξαηεξεηήξην ήηαλ κεηαμχ απηψλ πνπ είραλ πξνσζήζεη ην ζέκα κε απνηέιεζκα ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο Σν ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πνπ είρε κνηξαζηεί ηφηε ζηνπο επξσβνπιεπηέο ζπλππνγξάθεηαη απφ κέινο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ (ην έρνπκε επηζπλάςεη σο ΥΔΣΗΚΟ 67). Ζ πξφζθιεζε ήξζε ζην mail ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ θαη απεπζχλεηαη ζην κέινο ηνπ, Μαξία Καδφγινπ. «Dear friends from Halkidiki, This is to invite you to the Rosia Montana Activist Social Forum (#RMForum). It will take place between the August 2014, during FânFest (www.fanfest.ro). The fight against cyanide based gold mining and corruption often touches upon other initiatives, campaigns and struggles around Europe. We want to unite these energies, discussions and calls for action in a social forum open to all the participants of FânFest (the hay festival of Rosia Montana). With more than 30 workshops and 35 speakers taking part in each of the previous two editions, the Rosia Montana social forum is one of the biggest of its kind in Romania. The RM Forum will also host a workshop on banning cyanide-based mining. In total aprox. 40 new cyanide based projects are currently proposed in 10 countries in Europe. We want to bring together campaigners who through various efforts worked against cyanide based gold mining projects. What s more, you may have tried banning the use of cyanide in your home country and just like the Save Rosia Montana campaign you may have been part of the NGO alliance that back in 2010 managed to see an EP resolution requesting a ban on cyanide-based mining. You are likely to be as frustrated as we are by the refusal of the EU commissioner J. Potočnik to act upon the resolution. However, since 2010 public awareness on the perils of open-cast mining has increased across the EU and with the 2010 resolution still active we would like to discuss the premises for an European coalition of organizations and initiative groups to force the European Commission to implement the EP s resolution on banning cyanide-based mining. Over the past months we have developed a campaign plan hereto which we would like to present to you and get your input and suggestions. Ideally we would like to launch the EU-wide in September or October with a Ban Cyanide Action in Bruxelles and a meeting between the European Commissioner for the Environment J. Potočnik and the coalition members. Your ideas and input for this effort are vital to us! Please join us at the Rosia Montana Activist Social Forum, as a contributor to the program or, as a participant. We and the participants would love to hear about struggles back home and FanFest is a great place to connect to like-minded groups. If you work on mining and mining-related issues it would be great if you also join the workshop on banning cyanide-based mining. The #RMForum, as well as FânFest is organized entirely through the work of volunteers. The whole infrastructure of the event is set on private land with venues and workshops put up specially for the forum. The festival is organized through the help of individual contributions and donations. Although we are not able to pay all travel costs, money should not be an impediment for someone to participate. If you are in this situation or know people that really would like to participate and cannot afford travel costs, please let us know and we will do our best to find a solution. 17

18 Participants are welcome to stay in tents, in a free camping space close to the festival's headquarters area. It is strongly recommended to bring your own tent, mattress and sleeping bag. Accommodation in local guesthouses can be arranged for a fee of 9 Euros/night (basic housing conditions), but please consider that for the festival the bookings start well in advance. During the Forum we can provide 3 vegetarian meals a day. Please send us until the 30th of June a short description/ resume of the workshop/ seminar or presentation you want to hold during the RM Forum. Feel free to add any other relevant information. Most of the information about the Rosia Montana Activist Social Forum will be available soon at but if you have question please feel free to write us at or to reply to this . See you in Rosia Montana! The Gabriel Resources Rebels! *** The context of the #RMForum The Romanian Autumn has seen an unprecedented mobilization of thousands of concerned citizens around the country, acting for true democracy and taking the streets for saving Rosia Montana. People from Romania and beyond who took the streets on a daily and weekly basis, turned the Romanian campaign, overnight, into an well-known global movement. The direct, street actions and the sit-ins were the spark needed to revive and build a strong civil society across the country. They managed to halt the immediate threat to Rosia Montana. The dynamism of these days has thus slowed down, but the euphoria and experiences that brought so many people together continues to be very vivid. More so, the need for debate, exchange of experiences and ideas became clearer in the context of the new social movements on the rise: the anti-fracking initiatives being just one example. Taking into account the importance of such moments and the responsibility of being one of the most important promoters of activism in Romania, the Save Rosia Montana campaign will organize the third edition of the social activism forum to bring together activists and concerned citizens across the country and from abroad. The context of the Ban Cyanide Campaign relaunch The Save Rosia Montana campaign is one the initiators of the campaign that resulted in the resolution adopted by the European Parliament on May 5th The vote recommended a general ban on the use of cyanide mining technologies in the European Union. The European Parliament s resolution was adopted with a majority of 488 votes (48 votes against and 57 abstentions), but the EU Commission for the environment and Mr. Potocnik refuse to implement it. In their reasoning, they quote high unemployment apparently generated through such ban. The new campaign would be a follow-up to the resolution adopted by the European Parliament in May It will target Mr. Potocnik and is scheduled to run during the last three months of his tenure. If he refuses to comply the campaign will run for a further three months, this time targeting the new EU Commissioner for the environment who is scheduled to take office as of More and more organisations are working on raising awareness on the problems of large scale mining, on promoting urban mining as an alternative to destructive raw materials extraction or imposed trade relations, like TTIP, that would favour mining corporations to the detriment of local communities and their ability to influence decision-making. Our struggles are very similar, and so are our goals! If we manage to ban cyanide-based mining in the EU this would also set a strong precedent for communities and NGOs who from Africa, to Latin & North America, Australia and to Asia are fighting mining corporations and the injustice, corruption, destruction and pollution that are an endemic part of it. Please also consider filling in the following questionnaire: 18

19 Mapping mining in Europe (areas, status, impact, concerns, campaigning) The purpose of this questionnaire is to understand the spread of mining operations in Europe, in preparation for the European campaign against use of cyanide in mining, initiated by the Save Rosia Montana Campaign, Mining Watch Romania and partner NGOs. The information you provide will not be made public and we are happy to share the results with you» Καηαλνεί ην πκβνχιηφ αο ηη ζεκαληηθή δπζθήκηζε ζα ππνζηεί ην «Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ», φηαλ ζα αλαγθαζζεί ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ θαη Πξφεδξνο, πνπ θαηέρεη φια ηα ζέκαηα, λα αλαθνηλψλεη ζε ζεκαληηθνχο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ φηη ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν θαη Πξφεδξφ ηνπ έρνπλ ηεζεί πεξηνξηζηηθνί φξνη. Ζ δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί ζα είλαη παγθφζκηα, αλππνιφγηζηε θαη κε αλαζηξέςηκε, δεδνκέλνπ φηη αθφκα θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δέρεηαη ηηο παξεκβάζεηο καο. ηελ απφ απφθαζή ηεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο Υξπζφο» ζρεηηθά κε ηελ θξαηηθή ελίζρπζε αξηζ. C48/ 2008 (πξψελ ΝΝ61/2008 πνπ εθήξκνζε ε Διιάδα ππέξ ηεο Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ. θαη δεκίσζε ην ειιεληθφ δεκφζην, ζηε ζει. 3 ην θείκελν ηεο Δ.Δ. αλαθέξεη φηη: «ππεβιήζεζαλ παξαηεξήζεηο ζηηο 6 Απξηιίνπ 2009 απφ ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (ΔΠΜΓ), κηα εηαηξεία κε αληηθείκελν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θνηλνχ απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δηαθχιαμε ηνπ εζληθνχ πινχηνπ». ηε ζει.11, ζεκείν (34) ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο αλαθέξεηαη: «Σέινο, ππνζηεξίδεη (ε Διιάδα) φηη ην ΔΠΜΓ επηδηψθεη ηελ επηζηξνθή ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ζην ειιεληθφ δεκφζην επεηδή απψηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο». Σν ειιεληθφ δεκφζην, αλαγλσξίδεη φηη ην ΔΠΜΓ ελεξγεί κε ζηφρν ην δεκφζην θαιφ θαη ζπκθέξνλ θαη δελ πξφθεηηαη πεξί θάπνηαο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο. ΓΗΑ ΣΟΤ Ω ΑΝΩ ΒΑΗΜΟΤ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΗΣΟΤΜΑΗ ΟΠΩ 1) Πξνβείηε ζηελ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ππ αξηζ. 74/2014 Γηαηάμεσο ηεο Αλαθξίηξηαο Υαιθηδηθήο, αθνχ πξνεγνπκέλσο κειεηήζεηε ελδειερψο ηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο θαη εμ ηδίσλ βεβαησζείηε φηη απφ θαλέλα ζηνηρείν δελ πξνθχπηεη φηη ηέιεζα ηα απνδηδφκελα ζε εκέλα εγθιήκαηα. 2) Γηαηάμεηε ηελ παληειή άξζε ησλ δχν επαρζψλ φξσλ πνπ ηέζεθαλ. 19

20 3) Να αθπξψζεηε ην απζαίξεην, παληειψο αβάζηκν ζηελ νπζία ηνπ, αφξηζην, αζαθέο, αλππφγξαθν θαηεγνξεηήξην ην νπνίν δελ εδξάδεηαη ζε θακκία απνιχησο πεξίπησζε ζηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο (έγγξαθα, θαηαζέζεηο καξηχξσλ, απνινγεηηθφ ππφκλεκα θ.ι.π.) Παξαθαιψ λα κνπ ρνξεγήζεηε απζεκεξφλ επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο παξνχζεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ΓΖΛΩΝΩ φηη αληίθιεην θαη πιεξεμνχζηφ κνπ δηθεγφξν δηνξίδσ 1) ηνλ δηθεγφξν Παηξψλ θ. ΗΩΑΝΝΖ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ηνπ Θενδψξνπ, θάηνηθν Παηξψλ, νδφο, ηει., θαη φπνηνλ απηφο ηπρφλ εμνπζηνδνηήζεη (ζε αδπλακία επξηζθφκελνο λα πξνζέιζεη λα ηνλ εθπξνζσπήζεη). 2) Σνλ δηθεγφξν Ηεξηζζνχ, Κ. ΣΕΗΜΟΤΡΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ, ηει... Ζ έθζεζε απηή ππνγξάθεηαη, αθνχ αλαγλψζηεθε θαη βεβαηψζεθε. Ο πξνζθεχγσλ Ζ Γξακκαηέαο ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 20

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ

ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ 1 ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ 2 Πρόλογος Αγαπηηές και Αγαπηηοί ζσνάδελθοι, Μεηά ηελ ζεηηθή ζέισ λα πηζηεχσ αληαπφθξηζή ζαο ζηελ πξψηε έθδνζε ηνπ παξφληνο,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηζη άρθροσ 54ΠΚ

Τροποποίηζη άρθροσ 54ΠΚ Αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πνηληθήο λνκνζεζίαο αλειίθσλ, νη επηζεκάλζεηο ηεο Υπεξεζίαο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ Αζελψλ αθνξνχλ α) ζε ηξνπνπνηνχκελα, βάζεη ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, άξζξα θαη, θαηά πεξίπησζε, θαηά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα