ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΘΕΜΑ: 2 ο Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για το ιαγωνισµό µε Αριθ. ιακήρυξης 719/2013 του έργου «Σύστηµα ιοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΕΣΠΑ µε κωδικό ΟΠΣ: ) ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. εσπόπουλος Κων/νος 3. Κίτσιος Γεώργιος (αναπληρωµατικό µέλος) 4. Σιδερόπουλος Χρήστος (αναπληρωµατικό µέλος) 5. Σταφύλη Ουρανία (αναπληρωµατικό µέλος) 6. Ψαχούλας Ορέστης 7. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωµατικό µέλος) 8. Καπέλος Γεώργιος (αναπληρωµατικό µέλος) Συνήλθε στις 15 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 15:00 µ.µ. ηµέρα Παρασκευή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονοµική Επιτροπή µετά από την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό 2102/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αγοραστός Περιφερειάρχης Περιφέρειας Θεσσαλίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέµατος αυτού κ. Μπαχτσεβάνος /ντής Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής µε το υπ αριθµ. 1507/ έγγραφο της /νσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη: 1. του Π 60/2007 (Οδηγία 2004/18/ΕΚ) «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί δυνάµει της Οδηγίας 2005/51 ΕΚ. 2. τον Κανονισµό (ΕΚ) 1251/2011.

2 3. τις διατάξεις του Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (ΚΠ )», όπως εν προκειµένω και σύµφωνα µε την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή και συµπληρωµατικά, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Π 60/ το µε Α.Π.1679/ Απόσπασµα Πρακτικού του Περιφερειακού Συµβουλίου 20/ Θέµα 1ο: «Έγκριση προτάσεων προς υποβολή στην πρόσκληση 30 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση» 5. την µε Α.Π. 2263/ «Αίτηση χρηµατοδότησης στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση - Πρόσκληση 30» της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας 6. την µε Α.Π /ΨΣ6157-Α2/ Απόφαση «Ένταξης της Πράξης µε κωδικό MIS στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΕΥ ΕΠ ΨΣ 7. το µε Α.Π /ΨΣ2001/Α2/ «Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης» της ΕΥ ΕΠ ΨΣ µε τα συνηµµένα «Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης», «Σχέδιο Απόφασης Ένταξης Πράξης», «Εγκεκριµένο Τεχνικό ελτίο Πράξης» µαζί µε το εγκεκριµένη «Αναλυτική Περιγραφή Έργου», «Εγκεκριµένο Έντυπο Ανάλυσης Κόστους». 8. Το υπ αριθµ.πρωτ. 730/ έγγραφο της /νσης ιαφάνεις και Ηλ. ιακ/σης. Περιφέρειας Θεσσαλίας προς την ΕΥ ΕΠ ΨΣ για «Προέγκριση ηµοπράτησης του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ » µε το οποίο υποβλήθηκαν και τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης. 9. την αριθµ / Ε-5989/ Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων ένταξης του έργου στο Π..Ε. 2012, στη ΣΑΕΠ 006/8 µε ενάριθµο 2012ΕΠ το µε Α.Π /ΨΣ5338-Β/ της ΕΥ ΕΠ ΨΣ έγγραφο «ιατύπωση γνώµης για την ηµοπράτηση του Υποέργου 1 του έργου ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ της πράξης [375328] ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» µε το οποίο διατυπώθηκε Σύµφωνη Γνώµη (υπό προϋποθέσεις), καθώς και τις τροποποιήσεις που έγιναν επί των τευχών για την ενσωµάτωση των προϋποθέσεων,

3 11. την αριθµ. 265/2013 (Πρακτικό 6/ ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορά στην «έγκριση διενέργειας Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά, των τευχών δηµοπράτησης και των όρων αυτού για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και στην συγκρότηση των επιτροπών ιαγωνισµού, 12. την αριθµ. 534/2013 (Πρακτικό 10/ ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορά στην «Ματαίωση του Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού και επαναπροκήρυξή του µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης», µε την οποία εγκρίνονται η επαναπροκήρυξη του Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά, τα τροποποιηµένα τεύχη δηµοπράτησης και οι όροι αυτού, για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» καθώς και στην συγκρότηση των επιτροπών ιαγωνισµού, 13. την υπ. αριθ. Πρωτ. 719/2013 Απόφαση Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς διαγωνισµού επιλογής Αναδόχου για το έργο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Αριθµ. ιακήρυξης 719/2013). 14. το από 16/7/2013 Πρακτικό «ιενέργειας και Αποσφράγισης Προσφορών» της Επιτροπής ιενέργειας κι Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, 15. το από 14/10/2013 Πρακτικό «Ελέγχου Φακέλων ικαιολογητικών» της Επιτροπής ιενέργειας κι Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, 16. το αριθ. 1426/ έγγραφο της νσης ιαφάνειας µε το οποίο γνωστοποιήθηκε η ανωτέρω αριθµ. 1085/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας Σε συνέχεια της διενέργειας του ανωτέρω αναφερόµενου διαγωνισµού και µετά την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε τη συµµετοχή των υποψηφίων αναδόχων, κατατέθηκαν στην υπηρεσία µας τρεις (3) προδικαστικές προσφυγές. Με

4 αυτές ασχολήθηκε η αρµόδια Επιτροπή Προσφυγών και Ενστάσεων και µετά τον ενδελεχή έλεγχό τους συνέταξε τη Γνωµοδότησή της, η οποία και επισυνάπτεται. Εισηγούµαστε την έγκριση της γνωµοδότησης της Επιτροπής Προσφυγών και Ενστάσεων του ιαγωνισµού, περί της µη αποδοχής τους όπως αναλυτικά αναφέρεται στο πρακτικό της. ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ : 1. Η από ΑΠ1466, προσφυγή της εταιρείας OTS ΑΕ 2. Η από ΑΠ1468, προσφυγή της εταιρείας ΣΑΙΜΠΕΡΣ ΑΕ 3. Η από ΑΠ1477, προσφυγή της εταιρείας PROFILE ΑΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Έχοντας υπόψη: 1. του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 2. την υπ. αριθ. 719/2013 Απόφαση Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς διαγωνισµού επιλογής Αναδόχου για το έργο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Αριθ. ιακήρυξης 719/2013). 3. το από 14/10/2013 Πρακτικό «Ελέγχου Φακέλων ικαιολογητικών» της Επιτροπής ιενέργειας κι Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, 4. την αριθ. 1085/2013 (Πρακτικό 27 o / ), (Α Α: ΒΛΛΙ7ΛΡ-ΩΙΝ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας µε την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά «ιενέργειας και Αποσφράγισης Προσφορών» και «Ελέγχου Φακέλων ικαιολογητικών» της Επιτροπής ιενέργειας κι Αξιολόγησης του ιαγωνισµού του θέµατος.

5 5. το αριθ. 1426/ έγγραφο της /νσης ιαφάνειας µε το οποίο γνωστοποιήθηκε η ανωτέρω αριθ. 1085/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας 6. τα παραπάνω σχετικά, αναφορικά µε τις προδικαστικές προσφυγές (ενστάσεις). 7. το ότι οι ανωτέρω σχετικές προσφυγές υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε το άρθρο 4 το Ν.3886/2010, Οι παρακάτω αναφερόµενοι, Καραµπούζης Χρήστος, Μήτσος Βασίλειος, Παπουλιάκος Βασίλειος, που αποτελούν την τριµελή επιτροπή ενστάσεων και προσφυγών, σύµφωνα µε την απόφαση υπ. αριθ. 534/2013 (Πρακτικό 10/ ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Θεσσαλίας (η οποία επικύρωσε την αρχική απόφαση υπ. αριθ. 265/2013), συνήλθαµε, σήµερα την (ηµέρα ευτέρα) στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειµένου να ασχοληθούµε µε τις ανωτέρω τρεις (3) αναφερόµενες προδικαστικές προσφυγές Σχετικά µε τις υποβληθείσες προσφυγές: Ι. Επί της Προσφυγής της εταιρείας Α. Όσον αφορά το θέµα OTS - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. Η επιτροπή θεωρεί ότι είναι σαφής η αναφορά, στο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού, τόσο ως προς το κριτήριο που δεν πληρείται, όσο και ως προς το συγκεκριµένο στέλεχος της οµάδας έργου, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το περιεχόµενο της ίδιας της προσφυγής της εταιρείας, στο θέµα Β.

6 Απαντάται, επί της ουσίας, στην επόµενη παράγραφο Β, όπου αναφέρεται σχετικά µε τους Α/Μ του υπευθύνου, κου Ζαγκαρέτου, όσον αφορά στην Ανάπτυξη Web Εφαρµογών. Β. Όσον αφορά το θέµα Σύµφωνα µε την διακήρυξη δηµοπρασίας του εν θέµατι έργου, αναφορικά µε τους Α/Μ, η οποία ζητά την εµπειρία των 2 ετών ( 24 Α/Μ ) στην Β2.6, ii, περ. 3 και µετά από έλεγχο που έγινε στην υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας, διαπιστώνουµε ότι Το σύνολο των Α/Μ του κ. ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΥ στα υποβληθέντα έργα ως υπεύθυνος ή µέλος ανάπτυξης web εφαρµογών δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί, καθώς συµµετέχει µε πολλαπλούς ρόλους σ αυτά. Η επιτροπή ενστάσεων ακόµη κι αν λάβει υπόψη της σε ποσοστό 100% την εµπειρία του από τα υποβληθέντα έργα µε, την ένδειξη εµπειρίας περί «ανάπτυξης web εφαρµογών», χωρίς αναγωγές, όπως αυτές αναφέρονται στην υποβληθείσα ένσταση περί εκτιµώµενου ποσοστού ή αναλογίας, διαπιστώνει την πλήρωση 22 Α/Μ το µέγιστο, έναντι 24 Α/Μ που απαιτούνται. Όσον αφορά στα υπόλοιπα έργα, που η υποβληθείσα ένσταση ζητά να ληφθούν υπόψη και στα οποία ο κος Ζαγκαρέτος αναφέρεται ως υπεύθυνος ή µέλος ανάπτυξης εφαρµογών, η επιτροπή δεν δύναται να τα εκλάβει και να τα προσµετρήσει ως έργα ανάπτυξης web. Γ. Όσον αφορά το θέµα

7 Η διακήρυξη δηµοπρασίας του εν θέµατι έργου, στην Β2.6 ii περ. 3.4 είναι σαφής στην αναφορά ότι ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει «Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του υποδείγµατος στο Μέρος C της ιακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση,.», συνεπώς η επιτροπή διενέργειας δεν θα µπορούσε να ζητήσει διευκρινήσεις ή συµπληρωµατικά στοιχεία, επί των βιογραφικών σηµειωµάτων. Από τα παραπάνω προκύπτει, για την εταιρεία OTS Α. Ε. ότι ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ II. Επί της Προσφυγής της εταιρείας ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε. Α. Όσον αφορά τα θέµατα Α1. Α2. Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, ως προς την ενότητα Β.2.6, η επιτροπή ενστάσεων διαπιστώνει την πλήρωση των ελαχίστων όρων αυτής και εποµένως ΚΑΝΕΙ ΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ως προς αυτό το σκέλος.

8 Β. Όσον αφορά το θέµα (τρίτος λόγος απόρριψης προσφοράς) Για τα στελέχη: κος ΠΕΡ ΙΚΗΣ Παναγιώτης και κος ΛΥΤΡΑΣ Γεώργιος Η επιτροπή ενστάσεων από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, που υπεβλήθησαν και συγκεκριµένα στα βιογραφικά τους σηµειώµατα, διαπιστώνει ότι το σύνολο των Α/Μ τους στα υποβληθέντα έργα, ως υπεύθυνοι τεχνικής υποστήριξης και Εκπαίδευσης αντίστοιχα, δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί, καθώς συµµετέχουν µε πολλαπλούς ρόλους σ αυτά. Για το στέλεχος: κος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κων/νος, Η επιτροπή ενστάσεων από τον έλεγχο των δικαιολογητικών, που υπεβλήθησαν και συγκεκριµένα στο βιογραφικό του σηµείωµα, διαπίστωσε ότι δεν συµπληρώνει την απαιτούµενη εµπειρία (24 Α/Μ κατ ελάχιστο) εντός της τελευταίας 5ετίας. Πιο συγκεκριµένα, ενώ προσµετρώνται 19 Α/Μ αθροιστικά εντός της 5ετίας, δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθούν οι υπόλοιποι Α/Μ, καθώς εκτείνονται σε διαστήµατα πέραν αυτής. Από τα παραπάνω προκύπτει για την εταιρεία ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε. η επιτροπή ενστάσεων ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ κο Περδίκης Παναγιώτης, κο Λύτρας Γεώργιος και κο Παπανικολάου Κων/νος Με το σκεπτικό που αναφέρεται παραπάνω, για την εταιρεία ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ III. Επί της Προσφυγής της εταιρείας PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE AE

9 1. Όσον αφορά στο στέλεχος ρ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ Θωµάς, η επιτροπή θεωρεί ότι το σύνολο των Α/Μ ανέρχεται σε 44, δηλαδή υπερκαλύπτεται η απαίτηση της διακήρυξης για 24 Α/Μ, καθώς η ιδιότητα του Υπευθύνου Έργου σε Έργα αµιγώς GIS µπορεί να θεωρηθεί ταυτόσηµη µε την ιδιότητα του Υπεύθυνου GIS. 2. Όσον αφορά στο στέλεχος κα ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Όλγα, το σύνολο των Α/Μ της στα υποβληθέντα έργα ως υπεύθυνη εκπαίδευσης δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί, καθώς συµµετέχει µε πολλαπλούς ρόλους σ αυτά. Από τα παραπάνω προκύπτει, για την εταιρεία PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE AE, ότι η επιτροπή ενστάσεων: ΚΑΝΕΙ ΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ρ. Χατζηχρήστο Θωµά και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ κα ηµητροπούλου Όλγα Και συνεπώς, για την εταιρεία PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE AE ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Κατόπιν των ανωτέρω, Έχουµε την γνώµη ότι: Οι ενστάσεις των εταιρειών I. OTS Α. Ε., II. ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε., III. PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE AE θα πρέπει να απορριφθούν, για τους παραπάνω αναφερόµενους λόγους. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Καραµπούζης Χρήστος Μήτσος Βασίλειος Παπουλιάκος Βασίλειος

10 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής, την υπ αριθµ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την υπ αριθµ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισµού Γραµµατέως της Οικονοµικής Επιτροπής και µετά την εισήγηση, καθώς και κατόπιν διαλογικής συζήτησης µεταξύ των µελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ : 1) κάνει δεκτή την µε αρ. πρωτ. 1507/ ως άνω εισήγηση του ιευθυντή Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Γεωργίου Μπαχτσεβάνου, καθώς και τη µε ηµεροµηνία γνωµοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων του ιαγωνισµού του έργου «Σύστηµα ιοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης λήψης αποφάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας» περί της µη αποδοχής των τριών προσφυγών που κατετέθησαν, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο πρακτικό της και 2) Απορρίπτει τις προσφυγές : α) από µε ΑΠ 1466 της εταιρείας OTS Α.Ε., β) από µε ΑΠ 1468 της εταιρείας ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε. και γ) από µε ΑΠ 1477 της εταιρείας PROFILE Α.Ε. Καταψηφίζει την εισήγηση ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Κρανιάς. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1175 Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Τα µέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Αγοραστός Κων/νος Παππά Αικατερίνη Κρανιάς Βασίλειος Λάρισα 15/11/2013 εσπόπουλος Κων/νος Κίτσιος Γεώργιος

11 Σιδερόπουλος Χρήστος Σταφύλη Ουρανία Ψαχούλας Ορέστης Αλεξάκος Φώτιος Καπέλος Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση του Πρακτικών (α φάσης διαγωνισμού-αξιολόγησης των δικαιολογητικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 468/2015 ΘΕΜΑ: 29 ο ιαβίβαση Πρακτικού ΙV, Εισήγησης της επιτροπής ιαγωνισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2012 ΘΕΜΑ: 10 ο ιαγωνισµός για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο: Συµπληρωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947048 2015-07-31

15PROC002947048 2015-07-31 15PROC009708 015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31.07.015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Λ. Συγγρού 80-88 :ΤΚ 117 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Ανάδειξη του αναδόχου εκπονήσεως της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 34578 Πληροφορίες: Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα