ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: Φαξ: Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: Της Δράσης 1.2 Συναντήσεις Έργου Της Δράσης 1.3 Διαχείριση Έργου Της Δράσης 2.1 Πολύγλωσσο Πακέτο Επικοινωνίας Έργου Της Δράσης 2.2 Τελικό Διεθνές Συνέδριο Της Δράσης 2.3 Εργαστήρια Της Δράσης 4.1 Αξιολόγηση Πολιτικών και εργαλείων Της Δράσης 4.2 Σύνθεση βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων του έργου του έργου με τίτλο «Innovative Space Satellite Monitoring of the Environmental Natural Resources of the Cross Border Area Greece Albania» και ακρωνύμιο «SSMNatuRe» ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Αλβανία με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 75% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας σε ποσοστό 25% (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α/ ) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν σήμερα 5. Το Π.Δ. 60 (ΦΕΚ 64/Α/ ): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί του συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/75/Εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005» 6. Το άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 7. την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών

2 8. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ. αρ /ΕΥΘΥ 1212/ όμοιας Απόφασης. 9. Τη με αριθ. 365/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «SSMNatuRe» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία και συγκροτήθηκε η ομάδα έργου 10. Την υπ αριθμ. 15/2013 Μελέτη Υπηρεσίας για τις ειδικές απαιτήσεις σε επιστημονικό προσωπικό και προμήθειες για το πρόγραμμα SSMNatuRe στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα Αλβανία Την με αριθμ. 37/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας με την οποία ψηφίστηκε η κατανομή πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου. Καθώς επίσης και: το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Αλβανία» την εγκεκριμένη από την Κ.Τ.Γ. της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Αλβανία» πρόταση (Application Form) με τίτλο «Innovative Space Satellite Monitoring of the Environmental Natural Resources of the Cross Border Area Greece Albania» και ακρωνύμιο «SSMNatuRe» την από 1/10/2012 με κωδικό Α σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και αφετέρου, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Επικεφαλή Εταίρου του έργου την από 19 Ιουλίου 2013 τροποποίηση του έργου, όπως αυτή εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή. Προσφορές για το σύνολο των δράσεων ή για επιμέρους δράσεις γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου ημέρα Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 έως και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 13:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο γραφείο του Δήμου Κόνιτσας, Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα, τηλ , φαξ , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος κ. Ραπακούσιος Απόστολος. Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 7.850,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

3 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%): Της Δράσης 1.2 Συναντήσεις Έργου Της Δράσης 1.3 Διαχείριση Έργου Της Δράσης 2.1 Πολύγλωσσο Πακέτο Επικοινωνίας Έργου Της Δράσης 2.2 Τελικό Διεθνές Συνέδριο 500 Της Δράσης 2.3 Εργαστήρια 450 Της Δράσης 4.1 Αξιολόγηση Πολιτικών και εργαλείων 900 Της Δράσης 4.2 Σύνθεση βέλτιστων πρακτικών και 900 αποτελεσμάτων του έργου Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την λήξη του Προγράμματος της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία με ακρωνύμιο «SSMNatuRe» και εμπεριέχεται στην σχετική Σύμβαση Χρηματοδότησης με αριθμό Α , με καταληκτική ημερομηνία την 31/03/2014. Ο ανάδοχος καλείται να συντονίσει και να διαχειριστεί τις δράσεις και υποχρεώσεις του Δήμου Κόνιτσας, να τον υποστηρίξει στην οργάνωση των συναντήσεων που έχει αναλάβει σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο καθώς και στην ολοκλήρωση των παραδοτέων που ο Δήμος έχει αναλάβει να υλοποιήσει. Ειδικότερα, ο ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει το Δήμο σε όλες τις τριμηνιαίες αναφορές που θα αποστέλει στον επικεφαλή εταίρο, στην πιστοποίηση των δαπανών του Δήμου, στην οργάνωση μιας συνάντησης της Επιτροπής Εποπτείας και μιας ημερίδας στην Κόνιτσα και στην προετοιμασία της ομάδας έργου του Δήμου στις λοιπές συναντήσεις της Επιτροπής Εποπτείας, μιας ακόμη ημερίδας και στο τελικό συνέδριο. Επιπλέον, καλείται να υποστηρίξει το Δήμο στην εκπόνηση των παραδοτέων που αφορούν τις πολιτικές περιβαλλοντικής παρακολούθησης και τα Σχέδια Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Αναφορικά με τη δράση 2.1, ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να παράγει φυλλάδια δύο όψεων, σε μέγεθος Α5, τετραχρωμία και βάρος χαρτιού 150 gr. κατ ελάχιστον. Η γλώσσα των φυλλαδίων θα είναι η Ελληνική (1.000 τεμάχια) και η Αγγλική (1.000 τεμάχια). Επιπλέον, ο ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει την ιστοσελίδα του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες για το έργο, την πρόοδό του και τα αποτελέσματά του, ενώ η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι η αγγλική. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να περιέχει ενότητα νέων και ανακοινώσεων, καθώς και φωτογραφικού υλικού τα οποία θα μπορούν να ενημερώνονται από τους εταίρους, μέσα από ένα εύχρηστο συστημα διαχείρισης. Επίσης, η ιστοσελίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει ενότητα Intranet, η οποία θα είναι προσβάσιμη μόνο από τους εταίρους του έργου, οι οποίοι θα μπαίνουν κάνοντας εισαγωγή (login) με κωδικούς τους οποίους θα λάβουν από τους διαχειριστές. Στην ενότητα Intranet οι εταίροι θα ανεβάζουν όλο το υλικό του έργου, οργανωμένο σε ενότητες και κατηγορίες για την ευκολότερη εύρεσή του. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη τον Οδηγό Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του προγράμματος Ελλάδα Αλβανία, όπως και τις λοιπές οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους - μέλους της ΕΕ και έχουν την

4 καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία προσφορές. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των δράσεων ή για μεμονομένες δράσεις της παρούσας εκδήλωσης, με την προϋπόθεση να επιδείξουν ανάλογη εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρίες επαρκώς αποδεικνυόμενα: Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τις δράσεις διαχείρισης - συντονισμού, οργάνωσης εκδηλώσεων και υποστήριξης στα παραδοτέα που έχει αναλάβει ο Δήμος, ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 7ετή επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και διαχείριση συντονισμό έργων διακρατικής συνεργασίας και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Συντονιστής σε τουλάχιστον 2 (δύο) έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας ή ευρωπαϊκής επιτροπής και σε 1 (ένα) τουλάχιστον έργο χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα του Περιβάλλοντος. Θα ληφθεί υπόψη η συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στην τεχνική Υποστήριξη φορέων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα καθώς επίσης και στην υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Αναπτυξιακών Εταιριών ΟΤΑ και στο Σχεδιασμό Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δημόσιων Φορέων. Σε κάθε πάντως περίπτωση ο σύμβουλος θα πρέπει να παρευρίσκεται δύο (2) τουλάχιστον μέρες, κατά μέσο όρο, το μήνα στους χώρους του Δήμου, ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία του με το λοιπό προσωπικό και συνεργάτες του Δήμου στο έργο. Για τη δράση 2.1 ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία στην κατασκευή και ανάπτυξη ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς επίσης και να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τρία (3) έργα για Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου. Ο Δήμος Κόνιτσας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις από τους υποψηφίους και επίσης να διασταυρώσει την ακρίβεια των υποβαλλομένων στοιχείων. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σε ενσφράγιστο φάκελο. Σε ξεχωριστό ενσφράγιστο φάκελο θα υπάρχει η οικονομική τους προσφορά και όλα μαζί σφραγισμένα σε έναν ενιαίο φάκελο. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά.

5 Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2013 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα του Δήμου Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα, τηλ , φαξ , αρμόδιος επικοινωνίας, κ. Ραπακούσιος Απόστολος. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 75% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας σε ποσοστό 25% (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Παναγιώτης Γαργάλας Συνημμένα: 1. Αίτηση 2. Πρότυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε Έχοντας υπόψη: Την υπ αρ. 19/3/09 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Νέα Ζίχνη 11/10/2013 Πληροφορίες : Π. Ανδρεάδου Τηλ: 2324350610 e-mail.texnikizixnis@yahoo.gr Δ/νση : Νέα Ζίχνη Τ.Κ. 62042 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καστοριά, 01-08- 2013 Αρ. Πρωτ.:68829/3423 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PROJECT: ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL ACRONYM: CROSS LOHUCA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο TRAWBOR

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PROJECT: ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL ACRONYM: CROSS LOHUCA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Διεύθυνση: Πλάτανος, Λέρος ΤΚ 85400 Τηλέφωνο - Fax:... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 501 00 ΤΗΛ 2461068282 Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε Έχοντας υπόψη: Την υπ αρ. 19/3/09 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Οικονομικότερη προσφορά Α Π Ο Φ Α Σ Η

Κριτήριο αξιολόγησης: Οικονομικότερη προσφορά Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΠΑΝΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο, 12.10.2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρ.: 596 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ - 73.500,00 συμπ. ΦΠΑ Κριτήριο αξιολόγησης: συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ - 73.500,00 συμπ. ΦΠΑ Κριτήριο αξιολόγησης: συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κουμουνδούρου Ταχ. Κώδικας: 41110, Λάρισα Πληροφορίες: κυρία Μ. Παπαδημοπούλου ΤΗΛ.: 2413-506239 FAX: 2410-534579

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Ταχ. Δ/νση: Βορείου Ηπείρου 20 Ταχ. Κώδ.: 454 45 Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651360300 FAX: 2651031224, 2651360304

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 07 06 2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα