ςνημμένα: Πεξίιεςε δηαθήξπμεο Η Γηεπζχληξηα ηεο Δθνξείαο Αλαζηαζία Σδηγθνπλάθε Αξραηνιφγνο ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ Υανιά, 28.5.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ςνημμένα: Πεξίιεςε δηαθήξπμεο Η Γηεπζχληξηα ηεο Δθνξείαο Αλαζηαζία Σδηγθνπλάθε Αξραηνιφγνο ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ Υανιά, 28.5."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΔ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΡΟΨΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΧΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΔΓΡΑ: ΥΑΝΙΑ Σασ. Γ/νζη: ηνά Βαξδηλνγηάλλε 4 νο φξνθνο Σασ. Κυδ.: Πληπ/πίερ: Δ. Παπαδνπνχινπ, Κ. Σδαλαθάθε Σηλέθυνο / Fax: & ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ Υανιά, Απιθμ. Ππυη ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΔΜΑ: Ανακοίνυζη Πεπίλητηρ διακήπςξηρ διεθνοωρ ανοικηοω διαγυνιζμοω γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν: «Ανάπηςξη τηθιακϊν ςπηπεζιϊν ανάδειξηρ ηος πολιηιζηικοω αποθέμαηορ ηος Aπσαιολογικοω Mοςζείος Υανίυν», εληαγκέλνπ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» κε θσδηθφ πξάμεο ΟΠ Παξαθαινχκε λα δεκνζηεχζεηε κία (1) θνξά ηε ζπλεκκέλε Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο γηα ην έξγν «Ανάπηςξη τηθιακϊν ςπηπεζιϊν ανάδειξηρ ηος πολιηιζηικοω αποθέμαηορ ηος Aπσαιολογικοω Mοςζείος Υανίυν», εληαγκέλνπ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» κε θσδηθφ πξάμεο ην αξγφηεξν κέρξη Η θαηαρψξεζε ηεο Πεξίιεςεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ Γ.Λ.Κ / θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ πληνληζκνχ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο, φπσο απηή αλαπξνζαξκφζηεθε κε ηελ αξηζ / φκνηα (ΦΔΚ 587/Β/ ) θαη ηζρχεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζην Σηκνιφγην ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο, κε ηηο νπνίεο εθηφο ησλ άιισλ θαζνξίδεηαη ν ρψξνο ζε ρηιηνζηά. ςνημμένα: Πεξίιεςε δηαθήξπμεο Η Γηεπζχληξηα ηεο Δθνξείαο Αλαζηαζία Σδηγθνπλάθε Αξραηνιφγνο ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟ: 1.Σν Β.C.C, Αθηναφκψ Ππακηοπείο Γημοζιεωζευν, ηαδίνπ 60, ΑΘΗΝΑ FΑΥ: (ζπλ. Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο) γηα ηηο i. Δθεκεξίδεο «ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ» ii. «ΗΥΧ ΣΧΝ ΓΗΜΟΠΡΑΙΧΝ» iii. «ΥΑΝΙΧΣΙΚΑ ΝΔΑ»

2 iv. Δθημεπίδα Κςβεπνήζευρ, Σεχρνο Γεκνπξαζηψλ 2. Σνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Μηθξψλ-Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο ΑΔ (ΔΟΜΜΔΥ ΑΔ), Ξελίαο 16, Αζήλα (ζπλ. Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο) (απνζηνιή κε ζην 3. Οικονομικψ Δπιμεληηήπιο, Μεηξνπφιεσο 12-14, 10563, Αζήλα (ζπλ. Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο) 4. Δμποπικψ και Βιομησανικψ Δπιμεληηήπιο Αθηνϊν, Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, Αζήλα, (ζπλ. Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο) ΚΟΙΝ.: 1. Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ α) Γξαθείν θ. Γεληθήο Γξακκαηέσο Πνιηηηζκνχ β) Γεληθή Γηεχζπλζε Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο Μπνπκπνπιίλαο 20-22, Αζήλα γ) Γηεχζπλζε Δζληθνχ Αξρείνπ Μλεκείσλ Αγίσλ Αζσκάησλ 11, Αζήλα δ) Δηδηθή Τπεξεζία Σνκέα Πνιηηηζκνχ, Θεκηζηνθιένπο 87, Αζήλα ε) Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Μπνπκπνπιίλαο 20-22, Αζήλα 2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΠΑ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε, Λέθθα 23-25, Αζήλα

3 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΔ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΡΟΨΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΧΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Απψθαζη ένηαξηρ : /Φ6464-Α2/ Κυδικψρ ΟΠ: ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Φεθηαθή χγθιηζε» ηνπ ΔΠΑ, απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο. Σμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1 Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ: Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΔ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΡΟΨΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΧΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ, ηνά Βαξδηλνγηάλλε, 4 νο φξ ΥΑΝΙΑ. Σει.: Σει/ηππία: Πιεξνθνξίεο: Διέλε Παπαδνπνχινπ, Καηεξίλα Σδαλαθάθε Σμήμα II: Ανηικείμενο ηηρ ζωμβαζηρ ΙΙ.1 Σίηλορ Τπνέξγν 1 «Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηνπ Aξραηνινγηθνχ Mνπζείνπ Υαλίσλ», θσδηθφο ΟΠ ΙΙ.2 Πεπιγπαθή Tν παξφλ έξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε Γηαδηθηπαθήο Πχιεο γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ ζπιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Υαλίσλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ. Σν έξγν ζα εκπεξηέρεη ηελ αλάπηπμε ησλ αθφινπζσλ ιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ:

4 1. Πξνκήζεηα απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 2. Φεθηνπνίεζε θαη ειεθηξνληθή ηεθκεξίσζε πιηθνχ ησλ Μνπζεηαθψλ πιινγψλ (ςεθηαθή απεηθφληζε, ηξηζδηάζηαηε ζάξσζε, ςεθηαθή ηεθκεξίσζε, παξαγσγή κεηαδεδνκέλσλ ) 3. Αλάπηπμε νινθιεξσκέλεο δηαδηθηπαθήο πχιεο (ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, αλάπηπμε Web 2 ππεξεζηψλ) 4. Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθήο ςπραγσγηθήο πιαηθφξκαο (παξαγσγή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ καζεζηαθήο πιαηθφξκαο, αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ ππεξεζηψλ, δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ παηρληδηψλ) 5. Φεθηαθέο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο (δηαδξαζηηθφο ράξηεο, ζπιινγή θαη αλάπηπμε γεσγξαθηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δεδνκέλσλ) 6. Τπεξεζία δηαρείξηζεο θξαηήζεσλ θαη έθδνζεο εηζηηεξίσλ Δπηπιένλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ. Οη εθαξκνγέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε πεξηβάιινλ Δηθνληθψλ Μεραλψλ (Virtualization). Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα ελφο (1) server, ν νπνίνο ζα θηινμελεί ζε πεξηβάιινλ Δηθνληθψλ Μεραλψλ ηνλ application/web server θαη ηνλ db servers ηνπ έξγνπ, κίαο νζφλεο θαη 1 UPS. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε αγνξά εμνπιηζκνχ γηα ηε ςεθηνπνίεζε ησλ εθζεκάησλ σο εμήο: - dslr camera επαγγεικαηηθήο ρξήζεο πςειήο αλάιπζεο κε εμσηεξηθφ θαθφ γεληθήο ρξήζεο - ηξίπνδν - εμσηεξηθφ flash επαγγεικαηηθήο ρξήζεο - scanner ηξηζδηάζηαηεο ςεθηνπνίεζεο Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ην Φνξέα ζηε ρξήζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ελ ψξα εξγαζίαο (on the job training). ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ κε ην ζχζηεκα ηφζν ζηελ νξζή αμηνπνίεζε ηνπ θαη ζηελ θαηά ην δπλαηφ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε φζν θαη ζηελ θαηά ην δπλαηφ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ. Σν πξφγξακκα ζα δηακνξθσζεί νξηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ην Φνξέα θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. ΙΙ.3 Σψπορ εκηέλεζηρ επγαζιϊν Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΚΔ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΡΟΨΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΧΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ, ΥΑΝΙΑ. ΙΙ.4 Πποχπολογιζμψρ Έπγος Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ ( ,00 Eπξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ 23%. Πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: ,85 Δπξψ, ΦΠΑ: ,15 Δπξψ. ΙΙ.5 Υπψνορ ςλοποίηζηρ-γιάπκεια έπγος: Η ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη δεκαέξι (16) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σμήμα III: Νομικέρ, οικονομικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ III.1. Απαιηοωμενερ εγγςήζειρ 1) Δγγχεζε πκκεηνρήο: Η πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ (EUR) πνζνζηφ 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ). πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο είλαη δέθα επηά ρηιηάδεο πεληαθφζηα Δπξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

5 ΦΠΑ ( EUR). Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 2) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο: Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο πξνζθνκίδνληαο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 3) Δγγχεζε Πξνθαηαβνιήο: Δθφζνλ επηιερζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηξφπνο πιεξσκήο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη θαηαβνιή πξνθαηαβνιήο, ηφηε θαηαηίζεηαη ηζφπνζε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Πξνθαηαβνιήο ε νπνία επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Λεηηνπξγίαο. III.1.2) Βαζικοί ψποι σπημαηοδψηηζηρ και πληπυμήρ: Σν Έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ», ηνπ ΔΠΑ (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο. Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Έξγνπ, ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ελάξηζκν θσδηθφ πιινγηθήο Απφθαζεο Έληαμεο (ΑΔ) 2012Δ ηελ Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο δχν θάησζη ηξφπνπο πιεξσκήο (1, 2): 1) α) Πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο πξψηεο θάζεο β) Πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο δεχηεξεο, ηξίηεο θαη ηεο ηέηαξηεο θάζεο. γ) Σν ππφινηπν είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. 2) α) Υνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, έλαληη ηζφπνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Πξνθαηαβνιήο ζπληεηαγκέλεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (βι. C.1.3). Η παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε φπσο εθάζηνηε ηζρχεη "Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο Γηαηάμεηο". Καηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηείηαη ηφθνο επί ηεο εηζπξαρζείζεο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 12κελεο δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κε ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. β) Σν ππφινηπν ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ, αθνχ παξαθξαηεζεί ν κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ππνινγηζζείο (2α) ηφθνο. III.1.3) Νομική μοπθή πος ππέπει να έσει ο ψμιλορ οικονομικϊν θοπέυν ζηον οποίο θα αναηεθεί η ζωμβαζη: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ:

6 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (ΔΟΥ) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 2513/97 (ΦΔΚ Α 139) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ.γ.. ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε.γ.. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο Β2.3 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Β2.6 Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο, ηνπ ηεχρνπο Γηαθήξπμεο III.2) Πποχποθέζειρ ζςμμεηοσήρ III.2.1) Πποζυπική καηάζηαζη ηυν οικονομικϊν θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν απαιηήζευν για ηην εγγπαθή ζε επαγγελμαηικψ ή εμποπικψ μηηπϊο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ απνδεηθλχνπλ θαη ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηελ ηήξεζε ησλ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία εληφο ηνπ θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ. Ιζσωρ ηυν πποζθοπϊν Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα έξι (6) μήνερ απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο παξαηείλεηαη ππνρξεσηηθά, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε έξι (6) μηνϊν. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο. Σμήμα IV: Γιαδικαζία Γιαδικαζία Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαηά ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα Π.Γ. 60/2007 θαη 118/2007. Κπιηήπια ανάθεζηρ Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Πποθεζμία ςποβολήρ διεςκπινήζευν επί ηυν ψπυν ηηρ Γιακήπςξηρ Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη θαη ζηηο 05/07/2013. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά

7 ζε φιεο ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, ζε φινπο φζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηε Γηαθήξπμε, ην αξγφηεξν έξι (6) ημέπερ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ ΤΠ. ΠΑΙΓΔΙΑ ΘΡ. ΠΟΛ. ΑΘΛ. ΚΔ ΔΠΚΑ. Καλέλαο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Υπψνορ και ηψπορ ςποβολήρ ηυν πποζθοπϊν Η ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο , εκέξα Σεηάπηη θαη ψξα 11:00 π.μ., ζην Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΚΔ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΡΟΨΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΧΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ, ηνά Βαξδηλνγηάλλε, 4 νο φξ ΥΑΝΙΑ. Υπψνορ και ηψπορ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπϊν Η απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο ( , εκέξα Σεηάπηη θαη ψξα 11:00 π.μ.) ησλ Πξνζθνξψλ ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ΤΠ. ΠΑΙΓΔΙΑ ΘΡ. ΠΟΛ. ΑΘΛ ΚΔ ΔΠΚΑ, ηνά Βαξδηλνγηάλλε 4 νο Όξνθνο, 73100, Υαληά, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. ΗΜΔΙΧΗ. Πεξίιεςε πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξνχζαο, απεζηάιε ήδε ζηελ Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ ζηιρ Η Γηαθήξπμε έρεη αλαξηεζεί θαη δηαδηθηπαθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: (ηεχρνο δηαθήξπμεο) (έληππν ζπκκεηνρήο) ΥΑΝΙΑ, ΜΑΨΟ 2013 Η Γηεπζχληξηα ηεο Δθνξείαο Αλαζηαζία Σδηγθνπλάθε Αξραηνιφγνο

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Πξνκήζεηεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δήμορ Σοθάδυν Κεπίος 49 Υπότη: Θεοπούλα

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ:

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ: Γιακήπςξη Η Πξνθήξπμε γίλεηαη κε ζηφρν ηην ππομήθεια εξοπλιζμού, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 40000,00 συπίρ Φ.Π.Α., γηα ην έξγν «Δικονικό Κοςζείο με ςποζηήπιξη ιζηού αιζθηηήπυν (Virtual Museum over a Sensor

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα