Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη"

Transcript

1 Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Κ. Γλέζου & Μ. Γρηγοριάδου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών {kglezou, Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται η ανάδειξη πτυχών μιας αποτελεσματικής εναλλακτικής διδακτικής προσέγγισης σε επίπεδο σχεδίασης, ανάπτυξης και εφαρμογής με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας με συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής. Παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως αναδύθηκαν από την πιλοτική εφαρμογή δραστηριοτήτων κατασκευής προσομοιώσεων και πολυμεσικών εφαρμογών στο πλαίσιο του διαθεματικού σεναρίου «Ανάπτυξη προσομοίωσης της ελεύθερης πτώσης» αξιοποιώντας το πολυμεσικό προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro στο Λύκειο. Λέξεις κλειδιά: Logo, MicroWorlds Pro, προσομοίωση. Abstract In this paper we discuss the main parameters of planning, developing and implementing an effective alternative constructionist didactical approach. We present some examples from the pilot implementation of modeling activities in the framework of the cross-thematic scenario Free fall simulation development using MicroWorlds Pro. Keywords: Logo, MicroWorlds Pro, simulation. 1. Εισαγωγή Η αληθινή αξία της μοντελοποίησης αναδύεται όταν οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν έννοιες που ανέπτυξαν σε προηγούμενες δραστηριότητες μοντελοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτούν πιο πολύπλοκα προβλήματα μοντελοποίησης (Forbus et al. 2006). Είναι σημαντικό να μελετήσουμε τους διαφορετικούς τρόπους που χρησιμοποιούν οι μαθητές προγραμματιστικά περιβάλλοντα τα οποία υποστηρίζουν τις πρακτικές μοντελοποίησης στη διδακτικήμαθησιακή διαδικασία. Πιθανά να υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία των διαφορετικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων που υποστηρίζουν τη μάθηση κι άλλα που τη δυσχεραίνουν (Louca & Constantinou 2007). Είναι δύσκολο να δώσουμε στους μαθητές δυνατά (σε ικανοποιητικό βαθμό) προκατασκευασμένα μοντέλα με σκοπό την κατασκευή νέων μοντέλων, και ωστόσο ευέλικτα και διάφανα (σε ικανοποιητικό βαθμό) ώστε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να διερευνήσουν τις εσωτερικές τους λειτουργίες (Simpson et al. 2005).

2 500 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής Η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας, η οποία επιχειρεί να διερευνήσει την προστιθέμενη αξία εφαρμογής ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου που προωθεί τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση με αξιοποίηση του MicroWorlds Pro ως πλαισίου δραστηριοτήτων και σειράς μαθημάτων. Σκοπό της έρευνας αποτελεί η ανάδειξη βασικών παραμέτρων μιας αποτελεσματικής εναλλακτικής διδακτικής πρότασης, σε επίπεδο σχεδίασης, ανάπτυξης και εφαρμογής. Ως ερευνητική υπόθεση δεχτήκαμε ότι το συγκεκριμένο περιβάλλον αποτελεί ένα κατάλληλο προγραμματιστικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μοντέλων, προσομοιώσεων, πολυμεσικών εφαρμογών και ιστοσελίδων ως συνθετικών εργασιών. Στην εργασία αυτή θα εστιάσουμε σε κάποιες χαρακτηριστικές πτυχές της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας προκειμένου να απαντήσουμε σε βασικά ερευνητικά ερωτήματα όπως: α)πώς διαμορφώνεται το μαθησιακό περιβάλλον κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προσομοιώσεων; και β)ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξελληνισμένης έκδοσης του περιβάλλοντος MicroWorlds Pro που συμβάλουν ή δυσχεραίνουν τη διαμόρφωση αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης; 2. Πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου 2.1 Κεντρικός άξονας Το διαθεματικό σενάριο «Ανάπτυξη προσομοίωσης της ελεύθερης πτώσης», διαμορφώνει ένα ανοικτό και ευέλικτο πλαίσιο δραστηριοτήτων, όπου διασυνδέονται στοιχεία της πληροφορικής, των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών και δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων Logo και πολυμεσικών εφαρμογών και διαδραστικών ιστοσελίδων ως συνθετικών εργασιών. Το πλαίσιο έρευνας, το εκπαιδευτικό σενάριο καθώς και η προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας παρουσιάζονται διεξοδικά στο άρθρο «Ανάπτυξη προσομοίωσης της ελεύθερης πτώσης: μία εναλλακτική διαθεματική πρόταση διδασκαλίας» (Γλέζου & Γρηγοριάδου, 2007). Η δημιουργία του σεναρίου βασίστηκε στις ιστοσελίδες του Νίκου Δαπόντε (www.dapontes.gr) «Πώς να προγραμματίσω μια ελεύθερη πτώση με αφετηρία το νόμο του Γαλιλαίου;» και «Πώς να προγραμματίσω μια στροβοσκοπική αναπαράσταση της ελεύθερης πτώσης;» όπου διαπραγματεύεται το θέμα. Οι δραστηριότητες του σεναρίου εξελίσσονται σε πέντε διακριτές φάσεις: Α Φάση: Κατασκευή προσομοίωσης της ελεύθερης πτώσης (Σχ. 1α), Β Φάση: Κατασκευή στροβοσκοπικής αναπαράστασης της ελεύθερης πτώσης (Σχ. 1β), Γ Φάση: Κατασκευή στροβοσκοπικής αναπαράστασης της ελεύθερης πτώσης και αξιοποίηση πίνακα τιμών χρόνου, θέσης (Σχ. 1γ) και ταχύτητας (Σχ. 1δ), Δ Φάση: Κατασκευή ποικιλίας προσομοιώσεων της ελεύθερης πτώσης (Σχ. 2α & 2β), Ε Φάση: Δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών και ιστοσελίδων - Παρουσίαση συνθετικής εργασίας. Η επιλογή των συγκεκριμένων εξελικτικών φάσεων Α, Β, Γ και Δ των δραστηριοτήτων του σεναρίου στηρίζεται στην άποψη ότι η δημιουργία νέων

3 Εισηγήσεις Ενεργών Εκπαιδευτικών και Νέων Ερευνητών 501 μοντέλων προοδευτικά αυξανόμενου βαθμού δυσκολίας με επαναχρησιμοποίηση των ήδη κατασκευασμένων μοντέλων ενθαρρύνει τη συστηματοποίηση της γνώσης και γεφυρώνει το πέρασμα από τα απλά στα δύσκολα. α β γ δ Σχήμα 1: Στιγμιότυπα του μικρόκοσμου: α. Α Φάση, β. Β Φάση, γ & δ. Γ Φάση 2.2 Παρατηρήσεις από την πιλοτική εφαρμογή Το σενάριο εφαρμόστηκε πιλοτικά στο πλαίσιο του μαθήματος επιλογής «Πολυμέσα- Δίκτυα» σε δύο τμήματα της Γ Τάξης του Α και Β Αρσάκειου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κατά τη διάρκεια του α τετράμηνου του σχολικού έτους ακολουθώντας διαφορετική διδακτική προσέγγιση ανά τμήμα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών η ενότητα Πολυμέσα του μαθήματος Πολυμέσα-Δίκτυα έχει ως γενικό σκοπό να αποκτήσει ο μαθητής εμπειρία και δεξιότητες στη διαδικασία σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης μιας απλής εφαρμογής πολυμέσων. Στο 1 ο τμήμα οι μαθητές αρχικά κλήθηκαν να δημιουργήσουν σταδιακά ένα μικρόκοσμο τεσσάρων σελίδων (Σχ. 1), ο οποίος αφορούσε στις Α, Β και Γ φάσεις του σεναρίου, ακολουθώντας κατάλληλα διαμορφωμένα φύλλα εργασίας. Στο 2 ο τμήμα δόθηκε έτοιμος ο προαναφερόμενος μικρόκοσμος, όπως αναπτύχθηκε με την περάτωση των τριών πρώτων φάσεων, προς πειραματισμό. Στη συνέχεια, οι μαθητές και στα δύο τμήματα κλήθηκαν να τροποποιήσουν το μικρόκοσμο και να προχωρήσουν σταδιακά στις Δ και Ε φάσεις. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι διαδικασίες Α Φάσης καθώς και τα σχόλια - επεξήγηση, όπως εμφανίζονται στην Καρτέλα Διαδικασίες του προκατασκευασμένου μικρόκοσμου. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι διαδικασίες Β και Γ Φάσης αντίστοιχα όπου καταφαίνεται η σταδιακά αυξανόμενη πολυπλοκότητα του κώδικα. Πίνακας 1: Διαδικασίες Δραστηριότητας Α Φάσης Σεναρίου (Σχ. 1α) Διαδικασίες Α Φάσης για αρχικές1 χ1, κάνε "ψ0 τελευταίο θέση κάνε "g κάνε "t 0 κάνε "dt Σχόλια - Επεξήγηση ;διαδικασία αρχικοποίησης ;αποθήκευση τεταγμένης θέσης ;αποθήκευση επιτάχυνσης βαρύτητας ;αποθήκευση αρχής μέτρησης χρόνου ;αποθήκευση χρονικού βήματος

4 502 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής για κίνηση1 θέσεψ :ψ * :g * :t * :t κάνε "t :t + :dt κίνηση1 για πτώση1 αρχικές1 κίνηση1 ;διαδικασία κίνησης ;τοποθέτηση της σφαίρας σε τεταγμένη ψ ;ο χρόνος αυξάνει κατά dt ;επανάληψη της διαδικασίας κίνηση1 ;διαδικασία πτώσης ;κλήση διαδικασίας αρχικές1 ;κλήση διαδικασίας κίνηση1 Πίνακας 2: Διαδικασίες Δραστηριότητας Β και Γ Φάσης Σεναρίου Διαδικασίες Β Φάσης (Σχ. 1β) Διαδικασίες Γ Φάσης (Σχ. 1γ) για αρχικές2 για αρχικές3 χ1, θέσεψ 115 χ1, θέσεψ 115 κάνε "ψ0 τελευταίο θέση κάνε "ψ0 τελευταίο θέση κάνε "g κάνε "g κάνε "t 0 κάνε "t 0 κάνε "dt κάνε "dt κάνε "Ν 0 κάνε "Ν 0 κάνε "Ρ 0 για κίνηση2 αν συντψ < -115[σταμάτησέμε] θέσεψ :ψ * :g * :t * :t αν :t = :Ν[σφραγίδα κάνε "Ν :Ν + 1] κάνε "t :t + :dt κίνηση2 για πτώση2 αρχικές2 κίνηση2 για κίνηση3 αν συντψ < -115[σταμάτησέμε] θέσεψ :ψ * :g * :t * :t αν :t = :Ν[σφραγίδα κάνε "Ν :Ν + 1] αν :t = :Ρ[πίνακας, τυ (λίστα :t " συντψ) κάνε "Ρ :Ρ + 0.1] κάνε "t :t + :dt κίνηση3 για πτώση3 αρχικές3 κίνηση3 Στη φάση της κατασκευής ποικιλίας προσομοιώσεων της ελεύθερης πτώσης και ακολούθως πολυμεσικών εφαρμογών και ιστοσελίδων, οι μαθητές ανέδειξαν την επινοητικότητά τους, κατασκεύασαν εναλλακτικά προσωπικά μοντέλα με διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας και παραλλαγές μεθόδων. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας είναι σε εξέλιξη και στην παρούσα φάση παρουσιάζονται ενδεικτικά στιγμιότυπα μικρόκοσμων από εργασία μαθητών (Σχ. 2). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2α οι μαθητές επενέβησαν στον προκατασκευασμένο μικρόκοσμο

5 Εισηγήσεις Ενεργών Εκπαιδευτικών και Νέων Ερευνητών 503 ποικιλοτρόπως: α) Προσθέσανε νέα σελίδα στο μικρόκοσμο επιλέγοντας την επιλογή Αναπαραγωγή σελίδας από το μενού Σελίδες του περιβάλλοντος. Η επιλογή Αναπαραγωγή σελίδας και η επιλογή Νέα σελίδα εμφανίζονται ιδιαίτερα λειτουργικές καθώς δίνεται η δυνατότητα σε κάθε νέα φάση εξέλιξης της δουλειάς οι μαθητές να αναπαράγουν τη σελίδα ή/και να εισάγουν νέα σελίδα στο μικρόκοσμό τους προκειμένου να μπορούν να ανατρέξουν στα στάδια της δουλειάς τους, να ωθούνται στον αναστοχασμό καθώς και να επαναχρησιμοποιήσουν τη διάταξη των αντικειμένων προηγούμενης σελίδας. β) Εισήγαγαν ενδεικτικές εικόνες όπως την εικόνα Γαλιλαίου και την εικόνα της στροβοσκοπικής αναπαράστασης. γ) Αντέγραψαν (με αντιγραφή και επικόλληση) τον σχετικό κώδικα της διαδικασίας πτώση2 από και προς την Καρτέλα Διαδικασίες, προκειμένου να τον αναδιαμορφώσουν κατάλληλα και να ορίσουν τελικά μία νέα διαδικασία με το όνομα ΠΤΩΣΗ_ΣΤΗ_ΓΗ. Η αλλαγή του ονόματος της διαδικασίας φέρει το στοιχείο της οικειοποίησης και έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η διαδικασία αποκτά προσωπικό νόημα κι ενδιαφέρον. δ) Δημιούργησαν ένα νέο κουμπί δίνοντας του ως οδηγία το όνομα της διαδικασίας ΠΤΩΣΗ_ΣΤΗ_ΓΗ. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2β οι μαθητές: α)αναπαρήγαγαν την προηγούμενη σελίδα, β) εισήγαγαν ακόμα μία νέα χελώνα στην οποία έδωσαν το σχήμα του χάρακα, τον οποίο μπορούσαν να μετακινούν ώστε να μετρούν και να συγκρίνουν τα διαστήματα μεταξύ διαδοχικών θέσεων/στιγμιότυπων του αντικειμένου που εκτελεί ελεύθερη πτώση, γ) αντέγραψαν τον κώδικα της διαδικασίας ΠΤΩΣΗ_ΣΤΗ_ΓΗ, τον τροποποίησαν κατάλληλα και διαμόρφωσαν διαδοχικά τις διαδικασίες αρχικέςσεληνη, κίνησησεληνη και ΠΤΩΣΗ_ΣΤΗ_ΣΕΛΗΝΗ, δ) πρόσθεσαν νέα χελώνα και κουμπί ΠΤΩΣΗ_ΣΤΗ_ΣΕΛΗΝΗ. Στο Σχήμα 2γ παρατηρούμε ότι οι μαθητές προχώρησαν σε γενίκευση των διαδικασιών αρχικοποίησης δίνοντας τη δυνατότητα εύκολης μεταβολής της τιμής της επιτάχυνσης βαρύτητας χωρίς να απαιτείται επέμβαση στον κώδικα: α)αναπαρήγαγαν προηγούμενη σελίδα, β) αντέγραψαν τον κώδικα της διαδικασίας ΠΤΩΣΗ_ΣΤΗ_ΓΗ, τον τροποποίησαν κατάλληλα και διαμόρφωσαν τις διαδικασίες αρχικές? (όπου αντικατέστησαν την εντολή κάνε "g με την εντολή κάνε "g g), κίνηση? και ΠΤΩΣΗ_?, γ) εισήγαγαν ένα πλαίσιο κειμένου με όνομα g προκειμένου να δίνουν τιμή στη μεταβλητή g, δ) μετονόμασαν το κουμπί ΠΤΩΣΗ_ΣΤΗ_ΓΗ σε ΠΤΩΣΗ_?. Στο Σχήμα 2δ οι μαθητές αντικατέστησαν το πλαίσιο κειμένου g με ένα μεταβολέα με όνομα g επιτρέποντας την ακόμα πιο εύκολη μεταβολή της τιμής της επιτάχυνσης βαρύτητας. α β γ δ Σχήμα 2: Στιγμιότυπα μικρόκοσμων από εργασία μαθητών

6 504 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής 3. Συζήτηση Το MicroWorlds Pro αναδεικνύεται ως ένα δυνατό προγραμματιστικό πολυμεσικό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη, επαναχρησιμοποίηση και προσαρμογή μοντέλων, προσομοιώσεων, μικρόκοσμων, πολυμεσικών εφαρμογών και ιστοσελίδων και προωθεί την ενεργή εμπλοκή και τη δημιουργική έκφραση μαθητών κι εκπαιδευτικών. Η αξιοποίηση προκατασκευασμένων μοντέλων με στόχο τη δημιουργία νέων μοντέλων προοδευτικά αυξανόμενης πολυπλοκότητας ενθαρρύνει τη συστηματοποίηση της γνώσης. Αποτελεσματική αποδεικνύεται η επαναληπτική μετακίνηση μεταξύ της ανάλυσης έτοιμου κώδικα και της αναδιαμόρφωσης/επέκτασής του επιτυγχάνοντας τη σταδιακή μετάβαση από το απλό στο σύνθετο και τη βαθμιαία εξοικείωση με τη γλώσσα προγραμματισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας της σκαλωσιάς. Βιβλιογραφία Forbus, K, Carney, K., Harris, R. & Sherin, B. A qualitative modeling environment for middle-school students: A progress report. Retrieved September 20, 2007 from al.pdf Louca, L., & Constantinou, C. The use of computer-based microworlds for developing modeling skills in physical science: An example from light. International Journal of Science Education. Retrieved October 20, 2007 from Simpson, G., Hoyles, C., & Noss, R. (2005). Designing a programming-based approach for modelling scientific phenomena. Journal of Computer Assisted Learning, 21(2), Γλέζου, Κ., & Γρηγοριάδου, Μ. (2007). Ανάπτυξη προσομοίωσης της ελεύθερης πτώσης: μία εναλλακτική διαθεματική πρόταση διδασκαλίας, Στο Ν. Δαπόντες & Ν. Τζιμόπουλος (επιμ.), Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Τόμος B, Σύρος. Δαπόντες, Ν. (25/7/2005). Πώς να προγραμματίσω μια ελεύθερη πτώση με αφετηρία το νόμο του Γαλιλαίου; Retrieved August 20, 2006 from id=49 Δαπόντες, Ν. (25/7/2005). Πώς να προγραμματίσω μια στροβοσκοπική αναπαράσταση της ελεύθερης πτώσης; Retrieved August 20, 2006 from id=49

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Super Pong Ένα παιχνίδι remix στο Scratch από μαθητές»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Super Pong Ένα παιχνίδι remix στο Scratch από μαθητές» Εργαστηριακή Εισήγηση «Super Pong Ένα παιχνίδι remix στο Scratch από μαθητές» Σαββιδάκη Αρχοντούλα 1, Προκάκης Εμμανουήλ 2, Τσακίρης Μάριος 3, Φυτάς Δημήτριος 4 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής, Β Αρσάκειο Τοσίτσειο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Σ. Τσοβόλας, Β. Κόμης Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών {stsovol,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση

Εργαστηριακή Εισήγηση Εργαστηριακή Εισήγηση «Κυνήγι πεταλούδων Δημιουργώντας ένα ψηφιακό παιχνίδι στο Scratch 2.0» Ιωσηφίδου Μαρία 1, Γλέζου Κατερίνα 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας miosifid@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης Μ. Μπαγιαμπού 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής Δ. Αλιμήσης Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) alimisis@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές

Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές Γιώργος Φεσάκης 1 και Αγγελική Δημητρακοπούλου 2 1 Διδάσκων ΠΔ407/80, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Κυριακή Σεραφείμ, Γιώργος Φεσάκης pse04178@rhodes.aegean.gr, gfesakis@rhodes.aegean.gr ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Η Πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου Ημερίδα Πληροφορικής «Η πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου» Πρακτικά Ημερίδας Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2012 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού

Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού Α. Μάργαρης 1, Μ. Παπαστεργίου 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης amarg@uom.gr 2

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Πληροφορική στο Περιβάλλον Kodu: μια χρήσιμη εκπαιδευτική εμπειρία

Διδάσκοντας Πληροφορική στο Περιβάλλον Kodu: μια χρήσιμη εκπαιδευτική εμπειρία Διδάσκοντας Πληροφορική στο Περιβάλλον Kodu: μια χρήσιμη εκπαιδευτική εμπειρία Κωνσταντίνος Ζαχαρής kzaharis@sch.gr Διευθυντής 5 ου ΓΕΛ Καρδίτσας Περίληψη Το λογισμικό Kodu είναι ένα νέο προγραμματιστικό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 4η Έκδοση Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 1.1. Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου...4 1.2. Διάρθρωση του Π.Σ. για τον Πληροφορικό

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού

Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού Δ. Νικολός 1, Α. Καρατράντου 1, Χ. Παναγιωτακόπουλος 2 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Παράρτημα Πάτρας, 2 Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο με Παιχνίδια Ρόλων Το Υλικό του Υπολογιστή

Εκπαιδευτικό Σενάριο με Παιχνίδια Ρόλων Το Υλικό του Υπολογιστή 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Εκπαιδευτικό Σενάριο με Παιχνίδια Ρόλων Το Υλικό του Υπολογιστή Α. Ευαγγέλου 1, Ι. Κοτίνη 2 1 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς evagel@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Αλγορίθμων και Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης: Μελέτες και συμπεράσματα

Διδακτική Αλγορίθμων και Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης: Μελέτες και συμπεράσματα Διδακτική Αλγορίθμων και Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης: Μελέτες και συμπεράσματα Ε. Βογιατζάκη, Ν. Αβούρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών evoyiatz@ece.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...9 ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορική τεχνολογία...15 1.1 Ο υπολογιστής...15 1.2 Ιστορική αναδρομή...19 1.3 Τα δεδομένα στον υπολογιστή...23 1.4 Λογισμικό...25 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Α. Τζαβάρα 1, Β. Κόμης 1, Μ. Γεωργούτσου 1, Φ. Σιάμπου 1 1 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα