Βιογραφικό Σηµείωµα. Διεύθυνση: Αλκµήνης 2, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ Τηλέφωνο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό Σηµείωµα. Διεύθυνση: Αλκµήνης 2, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71305 Τηλέφωνο: 6972-033987"

Transcript

1 Βιογραφικό Σηµείωµα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Σφακιανάκης Στυλιανός του Γεωργίου Ηµεροµηνία Γέννησης: 6 Ιανουαρίου 1974 Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Αλκµήνης 2, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ Τηλέφωνο: WWW: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Σηµασιολογική ολοκλήρωση και σύνθεση υπηρεσιών σε µοντέρνα υπολογιστικά περιβάλλοντα όπως είναι το Πλέγµα (Grid) και ο σηµασιολογικός Ιστός (Semantic Web) Εφαρµογή στοχαστικών και υπολογιστικών µεθόδων βασισµένες σε τεχνικές µηχανικής µάθησης και εξόρυξης δεδοµένων για την ανάλυση και επεξεργασία «µαζικών» (high throughput) µεταγονιδιωµατικών πειραµάτων όπως είναι η ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης Γενικότερα, ανάπτυξη υπολογιστικών και µαθηµατικών εργαλείων που µε χρήση µεθόδων µηχανικής µάθησης και εξόρυξης γνώσης εξάγουν πληροφορία από βιολογικά δεδοµένα (εκφράσεις γονιδίων, γονιδιακές υπογραφές, gene regulatory networks, οντολογίες και άλλες πηγές βιολογικής γνώσης, κλπ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Εξειδίκευσης στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µε βαθµό Άριστα. Διπλωµατική εργασία: «WWWSpider: Ένα Σύστηµα Αναζήτησης Πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό». Η εργασία αυτή περιελάµβανε την υλοποίηση ενός crawler στη γλώσσα προγραµµατισµού Java για τον Παγκόσµιο Ιστό (World Wide Web WWW), ο οποίος δεχόµενος ως είσοδο ένα έγγραφο στον Ιστό αναζητούσε «παρόµοια» έγγραφα. Η οµοιότητα αποφασιζόταν βάσει της αναπαράστασης ενός εγγράφου από ένα «διάνυσµα» λέξεων κλειδιών µε τα αντίστοιχα «βάρη» τους και τη σύγκρισή τους µε την χρήση του Μοντέλου Χώρου Διανυσµάτων (Vector Space Model 1 ) : Πτυχίο Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου µε βαθµό Λίαν Καλώς. Πτυχιακή εργασία: «Υλοποίηση Παράλληλων Τελεστών Σχεσιακής Άλγεβρας και χρήση τους στην Παράλληλη Εκτέλεση κόµβων Query Tree σε περιβάλλον Parix». Η παράλληλη βάση δεδοµένων υλοποιήθηκε στον παράλληλο υπερυπολογιστή PARSYTEC GCel 3/512 στη γλώσσα προγραµµατισµού C. 1 1

2 Νοέµβριος 1993 Φεβρουάριος 1994: Συµµετοχή στο Εκπαιδευτικό Σεµινάριο «Η Ολοκλήρωση της Τεχνολογίας Λογισµικού και των Εργαλείων CASE στην παραγωγική διαδικασία» διάρκειας 250 ωρών. Το σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του κοινοτικού προγράµµατος «Σύνδεση Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και Επιχειρήσεων» µε την οικονοµική συνδροµή του Ευρωπαικού Κοινοτικού Ταµείου. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ Ιανουάριος 2000 Σήµερα: Μέλος του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Πληροφορικής 2 του Ινστιτούτου Πληροφορικής - Ιδρύµατος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΠ- ΙΤΕ). Η περιοχή απασχόλησης καλύπτει θέµατα όπως: Σχεδιασµός µιας αρχιτεκτονικής βασισµένης στα συστατικά (components) και η υλοποίηση των απαραίτητων υποδοµών της για την δηµιουργία του Ολοκληρωµένου Φακέλου Υγείας Ασθενή (Integrated Electronic Health Record - IEHR) µε τη χρήση C++, Java, CORBA, και Web Services. Σχεδιασµός και ανάπτυξη πλατφόρµας τηλεσυµβούλευσης για το συντονισµό αποµακρυσµένων επαγγελµατιών υγείας διαφορετικής ειδίκευσης για την γρήγορη και όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή υγείας σε αποµονωµένες γεωγραφικές περιοχές Σηµασιολογική ολοκλήρωση υπηρεσιών και πηγών βιοϊατρικής πληροφορίας σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα όπως είναι το Πλέγµα (Grid) και ο Σηµασιολογικός Ιστός (Semantic Web). Ανάπτυξη κατανεµηµένων service και/ή component based αρχιτεκτονικών µε χρήση προηγµένων τεχνολογιών όπως υπηρεσίες Ιστού (Web Services) και Πλέγµατος (Grid Services) που περιγράφονται σηµασιολογικά µε οντολογίες. Ολοκλήρωση και σύνθεση εργαλείων και υπηρεσιών λογισµικού σε υψηλότερου επιπέδου, σύνθετες διαδικασίες ( workflows ) και ανάπτυξη ευφυών περιβάλλοντων επίλυσης προβληµάτων (Problem Solving Environments) Ανάπτυξη υποδοµών και εργαλείων και µελέτη αναγκών διαλειτουργικότητας και ολοκλήρωσης τους που απαιτούνται για την υλοποίηση του Virtual Physiological Human (VPH) framework. Συµµετοχή σε ευρωπαικά ερευνητικά προγράµµατα, όπως είναι τα PICNIC 3 (IST ), CORAS 4 (IST ), και ACGT 5 (FP6-IP-No ) Ιανουάριος 1998 Μάρτιος 1998: Διδασκαλία των τεχνολογιών του Internet σε σεµινάριο που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Ιούνιος 1996 Δεκέµβριος 1997: Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα της Ευρωπαικής Ένωσης MEMOIR (ESPRIT project Nbr 22153) ως µέλος οµάδας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το πρόγραµµα αυτό είχε ως σκοπό την αναζήτηση και καλύτερη επαναχρησιµοποίηση πληροφορίας σε

3 περιβάλλον πολυµέσων χρησιµοποιώντας ως πλατφόρµα το Internet. Η αναζήτηση γινόταν µε τη χρήση της τεχνολογίας των Agents. Για την υλοποίηση χρησιµοποιήθηκαν οι γλώσσες προγραµµατισµού Java και Lisp καθώς και το κατανεµηµένο αντικειµενοστραφές ΣΔΒΔ Itasca 6. Διδασκαλία του µαθήµατος για τη γλώσσα προγραµµατισµού C στους φοιτητές του τµήµατος Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών το Ακαδηµαϊκό Έτος Σεπτέµβριος 1995 Ιούνιος 1996: Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης PARACHUTE (ESPRIT III project Nbr 9134) ως µέλος της οµάδας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στο πρόγραµµα αντιµετωπίζεται το πρόβληµα του χρονοπρογραµµατισµού πληρωµάτων (crew scheduling, ανάθεση πτήσεων σε πληρώµατα αεροπορικών εταιρειών) ως πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών, µε χρήση παραλληλίας. Για την υλοποίηση χρησιµοποιήθηκαν C++, Ilog Solver 7 και το ΣΔΒΔ Oracle. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Από τις παραπάνω εργασίες έχω αποκτήσει εµπειρία στις γλώσσες προγραµµατισµού Pascal, C, C++, Java, Prolog και Lisp, σε εξειδικευµένα περιβάλλοντα όπως είναι η R/Bioconductor, σε περιβάλλοντα Unix και Windows, σε Distributed Object Computing µε τη χρήση τεχνολογίας CORBA, σε Service Oriented Architectures µε χρήση Web, Grid, και REST Services 8, και στα ΣΔΒΔ Oracle, MySQL, PostgreSQL, και Microsoft SQL Server Η εµπειρία µου καλύπτει ακόµα το σχεδιασµό και την ανάπτυξη εφαρµογών µε χρήση UML (Unified Modeling Language), σχεδιασµό Σχεσιακών Βάσεων Δεδοµένων, ανάπτυξη κατανεµηµένων συστηµάτων µε χρήση τεχνολογιών όπως CORBA και Web Services, ανάπτυξη εφαρµογών Πλέγµατος µε χρήση του Globus Toolkit 4 9, καθώς και ανάπτυξη εφαρµογών σε «ανοικτά» λειτουργικά συστήµατα όπως τα GNU/Linux και FreeBSD. Επίσης έχω ασχοληθεί αρκετά µε το Internet, τις τεχνολογίες και τα πρωτόκολλα του (HTTP, FTP, SMTP, HTML, XML, Javascript, CGI, PHP, κλπ). ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Tsiknakis, M., Brochhausen, M., Nabrzyski, J., Pucacki, J., Sfakianakis, S., Potamias, G., Desmedt, C., and Kafetzopoulos, D. (March 2008). A semantic grid infrastructure enabling integrated access and analysis of multilevel biomedical data in support of post-genomic clinical trials on Cancer. Information Technology in Biomedicine, IEEE Transactions on, 12(2), Wegener, D., Sengstag, T., Sfakianakis, S., Ruping, S., and Assi, A. (2008). GridR: An R-based tool for scientific data analysis in grid environments. Future Generation Comp. Syst. 25(4): Katehakis, D.G., Sfakianakis, S.G., Kavlentakis, G., Anthoulakis, D.N., and Tsiknakis, M. (2007). Delivering a Lifelong Integrated Electronic Health Record

4 based on a Service Oriented Architecture. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 11(6), Tsiknakis, M., Katehakis, D. G., Sfakianakis, S., Kavlentakis, G., and Orphanoudakis, S. C. (2005). An Architecture for Regional Health Information Networks Addressing Issues of Modularity and Interoperability. Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT), 4, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 1. Sfakianakis, S. Akoumianakis, D. (ed.) Virtual Community Practices and Social Interactive Media: Technology Lifecycle and Workflow Analysis Social Semantic Web and Semantic Web Services Information Science Reference, 2009, ISBN: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. Wegener, D., Sengstag, T., Sfakianakis, S., and Ruping, S. Supporting Parallel R Code in Clinical Trials: A Grid-Based Approach Parallel and Distributed Processing with Applications, ISPA '08. International Symposium on, Dec. 2008, pp Wegener, D., Sengstag, T., Sfakianakis, S., Ruping, S., and Assi, A. (2007). GridR: An R-Based Grid-Enabled Tool for Data Analysis in ACGT Clinico- Genomics Trials. e-science and Grid Computing, IEEE International Conference on, Potamias, G., Koumakis, L., Kanterakis, A., Sfakianakis, S., Analyti, A., Moustakis, V., Kafetzopoulos, D., Rueping, S., and Tsiknakis, M. (2007). Knowledge Discovery Scientific Workflows in Clinico-Genomics. ICTAI '07: Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence - Vol.1 (ICTAI 2007), IEEE Computer Society 4. Tsiknakis, M., Sfakianakis, S., Potamias, G., Zacharioudakis, G, and Kafetzopoulos, D. (2007). A semantic grid infrastructure enabling integrated access and knowledge discovery from multilevel data in post-genomic clinical trials. Proceedings of the 15th International Conference on Conceptual Structures (ICCS 2007). 5. Ruping, S., Sfakianakis, S., and Tsiknakis, M. (2007). Extending Workflow Management for Knowledge Discovery in Clinico-Genomic Data. From Genes to Personalized HealthCare: Grid Solutions for the Life Sciences, Proceedings of HealthGrid 2007, 126(), IOS Press 6. Tsiknakis, M., Sfakianakis, S., Potamias, G., Zacharioudakis, G., and Kafetzopoulos, D. (2007). A semantic grid infrastructure enabling integrated access and knowledge discovery from multilevel data in post-genomic clinical trials. Proceedings of the 15th International Workshops on Conceptual Structures (ICCS 2007). 7. Sfakianakis, S., Chronaki, C., Bernstein, I., Norgaard, J. R., Katehakis, D. G., Potamias, G., and Tsiknakis, M. (2006). Early Experience from HL7 v3 Tools, the Pedigree Topic, and CDA in the Danish HNPCC Registry. International HL7 Interoperability Conference IHIC 2006, Cologne, Germany, August 24-25, Tsiknakis, M., Kafetzopoulos, D., Potamias, G., Analyti, A., Marias, K., and Sfakianakis, S. (2006). Developing a European Biomedical GRID for post- 4

5 genomic research on Cancer. Procs. of the IEEE International Topic Conference on Information Technology in Biomedicine (ITAB-2006). 9. Katehakis, D.G., Sfakianakis, S.G., Anthoulakis, D., Kavlentakis, G., Tzelepis, T.Z., Orphanoudakis, S.C., and Tsiknakis, M. (2005). A Holistic Approach for the Delivery of the Integrated Electronic Health Record within a Regional Health Information Network. 10. Chronaki, CE, Chiarugi, F., Sfakianakis, S., and Zywietz, C. (2005). A web service for conformance testing of ECG records to the SPC-ECG standard. Computers in Cardiology, 2005, Katehakis, DG, Sfakianakis, S., Tsiknakis, M., and Orphanoudakis, SC (2001). Fundamental components for the realization of a federated Integrated Electronic Health Record environment. Engineering in Medicine and Biology Society, Proceedings of the 23rd Annual International Conference of the IEEE, Katehakis, D.G., Sfakianakis, S., Tsiknakis, M., and Orphanoudakis, S.C. (2001). An Infrastructure for Integrated Electronic Health Record Services: The Role of XML (Extensible Markup Language). Journal of Medical Internet Research, 3(1), e7. Gunther Eysenbach Centre for Global ehealth Innovation, Toronto, Canada 13. Pikrakis, A., Bitsikas, T., Sfakianakis, S., Hatzopoulos, M., DeRoure, D., Hall, W., Reich, S., Hill, G., and Stairmand, M. (1998). MEMOIR-Software Agents for Finding Similar Users by Trails. PAAM98-The Third International Conference and Exhibition on The Practical Application of Intelligent Agents and Multi- Agents. Nwana HS and. Ndumu D. T (Eds.), London, UK, C. Halatsis, P. Stamatopoulos, I. Karali, T. Bitsikas, G. Fessakis, A. Schizas, S. Sfakianakis, C. Fouskakis, T. Koukoumpetsos, D. Papageorgiou Crew Scheduling Based on Constraint Programming: The PARACHUTE Experience Proceedings of the 3rd Hellenic-European Conference on Mathematics and Informatics HERMIS '96, pp , Athens, 1996 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά (επίπεδο F.C.E) 5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά Στοιχεία Επώνυµο: Στεφανή Όνοµα : Αντωνία Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Αικατερίνη Ηµεροµηνία Γέννησης : 18 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτης Σπ. Αλεφραγκής

Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτης Σπ. Αλεφραγκής Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτης Σπ. Αλεφραγκής Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών 03/10/2006 Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο : Αλεφραγκής Όνομα : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

pdelias@teikav.edu.gr, pavlos.delias@gmail.com

pdelias@teikav.edu.gr, pavlos.delias@gmail.com Βιογραφικό σηµείωµα Τελευταία Ενηµέρωση: 10/04/2011 ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Ονοµατεπώνυµο Παύλος Δελιάς Διεύθυνση ΤΘ 1287, Ταχυδροµείο, Καβάλα, ΤΚ 65110 Τηλέφωνα +30 2510 462368 E-mail pdelias@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 16 Απριλίου 1975, Ξυλόκαστρο Κορινθίας Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση κατοικίας : Γ. Τερτσέτη 21, Τ.Κ. 26442 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Σεπτέµβριος 2000: Εισαγωγή στο τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών µε σειρά 1.

Βιογραφικό Σηµείωµα. Σεπτέµβριος 2000: Εισαγωγή στο τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών µε σειρά 1. Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικές Πληροφορίες Σπουδές Όνοµα: Πλέσσας Αθανάσιος Ηµεροµηνία Γέννησης: 31/10/1982 Τόπος Γέννησης: Πύργος Ηλείας, Ελλάδα Ιούνιος 2010: Λήψη Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ O Δρ. Xρήστος A. Γκουμόπουλος είναι κάτοχος Διπλώματος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1992) και Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα Ηρακλής Γ. Βαρλάμης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σπουδές 3. Ακαδημαϊκή Κατάσταση 4. Εκπαιδευτικό έργο 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Παπαθεοδώρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NIKΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΜΠΕΣΣΗΣ BA, MA, PhD, MCPHC, MIEEE, FBCS, FHEA

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NIKΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΜΠΕΣΣΗΣ BA, MA, PhD, MCPHC, MIEEE, FBCS, FHEA ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NIKΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΜΠΕΣΣΗΣ BA, MA, PhD, MCPHC, MIEEE, FBCS, FHEA ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 1. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Θέση: Θεσσαλονίκης Ε-mail: ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντώνιος Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ iliou@it.teithe.gr ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ονοµα ΝΙΚΗΤΑΣ Ονοµα Πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τόπος & Ηµερ. Γέννησης ΑΘΗΝΑ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966 Στρατιωτικές υποχρεώσεις ΕΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ nnk@teiath.gr ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Σ. Μουστάκης

Βασίλης Σ. Μουστάκης Περιληπτική παρουσίαση Βασίλης Σ. Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Χανιά 73100 moustaki@dpem.tuc.gr, & vmoustakis@gmail.com Καθηγητής στη Διοίκηση Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Φουληράς ΟΝΟΜΑ: Παναγιώτης ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Ευριπίδης ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Ευθυμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 Ιανουαρίου 1964 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 26Α ΤΚ: 26222 ΠΑΤΡΑ Τ ΗΛΕΦΩΝΟ 6970814863 E-MAIL SOURLAEF@GMAIL.COM ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 26Α ΤΚ: 26222 ΠΑΤΡΑ Τ ΗΛΕΦΩΝΟ 6970814863 E-MAIL SOURLAEF@GMAIL.COM ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 26Α ΤΚ: 26222 ΠΑΤΡΑ Τ ΗΛΕΦΩΝΟ 6970814863 E-MAIL SOURLAEF@GMAIL.COM ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ειδικότητα: Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, MSc Ημερομηνία Γέννησης: 04/11/83

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Μιχαλακέλη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Μιχαλακέλη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Μιχαλακέλη ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μιχαλακέλης ΟΝΟΜΑ : Χρήστος ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : Γεώργιος ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : Ανδρονίκη ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 14 Αυγούστου 1970 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Μυτιλήνη, Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας. Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία. Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας. Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία. Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 18 Αυγούστου 1970, Αθήνα Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα του Πάνου Φιτσιλή

Βιογραφικό σηµείωµα του Πάνου Φιτσιλή Βιογραφικό σηµείωµα του Πάνου Φιτσιλή Εργασιακή Εµπειρία Φεβ 2003 σήµερα ΤΕΙ Λάρισας, Τµήµα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Υπεύθυνος Τοµέα ιαχείρισης Έργων Αναπληρωτής καθηγητής στο ΤΕΙ Λάρισας, στην Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεργάτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ email

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Μάριος Κατσής του Γεωργίου. Ημερομηνία γέννησης: 27 Αυγούστου 1976.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Πλεξουσάκης. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Πλεξουσάκης. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Πλεξουσάκης Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Παλαιοκάπα 64, 71305, Ηράκλειο Τηλέφωνα: 2810-322130, 393528,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Θ. Παπαδάκη και Υπόμνημα Δημοσιεύσεων

Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Θ. Παπαδάκη και Υπόμνημα Δημοσιεύσεων Ιωάννης Παπαδάκης Σελίδα 1 15/5/2015 Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Θ. Παπαδάκη και Υπόμνημα Δημοσιεύσεων Ι. Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαδάκης Όνομα: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης: 15 Μαρτίου 1975 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα