Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 TITΛΟΣ ΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 TITΛΟΣ ΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ"

Transcript

1 σε: Β. Σκουρή (επιμ.), Ερμηνεία της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπό έκδοση) Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 TITΛΟΣ ΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Άρθρο 9 ΧΘΔ ΕΕ Δικαίωμα γάμου και δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας Το δικαίωμα γάμου και το δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας διασφαλίζονται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους. 1. Εισαγωγικά και σχέση με άλλες διατάξεις Το θεμελιώδες δικαίωμα του ά. 9 ΧΘΔ εγγυάται την ελευθερία σύναψης γάμου και δημιουργίας οικογένειας. Η τελευταία αποτελεί αντικείμενο προστασίας από μια πλειάδα διατάξεων του Χάρτη, και δη, ά. 9 (ίδρυση), 7 (λειτουργία), 33 (προστασία και συμφιλίωση με επαγγελματική ζωή), 24 παρ.3 (επικοινωνία γονέων τέκνων) και 14 παρ.2 (δικαίωμα των γονέων στην εκπαίδευση των τέκνων τους). Το ά. 9 ΧΘΔ αντιστοιχεί στα ά. 23 παρ. 2 και 3 του ΔΣΑΠΔ, ά. 10 παρ. 1 ΔΣΟΚΠΔ, ά. 16 παρ. 1 και 2 της ΟικΔΔΑ και ά. 12 ΕΣΔΑ, ωστόσο, έχει ευρύτερη εµβέλεια από το τελευταίο, καθώς η διατύπωσή του εκσυγχρονίσθηκε έτσι ώστε να καλύπτει τη δημιουργία οικογένειας κατά τα εθνικά δίκαια και με τρόπους άλλους πλην του γάµου. Εξού και η χρήση του από το ΕΔΔΑ, προκειμένου το τελευταίο να διευρύνει την παραδοσιακή ερμηνεία του ά. 12 ΕΣΔΑ [Goodwin/Η.Β., 28957/95, , σκ. 58, 100, Ι/Η.Β., 25680/94, , σκ. 41, 80]. 2. Εθνική αρμοδιότητα και κανονιστικός πυρήνας Τα δικαιώματα του ά. 9 παρουσιάζουν την ιδιαιτερότητα ότι αντιστοιχούν σε εθνική και όχι ενωσιακή αρμοδιότητα, συγκεκριμένα στο ουσιαστικό οικογενειακό δίκαιο, [Pernice, 852, Schmitz, 834], όπως καταδεικνύει και η αναφορά στις «εθνικές νομοθεσίες», και άρα είναι μάλλον περιττή η σχετική δήλωση με αρ. 61 της Πολωνίας, σύμφωνα με την οποία ο Χάρτης δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο το δικαίωμα των ΚΜ να νομοθετούν στα πεδία της δημόσιας ηθικής και του οικογενειακού δικαίου. Για τον ίδιο λόγο τα δικαιώματα αυτά δεν

2 απασχόλησαν ιδιαιτέρως το ΔΕΚ και δεν υποχρεώνουν την Ένωση και τα όργανά της να αναλάβουν ενεργό ρόλο στο πεδίο αυτό [Bernsdorff, αρ.περ. 7]. Παρά την εξάρτησή του από τις εθνικές νομοθεσίες, το ά. 9 δεν συνιστά απλώς ένα κενό περίβλημα [έτσι όμως Schmitz, σ. 841, Magiera, σ. 1026], αλλά περιλαμβάνει έναν κανονιστικό πυρήνα, ο οποίος δεν μπορεί να αποψιλωθεί τελείως από τα ΚΜ [έτσι Bernsdorff, αρ.περ. 13, Tettinger, αρ.περ. 26επ., ο δεύτερος με έμφαση στην κλασική, συντηρητική πρόσληψη γάμου και οικογένειας], όπως εξάλλου είχε συναχθεί και για το ά. 12 ΕΣΔΑ [Έκθεση ΕΕΔΑ, Draper/Η.Β., 8186/78, , σκ. 47]. Ο κανονιστικός αυτός πυρήνας συνίσταται αφενός στην εγγύηση προστασίας των δύο θεσμών [πρβλ. ΕΔΔΑ, Marckx/Belgien, 6833/74, ], με τρόπο πάντως «ανοικτό προς το μέλλον» [Marauhn, αρ.περ. 16], αφετέρου στην συνταγματικής περιωπής κατοχύρωση των αντίστοιχων υποκειμενικών δικαιωμάτων. 3. Φύση, φορείς και αποδέκτες Τα δικαιώματα του ά. 9 ΧΘΔ είναι καταρχήν αμυντικά. Συνεπώς, οι άμεσοι αποδέκτες τους, δηλ. η Ένωση, τα όργανά της και ιδίως τα ΚΜ, όταν εφαρμόζουν δίκαιο της Ένωσης, π.χ. στα πεδία της ελεύθερης κυκλοφορίας ή της κοινωνικής πολιτικής, απαγορεύεται καταρχήν να τα παραβιάζουν με πράξεις ή παραλείψεις τους. Περαιτέρω, υποχρεούνται να παράσχουν προστασία των δικαιωμάτων αυτών έναντι πράξεων τρίτων. Φορείς του δικαιώματος είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας. Τόσο το ΔΕΚ [C-117/01, Κ.B./NHS, Συλλ. 2004, I-541, σκ. 34] όσο και το ΕΔΔΑ [ΕΔΔΑ, Goodwin/Η.Β., όπ.π.] αναγνώρισαν ότι γάμο μπορεί να συνάψει και ένα διαφυλικό άτομο, αρκεί ο σύζυγός του να ανήκει στο φύλο που το ίδιο το διαφυλικό άτομο είχε πριν την αλλαγή, υποσκάπτοντας έτσι το βιολογικό φύλο ως αποκλειστικό κριτήριο γι ατη σύναψη γάμου [Marauhn, αρ.περ.6, 17]. 4. Δικαίωμα σύναψης γάμου Ουσιώδες και απαραβίαστο από τα ΚΜ δομικό στοιχείο του ά. 9 ΧΘΔ θεωρείται η άσκηση του δικαιώματος βάσει ελεύθερης βούλησης των συμβαλλομένων, η 2

3 οποία καταλαμβάνει την απόφαση σύναψης γάμου καθεαυτήν καθώς και την επιλογή του χρόνου αλλά και του συζύγου, ανεξαρτήτως εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή θρησκείας, όχι όμως και ανεξαρτήτως φύλου, αφού ο αποκλεισμός των ομόφυλων ζευγαριών από το γάμο γίνεται ανεκτός από ΔΕΚ και ΕΔΔΑ.. Επιπλέον, κατοχυρώνεται και η αρνητική ελευθερία της μη σύναψης γάμου [Frowein, σ. 423, Marauhn, αρ.περ.19, βλ. και ά. 23 παρ.3 ΔΣΑΠΔ]. 5. Δικαίωμα στο διαζύγιο; Υποστηρίζεται [Bernsdorff, αρ.περ. 15, Tettinger, αρ.περ. 19] ότι διαζύγιο και δεύτερος γάμος δεν καλύπτονται από το δικαίωμα του ά. 9, ενόψει και της σχετικής ερμηνείας της ΕΣΔΑ [ΕΔΔΑ, Johnston/Irland, 9697/82, , σκ. 52 με παραπομπή και στο ά. 16 παρ. 1 ΟικΔΔΑ]. Ωστόσο, δεδομένων των αλλαγών των κοινωνικών και νομικών συνθηκών (π.χ. άρση της απαγόρευσης διαζυγίου στην Ιρλανδία), του χαρακτήρα της ΕΣΔΑ ως «ζωντανού εργαλείου» [ΕΔΔΑ., E.B./Γαλλία, Νο /02, , σκ. 46], του ά. 5 του 7 ου Πρόσθ.Πρωτόκ. ΕΣΔΑ, του μη ρητού αποκλεισμού του διαζυγίου από τα ά. 9 ΧΘΔ και12 ΕΣΔΑ, που επιτρέπει τη διασταλτική τους ερμηνεία, αλλά και του διευρυμένου σε σχέση με το ά. 12 ΕΣΔΑ προστατευτικού πεδίου του ά. 9 ΧΘΔ, είναι πιο πειστική η ερμηνεία ότι το δικαίωμα στο διαζύγιο δεν είναι παρά η αρνητική έκφανση του δικαιώματος στο γάμο [έτσι και Kingreen, αρ.περ.7] ή έστω ότι συνάγεται από το ά. 7 ΧΘΔ [Knecht, αρ.περ. 5]. 6. Γάμος ομοφύλων; Καθώς απαλείφθηκε η αναφορά σε «άνδρα και γυναίκα» του ά. 12 ΕΣΔΑ, το ά. 9 «δεν απαγορεύει ούτε επιβάλλει την αναγνώριση ως γάµου των ενώσεων µεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου» [Επεξηγήσεις στο Χάρτη], συνεπώς αυτή τίθεται στη διακριτική ευχέρεια του εθνικού νομοθέτη. Εφόσον όμως ο τελευταίος επιλέξει να προβεί στη νομική αναγνώριση των ομόφυλων σχέσεων, οι τελευταίες δεν επιτρέπεται να απολαύουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης ούτε όμως να γίνονται αντικείμενο αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης σε σχέση με το γάμο ετεροφύλων, με τρόπο και σε βαθμό δυσανάλογο προς τον υπηρετούμενο σκοπό 3

4 [Bernsdorff, αρ.περ.16-17, διαφοροποιημένα Tettinger, αρ.περ. 15 που θεωρεί ότι δεν επιτρέπεται εξίσωση μεταξύ ετερόφυλου γάμου και ομόφυλων συμβιώσεων]. Στο βαθμό πάντως που το 1998 δεν υπήρχε κοινή συνισταμένη μεταξύ των ΚΜ, το ΔΕΚ έκρινε ότι «οι σταθερές σχέσεις μεταξύ δύο ατόμων του ιδίου φύλου δεν εξομοιώνονται με τις σχέσεις μεταξύ εγγάμων ατόμων ή με τις σταθερές εξωγαμικές σχέσεις μεταξύ ατόμων αντιθέτου φύλου» [C-249/96, Lisa Grant, , Συλλ. 1998, I-621, σκ 35]. Στο ίδιο πνεύμα, το ΔΕΚ αρνήθηκε τη χορήγηση επιδόματος στέγης σε υπάλληλο της Κοινότητας που τελούσε σε καταχωρημένη στη Σουηδία συμβίωση με ομόφυλό του, δηλώνοντας, χωρίς πειστική αιτιολόγηση, καθώς σε αυτή την περίπτωση επρόκειτο για εθνική αρμοδιότητα, ότι η έννοια της ληξιαρχικώς καταχωρημένης σχέσης «διακρίνεται από το γάμο και δεν εξομοιώνεται με αυτόν παρά μόνον όσον αφορά τα αποτελέσματά της και υπό την επιφύλαξη εξαιρέσεων» [C-122/99 &125/99 P, D&Σουηδία/Συμβούλιο, Συλλ. 2001, I-4319, σκ. 31]. Η εξάρτηση από τις εθνικές ρυθμίσεις αποτυπώνεται και στο δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, που αναγνωρίζεται σε σύντροφο πολίτη της Ένωσης σε καταχωρημένη συμβίωση, μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία του κράτους υποδοχής (βλ. ιδίως σκέψεις προοιμίου με αρ. 5 και 31 και ά. 2 Νο.2 β Οδηγ. 2004/38). 7. Έννοια οικογένειας Ενόψει των διαφορετικών και ιδεολογικά φορτισμένων απόψεων που εκφράστηκαν στη Συνέλευση [Bernsdorff, αρ.περ. 8-10, Knecht, αρ.περ. 2] αλλά και των ανάλογων νομικών προσλήψεων στα ΚΜ σχετικά με την έννοια της οικογένειας και της σχέσης της με το γάμο, υιοθετήθηκε τελικά, βάσει συμβιβαστικής πρότασης (CONVENT 37) του Προεδρείου της Συνέλευσης, ένας ανοικτός ορισμός της, που -σε αντίθεση με το ά. 12 ΕΣΔΑ [Frowein, σ. 424, Tettinger, αρ.περ. 29, βλ. όμως και ΕΔΔΑ, Ι/Η.Β., 25680/94, , σκ. 78]- αποσυνδέει γλωσσικά, νοηματικά και κανονιστικά την οικογένεια από το γάμο, επιτρέποντας έτσι στα ΚΜ, χωρίς όμως να τα υποχρεώνει, να αναγνωρίσουν ως οικογένεια και άλλες μορφές συμβίωσης και ανατροφής παιδιών πέραν όσων στηρίζονται στο γάμο [Bernsdorff, αρ.περ. 20, Marauhn, αρ.περ.22, ΔΕΚ, C- 4

5 65/98, Eyüp, Συλλ. 2000, I-4747, σκ. 36, βάσει της οποίας η οικογενειακή ζωή βασίζεται στην κοινή συμβίωση και συντρέχει παρά τη διακοπή του γάμου δια διαζυγίου, contra Tettinger, αρ.περ. 18, 30 που θεωρεί ότι το ά 9 δεν μπορεί να παραγνωρίσει τη σύνδεση των δύο θεσμών που θεμελιώνει τι ά. 12 ΕΣΔΑ]. Στο πλαίσιο του ανοικτού αυτού ορισμού, η έννοια της οικογένειας στο ενωσιακό δίκαιο πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά, χωρίς να προϋποθέτει κατ ανάγκη δύο γονείς με ταυτόχρονη ύπαρξη παιδιών [έτσι όμως Jarass, αρ.περ.6], και πάντως χωρίς να έχει σημασία αν τα παιδιά έχουν αποκτηθεί με γέννηση εντός ή εκτός γάμου, με υιοθεσία ή αναδοχή. 8. Περιεχόμενο δικαιώματος δημιουργίας οικογένειας Στο ά. 9 ΧΘΔ εντάσσεται το δικαίωμα των προσώπων να αποφασίζουν αν και πόσα παιδιά θέλουν να αποκτήσουν και το δικαίωμά τους να τα ανατρέφουν. Παρότι ερείδεται αν εδραιώνεται και δικαίωμα υιοθεσίας ή αναδοχής [θετικά Bernsdorff, αρ.περ.19, αρνητικά Frowein, σ. 424, Απόφαση ΕΕΔΑ, Di Lazzarro/Ιταλία, 31924/96, 10/07/1997 και ΕΔΔΑ, Ε.Β./Γαλλία, 43546/02, , σκ. 41, που δηλώνει ρητά ότι το ά. 8 δεν καλύπτει το δικαίωμα υιοθεσίας, δεν αναφέρεται όμως στο ά. 12 ΕΣΔΑ], γίνεται δεκτό ότι ο αποκλεισμός του δικαιώματος των αγάμων να υιοθετούν είναι ανεκτός [Grabenwarter, αρ.περ.62, Jarass, αρ.περ. 12], όχι όμως και των ομοφυλόφιλων εξαιτίας αυτής και μόνο της ιδιότητάς τους [ΕΔΔΑ, Ε.Β./Γαλλία, όπ.π., σκ. 79επ]. 9. Περιορισμοί Οι επιτρεπόμενοι περιορισμοί αντλούνται τόσο από το ά. 12 ΕΣΔΑ (ά. 51 παρ. 3), όσο και -εφόσον πρόκειται για εξώγαμη οικογένεια- από το ά. 52 παρ. 3 και 4 ΧΘΔ, και οφείλουν να υπηρετούν λόγους δημοσίου συμφέροντος [Έκθεση ΕΕΔΑ, Draper/Η.Β., 8186/78, , σκ. 49], να βρίσκονται σε αναλογική σχέση με αυτούς και να μην αγγίζουν την ουσία του δικαιώματος [ΕΔΔΑ, Rees/Η.Β., 9532/ , αρ.περ. 50]. Έτσι, επιτρεπτή κρίθηκε η απαγόρευση της πολυγαμίας και της σύναψης γάμου μεταξύ συγγενών σε ευθεία γραμμή και μεταξύ αδελφών (και ετεροθαλών) [ΕΕΔΑ, Έκθεση, Hamer/Η.Β., 5

6 7114/75, σκ. 62, Frowein, σ. 422] καθώς και εκ μέρους όσων δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα [Tettinger, αρ.περ. 14]. Για τη σύναψη γάμου επιτρέπεται να τεθεί όριο ηλικιακής ωριμότητας, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ΚΜ, ενώ ερείδεται αν τέτοιο όριο προϋποτίθεται και για την δημιουργία οικογένειας [ναι: Jarass, αρ.περ. 8, όχι: Kingreen, αρ.περ.8]. Αντιθέτως, κρίθηκε ότι η απαγόρευση νέου γάμου για τρία χρόνια μετά το τρίτο διαζύγιο που επέβαλε η Ελβετία συνιστούσε περιορισμό δυσανάλογο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό (τη σταθερότητα του γάμου) [ΕΔΔΑ, F./Ελβετία, 11329/85, , σκ.30επ]. Γενική βιβλιογραφία Chr. Grabenwarter, Die Charta der Grundrechte für die Europäische Union, DVBl. 2001, 1 H. D. Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Kommentar, 2010, Art. 9, σ. 98επ S. Magiera, Die Grundrechtecharta der Europäischen Union, DÖV 2000, 1017 I. Pernice, Eine Grundrechte-Charta für die Europäische Union, DVBl. 2000, 847 Τ. Schmitz, Die EU-Grundrechtecharta aus grundrechtsdogmatischer und grundrechtstheoretischer Sicht, JZ 2001, 833 Ειδική βιβλιογραφία N. Bernsdorff, Art. 9, εις J. Meyer, Charta der Grundrechte der Europäischen Union 3, 2011 J. Frowein, Artikel 12, εις Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar 2, 1996, σ. 422επ. T. Kingreen, Art.9 GRCh, εις Calliess/Ruffert, EUV/EGV 3, 2007 M. Knecht, Art. 9, εις J. Schwarze (επιμ.), EU-Kommentar 2, 2009 Th. Marauhn, 20 Eheschließungs- und Familiengründungsrecht, εις F.S.Heselhaus/ C. Nowak (επιμ.), Handbuch der europäischen Grundrechte, 2006, σ. 592επ P. Tettinger, Art. 9, εις P. Tettinger/K. Stern (επιμ.), Europäische Grundrechte-Charta, 2006 Παράγωγο δίκαιο: Οδηγ. 2004/38/EG,(L 158/77) 6

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 1 Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 Θεοδώρα Τσοτσορού Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά 2. Μη

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική European Criminal Policy Initiative* Προοίμιο Οι υπογράφοντες καθηγητές του ποινικού δικαίου δέκα ευρωπαϊκών χωρών δίνουν στη δημοσιότητα με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ», 2003-2004 Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΑΜ 329 «ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές σκέψεις Α Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: C-244/11

Αριθµός απόφασης: C-244/11 Εκτύπωση Σελίδας Παρουσίαση Καταχώρισης Νοµολογία ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: C-244/11 Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύεται στον τόµο 2013, σελ. 51 Προεδρεύων: L. Bay Larsen

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία

Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 7 Η APXH THΣ AMEPOΛHΨIAΣ ΣTH ΔHMOΣIA ΔIOIKHΣH Του Μιχαήλ Ηλ. Ντασκαγιάννη 1. Έννοια και λειτουργίες της αρχής της αμεροληψίας Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δ. ΒΙΤΕΤΖΑΚΗ Α.Μ. 1340200700520 ΑΘΗΝΑ 2009 Η ελεύθερη διακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Εργασία στο Συνταγµατικό Δίκαιο Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δηµητρόπουλος Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Πλυτά Κατερίνα Α Εξάµηνο 2009-2010 ΑΜ: 1340200900307 6947837120 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΕΣΔΑ άρθρο 8, Διεθνής Σύμβ. Καθεστ. Προσφ. (ν.δ. 3989/59) άρθρο 25.1, Διεθνές Σύμφ. Οικ. Κοιν. Μορφ. Δικαιωμ.

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ματίνα Γιαννακούρου ικηγόρος, ρ. Εργατικού ικαίου (Παν/µιο Paris X-Nanterre), & Ευαγγελία Σουµέλη Επιστ. Συνεργάτις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩ- ΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Σπουδάστρια: ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΝΔΑΛΗ Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής Η Δυνατότητα Εγκατάστασης σε άλλη Περιοχή της Χώρας Καταγωγής στα πλαίσια του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή των Ρητρών Αποκλεισμού Άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων

Η Εφαρμογή των Ρητρών Αποκλεισμού Άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων Η Εφαρμογή των Ρητρών Αποκλεισμού Άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Γενικά 1. Το Καταστατικό του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010 σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14:

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14: 1. Εισαγωγή: Στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες αναγνωρίζεται µέσα από το Σύνταγµα κάθε κράτους το δικαίωµα της ελευθερίας του τύπου. Το ελληνικό Σύνταγµα κατοχυρώνει συνταγµατικά την ελευθερία του

Διαβάστε περισσότερα