Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας} Αναθέτουσα Αρχή: ( ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) Προϋπολογισμός: ,84 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: ,76 (με ΦΠΑ) Διάρκεια 15 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού 17/ Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων 07/05/2014 Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : 09/05/2014 Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 08/05/2014και 09/05/2014 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Περιεχόμενα Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Συντοµογραφίες...6 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 8 Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου 8 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... 8 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης... 9 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου... 9 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου)... 9 Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου)...10 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας...12 Α1.2.2 Α1.2.3 Οργανωτική οµή και Στελέχωση του Φορέα...12 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών 13 Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάµενης υποδοµής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου...13 Α2. Αντικείµενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου 15 Α2.1 Αντικείµενο του Έργου...15 Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη...18 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...18 Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαµβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή...19 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...20 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...20 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος...20

3 Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων Υποσυστηµάτων, Εφαρµογών)...23 Α3.3.1 Λειτουργική Ενότητα «Συγκέντρωση- Τεκµηρίωση υλικού» Α3.3.2 Λειτουργική Ενότητα «Ψηφιοποίηση- Ψηφιακή επεξεργασία υλικού» Α3.3.3 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη web Portal - Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» Α3.3.4 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη εφαρµογής για φορητές συσκευές» Α3.3.5 Λειτουργική Ενότητα «Online Κοινότητα Χρηστών µε Θέµα την σπηλαιολογία»...30 Α3.3.6 Λειτουργική Ενότητα «Εκπαιδευτική Εφαρµογή» 6.32 Α3.4 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού...32 Α3.5 ιαλειτουργικότητα...32 Α3.6 Πολυκαναλική προσέγγιση...33 Α3.7 Ανοιχτά πρότυπα...34 Α3.8 Απαιτήσεις Ασφάλειας...35 Α3.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος...36 Α3.10 Απαιτήσεις Προσβασιµότητας...36 Α3.11 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράµµατος και Φάσεις Έργου 38 Α3.12 Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου...48 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...49 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...49 Α4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας...50 Α4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...51 Α5. Μεθοδολογία ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου...53 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...53 Α5.2 Σχήµα ιοίκησης και υλοποίησης του αντικειµένου του Έργου...53 Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθµίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριµένου έργου...55 Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη ιαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης...55

4 Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ιαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστηµάτων και Έργου...55

5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Η πράξη µε τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστηµονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές µορφές της Ελλάδας» περιλαµβάνει ένα (1) Υποέργο µε τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστηµονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές µορφές της Ελλάδας». Το Έργο αφορά την ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση υλικού που αφορά στα σπήλαια και τις λοιπές καρστικές µορφές (φαράγγια, γλυφές, καταβόθρες κ.ά.) και έτσι, τη δηµιουργία, για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο, ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου για τα σπήλαια σε όλη την Ελλάδα, τα οποία υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού (Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας), όντας αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτισµικής κληρονοµιάς της χώρας µας. Ειδικότερα το έργο αφορά: Α. Την τεκµηρίωση (επεξεργασία) και καταχώρηση του υλικού στη βάση δεδοµένων που θα κατασκευαστεί για τον ιστοχώρο, Β. Την ψηφιοποίηση του παραπάνω υλικού, Γ. Τη δηµιουργία web portal - και λοιπών συνοδευτικών δράσεων προβολής. Την ανάπτυξη online community χρηστών µε θέµα τη σπηλαιολογία Ε) Την ανάπτυξη online εκπαιδευτικής εφαρµογής ΣΤ) Την ανάπτυξη της εφαρµογής για φορητές συσκευές Ζ) Την εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία Οι υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιµες ψηφιακή µετά το πέρας του έργου είναι: 1) Online community 2) Online εκπαιδευτική εφαρµογή 3)Περιήγηση και αναζήτηση στο web Portal

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντοµογραφίες - ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα - ΕΟΧ Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο - Σ Σ Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων - ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση - Σπ.Ο.Κ. Σπηλαιολογικός Όµιλος Κρήτης - ΝΠΙ Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου - ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης - Ο.Ε.Υ. Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας - ΦΕΚ Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως - ΠΕ Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης - ΤΕ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Ε ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης - ΥΕ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - ΕΠΠΕ Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου - Ε ΑΠ Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών - ΕΕΠ Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών - LUC Lille Universitaire Club - ΟΠΣ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα - APIs Application Programming Interfaces - GUI Graphic User Interface - RDBMS Relation Database Management System - XML Extensible Markup Language - CSS Cascading Style Sheets - HTML Hypertext Markup Language - XHTML Extensible Hypertext Markup Language - TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol - HTTP Hypertext Transfer Protocol - Σ Β Σύστηµα ιαχείρισης Βάσης εδοµένων - ΥΕ Υπεύθυνου Έργου - ΑΥΕ Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου - ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Ένταξης - Α.Ε. Ανώνυµη Εταιρεία - Ο.Ε. Οµόρρυθµη Εταιρεία Σελίδα 6 από 56

7 - Ε.Ε. Ετερόρρυθµη Εταιρεία - Ε.Π.Ε. Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης -.Σ ηµοτικό Συµβούλιο Σελίδα 7 από 56

8 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου Η διαχείριση της Πράξης θα γίνει για λογαριασµό του Σπηλαιολογικού Οµίλου Κρήτης (Φορέας Πρότασης) µέσω του ήµου Ηρακλείου ( ικαιούχος, Φορέας Υλοποίησης και Φορέας Λειτουργίας), του Υπευθύνου της Πράξης και της «Οµάδας Έργου» που ο Φορέας Υλοποίησης θα διαθέσει για τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου και απαρτίζεται από άτοµα µε εµπειρία σε διαχείριση και υλοποίηση αντίστοιχων προγραµµάτων. O υπεύθυνος έργου µε τον αναπληρωτή του θα έχει την ευθύνη για την επικοινωνία µε την ΕΥ και τη διαχειριστική παρακολούθηση της πράξης (π.χ. Προσυµβατικός Έλεγχος, Ενσωµάτωση σχολίων διαβούλευσης, ελτίο ήλωσης απανών στο ΟΠΣ, κλπ). Προκειµένου να επιτευχθεί η δηµιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέµατος και να διασφαλιστεί η διατήρηση και βιωσιµότητα των ψηφιακών πόρων που θα δηµιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου, τα µεταδεδοµένα για το ψηφιακό περιεχόµενο θα εγγραφούν στην υποδοµή που διατηρείται στο Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (EKT) εκτός της υποδοµής που θα δηµιουργηθεί στο πλαίσιο της πράξης. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Από την πλευρά του Φορέα Λειτουργίας ( ήµος Ηρακλείου), τα τµήµατα που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση του έργου είναι: Το Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, που σύµφωνα και µε τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ήµου Ηρακλείου. ΦΕΚ τεύχος Β Αρ. φύλλου 2122, 22 Σεπτεµβρίου 2011, είναι επιφορτισµένο µε παρακολούθηση υλοποίησης των ενταγµένων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα δράσεων, αλλά και µε τη διενέργεια διαγωνισµών που αφορούν τις εν λόγω δράσεις. Συντονίζει επίσης την Οµάδα Έργου της οποίας η σύσταση εγκρίθηκε µε την απόφαση 144 του.σ (25/02/2013). Στην Οµάδα Έργου συµµετέχουν οι: η υπεύθυνη του έργου Κα ρόσου Ζαχαρένια, ΠΕ1 ιοικητικός (Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων) Κώστας Μοχιανάκης ΠΕ Πληροφορικής (Τµήµα Πληροφορικής) και Αλεξανδράκης Γιάννης ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος (Βικελαία Βιβλιοθήκη) Το Τµήµα Πληροφορικής, µε τη γνωστική του εµπειρία σε ζητήµατα Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), θα έχει συµβουλευτικό και επιτελικό ρόλο σε ότι αφορά τη σωστή χρήση Σελίδα 8 από 56

9 των ΤΠΕ για την υλοποίηση του έργου, µια και αυτό είναι σε σηµαντικό βαθµό εντάσεως τεχνολογίας και ΤΠΕ διαδικασιών. Η Βικελαία Βιβλιοθήκη, που διαχειρίζεται ένα µεγάλο µέρος του προς ψηφιοποίηση υλικού και µεριµνά για τη βελτίωση της προσβασιµότητας του υψηλής ιστορικής αξίας αρχείου της (Αρχείο Πλατάκη). Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο Φορέας Υλοποίησης ταυτίζεται µε το φορέα λειτουργίας. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Εµπλεκόµενος στο έργο είναι και η ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία και χρηµατοδοτεί το έργο. Επιπλέον εµπλεκόµενος φορέας είναι ο Σπηλαιολογικός Όµιλος Κρήτης (Φορέας Πρότασης) όπου έχει συναφθεί προγραµµατική σύµβαση το νόµου 3614/2007 µεταξύ του ήµου Ηρακλείου και του ΣΠΟΚ. Επιπρόσθετα έχει συναφθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ του ήµου Ηρακλείου και του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης το οποίο προβλέπει την απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων του ικαιούχου, και των αντίστοιχων µεταδεδοµένων αυτών, στην υποδοµή ανοικτού τεκµηριωµένου ψηφιακού περιεχοµένου του ΕΚΤ, µε σκοπό τη δηµιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέµατος. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου) Σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ. του ήµου Ηρακλείου Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου ΦΕΚ 2122/ το Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της Πράξης σε συνεργασία µε το Τµήµα Πληροφορικής το οποίο έχει συµβουλευτικό και επιτελικό ρόλο σε ζητήµατα Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Επιπλέον έχει συσταθεί µε την υπ' αριθ. 144/2013 Απόφαση.Σ. και σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Σπ.Ο.Κ. και του ήµου Ηρακλείου, Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης (ΚΕΠΠΣ) αντικείµενο της οποίας είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται, για την εκτέλεση της προγραµµατικής σύµβασης (σελίδα 12 Προγραµµατικής Σύµβασης). Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε ΑΠ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας ιακήρυξης θα οριστεί από το ήµο Ηρακλείου, η «Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε ΑΠ)». Αρµοδιότητα της Ε ΑΠ, αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών Σελίδα 9 από 56

10 του παρόντος Έργου. Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως προκηρύσσεται στην παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από το ήµο Ηρακλείου η «Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ)». Αρµοδιότητα της ΕΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. Προσφυγές κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύµφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173). Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) Στην Ελλάδα τα τελευταία 80 χρόνια δραστηριοποιείται µεγάλος αριθµός ατόµων είτε ιδιωτικά είτε µέσα από συλλόγους στο χώρο της καταγραφής (εξερεύνηση, χαρτογράφηση, φωτογράφηση κ.ά.) των σπηλαίων. Όλοι αυτοί τηρούν δικό τους αρχείο από «δελτία σπηλαίων», χαρτογραφικό και εποπτικό υλικό, καθώς και βιβλία, οµιλίες, δηµοσιεύσεις και πολλά άλλα που αθροιστικά, στοιχειοθετούν ένα τεράστιο και πολύ µεγάλης πολιτισµικής αξίας υλικό που όµως δεν το γνωρίζει κανείς, και ασφαλώς δεν µπορεί να το χρησιµοποιήσει κανείς εφόσον είναι κατακερµατισµένο και δεν διατίθεται ψηφιακά. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Το µοναδικής αξίας αρχείο της Βικελαίας ηµοτικής Βιβλιοθήκης (που περιγράφηκε παραπάνω). Το πλούσιο αρχείο του ιδιώτη Αντώνη Πλυµάκη, ο οποίος εκτός από το έντυπο αρχείο του (φυλασσόµενο και µη επεξεργασµένο σε πολλές κούτες) έχει και πλουσιότατο αρχείο µουσειακών ειδών (συλλογή πετρωµάτων κ.ά.) που πριν από 4 χρόνια παραχωρήθηκε για τη δηµιουργία σπηλαιολογικού µουσείου στο χωριό Χορδάκι του ήµου Ακρωτηρίου Χανίων. Καθώς το µουσείο δεν δηµιουργήθηκε ποτέ λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης, το µουσειακό υλικό παραµένει ανεκµετάλλευτο και κρυµµένο και ο κάτοχος µας το παραχωρεί στο σύνολό του προκείµενου να φωτογραφηθεί και να παρουσιαστεί µέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προτείνουµε στο παρόν έργο. Το αρχείο των σπηλαιολογικών συλλόγων που συγκεντρώνεται επί 15 χρόνια Σηµαντικό αρχειακό υλικό από ιδιώτες σπηλαιολόγους προσωπικές συλλογές. - Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το Έργο απαντά σε ένα αίτηµα τουλάχιστον 30 ετών σπηλαιολόγων, γεωλόγων, καρστολόγων, υδρογεωλόγων, ανθρωπολόγων, φυσιολατρών και άλλων όλης της Ελλάδας για τη συγκέντρωση του πλουσιότατου αυτού αρχείου που βρίσκεται κατακερµατισµένο σε δεκάδες ατοµικές ή συλλογικές βιβλιοθήκες ή αρχεία και τη δηµιουργία ενός ενιαίου αρχείου που θα είναι εύκολα προσβάσιµο και αξιοποιήσιµο από κάθε ενδιαφερόµενο και θα Σελίδα 10 από 56

11 συµβάλει καθοριστικά τόσο στη διάσωση πολύτιµων πληροφοριών, όσο και, κυρίως, στην υποστήριξη της εξερευνητικής δράσης και της επιστηµονικής καταγραφής έρευνας που πραγµατοποιούν γεωλόγοι, καρστολόγοι, ανθρωπολόγοι, αρχαιολόγοι εντός και εκτός Ελλάδας. - Η τεράστια σηµασία του υλικού αυτού, αλλά και το έλλειµµα που καταγράφεται στη δυνατότητα να έχουν όσοι ενδιαφέρονται πρόσβαση σε αυτό έχει αποτελέσει επανειληµµένως αντικείµενο συζήτησης στα σπηλαιολογικά συνέδρια που πραγµατοποιούνται ετησίως σε διάφορα µέρη της Ελλάδας, ενώ στο παρελθόν υπήρξαν προσπάθειες δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων, που όµως ήταν µεµονωµένες και ασύνδετες µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να αποτύχουν (η σηµασία του έργου πιστοποιείται και από την Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού βλ. συνηµµένη επιστολή- και από διασυλλογικούς φορείς όπως η Σπηλαιολογική Οµοσπονδία Ελλάδος βλ. συνηµµένο έγγραφο υποστήριξης). - Σηµειωτέων ότι το συγκεκριµένο υλικό αποτελεί εργαλείο δουλειάς για τους 850 σπηλαιολόγους και γεωλόγους των 15 Συλλόγων/Σωµατείων που δραστηριοποιούνται συστηµατικά στο χώρο της καταγραφής και εξερεύνησης σπηλαίων και άλλων γεωµορφών. Αυτός είναι και ο λόγος που για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδοµένα πάνω από 15 φορείς και ιδιώτες θα συνεργαστούν για τη δηµιουργία ενός ενιαίου αρχείου που ουδέποτε άλλοτε έχει δηµιουργηθεί, ενώ η ανάγκη για τη δηµιουργία του είναι καταγεγραµµένη. Η σηµασία και καινοτοµία του έργου έγκειται στα παρακάτω: - Υψηλός βαθµός πολιτισµικής και περιβαλλοντικής αξίας καρστικών µορφών. Η σηµασία της εξερεύνησης και της καταγραφής γίνεται εύκολα αντιληπτή αν αναλογιστούµε την ίδια τη σηµασία των σπηλαίων: οι πρώτες κατοικίες του ανθρώπου, οι πρώτοι λατρευτικοί του χώροι, καταφύγια πάµπολλων ζωντανών οργανισµών, τόποι γενικά φιλοξενίας κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας από τα πανάρχαια χρόνια και παντοτινά µνηµεία απαράµιλλης οµορφιάς που εµπνέουν δέος και συγκίνηση και στον πιο απαιτητικό φυσιολάτρη. Επιπλέον, µεγάλη σηµασία έχουν τα σπήλαια ως έγκοιλα αποστράγγισης υδάτων που τροφοδοτούν πηγές ύδρευσης. - Μεγάλη αξία διασύνδεση µε στοιχεία πολιτισµού (ιστορικά, θρησκευτικού ενδιαφέροντος σπήλαια κ.λπ.). - Τεράστιος αριθµός καρστικών µορφών (πάνω από καταγραφές στη Ελλάδα), γνωστός αλλά µη καταγεγραµµένος µε οργανωµένο τρόπο και µη διαθέσιµος στο κοινό (Μόνο οι Κατάλογοι Πλατάκη που περιλαµβάνουν µοναδικές καταγραφές πάνω από 3500 κρητικών σπηλαίων, οι οποίοι τηρούνται στη Βικελαία Βιβλιοθήκη βρίσκονται στην πρωτογενή µορφή τους και δεν είναι εύκολα διαθέσιµοι). - Μεγάλος αριθµός καταγραφών από ξένες εξερευνητικές οµάδες που δεν βρίσκονται στα ελληνικά αρχεία αλλά τηρούνται στις βιβλιοθήκες του εξωτερικού. - Μεγάλος αριθµός καταγραφών από ελληνικές εξερευνητικές οµάδες που τηρούνται µεµονωµένα και αποσπασµατικά. Ωφελούµενοι - Σπηλαιολόγοι Σελίδα 11 από 56

12 - Μαθητές-παιδιά - Ερευνητές - Φοιτητές Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα ασχοληθούν επισταµένα: Το Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, που σύµφωνα και µε τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ήµου Ηρακλείου. ΦΕΚ τεύχος Β Αρ. φύλλου 2122, 22 Σεπτεµβρίου 2011, έχει ως αρµοδιότητα το σχεδιασµό, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Στο συγκριµένο έργο πράξη αναλαµβάνει τη διενέργεια διαγωνισµού, συµµετέχει µε στελέχη στην οµάδα έργου την οποία συντονίζει και διαχειρίζεται το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου-πράξη. Το τµήµα είναι στελεχωµένο µε 3 ΠΕ ιοικητικούς και 1 ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος. Το Τµήµα Πληροφορικής, µε τη γνωστική του εµπειρία σε ζητήµατα Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), θα έχει συµβουλευτικό και επιτελικό ρόλο σε ότι αφορά τη σωστή χρήση των ΤΠΕ για την υλοποίηση του έργου, µια και αυτό είναι σε σηµαντικό βαθµό εντάσεως τεχνολογίας και ΤΠΕ διαδικασιών και συµµετέχει µε στέλεχος του στην οµάδα έργου. Το τµήµα είναι στελεχωµένο µε 2 υπαλλήλους µε ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής, 2 ΤΕ Πληροφορικής καθώς και 2 Ε ιοικητικός και Χειριστής Η/Υ αντίστοιχα. Η Βικελαία Βιβλιοθήκη, διαχειρίζεται ένα µεγάλο µέρος του προς ψηφιοποίηση υλικού και µεριµνά για τη βελτίωση της προσβασιµότητας του υψηλής ιστορικής αξίας αρχείου της (Αρχείο Πλατάκη), συµµετέχει στην οµάδα έργου µε ένα στέλεχος της. Η Βικελαία Βιβλιοθήκη έχει ήδη την εµπειρία διαχείρισης του ιστορικού φωτογραφικού αρχείου καθώς και της ψηφιακής βιβλιοθήκη ιστορικών εγγράφων (300 τόµοι εφηµερίδων και περιοδικών των περιόδων ) που είναι διαθέσιµα διαδικτυακά. Α1.2.2 Οργανωτική οµή και Στελέχωση του Φορέα Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Από την πλευρά του Φορέα Λειτουργίας ( ήµος Ηρακλείου), τα τµήµατα που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση του έργου είναι: Το Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων που υπάγεται στη ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ήµου Σελίδα 12 από 56

13 Ηρακλείου. (ΦΕΚ τεύχος Β Αρ. φύλλου 2122, 22 Σεπτεµβρίου 2011). Το Τµήµα έχει την αρµοδιότητα για την παρακολούθηση και υλοποίηση των ενταγµένων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα δράσεων, αλλά και την διενέργεια διαγωνισµών που αφορούν τις εν λόγω δράσεις. Συντονίζει επίσης την Οµάδα Έργου, της οποίας η σύσταση εγκρίθηκε µε την απόφαση 144 του.σ. (25/02/2013). Στην Οµάδα Έργου συµµετέχουν οι: η υπεύθυνη του έργου Κα ρόσου Ζαχαρένια, ΠΕ1 ιοικητικός (Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων) Κώστας Μοχιανάκης ΠΕ Πληροφορικής (Τµήµα Πληροφορικής) `και Αλεξανδράκης Γιάννης ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος (Βικελαία Βιβλιοθήκη) Η οµάδα έργου είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου. Επίσης συνεργάζεται µε την ΚΕΠΠΣ µε στόχο τη διασφάλιση της καλής συνεργασίας και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος. Το Τµήµα Πληροφορικής, µε τη γνωστική του εµπειρία σε ζητήµατα Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έχει συµβουλευτικό και επιτελικό ρόλο σε ότι αφορά τη σωστή χρήση των ΤΠΕ, για την υλοποίηση του έργου από την πλευρά του αναδόχου, µια και αυτό είναι σε σηµαντικό βαθµό εντάσεως τεχνολογίας και ΤΠΕ διαδικασιών. Η Βικελαία Βιβλιοθήκη, είναι τµήµα που υπάγεται στην ιεύθυνση Παιδείας Πολιτισµού και Νέας Γενιάς. ιαχειρίζεται ένα µεγάλο µέρος του προς ψηφιοποίηση υλικού και µεριµνά για τη βελτίωση της προσβασιµότητας του υψηλής ιστορικής αξίας αρχείου της (Αρχείο Πλατάκη). Στέλεχος του τµήµατος συµµετέχει στην οµάδα έργου. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που υποστηρίζει το σύστηµα αφορούν, τα ακόλουθα: Το έργο στοχεύει στο να µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να έχει ανά πάσα στιγµή πρόσβαση σε υπάρχον αρχειακό υλικό που αφορά κάθε είδους καρστική µορφή της Ελλάδος (υπόγειες και επιφανειακές καρστικές µορφές όπως σπήλαια, βάραθρα, σπηλαιοβάραθρα, υπόγεια ποτάµια, καταβόθρες, αλλά και οροπέδια-πόλγες, δολίνες, περιοχές µε ενδιαφέροντα καρστικά πεδία / σχηµατισµούς). Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάµενης υποδοµής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Οι περιγραφόµενες εφαρµογές θα εγκατασταθούν από τον Ανάδοχο σε υποδοµές που περιγράφονται στην ιακήρυξη του έργου. Οι υφιστάµενες διαθέσιµες υποδοµές του ήµου Ηρακλείου είναι οι ακόλουθες: Σελίδα 13 από 56

14 Ρόλος sever WEB-MAIL DATABASE BACKUP WEB SERVER APPLICATION APPLICATION APPLICATION APPLICATION APPLICATION APPLICATION Μοντέλο Server FUJITSU RX300-S6 FUJITSU PRIMERGY RX200S3 FUJITSU FibreCAT NX40 FUJITSU PRIMERGY RX300 S4 FUJITSU RX300-S6 IBM Server x3400 IBM Server x236 IBM Server x236 IBM Server x236 IBM Server x235 Λειτουργικό Σύστημα LINUX LINUX WINDOWS 2003 LINUX LINUX WINDOWS 2008 WINDOWS 2003 WINDOWS 2003 WINDOWS 2003 WINDOWS 2003 Επεξεργαστής 2 x Xeon X x Xeon DP 1.6 GHz 1 x Xeon 3.20 GHz 1 x Xeon E GHz 2 x Xeon E GHz 2 x Xeon Ε GHz 2 x Xeon 3.2 GHz 2 x Xeon 3.2 GHz 2 x Xeon 3.2 GHz 2 x Xeon 3.06 GHz Μνήμη ram 4 x 4 GB 1 x 4 GB 1 GB 2 x 2 GB 2 x 4 GB 8 GB 2 x 512MB 4 GB 4 GB 4 GB Σκληροί Δίσκοι 6 x 600GB 2 x HD 36GB 11 x 300 GB 2 x 300GB 2 x 300GB 3 x 500GB 3 x 73.4GB 3 x 73.4GB 3 x 73.4GB 2 x 73.4GB 2 x 146GB Κάρτα δικτύου GIGABIT GIGABIT GIGABIT GIGABIT GIGABIT GIGABIT GIGABIT GIGABIT GIGABIT GIGABIT Σελίδα 14 από 56

15 Α2. Αντικείµενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείµενο του Έργου Η πράξη µε τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστηµονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές µορφές της Ελλάδας» περιλαµβάνει ένα (1) Υποέργο µε τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστηµονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές µορφές της Ελλάδας». Το Έργο αφορά την ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση υλικού που αφορά στα σπήλαια και τις λοιπές καρστικές µορφές (φαράγγια, γλυφές, καταβόθρες κ.ά.) σε όλη την Ελλάδα, τα οποία υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού (Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας), όντας αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτισµικής κληρονοµιάς της χώρας µας. Το έργο αφορά στη δηµιουργία για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο, ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου για τα σπήλαια και άλλες καρστικές µορφές της Ελλάδας, τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο και πολύ ιδιαίτερο κοµµάτι της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας. Ειδικότερα το έργο αφορά: Α. τη συγκέντρωση όλου του καταγραφικού, χαρτογραφικού, αρχειακού και εποπτικού υλικού που υπάρχει για τα σπήλαια της Κρήτης και της Ελλάδας, Β. την ψηφιοποίηση του παραπάνω υλικού, Γ. την ψηφιοποίηση και παρουσίαση του µουσειακού υλικού της συλλογής- Πλυµάκη. την επεξεργασία και καταχώρηση του υλικού στη βάση δεδοµένων που θα κατασκευαστεί για τον ιστοχώρο, Ε. τη δηµοσιοποίηση του υλικού και της δράσης. Είναι η πρώτη φορά στα ελληνικά δεδοµένα που 20 φορείς θα συνεργαστούν για τη δηµιουργία ενός ενιαίου αρχείου που ουδέποτε άλλοτε έχει δηµιουργηθεί, ενώ η ανάγκη για τη δηµιουργία του είναι καταγεγραµµένη και αναφέρεται σε κάθε ετήσια πανελλήνια σπηλαιολογική συνάντηση. Το έργο στοχεύει στο να µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος, να έχει ανά πάσα στιγµή πρόσβαση στο υπάρχον αρχειακό υλικό, που αφορά κάθε είδους καρστική µορφή της Ελλάδος (υπόγειες και επιφανειακές καρστικές µορφές όπως σπήλαια, βάραθρα, σπηλαιοβάραθρα, υπόγεια ποτάµια, καταβόθρες, αλλά και οροπέδιαπόλγες, δολίνες, περιοχές µε ενδιαφέροντα καρστικά πεδία / σχηµατισµούς). Πλήρης και ακριβής προσδιορισµός του υλικού που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί Τι θα περιλαµβάνει η πλατφόρµα Το υλικό που θα συγκεντρωθεί περιλαµβάνει: 1. Αναφορές reports σπηλαιολογικά για πάνω από σπήλαια σε όλη την Ελλάδα. 2. ηµοσιεύσεις σε περιοδικά και εφηµερίδες Ελλάδας Σελίδα 15 από 56

16 3. Βιβλία 4. Πρωτότυπο και ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό 5. Βίντεο και Ταινίες 6. Πρωτότυπες και ανέκδοτες χαρτογραφήσεις 7. Γεωγραφικούς και γεωλογικούς χάρτες 8. Προσοµοιώσεις τρόπου σχηµατισµού των σπηλαίων και άλλων καρστικών φαινοµένων 9. ιαδραστικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για παιδιά / µαθητές 10. Φωτογραφίες από πετρώµατα 11. Μελέτες- έρευνες διατριβές 12. Πρακτικά όλων των σπηλαιολογικών συνεδρίων και συµποσίων (25 Σπηλαιολογικά συνέδρια, 4 Συµπόσια) 13. Νοµοθεσία για σπήλαια 14. Χειρόγραφα 15. Φωτογράφηση µουσειακού υλικού που έχει παραχωρήσει ο Αντώνης Πλυµάκης για τη δηµιουργία µουσείου Σπηλαιολογικού στο Χορδάκι του ήµου Ακρωτηρίου 16. Φωτογράφηση από δείγµατα πετρωµάτων (συνεργασία µε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και Πολυτεχνείο Χανίων, τµήµα γεωλογίας) 17. Βιβλιογραφικές αναφορές κ.λπ. Αρ. Υλικό Ψηφιοποίηση Τεκµηρίωση Αναφορές reports σπηλαιολογικά για πάνω από σπήλαια σε όλη την Ελλάδα. ηµοσιεύσεις σε περιοδικά και εφηµερίδες Ελλάδας Βιβλία Αναφορές ή βιβλία περιηγητών 0 0 Πρωτότυπο και ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό Βίντεο και Ταινίες (σε ψηφιακή µορφή) 0 50 Πρωτότυπες και ανέκδοτες χαρτογραφήσεις Μελέτες- έρευνες διατριβές Πρακτικά όλων των σπηλαιολογικών συνεδρίων και συµποσίων (25 Σπηλαιολογικά συνέδρια, 4 Συµπόσια) Νοµοθεσία για σπήλαια 0 25 Φωτογράφηση µουσειακού υλικού που έχει παραχωρήσει ο Αντώνης Πλυµάκης για τη δηµιουργία µουσείου Σπηλαιολογικού στο Χορδάκι του ήµου Ακρωτηρίου Σελίδα 16 από 56

17 Φωτογράφηση από δείγµατα πετρωµάτων 0 0 (συνεργασία µε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και Πολυτεχνείο Χανίων, τµήµα γεωλογίας) Βιβλιογραφικές αναφορές κ.λπ Σύνολο Το υλικό θα διαθέσουν ενδεικτικά: 1. Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας (Έδρα: Αθήνα) 2. Σπηλαιολογική Οµοσπονδία Ελλάδος (Έδρα: Αθήνα) 3. Σπηλαιολογικός Όµιλος Κρήτης (Έδρα: Ηράκλειο) 4. Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρία, τµήµα υτικής Κρήτης (Έδρα: Ρέθυµνο) 5. Σπηλαιολογικός Ελληνικός Εξερευνητικός Όµιλος (Έδρα: Αθήνα) 6. Σπηλαιολογικός Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος (Έδρα: Αθήνα) 7. Ιδιωτικό αρχείου του Αντωνίου Πλυµάκη (Έδρα: Χανιά) 8. Ιδιωτικό Αρχείο του Κωνσταντίνου Αδαµόπουλου (Έδρα: Αθήνα) 9. Ευρωπαϊκές Σπηλαιολογικές Οµοσπονδίες (γαλλική, αγγλική), έχουν δραστηριοποιηθεί επί 60χρόνια στην Ελλάδα και τηρούν ξεχωριστό αρχείο για τη χώρα µας. 10. ιεθνείς φορείς όπως το γαλλικό Σωµατείο LUC (Lille Universitaire Club), δραστηριοποιείται επί 13 χρόνια στην περιοχή της Σητείας Κρήτης 11. Σπηλαιολογική Οµοσπονδία Ελλάδος (Έδρα: Αθήνα) 12. Βικελαία ηµοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο Κρήτης 13. Σπηλαιολογικός Όµιλος Κρήτης (Έδρα: Ηράκλειο) 14. Σπηλαιολογικός Ελληνικός Εξερευνητικός Όµιλος (Έδρα: Αθήνα) 15. Ιδιώτες-Κάτοχοι προσωπικών συλλογών και αρχείων όπως π.χ. κ.κ. Αντώνιος Πλυµάκης (Έδρα: Χανιά), Κωνσταντίνος Αδαµόπουλος (Έδρα: Αθήνα) Συγκεκριµένα το έργο θα αποτελείται από τις ακόλουθες ενέργειες: Α. τη συγκέντρωση όλου του καταγραφικού, χαρτογραφικού, αρχειακού και εποπτικού υλικού που υπάρχει για τα σπήλαια της Κρήτης και της Ελλάδας, Β. την ψηφιοποίηση του παραπάνω υλικού, Γ. την τεκµηρίωση (επεξεργασία) και καταχώρηση του υλικού στη βάση δεδοµένων που θα κατασκευαστεί για τον ιστοχώρο,. Τη δηµιουργία web portal - και λοιπών συνοδευτικών δράσεων προβολής Ε. Την ανάπτυξη online community χρηστών µε θέµα τη σπηλαιολογία ΣΤ) Την ανάπτυξη online εκπαιδευτικής εφαρµογής Σελίδα 17 από 56

18 Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Η υλοποίηση του έργου θα συµβάλει στη δηµιουργία ενός ψηφιακού αρχείου για σπηλαία και άλλες καρστικές µορφές της Ελλάδας. Το ψηφιακό αρχείο θα είναι εύκολα ευρέσιµο και δωρεάν σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά. Βασική προτεραιότητα του έργου αποτελεί η καθολική πρόσβαση των πολιτών στο ψηφιακό υλικό που θα παραχθεί από την ψηφιοποίηση του αρχείου Πλατάκη της Βικελαίας ηµοτικής Βιβλιοθήκης, το µοναδικό στο είδος του, σε επίπεδό Ελλάδας, µουσειακό αρχείο Αντωνίου Πλυµάκη και ιδιωτικών αρχείων που θα παραχωρηθούν από σπηλαιολόγους, γεωλόγους, ανθρωπολόγους, αρχαιολόγους και αφορούν έρευνες, µελέτες και καταγραφές σπηλαίων και άλλων καρστικών µορφών της Ελλάδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα η υλοποίηση του παρόντος έργου θα συµβάλλει στην δηµιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός ενιαίου αρχείου για τον πολιτιστικό πόρο Σπήλαια µέσου του οποίου θα προκύψει τόσο η πραγµατική έκταση / µέγεθός αυτής πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας µας (Ελλάδα, η χώρα των σπηλαίων), όσο και η τεράστια ανθρωπολογική, πολιτισµική και ευρύτερα περιβαλλοντική σηµασία τους. Αναφορικά µε το εξωτερικό περιβάλλον και τους ωφελούµενους οι οποίοι θα αξιοποιήσουν και θα καρπωθούν τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου καταγράφονται οι εξής : A. Η Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας θα µπορεί να έχει µια πολύ καλή εικόνα του τι σπήλαια υπάρχουν και τι δουλεία έχει γίνει σε αυτά, κάτι ιδιαίτερα χρήσιµο κατά τις αυτοψίες που διενεργεί. B. Ακαδηµαϊκή κοινότητα ερευνητές C. Οι εκπαιδευτικοί, µαθητές και φοιτητές Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Η πράξη στοχεύει στην διάδοση της σπηλαιολογίας και γενικότερα στο υλικό που έχει συλλεχθεί. Μετρήσιμος Στόχος Τιμή Αριθμός χρηστών που θα χρησιμοποιούν πιλοτικά τις υπηρεσίες >15000 Αριθμός τεκμηρίων που ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσιμα Αριθμός καναλιών διάθεσης των υπηρεσιών 3 Σελίδα 18 από 56

19 Πίνακας 1: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου Στόχος του έργου: Το 100% της συλλογής του παρόντος έργου να είναι διαθέσιµο διαδικτυακά µε το πέρας του έργου και να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης µέσα στο αρχείο. Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαµβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή Κρίσιµοι παράγοντες για την επιτυχία του έργου είναι : Οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί αλλά και προβλεφθεί ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του Έργου η κατοχύρωση ρεαλιστικού χρονοδιαγράµµατος και η έγκαιρη διάγνωση προβληµάτων. Α/Α 1 2 Προληπτικές Ενέργειες Κρίσιµος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος 1 Αντιµετώπισης και Μέτρα Παρακολούθησης 1. Πιστή τήρηση του χρονοδιαγράµµατος. Το χρονοδιάγραµµα του Έργου προβλέπει επαρκή χρόνο για την υλοποίηση και τον έλεγχο ποιότητας Έγκαιρη ολοκλήρωση των όλων των παραδοτέων και επιµέρους Φάσεων του Έργου, και Τ, Ο φάσεων του Έργου. την αποφυγή καθυστερήσεων 2. Συναντήσεις οµάδας έργου µε ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου. 3. ίµηνη αναφορά προόδου από ανάδοχο προς οµάδα έργου. Έγκαιρη ενσωµάτωση τεχνικών αποκλίσεων και τεχνικών αλλαγών 3 Ψηφιοποίηση, επεξεργασία και προστασία πρωτότυπου περιεχομένου που θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Τ Τ/Ο Με την δίµηνη αναφορά προόδου και την έγκαιρη ενσωµάτωση αλλαγών Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενσωματώσει στις εφαρμογές με αποτελεσματικό τρόπο το πρωτότυπο υλικό που θα 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 19 από 56

20 του δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι παρεχόµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την υλοποίηση του παρόντος έργου είναι: Online community Online εκπαιδευτική εφαρµογή Περιήγηση και αναζήτηση στο web Portal 2 επίπεδο περιγραφή 2 2 Η υπηρεσία αυτή θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να συµµετέχει και να καταθέτει τις απόψεις του µέσω του online community που θα δηµιουργηθεί και θα υποστηρίξει την εξωστρέφεια, τη διάδραση και την προβολή του υλικού στο κοινό. Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα διαδράσης του κοινού µε το αρχείο του ΣΠΟΚ µε εύχρηστο τρόπο που να προσελκύει ιδιαίτερα το συγκεκριµένο κοινό στόχο του έργου. Η συγκεκριµένη υπηρεσία θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εισέρχονται στην δικτυακή πύλη πληροφόρησης που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου και να περιηγούνται, να πραγµατοποιούν αναζήτηση µε διάφορα κριτήρια και να βλέπουν το πολύ ενδιαφέρον τεκµηριωµένο και ψηφιοποιηµένο υλικό του ΣΠΟΚ. Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος Το αντικείµενο του Έργου αφορά ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα (εφεξής ΟΠΣ) το οποίο περιλαµβάνει τα παρακάτω βασικά υποσυστήµατα λογισµικού εφαρµογών (συνοπτικά): Σελίδα 20 από 56

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 1. Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές της πλατφόρμας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 1. Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές της πλατφόρμας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές της πλατφόρμας Προδιαγραφές Επιπέδου Παρουσίασης Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα ενός πληροφοριακού συστήματος είναι η παρουσίαση του προς τους διάφορες συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ) Αναθέτουσα Αρχή: { ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το πρόβλημα Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων Προϋπολογισμός: 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 18 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Επικοινωνίας της Φουρνής Λασιθίου Κρήτης FourniNet Association

Σύλλογος Επικοινωνίας της Φουρνής Λασιθίου Κρήτης FourniNet Association Σύλλογος Επικοινωνίας της Φουρνής Λασιθίου Κρήτης FourniNet Association Α.Φ.Μ. 999678165.Ο.Υ. Β Ηρακλείου Κρήτης. Εθνικής Αντιστάσεως 13, Τ.Κ. 71306, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ. 2810-393898, Fax. 2810-393804.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισµού} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισµός: 394.684,89 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµός: 485.462,41

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ:

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 15 ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στο σύνολο των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Προς: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νεστορίου Προϋπολογισμός: 121.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7 Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 10563 Πληροφορίες : Α. Πανοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- (www.soapbyeleni.gr)

------------------------------------------------------------------------------------------------------- (www.soapbyeleni.gr) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ E-SHOP ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (www.soapbyeleni.gr) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα