ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ A : ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ A : ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ A : ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ 1. An overview of Euro area expansion: Current state and future prospects, Journal of International Money and Finance, 2008, 27(2), (μεηά ηος Α. Κανά), έσει γίνει δεκηό για δημοζίεςζη. 2. Testing the forward rate unbiasedness hypothesis during the 1920s, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2008, 18(4), (μεηά ηος Γ. Α. Γεωπγούηζος και Π. Φ. Γιαμάνηη), έσει γίνει δεκηό για δημοζίεςζη. 3. Macroeconomic Analysis and International Finance: An Overview, Open Economies Review, 2007, 18, , (μεηά ηος Α. Π. Παπαδόποςλος), 4. Regime dependence between the official and parallel foreign currency markets for Dollars in Greece, Journal of Macroeconomics, 2007, 29, , (μεηά ηος Α. Κανά). 5. Dual foreign currency markets and the role of expectations: Evidence from the Pacific Basin countries, Research in International Business and Finance, 2007, 21, , (μεηά ηος Π. Φ. Γιαμάνηη και Λ. Εάπαγκα). 6. Dynamic modeling of trade union behaviour: Evidence from the Greek manufacturing sector, Economic Modelling, 2006, 23, , (μεηά ηος Α. Γιαννόποςλος). 7. Mean and variance causality between the Cyprus Stock Exchange and major equity markets, Investment Management and Financial Innovation, 2006, 3, , (μεηά ηων Δ. Κωνζηανηίνος, Ρ. Γεωπγιάδη, Α. Καζανηζιάν). 8. Regime switching and artificial neural network forecasting of the Cyprus Stock Exchange daily returns, International Journal of Finance and Economics, 2006, 11, , (μεηά ηων Δ. Κωνζηανηίνος, Ρ. Γεωπγιάδη, Α. Καζανηζιάν). 9. Expectations and the black market premium for foreign currency in Greece, Applied Financial Economics, 2005, 15, , (μεηά ηος Π. Φ. Γιαμάνηη και Λ. Εάπαγκα). 10. Testing for two-regime threshold cointegration in the parallel and official markets for foreign currency in Greece, Economic Modelling, 2005, 22, , (μεηά ηος Ν. Αζλανίδη). 11. Exchange Rate Economics: An Overview, Journal of International Money and Finance, 2005, 24, , (μεηά ηος Α. Π. Παπαδόποςλος). 12. A cointegration approach to the lead-lag effect among size-sorted equity portfolios, International Review of Economics and Finance, 2005, 14, , (μεηά ηος Α. Κανά). 1

2 13. European Monetary Union: Current State and Future Prospects, Journal of Common Market Studies, 2004, 42, , (μεηά ηος Paul De Grauwe). 14. A Multivariate I(2) Cointegration Analysis of German Hyperinflation, Applied Financial Economics, 2004, 14, 29-41, (μεηά ηος Γ. Α. Γεωπγούηζος). 15. Mean and Variance Causality between the Official and Parallel Currency Markets: Evidence from Four Latin American Countries, The Financial Review, 2002, 37, , (μεηά ηος Α. Κανά). 16. Cointegration, Uncovered Interest Parity and the Term Structure of Interest Rates: Some International Evidence, European Research Studies Journal, 2002, 5, 7-22, (μεηά ηος Γ. Α. Γεωπγούηζος). 17. Black and Official Exchange Rate Volatility and Foreign Exchange Controls: Evidence from Greece, International Journal of Finance and Economics, 2001, 6, (μεηά ηος Α. Κανά). 18. Volatility Spillovers between the Black and Official Market for Foreign Currency in Greece, Journal of Financial Research, 2001, 24, (μεηά ηος Α. Κανά). 19. Long-Run Purchasing Power Parity and Structural Change: The Official and Parallel Foreign Exchange Markets for Dollars in Greece, International Economic Journal, 2001, 15, , (μεηά ηος Λ. Εάπαγκα). 20. Black and Official Exchange Rates in Greece: An Analysis of their Long-Run Dynamics, Journal of Multinational Financial Management, 2001, 11, , (μεηά ηος Λ. Εάπαγκα). 21. The Monetary Model in the Presence of I(2) Components: Long-Run Relationships, Short-Run Dynamics and Forecasting of the Greek Drachma, Journal of International Money and Finance, 2000, 19, , (μεηά ηος Γ. Α. Γεωπγούηζος και Π. Φ. Γιαμάνηη). 22. The Pound Sterling and Franc Poincare in the 1920s: Long-Run Relationships, Speculation and Temporal Stability, Applied Financial Economics, 2000, 10, , (μεηά ηος Γ. Α. Γεωπγούηζος). 23. Wage-Setting, Taxes and Demand for Labour in Greece: Α Multivariate Analysis of Cointegrating Relations, Journal of Policy Modeling, 2000, 22, , (μεηά ηος Λ. Εάπαγκα). 24. Estimation of the Value of Life Saving under Uncertainty Emanating from Transport Infrastructure Investment: A Theoretical Exposition with an Application to the Rion-Antirion Suspension Bridge in Greece, The Annals of Regional Science, 1999, 33, , (μεηά ηος Π. Φ. Γιαμάνηη). 2

3 25. The Monetary Approach to the Exchange Rate: Long-Run Relationships, Identification and Temporal Stability, Journal of Macroeconomics, 1998, 20, , (μεηά ηος Γ.Α. Γεωπγούηζος και Π.Φ. Γιαμάνηη). Έσει επίζηρ αναηςπωθεί ζηο Financial Analysis in Honour of Professor E. Vassilatou-Thanopoulou, (ed. D. Ghicas), 2000, ζελ , Αθήνα: Δκδόζειρ Μπένος. 26. A Cointegration Analysis of the Official and Parallel Foreign Exchange Markets for Dollars in Greece, International Journal of Finance and Economics, 1998, 3, , (μεηά ηος Λ. Εάπαγκα). 27. Identifying Linear Restrictions on the Monetary Exchange Rate Model and the Uncovered Interest Parity: Cointegration Evidence for the Canadian-U.S. Dollar, Canadian Journal of Economics, 1997, 30, Modelling the Choice of Mode and Estimation of the Value of Travel Time Savings for the Case of the Rion-Antirion Suspension Bridge in Greece, The Annals of Regional Science, 1997, 31, , (μεηά ηος Π. Φ. Γιαμάνηη και Π. Σζανέηος). 29. Temporal Aggregation in Structural VAR Models, Journal of Applied Stochastic Models and Data Analysis, 1997, 13, 19-34, (μεηά ηος Γ. Α. Γεωπγούηζος και Γ. Δ. Σζεπκέζος). 30. The Monetary Model of the Exchange Rate and the Greek Drachma in the 1920s, Applied Financial Economics, 1997, 7, , (μεηά ηος Γ. Α. Γεωπγούηζος). 31. The Canadian Dollar and Purchasing Power Parity During the Recent Float, Review of International Economics, 1997, 5, Cointegration Tests of the Monetary Exchange Rate Model: The Canadian-U.S. Dollar, , International Economic Journal, 1996, 10, 83-97, (μεηά ηος Γ. Α. Γεωπγούηζος και Π. Φ. Γιαμάνηη). 33. The Monetary Approach to the Exchange Rate: Long-Run Relationships, Coefficient Restrictions and Temporal Stability of the Greek Drachma, Applied Financial Economics, 1996, 6, , (μεηά ηος Π. Φ. Γιαμάνηη). 34. Exchange Rate Determination: Empirical Evidence for the Greek Drachma, Managerial and Decision Economics, 1996, 17, , (μεηά ηος Π. Φ. Γιαμάνηη). 35. Extending Traditional Cost-Benefit Analysis for Intra-European Union Projects, The Journal of Energy and Development, 1996, 20, 59-78, (μεηά ηος Π. Φ. Γιαμάνηη). 36. Cointegration and Market Efficiency: A Time Series Analysis of the Greek Drachma, Applied Economics Letters, 1995, 2, , (μεηά ηος Π. Φ. Γιαμάνηη). 37. Testing for Purchasing Power Parity Using Maximum Likelihood Techniques: The Case of the Greek Drachma, Greek Economic Review, 1995, 17, 37-49, (μεηά ηος Γ. Α. Γεωπγούηζος). 3

4 38. Testing Long-Run Equilibrium Relationships between Exchange Rates and Prices: A Maximum Likelihood Approach, Kredit und Kapital, 1995, 13, , (μεηά ηος Γ. Α. Γεωπγούηζος). 39. Wages, Flexible Exchange Rates and Commercial Policy, Economia Internazionale, 1993, XLVI, Wage Indexation in the E.F.T.A. Economies: An Application of Cointegration Techniques, Jarbucher fur Nationalokonomie und Statistik, 1993, 212, Maximum Likelihood Estimation of Cointegration Vectors: Testing for the Existence of Purchasing Power Parity, Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, 1993, 40, , (μεηά ηος Γ. Α. Γεωπγούηζος) 42. Long-Run Purchasing Power Parity in the 1920s: The Greek Experience, Applied Economics, 1992, 24, , (μεηά ηος Γ. Α. Γεωπγούηζος). 43. Flexible Exchange Rates, Macroeconomic Policy and Alternative Wage-Setting Regimes, Spoudai, 1991, 41, Wages, Σariffs and Stabilization Policies Under Flexible Exchange Rates, Greek Economic Review, 1990, 12, B : ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΕ 1. Stabilization and Commercial Policies in a Two-Country Model with Flexible Exchange Rates and Alternative Wage-Setting Regimes, in J. L. Ford (ed.), Current Issues in Open Economy Macroeconomics: Paradoxa, Problems and Policies, Aldershot: Edward Elgar, 1990, Ch.5, , (μεηά ηος J. L. Ford). 2. The Foreign Exchange Market in Greece during the Second Half of the Nineteenth Century, in Α. Karayiannis and G. Papanikos (eds.), Explorations in Economic History: Essays in Honour of Lazaros Houmanidis, Archives of Economic History, Special Issue, 2000, Dynamics of Budget Deficits, Money and Current Account in Greece, ζηον Σιμηηικό Σόμο Μνήμηρ Α. Αγγελόποςλος, Δλληνική Δηαιπεία Φοπολογικού Γικαίος και Γημοζιονομικών Μελεηών, 2005, (μεηά ηος Λ. Εάπαγκα), Αθήνα: Δκδόζειρ Παπαζήζη. 4. The monetary model in the presence of I(2) components: A cointegration analysis of the official and black market for foreign currency in Latin America, ζηο Σιμηηικό Σόμο για ηον Ν. Γιαννακόποςλο, 2005, (μεηά ηος Γ.Α. Γεωπγούηζος και Π.Φ. Γιαμάνηη), Πειπαιάρ: Έκδοζη Πανεπιζηημίος Πειπαιώρ. 4

5 5. Δξελίξειρ ηηρ ζςναλλαγμαηικήρ ιζοηιμίαρ ηος Δςπώ, ζηο Διζαγωγή ζηιρ Δςπωπαϊκέρ ποςδέρ, Σόμορ Β, Οικονομική Ολοκλήπωζη και Πολιηικέρ: Θεωπία και Δθαπμογέρ, Γ. Γημόποςλορ και Ι. Χαζζίδ (επιμέλεια), Αθήνα: Δκδόζειρ ιδέπη 2006, (μεηά ηος Γ.Α. Γεωπγούηζος). Γ : ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΕ 1. Testing a Model of Trade Union Behaviour for the Greek Manufacturing Sector: Long-Run Relationships, Short-Run Dynamics and Temporal Stability, Papers and Proceedings of the Lth Conference of the Applied Econometrics Association, 1996, (μεηά ηος Λ. Εάπαγκα). 2. Wage Setting, Taxes and Demand for Labour in Greece: A Multivariate Analysis of Cointegration Relationships, Papers and Proceedings of the 1996 Annual Conference of European Association of Labour Economists, 1996, (μεηά ηος Λ. Εάπαγκα). 3. The Monetary Approach to the Exchange Rate: Long-Run Relationships, Identification and Temporal Stability, Papers and Proceedings of the XLIV Conference of the Applied Econometrics Association, 1995, (μεηά ηος Γ. Α. Γεωπγούηζος και Π. Φ. Γιαμάνηη). 4. Econometric Study of the Insulation Properties of Fixed and Flexible Exchange Rates: Evidence from the Greek Economy , Papers and Proceedings of the International Symposium on Economic Modeling, 1995, (μεηά ηος Γ.Α. Γεωπγούηζος και Γ.Δ. Σζεπκέζος). 5. The EMS and the Deutschemark: Evidence from a Long-Run Perspective, Papers and Proceedings of the Sixth International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis, 1993, New York: World Scientific Publishing Co., Vol. I, , (μεηά ηος Γ. Α. Γεωπγούηζος). Δ : ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕ 1. Χπημαηιζηήπιο Αξιών Κύππος: Θεζμικό Πλαίζιο, Αξιολόγηζη και Πποοπηικέρ μιαρ Αναδςόμενηρ Αγοπάρ Κεθαλαίος, (μεηά ηων Γ. Γεωπγούηζος, Α. Κανά, Κ. ιακαλλή και Δ. Χπςζοζηομίδος), Λεςκωζία: Ίδπςμα Πποώθηζηρ Έπεςναρ ηηρ Κύππος και The Philips College, 2006, ζελ Η Αγοπά ηων Απσικών Δημόζιων Εγγπαθών: Θεωπία, Πολιηική και η Πεπίπηωζη ηος Χπημαηιζηηπίος Αξιών Κύππος, (μεηά ηος Α. Κανά, Θ. Φςζζούνη και Δ. Χπςζοζηομίδος), Λεςκωζία: Ίδπςμα Πποώθηζηρ Έπεςναρ ηηρ Κύππος και The Philips College, 2007, ςπό δημοζίεςζη. 5

6 3. Άπιζηερ Σςναλλαγμαηικέρ Ιζοηιμίερ: Εςπωζώνη, Κπιηήπια ηος Μάαζηπιση και η Σςναλλαγμαηική Ιζοηιμία Λίπαρ Κύππος-Εςπώ, (μεηά ηος Α. Καζανηζιάν, Α. Κανά και Δ. Χπςζοζηομίδος), Λεςκωζία: Ίδπςμα Πποώθηζηρ Έπεςναρ ηηρ Κύππος και The Philips College, 2007, ςπό δημοζίεςζη. 6