ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, SWD(2012) 402 final C7-0394/12 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα {COM(2012) 721 final} {SWD(2012) 401 final} EL EL

2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο είναι περίληψη της ς των επιπτώσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης της πρότασης για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό (ιστο-προσβασιμότητα). Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει τις δικές τους πολιτικές και προδιαγραφές για την ιστο-προσβασιμότητα βάσει των W3c WAI WCAG, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της αγοράς για φορείς που αναπτύσσουν ιστότοπους. Με την εναρμόνιση των προδιαγραφών ιστο-προσβασιμότητας για ένα σύνολο βασικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, θα μπορούσε να γίνει ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση του προβλήματος του κατακερματισμού και της ανασφάλειας στην αγορά, δημιουργώντας για τις κυβερνήσεις και τους πολίτες οφέλη όσον αφορά το κόστος, καθώς και μεγαλύτερη και καλύτερη αγορά ιστοπροσβασιμότητας. Ορισμοί και ιστορικό Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών σε γενικές γραμμές, και ιδίως το διαδίκτυο, αποτελούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής μεγέθυνσης. Η ιστο-προσβασιμότητα αναφέρεται στις αρχές και στις τεχνικές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή ιστοσελίδων, έτσι ώστε να καθιστούν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών προσβάσιμο σε όλους τους χρήστες, ιδίως σε άτομα με αναπηρία. 1. Υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένες και τεχνολογικά ουδέτερες κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό προσβάσιμων ιστοσελίδων και περιεχομένου: τα κριτήρια επιτυχίας και οι απαιτήσεις επιπέδου συμμόρφωσης ΑΑ στην έκδοση 2.0 των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα περιεχομένου του Ιστού (WCAG 2.0), από την κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium, W3C). Στο πλαίσιο της εντολής 376 της 1 Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες οι οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια, μπορεί να δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα. EL 2 EL

3 Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπονείται ευρωπαϊκό πρότυπο που καλύπτει την ιστοπροσβασιμότητα βάσει των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών. Η ιστο-προσβασιμότητα έχει μεγάλη σημασία για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, καθώς τους επιτρέπει να επεκτείνουν την εμβέλειά τους και να ανταποκριθούν στις δημόσιες αρμοδιότητές τους. Ο αριθμός των κυβερνητικών ιστοτόπων (περίπου στην ΕΕ) και των ιστοτόπων του δημόσιου τομέα (περίπου στην ΕΕ), αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Ενώ η ιστο-προσβασιμότητα είναι επωφελής για όλους τους χρήστες, είναι απαραίτητη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (15% του πληθυσμού της ΕΕ, ή 80 εκατομμύρια άτομα) 2. Η αγορά ιστο-προσβασιμότητας περιλαμβάνει όλους όσοι περιγράφονται ως φορείς ανάπτυξης ιστότοπων: τους επαγγελματίες και τις εταιρείες που ειδικεύονται στο σχεδιασμό της τεχνικής αρχιτεκτονικής και του περιεχομένου των ιστοσελίδων, τα μέρη που συγγράφουν εργαλεία λογισμικού για τη δημιουργία και υλοποίηση ιστοσελίδων, καθώς και εταιρείες που παρέχουν συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση στην ανάπτυξη ιστοτόπων. Στην ΕΕ, η αγορά αυτή έχει ακόμα πολλά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς λιγότερο από το 10% των ιστοτόπων συμμορφώνονται με το WGAC 2.0. Η αγορά ιστοπροσβασιμότητας στην ΕΕ εκτιμάται σε 2 δις ευρώ, αλλά υλοποιεί λιγότερο από το 10% των δυνατοτήτων της. Η εναρμόνιση θα οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών της αγοράς, περισσότερες θέσεις εργασίας, χαμηλότερο κόστος ιστο-προσβασιμότητας και πιο προσβάσιμους ιστότοπους: τριπλή επιτυχία για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σημαντικός αριθμός κρατών μελών (21) έχουν ήδη λάβει μέτρα για την ιστοπροσβασιμότητα κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσουν και άλλα, καθώς τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Υφίστανται, ωστόσο, σημαντικές και εμφανείς διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις νομοθετικές προσεγγίσεις τους. Πολλές πολιτικές πρωτοβουλίες σχετίζονται με την ιστο-προσβασιμότητα: η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία (πρόσβαση στις ΤΠΕ) το σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση (προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσίες ηλεδιακυβέρνησης) το «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (η Επιτροπή προτείνει από το 2015 να εξασφαλιστούν πλήρως προσβάσιμοι ιστότοποι του δημόσιου τομέα ). Προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ (7 ο ΠΠ, CIP) στηρίζουν την Ε&Α για τεχνολογικές λύσεις ιστοπροσβασιμότητας. Η ιστο-προσβασιμότητα θα τονωθεί με την εντολή τυποποίησης αριθ. 376 της Επιτροπής (αφορά λειτουργικές απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα, υπηρεσίες ΤΠΕ και περιεχόμενο στο διαδίκτυο, προς χρήση σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων) και με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες δημόσιες διαβουλεύσεις και αναλυτικές μελέτες για τον εντοπισμό των προβλημάτων και των αναγκών, την αντιμετώπιση των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των κρατών μελών, του κλάδου και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 2 Βλ. ιστότοπο του European Disability Forum (Ευρωπαϊκό φόρουμ αναπηρίας): EL 3 EL

4 Συστήθηκε διευθύνουσα ομάδα για την των επιπτώσεων, με επικεφαλής τη Γενική Διεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας και Μέσα Επικοινωνίας», με ευρεία εκπροσώπηση των υπηρεσιών της Επιτροπής. Περιλάμβαναν τη Νομική Υπηρεσία, τη Γενική Γραμματεία, και τις Γενικές Διευθύνσεις: Επικοινωνίας Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας την Eurostat Υγείας και Καταναλωτών Πληροφορικής Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών και Δικαιοσύνης. Καθήκον τους ήταν η ανάλυση και εξέταση των θεμάτων και προοπτικών που σχετίζονται με την παρούσα πρόταση περί ιστο-προσβασιμότητας. Προσχέδια της έκθεσης ς των επιπτώσεων υποβλήθηκαν στην επιτροπή ς επιπτώσεων, ενώ η τελική της εκδοχή περιλαμβάνει απαντήσεις στις συστάσεις του διοικητικού συμβουλίου. 3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Παρά τα δέκα χρόνια πολιτικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων συμπερασμάτων του Συμβουλίου, ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοινώσεων της Επιτροπής και υπουργικών δηλώσεων, δεν σημειώθηκε επαρκής πρόοδος στην ιστο-προσβασιμότητα. Στη ρίζα του προβλήματος βρίσκονται ο κατακερματισμός της αγοράς και η ανασφάλεια. Η εσωτερική αγορά ιστο-προσβασιμότητας δεν λειτουργεί σωστά. Οι φορείς ανάπτυξης ιστότοπων αντιμετωπίζουν εμπόδια υπό μορφή πρόσθετου κόστους παραγωγής εφόσον δραστηριοποιούνται διασυνοριακά. Οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, δεν διαθέτουν τις γνώσεις και την ικανότητα για να αντιμετωπίσουν το σύνολο των διάφορων προδιαγραφών και διαδικασιών. Αυτό εμποδίζει τον ανταγωνισμό και την οικονομική μεγέθυνση. Οι ιδιοκτήτες ιστοτόπων λαμβάνουν λιγότερες και ακριβότερες προσφορές για παροχή υπηρεσιών. Οι χρήστες ιστο-προσβασιμότητας ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μη διαλειτουργικούς φυλλομετρητές, εκφωνητές κειμένου οθόνης ή άλλες υποβοηθητικές τεχνολογίες. Η συνέπεια θα μπορούσε να είναι διαφορετικές και αποδιοργανωτικές εμπειρίες για τους χρήστες σε διάφορες χώρες. Επιπλέον, για άτομα με λειτουργικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επωφεληθούν από την ανταλλαγή εμπειριών για την αντιμετώπιση κοινωνιακών και τεχνολογικών εξελίξεων. Ελλείψει εναρμόνισης σε ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά τις απαιτήσεις ιστοπροσβασιμότητας, ο κατακερματισμός και η αβεβαιότητα στην αγορά ιστοπροσβασιμότητας δεν θα μπορέσει να περιοριστεί. Η εναρμόνιση αυτή θα συμβάλει στην τήρηση των ανειλημμένων πολιτικών δεσμεύσεων και θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών και των διεθνών εργασιών τυποποίησης στον τομέα της προσβασιμότητας (π.χ. εντολή 376 και νέο πρότυπο ISO/IEC 40500), την επικείμενη ευρωπαϊκή νομική πράξη προσβασιμότητας και τις αναθεωρημένες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Η πρόταση θα μπορούσε να περιοριστεί σε ιστότοπους του δημόσιου τομέα, καθώς αυτό από μόνο του θα οδηγήσει σε ευμεγέθη αγορά για φορείς ανάπτυξης ιστότοπων. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν ενιαία αγορά ιστοπροσβασιμότητας, η Ένωση προτείνει τη θέσπιση μέτρων, με σεβασμό της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με βάση το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται ότι η Επιτροπή «εκδίδει τα μέτρα σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία EL 4 EL

5 της εσωτερικής αγοράς». Τώρα είναι η ώρα για ανάληψη δράσης, δεδομένου ότι με περιορισμένη παρέμβαση τώρα μπορούν να αποτραπούν εκτεταμένα επανορθωτικά μέτρα αργότερα. 4. ΣΤΟΧΟΙ Στους γενικούς στόχους περιλαμβάνονται η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με την ιστο-προσβασιμότητα και η αύξηση του αριθμού των προσβάσιμων ιστοτόπων. Στους ειδικούς στόχους περιλαμβάνονται εναρμονισμένες απαιτήσεις για έναν ελάχιστο κατάλογο τύπων ιστοτόπων του δημόσιου τομέα και η προώθηση της ιστο-προσβασιμότητας για επιπλέον ιστότοπους. Ο κύριος επιχειρησιακός στόχος είναι, έως το 2015, να έχει επιτευχθεί πλήρης ιστο-προσβασιμότητα για όλους τους ιστότοπους του δημόσιου τομέα που περιλαμβάνονται στον παραπάνω αναφερόμενο κατάλογο. 5. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη 3 ανακοινώθηκε ότι: «Η Επιτροπή, έπειτα από επανεξέταση των επιλογών, θα υποβάλει έως το 2011 προτάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ιστότοποι του δημόσιου τομέα (και ιστότοποι που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους πολίτες) θα είναι πλήρως προσβάσιμοι το 2015». Έχουν εντοπιστεί τρεις επιλογές πολιτικής: 1 Σενάριο αναφοράς («καμία πρόσθετη ενέργεια») 2 Έκδοση σύστασης («μη δεσμευτικοί κανόνες») Αυτή η επιλογή αφορά την έκδοση σύστασης στην οποία θα διατυπώνεται κοινή προσέγγιση για την ιστο-προσβασιμότητα, ιδίως η εφαρμογή των οδηγιών για την προσβασιμότητα περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό (WCAG 2,0 επίπεδο ΑΑ) για ένας ελάχιστος κατάλογος τύπων από σχετικούς ιστότοπους του δημόσιου τομέα. 3 Νομικά δεσμευτικό μέτρο Ένα νομικά δεσμευτικό μέτρο, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την ιστο-προσβασιμότητα, καθορίζει τους κανόνες ώστε ένας ελάχιστος κατάλογος ιστοτόπων του δημόσιου τομέα να καταστούν προσβάσιμοι, σύμφωνα με εναρμονισμένες απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι ελεύθερα να επεκτείνουν τις σχετικές με την προσέγγιση των νομοθεσιών διατάξεις σε άλλα είδη ιστοτόπων του δημόσιου τομέα. Η πρόταση καθορίζει τις κοινές απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας και για την αναγνώριση και αναφορά των σχετικών προτύπων. Η πρόταση ακολουθεί τη συνήθη προσέγγιση για την τυποποίηση με βάση τεκμήριο της συμμόρφωσης και είναι σύμφωνη με την εκσυγχρονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προτύπων ΤΠΕ. 3 EL 5 EL

6 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν έως τις 30 Ιουνίου 2014 τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν και εφαρμόζουν τα μέτρα τους πριν από τις 31 Δεκεμβρίου Μέσω των οικείων οργανώσεων τυποποίησης και μέσω των συναφών επιτροπών και ομάδων συμμετέχουν στον ορισμό εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου για την ιστοπροσβασιμότητα και στον καθορισμό τόσο της μεθοδολογία παρακολούθησης όσο και των ρυθμίσεων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη προωθούν εν γένει την ιστο-προσβασιμότητα και συνεργάζονται με τον κλάδο και την κοινωνία των πολιτών στην ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής και επανεξετάζουν σε περίπτωση νέων εξελίξεων. Η οδηγία είναι το κατάλληλο μέσο, εξαιτίας της ευελιξίας της. Θα σεβαστεί το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε ισχύ σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να επεκτείνουν τον ελάχιστο κατάλογο των τύπων των ιστοσελίδων και να οργανώσουν την εφαρμογή (όπως τον τρόπο αντιμετώπισης των καταγγελιών) κατά βούληση. Ένας κανονισμός θα ήταν άμεσα εκτελεστός και πιθανώς θα καθιστούσε δυνατή την έγκαιρη εκπλήρωση των δεσμεύσεων του Ψηφιακού θεματολογίου. Ωστόσο, οι φορείς που αναπτύσσουν ιστότοπους θα επιβαρύνονταν με σημαντικό κόστος συμμόρφωσης, ακόμη και αν λειτουργούσαν μόνο στη χώρα τους Αποκλειόμενες και απορριφθείσες επιλογές Πολιτικοί οργανισμοί, όπως οι AGE, ANEC, ΕBU 4, και το EDF 5 ζήτησαν να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής και σε άλλους σχετικούς ιστότοπους (π.χ. στις «βασικές υπηρεσίες για τους πολίτες»). Αυτή η επιμέρους επιλογή αποκλείστηκε, επειδή το πεδίο εφαρμογής θα κάλυπτε και τον ιδιωτικό τομέα ο οποίος χαρακτηρίζεται από διαφορετικές ιδιαιτερότητες και του οποίου η κάλυψη εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα που καταρτίζεται παράλληλα. Εξετάστηκαν τρεις επιπλέον επιλογές, αλλά απορρίφθηκαν επειδή δεν αντιμετωπίζουν τον κατακερματισμό της αγοράς, επειδή θα μπορούσαν να θέσουν εν αμφιβόλω την αναλογικότητα ή επειδή συνεπάγονται σημαντικό διοικητικό φόρτο. Επρόκειτο, αντίστοιχα, για ένα νομικά δεσμευτικό μέτρο που θα βασιζόταν στην καταπολέμηση των διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ, τη χρήση νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και την επέκταση της πρότασης, είτε σε εργαλεία συγγραφής, είτε σε υποβοηθητικές τεχνολογίες. 6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 6.1. Επιλογή πολιτικής 1: Σενάριο αναφοράς - καμία αλλαγή πολιτικής Οι επιπτώσεις του συνεχιζόμενου υποτονικού συντονισμού της ΕΕ θα είναι περιορισμένες: βραδυπορεία όσον αφορά την ιστο-προσβασιμότητα, όπου νέα εθνικά μέτρα θα προκαλέσουν περαιτέρω κατακερματισμό. Οικονομικές επιπτώσεις: Οι φορείς ανάπτυξης ιστότοπων θα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλά εμπόδια εισόδου για τις διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και μικρότερη εγχώρια ζήτηση. Οι δημόσιες διοικήσεις δεν θα επωφελούνταν από καλύτερες προσφορές ούτε από ανταλλαγή μεθόδων. Δεν θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από την διαδικτυακή διάθεση πληροφοριών και υπηρεσιών που σήμερα δεν διατίθενται μέσω διαδικτύου. 4 5 European Broadcasting Union (Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης) Ευρωπαϊκό φόρουμ αναπηρίας EL 6 EL

7 Κοινωνικές επιπτώσεις: συνεχιζόμενος «ψηφιακός αποκλεισμός» εκείνων που δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις επιγραμμικές/διαδικτυακές υπηρεσίες (π.χ. για την απασχολησιμότητα). Πολιτικές επιπτώσεις: Θα διακυβευόταν η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η κοινωνική ευθύνη. Δεν θα μπορούσαν να εκπληρωθούν, υποχρεώσεις, όπως οι αναληφθείσες στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη Επιλογή πολιτικής 2: Έκδοση σύστασης («μη δεσμευτικοί κανόνες») Οι επιπτώσεις μιας σύστασης εξαρτώνται από την προθυμία των κρατών μελών. Δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί την αντιμετώπιση του προβλήματος του κατακερματισμού. Από μελέτες και διαβουλεύσεις προκύπτει ότι η προσέγγιση αυτή δεν ήταν σε θέση κατά την τελευταία δεκαετία να επιλύσει τα προβλήματα και να εξουδετερώσει τα αίτιά τους. Οικονομικές επιπτώσεις: Οι φορείς ανάπτυξης ιστότοπων ενδεχομένως θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν κατακερματισμό στην εσωτερική αγορά. Εάν όλα τα κράτη μέλη ενέκριναν πλήρως τη σύσταση, το καθαρό όφελος θα ήταν παρόμοια με εκείνα της παραγράφου 6.3 παρακάτω. Κοινωνικές επιπτώσεις: πιθανώς συνεχιζόμενος «ψηφιακός αποκλεισμός» εκείνων που δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις διαδικτυακές υπηρεσίες (π.χ. για αναζήτηση των ευκαιριών απασχόλησης). Πολιτικές επιπτώσεις/επιπτώσεις στην καλή φήμη: παρόμοιοι κίνδυνοι όπως στην επιλογή Επιλογή πολιτικής 3 - νομοθετικό μέτρο που βασίζεται στην εσωτερική αγορά Οικονομικές επιπτώσεις Εάν τα έξι κράτη μέλη, χωρίς υφιστάμενα μέτρα ιστο-προσβασιμότητας έπρεπε να εφαρμόσουν μέτρα ιστο-προσβασιμότητας σε όλους τους ιστότοπους του δημόσιου τομέα, θα έπρεπε να επενδύσουν από 37 έως 88 εκατ. ευρώ για επίτευξη συμμόρφωσης 100%. Οι ετήσιες δαπάνες υπολογίζονται σε 41 εκατ. ευρώ, με την παραδοχή αναδιαμόρφωσης του ενός τρίτου αυτών των ιστοτόπων και συντήρηση και παρακολούθηση της ιστοπροσβασιμότητας των υπόλοιπων. Για τα 21 κράτη μέλη με υφιστάμενα μέτρα ιστο-προσβασιμότητας, οι επιπλέον επενδύσεις είναι ελάχιστες, δεδομένου ότι οι σχετικοί ιστότοποι του δημόσιου τομέα εμπίπτουν στο πλαίσιο των ισχυουσών εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων. Το προτεινόμενο μέτρο θα επιταχύνει την εφαρμογή και θα μειώσει τις τιμές, παρέχοντας παράλληλα σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Οι χώρες που συμμορφώνονται με τις κατευθύνσεις WCAG 1.0 (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο) θα εξοικονομήσουν χρήματα, δεδομένου ότι η «(ανα)διαμόρφωση» των ιστοτόπων σύμφωνα με τις WCAG 2.0 κοστίζει περίπου 8% λιγότερο. Για τα κράτη μέλη που ακολουθούν (παραλλαγές) των WCAG 2.0 οι τιμές τελικά θα μειωθούν λόγω εντονότερου ανταγωνισμού και φθηνότερων εργαλείων ιστοπροσβασιμότητας. Τα συστήματα υποβολής εκθέσεων για συνήθεις υποχρεώσεις παρακολούθησης και ενημέρωσης θα κοστίσουν γύρω στα 1,65 εκατ. ευρώ. Η επίτευξη συμμόρφωσης 100% των σχετικών ιστοτόπων σε ένα έτος για το σύνολο της ΕΕ θα απαιτήσει επενδύσεις από 260 έως 560 εκατ. ευρώ. Οι προμηθευτές υπηρεσιών ιστο- EL 7 EL

8 προσβασιμότητας, θα επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, εξαιτίας μεγαλύτερης αγοράς και χαμηλότερων τιμών διάθεσης στην αγορά των υπηρεσιών τους. Το οικονομικό όφελος για τις κυβερνήσεις που θα έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερους πληθυσμούς θα μπορούσε να είναι τεράστιο. Στον ακόλουθο πίνακα 1 περιλαμβάνεται το κόστος και το όφελος επίτευξης 100% ιστο-προσβασιμότητας μετά από παρέμβαση της ΕΕ εντός ενός έτους. Στην περίπτωση αυτή το όφελος ξεπερνά το κόστος και στα δύο σενάρια, ανώτατο και κατώτατο. Οι επιπτώσεις θα είναι μεγαλύτερες εάν καλύψουν περίοδο 3 ή 5 ετών. άτομα με αναπηρία κάλυψη σε % κατώτατη (απλοί καθαρό όφελος ανώτατη (σύνθετοι καθαρό όφελος οφέλη κόστος κόστος βασικές υπηρεσίες δημόσιου τομέα κατώτατη (απλοί ανώτατη (σύνθετοι Πίνακας 1 Υπολογισμός καθαρού οφέλους με επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με WCAG 2.0 στην EΕ των 27 Το κόστος και το όφελος για τα έξη κράτη μέλη χωρίς πολιτικές ιστο-προσβασιμότητας προκειμένου να επιτευχθεί ιστο-προσβασιμότητα 100% για βασικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα εντός 3 ετών εκτιμάται στον πίνακα 2. Ομάδα στόχος (άτομα με αναπηρία) κάλυψη σε % κατώτατη (απλοί καθαρό όφελος ανώτατη (σύνθετοι καθαρό όφελος οφέλη κόστος κόστος βασικές υπηρεσίες δημόσιου τομέα απλοί ιστότοποι σύνθετοι ιστότοποι Πίνακας 2 Κόστος επίτευξης πλήρους συμμόρφωσης στα έξι κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς μέτρα ιστο-προσβασιμότητας Τα οικονομικά οφέλη για φορείς ανάπτυξης ιστότοπων θα είναι σημαντικά, καθώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις οικείες οικονομίες κλίμακας και να υποβάλλουν ελκυστικές προσφορές σε όμορες αγορές. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει αλλεπάλληλες δευτερογενείς συνέπειες σε άλλους ιστότοπους του δημόσιου τομέα. Κοινωνικές επιπτώσεις και ανάλυση ευαισθησίας: Καλύτερες ευκαιρίες σε οικονομική και κοινωνική συμμετοχή για πολλούς πολίτες, ιδίως ηλικιωμένους και άτομα με λειτουργικούς EL 8 EL

9 περιορισμούς. Καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη για εμπειρογνώμονες στην ιστο-προσβασιμότητα, με αναπηρία. Οι χρηματικές επιπτώσεις θα ανέλθουν σε 400 εκατ. ευρώ για κάθε αύξηση κατά 1% στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, 30 εκατ. ευρώ σε εξοικονόμηση χρόνου για κάθε αύξηση 1% σε επιγραμμική /διαδικτυακή πρόσβαση και 300 εκατ. ευρώ για κάθε αύξηση 10% σε επιγραμμικές αγορές. 7. ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Η επιλογή 3 συνιστάται ως η προτιμώμενη. 8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τα κράτη μέλη παρακολουθούν σε συνεχή βάση τη συμμόρφωση των σχετικών ιστοτόπων με τις απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας. Η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη καθορίζει κοινή μεθοδολογία, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τη δειγματοληψία των σχετικών ιστοτόπων και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων εποπτείας τους. Οι εκθέσεις τους πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με τις πιθανές επεκτάσεις του καταλόγου των τύπων των ιστοτόπων του δημόσιου τομέα και κάθε άλλο πρόσθετο μέτρο Μελλοντικές αξιολογήσεις Η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της. EL 9 EL

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.5.2014 L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2002 COM(2002) 263 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.6.2000 Κοινωνία πληροφοριών για όλους Σχέδιο δράσης που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2005 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.10.2014 L 307/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/94/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (Κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2011 COM(2011) 169 τελικό 2011/0092 (CNS) C7-0105/11 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα