InformationTechnologies C

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "InformationTechnologies C"

Transcript

1 D InformationTechnologies C onsultants & evelopers Your flexible IT support Welcome >>>>>

2 ONE STOP BUSINESS(Σ.Υ.Α.) Αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες της εποχής μας δημιουργήσαμε την OsB και αναπτύξαμε για εσάς ένα ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Σ.Υ.Α) με σκοπό να: ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΗΘΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΥΑΛΩΝ ΠΟΛΛΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜE ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΛΥΣΕΩΝ (Best of Bread) - Μηχανογράφηση (Λογισμικό και εξοπλισμός) Total Solutions. - Cloud computing,b2b, mcrm υπηρεσίες - Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες - Μελέτη και Ανάπτυξη Πωλήσεων (Εξωστρέφεια) - Κεντρικές συμφωνίες Διάθεσης Προϊόντων. - Διαφήμιση (Έντυπο - Ηλεκτρονικά), Marketing / Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις - Ασφαλιστικές καλύψεις - Νομικές Υπηρεσίες

3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρηματικό Λογισμικό Διάθεση και υποστήριξη των Εμπορικών & Λογιστικών λογισμικών της Αγοράς Altec, Singular Logic, Soft1. Ανάπτυξη λογισμικού. Λογισμικό Business Intelligence,Budgeting, Forecasting, P&L, Cash-Flow, Financial Analysis, Customizations. Δικτυακές εγκαταστάσεις & Δομημένες καλωδιώσεις Συστήματα Barcode (Αναγνώστες, εκτυπωτές, κτλ) Φορητά Τερματικά-pos, κτλ Ηλεκτρονικά Συστήματα ελέγχου τιμών. Δίκτυα, Υπολογιστές, VPN, CCTV, Τηλεφωνικά Κέντρα

4 Προώθηση πωλήσεων Οι πωλήσεις είναι ο πιο νευραλγικός τομέας μίας επιχείρησης και γι αυτό θα πρέπει η προσέγγιση και οι λύσεις που δίνονται να έχουν αναλυθεί και να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς. Οι τομείς που μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε είναι οι εξής: το τμήμα πωλήσεων (στην διεθνή ή/και στην εγχώρια αγορά) το τμήμα marketing τον εκτελωνισμό των προϊόντων τη μηχανογράφηση την εύρεση πρώτων υλών. Ενδεικτικές κινήσεις Δημιουργία φυσικού καταστήματος. Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) Δημιουργία shop in shop Διάθεση προϊόντων σε τοπικούς ντίλερ (εκτός του καταστήματος) Δυνατότητα Franchise Παρουσία για προώθηση σε διεθνείς Εκθέσεις Διαφήμιση στην τοπική κοινωνία (Τύπος, ραδιόφωνο, εκδηλώσεις) Στρατηγικό Marketing/Διαφήμιση/Επικοινωνία Η διαφήμιση παίζει σημαντικό ρόλο σε περίοδο κρίσης γιατί αυτή θα αποφέρει προσέλκυση αυτών των λίγων πλέον καταναλωτών ή πελατών! Ποιά είναι όμως τα μυστικά της επιτυχίας για τη διαφήμιση μέσα στην κρίση; -Τομέας Marketing: Έρευνα Αγοράς, Telemarketing, direct marketing, Προώθηση Πωλήσεων -Τομέας Επικοινωνίας: Υπηρεσίες εταιρικής επικοινωνίας, εμπορικής επικοινωνίας, κοινωνικής επικοινωνίας, πολιτικής επικοινωνίας, επικοινωνίας δημοσίων υποθέσεων, επικοινωνίας περιφερειακής ανάπτυξης, online επικοινωνίας. -Υπηρεσίες Ανάπτυξης: προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών, επενδυτικών πρωτοβουλιών και χρηματοδοτικών λύσεων -Αναλώσιμα Έντυπα Είδη Γραφείου Αναλώσιμα Μελάνια, Χαρτικά, Εταιρικά έντυπα, Λογιστικά Έντυπα,,,,,,Μηχανογραφικά έντυπα

5 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Technical Consulting Outsourcing Remote Support Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Τεχνική Υποστήριξη Δικτύων Πληροφοριακών και Τη λεπ ικο ινω νιακώ ν συ στη μ άτω ν Οργάνωση, εκτέλεση, εφαρμογή του έργου Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης εξοπλισμού λογισμ ικο ύ Τεχνικός έλεγχος και διάγνωση προβλήματος εξοπλισμού Εγκατάσταση,Μετεγκατάσταση Εξοπλισμού Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικώ ν πακέτω ν Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εταιρικού δικτύου Έλεγχος απόδοσης εταιρικού Δικτύου Υ π η ρ εσία Fast & Disaster Recovery Υ π η ρ εσία Α ναβ άθμιση ς Ε ξ ο π λισμ ο ύ Αυτοματισμός γρ αφ είο υ Networking & Office Automation Υ π η ρ εσίες Α σφ άλειας Δ ικ τύ ο υ Security Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και καταγραφής χώρων Access Control Έλεγχος πρόσβασης κτηρίων Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων

6 Υπηρεσίες Web Web Hosting & Κατοχύρωση domain name Υπηρεσίες e-business Solutions Κατασκευή ιστοσελίδων, e-shop, Forum, Help Desk, Reservation System, κτλ Κατασκευή Web Εφαρμογών (i-pad, i-phone, android..) Διαφημιστικές Καμπάνιες Facebook Social Media Το Facebook έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των καταναλωτών.. Σε κάθε καμπάνια Facebook έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του target group σας ώστε η διαφημιστική σας επένδυση να έχει τη μέγιστη απόδοση

7 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες - Μελέτη, δημιουργία business plan. - Εσωτερική Αναδιοργάνωση (reengineering) τω ν εσω τερ ικ ώ ν λειτο υ ρ γιώ ν τη ς εταιρ είας - Δ ιαχ είρ ιση & Ε ξ υ γίανση Ε ταιρ ειώ ν - Μελέτη βιω σιμότητας - Εξαγορά, συγχώνευση επιχειρήσεων και Clustering - Α π ο τίμ η ση αξ ίας επ ιχ ειρ ή σεω ν - Εύρεση στρατηγικώ ν επενδυτώ ν - Μελέτη, διεύρυνση χρηματοδοτήσεων - Αναχρηματοδοτήσεων και Επιχορηγήσεων. - Έλεγχος, επαναδιαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων Επιδοτούμενα προγράμματα Οι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ μας,με την πολυετή εμπειρία τους & την εξειδίκευσή τους σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ), και το δίκτυο συνεργασιών που διαθέτουν µμπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά σαν σύμβουλος σας, στην σωστή εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών ευκαιριών, προσφέροντας υπηρεσίες ποιότητας σε λογικές τιμές και αναλαμβάνοντας : Ενημέρωση και καθοδήγηση για την απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων από το κάθε πρόγραµµα Εκπόνηση µελέτης και υποβολή πρότασης Οικονομοτεχνική µελέτη Βusiness plan ( όπου απαιτείται) Υποβολή φακέλου πρότασης στους αρµόδιους φορείς Υποστήριξη πρότασης στα στάδια της αξιολόγησης

8 ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Κεφαλαιαγορά και τραπεζικό Ναυτιλιακό δίκαιο Εργατικό δίκαιο Δίκαιο κεφαλαιαγοράς Ποινικό δίκαιο Δ ιο ικ η τικό και φ ο ρ ο λογικό δ ίκαιο Δ ίκαιο β ιο μ η χ ανικ ή ς και πνευματικής ιδ ιο κ τη σίας Δ ίκαιο συ μ β άσεω ν Ε ταιρ ικό και επ ιχ ειρ η μ ατικό δ ίκαιο Α στικό δ ίκαιο Ασφαλιστικές υπηρεσίες Περιουσίας Αυτοκινήτων Μεταφορών με διεθνείς ρήτρες Γενικής αστικής & επαγγελματικής ευθύνης Ζωής υγείας ομαδικές & συντάξεως Νομικής προστασίας Σκαφών, πλοίων & αστικής ευθύνης Ευθύνης Διευθυντών επιχειρήσεων (D & O LIABILITY) Διαχείριση κινδύνων (Risk Management) Ασφαλιστικές συμβουλές

9 Συνεργασίες Ε μ είς στη ν ITCD δεν διστάζουμε ασχέτως της κρίσης να «μπούμε στα βαθιά»! Έχοντας έως τώρα αναπτύξει αξιόπιστες συνεργασίες και σοβαρές μορφές επιχειρηματικού πλάνου, βαδίζουμε πάνω σε καινοτόμες ιδέες όπου δημιουργούν μελλοντικές βάσεις, προς την συνολική-ομαδική επιτυχία!

10 Η Σωστή Ενέργεια στην Σωστή Στιγμή = ΕΠΙΤΥΧΙΑ Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, είμαστε πάντα στην διάθεση σας Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής για επιχειρήσεις Έδρα :Σμύρνης 33 Αιγάλεω Αθήνα.Τ.Τ Τηλ. / Φ αξ : Web site : Em ail :

Εταιρική Παρουσίαση. Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής & Digital Marketing με Καινοτόμες Τεχνολογίες

Εταιρική Παρουσίαση. Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής & Digital Marketing με Καινοτόμες Τεχνολογίες Εταιρική Παρουσίαση Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής & Digital Marketing με Καινοτόμες Τεχνολογίες Εξελισσόμενα Πληροφοριακά Συστήματα Διασφαλίζουν τη Διαρκή Απόδοση της Επένδυσής σας Eταιρεία Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παρέχουµε καθοδήγηση µέσα από την οποία µια επιχείρηση να µπορεί να λειτουργεί µε έναν πιο συγκροτηµένο και ελεγχόµενο τρόπο.

Παρέχουµε καθοδήγηση µέσα από την οποία µια επιχείρηση να µπορεί να λειτουργεί µε έναν πιο συγκροτηµένο και ελεγχόµενο τρόπο. Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ SBC H SBC ιδρύθηκε το 2003 από τον Χαράλαμπο και την Εβίτα Ταχατάκη, με αντικείμενο την υποστήριξη επιχειρήσεων σε οικονομοτεχνικά θέματα και σε εκπαίδευση προσωπικού. Το 2012 πρόσθεσε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Manxper 1Q Sophisticated Growth Ratios ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ταυτότητα 3 - Στελέχη 4 - Όραμα/Αξίες 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Οικονομική Διαχείριση 6 - Λογιστική Παρακολούθηση 8 - Φοροτεχνική Διεκπεραίωση 9 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ.

και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ. και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ. «Η σημερινή εποχή είναι προκλητικά γρήγορη και η πληροφόρηση αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του κάθε επιχειρηματία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2015 2016

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2015 2016 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2015 2016 Δίπλα σας, με ένα πλήρες πλέγμα οικονομικών υπηρεσιών H Λύση Συμβουλευτική αποτελεί μια σύγχρονη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Λογιστικά & Φορολογικά Εργατικά & Ασφαλιστικά Οικονομοτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-ΛΩ9. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-ΛΩ9. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ταχ. ιεύθ. : Χανδρή 3, 10180 Μοσχάτο, Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανάθεση έργου σε τρίτους (Outsourcing): Έννοια Περιεχόµενο-Ρόλος- Εφαρµογές και Τάσεις στο χώρο του

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING. Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e-marketing στην Ελλάδα (μελέτη περίπτωσης ένδυση - υπόδυση)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING. Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e-marketing στην Ελλάδα (μελέτη περίπτωσης ένδυση - υπόδυση) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e-marketing στην Ελλάδα (μελέτη περίπτωσης ένδυση - υπόδυση) Μέσα από την εργασία μας θα αναλύσουμε (1 από 2) Τ.Π.Ε Internet και Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιανουάριος 20 14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιανουάριος 20 14 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιανουάριος 2014 Όμιλος DIONIC με μια ματιά Ο όμιλος DIONIC σταδιακά τα τελευταία 18 χρόνια εξελίσσεται σε έναν ισχυρό όμιλο ευρωπαϊκού προφίλ, που δραστηριοποιείται στους τομείς της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Mάρτιος 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Mάρτιος 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Mάρτιος 2012 Όμιλος DIONIC με μια ματιά Ο όμιλος DIONIC σταδιακά τα τελευταία 15 χρόνια εξελίσσεται σε έναν ισχυρό όμιλο ευρωπαϊκού προφίλ, που δραστηριοποιείται στους τομείς της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news 2 óõíüíôçóç ΤΕΥΧΟΣ 2 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την δυνατότητα που έχετε να δημοσιεύσετε νέα σας και καταχώρησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Πετμεζά Φωτεινή (τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197 1. Οι επιχειρήσεις που βλέπουν το μέλλον πρέπει να προετοιμάζονται από σήμερα για την στιγμή της αντιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είμαστε Εισαγωγή

Ποιοί είμαστε Εισαγωγή Εταιρική Παρουσίαση Ποιοί είμαστε Η Professional Service Partners (PSP) με ανθρωποκεντρικό μήνυμα επικοινωνίας το People Supporting People, ανήκει σε μια νέα γενιά εταιριών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιούλιος 20 13

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιούλιος 20 13 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιούλιος 2013 Όμιλος DIONIC με μια ματιά Ο όμιλος DIONIC σταδιακά τα τελευταία 15 χρόνια εξελίσσεται σε έναν ισχυρό όμιλο ευρωπαϊκού προφίλ, που δραστηριοποιείται στους τομείς της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3

Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3 Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3 ΤΙΤΛΟΣ: «Η υποδοµή για την ηλεκτρονική επιχείρηση και τις ηλεκτρονικές αγορές» Συντονιστές: Σ.Σαρτζετάκης, Τ.Σκουρτσής Rapporteur: Τ.Σκουρτσής ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Φέτος, ο ΟΤΕ στην προσπάθειά του να ενημερώσει αλλά και να παρακινήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιδείξουν μια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά, προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 2013 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ IRR & PROFILE MODELS ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 8/7/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-0ΕΖ. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-0ΕΖ. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ταχ. ιεύθ. : Χανδρή 3, 10180 Μοσχάτο, Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

το κομμάτι της επιχείρησής σας που κάνει τη διαφορά!

το κομμάτι της επιχείρησής σας που κάνει τη διαφορά! Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ I Σ Η το κομμάτι της επιχείρησής σας που κάνει τη διαφορά! Η εταιρία που μπορείτε να εμπιστευτείτε! Η Megasoft κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή λογισμικού και το όνομά της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα