Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι."

Transcript

1 ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ µία ἐπικίνδυνη, ἀπόκρηµνη βουνοπλαγιά, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἕνας γκρεµός. Τὰ Κατουνάκια εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ τραχειὰ καὶ ἄνυδρα µέρη τοῦ Ἁγ. Ὄρους, µοῦ εἶχαν πεῖ: «Ἀπ ἐκεῖ θὰ µποροῦσες νὰ συναντήσης τοὺς Ἐρηµίτες, ποὺ οἱ περισσότεροι εἶναι τρελλοί, βρω- µιάρηδες ἤ ἀγροῖκοι, ἀλλ ἀξίζει τὸν κόπο». Τοὺς εἶχα ἀπαντήσει ὅτι δὲν πήγαινα στὸ Ἅγιον Ὄρος σὰν σὲ ζωολογικὸ κῆπο, γιὰ νὰ παρατηρήσω τὰ τελευταῖα εἴδη µιᾶς ὑπὸ ἐξαφάνισι ποικιλίας... Ἐν τούτοις, αὐτὴν τὴν ὥρα, ἀναρωτιόµουν τὶ ἔκανα ἐκεῖ, πάνω στὸ χαλικόστρωτο µονοπάτι ποὺ φαινόταν νὰ µὴν ὁδηγῆ πουθενά... Ἁπλὴ περιέργεια; Ἐπιθυµία νὰ δῶ Θεὸ σαρκωµένο µᾶλλον στὰ πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων, παρὰ στὰ χαρτιὰ τῶν βιβλίων;... Τὸτε ἀντίκρυσα ἕνα εἶδος καλύβης µὲ µία µικρὴ ταράτσα. Ἕνας Μοναχὸς στεκόταν ἐκεῖ ὄρθιος, µὲ ἕνα µάλλινο κοµποσχοῖνι στὸ χέρι... Καθὼς πλησίαζα, περίµενα µία κίνησι ὀπισθοχωρήσεως ἤ τουλάχιστον ἐκπλήξεώς του... Ἀλλ ὄχι ὁ Μοναχὸς ἀρκεῖτο νὰ µοῦ χαµογελᾶ. Πολὺ ἁπλὰ ἔβαλε τὸ δάκτυλό του µπροστὰ στὸ στόµα του, κάνοντάς µε ἔτσι νὰ καταλάβω ὅτι ἔπρεπε νὰ µείνω σιωπηλός. Τὸ βλέµµα του ἦταν παράξενο. ὲν κατάφερνα νὰ διακρίνω τὸ χρῶµα τῶν µατιῶν του, τῶν χωρὶς βάθος µατιῶν του... Καθὼς ἄρχιζα νὰ ΤΕΥΧΟΣ 37 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ἅγιον Ὄρος, Κατουνάκια, νιώθω µία ἐλαφρὰ ζαλάδα, µοῦ ἔκανε νόηµα νὰ καθίσω. Τότε πῆρε µὲ γοργὸ βῆµα τὸ µονοπάτι, ἀφήνοντάς µε µόνο µου µπροστὰ στὴν θάλασσα, µπροστὰ στὶς σκέψεις µου, ἀµήχανο µᾶλλον... Μετὰ ἀπὸ µιάµιση ὥρα, καὶ ἐνῶ ἤµουν ἐκνευρισµένος ἀπὸ τὴν ἀναµονὴ καὶ τὴν ἀνησυχία, τὸν εἶδα νὰ ἐπιστρέφη. Κρατοῦσε στὸ χέρι του ἕνα κονσερβοκοῦτι µὲ νερό... Τότε κατάλαβα ὅτι ὅλην αὐτὴν τὴν ὥρα, εἶχε περπατήσει κάτω ἀπὸ τὸν καυτὸ ἥλιο, µόνο καὶ µόνο γιὰ νὰ σβήση λίγο τὴν δίψα µου! Ὅταν µοῦ ἔδινε τὸ σκουριασµένο κονσερβοκούτι, εἶδα πιὰ τὰ µάτια του, δύο παράξενες ἀβύσσους ὕδατος καὶ φωτὸς ἔκρυβαν ἀγάπη, δὲν εἶναι ἡ κατάλληλη λέξι, κι ὅµως δὲν βρίσκω ἄλλη. Ἄρχισα νὰ πίνω καὶ, γιὰ µιὰ στιγµή, νόµισα πὼς δὲν θὰ ξαναδιψοῦσα ποτὲ πιά. Ἡ µικρότερη πρᾶξι ἁγνῆς ἀγάπης φαινόταν µεγαλύτερη ἀπὸ τὸν µεγαλύτερο Ναὸ... Ἐκείνη τὴν ἡµέρα εἰσερχόµουν στὸν Χριστιανισµὸ ἀπὸ τὴν κυρία πόρτα, χάρι σὲ ἕνα σκουριασµένο κονσερβοκοῦτι, τὸ ἄπειρο µιᾶς καθηµερινῆς χειρονοµίας... Χρόνια τώρα, αὐτὸς ὁ ἄγνωστος Μοναχός, σιωπηλὸς πάντοτε, δὲν παύει νὰ µοῦ χαµογελᾶ, µία σκλήθρα ὕδατος καὶ φωτὸς στὴν σάρκα τοῦ βίου µου... Παρίσι 1990 J.Y Leloup γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ..

2 ΝΗΣΤΕΙΑ & ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εὐλαβής ἡ συνήθεια τῶν χριστιανῶν µας νά νηστεύουν πρίν ἀπό τήν προσέλευσή τους στήν Θεία Κοινωνία, στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς. Σήµερα ἐξυπακούεται πιά πώς γιά τήν προσέλευσή µας στή θεία µετάληψη ἀπαιτεῖται αὐτή ἡ διά νηστείας προετοιµασία. Ἄς δοῦµε ὅµως πῶς ὁρίζονται ἐπισήµως τά πράγµατα ἀπό τὴν Ἐκκλησία µας. Θά πρέπει ἐξ αρχῆς νά σηµειωθεῖ ὅτι οἱ κανόνες δέν ὁρίζουν συγκεκριµένο τρόπο προετοιµασίας ἤ συγκεκριµένη νηστεία πρό τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Μόνον ὁ µα (µη ) 1 καί ὁ µζ (νστ ) 2 κανόνας τῆς Συνόδου τῆς Καρθαγένης προβλέπουν ἡ Θεία Εὐχαριστία νά προσφέρεται ὑπό νηστικῶν καί νά δίδεται σέ νηστικούς. Συναφής πράξη καταγράφεται καί στόν κθ τῆς Πενθέκτης Οἰκουµενικῆς Συνόδου 3. Ὅµως κανείς ἀπό αὐτούς τούς κανόνες δέν προχωρεῖ στή διατύπωση ἀκριβοῦς χρόνου ἐνάρξεως τῆς νηστείας ἤ, τέλος πάντων, δέν διατυπώνει περαιτέρω τήν ἔκταση τοῦ χρόνου ἤ τήν ποιότητα τῆς εὐχα ριστιακῆς νηστείας, δηλαδή τῆς νηστείας πρό τῆς Εὐχαριστίας ἤ τῆς λοιπῆς ἀσκήσεως. Αὐτά ἀφέθησαν στά χέρια τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τά ρύθµιζε µέ βάση τό πρόσωπο ἤ τίς ἀνάγκες, ἀλλά πάντοτε µέ γνώµονα τό σεβασµό πρός τό µυστήριο, δηλ. πρός τό Θεό, καί µέ τήν προοπτική 1 " Ὥστε ἅγια θυσιαστηρίου, εἰ µή ὑπό νηστικῶν ἀνθρώπων, µή ἐπιτελεῖσθαι, ἐξῃρηµένης µιᾶς ἐτησίας ἡµέρας, ἐν ᾗ τό Κυριακόν δεῖπνον ἐπιτελεῖται...". (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγµα Γ', σ.405). 2 "Περί τῆς πίστεως τοῦ ἐν Νικαίᾳ, τρακτάτου ἠκούσαµεν, ἀληθές ἐστι περί τῶν µή γινοµένων µετά τό ἄριστον ἁγίων, ἵνα ὑπό νηστικῶν, ὡς ἔστιν ἄξιον, προσφέρωνται, καί τότε ἐβεβαιώθη". (Αυτ., σ.416). 3 " Ὁ τῶν ἐν Καρθαγένῃ διαγορεύει κανών, ὥστε, ἅγια θυσιαστηρίου, εἰ µή ὑπό νηστικῶν ἀνθρώπων, µή ἐπιτελεῖσθαι, ἐξῃρηµένης µιᾶς ἐτησίας ἡµέρας, ἐν ᾗ τό Κυριακόν δεῖπνον ἐπιτελεῖται, ἴσως τηνικαῦτα, διά τινας κατά τούς τόπους προφάσεις τῇ ἐκκλησίᾳ λυσιτελεῖς, τῶν θείων ἐκείνων Πατέρων τοιαύτῃ χρησαµένων οἰκονοµίᾳ. Μηδενός οὖν ἡµᾶς ἐνάγοντος καταλιπεῖν τήν ἀκρίβειαν, ὁρίζοµεν, ἀποστολικαῖς καί πατρικαῖς ἑπόµενοι παραδόσεσι, µή δεῖν ἐν Τεσσαρακοστῇ τῇ ὑστέρᾳ ἑβδοµάδι τήν πέµπτην λύειν, καί ὅλην τήν Τεσσαρακοστήν ἀτιµάζειν". (Ράλλη- Ποτλή, Σύνταγµα Β', σ.367). ἡ ἄσκηση νά µήν ἀποτελεῖ ἀφορµή ἀποξενώσεως τῶν χριστιανῶν ἀπό τήν Εὐχαριστία. Τοῦτο διότι συγχέεται ἀνέκαθεν πολλές φορές ἡ πρό τῆς Θείας Κοινωνίας νηστεία µέ αὐτήν τήν νηστεία πού θά πρέπει νά κάνουν οἱ χριστιανοί µας γιά τήν πνευµατική τους ἄσκηση. έν θά πρέπει ἀκόµη νά παραβλέψουµε ὅτι ἀρχικῶς ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελεῖτο τό βράδυ κατά τά κοινά δεῖπνα, τίς «ἀγάπες», ἀφοῦ προηγουµένως ὅλοι είχαν συµµετάσχει στήν κοινή τράπεζα. Ἀκριβῶς, δηλαδή, ἐπανελάµβαναν τήν πράξη τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε τό µυστήριο «µετά τό δειπνῆσαι» στό ὑπερῷο τῆς ἁγίας Σιών. Ὕστερα, γιά διαφόρους λόγους ὅπως γιά παράδειγµα οἱ διάφορες ἀκαταστασίες οἱ ὁποῖες συνέβαιναν σ αὐτά τά δεῖπνα, ἡ Θεία Εὐχαριστία χωρίσθηκε τῶν δείπνων καί γινόταν τό πρωί. Τότε ἄρχισε βαθµηδόν νά παρουσιάζεται καί τό ἔθιµο τῆς ἀποχῆς ἀπό κάθε τροφή ἀπό τοῦ µεσονυκτίου µέχρι τήν ὥρα τῆς κοινωνίας. Αὐτή ἦταν καί εἶναι µέχρι σήµερα ἡ ἐπίσηµη καί ἐπιβεβληµένη νηστεία, ἡ προπαρασκευαστική γιά τήν Θεία Εὐχαριστία, αὐτήν γνώριζαν καί οἱ Πατέρες καί ἀσφαλῶς σ αὐτήν παραπέµπει ὁ ἱ. Χρυσόστοµος γράφοντας: «µέλλοντας προσιέναι τῇ φρικτῇ καί θείᾳ τραπέζῃ καί τῇ ἱερᾷ µυσταγωγία, µετά φόβου καί τρόµου τοῦτο ποιεῖτε, µετά καθαροῦ συνειδότος, µετά νηστείας καί προσευχῆς» 4. Στίς ἡµέρες δέ τῆς Μεγ.Τεσσαρακοστῆς, ὅταν τελεῖται ἡ Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία, τήν παραµονή τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων ἀλλά καί τό Μέγα Σάββατο, ὅταν ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελεῖτο τό ἀπόγευµα, ἡ νηστεία παρετείνετο ἀπό τά µεσάνυκτα τῆς προηγουµένης µέχρι τό ἀπόγευµα, δηλαδή τήν ὥρα τῆς κοινωνίας, αὐτή τουλάχιστον εἶναι ἡ ἀκρίβεια. Αὐτή ἡ ἀρχική νηστεία διατηρεῖται σήµερα µόνο µεταξύ τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Προϊόντος τοῦ χρόνου ὅµως τά πράγµατα ἄλλαξαν καί καινούργιες συνήθειες ἦλθαν. Τό νεώτερο λοιπόν ἔθιµο τῆς πολυηµέρου προπαρασκευῆς γιά τήν θεία κοινωνία (ὅπως π.χ. ἡ συνήθεια τῆς τριηµέρου ἤ ἑβδοµαδιαίας ἀποχῆς ἀπό ἀρτύσιµα φαγητά) προῆλθε, 4 Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Ὀµιλία εἰς τήν γενέθλιον ἡµέραν τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κεφ.ζ'. PG 49, στ

3 ἀφ ἑνός µέν ἀπό τήν εὐλαβῆ ἐπιθυµία γιά τελειότερη προετοιµασία γιά τήν προσέλευση στό µυστήριο, ἀφ ἑτέρου δέ ἀπό τήν σύγχυσή της µέ τήν «ἀσκητική» νηστεία. Ἄλλο ὅµως ἀσκητική νηστεία καί ἄλλο εὐχαριστιακή νηστεία, δηλαδή νηστεία πρό τῆς θείας κοινωνίας. Εἶναι γνωστό π.χ. ὅτι ὁ Μ. Βασίλειος υἱοθετεῖ τήν πράξη τῆς µετοχῆς στή Θεία Εὐχαριστία τέσσερις φορές τήν ἑβδοµάδα 5. Σύµφωνα µέ τούς ἐρευνητές στίς κατά τόπους ἀρχαῖες ἐκκλησίες ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελεῖτο τουλάχιστον τέσσερις φορές τήν ἑβδοµάδα, γιά νά κοινωνοῦν συχνά οἱ πιστοί. Καί οἱ δύο προηγούµενες ἀναφορές µᾶς παραπέµπουν σέ συχνή προσέλευση τῶν πιστῶν στό Ἅγιο Ποτήριο. Ἀσκητική νηστεία λοιπόν εἶναι οἱ κεκανονισµένες περίοδοι νηστείας τοῦ ἔτους, ἐνῶ εὐχαριστιακή εἶναι ἡ πρό τῆς προσελεύσεως στήν Θεία Εὐχαριστία. Ἐννοεῖται, βεβαίως, καί εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη καί ἡ πνευµατική προετοιµασία καί προδιάθεση γιά τή συµµετοχή στό µυστήριο, ὅπως εἶναι ἡ βαθειά πίστη καί εὐλάβεια τῶν πιστῶν, συµφιλίωση καί συγχώρηση ἀλλά καί ἐξοµολόγηση. Ἤδη δέ ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους ἡ θεία κοινωνία εἶχε συνδεθεῖ µέ τό µυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξοµολογήσεως. 5 "Καί τό κοινωνεῖν καθ'ἑκάστην ἡµέραν καί µεταλαµβάνειν τοῦ ἁγίου Σώµατος καί Αἵµατος τοῦ Χριστοῦ καλόν καί ἐπωφελές αὐτοῦ σαφῶς λέγοντος Ὁ τρώγων µου τήν σάρκα καί πίνων µου τό αἷµα ἔχει ζωήν αἰώνιον. Τίς γάρ ἀµφιβάλλει ὅτι τό µετέχειν συνεχῶς τῆς ζωῆς οὐδέν ἄλλο ἐστί ἤ ζῆν πολλαχῶς; Ἡµεῖς µέντοιγε τέταρτον καθ'ἑκάστην ἑβδοµάδα κοινωνοῦµεν ἐν τῇ Κυριακῇ, ἐν τῇ Τετράδι, ἐν τῇ Παρασκευῇ καί τῷ Σαββάτῳ καί ἐν ταῖς ἄλλαις ἡµέραις, ἐάν ᾖ µνήµη ἁγίου τινός. Τό δέ ἐν τοῖς τοῦ διωγµοῦ καιροῖς ἀναγκάζεσθαί τινά, µή παρόντος ἱερέως ἤ λειτουργοῦ τήν κοινωνίαν λαµβάνειν τῇ ἰδίᾳ χειρί, µηδαµῶς εἶναι βαρύ, περιττόν ἐστιν ἀποδεικνύναι, διά τό καί τήν µακράν συνήθειαν τοῦτο, καί δι'αὐτῶν τῶν πραγµάτων πιστώσασθαι. Πάντες γάρ οἱ κατά τάς ἐρήµους µονάζοντες, ἔνθα µή ἔστιν ἱερεύς, κοινωνίαν οἴκοι κατέχοντες, ἀφ'ἑαυτῶν µεταλαµβάνωσιν. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δέ καί ἐν Αἰγύπτῳ ἕκαστος τῶν ἐν λαῷ τελούντων, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἔχει κοινωνίαν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καί, ὅτε βούλεται, µεταλαµβάνει δι ἑαυτοῦ. Ἅπαξ γάρ τοῦ ἱερέως τήν θυσίαν τελειώσαντος καί δεδωκότος ὁ λαβών αὐτήν ὡς ὅλην ὁµοῦ καθ ἑκάστην καί µεταλαµβάνων παρά τοῦ δεδωκότος εἰκότως µεταλαµβάνειν καί ὑποδέχεσθαι πιστεύειν ὀφείλει, ὡς παρ'αὐτοῦ τοῦ ἱερέως µεταλαµβάνειν ὀφείλει. Καί γάρ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὁ ἱερεύς ἐπιδίδωσι τήν µερίδα, καί κατέχει αὐτήν ὁ ὑποδεχόµενος µετ ἐξουσίας ἁπάσης, καί οὕτως προσάγει τῷ στόµατι τῇ ἰδίᾳ χειρί. Ταὐτόν τοίνυν ἐστί τῇ δυνάµει, εἴτε µίαν µερίδα δέξεταί τις παρά τοῦ ἱερέως, εἴτε πολλάς µερίδας ὁµοῦ". Βασιλείου Μεγάλου, Επιστολή 93η, "Πρός Καισαρίαν πατρικίαν, περί κοινωνίας". PG 32, στ Ἡ ιδαχή τῶν ώδεκα Ἀποστόλων, ἕνα ἀρχαῖο βιβλίο, πού καταγράφει τήν ἀποστολική παράδοση, γράφει σχετικά «Κατά τήν ἡµέρα τοῦ Κυρίου, τήν Κυριακή, ὅταν συναχθῆτε τεµαχίσατε τόν Ἄρτο καί τελέσατε τό µυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀφοῦ προηγουµένως ἐξοµολογηθῆτε τά παραπτώµατά σας ὥστε νά εἶναι ἡ θυσία σας καθαρή». Ἡ συµµετοχή µας στήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἡ µυστηριακή συµπόρευσή µας µετά τοῦ Κυρίου πρός τόν Γολγοθᾶ, ἀπαιτεῖ νά ἔχουµε «κεκαθαρµένας διανοίας». Πολύ περισσότερο ὅµως ἡ συµµετοχή µας στήν Τράπεζα τῆς ζωῆς προϋποθέτει ψυχές καθαρές. Πλῆθος πατερικῶν χωρίων ἀναφέρονται στήν σωστή πνευµατική προετοιµασία γιά τήν προσέλευσή µας στήν θεία κοινωνία. Ἐλάχιστα ὅµως σέ κάποια συγκεκριµένη νηστεία πρό αὐτῆς. Κάνουν ἐπ αὐτῆς γενική µόνον αναφορά. Ἐν κατακλεῖδι λοιπόν ὅσον ἀφορᾶ αὐτό τό µεγάλο ζήτηµα, πού πολλές φορές διχάζει τούς πιστούς καί κυρίως δηµιουργεῖ πολλά ἐρωτηµατικά θά πρέπει νά τονισθεῖ ὅτι οἱ πιστοί οἱ ὁποῖοι µποροῦν νά κοινωνοῦν, ἔχοντας ἄδεια ἀπό τόν πνευµατικό τους, ἐφ ὅσον ἐξοµολογοῦνται τακτικῶς, ἔχουν συγκεκριµένο ἐξοµολόγο στόν ὁποῖο τακτικά ἐξοµολογοῦνται, ἀγωνίζονται πνευµατικά, καλλιεργοῦν χριστιανικά τήν ψυχή τους, τηροῦν τίς κεκανονισµένες νηστεῖες, προσεύχονται καθηµερινῶς, θέλουν καί κάνουν µιά ζωή καθαρή, προσέρχονται στό Ἅγιο Ποτήριο τακτικῶς. Ὅσον ἀφορᾶ δέ τήν νηστεία πρό αὐτοῦ, τήν κανονίζουν µέσα στά προαναφερθέντα πλαίσια µέ τόν πνευµατικό τους, ὁ ὁποῖος θά κρίνει καί τήν σωµατική ἀλλά κυρίως τήν πνευµατική τους κατάσταση. Ἐκεῖνος ἔχει τόν πρῶτο λόγο καί γιά τήν πρό τῆς Θείας Κοινωνίας νηστεία ἀλλά ἰδιαιτέρως στήν περίπτωση κατά τήν ὁποία θέλουµε νά τηροῦµε καί τίς λοιπές καθιερωµένες νηστεῖες ἀλλά κωλυόµεθα ἀπό κάποια ἀσθένεια ἤ βαρειά ἐργασία ἤ οἱ δυνάµεις µας δέν ἐπιτρέπουν τήν κεκανονισµένη νηστεία. Ὅταν κάνουµε ὑπακοή στόν πνευµατικό καί ἐφ ὅσον συντρέχουν σηµαντικοί λόγοι καί ὄχι ἡ ραθυµία καί ἡ πνευµατική µας τεµπελιά, ἀκόµη καί ἐάν δέν νηστεύσουµε ὅπως διατάσσουν οἱ κανόνες, µέ τήν ὑπακοή εἶναι σάν νά ἔχουµε νηστεύσει. Ἔλεγε ὁ Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης «Ἄλλο εἶναι, ὅταν κανείς ἔχει καλή διάθεση νά νηστέψη, ἀλλά δέν µπορῆ, γιατί ἄν δέν φάη, τρέµουν τά πόδια του, πέφτει κάτω - δέν τόν βοηθάη δηλαδή ἡ ἀντοχή του, ἡ ὑγεία του κ.λπ. - καί ἄλλο νά ἔχει δυνάµεις καί νά µή νηστεύη. Ποῦ εἶναι ἡ καλή διάθεση τότε;». έν θά πρέπει ὅµως νά κανονίζουµε αὐτοβούλως πόσες καί ποιές ἡµέρες θά νηστεύσουµε, ὥστε νά συµµετάσχουµε στήν Θεία Εὐχαριστία. Ἁπλά, τό κλειδί στά πνευµατικά εἶναι ὁ πνευµατικός! 3

4 Τομέας Νεότητος Τομέας Νεότητος Νέο ἱεραποστολικὸ ἔτος Τὴν περασµένη Κυριακὴ 8 Ὀκτωβρίου τελέσθηκε ὁ Ἁγιασµὸς ἐνάρξεως τῆς νέας κατηχητικῆς χρονιᾶς ἀπὸ τὸν π. Παναγιώτη, ὑπεύθυνο τοῦ τοµέα Νεότητος τῆς Ἐνορίας µας. Μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασµοῦ ὁ π. Παναγιώτης µίλησε καταλλήλως καὶ στὴ συνέχεια προσφέρθηκαν τὰ καθιερωµένα κεράσµατα σὲ ὅλους τοὺς παρισταµένους. ραστηριότητες Συναντήσεις κατηχητικῶν: Κυριακὴ 11 π.µ. Μαθήµατα κιθάρας ( ηµήτρης Γλαρός): Σάββατο 11 π.µ.-1 µ.µ. Μαθήµατα παραδοσιακῶν χορῶν (Νάνσυ Σκαφίδα): Σάββατο 11 π.µ.-1 µ.µ. Μαθήµατα Βυζαντ.µουσικῆς (Γεώργιος Μίχας): Κυριακὴ π.µ. Μαθήµατα Ἁγιογραφίας (Χαράλαµπος Παπατραγιάννης): Τρίτη & Πέµπτη: 8-10 µ.µ. Φοιτητικὲς-νεανικὲς συνάξεις: ευτέρα 8 µ.µ. µετὰ τὸ Ἀπόδειπνο στὸν Ναό µας. Ἐνοριακὲς Συνάξεις Μελέτης Ἁγ.Γραφῆς Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χριστοδούλου, τό προσεχές ἐκκλησιαστικό ἔτος συµπληρώνεται δεκαετία λειτουργίας τοῦ Θεσµοῦ τῶν «Ἐνοριακῶν Συνάξεων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς» (Ε.Σ.Μ.Α.Γ.). Σέ τί σκοπεύουν οι Ε.Σ.Μ.Α.Γ. Οἱ ΕΣΜΑΓ ἀποβλέπουν κυρίως στόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν, δηλαδή στήν ὅσο τό δυνατόν καλύτερη καί βαθύτερη βίωση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς. Ὁ σκοπός ἑποµένως τῶν ΕΣΜΑΓ εἶναι βιωµατικός καί σωτηριολογικός. Εἰδικότερα, οἱ ΕΣΜΑΓ σκοπό ἔχουν νά µᾶς βοηθήσουν: - Νά ἀναπτύξουµε ἐκκλησιαστική συνείδηση καί ἐκκλησιαστικό φρόνηµα. - Νά ἀποκτήσουµε ἐκκλησιαστική ἀγωγή, ὥστε νά συµµετέχουµε πιό οὐσιαστικά στή ζωή τῆς Εκκλησίας, ὡς ζωντανά µέλη της. - Νά ἀποκτήσουµε ἐπαρκεῖς «ἀπολογητικές γνώσεις», ὥστε νά µποροῦµε νά δώσουµε λόγο περί τῆς ἐν Χριστῷ πίστεως καί ζωῆς πρός ὅλους, ἰδίως πρός τούς αἱρετικούς. Οὐσιαστικοί, λοιπόν, καθώς καί ποιµαντικοί λόγοι ἐπιβάλουν νά γίνει µιά ἐκτεταµένη προσπάθεια πού θά βοηθήσει ὅλους ἐµᾶς τους ορθοδόξους πιστούς νά προσεγγίσουµε σωστά τά θεόπνευστα κείµενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἄς µή χάσουµε αὐτή τή δυνατότητα πού µᾶς προσφέρει ἡ Εκκλησία καί ἄς στηρίξουµε αὐτή τήν ὡραία προσπάθεια, µέ τή συµµετοχή µας στίς ΕΣΜΑΓ, τῶν ὁποίων ἡ ἔναρξη γιά τήν Ενορία µας προγραµµατίστηκε γιά τήν Τετάρτη 17 Ὀκτωβρίου στίς 6.00 µ.µ. µετά τήν καθιερωµένη Μικρή Παράκληση στήν Παναγία µας. Ὁ Ὑπεύθυνος τῶν ΕΣΜΑΓ π. Γεράσιµος Φακιώλας 4

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ὁ Μακαριώτατος στὸ χειρουργεῖο Αὐτὴν τὴν ὥρα, ποὺ σύρονται αὐτὲς οἱ γραμμὲς καὶ ἑτοιμάζεται τὸ περιοδικό μας γιὰ τὸ τυπογραφεῖο πληροφορηθήκαμε ὅτι ἂν καὶ βρέθηκε τὸ πολυπόθητο μόσχευμα ἡ μεταμόσχευση δὲν ἔγινε. Ἡ Ἐνορία μας ὁλόκληρη εὔχεται καὶ προσεύχεται στὸν ἐλεήμονα Κύριό μας ὁ Θεὸς νὰ δίδει δύναμη καὶ ἀντοχὴ στὸν Μακαριώτατο, ὥστε νὰ ἀντέξῃ καὶ αὐτὴ τὴ δοκιμασία. Ὥρα ἀναχωρήσεως: 3.00 μ.μ. Πληροφορίες κρατήσεις θέσεων στὴν Γραμματεία τῆς Στέγης μας καθημερινὰ 9.00 π.μ.-12 μ. Πρόγραµµα Πανηγύρεως Ἁγ. Γερασίµου Παρασκευὴ 19 Ὀκτωβρίου 6.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου 7.00 π.μ. Ὄρθρος Ἀρχιερατικὴ Θ.Λειτουργία & Λιτάνευσις τῆς Ἱ.Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ 6.00 μ.μ. Ἑσπερινὸς & Ἱ.Παράκληση τοῦ Ἁγίου Πρόγραµµα Πανηγύρεως Ἱ. Παρεκκλησίου Ἁγ. Νεκταρίου Στέγης Γερόντων Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς Παρασκευὴ 9 Νοεμβρίου 7.00 π.μ. Ὄρθρος Πανηγυρικὴ Θ.Λειτουργία 6.00 μ.μ. Ἑσπερινὸς & Ἱ.Παράκληση τοῦ Ἁγίου Ἀπογευµατινὸ προσκύνηµα Μία ἀκόμη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ πρόκειται νὰ πραγματοποιήσει ἡ Ἐνορία μας τὴν Κυριακὴ 14 Ὀκτωβρίου στὴν Ἱ.Μονὴ Προφ. Ἠλία στὰ Βίλλια Ἀττικῆς, ὅπου θὰ τελέσουμε τὸν Ἑσπερινό. Τὰ ἔσοδα ποὺ θὰ συγκεντρωθοῦν πρόκειται νὰ διατεθοῦν γιὰ τὸν ἐξωραϊσμὸ τοῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων. Ἱ. Ἀγρυπνίες Μία ἀκόμη κατανυκτικὴ Ἱ.Ἀγρυπνία τελέστηκε τὴν Πέμπτη 4 πρὸς Παρασκευὴ 5 Ὀκτωβρίου στὴν Ἐνορία μας. Ἦταν πρὸς τιμὴν τῆς Ὁσ.Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, τῆς ὁποίας τεμάχιο τοῦ Ἱ. Λειψάνου της κατέχει μεταξὺ ἄλλων ὡς κειμήλιο ἱερὸ ἡ Ἐνορία μας. Σημειωτέον ὅτι τὸ ἔφερε στὸν Ναό μας ὁ πρώην ἐφημέριος καὶ προϊστάμενός του π. Κων. Βαστάκη, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπιμεληθεῖ τὴν Ἱ.Ἀκολουθία καὶ τὸν Βίο τῆς Ὁσίας, ποὺ ἔχει μάλιστα γνωρίσει ἐπανειλημμένες ἐκδόσεις. Ὁ π. Κωνσταντῖνος μᾶς τίμησε καὶ πάλι διὰ τῆς παρουσίας του καὶ προεξῆρχε τῆς Ἱ.Ἀγρυπνίας. Τὴν Παρασκευὴ 2 πρὸς Σάββατο 3 Νοεμβρίου θὰ τελέσουμε καὶ τὴν καθιερωμένη Ἀγρυπνία στὸν Ναό μας μας ἐπὶ τῇ ἀνακομιδῇ τῶν Ἱ.Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Προστάτου καὶ Ἐφόρου τῆς Ἐνορίας μας, Ὥρα ἐνάρξεως: 8.30 μ.μ. 5

6 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ἱ. Παρεκκλήσιο Ἁγ.Ἀποστόλων Οἱ προσπάθειές μας γιὰ τὸν ἐξωραϊσμὸ τοῦ ἰστορικοῦ μας Παρεκκλησίου τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων συνεχίζονται. Ἔτσι λοιπὸν τὸ Ἐκκλησιαστικὸ μας Συμβούλιο πρόκειται νὰ ἀντικαταστήσει τὰ πρόχειρα καὶ παλαιὰ προσκυνητάρια τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων καὶ τῆς Ἁγ. Βαρβάρας, ποὺ βρίσκονται κοντὰ στὴν κεντρικὴ εἴσοδό του μὲ νέα ξυλόγλυπτα. Τὸ κόστος γιὰ τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ ἀνέρχεται στὶς 2.500,00. Ἐπίσης πρόκειται νὰ ἀλλαχθεῖ καὶ τὸ πρόχειρο παγκάρι μὲ νέο ξυλόγλυπτο, τὸ κόστος τοῦ ὁποίου ἀνέρχεται σὲ 2.500,00. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ ἀναλάβει τὸ κόστος γιὰ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἂς ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν π.φιλόθεο. Ὅπως ἐπίσης ἐνημερωθήκαμε ἀπὸ τὴν Νομαρχία Ἀθηνῶν τὸ Παρεκκλήσιό μας ἐπιχορηγήθηκε μὲ τὸ ποσὸ τῶν 1.500,00 διὰ τοῦ ΟΠΑΠ - τῇ μεσολαβήσει τῆς ημοτικῆς Συμβούλου κ. Σοφίας Λουκέρη, τὴν ὁποία εὐχαριστοῦμε - καὶ θὰ διατεθοῦν ἐπίσης γιὰ τὸν ἐξωραϊσμό του. Μὲ τὴν εὐκαιρία γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἀναρωτιόμαστε: Γιατὶ τὰ χρήματα, ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχει στὸ ταμεῖο του ὁ Σύλλογος Ἀναστηλώσεως τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων καὶ ποὺ ξεπερνοῦν τὰ ,00 δὲν διατίθενται γι αὐτό; 2 Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων Τὰ τελευταῖα χρόνια, ὅπως εἶναι γνωστὸ τελοῦμε στὴν Ἐνορία μας τὸ Σαρανταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων, τελοῦμε δηλαδὴ καθημερινὰ τὴν Θεία Λειτουργία καθ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, ἡ ὁποία ξεκινᾶ τὴν 15η Νοεμβρίου. Ἔτσι καὶ ἐφέτος πρόκειται νὰ τελέσουμε Σαρανταλείτουργο στὸ Ναό μας. Ὅσοι λοιπὸν ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν θὰ πρέπει μέχρι τότε νὰ παραδώσουν τὰ ὑπὲρ ὑγείας καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως ὀνόματα τῶν προσφιλῶν τους προσώπων, ὥστε νὰ μνημονευθοῦν κατ αὐτό. Ἔργα στὸν Ναό µας Ὅπως εἴχαμε ἀνακοινώσει πρόκειται νὰ προβοῦμε στὴν ἀλλαγὴ τοῦ καυστῆρα τοῦ Ναοῦ μας, ὁ ὁποῖος θὰ λειτουργεῖ μὲ φυσικὸ ἀέριο, ἀφοῦ ὑπάρχει ἡ ἀπαιτούμενη παροχὴ καὶ τὰ ἔξοδα ὅπως διαγράφεται γιὰ τὴν ἀγορὰ πετρελαίου θὰ εἶναι στὸ μέλλον δυσθεώρητα! Τὸ κόστος μετὰ τὸν σχετικὸ μειοδοτικὸ διαγωνισμὸ ἀνέρχεται στὰ 4.046,00, καὶ θὰ διατεθοῦν ἀπὸ τὴν Ἐρανικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ναοῦ μας. Ἐπίσης σὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ παραλάβουμε τὶς εἰκόνες ἀφ ἑνὸς τοῦ ἐφίππου Ἁγ. Γεωργίου καὶ ἀφ ἑτέρου τὴν ἄλλη εἰκόνα τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, ποὺ βρίσκεται στὸ δεξὶ προσκυνητάρι τοῦ Ναοῦ μας μετὰ τὴν συντήρησή τους. Θὰ φαίνεται καὶ πάλι ἡ παλαιὰ εἰκόνα στὸ προσκυνητάρι, ὅπως τὴν εἶχε ἁγιογραφήσει ὁ ημ. Πελεκάσης, πρὶν δηλαδὴ τὴν ἐπιζωγράφισή της. Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταµεῖο Ἦταν τὴν Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου ὅταν γιὰ ἄλλη μία φορὰ ὁρισμένες ἀπὸ τὶς κυρίες τῆς Στέγης μας συμμετεῖχαν σὲ μία μικρὴ ἐκδρομὴ στὸ Πόρτο Ράφτη. Ἐκεῖ ἔφαγαν καὶ εἶχαν μιὰ μικρὴ εὐκαιρία νὰ βρεθοῦν σὲ ἕνα εὐχάριστο περιβάλλον, ἔξω ἀπὸ τὸ κτίριο τῆς Στέγης καὶ μακρυὰ ἀπὸ τὴν καθημερινότητα. Μετὰ τὴν τοποθέτηση τῆς πέργκολας στὸν 6

7 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ τέταρτο καὶ τὸν πέμπτο ὄροφο τοῦ κτιρίου τῆς Στέγης μας ὁλοκληρώθηκε καὶ ἡ φύτευση τῶν καλλωπιστικῶν φυτῶν, τὰ ὁποῖα προϊόντος τοῦ χρόνου πιστεύουμε θὰ δώσουν μία Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νικοπόλεως κ. Πέτρος κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ στὸν Ναό μας. ἄλλη εὐχάριστη νότα στὴν διαμονὴ τῶν περιθαλπομένων κυριῶν τῆς Στέγης μας, οἱ ὁποῖες τὰ δέχθηκαν μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ ἀγάπη. Τὸ κόστος γιὰ τὴν ἀγορὰ καὶ τακτοποίησή τους ἀνῆλθε στὰ 1.868,85. Ἐπίσης ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀντικατάσταση 16 ἐκ τῶν θυρῶν τῶν λουτρῶν τῶν δωματίων διαμονῆς τῶν κυριῶν μὲ νέες, ὅπως ἄλλωστε εἶχε προγραμματισθεῖ. Τὸ κόστος τους ἀνῆλθε στὶς 7.000,00. Ἕπεται ἡ ὁλοκλήρωση τῶν ἠλεκτρολογικῶν ἐργασιῶν καὶ ἡ μελέτη καὶ τοποθέτηση τῆς πυρασφάλειας. Στὶς ἄμεσες προτεραιότητές μας βρίσκεται ἀκόμη ἡ ἀνακαίνιση ἑνὸς ἀκόμη διαμερίσματος τῆς Ἐνορίας μας, ὥστε νὰ ἐνοικιασθεῖ καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ ἔσοδα, ὅπως ἀπὸ ὅλα τὰ ἀκίνητά μας, νὰ ἐνισχύουν τακτικὰ τὴν Στέγη Γερόντων καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου μας. Ἀπὸ τὴν Ἀγρυπνία τῆς Ὁσ. Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ στὸν Ναό μας. 7

8 ΔΩΡΕΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος...100,00 Ἀνώνυμος...100,00 Ἀνώνυμος... 70,00 Ἀσημακοπούλου Ἀργυρώ... 60,00 Ἀσημακοπούλου Σοφία... 50,00 Βάχλα Εὐγενία... 50,00 Βιλμέζη Ἀναστασία...100,00 Γαβουνέλη Ἐλπινίκη...100,00 Γιαννοπούλου-Μπάκα Μαρία...100,00 Γόνδου Μαρία...100,00 Δοντᾶς Νικόλαος...140,00 Δρακουλαράκου Μαρία... 50,00 Εὐαγγελοπούλου Ἀλεξάνδρα... 50,00 Καζάζου Βικτωρία...120,00 Καζάζου Βικτωρία...100,00 Κατόπη Ἀγγελική...200,00 Κονδύλης Ἰωάννης... 50,00 Μαλαβράνης Δημήτριος... 50,00 Μαλούκου Παρασκευή... 70,00 Μπελεξῆ Φώτης & Ἐβελίνα...100,00 Μπλοῦτσος Ἀντώνιος... 80,00 Μπούκη Βασιλική...100,00 Ντελκῆς Κωνσταντῖνος...500,00 Οἰκονομίδου Οὐρανία... 50,00 Παλιούρας Κωνσταντῖνος... 80,00 Παναγόπουλος Ἰωάννης...140,00 Πάνου Αἰκατερίνη...100,00 Παπαθανασοπούλου Βασιλική ,00 Παπανότης Παῦλος... 82,00 Πρόκου Μαριάνθη...100,00 Σακαλῆς Ἀνδρέας...100,00 Σερέλη Ἑλένη...100,00 Σκληροῦ Εὔη...250,00 Τριανταφυλλίδη Νίκη...300,00 Τριανταφύλλου Μαρία...100,00 Χαραλαμπόπουλος Βασίλειος... 50,00 Χατζηνάκου Στέλλα... 70,00 Ψάρρη Ἀθηνᾶ...100,00 Διάφοροι δωρηταί...135,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων-Κανάρη...184,60 ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη,

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Βαστάκη Τὴν Κυριακὴ 9 Μαρτίου τὸ Ἐκκλη σιαστικὸ Συµ- βούλιο καὶ τὸ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλο- πτώχου Ταµείου τῆς Ἐνορίας µας, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προέδρου τους π.φιλοθέ-

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους Οἱ ὡραιότερες διακοπὲς Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους μῆνες τοῦ ἔτους θεωρῶ ὅτι εἶναι ὁ Ἰούλιος καὶ αὐτὸ ὄχι μόνο γιατὶ φεύγουμε οἱ περισσότεροι γιὰ τὶς καλοκαιρινές μας διακοπές, (μιὰ μικρὴ ἀνάπαυλα ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη Ἑβδοµάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα θά ἑορτάσουµε τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τότε µιά λησµονηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 708 Ἀριθμ. Ἀθήνῃσι 12

Διαβάστε περισσότερα

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Λιτανεια ψυχων Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ὲ ὥρα ἀπόβραδη, ἑσπερινή, ἀκού- πάλι ὁ εὔρρυθµος µνηµό- Σγεται συνος λόγος, µὲ τὰ λόγια τὰ ἐλπιδόφρονα, ποὺ παρέχουν στὴν ψυχὴ παραµυθία καὶ φωτοβολία οὐράνια,

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου Άσκηση 1η Η σκληρή δουλειά των γραφέων Στα βυζαντινά μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας

Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἡ ἑορτή γενικά εἶναι μιά βαθειά ψυχική ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε ψυχικά ὑγιής ἄνθρωπος αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη καί θέλει μέσα του νά ἑορτάσει. Ἔτσι ἡ ἑορτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ορτ τ ς τ ς Πεντηκοστ ς έν εἶμαι σίγουρος ὅτι ἔχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τό βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Καταλαβαίνουμε, ἀσφαλῶς, καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΑ Διδάσκουσα: Δέσποινα Χριστοφή-Λοΐζου Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 2012-2013 1 http://www.unicef.gr/oldpress/pdfs/mag63_b.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν

Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοῦ Δαρείου τὸ 333 π.χ. κρίθηκε ἡ τύχη τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη Ἀρχαία Ἑλληνική κληρονοµιά καί Βυζάντιο Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη πορεία τοῦ Βυζαντίου, διαπιστώνουµε πώς τό «ὁµόδοξο» καί τό «ὁµόγλωσσο», ὁδήγησαν στό «ὁµότροπο», δηλαδή, τόν κοινό τρόπο πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 62 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 62 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Η ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ηβάπτιση τοῦ Ἰησοῦ στὸν Ἰορδάνη, ἡ ὁποία περιέχει ὅλα τὰ µυστήρια τῆς σωτηρίας µας, δὲν εἶναι µονάχα ἡ φανέρωσή Του ὡς Μεσσία, ὡς πάσχοντα ούλου τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἐπίσης ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 1-2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 1-2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 1-2 2 Θ Ε Μ Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ Β Α Ρ Ν Α Β Α Σ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Avenue de Stalingrad, Bruxelles Tél./Fax: 02/ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Πρόγραμμα. Avenue de Stalingrad, Bruxelles Tél./Fax: 02/ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Avenue de Stalingrad, 34-1000 Bruxelles Tél./Fax: 02/512.19.13 Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα