Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ), ,71 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 20 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ΗΗ/ΜΜ/12 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα Ε.Ε.: ΗΗ/ΜΜ/12 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: ΗΗ/ΜΜ/12 Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: ΗΗ/ΜΜ/12 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C1.1 Πίνακας Περιεχομένων C1.1 Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C2. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C2.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 6 C2.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 8 C2.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 10 C2.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 12 C3. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 14 C4. Πίνακες Συμμόρφωσης 16 C4.1 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 16 C Πίνακας Απαιτήσεων Αρχιτεκτονικής Συστήματος 16 C Πίνακας Χρηστών 17 C Πίνακας Τεχνολογιών και Σχεδίου Υλοποίησης Έργου 17 C Πίνακας Λειτουργικών Προδιαγραφών 17 C Πίνακας Λειτουργιών Υποσυστημάτων και Εφαρμογών 18 C Πίνακας Προδιαγραφών Οριζόντιων Λειτουργιών 29 C Πίνακας Λειτουργικών Χαρακτηριστικών Εξοπλισμού 33 C Πίνακας Διαλειτουργικότητας 33 C Πίνακας Πολυκαναλικής Προσέγγισης 36 C Πίνακας Ανοικτών δεδομένων 37 C Πίνακας Απαιτήσεων Ασφαλείας 37 C Πίνακας Ευχρηστίας Συστήματος 37 C Πίνακας Προσβασιμότητας 38 C Πίνακας Γενικών Λειτουργικών Προδιαγραφών 38 C C Πίνακας Χρονοδιαγράμματος και Φάσεων Υλοποίησης Έργου 38 C Πίνακας Φάσης 1: Μελέτη και Ανάλυση Εφαρμογής Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης 38 C Πίνακας Φάσης 2: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Web Συστήματος Μητρώου ΜΑΑΕ & ΕΜΕΑΠΕΕ και λοιπών υποσυστημάτων 39 C Πίνακας Φάσης 3: Παραμετροποίηση, επικαιροποίηση και προσαρμογή υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού. Εγκαταστάσεις συστημάτων, ολοκλήρωση 39 C Πίνακας Φάσης 4: Εκπαίδευση - Πιλοτική Λειτουργία 39 C4.2 Ελάχιστες Προδιαγραφές Υπηρεσιών 40 C Πίνακας Υπηρεσιών Εκπαίδευσης 40 C Πίνακας Υπηρεσιών Ευαισθητοποίησης 40 C Πίνακας Υπηρεσιών Αναβάθμισης Διαχειριστικών Εφαρμογών Υπ.Α.Α.Τ. 40 C Πίνακας Υπηρεσιών Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 41 C Πίνακας Υπηρεσιών Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 41 C Πίνακας Υπηρεσιών Συντήρησης 41 Σελίδα 2 από 88

3 C Πίνακας Τήρησης Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών 41 C4.3 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 41 C Πίνακας Σχήματος Διοίκησης Έργου 41 C Πίνακας Σχεδίου και Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 42 C Πίνακας Σχεδίου και Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων 42 C Πίνακας Σεναρίων Χρήσης και Ελέγχου Συστήματος 42 C5. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 42 C5.1 Πληροφοριακό Σύστημα 43 C Εξοπλισμός 43 C Έτοιμο Λογισμικό 43 C Εφαρμογή/ές 44 C Υπηρεσίες 44 C Άλλες δαπάνες 44 C5.2 Εκπαίδευση χρηστών 44 C5.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 45 C5.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 45 C5.5 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 46 C C5.6 Σχέδιο Σύμβασης 47 C C5.7 Πρότυπο Συμβόλαιο Υπηρεσιών («SLA») 71 Σελίδα 3 από 88

4 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C2. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ΟΔΗΓΙΑ Ι: Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να έχουν ορισμένη διάρκεια που καθορίζεται κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή με πρόβλεψη ανανέωσης όταν αυτό απαιτείται. ΟΔΗΓΙΑ ΙΙ: Παρατηρήστε ότι: Η εγγύηση προκαταβολής δεν απαιτεί ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει ΦΠΑ. Σύμφωνα με το ΠΔ 118/07 η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κρίνει την αξία της εγγύησης καλής λειτουργίας (αρ. 25 παρ. 12). C2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ Σελίδα 4 από 88

5 γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 88

6 C2.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 6 από 88

7 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 88

8 C2.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) Σελίδα 8 από 88

9 ... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 88

10 C2.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 10 από 88

11 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 11 από 88

12 C2.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της Αναθέτουσα Αρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 12 από 88

13 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 13 από 88

14 C3. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σελίδα 14 από 88

15 Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 2 (από έως) / / - / / / / - / / / / - / / Σελίδα 15 από 88 Σελίδα 15 από 88 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 15 από 88

16 C4. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C4.1 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Σχεδιασμός και υλοποίηση των ΝΑΙ Α3 υποσυστημάτων που αναφέρονται στο κεφάλαιο της παραπομπής Σχεδιασμός και υλοποίηση της διεπαφής έτσι ώστε το σύνολο των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου να μπορεί να προσφερθεί στους ενδιαφερόμενους μέσω του Υποέργου 1 και της Ενιαίας ΝΑΙ Α3.1 Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών YπAAT καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων του Έργου, όταν θα είναι διαθέσιμη. Η υποχρέωση για διασύνδεση του Μητρώου είναι του Αναδόχου του παρόντος έργου, όπως και η συνεργασία με τον ανάδοχο του Υποέργου 1, που έχει ευθύνη την διασύνδεση και ολοκλήρωση με την ενιαία πύλη. C Πίνακας Απαιτήσεων Αρχιτεκτονικής Συστήματος Να παρουσιαστούν η συνολική ΝΑΙ Α3.2 αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης και όλα τα υποστηριζόμενα επίπεδα σε αναλυτικό διάγραμμα συνοδευόμενο από την αντίστοιχη περιγραφή. Να αναφερθούν τα λειτουργικά ΝΑΙ Α3.2 χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχει το κάθε επίπεδο. Να αναφερθούν τα εργαλεία, ΝΑΙ Α3.2 τεχνολογίες και μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την σχεδίαση και υλοποίηση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής Στη προτεινόμενη αρχιτεκτονική θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όσο αναφέρονται στην ενότητα της παραπομπής. ΝΑΙ Α3.2 Σελίδα 16 από 88

17 C Πίνακας Χρηστών Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τους χρήστες της ενότητας της παραπομπής ΝΑΙ Α3.3 C Πίνακας Τεχνολογιών και Σχεδίου Υλοποίησης Έργου Γενικές Απαιτήσεις Συστήματος Οι γενικές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες: ΝΑΙ Α3.3 Διαθεσιμότητα Προσβασιμότητα Υψηλή απόδοση/διαβαθμισιμότ ητα Ασφάλεια Ευχρηστία Επεκτασιμότητα Ανακτησιμότητα Ευελιξία Διαλειτουργικότητα ανταλλαγή περιεχομένου με τρίτα συστήματα Ενσωμάτωση υπηρεσιών από τα λοιπά υποέργα της πράξης Ευκολία διαχείρισης - διαχείριση ποιοτικών ελέγχων Να περιγραφεί πως το προτεινόμενο σύστημα επιτυγχάνει τις παραπάνω γενικές απαιτήσεις Να αναφερθούν η μεθοδολογία, οι τεχνολογίες και σχεδιαστικά και προγραμματιστικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προτεινόμενου συστήματος. ΝΑΙ Α3.3 C Πίνακας Λειτουργικών Προδιαγραφών Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ΝΑΙ Α3.4 της ενότητας της παραπομπής Σελίδα 17 από 88

18 C Πίνακας Λειτουργιών Υποσυστημάτων και Εφαρμογών Το σύστημα των Μητρώων θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστο: Υποσύστημα Προβολής ΝΑΙ Α3.4.1 θα ενσωματώνει τεχνικές και ΝΑΙ Α3.4.1 μηχανισμούς διάθεσης του περιεχομένου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου Όλες οι διεπαφές θα είναι ΝΑΙ Α3.4.1 διαθέσιμες τόσο από την διαδικτυακή πύλη του Υποέργου 1 και θα μεταφερθούν σε αυτό, όταν θα είναι έτοιμο να τις υποδεχθεί, όσο και αυτόνομα Θα πρέπει να εξυπηρετείται η απεικόνιση και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων τα οποία θα προκύπτουν από ενοποίηση ή διασταύρωση γεωχωρικών δεδομένων άλλων συστημάτων ΝΑΙ Α3.4.1 Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας ΝΑΙ Α3.4.2 Υλοποιεί τον εννοιολογικό ΝΑΙ Α3.4.2 σχεδιασμό με τη δημιουργία αντικειμένων και λειτουργικών μεθόδων για να προσφέρει ένα ενιαίο τρόπο αλληλεπίδρασης στα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα με τα οποία θα απαιτηθεί να διαλειτουργεί το έργο. θα πρέπει να προσδιορίζεται η ΝΑΙ Α3.4.2 μορφή των απαιτούμενων πληροφοριών ανταλλαγής (μορφή πληροφορίας και δεδομένων), τον τρόπο ανταλλαγής (επικοινωνία/ πρωτόκολλα) θα πρέπει να προσδιορίζεται ο ΝΑΙ Α3.4.2 τρόπος πρόσβασης στις πληροφορίες (ασφάλεια/ έλεγχος πρόσβασης) καθώς και να καθορίζεται ο τρόπος αναζήτησης των πληροφοριών Θα πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά και να τεκμηριώνεται ο προτεινόμενος τρόπος και τα ακολουθούμενα πρότυπα, για το συγκεκριμένο έργο και τις λειτουργίες του ΝΑΙ Α3.4.2 Υποσύστημα Μητρώου ΝΑΙ Α3.4.3 Θα αναλαμβάνει την καταχώρηση ΝΑΙ Α3.4.3 Σελίδα 18 από 88

19 και άντληση των απαραίτητων στοιχείων από τους εμπλεκόμενους Φορείς και κατ ελάχιστο θα καλύπτει τα εξής: Αίτηση Δήλωση Εγγραφής των Αγροτών (Αγροτικής Εκμετάλλευσης και Επαγγέλματος Αγρότη) στο ΜΑΑΕ ΝΑΙ Α3.4.3 Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής στους Κατόχους Αγροτικής Εκμετάλλευσης Υποβολή Ένστασης Αγρότη Κατάσταση Διεκπεραίωσης Αιτήσεως & Ενστάσεως στο ΜΑΑΕ Έκδοση Προσωρινής Βεβαίωσης Εγγραφής στο ΜΑΑΕ (επαγγελματίας Αγρότης) Έκδοση Οριστικής Βεβαίωσης Εγγραφής στο ΜΑΑΕ (επαγγελματία αγρότη) Αίτηση Δήλωση Εγγραφής των Εμπόρων στο ΕΜΕΑΠΕΕ Υποβολή Ένστασης Εμπόρου Κατάσταση Διεκπεραίωσης Αιτήσεως & Ενστάσεως στο ΕΜΕΑΠΕΕ Ηλεκτρονική Εκτύπωση Εντύπων Καταχώρηση Δικαιολογητικών Παροχή στατιστικών δεδομένων και δημοσιοποίηση στοιχείων με στόχο την πληροφόρηση των κρατικών υπηρεσιών, κλαδικών φορέων και λοιπών ενδιαφερομένων Η καταχώρηση των δεδομένων θα πρέπει να συμμορφώνεται με την σχετική επιχειρησιακή λογική διαχείρισης των αιτήσεων του Υπ.Α.Α.Τ και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και να εφαρμόζει τους αντίστοιχους κανόνες και περιορισμούς Οι λειτουργίες είναι ανεξάρτητες και διακριτές από τις υφιστάμενες εφαρμογές των εποπτευόμενων φορέων και των ψηφιακών υπηρεσιών τους, που έχουν παρόμοια στοιχεία καταχώρησης ή ΝΑΙ ΝΑΙ Α3.4.3 Α3.4.3 Σελίδα 19 από 88

20 επεξεργασίας. Υποσύστημα Διαχείρισης (Πρόσβασης και Αποθήκευσης) Περιεχομένου θα παρέχει πρόσβαση στα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων των συνεργαζόμενων φορέων και του παρόντος έργου και θα επιτρέπει την ανάκτηση, εισαγωγή, ανανέωση και διαγραφή των δεδομένων τους Πρέπει να ολοκληρώνεται και να διαλειτουργεί μέσω του υφιστάμενου intranet του ΥπΑΑΤ, ενώ για τους εξωτερικούς φορείς (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ΕΛΓΑ) η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω της ενιαίας Πύλης της πράξης «e- YΠΑΑΤ» [Υποέργο-1], περιλαμβάνοντας και τις απαιτήσεις ασφάλειας πρόσβασης και διαχείρισης χρηστών από το Υποέργο-1 όπως σε αυτό προβλέπονται Θα διαλειτουργεί και στη πλατφόρμα της πύλης, με ευθύνη του Αναδόχου του Υποέργου 1 σύμφωνα με τον γενικό επιτελικό σχεδιασμό της πράξης Το υποσύστημα αυτό πρέπει να παρέχει τους μηχανισμούς για την υλοποίηση ενδεικτικά των παρακάτω: Προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των αποθηκευμένων δεδομένων. Αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων που αφορούν είτε σε δεδομένα πολιτών/επιχειρήσεων είτε σε δεδομένα εσωτερικής χρήσης Ικανότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων Θα πρέπει να βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων και ενδεικτικά να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά : Παράλληλη εκτέλεση query Πολλαπλοί μηχανισμοί ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Α3.4.4 Α3.4.4 Α3.4.4 Α3.4.4 Α3.4.4 Α3.4.4 Α3.4.4 Σελίδα 20 από 88

21 αποθήκευσης (storage engines), Υποστηριζόμενα πρότυπα ODBC, JDBC,.Net, ADO κ.λπ., Υποστήριξη Stored Procedures και Database Triggers Λειτουργία partitioning για βελτίωση της απόδοσης και της διαχείρισης σε μεγάλο όγκο δεδομένων Λειτουργία Replication για την αύξηση της απόδοσης των εφαρμογών και την κλιμάκωση του συστήματος Λειτουργία σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας, για την αντιμετώπιση σφαλμαντοχής και πιθανής αστοχίας. Δυνατότητα επικοινωνίας με ετερογενείς Βάσεις Δεδομένων Λειτουργία και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων Ομαδοποίηση στοιχείων των μελών των μητρώων με βάση γεωγραφικά, δημογραφικά, θεματικά, παραγωγικά κριτήρια, που αντλούνται από το υποσύστημα Ψηφιακής Καρτέλας Αγρότη / Αγροτικού Συντελεστή. Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου, μοντελοποίησης και διαχείρισης, που θα επιτρέπει την ταχύτατη εξυπηρέτηση από τη Βάση Δεδομένων. Πρέπει να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής, χωρίς περιορισμούς αδειοδότησης χρηστών και να μην δεσμεύει το Φορέα Λειτουργίας σε τεχνολογικές πλατφόρμες έχοντας τεχνικούς περιορισμούς Υποσύστημα Διαδικτυακής Απεικόνισης, Διαχείρισης και Αποθήκευσης Γεωχωρικών Δεδομένων (WEB GIS) Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να προδιαγράψει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας που θα είναι αντικείμενο προμήθειας του υποέργου 9. Μετά την προμήθεια,πρέπει να την παραμετροποιήσει και να την ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Α3.4.4 Α3.4.5 Α3.4.5 Α3.4.5 Σελίδα 21 από 88

22 εντάξει λειτουργικά στο πληροφοριακό του σύστημα με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των υποέργων της πράξης που σχετίζονται με γεωχωρικά δεδομένα. Το Υποσύστημα θα πρέπει να ΝΑΙ Α3.4.5 παρέχει μεγάλες δυνατότητες κυρίως στον τομέα παρουσίασης και διανομής δεδομένων και παροχής βασικών εργασιών ανάλυσης (queries, buffer zones, thematic map) ή άλλων απλών εργασιών (εύρεση εμβαδού, αλλαγή προβολικού συστήματος κλπ) με τα εξής πλεονεκτήματα: Γρήγορη, εύκολη διανομήπρόσβαση δεδομένων Δυνατότητες ανάλυσης-υποβολής ερωτημάτων Δυνατότητες παραγωγής αποσπασμάτων Στατιστική επεξεργασία, Άμεση- απλοποιημένη χρήση Χαμηλό κόστος ΝΑΙ Α3.4.5 Η Εφαρμογή WEB-GIS θα δίνει την δυνατότητα στους πολίτες / αγρότες να εμφανίζουν εποπτικά τα γεωχωρικά δεδομένα που τους αφορούν (αγροτεμάχια, σταβλικές εγκαταστάσεις κ.ο.κ,) όπως αυτά προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα μεταβολών, στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος αγρότης διαπιστώσει ότι απαιτούνται τροποποιήσεις σε γεωχωρικά στοιχεία αγροτεμαχίων του που εμφανίζονται στο μητρώο, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες που εφαρμόζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και του ΟΣΔΕ. Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα μεταβολών και σε αλφαριθμητικά στοιχεία του μητρώου που αποτελούν και ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Α3.4.5 Α3.4.5 Α3.4.5 Σελίδα 22 από 88

23 στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του αγρότη Αναφορικά με τα υπόλοιπα υποέργα ΝΑΙ Α3.4.5 της πράξης και ειδικότερα για τα υποέργα: ΥΕ3, ΥΕ6, ΥΕ7, ΥΕ8 θα παρέχονται οι ίδιες δυνατότητες με την εξαίρεση της εφαρμογής των διατάξεων του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του παρόντος υποέργου 2 και του υποέργου 5 Η διαδικτυακή εφαρμογή Web GIS, ΝΑΙ Α3.4.5 σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες θα δίνει τη δυνατότητα θέασης, παραγωγής αποσπασμάτων και στατιστικής επεξεργασίας, ενώ σε εξουσιοδοτημένους χρήστες θα παρέχεται η δυνατότητα να προβαίνουν σε ενέργειες επεξεργασίας των γεωχωρικών δεδομένων (π.χ. εδαφολογικά δεδομένα) στα πλαίσια της επικαιροποίησης των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η εφαρμογή WEB-GIS θα παρέχει τη δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες: ΝΑΙ Α3.4.5 εισαγωγής στοιχείων επικαιροποιημένων αναλύσεων σε μορφή κειμένων, πινάκων κ.α. διόρθωσης, ενημέρωσης, μεταβολής των περιγραφικών δεδομένων των εδαφικών χαρτογραφικών μονάδων διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων Θα περιλαμβάνει εργαλεία για την εξυπηρέτηση των χρηστών τα οποία περιγράφονται ως ακολούθως: 1) Βασικά εργαλεία εφαρμογής: Την οθόνη απεικόνισης όπου εμφανίζεται η ψηφιακή απεικόνιση των γεωχωρικών δεδομένων (διανυσματικά και raster) πάνω στον οποίο επιτελούνται όλες οι επιμέρους λειτουργίες, πάνω από την οθόνη απεικόνισης θα βρίσκεται η ένδειξη της δυναμικής κλίμακας απεικόνισης. Το υπόμνημα όπου παρουσιάζεται ΝΑΙ Α3.4.5 Σελίδα 23 από 88

24 το σύνολο της πληροφορίας καθώς και ο συμβολισμός των επιπέδων πληροφορίας. Την περιοχή αποτελεσμάτων που είναι η περιοχή στην οποία εμφανίζονται τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των δεδομένων της εφαρμογής. Την βασική εργαλειοθήκη η οποία περιλαμβάνει τα βασικά εργαλεία που αφορούν τους βασικούς χειρισμούς που μπορεί να κάνει ο χρήστης πάνω στο χάρτη όπως: Μετακίνηση πάνω στο χάρτη -(pan) Εστιάσεις ειδικές και γενικέ και μεγεθυντικός φακός - (magnifier) Ανάκτηση πληροφοριών επί τεμαχίου στην οθόνη απεικόνισης- (identity tool) Μετρήσεις -(measure) Κλίμακες και υπομνήματα Την εργαλειοθήκη χωρικών και περιγραφικών ερωτημάτων η οποία περιλαμβάνει τα εργαλεία που αφορούν τους βασικούς χειρισμούς που μπορεί να κάνει ο χρήστης στο πακέτο δεδομένων: Εύρεσης με εισαγωγή περιγραφική πληροφορία, με εισαγωγή συντεταγμένων (Go to XY), εντός περιγραφικής πληροφορίας (Select by attributes), εντός χωρικής πληροφορίας (Select by location) κλπ. Την εργαλειοθήκη διαχείρισης (editing) (σε εξουσιοδοτημένους χρήστες) Πλήρη διαχείριση και δημιουργία όλων των διανυσματικών δεδομένων σημειακών, γραμμικών και πολυγωνικών (create, cut. Πλήρη διαχείριση Σελίδα 24 από 88

25 δεδομένων raster-georaster και δυνατότητα γεωαναφοράς. 2) Εργαλεία αναζήτησης και στατιστικών: Την μπάρα υποβολής ερωτημάτων (στατικών-δυναμικών) από το χρήστη, όπου αναπτύσσεται το ευφυές σύστημα αναζήτησης δεδομένων σε χωρικό και περιγραφικό επίπεδο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων μέσα από ένα εύχρηστο μενού ερωταποκρίσεων, μέσω SQL εντολών, το αποτέλεσμα του οποίου εμφανίζεται στην περιοχή αποτελεσμάτων ή στην οθόνη απεικόνισης ανάλογα με το ερώτημα. Την μπάρα αναζήτησης στατιστικών στοιχείων όπου αναπτύσσεται το σύστημα παραγωγής στατιστικών στοιχείων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής δυνατότητες: ΝΑΙ Α Χωρικά: αφορούν την χωρική σχέση μεταξύ των χωρικών οντοτήτων (σημειακών, γραμμικών, πολυγωνικών) πόσο συγκεντρωμένα ή διεσπαρμένα είναι, εάν έχουν συγκεκριμένες τάσεις και εάν ανήκουν σε κατηγορίες. Τα στατιστικά αυτά θα αφορούν τόσο αποστάσεις οντοτήτων όσο και άλλου τύπους αλληλεπίδρασης των οντοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται i. Μετρήσεις γεωγραφικής κατανομής (μέσο κέντρο, κεντρική οντότητα, κανονική απόσταση, κατανομή κατεύθυνσης, γραμμικό μέσο κατεύθυνσης) ii. Ανάλυσης γεωγραφικού μοτίβου (μέση κοντινή γειτνίαση, χωρική κατανομή, υψηλή/χαμηλή συνάθροιση) iii. Ανάλυση γεωγραφικής συστάδας (αναγνώριση και κατάταξη επιμέρους οντοτήτων βάσει ομοιότητας-κοινών Σελίδα 25 από 88

26 χαρακτηριστικών) 2. Στατιστικά Πινάκων: αφορούν την ανάλυση των τιμών των πεδίων που σχετίζονται με τις χωρικές οντότητες. Οι τιμές οι οποίες λαβάνονται υπόψη στην ανάλυση προέρχονται από του πίνακες και ενδεικτικά αφορούν: i. Μετρήσεις πλήθους (count), Ελάχιστα (Minimum), Μέγιστα (Maximum), Αθροίσματα (Sum), Μέσους όρους (Mean) ii. Κανονικές Κατανομές (Standard Deviation), Διακυμάνσεις και Εύρη τιμών (variance και range) iii. Διαγράμματα και γραφήματα Η παραγωγή στατιστικών θα παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης χωρικών αναλύσεων και στατιστικής επεξεργασίας των χωρικών δεδομένων καθώς και στατιστικής ανάλυσης των αριθμητικών μεταβλητών ενός επιπέδου πληροφορίας. Θα πραγματοποιείται δηλαδή σύνδεση με ειδικό στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιεί μετασχηματισμό linear (π.χ. statistica, SPSS, κ.λ.π.) και το οποίο θα αξιοποιεί τα δεδομένα της γεωβάσης του συστήματος και θα προσφέρει στο χρήστη δυνατότητες για δημιουργία αναφορών, ανάλυση και μοντελοποίηση αυτών καθώς και για γραφική αναπαράσταση τους, ενώ θα διαθέτει πολλές στατιστικές συναρτήσεις για ανάλυση δεδομένων μέσα από ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον. 3) Εργαλεία διαχείρισης αιτημάτων (παραγωγή αποσπασμάτων, αιτήσεις, κλπ) Στους συμβεβλημένους χρήστες, το σύνολο της πληροφορίας του εδαφολογικού χάρτη που αφορά τα αγροτεμάχια που απαρτίζουν την καλλιεργητική τους μερίδα (διασύνδεση με μητρώο αγροτών ΝΑΙ Α3.4.5 Σελίδα 26 από 88

27 και εμπόρων και εποικιστικό αρχείο) θα διατίθεται σε αυτούς ως ψηφιακό απόσπασμα. Η διαχείριση των αιτημάτων από τους εξωτερικούς χρήστες (πολίτηςαγρότης, φορείς ΥΠ.Α.Α.&Τ., φορείς εκτός ΥΠΑΑΤ) προς το σύστημα, θα γίνεται κεντρικά μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας αιτήματος/αναφοράς. Με την είσοδο του χρήστη στη διαδικτυακή πύλη (portal) και την ταυτοποίησή του θα δίνεται αυτόματα δυνατότητα πρόσβασης μόνο στα γεωχωρικά- περιγραφικά δεδομένα ιδιοκτησίας του και μέσω της επιλογής από μια λίστα φορμών θα τίθεται το αντίστοιχο αίτημα από τον ενδιαφερόμενο. Το σύστημα θα πρέπει μέσω κατάλληλου λογισμικού γεωκωδικοποίησης να επαληθεύει τα ζητούμενα δεδομένα και σε περίπτωση ορθότητας αυτών να δίνεται απάντηση επιτυχούς ικανοποίησης του αιτήματος και να εμφανίζεται στην οθόνη απεικόνισης ψηφιακών ΧΕΜ δύο διαστάσεων επικεντρωμένος στη ζητούμενη γεωχωρική και περιγραφική πληροφορία. Το σύστημα θα πρέπει τέλος να επιτρέπει τη διασυνδεσιμότητα και ολοκλήρωση με άλλα συστήματα με στόχο την ομαλή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Υποσύστημα Ψηφιακής Καρτέλας Αγροτικού Συντελεστή Με το υποσύστημα αυτό πρέπει να μπορούν συγκεκριμένα και εξειδικευμένα στελέχη των Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ ή και της Διοίκησης των εποπτευόμενων φορέων, να αντλούν μία συνολική και προσωποποιημένη πληροφορία για τον αγροτικό συντελεστή φυσικού προσώπου (Ψηφιακή Καρτέλα Αγρότη) ή αγροτικού συντελεστή νομικού προσώπου (Ψηφιακή Καρτέλα Αγροτικού Συντελεστή) Πρέπει να αντλεί στοιχεία από το universe των συστημάτων και ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Α3.4.6 Α3.4.6 Α3.4.6 Σελίδα 27 από 88

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΆ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΎ Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Προϋπολογισμός: 352.300,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 7 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα