ΤΣΙΓΑΡΟ((ΚΑΙ((ΚΑΡΚΙΝΟΣ(( ΤΟΥ((ΠΝΕΥΜΟΝΑ( ΜΙΑ((ΟΛΕΘΡΙΑ((ΣΧΕΣΗ( ("Δράμα,"29/03/2013")"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΙΓΑΡΟ((ΚΑΙ((ΚΑΡΚΙΝΟΣ(( ΤΟΥ((ΠΝΕΥΜΟΝΑ( ΜΙΑ((ΟΛΕΘΡΙΑ((ΣΧΕΣΗ( ("Δράμα,"29/03/2013")""

Transcript

1 ΤΣΙΓΑΡΟ((ΚΑΙ((ΚΑΡΚΙΝΟΣ(( ΤΟΥ((ΠΝΕΥΜΟΝΑ( ΜΙΑ((ΟΛΕΘΡΙΑ((ΣΧΕΣΗ( (Δράμα,29/03/2013) ΜάνοςΕ.Εμμανουήλ Πνευμονολόγος ΕπιμελητήςΒ ΠνευμονολογικήΚλινικήΓ.Ν.Λαμίας

2 ΚΑΠΝΙΣΜΑ((ΚΑΙ((ΚΑΡΚΙΝΟΣ((ΤΟΥ(( ΠΝΕΥΜΟΝΑ Εισαγωγικέςέννοιες Ιστορικήαναδρομή Θνησιμότητα Αιτιολογίατηςσυσχέτισης Caπνεύμονακαιενεργητικόκάπνισμα Caπνεύμονακαιπαθητικόκάπνισμα Διακοπή,μείωση,άλλεςμορφέςκαπνίσματος

3 ΣΧΕΣΗΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Ca ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΗπλέονΣΑΦΩΣτεκμηριωμένησυσχέτιση περιβαλλοντικούπαράγονταμεανθρώπινοόγκο ΠρόκειταιγιαΠΑΓΚΟΣΜΙΑ(ΕΠΙΔΗΜΙΑπουέχει κορυφωθείστοναναπτυγμένοκόσμο,καιαναμένεται ραγδαίααύξησηστοναναπτυσσόμενοκαθώςκαισε ειδικούςπληθυσμούς(γυναίκες: καπνίσματοςκαι παιδιά:παθητικόκάπνισμα)

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ((ΤΟΥ((ΚΑΡΚΙΝΟΥ( Κάπνισμα((85( (90(%)( (Ενεργητικό,(παθητικό)(( (Διατροφή(( (λίπη,(συντηρητικά,(αλκοόλ,(κλπ.)( (Καθιστική(ζωή( (Περιβαλλοντικοί(παράγοντες(((((((((((((((((((( (αμίαντος,(ραδόνιο,(βενζένιο,(κλπ.)( (Ογκογόνοι(ιοί(( (HBV,(HCV,(HSV,(HIV,(κλπ.)( (Έκθεση(στον(ήλιο( (Οικογενειακό(ιστορικό( (Γονίδια(

5 ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Κάπνισμα(85 90%) Σε#πολύ#μικρότερο#ποσοστό: Έκθεσησεκαρκινογόνες«κόνεις»όπως:Αμίαντος, Αρσενικό,Νικέλιο,Κάδμιο,ΠολυκυκλικοίΑρωματικοί υδρογονάνθρακες,κ.α. (Ορόλοςτηςέκθεσηςείναισυμπληρωματικός). Παρουσίαπροϋπάρχουσαςνόσουτουαναπνευστικού (ΧΑΠ,πνευμονικήίνωση,φυματίωση,έλλειψηα1ΑΤ,κ.α.) Ακτινοβολία(ραδόνιο,ακτινοβολίαΧκαιγ) Ιογενείςλοιμώξεις(Συμπληρωματικήδράση). Γενετικήπροδιάθεση,διαταραχέςτουανοσοποιητικού συστήματος,διαιτητικοίπαράγοντες,φυλή,φύλο,ηλικία. Epidemiologyoflungcancer.AlbergAJ,SametJMChest.2003;123(1Suppl):21S

6 ΙΣΤΟΡΙΚΗΑΝΑΔΡΟΜΗ 1880:Μαζικήβιομηχανικήπαραγωγήτσιγάρων.(Αρχικάτατσιγάραήταν χειροποίητακαι,επομένως,ακριβά) ( Ως(το(1900:100μόνοαναφορέςστηνιατρικήβιβλιογραφίαγιαCaπνεύμονα 1912:Adler¹:374περιπτώσεις συσχέτισηεισπνοήςκαπνούκαιcaπνεύμονα 1900( (1920(:Caπνεύμονα=1%( (10%((όλωντωνμορφώνCa (Δωρεάνστουςστρατιώτεςκατάτον1 ο παγκόσμιοπόλεμο)!!! 1938:Pearl²:1 η επιστημονικήαναφοράκαπνίσματοςκαιcaπνεύμονα 1950:WynderE³.,GrahamE³.:Οριστικήαπόδειξη 1951(e(2001:DollR⁴.,HillA⁴.:Προοπτικήεπιδημιολογικήμελέτη απόδειξησε γιατρούςτηςΑγγλίας 1.Adler,L.Primarymalignantgrowthofthelungsandbronchi.NewYork,LongmansôGreen, PearlR.TOBACCOSMOKINGANDLONGEVITY.Science1938;87:216 3.WYNDEREL,GRAHAMEA.E ologicfactorsinbronchiogeniccarcinomawithspecialreferencetoindustrialexposures; reportofeighthundredfi yôsevenprovedcases.jamaarchindhygoccupmed1951;4:221 4.Mortalityinrela ontosmoking:50years'observa onsonmalebri shdoctors.dollr,petor,borehamj,sutherlandi BMJ.2004;328(7455):1519

7 ΚΑΡΚΙΝΟΣΠΝΕΥΜΟΝΑ νέεςπεριπτώσεις παγκοσμίως/έτος¹ θάνατοι παγκοσμίως/έτος¹ 1.Globalcancersta s cs,jemala,brayf,centermm,ferlayj,warde,formand.,ca CancerJClin.2011;61(2):69.

8 ΘΑΝΑΤΟΙΑΠΟCaΠΝΕΥΜΟΝΑ(Άνδρες) Jemal,A,Siegel,R,Ward,E,etal.CancerSta s cs,2009.cacancerjclin2009;59:225

9 ΘΑΝΑΤΟΙΑΠΟCaΠΝΕΥΜΟΝΑ(Γυναίκες) Jemal,A,Siegel,R,Ward,E,etal.CancerSta s cs,2009.cacancerjclin2009;59:225

10 ΡΥΘΜΟΣΑΥΞΗΣΗΣΘΑΝΑΤΩΝΤΩΝΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΡΚΙΝΟΤΟΥΠΝΕΥΜΟΝΑ DatafromParker,SL,Tong,T,Bolden,S,etal,CAôACancerJournalforClinicians1996;46:5

11 ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗΘΝΗΤΟΤΗΤΑΑΠΟ CaΠΝΕΥΜΟΝΑ(ΗΠΑ,2013) 1 ος στουςάντρες(28%)και1 ος στιςγυναίκες(26%)¹ ² 1 ος σεθανάτους/έτος( ) 14%επίπτωσηκαι νέεςπεριπτώσεις/έτος² ΘάνατοιαπόCaμαστού,προστάτηκαιεντέρου(αθροιστικά): ¹ˊ² 1ZhuL,PickleLW,GhoshK,etal.Predic ngusôandstateôlevelcancercountsforthecurrentcalendaryear:partii:evalua onofspa otemporalprojec onmethodsfor incidence.cancer.2012;118:1100ô PickleLW,HaoY,JemalA,etal.Anewmethodofes ma ngunitedstatesandstateôlevelcancerincidencecountsforthecurrentcalendaryear.cacancerjclin. 2007;57:30ô42.

12

13 Thepredictedmortalityoflungcancer(bygender) in2020usingthe2008mortalityasbaseline

14

15 Projected(lung(cancer(death(rates(in(males(by(2010(

16 Ηλικιακήδιαστρωμάτωσητωνκαπνιστών στηνπορείατουχρόνου Prevalence#of#daily#smoking#in#Greece#by#age#group,#

17 ΤΑ4ΣΤΑΔΙΑΤΗΣΕΠΙΔΗΜΙΑΣΤΟΥ Η επίπτωσητουca πνεύμονα(καιτωνθανάτων) ακολουθείμετά 20έτητην επίπτωσητου καπνίσματοςκαιστα2φύλα ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

18 ΑΚΡΙΒΗΣΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 1996 :Άμεση(συσχέτισηπαραπροϊόντοςτουκαπνού τουτσιγάρουμεcaπνεύμονα: Έναςειδικόςμεταβολίτηςτουβενζο(α)πυρενίουπου παράγεταιαπότηνκαύσητουτσιγάρουπροκαλείβλάβη σε3θέσειςστοpô53ογκοκατασταλτικόγονίδιοτου ανθρώπινουdna (Τογονίδιοβρίσκεταιπαθολογικόσεπάνωαπότο60% τωνασθενώνμεεπιβεβαιωμένοιστολογικάcaπνεύμονα)!!! Preferen alforma onofbenzo[a]pyreneadductsatlungcancermuta onalhotspotsinp53.denissenkomf,paoa,tang M,PfeiferGPScience.1996;274(5286):430

19 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Οικυριότεροςμεταλλάξειςπουαναγνωρίζονται αφορούνκυρίωςτον(υποδοχέα(του(egfr(( (ή(ηεr1(ή(erbbe1)¹καιτο (ALK(gene(αλλάκαι(άλλες μεταλλάξεις[pô53,nerfamily ofproteins,glutathione,gpc5, SôtransferaseM1(GSTM1),pô38, nitrotyrosine,micrornaô21,κ.α.] καιτοkrasστουςκαπνιστές DiagramoftheEGFreceptor highligh ngimportantdomains 1.Muta onsintheepidermalgrowthfactorreceptorgenearelinkedtosmokingôindependent,lungadenocarcinoma. SonobeM,ManabeT,WadaH,TanakaFBrJCancer.2005;93(3):355

20 ΑΚΡΙΒΗΣΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

21 ΑΚΡΙΒΗΣΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

22 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ((ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ( Παράγονται(4.000(χημικές(ουσίες(e(ενώσεις(υπό(στερεά,( υγρή(και(αέρια(μορφή.(οι(250(είναι(αποδεδειγμένα(( τοξικές(ενώ(οι((60(αποδεδειγμενα((καρκινογονεσ(!!!

23 Τοπλακώδεςκαιτομικροκυτταρικό( συχνότητα): Πιοσυχνόσεμέτριουςκαιβαρείςκαπνιστές¹ˊ²ˊ³ 1.Lungcancerinneversmokersôôadifferentdisease.SunS,SchillerJH,GazdarAFNatRevCancer.2007;7(10):778 2.Lungcancerincidenceinneversmokers.WakeleeHA,ChangET,GomezSL,KeeganTH,FeskanichD,ClarkeCA,Holmberg L,YongLC,KolonelLN,GouldMK,WestDWJClinOncol.2007;25(5):472 3.Neverôsmokerswithlungcancer:epidemiologicevidenceofadis nctdiseaseen ty.tohck,gaof,limwt,leongss, FongKW,YapSP,HsuAA,EngP,KoongHN,ThirugnanamA,TanEHJClinOncol.2006;24(15): Epidemiologyofbronchioloalveolarcarcinoma:improvementinsurvivala erreleaseofthe1999whoclassifica onof lungtumors.zellja,oush,ziogasa,antonôculverhclinoncol.2005;23(33): Muta onsintheepidermalgrowthfactorreceptorgenearelinkedtosmokingôindependent,lungadenocarcinoma. SonobeM,ManabeT,WadaH,TanakaFBrJCancer.2005;93(3):355 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙΤΥΠΟΙCaΠΝΕΥΜΟΝΑ ΤοαδενοCa( συχνότητα,1 ο απότο1995): Πιοσυχνόσεμη,πρώηνκαιήπιουςκαπνιστές (Ιδιαίτερατοβρογχοκυψελιδικό)¹ˊ²ˊ³ˊ⁴

24 ΕΞΗΓΗΣΗ Αλλαγήποιότηταςτσιγάρων: α.φίλτρο(οξικήκυτταρίνη,άνθρακας) β.ποικιλίακαπνού(virginia) γ. περιεκτικότητανικοτίνης πίσσας δ.ουσίεςπουαυξάνουντηναπόδοσητηςνικοτίνης Αλλαγήκαπνιστικήςσυνήθειας: α. αριθμούτσιγάρων/ημέρα β. όγκου, συχνότηταςεισπνοής,υψηλότερεςροές καρκινογένεσησεπεριφερικότερουςαεραγωγούς απόπροκαρκινογόνεςουσίεςπουμετατρέπονταισε καρκινογόναστιςκυψελίδες ΠΑΘΗΤΙΚΟΚΑΠΝΙΣΜΑôΡύπανση

25 ΠΟΣΟΚΙΝΔΥΝΕΥΩΑΝΚΑΠΝΙΖΩ; ΟκίνδυνοςγιαCaπνεύμοναείναι ΔΟΣΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣκαιΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ Σχετίζεταιμε¹: τηνηλικίαέναρξηςτουκαπνίσματος τοβάθοςτηςεισπνοήςτουκαπνού τηνπεριεκτικότητασεπίσσακαινικοτίνη τηνύπαρξηήόχιφίλτρουστοτσιγάρο Καπνιστής((35((ετών(:((((((((((((9(%(με(<(25(τσιγάρα/ημέρα((((((( ((((( (πιθανότητα((θανάτου)(((((((18(%(με( (25(τσιγάρα/ημέρα²(!!!( Σχετικόςκίνδυνος(σεσχέσημετομηκαπνιστήôΚάπνισμα40p/y): Χ(10( (30(φορές³( 1.Cigare etaryieldsinrela ontomortalityfromlungcancerinthecancerpreven onstudyiiprospec vecohort, 1982ô8.HarrisJE,ThunMJ,MondulAM,CalleEEBMJ.2004;328(7431):72 2.Whataretheoddsthatsmokingwillkillyou?Ma sonme,pollackes,cullenjwamjpublichealth.1987;77(4):425 3.Cigare esmokingandlungcancerinnewmexico.sametjm,wigginscl,humblecg,pathakdramrevrespirdis. 1988;137(5):1110

26 ΣΧΕΣΗΔΟΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ CaΠΝΕΥΜΟΝΑ ((Γραμμικήμετηνέντασητουκαπνίσματος (3πακέταx10χρόνια=3πλάσιοςκίνδυνοςσεσχέσημε1 πακέτοx10χρόνια) Εκθετικήμετηδιάρκειατουκαπνίσματος (1πακέτοx30χρόνια=100πλάσιοςκίνδυνοςσεσχέσημε1 πακέτοx10χρόνια)

27 ΠΑΘΗΤΙΚΟΚΑΠΝΙΣΜΑ Environmentaltobaccosmoke(ETS)ή second handsmoke (SHS)ή involuntarysmoking Είναι:1)τοπαράπλευρορεύμακαπνούπουπαράγεται απότοπλάιτωνχειλιώντωνκαπνιστώνότανεισπνέουντον καπνότουτσιγάρουκαι2)τοκύριορεύμααπότον εκπνεόμενοκαπνότωνκαπνιστών Έκθεσηγια>15min/dayγια>1day/week Το65%τωνενηλίκωνμηκαπνιστώνκαι>50%τωνπαιδιών εκτίθενταιστοπαθητικόκάπνισμαπαγκοσμίως!!!

28 ΔΕΝΥΠΑΡΧΕΙΑΣΦΑΛΕΣΟΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣΣΤΟΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

29 ΠΑΘΗΤΙΚΟΚΑΠΝΙΣΜΑ(SHS) ΚΑΙCaΠΝΕΥΜΟΝΑ FritzLickint:1 η παρατήρηση(1939)¹ Πρώτεςεπιδημιολογικέςμελέτες(1960 s)² 1 η συσχέτισημεcaπνεύμονα(1981)³ ΑπόδειξηSHSκαιCaΠνεύμονα[1986ô Interna onalagencyforresearchoncancer (IARC),USSurgeonGeneral,USNa onalresearch Council]⁴ «SHSisaGroupAcarcinogen=Humancarcinogen» 1.Proctor,RN.CancerWars.HowPoli csshapeswhatweknowanddon'tknowaboutcancer,basicbooks,newyork CameronP,Kos njs,zaksjm,etal.thehealthofsmokers'andnonsmokers'children.jallergy1969;43:336 3.Lungcancerandpassivesmoking.TrichopoulosD,KalandidiA,SparrosL,MacMahonBIntJCancer.1981;27(1):1 4.USDepartmentofHealthandHumanServices(USDHHS).Thehealthconsequencesofinvoluntarysmoking:AreportoftheSurgeonGeneral. 1986;DHHSPublica onno.(cdc)87ô8398: 5.Interna onalagencyforresearchoncancer(iarc).iarcmonographsontheevalua onofthecarcinogenicriskofchemicalstohumans: TobaccoSmoking USEnvironmentalProtec onagency(epa).respiratoryhealtheffectsofpassivesmoking:lungcancerandotherdisorders.1992;epa/ 600/006F

30 ΠΑΘΗΤΙΚΟΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙCaΠΝΕΥΜΟΝΑ Το3,6%τωνθανάτωναπόCaπνεύμονα/έτος(21.400) οφείλονταιστοπαθητικόκάπνισμα²!!! [ΠληθυσμόςΔήμουΔράμας(Απογραφή2011): κάτοικοι 36,3%τουδήμου!!!] Το20 30%τωνασθενώνμεCaπνεύμονααπότοπαθητικό κάπνισμα«κληρονομούν»τηνόσοστοσπίτι καιτο12 19%στηνεργασίατους³!!! 1.Secondhandsmokeexposureamongwomenandchildren:evidencefrom31countries.WipfliH,AvilaôTangE,NavasôAcienA,Kim S,OnicescuG,YuanJ,BreysseP,SametJM,FamriHomesStudyInves gators AmJPublicHealth.2008;98(4):672 2.Worldwideburdenofdiseasefromexposuretosecondôhandsmoke:aretrospec veanalysisofdatafrom192countries.obergm, JaakkolaMS,WoodwardA,PerugaA,Pr?ssôUst?nALancet.2011;377(9760):139 3.TrichopoulosD,KalandidiA,SparrosL.Lungcancerandpassivesmoking:conclusionofGreekstudy.Lancet1983;2:677

31 ΠΑΘΗΤΙΚΟΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙCaΠΝΕΥΜΟΝΑ Το(24%(13 36%)τουCaπνεύμοναοφείλεται ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ((στοπαθητικό(περιβαλλοντικό)κάπνισμα μεεπίσηςδοσοεξαρτωμενηκαιχρονοεξαρτωμενη συσχέτιση¹ˊ²!!! [Αποτελέσματαμετανάλυσης37επιδημιολογικώνμελετώνμεΝ=4626 άτομα(μηκαπνιστές)μεκαιχωρίςέκθεσησεπεριβαλλοντικόκάπνισμα κατάβάσητου/τηςσυζύγου]¹ [ΑποτελέσματαανάλυσηςμεΝ=1493άτομα,μηκαπνιστές,μεCa πνεύμονα κυρίωςαδενοκαρκίνωμα πουτο78,6%τωνγυναικώνκαι το21,4%τωνανδρώνεκτέθηκανγιαχρόνιασεπεριβαλλοντικό κάπνισμα]² 1.Theaccumulatedevidenceonlungcancerandenvironmentaltobaccosmoke.HackshawAK,LawMR,WaldNJBMJ. 1997;315(7114):980DepartmentofEnvironmentalandPreven vemedicine,wolfsonins tuteofpreven vemedicine,st Bartholomew's,London 2.Characteris csofneversmokerlungcancerincludingenvironmentalandoccupa onalriskfactors.cl?mentôduch?nec, VignaudJM,StouffletA,BertrandO,GislardA,ThibervilleL,GrosdidierG,Mar nety,benichouj,hainautp,parisclung Cancer.2010;67(2):144

32 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΜΗΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝΣΤΟCaΠΝΕΥΜΟΝΑ Γυναίκες Άνδρες Θάνατοιανά πληθυσμούμη καπνιστώνηλικίας 40ô79ετών Lungcancerincidenceinneversmokers.WakeleeHA,ChangET,GomezSL,KeeganTH,FeskanichD,ClarkeCA,HolmbergL, YongLC,KolonelLN,GouldMK,WestDWJClinOncol.2007;25(5):472

33 ΠΑΘΗΤΙΚΟΚΑΠΝΙΣΜΑ(SHS) ΚΑΙCaΠΝΕΥΜΟΝΑ Μιαμεταανάλυση24μελετώνέδειξεπωςγιατους ενήλικεςπουαπό(παιδιάεκτέθηκανστογονεΐκό κάπνισμα,οσχετικόςκίνδυνοςγιαcaπνεύμοναήταν: (1,11(95%CI0.94ô1.31)ανεξαρτήτωςγονέα (1.15(95%CI0.86ô1.52)μητρικόκάπνισμα (1.10(95%CI0.89ô1.36)πατρικόκάπνισμα 1.USDepartmentofHealthandHumanServices(USDHHS).Thehealthconsequencesofinvoluntaryexposuretotobacco smoke.centersfordiseasecontrolandpreven on,rockville,md Lungcancerandexposuretotobaccosmokeinthehousehold.JanerichDT,ThompsonWD,VarelaLR,GreenwaldP, ChorostS,TucciC,ZamanMB,MelamedMR,KielyM,McKneallyMFNEnglJMed.1990;323(10):632

34 ΑΝΣΤΑΜΑΤΗΣΩΝΑΚΑΠΝΙΖΩ; Οσχετικόςκίνδυνοςελαττώνεται(από(20( (90(%(ποτέ όμωςκατά100%)ανάλογαμετοπόσοέγκαιραγίνει και διατηρηθεί ηδιακοπή¹ ΜιαφαινομενικήαύξησηστηνεπίπτωσητουCa πνεύμοναταπρώταμόλιςχρόνιαμετάτηδιακοπή,φαίνεται μάλλοννααντανακλάστηνπρώιμηεμφάνισησυμπτωμάτων πουοδήγησαντελικάστηδιακοπήτουκαπνίσματος,λίγο προτηςδιάγνωσηςτηςκακοήθειας,ανκαιαποτελείθέμα προςπεραιτέρωέρευνακαιμελέτη² 1.TheHealthBenefitsofSmokingCessa on:areportofthesurgeongeneral.usdeptofhealthandhumanservices, Washington Thehealthconsequencesofsmoking.Cancer.NewcombPA,CarbonePPMedClinNorthAm.1992;76(2):305

35 ΑΝΣΤΑΜΑΤΗΣΩΝΑΚΑΠΝΙΖΩ; Επίδραση(της(διακοπής(του(καπνίσματος(στο(σχετικό(κίνδυνο(για(( Ca(πνεύμονα(,(ανάλογα(με(τα(έτη(διακοπής( Σχετικόςκίνδυνος ΧρόνοςαπότηΔιακοπή Άνδρες Γυναίκες 0(Ενεργοίκαπνιστές) 1,00 1,00 *p<0,05 2 9έτη 0,66* 0,41* 10 19έτη 0,27* 0,19* 20 29έτη 0,17 0,08* >30έτη 0,08* 0,13* Μηκαπνιστές 0,04* 0,11*

36 ΑΝΑΠΛΑΤΟΜΕΙΩΣΩ; Κατηγορίες((καπνιστών( Βαρείς καπνιστές (>15τσιγάρα/ ημέρα) Μέτριοι καπνιστές (Βαρείς καπνιστέςπου μειώσανκατά 50%) Ήπιοι καπνιστές (1 5τσιγάρα/ ημέρα) Πρώην καπνιστές Μη καπνιστές Σχετικός( κίνδυνος(για( Ca(πνεύμονα( (95%(CI)( (0.54ô0.98) 0.44 (0.35ô0.56) 0.17 (0.13ô0.23) 0.09 (0.06ô0.13) God redsen,n,presco,e,osler,m.effectofsmokingreduc ononlungcancerrisk.jama2005;294:1505

37 ΜΗΠΩΣΝΑΚΑΠΝΙΖΩΠΟΥΡΟ ΑΝΤΙΓΙΑΤΣΙΓΑΡΟ; o 2μεγάλεςπροοπτικέςμελέτες [Ν1=17.774με1.546καπνιστέςπούρωνκαι16.228μη καπνιστές,24έτηπαρακολούθησηςκαισχετικόκίνδυνο γιαcaπνεύμονα=2.1,(95%ci1.1ô4.1)]¹, [Ν2= και12έτηπαρακολούθησηςκαισχετικό κίνδυνογιαcaπνεύμονα=5.1,(95%ci4.0ô6.6)]² o ΟκίνδυνοςήτανκαιεδώΔΟΣΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣκαι ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ 1.Effectofcigarsmokingontheriskofcardiovasculardisease,chronicobstruc vepulmonarydisease,andcancerinmen. IribarrenC,TekawaIS,SidneyS,FriedmanGDNEnglJMed.1999;340(23): Cigarsmokinginmenandriskofdeathfromtobaccoôrelatedcancers.ShapiroJA,JacobsEJ,ThunMJJNatlCancerInst. 2000;92(4):333

38 ΜΗΠΩΣΝΑΚΑΠΝΙΖΩΚΑΝΝΑΒΗ ΑΝΤΙΓΙΑΤΣΙΓΑΡΟ; o 1casecontrolstudy [79περιστατικάμεCaπνεύμονακαι324controls: κίνδυνοςγιαcaπνεύμονα=+(8%(95%ci2ô15)ανστο κάπνισματσιγάρουπροστεθείωςσταθερόςσυνδυασμός ηκάνναβηκαι+7%γιακάθεεπιπλέονp/yαν συνυπολογιστεί(μαζίμεάλλουςπροδιαθεσικούς παράγοντες)ηχρήσητηςκάνναβης(95%ci5ô9)]¹. o ΟκίνδυνοςήτανκαιεδώΔΟΣΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣκαι ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ 1.Cannabisuseandriskoflungcancer:acaseôcontrolstudy.AldingtonS,HarwoodM,CoxB,WeatherallM,BeckertL,HansellA, PritchardA,RobinsonG,BeasleyR,CannabisandRespiratoryDiseaseResearchGroup.EurRespirJ.2008;31(2):280.

39 ΚΑΙΑΝΕΧΩΗΔΗCaΠΝΕΥΜΟΝΑ; ( ( 5ετής((επιβίωση( ( ΠρώιμοNSCLC ΠεριορισμένοSCLC ( ( Καπνιστές( ( 33% 29% ( Διακοπή( καπνίσματος(( στη((διάγνωση( ( 70% 63% Influenceofsmokingcessa ona erdiagnosisofearlystagelungcanceronprognosis:systema creviewofobserva onal studieswithmetaôanalysis.parsonsa,daleya,beghr,aveyardpbmj.2010;340:b5569

40 ΜΟΝΗΛΥΣΗΗΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

41

42 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ((ΓΙΑ((ΤΗΝ((ΠΡΟΣΟΧΗ((ΣΑΣ(!(

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. έφθασε στην Ευρώπη από το περιβάλλον του Κολόμβου.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. έφθασε στην Ευρώπη από το περιβάλλον του Κολόμβου. ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η είδηση περί καπνού και χρησιμοποιήσεώς του έφθασε στην Ευρώπη από το περιβάλλον του Κολόμβου. Αργότερα η χρήση του καπνού στην Ευρώπη ξεκινάει σαν ένα δώρο προς μια βασίλισσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Πρωτότυπη Εργασία Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Χρίστος Π. Καρβούνης 1, Νίκος Νίκας 2, Έλενα Πανίττι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ. Πραγματικότητες. Μύθοι ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ. του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ. Πραγματικότητες. Μύθοι ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ. του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μύθοι Πραγματικότητες ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ 7

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ 7 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ 7 ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Τσαγκούλη Σοφία Πνευμονολόγος Το κάπνισμα είναι η μόνη αιτία ανικανότητας, νόσου και θανάτου που μπορεί να προληφθεί. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο στις

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

Μύθοι που σχετίζονται µε το κάπνισµα.

Μύθοι που σχετίζονται µε το κάπνισµα. Πώς θα σου φαινόταν να ξυπνήσεις αύριο και να µην θέλεις να καπνίσεις; Να µην έχεις την ανάγκη να ανάψεις ένα τσιγάρο; Να µην βήχεις κάθε πρωί και να µην ψάχνεσαι για ένα τσιγάρο; Και την ίδια στιγµή να

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα και Υγεία. Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα Μπούτου Αφροδίτη

Κάπνισμα και Υγεία. Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα Μπούτου Αφροδίτη Κάπνισμα και Υγεία Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα Μπούτου Αφροδίτη Σχηματική αναπαράσταση των τεσσάρων σταδίων εξέλιξης της πανδημίας του καπνίσματος Lopez et al, Tobacco Control, 1994 Επιπολασμός καπνίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος Πνεύμονα. Επιδημιολογία, αιτιολογία, παθογένεση

Καρκίνος Πνεύμονα. Επιδημιολογία, αιτιολογία, παθογένεση Καρκίνος Πνεύμονα Επιδημιολογία, αιτιολογία, παθογένεση Γιώργος Σταθόπουλος Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Κλινική Εντατικής Θεραπείας και Πνευμονολογίας, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Ιατρική Σχολή, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Καπνιστικές συνήθειες, πεποιθήσεις και εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Καπνιστικές συνήθειες, πεποιθήσεις και εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Πρωτότυπη Εργασία Καπνιστικές συνήθειες, πεποιθήσεις και εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Γεώργιος-Μάριος Παντσίδης 1, Δήμητρα-Ιωσηφίνα Παπαγεωργίου 2, Δημοσθένης Μπούρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΣΙΟΥΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞ/ΣΙΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΣΙΟΥΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞ/ΣΙΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΣΙΟΥΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞ/ΣΙΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Π.Ο.Υ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ ΜΕ ΕΞΑΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΦΕΣΕΙΣ. Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΑΣΑΠΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Ν.Μ ΝΑΥΠΛΙΟΥ MASTER IN PUBLIC HEALTH(ESDY ATHENS) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις Επιστημονική Επιμέλεια: Χρήστος Μαρκόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών για τον καρκίνο του μαστού Δεδομένα για τον καρκίνο του μαστού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΜΙΑΝΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΜΙΑΝΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΗΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΓΑΡΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΜΙΑΝΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ιστορία Τα φύλλα καπνού κάπνιζαν οι ιθαγενείς της Αµερικής νοτιότερα του Μεξικού 5 αιώνες πριν την άφιξη του Χριστόφορου Κολόµβου.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός ΧΑΠ. Άσκηση και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 44 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από ΧΑΠ παγκοσμίως

Ορισμός ΧΑΠ. Άσκηση και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 44 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από ΧΑΠ παγκοσμίως Ορισμός ΧΑΠ Άσκηση και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια νοσολογική οντότητα, που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί, με συστηματικές συνέπειες.

Διαβάστε περισσότερα

HEART II ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

HEART II ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ HEART II HELLENIC CANCER SOCIETY ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στην Αθήνα η Ετήσια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τον Έλεγχο του Καπνίσματος (ΕNSP) που προωθεί την εισήγηση της Ελλάδας να αναγνωριστεί η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σιγά μη φταίει το τσιγάρο. Έχω κάποιον. πρόταση ζωής

Σιγά μη φταίει το τσιγάρο. Έχω κάποιον. πρόταση ζωής _SELIDES4:Layout 1 1/25/11 12:58 PM Page 24 24 πρόταση ζωής Σταματήστε το κάπνισμα Η μόνη λύση απέναντι στον καρκίνο του πνεύμονα, που είναι ο δεύτερος, σε συχνότητα, στους άνδρες (πρώτος είναι ο καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία Επιδημιολογία ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Σήμερα υπάρχουν 1.1 δισεκατομμύρια καπνιστές παγκοσμίως. Κάθε μέρα, περίπου 80-100.000 νέοι άνθρωποι παγκοσμίως αρχίζουν το κάπνισμα. Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α Το κάπνισµα αποτελεί έναν από τους κυριότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο κείμενο 01.08.2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IRESSA 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση;

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση; ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση; Δ. Καραγιάννη, Β. Κουρκούμπας, Δ. Μπαλτζής, Γ. Κοτρώνης, Ε. Κιντιράκη, Χ.Τρακατέλλη, Α. Παυλίδου, Μ. Σιών Γ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΠΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το κάπνισμα 2008-2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αθήνα, 2008 2 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μελέτη Παρέµβασης: «Σύγκριση του ρυθµού απώλειας βάρους ασθενών µε καρκίνο του µαστού σε σχέση µε φυσιολογικά άτοµα». ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΜΕΤΡΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ SPSS

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος

Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ Χαρακτηριστικές διαφορές Προϋποθέσεις επικάλυψης Επιπολασμός Ορισμοί Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Θεραπευτικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία

Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία Ανασκόπηση Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του : Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία Κωνσταντίνα Σουλελέ 1, Ειρήνη Χριστοδούλου 1, Παναγιώτης Μαχαίρας 2 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα. Ο φαρμακοποιός είναι ο σύμμαχος στην προσπάθεια διακοπής

Κάπνισμα. Ο φαρμακοποιός είναι ο σύμμαχος στην προσπάθεια διακοπής Κάπνισμα Ο φαρμακοποιός είναι ο σύμμαχος στην προσπάθεια διακοπής ΚΑΠΝΙΣΜΑ Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας: 1 Το κάπνισμα είναι η συχνότερη χρόνια νόσος του ανεπτυγμένου κόσμου Υποτροπές Διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932

Διαβάστε περισσότερα