ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Απολογισμός (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού Β. Απολογισμός (αναλυτικά)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Απολογισμός 2004-2008 (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού 2004-2008. Β. Απολογισμός 2004-2008 (αναλυτικά)"

Transcript

1 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΑΑΚ), ΕΚΚΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Απολογισμός (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού Β. Απολογισμός (αναλυτικά) ΙΙ. Εισαγωγικό σημείωμα ΙΙΙ. Ερευνητικά προγράμματα 1. Προγράμματα του Ινστιτούτου χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΚΕ 2. Προγράμματα του Ινστιτούτου χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από άλλους φορείς ΙV. Δημοσιεύσεις 1. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 2. ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 4. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (τελικές) 7. ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKING PAPERS) 8. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 9. ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ V. Ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες VI. Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων VII. Συνεργασίες Ινστιτούτου με ΑΕΙ VIII. Προώθηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ΙX. Υποβολή ερευνητικών προτάσεων Χ. Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες

2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Α. Απολογισμός (συνοπτικά) Ι. Ερευνητικά προγράμματα ΙΑΑΚ Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΚΕ Λήξη Σύνολο αριθμός Ευρώ* 2. Προγράμματα χρηματοδοτούμενα/συγχρηματοδοτούμενα από άλλους φορείς Σύνολο αριθμός Ευρώ* 3. Σύνολο Σύνολο αριθμός Ευρώ* *Θα συμπληρωθούν για την προσεχή αξιολόγηση ΙΙ. Δημοσιεύματα Σύνολο 1. Αρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Α. Ελληνικά Β. Διεθνή Βιβλία Μονογραφίες- Επιμέλεια συλλογικών τόμων 3. Κεφάλαια σε διεθνείς εκδόσεις με κριτές 4. Κεφάλαια σε ελληνικές εκδόσεις με κριτές 5. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων 6. Ερευνητικές εκθέσεις Κείμενα εργασίας (WP) 8 8. Βιβλιοκρισίες 3 9. Άλλα δημοσιεύματα 13 + Προγράμματα που λήγουν μετά το 2008 και κείμενα υπό δημοσίευση ΙΙΙ. Ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες (+19)* 30 (+11)* (+30) * εντός παρενθέσεως τα εσωτερικά σεμινάρια του ΙΑΑΚ

3 Β. Απολογισμός (αναλυτικά) ΙΙ. Εισαγωγικό σημείωμα για την κατάσταση και τις προοπτικές του ΙΑΑΚ Το σημείωμα αυτό έχει στόχο να περιγράψει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το ΙΑΑΚ (με την έννοια των συνθηκών που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη δραστηριότητά του) καθώς και να σκιαγραφήσει τις βασικές προοπτικές και στρατηγικές ανάπτυξής του. Το ΙΑΑΚ και το ΕΚΚΕ Οι προοπτικές ανάπτυξης του ινστιτούτου είναι συνυφασμένες με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο φορέας στον οποίο εντάσσεται. Η κατάσταση αυτή έχει θετικές και αρνητικές πλευρές που επηρεάζουν σημαντικά και τις προοπτικές ανάπτυξης του ΙΑΑΚ. Αρνητικές πλευρές Τα δύο από τα τρία ινστιτούτα του Κέντρου αντιμετωπίζουν (το ένα εδώ και πολλά χρόνια) σημαντικά προβλήματα με την έννοια της απουσίας διευθυντών. Το ερευνητικό δυναμικό του Κέντρου μειώνεται διαρκώς λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων, ενώ μόλις αρχίζει μια ισχνή αντίρροπη διαδικασία πρόσληψης νέων συναδέλφων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Κέντρου. Αποτέλεσμα είναι ότι εκτός της μείωσης εμφανίζεται πλέον και επικίνδυνη γήρανση του ερευνητικού δυναμικού. Το διοικητικό δυναμικό του Κέντρου, ενώ τυπικά είναι υπεράριθμο σε σχέση με τις ανάγκες, δεν έχει συχνά την απαιτούμενη ειδικότητα/δεξιότητες για να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες, ενώ η συγκριτικά χειρότερη αντιμετώπιση των διοικητικών θέσεων στο ΕΚΚΕ σε σχέση με άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα οδηγούν σε αποχωρήσεις ικανών συναδέλφων προς καλύτερες συνθήκες με συνέπεια την περαιτέρω επιδείνωση του προβλήματος. Το κτιριακό πρόβλημα του ιδρύματος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική τροχοπέδη, χωρίς να διαφαίνεται καμία προοπτική επίλυσης. Η συσσώρευση προβλημάτων ενδυναμώνει νοοτροπίες παραίτησης και αποστασιοποίησης από την ερευνητική ή διοικητική δουλειά, που ενώ δεν δικαιολογείται σε ατομικό επίπεδο για κανέναν, είναι κατανοητή ως κατάληξη μέσα σε ένα προβληματικό κλίμα, σε αντίθεση με συνθήκες δυναμικής ανάπτυξης όπου μια τέτοια νοοτροπία απομονώνει και απονομιμοποιεί όσους την υιοθετούν. Για κανένα από τα παραπάνω ζητήματα δεν διαφαίνεται ριζική ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης και θετική προοπτική, δεδομένης και της περιορισμένης προσοχής της πολιτικής ηγεσίας, ενώ ο πρόσφατος νόμος για την έρευνα δεν αντιμετωπίζει τα περισσότερα από αυτά. Θετικές πλευρές Οι δραστηριότητες που στηρίζουν την επιβίωση του Κέντρου συνίστανται, αφενός,

4 στην επιτυχή διεκδίκηση, καλή διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων και στην προβολή των σημαντικών τους αποτελεσμάτων. Στις δραστηριότητες αυτές πρωτοστατεί το ΙΝΚΠΟ, ενώ και το ΙΑΑΚ παρουσιάζει αξιοπρεπείς επιδόσεις με δεδομένες και τις δυσκολίες του γνωστικού πεδίου που θεραπεύει. Εξίσου σημαντικές, αφετέρου, είναι οι δραστηριότητες που αφορούν την εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων και την παραγωγή επιστημονικών κειμένων και διαφόρων μορφών επιστημονικών δημοσιεύσεων. Στον τομέα αυτόν, παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις είναι πολύ άνισες μεταξύ των ερευνητών του Κέντρου, ο συνολικός απολογισμός είναι θετικός, ιδιαίτερα για το ΙΑΑΚ. Η διεθνής δικτύωση του Κέντρου, άλλοτε ουσιαστική και άλλοτε τυπική, δεν είναι ανύπαρκτη και αποτελεί πόρο εκμεταλλεύσιμο σε πολλά επίπεδα. Οι προσπάθειες, συχνά επιτυχείς, συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα είναι αποτελέσματα αλλά και τρόπος ενδυνάμωσης αυτής της δικτύωσης. Η δικτύωση του Κέντρου στο εσωτερικό της χώρας είναι, επίσης, σημαντικός πόρος για την ανάπτυξη του ΕΚΚΕ, ιδιαιτέρως όταν οι άλλοι θεσμοί έχουν το μέγεθος και τη σημασία της ΕΣΥΕ ή/και όταν η συνεργασία αποκτά σταθερότητα και ανοίγει περαιτέρω προοπτικές. Η εκδοτική δραστηριότητα του Κέντρου αποτελεί σημαντική σταθερή συνιστώσα της θετικής του παρουσίας, με προεξάρχουσα διαδικασία την έκδοση της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών του σημαντικότερου ελληνικού περιοδικού στο χώρο των κοινωνικών επιστημών επί περίπου μισό αιώνα. Πολύ θετική είναι πλέον η παρουσία της ΕΚΕ στο διαδίκτυο. Σημαντικές προοπτικές δημιουργεί και η σειρά Μελέτες Έρευνες ΕΚΚΕ, η οποία αναπτύσσεται δυναμικά. Θετική θα είναι και η σημαντική βελτίωση της εικόνας του Κέντρου μέσα από την επίσης επικείμενη αναβάθμισης της ιστοσελίδας του. Θετική είναι και η πολυετής ύπαρξη της Βιβλιοθήκης του ΕΚΚΕ, έστω και αν η πενιχρή ανανέωσή της με νέα βιβλία περιορίζει την προοπτική της να εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό σημείο εξυπηρέτησης της εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των θετικών και αρνητικών παραμέτρων, το ΙΑΑΚ επικεντρώνει τις δυνάμεις του σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν την κοινωνική του χρησιμότητα, την ποιότητα της δουλειάς την οποία μπορεί να παράγει, τη θεματική του επικέντρωση σε συγκεκριμένα ζητήματα, με στόχο να καταστεί αδιαφιλονίκητος ερευνητικός θεσμός όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά του πεδία. Στόχος είναι η επικέντρωση αυτή να ακολουθήσει το επιτυχημένο πρότυπο του προγράμματος Αριστείας ΙΙ, στο πλαίσιο του οποίου το μεγαλύτερο μέρος του δυναμικού του ινστιτούτου και εξωτερικοί συνεργάτες δημιούργησαν συνέργιες χωρίς να αλλοιώνονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά του καθενός και οι μεθοδολογικές και άλλες επιλογές και προτιμήσεις τους. Στρατηγική ανάπτυξης Η στρατηγική ανάπτυξης του ΙΑΑΚ για την επόμενη περίοδο θα πρέπει να έχει, συνεπώς, τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

5 1. Θεματική επικέντρωση της ερευνητικής δραστηριότητας. 2. Αναζήτηση σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων που να στηρίζουν αυτή την επικέντρωση. 3. Διεύρυνση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού με τη διαμόρφωση μιας σταθερής ομάδας εξωτερικών συνεργατών. 4. Σταθεροποίηση και ανάπτυξη των σχέσεων με σημαντικούς άλλους εθνικούς φορείς και οργανισμούς (ΕΣΥΕ, ΙΜΕΠΟ, ΟΡΣΑ, συναφή πανεπιστημιακά τμήματα κλπ). 5. Περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών. 6. Διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ΙΑΑΚ στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης (συμμετοχή στη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος). 7. Αύξηση (ποσοτική και ποιοτική) της επιστημονικής παραγωγής (δημοσιεύσεων) από τα μέλη του Ινστιτούτου. 8. Προβολή της κοινωνικής σημασίας του έργου του ΙΑΑΚ για την ερμηνεία και ευρύτερη κατανόηση των κοινωνικοπολιτικών διακυβευμάτων που σχετίζονται με το έργο του και, συνεπώς, προβολή της σημασίας του για τη χάραξη και στήριξη πολιτικών αποφάσεων. Τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά των στρατηγικών επιλογών για το ΙΑΑΚ οδηγούν και σε συγκεκριμένες πρακτικές επιλογές: 1. Η θεματική επικέντρωση της ερευνητικής δραστηριότητας σημαίνει συγκέντρωση δυνάμεων σε θεματικές όπου το ΙΑΑΚ διαθέτει ήδη αυξημένο ειδικό βάρος, με την προοπτική να αποτελέσει για τις θεματικές αυτές αδιαμφισβήτητο πόλο ερευνητικής αριστείας. Τα ζητήματα κοινωνιολογίας της πόλης, με την έννοια της διερεύνησης των κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων και των επιπτώσεών τους, καθώς και μια ιδιαίτερη εξειδίκευση στα ζητήματα της Αθήνας, αποτελούν το πρώτο θεματικό άξονα για το ινστιτούτο επί σειρά ετών. Ο κεντρικός αυτός πυρήνας μόνο ωφελημένος μπορεί να βγει από την ανάπτυξη παράλληλων ερευνητικών δραστηριοτήτων συναδέλφων με ειδικότερα αντικείμενα (όπως η εκπαίδευση, η μετανάστευση κλπ). Επίσης, μόνο ωφελημένος μπορεί να βγει και από τη διεπιστημονική προσέγγιση ανάλογων ζητημάτων μέσα από τις ποικίλες μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιούν οι ερευνητές του ινστιτούτου ανάλογα με την επιστημονική συγκρότησή τους και τις μεθοδολογικές τους προτιμήσεις. Η σημασία της επικέντρωσης έγκειται στην ενασχόληση με την ίδια ευρεία θεματική και το διάλογο μεταξύ των επιμέρους ερευνητικών προσπαθειών (που υλοποιείται μέσω των σεμιναρίων, των εκατέρωθεν παραπομπών κλπ) και που καθιστά το σύνολο της επιστημονικής παραγωγής του ινστιτούτου μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους προσπαθειών που το συγκροτούν. Επικέντρωση σε ορισμένους άξονες δεν σημαίνει αναγκαστική εναρμόνιση του συνόλου των μελών του ινστιτούτου με την ή τις κεντρικές επικεντρώσεις. Εφόσον μια τέτοια εναρμόνιση δεν προκύπτει ως αβίαστη διαδικασία με προφανή θετικά αποτελέσματα για όλα τα μέρη (σχετικό παράδειγμα αποτελούν οι δραστηριότητες της ομάδας περιβάλλοντος και, εν μέρει, εκείνες που αφορούν μελέτες σε σχέση με τουριστικές δραστηριότητες), οι σχετικώς ανεξάρτητες προσπάθειες θα πρέπει να συνεχίσουν με γνώμονα την ποιότητα και τους άλλους στόχους που εξυπηρετεί η

6 ερευνητική δραστηριότητα του ΙΑΑΚ. 2. Η αναζήτηση σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξυπηρετεί και αυτή την επικέντρωση. Παρά τη σημασία της άντλησης πρόσθετων πόρων για το Κέντρο, η επικέντρωση σε σημαντικά προγράμματα από άποψη θεματικής επικέντρωσης είναι ασύγκριτα μεγαλύτερης σημασίας. Έτσι, καθώς τελειώνει το πολύ σημαντικό πρόγραμμα Αριστεία ΙΙ θα ήταν σημαντικό το ΙΑΑΚ να επιτύχει να εξασφαλίσει πρόγραμμα ανάλογου μεγέθους και θεματικής. Σημαντικό ζητούμενο αποτελεί, επίσης, η αναζήτηση πόρων για τη συντήρηση του Πανοράματος Απογραφικών Δεδομένων που αποτελεί καίριο συνδετικό κρίκο με την ΕΣΥΕ και έχει ήδη αποτελέσει πηγή δεδομένων για πολλούς υποψήφιους διδάκτορες και άλλους νέους κυρίως ερευνητές κατά το διάστημα που λειτουργεί στο ινστιτούτο (από το 2005). Θετική θα είναι η συνέχιση των μεγάλων προγραμμάτων LIFE, EQUAL (υπάρχουν ήδη σχετικές προοπτικές) που δίνουν πρόσθετους σημαντικούς πόρους στο Κέντρο μέσω του ΕΛ και επιτρέπουν την απασχόληση μερικών νέων ερευνητών. Τα προγράμματα MAGEEQ και QUING αποτέλεσαν σημαντικό θετικό στοιχείο κατά την τελευταία αξιολόγηση, αλλά δεν ενσωματώθηκαν στο ΙΑΑΚ στο βαθμό που θα συνέβαινε εάν υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το δυναμικό του ινστιτούτου για το αντικείμενό τους. Γενικότερα, οι συνθήκες προσέλκυσης προγραμμάτων από εξωτερικούς συνεργάτες στο ΙΑΑΚ και το ΕΚΚΕ συνολικότερα δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες θετικές προοπτικές και σε αυτό το επίπεδο. Είναι σαφές ότι αποτελεί καίριο ζήτημα η δραστηριοποίηση των συναδέλφων που έχουν τις δεξιότητες για την άντληση ερευνητικών πόρων, παράλληλα με τις κεντρικές προσπάθειες για την εξασφάλιση προγραμμάτων τύπου Αριστείας, και θα γίνει επιτακτικότερη εφόσον αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα. Ίσως να είναι αφελής προσμονή, αλλά το γράμμα του επικείμενου νόμου καθιστά τη διεκδίκηση ερευνητικών πόρων πιο προσιτή και σε εκείνους τους ερευνητές που δεν διαθέτουν προσωπικές δικτυώσεις κανενός είδους. 3. Είναι πλέον προφανές ότι το Κέντρο συνολικά χρειάζεται νέο αίμα. Νέους ερευνητές και ερευνήτριες με όρεξη και δυνατότητα διεκδίκησης νέων προγραμμάτων, θεωρητικές ανησυχίες και νέες ερευνητικές δεξιότητες. Νέους ερευνητές και ερευνήτριες που βρίσκονται σε επαφή με τους τρόπους διεκδίκησης και διαχείρισης ανταγωνιστικών διεθνών και εθνικών προγραμμάτων. Κατά τα προηγούμενα χρόνια έχει δημιουργηθεί μια μαγιά νέων συνεργατών που στην πλειονότητά τους εντάσσονται και στις θεματικές προτεραιότητες του ΙΑΑΚ. Από τη δεξαμενή αυτή φιλοδοξία αποτελεί να ενταχθούν τα δυναμικότερα στοιχεία στο δυναμικό του ινστιτούτου κατά τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, το ΙΑΑΚ έχει διαμορφώσει σταθερές συνεργασίες με συναδέφους πανεπιστημιακούς σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να εξελιχθούν σε θεσμικές συνεργασίες και με τα ιδρύματα στα οποία απασχολούνται (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Χαροκόπειο). 4. Στο επίπεδο των συνεργασιών με ελληνικούς φορείς η ΕΣΥΕ έχει προεξάρχουσα

7 θέση καθώς η σταθερή συνεργασία μαζί της μας τοποθετεί στη χορεία των χορηγών σημαντικών κοινωνικών δεδομένων στα οποία μάλιστα προσθέτουμε συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία (τρόπο γρήγορης πρόσβασης στην επιθυμητή πληροφορία, διεθνή πρωτόκολλα κατάταξης συγκεκριμένων μεταβλητών, χαρτογραφικές δυνατότητες κλπ). Η προοπτική συνεργασίας και στο επίπεδο προετοιμασίας της ερχομένης απογραφής ισχυροποιεί αυτό το σημαντικό δεσμό, εξασφαλίζει τη ροή πληροφορίας και προοιωνίζεται την πολύ γρηγορότερη πρόσβαση στη σχετική πληροφορία σε σχέση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν. Οι συνεργασίες με το ΙΜΕΠΟ και τον ΟΡΣΑ ως φορείς που συστηματικά (θα έπρεπε να) αναθέτουν προγράμματα στο ΙΑΑΚ είναι επίσης πολύ σημαντικές και εξαρτώνται από την ποιότητα της δουλειάς που παράγουμε, αλλά και από την απάντηση σε ερωτήματα πολιτικής που απασχολούν αυτού του είδους τους οργανισμούς και επίπεδα διοίκησης. Παράλληλα με τους οργανισμούς αυτούς θα πρέπει να προστεθούν ορισμένοι μεγάλοι Δήμοι και αναπτυξιακοί σύνδεσμοι στους φορείς που ενδιαφέρονται για τις ερευνητικές και συμβουλευτικές μας υπηρεσίες. Οι συνέργιες που έχουν δημιουργηθεί σε επιστημονικό επίπεδο με το Τμήμα των Τοπογράφων του ΕΜΠ (χωρικές στατιστικές), με το Τμήμα ΜΧΠΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θεματική χαρτογραφία) και με το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου και στα δύο αυτά πεδία, καθώς και των δικών μας ενδογενών εισροών (κοινωνικο-οικονομικές και κοινωνικο-γεωγραφικές αναλύσεις) αποτελούν σχήμα που μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλους χώρους, αλλά και να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω ενδυνάμωσης και διεύρυνσης. 5. Η διεθνής δικτύωση του ΙΑΑΚ αποτελεί προφανώς σημαντική υπόθεση που, μεταξύ άλλων, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τις διαδικασίες αξιολόγησης (εφόσον βεβαίως συνοδεύεται και από άλλα θετικά στοιχεία). Από τις διεθνείς δημοσιεύσεις μέχρι τη συμμετοχή σε δίκτυα και επιστημονικούς συλλόγους, η ατομική πρακτική των μελών του ΙΑΑΚ προσθέτει στην ενδυνάμωση της διεθνούς του δικτύωσης. Την εποχή αυτή η συμμετοχή δύο συναδέλφων στις επιτροπές διοίκησης δύο διαφορετικών ερευνητικών επιτροπών της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνιολογίας, καθώς και η συστηματική συνεργασία στη διοργάνωση των συνεδριών Αστικής Κοινωνιολογίας στο πλαίσιο των συνεδρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνιολόγων είναι στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά προς την ίδια κατεύθυνση και να διευκολύνουν συναδέλφους του ινστιτούτου σε δικές τους προσπάθειες πρόσβασης στα σχετικά δίκτυα και τις διαδικασίες τους. Τέλος, η εκδήλωση (διεθνές σεμινάριο) που διοργανώθηκε πέρυσι στο πλαίσιο της Αριστείας ΙΙ είχε πολύ θετικές επιπτώσεις. 6. Αναμένοντας την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την έρευνα και τις μεταπτυχιακές σπουδές, το ΙΑΑΚ πρέπει να προετοιμάζεται να εισέλθει στο χώρο των τελευταίων. Η κίνηση αυτή, που πρέπει να γίνει σε συνεργασία με ένα ή περισσότερα τμήματα ΑΕΙ, αποσκοπεί στην τόνωση της θεματικής εξειδίκευσης του ινστιτούτου, στη συνεχή τροφοδοσία του με νέο αίμα ενδιαφερομένων επιστημόνων τους οποίους θα συνδιαμορφώνει, στην ενεργοποίηση του δυναμικού του και σε εκπαιδευτικές διαδικασίες (που αποτελούν και καλό τρόπο ελέγχου της ερευνητικής παραγωγής), στη βελτίωση των οικονομικών του (μέσω των διδάκτρων) και στην ισχυροποίηση των συνεργασιών του. Η χρήση της διεθνούς δικτύωσης του ΙΑΑΚ

8 μπορεί να ισχυροποιήσει σημαντικά τις προοπτικές αυτού του εγχειρήματος. Ωστόσο, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου του ΥΠΕΠΘ για τα μεταπτυχιακά είναι απογοητευτικές. 7. Η αύξηση της παραγωγικότητας των μελών του ινστιτούτου σε όλα τα επίπεδα (προσέλκυση πόρων, δημοσιεύσεις, προβολή ερευνητικών αποτελεσμάτων, νέες συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) είναι απαραίτητη για την επιβίωση και την ανάπτυξή του. Οι όποιες περίοδοι απουσίας χρηματοδοτούμενου προγράμματος δεν θα πρέπει να συμπαρασύρουν σε γενικότερη απραξία. Έχουμε την τύχη να μην βρισκόμαστε σε ιδιωτικό ίδρυμα (έστω και αν το περιρέον κλίμα μας ωθεί προς αυτή την κατεύθυνση) του οποίου η επιβίωση εξαρτάται από τη συνεχή χρηματοδοτική ροή. Οι περίοδοι αυτές είναι, αντίθετα, αναγκαίες και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερη συγγραφική παραγωγικότητα αξιοποιώντας σε βάθος προηγούμενα ερευνητικά αποτελέσματα. Η δραστηριότητα αυτή είναι εξίσου αν όχι περισσότερο σημαντική για την επιβίωση του ΙΑΑΚ και του ΕΚΚΕ, όπως φάνηκε και στην τελευταία αξιολόγηση. 8. Τέλος, είναι απαραίτητη η ειδική προβολή της κοινωνικής χρησιμότητας των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει το ΙΑΑΚ σε διάφορα επίπεδα της διοίκησης ώστε να συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των φορέων εκείνων που καλούνται συστηματικά να προσφέρουν τις ερευνητικές συμβουλευτικές τους υπηρεσίες. Αυτό θα πρέπει να προκύψει, κυρίως, μέσα από την ευρύτερη δημοσιότητα των σημαντικότερων ερευνητικών μας αποτελεσμάτων. Θ. Μαλούτας Ιανουάριος 2009

9 ΙΙΙ. Ερευνητικά προγράμματα (περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία: τίτλος, διάρκεια, φορέας χρηματοδότησης, προϋπολογισμός ΕΚΚΕ, μέλη ομάδας, στόχοι) 1. Προγράμματα του Ινστιτούτου χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΚΕ 1) ΤΙΤΛΟΣ: Συνεργασίες με Σωματεία Διπλωματούχων Ξεναγών ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Μισθοδοσία ΕΚΚΕ Επαναληπτική έρευνα σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου για το «Βαθμό Καθαριότητας Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρόμων του Νομού Δωδεκανήσου» Επαναληπτική έρευνα σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ένωσης Ξεναγών Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος για το «Βαθμό Καθαριότητας Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρόμων του Ν. Κέρκυρας και Ηπείρου» Επαναληπτική έρευνα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης για το «Βαθμό καθαριότητας Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρομών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδος» Επαναληπτική έρευνα σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθηνών για το «Βαθμό Καθαριότητας Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρομών του Κλασικού Γύρου» Επαναληπτική έρευνα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης για το «Βαθμό καθαριότητας Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρομών της Περιφέρειας Κρήτης» ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ιανουάριος 2007-Απρίλιος 2007 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κ. Τσακίρης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Κ. Τσακίρης, Κ. Θεοδωρόπουλος, Κ. Σακελλαρόπουλος, Α. Παναγιωτόπουλος, Δ. Ράπτη, Γ. Κανδύλης 2. ΤΙΤΛΟΣ: Ενημέρωση Βάσεων Δεδομένων των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ-ΠΟ) (Τελευταία ενημέρωση Απρίλιος-Μάιος 2007) ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Μισθοδοσία ΕΚΚΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Συνεχιζόμενη διαδικασία ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κ. Τσακίρης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Κ. Τσακίρης, Κ. Θεοδωρόπουλος, Κ. Σακελλαρόπουλος, Α. Παναγιωτόπουλος, Δ. Ράπτη, Γ. Κανδύλης ΣΤΌΧΟΙ: Ενημέρωση τμημάτων Βάσεων Δεδομένων των κυριότερων ελληνικών Φορέων που έχουν σχέση με το περιβάλλον (ΑΕΙ - ΤΕΙ) (Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 2008) 3. ΤΙΤΛΟΣ: Συμφιλίωση της εργασίας και της οικογένειας. Μελέτη για τη διάγνωση των αναγκών των γονέων» που εγκρίθηκε για υλοποίηση σε συνεργασία με το Δήμο της Αθήνας ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Αυτοχρηματοδοτούμενο ΕΚΚΕ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΡΓΟΥ: Λ. Μαράτου, Ε. Τσανίρα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Λ. Μαράτου, Ε. Τσανίρα, ασκούμενοι φοιτητές από το Πάντειο Πανεπιστήμιο ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΣΤΟΧΟΙ: να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα: Ποιες είναι οι ανάγκες των γονέων στην χώρα μας στο ζήτημα φύλαξης μικρών παιδιών; Τι τρόπους χρησιμοποιούν παράλληλα με τους παιδικούς σταθμούς για να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις; Ποιες είναι ειδικότερα οι ανάγκες των γονέων με μη τυπικό ωράριο έργου; Υπάρχει ζήτηση εκ μέρους των γονέων για λειτουργία νέων δομών που να έχουν διαφοροποιημένα ωράρια λειτουργίας; ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

10 2. Προγράμματα του Ινστιτούτου χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από άλλους φορείς 1. ΤΙΤΛΟΣ: RUROS: Rediscovering the Urban Realm of Open Spaces (Επαναπροσδιορίζοντας την αστική ταυτότητα των ανοιχτών χώρων) ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ΕΚΚΕ, ΓΓΕΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1/1/ /01/2004 Φορείς υλοποίησης: Centre for Renewable Energy Sources- Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (CRES/ΚΑΠΕ: coordinator), National Centre for Social Research- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (NCSR/ΕΚΚΕ), Municipality of Alimos (MUN-AL), University of Cambridge (UCAM), Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), Municipality of Thermi (MUN-TH), Ecole d Ingenieurs et d architectes de Fribourg (EIF), Municipality of Fribourg (VILLE-FRI), University of Sheffield (USHEFF), Esbensen Consulting Engineers (ESBENSEN), Politecnico di Milano (DITEC_BEST), University of Kassel (UKASS) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: Ελένη Κοβάνη, Καλλισθένη Αβδελίδη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Avdelidi K. (Social-urban survey, Methodological analysis), Kovani H. (Anthropological study), Tsakiris K. (Fieldwork responsible), Astara O.- Karvounis A.- Kontopidi K.- Kouimtzoglou L. (Research assistance), Theodoropoulos K.- Trova V.(Financial management), Kapella A.- Vezirianni K. (Administrative assistance) ΣΤΟΧΟΙ: Επεξεργασία μεθόδου σύνδεσης κοινωνικών δεδομένων των ανοιχτών χώρων της σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης με τον τεχνικό σχεδιασμό τους, στο πλαίσιο της τυποποίησης των μικροκλιματικών δεδομένων στους ανοιχτούς χώρους του ευρωπαϊκού αστικού περιβάλλοντος, με βάση την αντίληψη των χρηστών και των κατοίκων για την λειτουργία των χώρων αυτών και με σημείο αναφοράς την αειφορική και πολιτισμική θεώρηση. 2. ΤΙΤΛΟΣ: METADATER: Meta Data Management and Production System for Social Science Survey (Σύστημα Παραγωγής και Διαχείρισης Μεταδεδομένων για Έρευνες Κοινωνικών Επιστημών). ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκή Ενωση ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Α. Λιναρδής, Χ. Καππή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Α. Λιναρδής, Χ. Καππή, Δ. Κονδύλη, Χ. Φρέντζου ΣΤΟΧΟΙ: Η σύλληψη της φιλοσοφίας του έργου πηγάζει από την αυξανόμενη ανάγκη για ομογενοποίηση μεγάλων συλλογών κοινωνικών δεδομένων. Οι μεγάλες κοινωνικές έρευνες ανασκόπησης (surveys) παράγουν ευρείες συλλογές δεδομένων, οι οποίες απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών. Τα καταγεγραμμένα θέματα που προσφέρονται για μελέτη αφορούν μεγάλα πεδία κοινωνικών αλλαγών στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο, και καταγράφουν νέες κοινωνικές οντότητες. Συλλογές δεδομένων αυτού του εύρους και σημασίας αποτελούν αντικείμενο πολλαπλών και παράλληλων στατιστικών αναλύσεων. Είναι, επομένως, φανερό ότι μία εναρμονισμένη και προσβάσιμη βάση δεδομένων θα εμπλουτίσει την ποιότητα, ευρύτητα και αξιοπιστία της πληροφορίας τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς το κοινωνικό περιβάλλον το οποίο αντικατοπτρίζει. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ο πυρήνας των ευρύτερων στόχων του προγράμματος METADATER. 3. ΤΙΤΛΟΣ Providing integrated health and social care for older persons: issues, problems and solutions, PROCARE Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα, TSER, 5 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ (European Commission, 5 th FP) ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: EE, Γενική Δ/νση Έρευνας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 113,891 euro. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΡΓΟΥ: Α. Τεπέρογλου, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ε. Φαγαδάκη, Ο. Παπαλιού, Ε. Τεπέρογλου, Λ. Μαράτου ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΣΤΟΧΟΙ: Η διερεύνηση των αναγκών και προτεραιοτήτων από την πλευρά τόσο των

11 χρηστών όσο και των φροντιστών που θα πρέπει καλύπτουν οι κοινωνικές υπηρεσίες για την προώθηση μιας πιο ολοκληρωμένης φροντίδας των ηλικιωμένων. Πραγματοποιήθηκε Επιτόπια Έρευνα με ποιοτική προσέγγιση σε χρήστες, φροντιστές και εργαζόμενους σε φορείς για την Τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ και Προγράμματα Δήμων «Βοήθεια στο Σπίτι»). 4. ΤΙΤΛΟΣ: Μετανάστευση και Υγεία-Πρόνοια: Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης- Προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης» ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΜΕΠΟ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΡΓΟΥ: Λ. Μαράτου-Αλιπράντη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ε. Γκαζόν, Ο. Παπαλιού, Ε. Φαγαδάκη, Ε. Τσανίρα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΣΤΟΧΟΙ: Η αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με την υγεία-πρόνοια του μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα, και η διερεύνηση των ζητημάτων σχετικά την πολιτική που εφαρμόζεται για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους νόμιμους και παράνομους- στη χώρα μας καθώς και η εκτίμηση των προοπτικών βελτίωσης του υπάρχοντος καθεστώτος. 5. ΤΙΤΛΟΣ: WELLCHI, The well-being of children: The impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures». ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΕ, 6 th FP. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51,500 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΡΓΟΥ: Λ. Μαράτου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Α. Τεπέρογλου, Α. Νικολάου ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΣΤΟΧΟΙ: Η διερεύνηση των συνεπειών των μεταβολών στις μορφές της οικογένειας που προέρχονται από τις αλλαγές στις συνθήκες απασχόλησης των γονέων στον αστικό χώρο και οι επιπτώσεις αυτών στην ευημερία των παιδιών. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα, στην αστάθεια της έγγαμης συμβίωσης και σε άλλους παράγοντες και διαδικασίες που επιδρούν στην ευημερία των παιδιών και στην ποιότητα ζωής των οικογενειών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον τρόπο που οι διαφοροποιημένες γονικές πορείες επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και στις διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού που συνδέονται με την παιδική φτώχεια και οι οποίες συχνά είναι αποτέλεσμα της διάλυσης της οικογένειας, του διαζυγίου και της μονογονεικότητας. 6. ΤΙΤΛΟΣ: Θεματική Βάση Δεδομένων : Γυναίκες και Επιστήμη ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Συνεργασία με ΕΚΚΕ /ΕΚΠΑ (Πανεπιστήμιο Αθηνών) ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Παν.μιο αθηνών ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5000 Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΡΓΟΥ: Καθ. Στέλλα Βοσνιάδου, ΕΚΠΑ και Δρ Λ. Μαράτου- Αλιπράντη, ΙΑΑΚ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Λιναρδής, Χ. Βλαστάρη (εξωτ συνεργάτης), Λ. Βαϊου, παν/μιο Αθηνών Επιστ. Συνεργάτης Παν/μιου Αθ ΣΤΟΧΟΙ: Στο πλαίσιο της Θεματικής Βάσης με τίτλο: «Γυναίκες και Επιστήμη» επιχειρείται η συστηματική καταγραφή και απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με τη θέση των γυναικών στον ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην Ελλάδα. 7. ΤΙΤΛΟΣ: Ιστορία, δομή και λειτουργία των εθνικών μουσείων της Αθήνας. Αρχαιολογικό- Βυζαντινό- Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Μουσειολογικές πρακτικές. Στάσεις και αντιλήψεις του κοινού των μουσείων. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Eleni Nakou Foundation ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5000 Euro. ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

12 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: Ρ. Καυταντζόγλου ΙΑΑΚ, Ε. Τουντασάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Ρ. Καυταντζόγλου, Ε. Τουντασάκη, Μ. Φρυδάκης ΕΚΚΕ, Π. Αδριανοπούλου, ΥΔ ΣΤΟΧΟΙ: Διερεύνηση της ιστορίας και της λειτουργίας των εθνικών μουσείων της Αθήνας- Εθνικό Αρχαιολογικό, Μουσείο Βυζαντινής και Χριστιανικής Ιστορίας, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Πρακτικές, πολιτικές των τριών θεσμών και αντιλήψεις του κοινού τους. 8. ΤΙΤΛΟΣ: Policies for Land Use to Combat Desertification (MEDACTION 4) - Module 4.3 Rural Development Policies ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Διεύθυνση για την Έρευνα και την Ανάπτυξη - 5 ο Πλαίσιο για την Έρευνα), ΓΓΕΤ, ΕΚΚΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμμετοχής ΕΚΚΕ) : 127,000 ευρώ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: Α.Γ.Παπαδόπουλος (επικ. καθηγητής, εξωτερικός συνεργάτης) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ ΕΚΚΕ: Ελ. Αλλισον ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Π. Καμούτση ΙΑΑΚ, Κ. Γκόρτσος ΙΑΑΚ, Ι. Σαγιάς ΙΑΑΚ ως το 2002, Κ. Λιαρίκος (εξωτερικός συνεργάτης). ΣΤΟΧΟΙ: α) η ανάπτυξη σεναρίων χρήσης γης σε διάφορες χωρικές κλίμακες, β) η ανάλυση των επιπτώσεων άσκησης, παλαιότερων αλλά και εν ισχύ, πολιτικών στις τέσσερις περιοχές - στόχους του Προγράμματος (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία), γ) η ανάπτυξη πολιτικών χρήσης γης, στρατηγικών αντιμετώπισης και πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της ερημοποίησης. 9. ΤΙΤΛΟΣ: Πολυπολιτισμικότητα και μεικτοί γάμοι στην Ελλάδα ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Heleni Nakou Foundation ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5000 Ε ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Μ. Πετρονώτη ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Μ. Πετρονώτη, Ε. Παπαγαρουφάλη, Δ. Φραγκούλη. ΣΤΟΧΟΙ: Συμβολή στη συζήτηση των σύγχρονων κοινωνικών επιστημόνων για την έννοια της πολυπολιτισμικότητας με πλαίσιο αναφοράς τη μίξη που συνοδεύει το γάμο ατόμων με διαφορετικά εθνοτικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά γνωρίσματα. 10. ΤΙΤΛΟΣ: Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο, 2008 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Υπουργείο Παιδείας), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ευρώ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 μήνες, έναρξη 4 /07/ 08 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Μ. Πετρονώτη ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Μ. Πετρονώτη, Β. Παπλιάκου, Α. Τριανταφύλλου, ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ. ΣΤΟΧΟΙ: καταγραφή των αναγκών των εκπαιδευτικών Α θμιας εκπαίδευσης γύρω από την αντιμετώπιση διενέξεων/διαφορών μεταξύ Ελλήνων και ξένων μαθητών. 11.ΤΙΤΛΟΣ: «Δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Τουρισμού στην Κύπρο» ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Cyprus College.Θέμα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΕ / ΙΑΑΚ: Λίρες Κύπρου ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ε. Μανώλογλου ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Ε. Μανώλογλου, Α. Μάρκου, Π. Τσάρτας, Ευ. Χρίστου, Μ. Βασιλείου, Α. Γυπαράκη. ΣΤΟΧΟΙ: Η δημιουργία σε μόνιμη βάση ενός συστήματος και ενός μηχανισμού καταγραφής και ομογενοποίησης πλήθους πληροφοριών που αφορούν, σχετίζονται και επηρεάζουν την

13 τουριστική δραστηριότητα στην Κύπρο, δεδομένης της βαρύτητας του τουρισμού στην Κυπριακή οικονομία. Επίσης η δημιουργία ενός φορέα που θα συμπληρώσει κενά και θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή όσον αφορά στη συγκέντρωση και διάχυση της πληροφόρησης και της ενημέρωσης σχετικά με τον τομέα του τουρισμού που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κυπριακής οικονομίας. 12 ΤΙΤΛΟΣ: Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στον κλάδο των τουριστικών γραφείων μέσω της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρηματιών στις νέες εργασιακές απαιτήσεις στο χώρο του τουρισμού (ALLWAYS TOURISM)» ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπουργείο Απασχόλησης και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΚΚΕ: ,00 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ιανουάριος Ιούνιος 2008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΡΓΟΥ: Χ. Καππή, Ε. Μανώλογλου ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΚΕ: Χ. Καππή, Ε. Μανώλογλου, Α. Μάρκου, Α. Λιναρδής, Χ. Φρέντζου, Δ. Κονδύλη. ΣΤΟΧΟΙ: Διεξαγωγή έρευνας και την εκπόνηση μελέτης για την απασχόληση και την ποιότητα των θέσεων έργου και τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων στα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Εκπόνηση μελετών: α. «Μελέτη των τουριστικών τάσεων και της εξέλιξης του κλάδου στην Ελληνική και παγκόσμια αγορά. Εντοπισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σύγχρονων τουριστικών γραφείων». β. «Μελέτη διάγνωσης αναγκών εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων του κλάδου σε νέες τεχνολογίες, διερεύνηση προσαρμογής της ομάδας στόχου και ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ του ταξιδιωτικού συμβούλου». 13. ΤΙΤΛΟΣ: Προσδιορισμός και ανάπτυξη μοντέλων διοίκησης μικρομεσαίων ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων. Αξιολόγηση της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής κατάρτισης των εργαζομένων στην Κύπρο. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Cyprus College. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΕ: Λίρες Κύπρου ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙOYNIOΣ 2005=IOYNIOΣ 2006 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Ε. Μανώλογλου ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: (ΕΚΚΕ/ΙΑΑΚ Παν. Αιγαίου): Ε. Μανώλογλου, Α. Μάρκου, Κ. Θεοδωρόπουλος, Π. Τσάρτας, Α. Παπαθεοδώρου, Ευ. Χρίστου. ΣΤΟΧΟΙ : Στην Κύπρο ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος και συνεπώς στην ευημερία των πολιτών. Παρόλα αυτά, η είσοδος νέων προορισμών στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, με ανταγωνιστικές τιμές και υπηρεσίες για την Κύπρο, θέτει την ανταγωνιστικότητα και κατ επέκταση τη βιωσιμότητα της Κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας σε άμεσο κίνδυνο. Κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, κρίθηκε ως επιτακτική η ανάγκη να διαπιστωθεί η ακαδημαϊκή πληρότητα των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων και των διευθυντικών στελεχών των Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΜΤΕ) που αποτελούν τη βασική μορφή επιχείρησης στον κλάδο του τουρισμού. Η ακαδημαϊκή αρτιότητα των διοικήσεων αλλά και του προσωπικού είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως το πολυτιμότερο κεφάλαιο προς αξιοποίηση για τις επιχειρήσεις. 14. ΤΙΤΛΟΣ: Διαχείριση των υδάτινων πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη γεωργία, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων. Ανταγωνιστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Ε. (5 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, κωδικός πρότασης 7580/LIFE STRYMON) ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, συντονιστής το Ελληνικό

14 Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΕ: 6.000,00 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ιανουάριος Δεκέμβριο ΥΠΈΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Ε. Μανώλογλου ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Ερευνητική ομάδα ΙΑΑΚ Παν. Αιγαίου: Ε. Μανώλογλου, Α. Μάρκου, Π. Τσάρτας, Α. Βατζάκα, Σ. Τοπαλίδου. ΣΤΟΧΟΙ: Η καταγραφή και αξιολόγηση των επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στο οικοσύστημα της περιοχής της λίμνης Κερκίνης, στην κοιλάδα του Στρυμόνα, καθώς και η επίτευξη κοινωνικής συναίνεσης στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή μέτρων διαχείρισης του αρδευτικού νερού. Ειδικότερος στόχος του προγράμματος και έργο της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ είναι: α) Η αναγνώριση και ανάλυση των εμπλεκομένων κοινωνικών ομάδων (stakeholder analysis), β) Ο σχεδιασμός των συμμετοχικών διαδικασιών και των διαβουλεύσεων οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου για την επίτευξη της κοινωνικής συναίνεσης στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης του αρδευτικού νερού και γ) Η αξιολόγηση της εφαρμογής του συμμετοχικού σχεδιασμού και των διαβουλεύσεων. 15. ΤΙΤΛΟΣ «Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Κύπρο: Το μοντέλο των γυναικείων συνεταιρισμών». ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Cyprus College. Προϋπολογισμός ΕΚΚΕ / ΙΑΑΚ: Λίρες Κύπρου. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δεκέμβριο του 2006-Δεκέμβριος 2008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Α. Μάρκου ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: (ΙΑΑΚ Παν. Αιγαίου): Α. Μάρκου, Ε. Μανώλογλου, Π. Τσάρτας, Ευ. Χρίστου, Α. Γκούμας. ΣΤΟΧΟΙ: Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Κύπρο και συγκεκριμένα του μοντέλου των γυναικείων συνεταιρισμών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άνιση συμμετοχή των δύο φύλων στην αγορά έργου και η γυναικεία ανεργία και υποαπασχόληση ειδικά στην ύπαιθρο. 16. ΤΙΤΛΟΣ: «Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΕ / ΙΑΑΚ: Λίρες Κύπρου. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δεκέμβριο του 2006-Δεκέμβριος ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Α. Μάρκου ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΙΑΑΚ Παν. Αιγαίου): Α. Μάρκου, Ε. Μανώλογλου, Ι. Σακέλλης, Α. Καπέλλα, Π. Τσάρτας, Α. Παπαθεοδώρου, Μ. Βασιλείου. ΣΤΟΧΟΙ: Η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ψηφιακού χάρτη και οδηγού υποδομών για τον αθλητικό τουρισμό της Κύπρου και η δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου και ενός πρακτικού μοντέλου τα οποία θα αξιολογούν και θα κατηγοριοποιούν της αθλητικοτουριστικές υποδομές. 17. ΤΙΤΛΟΣ: Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στη Β/θμια εκπαίδευση. (Συνεργασία ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ και Κέδρος Α.Ε) ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΟΕΠΕΚ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΕ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Ανδρομάχη Χατζηγιάννη ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Θωμάς Μαλούτας, Ελένη Γιαννακοπούλου (Εξ.συνεργάτης ΕΚΚΕ), Κουρκουτάς Ηλίας (Κέδρος), Δέσποινα Βαλάση (Κέδρος). ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07/ /2008. ΣΤΟΧΟΙ: Η ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών των διαφορετικών

15 βαθμίδων, σε σχέση με το τι κρίνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ότι τους είναι αναγκαίο. Μέσω ποιοτικών και ποσοτικών τεχνικών, θα ανιχνευθούν οι ανάγκες αυτές και θα γίνουν προτάσεις ώστε να σχεδιαστούν ανάλογες επιμορφωτικές δράσεις από τον ΟΕΠΕΚ. 18. ΤΙΤΛΟΣ: Δημιουργία Κόμβου δευτερογενούς επεξέργου και διαχείρισης κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και δεικτών». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Κάλλας. ΥΠΟ-ΕΡΓΟ: Θεματική βάση για την Εκπαίδευση και την Απασχόληση. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΓΓΕΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ υπό-έργου: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 06/ /2005. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟ-ΕΡΓΟΥ: Μ. Χατζηγιάννη ΣΤΟΧΟΙ: Η συγκέντρωση, οργάνωση και επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαπενταετία καθώς και επιλεγμένα στοιχεία για την (ελληνική) αγορά έργου κατά την ίδια χρονική περίοδο, στο μέτρο που αυτά σχετίζονται με την απασχόληση των απόφοιτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 19. ΤΙΤΛΟΣ: Χωρική διάρθρωση της προσφοράς γης & πολεοδομικού χώρου στο ΡΣΑ - Σχέσεις με την προσφορά & ζήτηση κατοικίας & επιπτώσεις στις τιμές γης και ακινήτων, ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΟΡΣΑ-ΕΚΚΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΡΣΑ: , ΕΚΚΕ: , ΔΙΑΡΚΕΙΑ: (18 μήνες & νόμιμες παρατάσεις), ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δ. Εμμανουήλ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Κ. Γκόρτσος, Φ. Καμούτση. 20. ΤΙΤΛΟΣ: Policy Frames and Implementation Problems: the Case of Gender Mainstreaming (MAGEEQ), ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Ευρώ (50% αυτοχρηματοδότηση) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: , ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ :Μ. Παντελίδου- Μαλούτα, ΕΚΠΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΚΕ: Π. Καμούτση, ΙΑΑΚ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Μ. Θανοπούλου (Κύρια Ερευνήτρια ΙΑΑΚ) Λ. Μαράτου Αλιπράντη (Κύρια Ερευνήτρια ΙΑΑΚ) Ι. Τσίγκανου (Κύρια Ερευνήτρια ΕΚΚΕ) Α. Χατζηγιάννη (Εντεταλμένη Ερευνήτρια ΙΑΑΚ) Α. Νικολάου (Βοηθός ερευνήτρια) Ε. Τσανίρα (Βοηθός ερευνήτρια, ΙΑΑΚ) Μ. Φιλιοπούλου (Βοηθός ερευνήτρια) ΣΤΟΧΟΙ: Κεντρικό αντικείμενο μελέτης αποτελεί η έμφυλη ανισότητα ως πρόβλημα πολιτικής. Βασίζεται στην υπόθεση ότι, ενώ η επιταγή της ενσωμάτωσης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, (gender mainstreaming) προβάλλει από το 1997 ως κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική με κοινή στόχευση, στην πράξη γίνεται αντιληπτή κατά πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, τόσο δι-εθνικά, όσο και στο εσωτερικό κάθε κοινωνίας. Οι διαφορές αυτές, που δεν αποτελούν συνήθως αντικείμενο συζήτησης, σχετίζονται με τα διαφορετικά νοηματικά πλαίσια που επηρεάζουν, ρητά ή άρρητα, το είδος των πολιτικών που θεσμοθετούνται και στη συνέχεια εφαρμόζονται. Στόχος του ερευνητικού αυτού προγράμματος είναι να εντοπίσει και να μελετήσει συγκριτικά τα νοηματικά αυτά πλαίσια, τα οποία καθορίζουν το πώς γίνονται αντιληπτά τα προβλήματα έμφυλης ανισότητας σε διαφορετικές κοινωνίες και συνακόλουθα, τη μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία της επιταγής της ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου σε όλες τις πολιτικές. 21. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Quality in Gender Equality Policies (QUING)

16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ: Priority 7 Citizens and Governance in a Knowledge Based Society Gender and Citizenship in a Multicultural Context Integrated project Coordinator: Mieke Verloo Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ: EE - DG 12 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΥΡ (50% ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Μ. Παντελίδου Μαλούτα Καθηγήτρια ΕΚΠΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 54 μήνες, ημερομηνία έναρξης ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Eκτός ΕΚΚΕ: Μ. Παντελίδου Μαλούτα, Μ. Κακεπάκη, Ζ. Γρηγορίου Α. Νικολάου. ΕΚΚΕ: Α. Μαράτου, Μ. Θανοπούλου, Ι. Τσίγκανου ΣΤΟΧΟΙ: Διερευνώνται οι πολιτικές για την έμφυλη ισότητα στην ΕΕ και τις χώρες μέλη, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις άλλες μορφές ανισότητας στη διαπλοκή τους με το φύλο, και η αξιολόγηση της ποιότητας των σχετικών πολιτικών. Πρόκειται για την πρώτη συγκριτική μελέτη που αφορά όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ και η οποία στηρίζεται στα πορίσματα του Mageeq, και τη μεθοδολογία ανάλυσης πολιτικών που διαμορφώθηκε στο πλαίσιό του (Critical Frame Analysis). Το ΕΚΚΕ θα αναλάβει και την έρευνα στην Κύπρο. 22. ΤΙΤΛΟΣ: Εκδοτική συνεργασία με το Τμήμα Οικολογίας, Δ/νση Απασχόλησης, Γ.Γ. Νέας Γενιάς ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΓΓΝΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΕ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ιανουάριος 2005-Ιανουάριος 2006 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κ. Τσακίρης ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Κ. Τσακίρης, Α. Παναγιωτόπουλος ΣΤΟΧΟΙ: Συνέκδοση και διανομή του βιβλίου: Βαβίζου και Κ. Ζαννάκη, «Περιβαλλοντικές Μελέτες: Οδηγοί Δράσης/Βοήθημα για Νέους». Το τελικό κείμενο προέκυψε κατόπιν της ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων που θα υποβάλλουν εκπαιδευτικοί και μαθητές που συμμετέχουν σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο αρχικό κείμενο του συγγραφέα. 23.ΤΙΤΛΟΣ: Δράσεις Προστασίας των Μεσογειακών Εποχικών Λιμνίων της Νήσου Κρήτης -Πρόγραμμα LIFE ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση-ΚΠ LIFE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΕ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ιανουάριος 2005-Νοέμβριος 2005 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κ. Τσακίρης ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Κ. Τσακίρης, Ρ. Γκέκας ΣΤΟΧΟΙ: Εκπόνηση και συγγραφή κοινωνικοοικονομικής έρευνας μελέτης που στοχεύει στην προώθηση της αποδοχής του προγράμματος από τις ομάδες ενδιαφέροντος στην περιοχή του έργου. 25 ΤΙΤΛΟΣ: Environmental Friendly Technologies for Rural Development- Πρόγραμμα LIFE ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση-ΚΠ LIFE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΕ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δεκέμβριoς 2005-Δεκέμβριος 2008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κ. Τσακίρης ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Κ. Τσακίρης, Κ. Θεοδωρόπουλος, Κ. Σακελλαρόπουλος, Α. Παναγιωτόπουλος, Ρ. Γκέκας, Θ. Κουσουρής, Γ. Κανδύλης ΣΤΟΧΟΙ: Οι συμμετέχοντες Φορείς (Νομαρχία Λακωνίας, ΕΚΚΕ, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Πολυτεχνείο Κρήτης και οι 8 παραευρώτιοι δήμοι), στόχο έχουν την

17 καλύτερη διαχείριση του βασικού υδατικού πόρου του Νομού. Αυτό θα επιδιωχθεί με την εφαρμογή νέων τεχνικών απορρύπανσης και περιορισμού μελλοντικής ρύπανσης. Ο ρόλος της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ/ ΕΚΚΕ είναι η, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε όλα τα στάδια υλοποίησης τους προγράμματος και η διεξαγωγή δύο επιτόπιων ερευνών (στην αρχή και στο τέλος του Προγράμματος) για την εξακρίβωση της κατάστασης πριν και στο τέλος του Προγράμματος. 26 ΤΙΤΛΟΣ: Αειφόρος Απασχολησιμότητα- Πρόγραμμα EQUAL ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση-ΚΠ EQUAL ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΕ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Απρίλιος 2005-Ιούλιος 2007 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κ. Τσακίρης ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Κ. Τσακίρης, Κ. Θεοδωρόπουλος, Κ. Σακελλαρόπουλος, Α. Παναγιωτόπουλος, Ρ. Γκέκας, Δ. Ράπτη ΣΤΟΧΟΙ: Οι συμμετέχοντες Φορείς (Απογευματινή, Econometrica, Μαραθώνιος Αναπτυξιακή, ΚΕΚ-ΕΙΝ και ΕΚΚΕ) στόχο έχουν την ενημέρωση των υπαρχουσών επιχειρήσεων στους 9 δήμους της Μαραθωνίου διαδρομής για την περιβαλλοντική διάσταση καθώς επίσης και την επιπλέον εκπαίδευση ανέργων και απασχολουμένων σε περιβαλλοντικά θέματα. Η συμμετοχή της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ έγκειται στη διεξαγωγή μελετών και ερευνών για τη διαπίστωση της σημερινής κατάστασης στην περιοχή καθώς επίσης και η συμμετοχή στον γενικότερο σχεδιασμό και στο περιεχόμενο των σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν 27 ΤΙΤΛΟΣ: Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί και Μηχανισμοί Αναπαραγωγής στον Ελληνικό Χώρο: Μορφές διαχείρισης των επιδράσεων και των αντιφάσεών τους» ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΚΚΕ - ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ευρώ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΟΥ: Ν. Παναγιωτόπουλος, Μ. Θανοπούλου (ΙΑΑΚ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΚΕ: Έρση Ζακοπούλου, Εβελύν Τσανίρα, Ελένη Κοβάνη, Μαρίνα Πετρονώτη, Μάχη Χατζηγιάννη, Έμμυ Φρονίμου ΣΤΟΧΟΙ: Η διερεύνηση της συσχέτισης της ατομικής οδύνης με τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς στα πεδία της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και του πολιτισμού με τη μέθοδο της κοινωνιοανάλυσης κατά το πρότυπο της γαλλικής έρευνας του Pierre Bourdieu «La misère du Monde». 28. ΤΙΤΛΟΣ: Κόμβος δευτερογενούς επεξεργασίας κοινωνικών δεδομένων και δεικτών ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΥΠΑΝ/ΓΓΕΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Θ. Μαλούτας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Ε. Αλλισον, Κ. Αβδελίδη, Δ. Οικονόμου, Μ. Μπούρμπος, Ι. Σαγιάς ΣΤΟΧΟΙ: Η κατασκευή σε συνεργασία με την ΕΣΥΕ σχεσιακής βάσης δεδομένων με το αναλυτικό υλικό των απογραφών του 1991 και 2001 και στόχο τη γρήγορη ανάσυρση και την εξαντλητική δυνατότητα συσχέτισης μεταξύ όλων των μεταβλητών που συμπεριλαμβάνονται στις απογραφές πληθυσμού. Οι δυνατότητες περιλαμβάνουν και το γεωγραφικό εντοπισμό των μεταβλητών σε μεγάλη χωρική λεπτομέρεια (επίπεδο απογραφικού τομέα) 29. ΤΙΤΛΟΣ: Κόμβος δευτερογενούς επεξεργασίας κοινωνικών δεδομένων και δεικτών ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΥΠΑΝ/ΓΓΕΤ

18 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Ε. Ζακοπούλου ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Κ. Γκόρτσος, Δ. Οικονόμου ΣΤΟΧΟΙ: Η κατασκευή βάσης δεδομένων που να λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ και τα πληθυσμιακά στοιχεία που τους αφορούν για την περίοδο με στόχο τη δυνατότητα δημιουργίας αξιόπιστων χρονοσειρών δημογραφικών δεδομένων. 30. ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΟΕΠΕΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Θ. Μαλούτας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Μ. Θανοπούλου, Α. Χατζηγιάννη, Δ. Βαλάσση, Δ. Λεμονάκης, Ι. Γάλλου ΣΤΟΧΟΙ: Η αξιολόγηση επιμορφωτικών σεμιναρίων (σε συνεργασία με την ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ) με το σχετικό αντικείμενο που διενεργήθηκαν από τον ΟΕΠΕΚ μέσω ανάλυσης του εκπαιδευτικού υλικού, συνεντεύξεων με βασικούς συντελεστές και ερωτηματολογίων σε επιμορφωτές και επιμοφωνόμενους. 31. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΏΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΥΠΕΠΘ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Θ. Μαλούτας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Γ. Κανδύλης, Β. Αράπογλου, Σ. Τσομπανόγλου, Σ. Συρίγος ΣΤΟΧΟΙ: Η λεπτομερής χαρτογράφηση των μεταναστευτικών ομάδων στην Αττική και η δημιουργία λογισμικού χαρτογράφησης ( Χαρτοθήκη ) τροφοδοτούμενου με χαρτογραφήσιμες μεταβλητές από τη βάση Πανόραμα Απογραφικών δεδομένων Συνολο προγραμμάτων: 34 (εκ των οποίων τρία αυτοχρηματοδοτούμενα) Σύνολο εξωτερικών χρηματοδοτήσεων: Πρόσθετη χρηματοδότηση ΓΓΕΤ (Εθνική Συμμετοχή):,00 Ευρώ.,00 Ευρώ

19 ΙΙ. Δημοσιεύσεις 1. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κασίμης Χ., Ζακοπούλου Ε., Παπαδόπουλος Α., (2004), «Η συμβολή των μεταναστών στη σύγχρονη οικογενειακή εκμετάλλευση: Μελέτη τριών παραδειγματικών περιοχών», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Β -Γ /2003, , ΕΚΚΕ, Αθήνα, σελ Γκέκας, Ρ., Κανδηλάπτη, Κ., Τσακίρης, Κ. 2005, «Η Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Ορθόδοξο Μοναστικό Βίο. Καλές Πρακτικές Προστασίας και Ανάδειξης του Περιβάλλοντος», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 118/Γ, σσ Καυταντζόγλου, Ρ., Τουντασάκη, Ε. Φρυδάκης Μ., 2005, «Ιστορία, δομή και λειτουργία των εθνικών μουσείων της Ελλάδας Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και Χριστιανικό, Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Μια έρευνα κοινού», Τετράδια Μουσειολογίας 2 : Χατζηγιάννη, Α & Γ.Κάλλας, 2005, «Εκπαιδευτικό κεφάλαιο και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η περίπτωση των αποφοίτων των κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 116, σελ Εμμανουήλ Δ., (2006), "Η Κοινωνική Πολιτική Κατοικίας στην Ελλάδα: Οι Διαστάσεις μιας Απουσίας", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Α' 120, σελ Μαλούτας Θ. (2006) Εκπαιδευτικές στρατηγικές των μεσαίων στρωμάτων και κοινωνικός διαχωρισμός στην Αθήνα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 119A: Πετρονώτη, Μ., 2006 Μικρές αποκλίσεις, μεγάλες συνέχειες. Οι πολύμορφες σχέσεις της ελληνικής παροικίας στην Ασμάρα, Σύγχρονα Θέματα, Αφιέρωμα: Σύγχρονες θεωρήσεις του μεταναστευτικού φαινομένου (επιμ.) Λ. Βεντούρα & Σ. Τρουμπέτα, Τευχ. 92, σσ Κανδύλης Γ., Αράπογλου Β., Μαλούτας Θ. (2007) Μετανάστευση και το δίπολο ανταγωνιστικότητα-κοινωνική συνοχή στην Αθήνα, Γεωγραφίες, 13: Μάρκου, Α. και Μανώλογλου, Ε. (υπό έκδοση), «Εκπαιδευτικές ανάγκες εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων στα ταξιδιωτικά πρακτορεία», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 126 (Β 2008) 2. Σουλιώτης, Ν., υπό έκδοση «Συλλεκτική δραστηριότητα και δημιουργία πολιτιστικών θεσμών στην Αθήνα. Βασικές υποθέσεις και μια μελέτη περίπτωσης», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Β. ΔΙΕΘΝΗ Εμμανουήλ Δ., (2004), Socio-economic Inequalities and Housing in Athens: Impacts of the Monetary Revolution of the 1990s, The Greek Review of Social Research, 113, pp

20 2. Maloutas T Segregation and residential mobility. Spatially entrapped social mobility and its impact on segregation in Athens, European Urban and Regional Studies 11/3: Maloutas T., Pantelidou Malouta M. 2004, The glass menagerie of urban governance and social cohesion. Concepts and stakes / concepts as stakes, International Journal of Urban and Regional Research, 28/2: Manologlou, Ε., Tsartas, P., Markou A., 2004, «Geothermal energy sources for water production. Socio-economic effects and people s wishes on Milos island. A case study», Energy Policy, Vol.32/5, pp Kamoutsi, P., Hadjiyianni, A., 2005, Dimensions of Public Debate on Sexual Violence against Women: Similarities and Differences between Greece and EU policy Framing, The Greek Review of Social Research, 117 B, pp , Editors: Verloo, M., Pantelidou-Maloutas, M., Athens 2. Kovani E., 2005, L Anthropologie de l alimentation et le temps de la floraison, 2005 site de l' OCHA (Observation Cidil des Habitutes Alimentaires) www. Lemanger-ocha.com> 3. Meier, P., Lombardo, M., Bustelo, M., Pantelidou Maloutas, M., 2005, Gender mainstreaming andthe benchmarking fallacy of women in political decision making, Thematic issue of The Greek Review of Social Research, 117, pp Pantelidou Maloutas, M., 2005, Comparing frames framing comparisons: Greece/Eu frames on gender inequality in politics, Thematic issue of The Greek Review of Social Research, 117, 2005, pp Verloo, M., Pantelidou Maloutas, M., 2005, Differences in the framing of gender inequality as a policy problem across Europe, Thematic issue of The Greek Review of Social Research, 117, 2005, pp Verloo Mieke, Μaratou-Alipranti, L., et al., Framing the organisation of intimacy as a policy problem across Europe». The Greek Review of Social Research, Special Issue Differences in the Framing of Gender Inequality as a Policy Problem across Europe, Verloo M., and Pantelidou Μ., Editors. Volume 117 B, 2005, σελ Thanopoulou M. and Tsiganou J., 2005 Representations of gender in public rhetoric. The case of law-making on immigration in the Greek parliament, Verloo M. and Pantelidou-Moloutas M. (eds), Differences in the framing of gender inequality as a policy problem across Europe, The Greek Review of Social Research, Special Issue, 177B, p Toundassaki, I., R. Caftantzoglou, 2005, Narrations de l identite culturelle grecque: les trois musees nationaux d Athenes, Ethnologie Francaise XXXV, 2: Petronoti, M., (με την Ελένη Παπαγαρουφάλη), 2006, Marrying a Foe : Joint Scripts and Rewritten Histories of Greek-Turkish Couples, Identities, 2006, τευχ. 13, σσ Maloutas T Segregation, social polarisation and inequality in Athens during the 1990s: Theoretical expectations and contextual difference, International Journal of Urban and Regional Research, 31/4:

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Οικονομολόγος Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Επικοινωνία Γραφείο 716, τηλ. 210-7491716, e-mail ktheodo@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος, ΑΣΟΕΕ, 1986 Τομείς Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή (Φραίη) Καμούτση

Παρασκευή (Φραίη) Καμούτση Παρασκευή (Φραίη) Καμούτση Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Κύρια Ερευνήτρια Επικοινωνία Γραφείο 124 τηλ. 210-74916111, e-mail fkamoutsi@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π 1975 Διδακτορικό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κανδύλης. Σπουδές 2005: Διδάκτορας Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Γιώργος Κανδύλης. Σπουδές 2005: Διδάκτορας Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γιώργος Κανδύλης Πολιτικός Επιστήμονας Ερευνητής Γ' Επικοινωνία Γραφείο 6.5, τηλ. 210 7491651, e-mail gkandyli@ekke.gr Σπουδές 2005: Διδάκτορας Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηγιάννη Ανδρομάχη

Χατζηγιάννη Ανδρομάχη Χατζηγιάννη Ανδρομάχη Κοινωνιολόγος Κύρια Ερευνήτρια Επικοινωνία Γραφείο 119, τηλ. 210-7491630, e-mail ahadji@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, PARIS X-NANTERRE, 1981. Diplôme d'etudes Approfondies

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail nspyropou@ekke.gr Σπουδές Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Χαρά Στρατουδάκη Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 6.6, τηλ. 210-7491.648, e-mail: hstrat@ekke.gr Σπουδές ιδακτορικό ίπλωµα, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Θωμάς Μαλούτας Γεωγράφος Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Επικοινωνία Γραφείο 211, τηλ. 210-7491636, e-mail maloutas@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, École Spéciale

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη Ανδρομάχη Χατζηγιάννη Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 7.2, τηλ. 2107491630, e-mail ahadji@ekke.gr Σπουδές 1981 Πτυχίο (Maitrise) Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου PARIS X- NANTERRE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κουζής Διευθύνσεις και τηλέφωνα Εργασίας: s Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συγγρού 136, ΤΚ 176 71 - Καλλιθέα, Γραφείο Δ8 νέου κτιρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα Βαρουξή. Επικοινωνία Γραφείο 7.8, τηλέφωνο 210 7491624, e mail cvarouxi@ekke.gr

Χριστίνα Βαρουξή. Επικοινωνία Γραφείο 7.8, τηλέφωνο 210 7491624, e mail cvarouxi@ekke.gr Χριστίνα Βαρουξή Πολιτικός Επιστήμονας Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Β Βαθμίδα Επικοινωνία Γραφείο 7.8, τηλέφωνο 210 7491624, e mail cvarouxi@ekke.gr Σπουδές Master of Laws (LL.M), University of London,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2 ο Newsletter Δεκέμβριος 2014 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 "Μέθοδοι και πλαίσια λήψης αποφάσεων για μια πολιτική με άξονα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα