ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2013 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αρ. Πρωτ. : 5676 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες : Αμπελόκηποι - ΑΘΗΝΑ : Δημήτριος Πλουμιστός, Γιώργος Φράγκος Τηλέφωνα : , Τηλ. Κέντρο : FAX : Εmail : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΜΕΑ (DOMAIN CONTROLLER) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, διακομιστή ελέγχου τομέα (domain controller) και λοιπού συναφούς εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Αρχής. Έχοντας υπόψη: 1 Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'- 15/9/2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4072/2012 και το Ν.4146/ Της αριθμ. 7929/ (ΥΟΔΔ 601) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 3. Της αριθμ. 7070/ (ΥΟΔΔ 497) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα Διορισμός Αντιπροέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 4. Της αριθμ /11/2013 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα Διορισμός μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΥΟΔΔ 563). 5. Του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 1

2 6. Του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 7. Του ΠΔ 122/2012 με θέμα Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (ΦΕΚ Α' 215). 8. Του ΠΔ 123/2012 με θέμα Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (ΦΕΚ 216-5/11/2012). 9. Του ΠΔ 43/2013 (ΦΕΚ 80 Α') Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 10. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95) «Προμήθεια του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 11. To Άρθρο 6 παρ.1 του Ν 3861/2010 (Α' 112) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια». Της 214/ Απόφασης της Αρχής (ΑΔΑ : ΒΕ500ΞΤΒ-ΩΧ8) με θέμα την συγκρότηση Επιτροπών του Άρθρου 18 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΠΔ 43/2013, ΦΕΚ 80Α), με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού, η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και η επιτροπή παραλαβής, για τις προμήθειες της Αρχής του έτους Του με αρ πρωτ 4660/14/10/2013 αίτημα της Διεύθυνσης Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρωτογενές αίτημα) με θέμα την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού δικτύου και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, όπου έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ : 13REQ Της με αρ. πρωτ. 5489/ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και έλαβε ΑΔΑ : ΒΛΓΩΟΞΤΒ-0Η7) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ : 13REQ Της υπ' αρ. 552/ Απόφασης της Αρχής με θέμα Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού δικτύου και λοιπού συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ ΒΛΓΚΟΞΤΒ-Π34). Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια είκοσι ενός (21) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ενός (1) διακομιστή τομέα ελέγχου (domain controller) και συναφούς εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Αρχής. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (28.000,00 ), μη συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία εικοσιτριών (23) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξής του στην επίσημη ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (www.eaadhsy.gr), ήτοι την 23/12/2013, και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι την 15/01/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ. στα γραφεία της Αρχής Κηφισίας , Αμπελόκηποι, Αθήνα ( 5ος όροφος Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης). Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή αό την οποία προκύπτει η ημερομηνία αποστολής ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 2

3 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Με εντολή Προέδρου Ο Γενικός Διευθυντής Θεόδωρος Σαρρής Εσωτερική Διανομή Γραφείο Προέδρου Γενικός Διευθυντής Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλ. Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ) ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού δικτύου και λοιπού συναφούς εξοπλισμού Είκοσι ένας (21) ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένας (1) διακομιστής τομέα ελέγχου με τα εξαρτήματά τους και συναφή εξοπλισμός Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Κηφισίας , Αμπελόκηποι Αθήνα Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (28.000,00 ), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΚΑΕ 7123 του Προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη, ως ακολούθως: 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α: 1. Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή έχει σκοπό την προμήθεια είκοσι ενός (21) ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός (1) διακομιστής τομέα ελέγχου και συναφή εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Αρχής. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: (α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, (γ) συνεταιρισμοί, (δ) κοινοπραξίες (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ΠΔ60/2007). Ο όρος «ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 4. Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ #28.000,00#, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πληρωμή θα γίνει ως εξής: Εξόφληση 100% του τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 214/ Απόφαση της Αρχής. Με απόφαση της Αρχής και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση της προμήθειας και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο προμηθευτής υπαιτίως δεν παραδίδει το υλικό σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου και την καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/ Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. Οι προσφορές πρέπει: 5.1. Nα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα Nα είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5676/ Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια είκοσι ενός (21) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ενός (1) διακομιστή τομέα ελέγχου με τα εξαρτήματά τους και συναφούς εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Αρχής. 5

6 Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α 75), στην οποία : - να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. - να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. - ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. - ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του ΠΔ 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 2. Ανεξάρτητο και σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (πρωτότυπο και αντίγραφο) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 3. Ανεξάρτητο και σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία, (πρωτότυπο και αντίγραφο) στα οποία θα αναγράφονται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται παρακάτω: Τιμή μονάδας με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή μονάδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Φ.Π.Α. O Φ.Π.Α που επιβαρύνει την τιμή των προσφερόμενων ειδών σε ποσοστό επί τοις εκατό (%),και σε ποσό θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην κύρια τιμή (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.) Η πληρωμή θα γίνει με εξόφληση 100% του τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 214/ Απόφαση της Αρχής. Σημειώνεται ότι : Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Κάθε τιμολόγιο του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν αποκλειστικά. Πριν από κάθε πληρωμή πρέπει να υποβάλλεται και η βεβαίωση καταβολής στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο φορέα των υποχρεωτικών εισφορών ασφάλισης του προσωπικού, φορολογική ενημερότητα καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτηση του σε τρίτο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αρχής. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η Αρχή έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 6

7 ΜΕΡΟΣ Β: 1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 214/ Απόφαση της Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ως εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και στην συνέχεια οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και αξιολογεί τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν.2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: α) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει με έγγραφό της. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η Επιτροπή μονογράφει όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Εν συνεχεία, καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, η οποία συντάσσει σχετική εισήγηση προς την Αρχή. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή της Αρχής για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Όταν ο προσφέρων, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω 7

8 καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από τη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, προς τον επιλεγέντα υποψήφιο. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης) αναγνωρισμένου πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή του ETAA (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ποσού ίσου με το 10% της συνολική συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ118/07. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Επίσης πριν την αποδέσμευση της ανωτέρω εγγυητικής καλής εκτέλεσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δύο εγγυητικες επιστολές Τραπέζης καλής λειτουργίας, των ειδών, συνολικού ποσού ίσου με το 3% της συμβατικής αξίας αυτού χωρίς ΦΠΑ. Η μία εγγυητική επιστολή θα καλύπτει την καλή λειτουργία για τρία (3) έτη για τους υπολογιστές και τις οθόνες τους που συμπεριλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης δηλαδή την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήματος, τα εξαρτήματα, την εργασία, τη μεταφορά των συσκευών και την onsite υποστήριξη η άλλη εγγυητική επιστολή θα καλύπτει την καλή λειτουργία για πέντε (5) έτη για τον διακομιστή ελέγχου τομέα (domain controller) που συμπεριλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης δηλαδή την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήματος, τα εξαρτήματα, την εργασία, τη μεταφορά των συσκευών και την onsite υποστήριξη. 6.ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ Η Επιτροπή Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του αποτελέσματος δύναται να προτείνει την κατακύρωση της προκείμενης προμήθειας των προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα υπερβαίνει το 30% του αριθμού των τεμαχίων (ήτοι 21 * 30% 6 ) (παρ. α, άρθρο 21 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150Α/ ). 7.ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 214/ Απόφαση της Αρχής. 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ pc 1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συστήματος pc 1.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο pc 1.2 Ποσότητα 21 pc 1.3 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του προμηθευτή. Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. pc 1.4 Να υπάρχει δυνατότητα επανεγκατάστασης του προεγκαταστημένου λειτουργικού συστήματος, καθώς και του συνοδευτικού του λογισμικού με απλή διαδικασία. pc 1.5 Οι βασικές διακριτές συνιστώσες του συστήματος (πληκτρολόγιο - ποντίκι - κεντρική μονάδα) θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή και να καλύπτονται από τους ίδιους όρους εγγύησης. pc 1.6 Να αναφερθεί το επίπεδο θορύβου σε bystander position σε typical configuration βάση του ISO pc 1.7 Πιστοποίηση RoHS WEEE. Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. pc 1.8 Πιστοποίηση Energy Star. Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. pc 2 Κεντρική μονάδα pc 2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά : pc Να αναφερθεί κατασκευαστής, το μοντέλο και ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου. pc Τύπος κουτιού micro ή mini pc Να αναφερθούν οι εξωτερικές διαστάσεις της κεντρικής μονάδας pc 2.2 Επεξεργαστής : pc Να αναφερθεί ο τύπος επεξεργαστή (συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του επεξεργαστή) pc Αριθμός πυρήνων 4 pc Υποστήριξη instruction set 64 bit pc Κλίμακα ολοκλήρωσης (Semiconductor Device Fabrication) 32 nm pc Να αναφερθεί το όνομα του μοντέλου του επεξεργαστή pc Να αναφερθεί η συχνότητα πυρήνα (ταχύτητα) pc Να αναφερθεί το μέγεθος μνήμης cache pc Να αναφερθεί η συχνότητα διαύλου pc Θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με ανακοίνωση διάθεσης μέσα στους τελευταίους 18 μήνες, πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Να προσκομιστούν σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή. pc 2.3 Μητρική Πλακέτα (motherboard) : pc USB θύρες τύπου USB pc USB θύρες τύπου USB pc Να παρέχονται τουλάχιστον 2 από τις προαναφερθείσες usb θύρες ("pc 2.3.1" ή "pc 2.3.2") στο μπροστινό μέρος της κεντρικής μονάδας pc Θύρα PS/2 Προαιρετικά pc Θύρα εξόδου VGA NAI pc Θύρα εξόδου HDMI ή DVI pc Υποστήριξη ταυτόχρονης λειτουργίας δύο (2) οθονών pc Τύπος Υποστηριζόμενης Μνήμης DDR3 pc Kάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps 9

10 pc Kάρτα ήχου pc Υποστήριξη δίσκων τύπου SATA 3 pc Να αναφερθεί ο αριθμός θυρών τύπου SATA pc Να αναφερθεί το μοντέλο της μητρικής πλακέτας pc Να αναφερθεί η μέγιστη μνήμη RAM pc 2.4 Υποσύστημα Γραφικών : pc Να αναφερθεί ο τύπος (dedicated ή integrated) pc Να αναφερθεί η μέγιστη ποσότητα μνήμης γραφικών pc Υποστήριξη Full HD ανάλυσης pc 2.5 Μνήμη RAM : pc Προσφερόμενη μνήμη 4 GB pc Τύπος Μνήμης DDR3 NAI pc Ταχύτητα διαύλου μνήμης 1333 ΜΗz pc 2.6 Σκληρός Δίσκος : pc Χωρητικότητα 500 GB pc Τύπος Σύνδεσης SATA 3 pc Ταχύτητα προσπέλασης 7200 rpm pc 2.7 Οπτικός οδηγός : pc Υποστήριξη οπτικών μέσων CD/DVD±RW DL pc Τύπος σύνδεσης SATA NAI pc Να αναφερθούν η ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής pc 2.8 Πληκτρολόγιο : pc Πλήρες, συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων, με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. pc Τύπος σύνδεσης USB pc 2.9 Ποντίκι : pc Τύπου laser, 3 πλήκτρων, κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. pc Τύπος σύνδεσης USB pc 2.10 Τροφοδοτικό : pc Υποστήριξη τάσης λειτουργίας Eλληνικού ηλεκτρικού συστήματος ( V, 50Hz) pc Να αναφερθεί ονομαστική ισχύς τροφοδοτικού NAI pc Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο τροφοδοτικού pc 3 Οθόνη pc 3.1 Διαγώνιος Οθόνης 21,5 ίντσες pc 3.2 Τύπος Οθόνης LED pc 3.3 Να αναφερθεί η μέγιστη ανάλυση (pixel) pc 3.4 Γωνία θέασης (οριζόντια) 160 μοίρες pc 3.5 Οθόνη ευρείας θέασης (widescreen) pc 3.6 Χρόνος απόκρισης 5 ms pc 3.7 Φωτεινότητα 250 cd/m2 pc 3.8 Θύρα VGA Προαιρετικά pc 3.9 Θύρα HDMI ή DVI pc 3.10 Ενσωματωμένα ή προσαρτημένα ηχεία pc 3.11 Πιστοποίηση TUV GS pc 3.12 Πιστοποίηση RoHS WEEE pc 3.13 Πιστοποίηση Energy Star pc 4 pc 4.1 pc 4.2 Λειτουργικό Σύστημα Λειτουργικό σύστημα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και το επίσημο CD εγκατάστασης. Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας στην Ελληνική γλώσσα που να καλύπτουν όλη την λειτουργικότητα του συστήματος 10

11 pc 4.3 pc 5 Στο λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ευρεία ποικιλία βοηθητικών συσκευών / προγραμμάτων ειδικών για χρήση από ΑΜΕΑ, καλύπτοντας άτομα με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης & ακοής, καθώς και μαθησιακά / νοητικά προβλήματα Εγγύηση pc 5.1 Απόκριση αιτήματος επισκευής, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας pc 5.2 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας, από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού, για τουλάχιστον τρία (3) έτη, η οποία για το διάστημα των τριών (3) ετών θα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα κάτωθι : Αναβαθμίσεις / Αλλαγή, του προσφερόμενου εξοπλισμού (HW και SW), onsite ή μέσω Remote Access Τηλεφωνική ή ή Chat ή Remote Access υποστήριξη / συντήρηση του εξοπλισμού (HW και SW), τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και τις ώρες (από 09:00 έως και 17:00) pc 6 Συνοδευτικά pc 6.1 pc 6.2 pc 6.3 pc 7 pc 7.1 pc 7.2 pc 7.3 pc 8 pc 8.1 pc 8.2 Να προσφερθούν τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης: - για παροχή ρεύματος κάθε κεντρικής μονάδας και οθόνης με αντίστοιχη πρίζα ρεύματος - για παροχή σήματος video σε κάθε οθόνη από την αντίστοιχη κεντρική μονάδα Να προσφερθεί καλώδιο δικτύου UTP χρώματος λευκού, τύπου CAT 6 patch cord για την σύνδεση κάθε κεντρικής μονάδας επιτραπέζιου υπολογιστή με πρίζα δικτύου (μήκος 5m) Να προσκομιστούν εγχειρίδια, δελτία προδιαγραφών κλπ, όλων των επιμέρους υποσυστημάτων. Πιστοποιήσεις Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση CE, από αναγνωρισμένο φορέα. Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001. Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. Λογισμικό Προεγκατεστημένο λογισμικό αυτοματισμού γραφείου (μέσω μιας συνολικής σουίτας εφαρμογών ή/ και μέσω ενός συνόλου από αυτόνομες εφαρμογές) με εξελληνισμένη διεπαφή χρήστη (User Interface) και με υποστήριξη ελληνικών (συλλαβισμός, ορθογραφικός έλεγχος), που να περιλαμβάνει εφαρμογές για επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας καθώς και δυνατότητα αποθήκευσης των αρχείων σε μορφή PDF. Προεγκατεστημένο λογισμικό ασφάλειας και προστασίας (μέσω συνολικής σουίτας εφαρμογών ή/ και μέσω ενός συνόλου από αυτόνομες εφαρμογές anti-malware για προστασία από computer viruses, spyware, rootkits και trojan horses. Να αναφερθούν ενδεχόμενες πρόσθετες λειτουργίες ασφάλειας και προστασίας. pc 8.3 Προεγκατεστημένο λογισμικό ανάγνωσης αρχείων PDF NAI NAI NAI NAI pc 8.4 Προεγκατεστημένο λογισμικό συμπίεσης/αποσυμπίεσης αρχείων zip pc 9 Πρόσθετα 11

12 pc 9.1 Να προσφερθούν τρεις (3) πρόσθετες οθόνες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ενότητας "pc 3" για χρήση ως δεύτερης οθόνης σε αντίστοιχα τρεις (3) από τις προαναφερθέντες κεντρικές μονάδες επιτραπέζιων υπολογιστών pc 9.2 Να προσφερθεί το απαραίτητο καλώδιο σύνδεσης κάθε πρόσθετης οθόνης με την αντίστοιχη κεντρική μονάδα του επιτραπέζιου υπολογιστή Διακομιστής Τομέα Ελέγχου (Domain Controller) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 Γενικά Χαρακτηριστικά 1.1 Κατασκευαστής και μοντέλο Να αναφερθεί 1.2 Ποσότητα Υποστήριξη τάσης λειτουργίας ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος ( V, 50Hz) 1.4 hot swap τροφοδοτικό 700 Watt έκαστο Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. Το μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς και κατά την περίοδο τις παράδοσης του. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life. Να προσκομιστούν σχετικά στοιχεία από τον 1.6 κατασκευαστή. Σε περίπτωση που στην περίοδο παράδοσης ανακοινωθεί παύση ή κατάσταση End Of Life, o Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μοντέλο αντίστοιχης τεχνολογίας χωρίς κανένα επιπλέον κόστος και αλλαγή χρονοδιαγράμματος. Να αναγραφεί η χώρα προέλευσης και κατασκευής των ειδών που προσφέρονται (η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται για προϊόντα κοινοτικής 1.7 προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, να αναγράφεται ότι τα προϊόντα προέρχονται από την Ε.Ε. χωρίς να αναφέρεται το συγκεκριμένο κράτοςμέλος προέλευσης) και το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα είδη, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Rack mounted. Θα πρέπει να προσφερθεί όλος ο εξοπλισμός που απαιτείται 1.8 για την τοποθέτηση του Server στο Rack, όπως π.χ. πλήρες Rack Rail Kit, cable management κ.λπ. 2 Επεξεργαστής 2.1 Πλήθος προσφερόμενων επεξεργαστών Ταχύτητα Επεξεργαστή 2.4 GHz 2.3 Αριθμός Πυρήνων για κάθε επεξεργαστή Ημερομηνία αρχικής Έκδοσης Επεξεργαστή εντός των τελευταίων 8 μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 2.5 Να αναφερθεί το συγκεκριμένο μοντέλο και τα χαρακτηριστικά του (συχνότητα πυρήνα, μέγεθος μνήμης cache, συχνότητα διαύλου) 12

13 2.6 System Bus 8 GT/s 2.7 L3 cache 20 MB 3 Μνήμη RAM 3.1 Προσφερόμενη μνήμη RAM. Να επιμεριστεί σε υποδοχές (slots) με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτρέπεται ο διαπλασιασμός της μνήμης χωρίς αντικατάσταση των προσφερόμενων μνημών. 64 GB 3.2 Μέγιστο δυνατό μέγεθος μνήμης RAM 384 GB 3.3 Τύπος Μνήμης DDR3 3.4 Ταχύτητα Διαύλου μνήμης 1333 ΜΗz 4 Σκληροί Δίσκοι 4.1 Πλήθος δίσκων hot plug Τύπος Σύνδεσης SAS 4.4 Χωρητικότητα κάθε δίσκου 600 GB 4.5 Ταχύτητα δίσκου rpm 4.6 Τύπος συστοιχίας RAID RAID 1 5 Μητρική Κάρτα (motherboard) 5.1 Υποδοχές hot plug SAS Υποδοχές PCI-Express Υποδοχές για CPU USB 2.0 θύρες (τουλάχιστον μία εκ των οποίων να βρίσκεται μπροστά) Θύρα PS/2 Προαιρετικά 5.6 Θύρα VGA 5.7 DDR3 up to Τύπος Υποστηριζόμενης Μνήμης RAM 1600Mhz 5.8 Θύρες δικτύου SFP+ 10 Gbit Hardware RAID controller 0,1,5, Να αναφερθεί το μοντέλο της Μητρικής κάρτας και chipset μητρικής 6 Υποσύστημα Γραφικών 6.1 Να αναφερθεί ο τύπος (cpu integrated / onboard κλπ) 6.2 Να αναφερθεί η ποσότητα μνήμης γραφικών 6.3 Δυνατότητες γραφικών SVGA 7 Οπτικά μέσα 7.1 Οπτικό μέσο DVD ± R/RW SATA 7.2 Εγγραφή σε Dual Layer δίσκους 7.3 Να αναφερθούν η ταχύτητες ανάγνωσης / εγγραφής 8 Λογισμικό 8.1 Λειτουργικό Σύστημα MS Windows Server 2012 Standard ή μεταγενέστερο, Gov OLP (αναβαθμίσιμη σε μεγαλύτερη έκδοση) 8.2 Άδειες χρήσης Client Access Licenses (CALs) για 110 χρήστες NAI 9 Εγγύηση 9.1 Απόκριση αιτήματος επισκευής, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας 9.2 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας, από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, η οποία για το διάστημα των πέντε (5) ετών θα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα κάτωθι : Αναβαθμίσεις / Αλλαγή, του προσφερόμενου εξοπλισμού (HW και SW), onsite ή μέσω Remote Access Τηλεφωνική ή ή Chat ή Remote Access υποστήριξη / συντήρηση του εξοπλισμού (HW και SW), τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και τις ώρες (από 09:00 έως και 17:00) NAI 10 Υπηρεσίες 10.1 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού 10.2 Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση/παραμετροποίηση του διακομιστή 11 Καλωδίωση 11.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 13

14 Καλώδια Υλικό κατασκευής Χαλκός Twinaxial Μήκος 3 μέτρα Βύσμα Υποδοχής 1 x SFP Βύσμα Απόληξης 1 x SFP+ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΜΕΑ (DOMAIN CONTROLLER) 1. Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους θα περιλάβουν φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές απαντημένες με την ίδια σειρά και αρίθμηση και με αντίστοιχες παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια για την τεκμηρίωση των απαντήσεων τους. 2. Τα προς προμήθεια είδη να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 3. Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν στην έδρα της Αρχής, Κηφισίας , Αμπελόκηποι Αθήνα, έτοιμα προς λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο της Αρχής μαζί με όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και τη διασύνδεσή τους, ήτοι καλώδια δικτύου και καλώδια συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, τους οδηγούς (drivers) των επιμέρους συσκευών και όποια άλλα βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών καθώς τις απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος και κάθε ζητούμενου λογισμικού. 4. Να παραδοθούν τα επίσημα CD/DVD εγκατάστασης για το λειτουργικό σύστημα και κάθε ζητούμενο λογισμικό ώστε να χρησιμοποιηθούν και για την επανάκτηση προγραμμάτων σε περίπτωση ανάγκης. 5. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με τα εξαρτήματα τους που συμπεριλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης δηλαδή την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήματος, τα εξαρτήματα, την εργασία, τη μεταφορά των συσκευών και την onsite υποστήριξη. 6. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε (5) έτη για το διακομιστή ελέγχου τομέα (domain controller) τα εξαρτήματα τους που συμπεριλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης δηλαδή την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήματος, τα εξαρτήματα, την εργασία, τη μεταφορά των συσκευών και την onsite υποστήριξη. 7. Οι υποψήφιοι να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση και υποδομή για την παροχή συντήρησηςτεχνικής υποστήριξης καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Να αναφερθούν όλα τα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης. 8. Να προσφερθεί όσον αφορά το διακομιστή ελέγχου τομέα (domain controller) η εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού, η δημιουργία forest domain controller, καθώς και η εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση/παραμετροποίηση του διακομιστή. 9. Οι προσφερόμενοι σκληροί δίσκοι του διακομιστή ελέγχου τομέα (domain controller) θα πρέπει να μην έχουν συνεχόμενο σειριακό αριθμό παραγωγής, ήτοι να μην ανήκουν στην ίδια κατασκευαστική παρτίδα. 10. Συμβατότητα με την υφιστάμενη Τηλεπικοινωνιακή & Πληροφοριακή Υποδομή Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Όσον αφορά: - Υλικό / Λειτουργικό Σύστημα Στην ΕΑΑΔΗΣΥ λειτουργεί ένας (1) διακομιστής με Microsoft Windows 2011 Small Business Server (SBS) Standard Edition o οποίος παρέχει υπηρεσίες Active Directory Domain ενώ λειτουργεί και ως εξυπηρετητής εφεδρικών αντιγράφων αρχείων των χρηστών (File Backup Server). Κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη η ορθή και συνεχή συνεργασία του ως άνω διακομιστή με τον υπό προμήθεια διακομιστή όπως αυτός προδιαγράφεται. Η δρομολόγηση των τηλεφωνικών κλήσεων λαμβάνει χώρα μέσω της εφαρμογής ELASTIX που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε ξεχωριστό εξυπηρετητή. Επιπρόσθετα, ένας εξυπηρετητής φιλοξενεί την εφαρμογή Μισθοδοσίας / Διαχείρισης Προσωπικού της ΕΑΑΔΗΣΥ. Οι σχετικές εφαρμογές πελάτη εξυπηρετητή (client server) που χρησιμοποιούνται είναι η Οικονομική Διαχείριση, η Γενική Αναλυτική Λογιστική και η Μισθοδοσία / Διαχείριση Προσωπικού της. Τα 14

15 δεδομένα τους αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων (DataBases, DBs) σε Oracle Database 10g. Οι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) των χρηστών έχουν ως λειτουργικό σύστημα Windows 8 Professional Greek Edition (ποσοστό 54%) και Windows 7 Professional Greek Edition (ποσοστό 46%). - Δικτυακή Υποδομή Στο κτίριο της ΕΑΑΔΗΣΥ επί της οδού Κηφισίας 7, υπάρχουν έξι (6) Switches μέσω των οποίων δρομολογούνται δεδομένα και τηλεφωνία. Σε αυτό συνδέονται οι εξυπηρετητές/διακομιστές και οι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) των χρηστών μέσω δομημένης καλωδίωσης CAT 6A. Η σύνδεση με το Διαδίκτυο (Internet) παρέχεται μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ με οπτική ίνα (Fiber Optic, FO) και διαμοιράζεται μέσω ενός δρομολογητή (router). 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα... (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης... ΕΥΡΩ... Προς ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Κηφισίας Αμπελόκηποι Αθήνα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων..για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια (αρ.διακ/ξης /.) προς κάλυψη αναγκών της Αρχής και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας...ευρω αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 16

17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα... (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης... ΕΥΡΩ... Προς ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Κηφισίας Αμπελόκηποι Αθήνα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων..για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων ειδών της με αριθμό.σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια (αρ.διακ/ξης /.) προς κάλυψη αναγκών της Αρχής και το οποίο ποσόν καλύπτει το 3% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας...ευρω αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΠΡΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1, ΤΚ 10677 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3322035 Αριθμ. Πρωτ: 951.1/ 39 /15 Αριθμ. Σχεδίου: 38 ΑΘΗΝΑ, 16 / 01 /2015 ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΕΞΙ (16) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001552460 2013-07-23

13PROC001552460 2013-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ(

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΩΝΟ2Ν-ΨΒ1 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α:ΩΝΟ2Ν-ΨΒ1 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. οικ. 47197 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012 αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΩΣΨ Ν-3ΕΒ ΑΠΟΦΑΣΗ

Α Α:ΩΣΨ Ν-3ΕΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. οικ. 41365 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014 ΑΔΑ: 7Ω7Τ46ΨΖΣΠ-ΒΙΜ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:#60.000,00#

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 11/2/2013 Αριθ. Πρωτ.: 161 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No 66/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No 66/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ Αριθ. Πρωτ.: 33537 Αθήνα, 29/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No

Διαβάστε περισσότερα