ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020"

Transcript

1 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α. Σύντοµο ιστορικό Ο σχεδιασµός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου ακολούθησε τις κατευθύνσεις που δόθηκαν σε εθνικό επίπεδο µε τρεις Εγκυκλίους «Σχεδιασµού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραµµατισµού περιόδου » που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Έτσι συνοπτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: 1 η Εγκύκλιος (Απρίλιος 2012) Συγκρότηση Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος (Σεπτέµβριος 2012) Υποβολή στο Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας των πρώτων προτάσεων της Περιφέρειας, που αφορούσαν στις βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης της νέας περιόδου για το Νότιο Αιγαίο και την ιεράρχησή τους (Οκτώβριος 2012). 2 η Εγκύκλιος (Μάρτιος 2013) Έναρξη διαβούλευσης ιοργάνωση Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας (Απρίλιος 2013) Υποβολή στο Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας των προτάσεων της Περιφέρειας για τη διαµόρφωση περιφερειακών και τοµεακών πολιτικών ανάπτυξης (Μάιος 2013). 3 η Εγκύκλιος (Ιανουάριος 2014) Ολοκλήρωση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Ιανουάριος 2014) Υποβολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας του 1ου Σχεδίου ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (Μάρτιος 2014) 1 από 15

2 Παρατηρήσεις Υπουργείου και υποβολή του 2ου Σχεδίου ΠΕΠ, µε το οποίο άρχισε η άτυπη διαβούλευση µε τις Υπηρεσίες της ΕΕ (Μάιος 2014) Αποστολή από πλευράς ΕΕ των πρώτων παρατηρήσεων για τα σχέδια των 13 ΠΕΠ (Ιούνιος 2014) Επίσηµη υποβολή στις Υπηρεσίες της ΕΕ (µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας SFC) του Σχεδίου ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (Ιούλιος 2014). Μετά την υποβολή αυτή άρχισε πλέον και επίσηµα η διαβούλευση µε τις Υπηρεσίες της ΕΕ, οι οποίες απέστειλαν σειρά παρατηρήσεων -γενικών (που αφορούσαν όλα τα Ε.Π.), αλλά και ειδικών (για καθένα από αυτά). Η διαβούλευση συνεχίστηκε και το ΠΕΠ υποβλήθηκε προς έγκριση στις 17/11 και µετά από σηµειακές συµπληρώσεις στις 4/12. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το Πρόγραµµα συνοδεύεται από την Εκ των Προτέρων (Ex Ante) Αξιολόγηση και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΜΠΕ) που εκπονήθηκαν από ανεξάρτητους µελετητές. Το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε στις µε την CCI 2014GR16M2OP013 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια ψηφίστηκε και ο Νόµος του νέου ΕΣΠΑ (Ν. 4314/ ΦΕΚ Α 265/ «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο »). Ο Νόµος προβλέπει µεταξύ άλλων ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Παρακολούθησης, µείωση των εκχωρήσεων, δηµιουργία µιας Συλλογικής Απόφασης για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και άλλες ρυθµίσεις µε στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών. Επίσης η Ε Α αναδιαρθρώθηκε και πάλι σε Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Β. Σύντοµη παρουσίαση Προγράµµατος Πόροι Με βάση την κατανοµή των ευρωπαϊκών πόρων στους τοµείς Πολιτικής Συνοχής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας την περίοδο και οικονοµικά και πληθυσµιακά κριτήρια, στο Νότιο Αιγαίο κατανέµονται 180 εκ. κοινοτική συµµετοχή από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, τα µισά περίπου (84,1 εκ. ) απευθείας στο ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου και τα υπόλοιπα σε Τοµεακά Προγράµµατα µε δέσµευση τη χρηµατοδότηση έργων στο Νότιο Αιγαίο. Τα 84,1 εκ. για το ΠΕΠ (από το ΕΤΠΑ 62,2 εκ. και το ΕΚΤ 21,9 εκ. ) έρχεται να συµπληρώσει η εθνική συµµετοχή (50%), ώστε τελικά αυτό να έχει προϋπολογισµό 168,2 εκ.. 2 από 15

3 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η στρατηγική για την επόµενη δεκαετία που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι γνωστή ως «Ευρώπη 2020», περιλαµβάνει και την εµβληµατική πρωτοβουλία «Έξυπνη Εξειδίκευση». Μια πρωτοβουλία που αφορά στη διαδικασία αναγνώρισης και εντοπισµού ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων συγκεκριµένων περιοχών ή τµηµάτων της αγοράς, στη συµµετοχή των σχετικών δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων και στην ανάπτυξη ενός οράµατος για το µέλλον. Για την εκπόνηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης πραγµατοποιήθηκε διαβούλευση µε επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς (επιχειρηµατικές ενώσεις και επιµελητήρια, συνεταιρισµούς) µε τη µορφή ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου καθώς και συναντήσεις σε νησιά της Περιφέρειας στις οποίες έγινε διαβούλευση και καταγραφή προτάσεων από τους κύριους παραγωγικούς φορείς του τουρισµού και της αγροδιατροφής και την επιχειρηµατική κοινότητα της Περιφέρειας. Τον Ιανουάριο 2014 ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και η διαδικασία διαβούλευσης κορυφώθηκε µε τη συγκρότηση και συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Καινοτοµίας. Η Στρατηγική εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο στις 25 Απριλίου Συµπεράσµατα Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισµούς του τουρισµού εµπειρίας (τουρισµός, πολιτισµός, δηµιουργική βιοµηχανία) παγκοσµίως µέσα από την υιοθέτηση µίας στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης και δραστηριοτήτων βασισµένων στη γνώση και την καινοτοµία. Η ανάπτυξη της αγροδιατροφής, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών αποτελούν αδιάρρηκτο συστατικό της αναπτυξιακής στρατηγικής. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισµό και στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων Η υλοποίηση του αναπτυξιακού µοντέλου απαιτεί την αξιοποίηση καθαρών πράσινων τεχνολογιών για τον περιορισµό των επιδράσεων των οικονοµικών δραστηριοτήτων πάνω στη φύση η οποία αποτελεί το βασικό περιουσιακό στοιχείο και συγκριτικό πλεονέκτηµα της Περιφέρειας. 3 από 15

4 Καθοριστικός παράγοντας στην προσπάθεια αυτή είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού σε όλα τα επίπεδα και η καλλιέργεια των αναγκαίων δεξιοτήτων και γνώσεων. Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος Με βάση τα παραπάνω και τις διαπιστωµένες ανάγκες διατυπώθηκε ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο που είναι: «να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισµούς του τουρισµού εµπειρίας παγκοσµίως µέσα από την υιοθέτηση µιας στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δηµιουργίας ταυτότητας προορισµού». Για την υλοποίηση του στόχου αυτού θα επιδιωχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας µε αναλογική ενίσχυση των εδραιωµένων και αναδυόµενων οικονοµικών δραστηριοτήτων καθώς και η άµβλυνση των προβληµάτων και των µειονεκτηµάτων που οφείλονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα πολύ-νησιωτικότητάς της. Γ. ιάρθρωση Προγράµµατος Το ΠΕΠ περιλαµβάνει 7 Άξονες Προτεραιότητας: 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας (22,4 εκ. ) Περιλαµβάνονται υποδοµές και ενισχύσεις στον τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας (ίδρυση νέων και επιχειρηµατικά σχέδια υφιστάµενων επιχειρήσεων). 2. Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων (33,5 εκ. ) Περιλαµβάνονται έργα και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε δηµόσια κτήρια και κατοικίες, προστασίας από περιβαλλοντικούς κινδύνους, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, διαχείρισης νερού, δράσεις αστικής ανάπτυξης, έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς κτλ. 3. Βελτίωση βασικών υποδοµών (41,1 εκ. ) Περιλαµβάνονται έργα υποδοµής µεταφορών, υποδοµές και εξοπλισµός υγείας και πρόνοιας, καθώς και υποδοµές εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης. 4 από 15

5 4. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης - Ανάπτυξη του Ανθρώπινου υναµικού (43 εκ. ) Περιλαµβάνονται προγράµµατα για την προώθηση στην απασχόληση και κατάρτιση ανέργων και εργαζοµένων, στήριξη επιχειρηµατικότητας, κτλ., καθώς επίσης και δράσεις για την κοινωνική ενσωµάτωση και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, για τη βελτίωση της απασχόλησης, για την τοπική ανάπτυξη, καθώς και ανάπτυξη νέων µοντέλων παροχής υγείας, προγράµµατα πρόσβασης ευπαθών οµάδων σε υπηρεσίες υγείας, προγράµµατα προαγωγής υγείας κτλ. 5. Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής (25 εκ. ) Ο Άξονας αυτός έχει προβλεφθεί για να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση έργων βασικών υποδοµών στα µικρά νησιά της Περιφέρειας (µε πληθυσµό έως κατοίκους). Περιλαµβάνει έργα µεταφορών, υγείας, παιδείας, περιβάλλοντος και πολιτισµού. 6. Τεχνική υποστήριξη ΕΤΠΑ (2,3 εκ. ) 7. Τεχνική υποστήριξη ΕΚΤ (0,8 εκ. ) Μέσω των Αξόνων αυτών θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για την υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράµµατος. Ακολουθεί πίνακας µε την κατανοµή των πόρων του Προγράµµατος ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεµατικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα, καθώς και αναφορά στις δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν. 5 από 15

6 Κατανοµή πόρων ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεµατικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα / Αναφορά στις δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν ηµόσια ΑΠ ΘΣ ΕΠ Τύποι ράσεων απάνη ΑΠ1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας ΘΣ1 : Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας (Στόχος Ε&Α) ΕΠ1.α Ενίσχυση υποδοµών έρευνας και καινοτοµίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ενίσχυση ερευνητικών υποδοµών για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης Οι υποδοµές που θα ενισχυθούν αφορούν ερευνητικά πεδία που σχετίζονται µε: την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αειφόρα διαχείριση της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, τη διαµόρφωση ενός δηµιουργικού οικοσυστήµατος καινοτοµίας αξιοποιώντας την ερευνητική παραγωγή και τις εξειδικεύσεις που έχουν αναπτυχθεί στην Περιφέρεια µε έµφαση στην πληροφορική, το περιβάλλον και τη µηχανική. ΕΠ1.β Προώθηση των επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία και διασύνδεση και συνέργεια ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τα κέντρα Ε&Κ και την τριτοβάθµια εκπαίδευση Ενίσχυση της επιχειρηµατικής ανακάλυψης στους τοµείς προτεραιότητας Ενδεικτικά περιλαµβάνονται δραστηριότητες όπως: Έρευνα των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων που προσφέρονται στην Περιφέρεια για την ανάπτυξη µοναδικών ειδών εµπειρίας και ανάδειξη των υπηρεσιών και παρεµβάσεων που είναι αναγκαίες για τη δηµιουργία του νέου τουριστικού προϊόντος. ιάχυση και ενηµέρωση των εµπλεκόµενων στον τουρισµό για τις δυνατότητες που προσφέρει κάθε νησί µε βάση τα συµπεράσµατα της έρευνας. Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων του τουρισµού για τις δυνατότητες που προσφέρει η διαφοροποίηση και η συµµετοχή στη δηµιουργία του τοπικού µύθου. Ενίσχυση επενδύσεων σε υφιστάµενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στην καινοτοµία στην κατεύθυνση της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης Μεταφορά εµπειρίας επιτυχηµένων παραδειγµάτων τουρισµού εµπειρίας από επιχειρήσεις της Περιφέρειας αλλά και από άλλες Περιφέρειες ή το εξωτερικό. Σχεδιασµός καινοτόµων υπηρεσιών τουρισµού εµπειρίας Ανάπτυξη καινοτόµων για την Περιφέρεια υπηρεσιών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων που ενσωµατώνονται στην ευρύτερη αλυσίδα αξίας του τουρισµού και συνεισφέρουν στον εµπλουτισµό της υφιστάµενης δραστηριότητας και στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας Ενίσχυση ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην αλυσίδα του τουρισµού και της αγροδιατροφής που προέρχονται από τους φοιτητές ή το ακαδηµαϊκό προσωπικό του Πανεπιστήµιου και των άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, όλων των βαθµίδων, της Περιφέρειας ΘΣ2: Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της χρήσης και της ποιότητάς τους (στόχος ευρυζωνικής σύνδεσης) ΕΠ2.β Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εµπορίου και ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ Αξιοποίηση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρµογών για ταµπλέτες και κινητά για την προώθηση των καταλυµάτων και των παρεχόµενων υπηρεσιών Επέκταση της διασύνδεσης των τοπικών ή µεµονωµένων συστηµάτων κρατήσεων µε τις µεγάλες διεθνείς υπηρεσίες κρατήσεων Ανάπτυξη και βελτίωση εφαρµογών δηµιουργίας τουριστικών πακέτων για µικρές ξενοδοχειακές µονάδες, τα οποία συνδυάζουν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες (εισιτήρια, ασφαλιστική κάλυψη, µεταφορά, εκδροµές, δραστηριότητες κλπ). Ανάπτυξη και διάχυση εφαρµογών διαχείρισης επισκεπτών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας του τουρισµού ηµιουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων, σε συνδυασµό µε την εισαγωγή καινοτοµιών στη συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση των προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών του διαδικτύου και στις διεθνείς πρακτικές σχετικά µε τους τρόπους πληρωµής, χρόνους παράδοσης, ακυρώσεις παραγγελιών, επιστροφές σκάρτων κλπ από 15

7 ΕΠ2.γ Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισµό και ηλεκτρονική υγεία. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών στον τοµέα του πολιτισµού για τον εµπλουτισµό τουρισµού της εµπειρίας Πλατφόρµες καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων Εφαρµογές οδηγών αρχαιολογικών χώρων Εφαρµογές οδηγών µουσείων Εικονική αναπαράσταση γεγονότων Ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισµικών πόρων, διαδροµών, χαρτών Εφαρµογές αστικών οδηγών για ευέλικτες περιηγήσεις, σηµεία ενδιαφέροντος, πληροφορίες για προσφορές και αγορές, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκδηλώσεις κλπ. Συλλογή, οργάνωση και διαδικτυακή προβολή πληροφοριών που αφορούν στις µαρίνες και τους λιµενίσκους της Περιφέρειας και την ποιότητα των υδάτων και του πυθµένα. Η υπηρεσία θα πρέπει να λειτουργεί σε διασύνδεση µε το σύστηµα Ποσειδών. Ανάπτυξη υποδοµής για υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης στον τοµέα του τουρισµού Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων τηλεϊατρικής ΘΣ3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ΕΠ3.α Προαγωγή της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, µεταξύ άλλων και µέσω θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων Ενίσχυση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων µε έµφαση στην καινοτοµία και την εξωστρέφεια στους τοµείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Ενίσχυση ανάπτυξης και εφαρµογής επιχειρηµατικών σχεδίων υφιστάµενων επιχειρήσεων για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΕΠ3.δ Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συµµετέχουν σε διαδικασίες καινοτοµίας. Ανάπτυξη συνεργατικών µοντέλων δράσης σε όλη την αλυσίδα αξίας Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισµού των επιχειρήσεων Ανάπτυξη και εφαρµογή τοπικών σηµάτων ποιότητας ΑΠ2: Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων ΘΣ4: Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τοµείς ΕΠ4.γ Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτιρίων, και στον τοµέα της στέγασης. Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµοσίων κτιρίων (ενεργειακή αναβάθµιση κτιριακού κελύφους και Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθµιση συστηµάτων φυσικού/τεχνητού φωτισµού, εγκατάσταση συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης, κλπ) Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών (αντικατάσταση κουφωµάτων, τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης, θερµοµόνωσης στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης και συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης, αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε εγκατάσταση συστηµάτων µικρής κλίµακας κλπ) ΘΣ5: Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων (Στόχος σε σχέση µε την κλιµατική αλλαγή) ΕΠ5.β Προαγωγή επενδύσεων για την αντιµετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήµατα διαχείρισης καταστροφών Αντιµετώπιση κινδύνων και καταστροφών (εκπόνηση σχεδίων και έργα και εξοπλισµός αντιπληµµυρικής προστασίας,ενίσχυση υποδοµών πολιτικής προστασίας, έργα και εξοπλισµός πυροπροστασίας, εφαρµογή συστηµάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για πληµµύρες και δασικές πυρκαγιές) Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση (εκπόνηση σχεδίων πρόληψης και διαχείρισης της διάβρωσης των ακτών, υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας των ακτών) από 15

8 ΘΣ6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιµης χρήσης των πόρων ΕΠ6.β Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος (κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων για τη µείωση απωλειών ύδατος,κατασκευή µονάδων αφαλάτωσης και διύλισης,ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων) ΕΠ6.γ ιατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς ράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προβολή µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων, ενίσχυση µουσειακών υποδοµών και η ανάδειξη µνηµείων,δηµιουργία πολιτιστικών διαδροµών, δράσεις υποστήριξης των θεσµών και δραστηριοτήτων που προάγουν τον πολιτισµό ) ράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς (έργα υποδοµής για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς, ανάδειξη φυσικών µνηµείων και ήπια αξιοποίηση περιοχών, καταφύγια, αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών, δηµιουργία υποδοµών παρατήρησης και ερµηνείας της φύσης, προβολή της φυσικής κληρονοµιάς, του πολιτισµού και του τουρισµού δηµιουργία υποδοµών οικοτουρισµού ) ΕΠ6.δ Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστηµάτων µέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδοµών ράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστηµάτων της Περιφέρειας (εκπόνηση και εφαρµογή διαχειριστικών σχεδίων περιοχών NATURA 2000, παρεµβάσεις για τη διαχείριση περιοχών ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και περιοχών NATURA 2000, έργα ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο) ΕΠ6.ε Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύµανσης των υποβαθµισµένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συµπεριλαµβανοµένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου ράσεις ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης ΑΠ3: Βελτίωση βασικών υποδοµών ΘΣ7: Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και άρση των εµποδίων σε βασικές υποδοµές δικτύων ΕΠ7.α Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου µεταφορών µέσω επενδύσεων στο δίκτυο Ε -Μ 0 ράσεις αναβάθµισης των λιµενικών υποδοµών (ανάπτυξη υφισταµένων λιµενικών υποδοµών της Περιφέρειας που περιλαµβάνονται στο Ε -Μ, έργα λιµενικών υποδοµών, όπως η κατασκευή προβλητών, κρηπιδωµάτων, κυµατοθραυστών, η υλοποίηση κτιριακών έργων λιµενικής ζώνης, η κατασκευή επιβατικών σταθµών, η εκγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας λιµενικών εγκαταστάσεων (συµπεριλαµβανοµένων και συστηµάτων ΤΠΕ) ΕΠ7.β Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας µέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόµβων στις υποδοµές Ε -Μ, συµπεριλαµβανοµένων των πολυτροπικών κόµβων Ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθµιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιµενικών συνδέσεων (σύνδεσης των νησιών µε την υπόλοιπη Περιφέρεια καθώς και µε τις πύλες εξόδου της Περιφέρειας) ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών σύνδεσης µε τις πύλες εισόδου-εξόδου (έργα δηµιουργίας και βελτίωσης οδικών δικτύων µε προτεραιότητα στις συνδέσεις τις πύλες εισόδου των νησιών, οδικές παρακάµψεις οικισµών των νησιών και συνδέσεις τους µε µεταφορικούς κόµβους λιµάνι, αεροδρόµιο, έργα διασύνδεσης των εσωτερικών ζωνών των νησιών, όπου είναι περιοχές παραγωγής προϊόντων ή / και πόλοι πολιτιστικών ή εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, µε τις εισόδους εξόδους των νησιών, δράσεις οδικής ασφάλειας κλπ) ΘΣ9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη φτώχεια) ΕΠ9.α Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας ηµιουργία και αναβάθµιση υποδοµών πρόνοιας από 15

9 ΘΣ10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση ΕΠ10.α Επενδύσεις σε εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου µάθηση µε την ανάπτυξη υποδοµής Συµπλήρωση των υποδοµών της εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε βάση τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. (Κατασκευή / επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής, Κατασκευή / αναβάθµιση κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΑΠ4: Πρόώθηση της Κοινωνικής Ένταξης ΘΣ8: Προώθηση της βιώσιµης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζοµένων ΕΠ8.i Προαγωγή βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού µε: πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονοµικά µη ενεργά άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων που έχουν αποκοπεί επί µακρόν από την αγορά εργασίας, µέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζοµένων ράσεις Προώθησης στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας ιδίως στους τοµείς της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (προγράµµατα για την προώθηση στην απασχόληση ατόµων που αναζητούν εργασία, και σχεδιασµός προγραµµάτων κατάρτισης) ΕΠ8.iii Προαγωγή βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού µε: την αυτοαπασχόληση, την επιχειρηµατικότητα και τη δηµιουργία επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων καινοτόµων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων ράσεις στήριξης νέων επιχειρηµατιών και αυτοαπασχολουµένων (στήριξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας και παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης και mentoring ) ΕΠ8.v Προσαρµογή των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών στις αλλαγές ράσεις για την προσαρµογή των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων στις αναγκαίες αλλαγές ιδίως για την υποστήριξη της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζοµένων των επιχειρήσεων, συµβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση των ειχειρηµατιών, εφαρµογή προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιχειρηµατιών και εργαζοµένων, υποστήριξη της πρόληψης εξειδικευµένου προσωπικού που είναι αναγκαίο για την εισαγωγή των σχεδιασµένων αλλαγών) ΘΣ9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη φτώχεια) ΕΠ9.i Ενεργός ένταξη µε σκοπό, µεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συµµετοχής, και της βελτίωσης της απασχολησιµότητας Ολοκληρωµένες δράσεις / παρεµβάσεις για ευπαθείς οµάδες οι οποίες µπορούν να περιλαµβάνουν πλέγµα δράσεων (συµβουλευτική, mentoring,επαγγελµατικός προσανατολισµός, απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δηµοσιότητα κλπ) Ενέργειες προώθησης στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) για ευπαθείς οµάδες Στοχευµένα προγράµµατα κατάρτισης συνδεδεµένα µε πρακτική άσκηση για ευπαθείς οµάδες σε κλάδους αιχµής της οικονοµίας της Περιφέρειας / τοπικής οικονοµίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση Ενίσχυση της απασχολησιµότητας ατόµων ευπαθών και λοιπών οµάδων του πληθυσµού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό και έχουν την ευθύνη φροντίδας τέκνων Στοχευµένα µέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών ΕΠ9.ii Κοινωνικονοµική ενσωµάτωση περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµ Ολοκληρωµένες δράσεις ενσωµάτωσης των ατόµων καταγωγής Ροµ που θα προβλεφθούν στην Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ροµά Λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών οµάδων µε διευρυµένες υπηρεσίες και κινητές µονάδες, όπου απαιτείται Λειτουργία χώρων υγιεινής (δηµόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων), οι οποίοι δεν αποτελούν «αυτοτελείς» δράσεις αλλά είναι µέρος της λειτουργίας ευρύτερων δοµών (π.χ. Κέντρων Κοινότητας / One stop shops) και της παροχής των υπηρεσιών αυτών προκειµένου να επιτευχθεί ολιστικός χαρακτήρας παρέµβασης 9 από 15

10 ΕΠ9.iii ΕΠ9.iv ΕΠ9.v Καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους µε νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ολοκληρωµένης Φροντίδας Κέντρα ιηµέρευσης ατόµων µε αναπηρία Στέγες Υποστηριζόµενης ιαβίωσης ΑΜΕΑ (ΣΥ ) Συµβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων Προγράµµατα προώθησης της Ελληνοµάθειας Εξειδικευµένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων της υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συµφέροντος ράσεις που αφορούν τον τοµέα της υγείας, µέσω της εφαρµογής ενός δικτύου ολοκληρωµένης παροχής υπηρεσιών υγείας (Health Safety Net) - ράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας για ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού στη βάση µοναδιαίου κόστους -Ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης και του Υπουργού Υγείας για τα έτη και υλοποίηση καινοτόµων δράσεων ή πιλοτικών προγραµµάτων σε τοπικό επίπεδο για την αντιµετώπιση νέων αναδυόµενων αναγκών - ηµιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής (Family Health Units) -Ενδυνάµωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές και αναδιοργάνωση των µονάδων υγείας του ΠΕ Υ (πρώην µονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ/ΙΚΑ), µέσω της απόκτησης γνώσεων και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού -Συντονισµός της παροχής υπηρεσιών υγείας µεταξύ της πρωτοβάθµιας και της νοσοκοµειακής φροντίδας υγείας Προγράµµατα κατάρτισης γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού δοµών υγείας κλπ. Ενίσχυση στελέχωσης υποδοµών πρωτοβάθµιας υγείας σε αποµακρυσµένα νησιά που αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα στην παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών στους κατοίκους. ράσεις Βελτίωσης των παρεχοµένων κοινωνικών υπηρεσιών α. Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) β. Παροχή υπηρεσιών στήριξης ατόµων που διαβιούν σε Κέντρα Φιλοξενίας (µετανάστες - αιτούντες άσυλο) γ. Λειτουργία Εθνικού ικτύου οµών αντιµετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία, κλπ) Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και της επαγγελµατικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας και της οικονοµίας της αλληλεγγύης προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας δικτύωση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονοµίας ανάπτυξη Θερµοκοιτίδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων στήριξη για ανάπτυξη καινοτόµων συστάδων επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονοµίας (clusters) ενίσχυση υφιστάµενων και δηµιουργία νέων (τύπου start up) επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονοµίας κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισµών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ΑΠ5: Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής ΘΣ6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιµης χρήσης των πόρων ΕΠ6.β Έργα στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης και την αντιµετώπιση αναγκών των κρατών µελών ράσεις για την βελτίωση των υποδοµών συλλογής και επεξεργασίας λυµάτων στα µικρά νησιά της Περιφέρειας (έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων, έργα κατασκευής, αναβάθµισης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης, ακαθάρτων και οµβρίων κλπ) ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος στα µικρά νησιά της Περιφέρειας (κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων για τη µείωση απωλειών ύδατος, κατασκευή µονάδων αφαλάτωσης και διύλισης, ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων) από 15

11 ΕΠ6.γ ιατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς ράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς των µικρών νησιών της Περιφέρειας (προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προβολή µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων, ενίσχυση µουσειακών υποδοµών και η ανάδειξη µνηµείων,δηµιουργία πολιτιστικών διαδροµών, υποστήριξη µόνιµων θεσµών) ράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς (έργα υποδοµής για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς, ανάδειξη φυσικών µνηµείων και ήπια αξιοποίηση περιοχών, καταφύγια, αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών, δηµιουργία υποδοµών παρατήρησης και ερµηνείας της φύσης, προβολή της φυσικής κληρονοµιάς, του πολιτισµού και του τουρισµού δηµιουργία υποδοµών οικοτουρισµού ) ΘΣ7: Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και άρση των εµποδίων σε βασικές υποδοµές δικτύων ΕΠ7.α Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας µέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόµβων στις υποδοµές Ε -Μ, συµπεριλαµβανοµένων των πολυτροπικών κόµβων Ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθµιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιµενικών συνδέσεων των µικρών νησιών της Περιφέρειας Βελτίωση ασφάλειας του οδικού δικτύου των µικρών νησιών της Περιφέρειας (βελτίωση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου, βελτίωση της κάθετης και οριζόντιας σήµανσης του οδικού δικτύου και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας ΘΣ9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη φτώχεια) ΕΠ9.α Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και στις κοινωνικές υποδοµές που συµβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, µείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τοµέα της υγείας, και προώθησης της κοινωνικής ένταξης µε τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και µε τη µετάβαση από θεσµικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας. Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας υγείας στα µικρά νησιά της Περιφέρειας (Κατασκευή και επέκταση κτιριακών υποδοµών, Προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού) ηµιουργία και αναβάθµιση υποδοµών πρόνοιας στα µικρά νησιά της Περιφέρειας (παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθµοί, υποδοµές φροντίδας παιδιών, ΑµεΑ, ηλικιωµένων) ΘΣ10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση ΕΠ10.α Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου µάθηση µε την ανάπτυξη υποδοµών, κατάρτισης και εκπαίδευσης Αναβάθµιση των υποδοµών εκπαίδευσης (Κατασκευή / επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής,- Κατασκευή / αναβάθµιση κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) ΑΠ6: Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) ΑΠ7: Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) Σύνολο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Πλαίσιο Επίδοσης Η αποτίµηση της εφαρµογής των Προγραµµάτων γίνεται βάσει δεικτών που έχουν τεθεί ανά Άξονα Προτεραιότητας, σε δύο συγκεκριµένες χρονικές στιγµές: το 2019, µε τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης στην οποία περιλαµβάνεται η υλοποίηση έως 31/12/2018 και εξετάζεται η επίτευξη των οροσήµων που αποτελούν τους ενδιάµεσους στόχους που τίθενται για το από 15

12 το 2025, µέσω των στοιχείων της Τελικής Έκθεσης Εφαρµογής στην οποία περιλαµβάνεται η υλοποίηση έως τις 31/12/2023 και εξετάζεται η επίτευξη των στόχων που τίθενται για το Χρησιµοποιούνται δείκτες τεσσάρων ειδών: εκροών (output indicators), οι οποίοι θα πρέπει να αποτυπώνουν ποσοστό άνω του 50% της χρηµατοδοτικής κατανοµής των πόρων στον Άξονα Προτεραιότητας και παράλληλα ο αριθµός τους να είναι µικρός, έτσι ώστε να µη τεθεί σε κίνδυνο η επίτευξη των σχετικών οροσήµων του 2018 και των στόχων του 2023 Βασικά στάδια εφαρµογής (key implementation steps), τα οποία χρησιµοποιούνται στην περίπτωση που η υλοποίηση πράξεων που θέλουµε να συνδέσουµε µε το πλαίσιο επίδοσης και περιλαµβάνονται σε ένα Άξονα Προτεραιότητας, δεν αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως το 2018 και εποµένως δεν θα υπάρχει µετρήσιµο αποτέλεσµα Οικονοµικοί δείκτες (financial indicators). Χρησιµοποιείται ένας οικονοµικός δείκτης ανά Άξονα Προτεραιότητας είκτες αποτελέσµατος (results indicators). Οι δείκτες εκροών, τα ορόσηµα (2018) και οι στόχοι (2023) αφορούν στόχους που έχουν επιτευχθεί για πλήρως ολοκληρωµένες πράξεις. Εξαίρεση αποτελούν οι δείκτες που σχετίζονται µε πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, όπου οι δείκτες εκροών αφορούν στόχους για µερικώς εκτελεσθείσες πράξεις. Σηµειώνεται ότι στους πόρους που προαναφέρθηκαν ανά Άξονα Προτεραιότητας περιλαµβάνεται και το Αποθεµατικό Επίδοσης, που ανέρχεται στο 6% των πόρων του Προγράµµατος. Οι πόροι αυτοί κατανέµονται οριστικά στο Πρόγραµµα, µόνο στους Άξονες εκείνους που έχουν επιτύχει τα ορόσηµα που έχουν τεθεί. Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται το πλαίσιο επίδοσης του Προγράµµατος ανά Ταµείο και Άξονα Προτεραιότητας. 12 από 15

13 Πλαίσιο επίδοσης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου ανά Ταµείο και Άξονα Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότας Ταµείο 1 ΕΤΠΑ 2 ΕΤΠΑ 3 ΕΤΠΑ 4 ΕΚΤ 5 ΕΤΠΑ είκτης ή κύριο Στάδιο υλοποίησης Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθµός επιχειρήσεων που λαµβάνουν επιχορηγήσεις Έρευνα, καινοτοµία: Αριθµός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωµένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων Μονάδα µέτρησης Ορόσηµο για το 2018 Τελικός στόχος (2023) Επιχειρήσεις Ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης 4 10 Ποσό πιστοποιηµένων δαπανών Ευρώ Αριθµός ψηφιακών εφαρµογών Αριθµός 4 19 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσµός που Άτοµα εξυπηρετείται από βελτιωµένες υπηρεσίες ύδρευσης Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσµός που ωφελείται από µέτρα δασικής πυροπροστασίας Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δηµόσιων κτιρίων Άτοµα kwh/έτος Ποσό πιστοποιηµένων δαπανών Ευρώ Ενταγµένα Έργα Αριθµός 3 0 Συµβάσεις που έχουν υπογραφεί για την 6 0 Αριθµός υλοποίηση των έργων Αριθµός χώρων που προστατεύονται και 0 8 Αριθµός αναδεικνύονται Παιδική µέριµνα και εκπαίδευση: υναµικότητα ενισχυόµενων υποδοµών Άτοµα παιδικής µέριµνας ή εκπαίδευσης Ποσό πιστοποιηµένων δαπανών Ευρώ Αριθµός λιµένων των οποίων 1 4 Αριθµός αναπτύσσονται οι υποδοµές Ποσό πιστοποιηµένων δαπανών Ευρώ Μειονεκτούντα άτοµα (δηλ. Συµµετέχοντες συµµετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Ή ζουν σε νοικοκυριά ανέργων µε συντηρούµενα τέκνα Ή που ζουν σε µονοπρόσωπα νοικοκυριά µε συντηρούµενα τέκνα Ή µετανάστες, άτοµα µε αλλοδαπής προέλευσης, µειονότητες Παιδική µέριµνα και εκπαίδευση: υναµικότητα ενισχυόµενων υποδοµών παιδικής µέριµνας ή εκπαίδευσης Άτοµα Ποσό πιστοποιηµένων δαπανών Ευρώ Συµβάσεις που έχουν υπογραφεί για την Αριθµός 3 υλοποίηση των έργων Αριθµός χώρων που προστατεύονται και Αριθµός 0 6 αναδεικνύονται Αριθµός λιµένων των οποίων αναπτύσσονται οι υποδοµές Αριθµός από 15

14 Ε. Πρόοδος κάλυψης Αιρεσιµοτήτων Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης που ακολουθεί, σύµφωνα µε τους νέους Κανονισµούς και το ΕΣΠΑ είναι υποχρεωτική η εκπλήρωση κάποιων εκ των προτέρων προϋποθέσεων (των λεγόµενων «αιρεσιµοτήτων»), προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα της χρήσης των πόρων και να εξασφαλιστεί η ροή της χρηµατοδότησης. Αδυναµία εκπλήρωσης των αιρεσιµοτήτων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αναστολή της χρηµατοδότησης. Οι περιφερειακές αιρεσιµότητες του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου είναι οι εξής: Η ύπαρξη Περιφερειακής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση Όπως προαναφέρθηκε το Σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης έχει ολοκληρωθεί και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο στις 25 Απριλίου Στις 29 Απριλίου υποβλήθηκε στην Εθνική Αρχή Συντονισµού, η οποία στη συνέχεια (20 Μαΐου) την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ύπαρξη Περιφερειακού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για την ένταξη των Ροµά Το Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την ένταξη των Ροµά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει επίσης ολοκληρωθεί και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο στις 31 Μαρτίου Η ύπαρξη Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Το Σχέδιο ΠΕΣΚΕ της Περιφέρειας έχει τεθεί σε διαβούλευση, διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται στις 27 Ιουνίου. Θα ακολουθήσει η έγκρισή του από το Περιφερειακό Συµβούλιο στις αρχές Ιουλίου. Η ύπαρξη αναθεωρηµένου ΠΕΣ Α Η αναθεώρηση του ΠΕΣ Α βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσης, µετά την εξάλειψη των διοικητικών και δικαστικών προσφυγών που εκκρεµούσαν. 14 από 15

15 Επίσης προβλέπεται η ύπαρξη ενός σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής για τα νησιά του Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου). Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση επί της ΣΜΠΕ. Υποβλήθηκαν πολλά σχόλια για τα οποία η διαδικασία προβλέπει ότι πρέπει να αιτιολογηθεί η συµπερίληψή τους ή µη στο τελικό κείµενο. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός των επόµενων ηµερών, ώστε στις αρχές Ιουλίου να εγκριθεί η ΣΜΠΕ και αµέσως µετά το Σχέδιο ιαχείρισης. 15 από 15

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020 Συνοπτική έκδοση Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί συνοπτική περιγραφή των δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου

«Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου «Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014- ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν. Η Περιφερειακή οντότητα στον Ευρω-Μεσογειακό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας H NέαN Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013

Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013 Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013 Οι ιδέες µας, πράξη και ανάπτυξη Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και Κύπρος Ταµεία και Προγράµµατα Μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΔ/ΑΜΘ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΔ/ΑΜΘ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΔ/ΑΜΘ Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014 2020 Ο σχεδιασμός της νέας Προγραμματικής Περιόδου και εξειδίκευσή του σε σχέση με την Α βάθμια αυτοδιοίκηση Εισηγητής: Νίκος Μίχος Σύμβουλος Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος της ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Πόροι και Κανόνες Λειτουργίας των Ταμείων Γραφείο Προγραμματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Ενημερωτική Συνάντηση Λευκωσία, 18 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020»

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020» «ΠεριφερειακήΣτρατηγική «ΈξυπνηςΕξειδίκευσης 2014-2020» -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014- ΤιΕίναι? «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σηµαίνει : - τον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών & µέσωνπουδιαθέτει, - την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Βασικές Κατευθύνσεις Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης Κουδουμάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα