ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Απολογισμός (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού Β. Απολογισμός (αναλυτικά)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Απολογισμός 2004-2008 (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού 2004-2008. Β. Απολογισμός 2004-2008 (αναλυτικά)"

Transcript

1 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΑΑΚ), ΕΚΚΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Απολογισμός (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού Β. Απολογισμός (αναλυτικά) ΙΙ. Εισαγωγικό σημείωμα ΙΙΙ. Ερευνητικά προγράμματα 1. Προγράμματα του Ινστιτούτου χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΚΕ 2. Προγράμματα του Ινστιτούτου χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από άλλους φορείς ΙV. Δημοσιεύσεις 1. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 2. ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 4. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (τελικές) 7. ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKING PAPERS) 8. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 9. ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ V. Ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες VI. Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων VII. Συνεργασίες Ινστιτούτου με ΑΕΙ VIII. Προώθηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ΙX. Υποβολή ερευνητικών προτάσεων Χ. Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες

2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Α. Απολογισμός (συνοπτικά) Ι. Ερευνητικά προγράμματα ΙΑΑΚ Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΚΕ Λήξη Σύνολο αριθμός Ευρώ* 2. Προγράμματα χρηματοδοτούμενα/συγχρηματοδοτούμενα από άλλους φορείς Σύνολο αριθμός Ευρώ* 3. Σύνολο Σύνολο αριθμός Ευρώ* *Θα συμπληρωθούν για την προσεχή αξιολόγηση ΙΙ. Δημοσιεύματα Σύνολο 1. Αρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Α. Ελληνικά Β. Διεθνή Βιβλία Μονογραφίες- Επιμέλεια συλλογικών τόμων 3. Κεφάλαια σε διεθνείς εκδόσεις με κριτές 4. Κεφάλαια σε ελληνικές εκδόσεις με κριτές 5. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων 6. Ερευνητικές εκθέσεις Κείμενα εργασίας (WP) 8 8. Βιβλιοκρισίες 3 9. Άλλα δημοσιεύματα 13 + Προγράμματα που λήγουν μετά το 2008 και κείμενα υπό δημοσίευση ΙΙΙ. Ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες (+19)* 30 (+11)* (+30) * εντός παρενθέσεως τα εσωτερικά σεμινάρια του ΙΑΑΚ

3 Β. Απολογισμός (αναλυτικά) ΙΙ. Εισαγωγικό σημείωμα για την κατάσταση και τις προοπτικές του ΙΑΑΚ Το σημείωμα αυτό έχει στόχο να περιγράψει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το ΙΑΑΚ (με την έννοια των συνθηκών που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη δραστηριότητά του) καθώς και να σκιαγραφήσει τις βασικές προοπτικές και στρατηγικές ανάπτυξής του. Το ΙΑΑΚ και το ΕΚΚΕ Οι προοπτικές ανάπτυξης του ινστιτούτου είναι συνυφασμένες με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο φορέας στον οποίο εντάσσεται. Η κατάσταση αυτή έχει θετικές και αρνητικές πλευρές που επηρεάζουν σημαντικά και τις προοπτικές ανάπτυξης του ΙΑΑΚ. Αρνητικές πλευρές Τα δύο από τα τρία ινστιτούτα του Κέντρου αντιμετωπίζουν (το ένα εδώ και πολλά χρόνια) σημαντικά προβλήματα με την έννοια της απουσίας διευθυντών. Το ερευνητικό δυναμικό του Κέντρου μειώνεται διαρκώς λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων, ενώ μόλις αρχίζει μια ισχνή αντίρροπη διαδικασία πρόσληψης νέων συναδέλφων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Κέντρου. Αποτέλεσμα είναι ότι εκτός της μείωσης εμφανίζεται πλέον και επικίνδυνη γήρανση του ερευνητικού δυναμικού. Το διοικητικό δυναμικό του Κέντρου, ενώ τυπικά είναι υπεράριθμο σε σχέση με τις ανάγκες, δεν έχει συχνά την απαιτούμενη ειδικότητα/δεξιότητες για να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες, ενώ η συγκριτικά χειρότερη αντιμετώπιση των διοικητικών θέσεων στο ΕΚΚΕ σε σχέση με άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα οδηγούν σε αποχωρήσεις ικανών συναδέλφων προς καλύτερες συνθήκες με συνέπεια την περαιτέρω επιδείνωση του προβλήματος. Το κτιριακό πρόβλημα του ιδρύματος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική τροχοπέδη, χωρίς να διαφαίνεται καμία προοπτική επίλυσης. Η συσσώρευση προβλημάτων ενδυναμώνει νοοτροπίες παραίτησης και αποστασιοποίησης από την ερευνητική ή διοικητική δουλειά, που ενώ δεν δικαιολογείται σε ατομικό επίπεδο για κανέναν, είναι κατανοητή ως κατάληξη μέσα σε ένα προβληματικό κλίμα, σε αντίθεση με συνθήκες δυναμικής ανάπτυξης όπου μια τέτοια νοοτροπία απομονώνει και απονομιμοποιεί όσους την υιοθετούν. Για κανένα από τα παραπάνω ζητήματα δεν διαφαίνεται ριζική ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης και θετική προοπτική, δεδομένης και της περιορισμένης προσοχής της πολιτικής ηγεσίας, ενώ ο πρόσφατος νόμος για την έρευνα δεν αντιμετωπίζει τα περισσότερα από αυτά. Θετικές πλευρές Οι δραστηριότητες που στηρίζουν την επιβίωση του Κέντρου συνίστανται, αφενός,

4 στην επιτυχή διεκδίκηση, καλή διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων και στην προβολή των σημαντικών τους αποτελεσμάτων. Στις δραστηριότητες αυτές πρωτοστατεί το ΙΝΚΠΟ, ενώ και το ΙΑΑΚ παρουσιάζει αξιοπρεπείς επιδόσεις με δεδομένες και τις δυσκολίες του γνωστικού πεδίου που θεραπεύει. Εξίσου σημαντικές, αφετέρου, είναι οι δραστηριότητες που αφορούν την εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων και την παραγωγή επιστημονικών κειμένων και διαφόρων μορφών επιστημονικών δημοσιεύσεων. Στον τομέα αυτόν, παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις είναι πολύ άνισες μεταξύ των ερευνητών του Κέντρου, ο συνολικός απολογισμός είναι θετικός, ιδιαίτερα για το ΙΑΑΚ. Η διεθνής δικτύωση του Κέντρου, άλλοτε ουσιαστική και άλλοτε τυπική, δεν είναι ανύπαρκτη και αποτελεί πόρο εκμεταλλεύσιμο σε πολλά επίπεδα. Οι προσπάθειες, συχνά επιτυχείς, συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα είναι αποτελέσματα αλλά και τρόπος ενδυνάμωσης αυτής της δικτύωσης. Η δικτύωση του Κέντρου στο εσωτερικό της χώρας είναι, επίσης, σημαντικός πόρος για την ανάπτυξη του ΕΚΚΕ, ιδιαιτέρως όταν οι άλλοι θεσμοί έχουν το μέγεθος και τη σημασία της ΕΣΥΕ ή/και όταν η συνεργασία αποκτά σταθερότητα και ανοίγει περαιτέρω προοπτικές. Η εκδοτική δραστηριότητα του Κέντρου αποτελεί σημαντική σταθερή συνιστώσα της θετικής του παρουσίας, με προεξάρχουσα διαδικασία την έκδοση της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών του σημαντικότερου ελληνικού περιοδικού στο χώρο των κοινωνικών επιστημών επί περίπου μισό αιώνα. Πολύ θετική είναι πλέον η παρουσία της ΕΚΕ στο διαδίκτυο. Σημαντικές προοπτικές δημιουργεί και η σειρά Μελέτες Έρευνες ΕΚΚΕ, η οποία αναπτύσσεται δυναμικά. Θετική θα είναι και η σημαντική βελτίωση της εικόνας του Κέντρου μέσα από την επίσης επικείμενη αναβάθμισης της ιστοσελίδας του. Θετική είναι και η πολυετής ύπαρξη της Βιβλιοθήκης του ΕΚΚΕ, έστω και αν η πενιχρή ανανέωσή της με νέα βιβλία περιορίζει την προοπτική της να εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό σημείο εξυπηρέτησης της εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των θετικών και αρνητικών παραμέτρων, το ΙΑΑΚ επικεντρώνει τις δυνάμεις του σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν την κοινωνική του χρησιμότητα, την ποιότητα της δουλειάς την οποία μπορεί να παράγει, τη θεματική του επικέντρωση σε συγκεκριμένα ζητήματα, με στόχο να καταστεί αδιαφιλονίκητος ερευνητικός θεσμός όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά του πεδία. Στόχος είναι η επικέντρωση αυτή να ακολουθήσει το επιτυχημένο πρότυπο του προγράμματος Αριστείας ΙΙ, στο πλαίσιο του οποίου το μεγαλύτερο μέρος του δυναμικού του ινστιτούτου και εξωτερικοί συνεργάτες δημιούργησαν συνέργιες χωρίς να αλλοιώνονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά του καθενός και οι μεθοδολογικές και άλλες επιλογές και προτιμήσεις τους. Στρατηγική ανάπτυξης Η στρατηγική ανάπτυξης του ΙΑΑΚ για την επόμενη περίοδο θα πρέπει να έχει, συνεπώς, τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

5 1. Θεματική επικέντρωση της ερευνητικής δραστηριότητας. 2. Αναζήτηση σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων που να στηρίζουν αυτή την επικέντρωση. 3. Διεύρυνση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού με τη διαμόρφωση μιας σταθερής ομάδας εξωτερικών συνεργατών. 4. Σταθεροποίηση και ανάπτυξη των σχέσεων με σημαντικούς άλλους εθνικούς φορείς και οργανισμούς (ΕΣΥΕ, ΙΜΕΠΟ, ΟΡΣΑ, συναφή πανεπιστημιακά τμήματα κλπ). 5. Περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών. 6. Διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ΙΑΑΚ στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης (συμμετοχή στη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος). 7. Αύξηση (ποσοτική και ποιοτική) της επιστημονικής παραγωγής (δημοσιεύσεων) από τα μέλη του Ινστιτούτου. 8. Προβολή της κοινωνικής σημασίας του έργου του ΙΑΑΚ για την ερμηνεία και ευρύτερη κατανόηση των κοινωνικοπολιτικών διακυβευμάτων που σχετίζονται με το έργο του και, συνεπώς, προβολή της σημασίας του για τη χάραξη και στήριξη πολιτικών αποφάσεων. Τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά των στρατηγικών επιλογών για το ΙΑΑΚ οδηγούν και σε συγκεκριμένες πρακτικές επιλογές: 1. Η θεματική επικέντρωση της ερευνητικής δραστηριότητας σημαίνει συγκέντρωση δυνάμεων σε θεματικές όπου το ΙΑΑΚ διαθέτει ήδη αυξημένο ειδικό βάρος, με την προοπτική να αποτελέσει για τις θεματικές αυτές αδιαμφισβήτητο πόλο ερευνητικής αριστείας. Τα ζητήματα κοινωνιολογίας της πόλης, με την έννοια της διερεύνησης των κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων και των επιπτώσεών τους, καθώς και μια ιδιαίτερη εξειδίκευση στα ζητήματα της Αθήνας, αποτελούν το πρώτο θεματικό άξονα για το ινστιτούτο επί σειρά ετών. Ο κεντρικός αυτός πυρήνας μόνο ωφελημένος μπορεί να βγει από την ανάπτυξη παράλληλων ερευνητικών δραστηριοτήτων συναδέλφων με ειδικότερα αντικείμενα (όπως η εκπαίδευση, η μετανάστευση κλπ). Επίσης, μόνο ωφελημένος μπορεί να βγει και από τη διεπιστημονική προσέγγιση ανάλογων ζητημάτων μέσα από τις ποικίλες μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιούν οι ερευνητές του ινστιτούτου ανάλογα με την επιστημονική συγκρότησή τους και τις μεθοδολογικές τους προτιμήσεις. Η σημασία της επικέντρωσης έγκειται στην ενασχόληση με την ίδια ευρεία θεματική και το διάλογο μεταξύ των επιμέρους ερευνητικών προσπαθειών (που υλοποιείται μέσω των σεμιναρίων, των εκατέρωθεν παραπομπών κλπ) και που καθιστά το σύνολο της επιστημονικής παραγωγής του ινστιτούτου μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους προσπαθειών που το συγκροτούν. Επικέντρωση σε ορισμένους άξονες δεν σημαίνει αναγκαστική εναρμόνιση του συνόλου των μελών του ινστιτούτου με την ή τις κεντρικές επικεντρώσεις. Εφόσον μια τέτοια εναρμόνιση δεν προκύπτει ως αβίαστη διαδικασία με προφανή θετικά αποτελέσματα για όλα τα μέρη (σχετικό παράδειγμα αποτελούν οι δραστηριότητες της ομάδας περιβάλλοντος και, εν μέρει, εκείνες που αφορούν μελέτες σε σχέση με τουριστικές δραστηριότητες), οι σχετικώς ανεξάρτητες προσπάθειες θα πρέπει να συνεχίσουν με γνώμονα την ποιότητα και τους άλλους στόχους που εξυπηρετεί η

6 ερευνητική δραστηριότητα του ΙΑΑΚ. 2. Η αναζήτηση σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξυπηρετεί και αυτή την επικέντρωση. Παρά τη σημασία της άντλησης πρόσθετων πόρων για το Κέντρο, η επικέντρωση σε σημαντικά προγράμματα από άποψη θεματικής επικέντρωσης είναι ασύγκριτα μεγαλύτερης σημασίας. Έτσι, καθώς τελειώνει το πολύ σημαντικό πρόγραμμα Αριστεία ΙΙ θα ήταν σημαντικό το ΙΑΑΚ να επιτύχει να εξασφαλίσει πρόγραμμα ανάλογου μεγέθους και θεματικής. Σημαντικό ζητούμενο αποτελεί, επίσης, η αναζήτηση πόρων για τη συντήρηση του Πανοράματος Απογραφικών Δεδομένων που αποτελεί καίριο συνδετικό κρίκο με την ΕΣΥΕ και έχει ήδη αποτελέσει πηγή δεδομένων για πολλούς υποψήφιους διδάκτορες και άλλους νέους κυρίως ερευνητές κατά το διάστημα που λειτουργεί στο ινστιτούτο (από το 2005). Θετική θα είναι η συνέχιση των μεγάλων προγραμμάτων LIFE, EQUAL (υπάρχουν ήδη σχετικές προοπτικές) που δίνουν πρόσθετους σημαντικούς πόρους στο Κέντρο μέσω του ΕΛ και επιτρέπουν την απασχόληση μερικών νέων ερευνητών. Τα προγράμματα MAGEEQ και QUING αποτέλεσαν σημαντικό θετικό στοιχείο κατά την τελευταία αξιολόγηση, αλλά δεν ενσωματώθηκαν στο ΙΑΑΚ στο βαθμό που θα συνέβαινε εάν υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το δυναμικό του ινστιτούτου για το αντικείμενό τους. Γενικότερα, οι συνθήκες προσέλκυσης προγραμμάτων από εξωτερικούς συνεργάτες στο ΙΑΑΚ και το ΕΚΚΕ συνολικότερα δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες θετικές προοπτικές και σε αυτό το επίπεδο. Είναι σαφές ότι αποτελεί καίριο ζήτημα η δραστηριοποίηση των συναδέλφων που έχουν τις δεξιότητες για την άντληση ερευνητικών πόρων, παράλληλα με τις κεντρικές προσπάθειες για την εξασφάλιση προγραμμάτων τύπου Αριστείας, και θα γίνει επιτακτικότερη εφόσον αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα. Ίσως να είναι αφελής προσμονή, αλλά το γράμμα του επικείμενου νόμου καθιστά τη διεκδίκηση ερευνητικών πόρων πιο προσιτή και σε εκείνους τους ερευνητές που δεν διαθέτουν προσωπικές δικτυώσεις κανενός είδους. 3. Είναι πλέον προφανές ότι το Κέντρο συνολικά χρειάζεται νέο αίμα. Νέους ερευνητές και ερευνήτριες με όρεξη και δυνατότητα διεκδίκησης νέων προγραμμάτων, θεωρητικές ανησυχίες και νέες ερευνητικές δεξιότητες. Νέους ερευνητές και ερευνήτριες που βρίσκονται σε επαφή με τους τρόπους διεκδίκησης και διαχείρισης ανταγωνιστικών διεθνών και εθνικών προγραμμάτων. Κατά τα προηγούμενα χρόνια έχει δημιουργηθεί μια μαγιά νέων συνεργατών που στην πλειονότητά τους εντάσσονται και στις θεματικές προτεραιότητες του ΙΑΑΚ. Από τη δεξαμενή αυτή φιλοδοξία αποτελεί να ενταχθούν τα δυναμικότερα στοιχεία στο δυναμικό του ινστιτούτου κατά τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, το ΙΑΑΚ έχει διαμορφώσει σταθερές συνεργασίες με συναδέφους πανεπιστημιακούς σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να εξελιχθούν σε θεσμικές συνεργασίες και με τα ιδρύματα στα οποία απασχολούνται (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Χαροκόπειο). 4. Στο επίπεδο των συνεργασιών με ελληνικούς φορείς η ΕΣΥΕ έχει προεξάρχουσα

7 θέση καθώς η σταθερή συνεργασία μαζί της μας τοποθετεί στη χορεία των χορηγών σημαντικών κοινωνικών δεδομένων στα οποία μάλιστα προσθέτουμε συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία (τρόπο γρήγορης πρόσβασης στην επιθυμητή πληροφορία, διεθνή πρωτόκολλα κατάταξης συγκεκριμένων μεταβλητών, χαρτογραφικές δυνατότητες κλπ). Η προοπτική συνεργασίας και στο επίπεδο προετοιμασίας της ερχομένης απογραφής ισχυροποιεί αυτό το σημαντικό δεσμό, εξασφαλίζει τη ροή πληροφορίας και προοιωνίζεται την πολύ γρηγορότερη πρόσβαση στη σχετική πληροφορία σε σχέση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν. Οι συνεργασίες με το ΙΜΕΠΟ και τον ΟΡΣΑ ως φορείς που συστηματικά (θα έπρεπε να) αναθέτουν προγράμματα στο ΙΑΑΚ είναι επίσης πολύ σημαντικές και εξαρτώνται από την ποιότητα της δουλειάς που παράγουμε, αλλά και από την απάντηση σε ερωτήματα πολιτικής που απασχολούν αυτού του είδους τους οργανισμούς και επίπεδα διοίκησης. Παράλληλα με τους οργανισμούς αυτούς θα πρέπει να προστεθούν ορισμένοι μεγάλοι Δήμοι και αναπτυξιακοί σύνδεσμοι στους φορείς που ενδιαφέρονται για τις ερευνητικές και συμβουλευτικές μας υπηρεσίες. Οι συνέργιες που έχουν δημιουργηθεί σε επιστημονικό επίπεδο με το Τμήμα των Τοπογράφων του ΕΜΠ (χωρικές στατιστικές), με το Τμήμα ΜΧΠΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θεματική χαρτογραφία) και με το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου και στα δύο αυτά πεδία, καθώς και των δικών μας ενδογενών εισροών (κοινωνικο-οικονομικές και κοινωνικο-γεωγραφικές αναλύσεις) αποτελούν σχήμα που μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλους χώρους, αλλά και να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω ενδυνάμωσης και διεύρυνσης. 5. Η διεθνής δικτύωση του ΙΑΑΚ αποτελεί προφανώς σημαντική υπόθεση που, μεταξύ άλλων, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τις διαδικασίες αξιολόγησης (εφόσον βεβαίως συνοδεύεται και από άλλα θετικά στοιχεία). Από τις διεθνείς δημοσιεύσεις μέχρι τη συμμετοχή σε δίκτυα και επιστημονικούς συλλόγους, η ατομική πρακτική των μελών του ΙΑΑΚ προσθέτει στην ενδυνάμωση της διεθνούς του δικτύωσης. Την εποχή αυτή η συμμετοχή δύο συναδέλφων στις επιτροπές διοίκησης δύο διαφορετικών ερευνητικών επιτροπών της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνιολογίας, καθώς και η συστηματική συνεργασία στη διοργάνωση των συνεδριών Αστικής Κοινωνιολογίας στο πλαίσιο των συνεδρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνιολόγων είναι στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά προς την ίδια κατεύθυνση και να διευκολύνουν συναδέλφους του ινστιτούτου σε δικές τους προσπάθειες πρόσβασης στα σχετικά δίκτυα και τις διαδικασίες τους. Τέλος, η εκδήλωση (διεθνές σεμινάριο) που διοργανώθηκε πέρυσι στο πλαίσιο της Αριστείας ΙΙ είχε πολύ θετικές επιπτώσεις. 6. Αναμένοντας την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την έρευνα και τις μεταπτυχιακές σπουδές, το ΙΑΑΚ πρέπει να προετοιμάζεται να εισέλθει στο χώρο των τελευταίων. Η κίνηση αυτή, που πρέπει να γίνει σε συνεργασία με ένα ή περισσότερα τμήματα ΑΕΙ, αποσκοπεί στην τόνωση της θεματικής εξειδίκευσης του ινστιτούτου, στη συνεχή τροφοδοσία του με νέο αίμα ενδιαφερομένων επιστημόνων τους οποίους θα συνδιαμορφώνει, στην ενεργοποίηση του δυναμικού του και σε εκπαιδευτικές διαδικασίες (που αποτελούν και καλό τρόπο ελέγχου της ερευνητικής παραγωγής), στη βελτίωση των οικονομικών του (μέσω των διδάκτρων) και στην ισχυροποίηση των συνεργασιών του. Η χρήση της διεθνούς δικτύωσης του ΙΑΑΚ

8 μπορεί να ισχυροποιήσει σημαντικά τις προοπτικές αυτού του εγχειρήματος. Ωστόσο, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου του ΥΠΕΠΘ για τα μεταπτυχιακά είναι απογοητευτικές. 7. Η αύξηση της παραγωγικότητας των μελών του ινστιτούτου σε όλα τα επίπεδα (προσέλκυση πόρων, δημοσιεύσεις, προβολή ερευνητικών αποτελεσμάτων, νέες συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) είναι απαραίτητη για την επιβίωση και την ανάπτυξή του. Οι όποιες περίοδοι απουσίας χρηματοδοτούμενου προγράμματος δεν θα πρέπει να συμπαρασύρουν σε γενικότερη απραξία. Έχουμε την τύχη να μην βρισκόμαστε σε ιδιωτικό ίδρυμα (έστω και αν το περιρέον κλίμα μας ωθεί προς αυτή την κατεύθυνση) του οποίου η επιβίωση εξαρτάται από τη συνεχή χρηματοδοτική ροή. Οι περίοδοι αυτές είναι, αντίθετα, αναγκαίες και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερη συγγραφική παραγωγικότητα αξιοποιώντας σε βάθος προηγούμενα ερευνητικά αποτελέσματα. Η δραστηριότητα αυτή είναι εξίσου αν όχι περισσότερο σημαντική για την επιβίωση του ΙΑΑΚ και του ΕΚΚΕ, όπως φάνηκε και στην τελευταία αξιολόγηση. 8. Τέλος, είναι απαραίτητη η ειδική προβολή της κοινωνικής χρησιμότητας των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει το ΙΑΑΚ σε διάφορα επίπεδα της διοίκησης ώστε να συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των φορέων εκείνων που καλούνται συστηματικά να προσφέρουν τις ερευνητικές συμβουλευτικές τους υπηρεσίες. Αυτό θα πρέπει να προκύψει, κυρίως, μέσα από την ευρύτερη δημοσιότητα των σημαντικότερων ερευνητικών μας αποτελεσμάτων. Θ. Μαλούτας Ιανουάριος 2009

9 ΙΙΙ. Ερευνητικά προγράμματα (περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία: τίτλος, διάρκεια, φορέας χρηματοδότησης, προϋπολογισμός ΕΚΚΕ, μέλη ομάδας, στόχοι) 1. Προγράμματα του Ινστιτούτου χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΚΕ 1) ΤΙΤΛΟΣ: Συνεργασίες με Σωματεία Διπλωματούχων Ξεναγών ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Μισθοδοσία ΕΚΚΕ Επαναληπτική έρευνα σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου για το «Βαθμό Καθαριότητας Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρόμων του Νομού Δωδεκανήσου» Επαναληπτική έρευνα σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ένωσης Ξεναγών Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος για το «Βαθμό Καθαριότητας Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρόμων του Ν. Κέρκυρας και Ηπείρου» Επαναληπτική έρευνα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης για το «Βαθμό καθαριότητας Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρομών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδος» Επαναληπτική έρευνα σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθηνών για το «Βαθμό Καθαριότητας Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρομών του Κλασικού Γύρου» Επαναληπτική έρευνα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης για το «Βαθμό καθαριότητας Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρομών της Περιφέρειας Κρήτης» ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ιανουάριος 2007-Απρίλιος 2007 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κ. Τσακίρης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Κ. Τσακίρης, Κ. Θεοδωρόπουλος, Κ. Σακελλαρόπουλος, Α. Παναγιωτόπουλος, Δ. Ράπτη, Γ. Κανδύλης 2. ΤΙΤΛΟΣ: Ενημέρωση Βάσεων Δεδομένων των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ-ΠΟ) (Τελευταία ενημέρωση Απρίλιος-Μάιος 2007) ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Μισθοδοσία ΕΚΚΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Συνεχιζόμενη διαδικασία ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κ. Τσακίρης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Κ. Τσακίρης, Κ. Θεοδωρόπουλος, Κ. Σακελλαρόπουλος, Α. Παναγιωτόπουλος, Δ. Ράπτη, Γ. Κανδύλης ΣΤΌΧΟΙ: Ενημέρωση τμημάτων Βάσεων Δεδομένων των κυριότερων ελληνικών Φορέων που έχουν σχέση με το περιβάλλον (ΑΕΙ - ΤΕΙ) (Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 2008) 3. ΤΙΤΛΟΣ: Συμφιλίωση της εργασίας και της οικογένειας. Μελέτη για τη διάγνωση των αναγκών των γονέων» που εγκρίθηκε για υλοποίηση σε συνεργασία με το Δήμο της Αθήνας ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Αυτοχρηματοδοτούμενο ΕΚΚΕ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΡΓΟΥ: Λ. Μαράτου, Ε. Τσανίρα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Λ. Μαράτου, Ε. Τσανίρα, ασκούμενοι φοιτητές από το Πάντειο Πανεπιστήμιο ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΣΤΟΧΟΙ: να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα: Ποιες είναι οι ανάγκες των γονέων στην χώρα μας στο ζήτημα φύλαξης μικρών παιδιών; Τι τρόπους χρησιμοποιούν παράλληλα με τους παιδικούς σταθμούς για να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις; Ποιες είναι ειδικότερα οι ανάγκες των γονέων με μη τυπικό ωράριο έργου; Υπάρχει ζήτηση εκ μέρους των γονέων για λειτουργία νέων δομών που να έχουν διαφοροποιημένα ωράρια λειτουργίας; ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

10 2. Προγράμματα του Ινστιτούτου χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από άλλους φορείς 1. ΤΙΤΛΟΣ: RUROS: Rediscovering the Urban Realm of Open Spaces (Επαναπροσδιορίζοντας την αστική ταυτότητα των ανοιχτών χώρων) ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ΕΚΚΕ, ΓΓΕΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1/1/ /01/2004 Φορείς υλοποίησης: Centre for Renewable Energy Sources- Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (CRES/ΚΑΠΕ: coordinator), National Centre for Social Research- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (NCSR/ΕΚΚΕ), Municipality of Alimos (MUN-AL), University of Cambridge (UCAM), Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), Municipality of Thermi (MUN-TH), Ecole d Ingenieurs et d architectes de Fribourg (EIF), Municipality of Fribourg (VILLE-FRI), University of Sheffield (USHEFF), Esbensen Consulting Engineers (ESBENSEN), Politecnico di Milano (DITEC_BEST), University of Kassel (UKASS) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: Ελένη Κοβάνη, Καλλισθένη Αβδελίδη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Avdelidi K. (Social-urban survey, Methodological analysis), Kovani H. (Anthropological study), Tsakiris K. (Fieldwork responsible), Astara O.- Karvounis A.- Kontopidi K.- Kouimtzoglou L. (Research assistance), Theodoropoulos K.- Trova V.(Financial management), Kapella A.- Vezirianni K. (Administrative assistance) ΣΤΟΧΟΙ: Επεξεργασία μεθόδου σύνδεσης κοινωνικών δεδομένων των ανοιχτών χώρων της σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης με τον τεχνικό σχεδιασμό τους, στο πλαίσιο της τυποποίησης των μικροκλιματικών δεδομένων στους ανοιχτούς χώρους του ευρωπαϊκού αστικού περιβάλλοντος, με βάση την αντίληψη των χρηστών και των κατοίκων για την λειτουργία των χώρων αυτών και με σημείο αναφοράς την αειφορική και πολιτισμική θεώρηση. 2. ΤΙΤΛΟΣ: METADATER: Meta Data Management and Production System for Social Science Survey (Σύστημα Παραγωγής και Διαχείρισης Μεταδεδομένων για Έρευνες Κοινωνικών Επιστημών). ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκή Ενωση ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Α. Λιναρδής, Χ. Καππή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Α. Λιναρδής, Χ. Καππή, Δ. Κονδύλη, Χ. Φρέντζου ΣΤΟΧΟΙ: Η σύλληψη της φιλοσοφίας του έργου πηγάζει από την αυξανόμενη ανάγκη για ομογενοποίηση μεγάλων συλλογών κοινωνικών δεδομένων. Οι μεγάλες κοινωνικές έρευνες ανασκόπησης (surveys) παράγουν ευρείες συλλογές δεδομένων, οι οποίες απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών. Τα καταγεγραμμένα θέματα που προσφέρονται για μελέτη αφορούν μεγάλα πεδία κοινωνικών αλλαγών στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο, και καταγράφουν νέες κοινωνικές οντότητες. Συλλογές δεδομένων αυτού του εύρους και σημασίας αποτελούν αντικείμενο πολλαπλών και παράλληλων στατιστικών αναλύσεων. Είναι, επομένως, φανερό ότι μία εναρμονισμένη και προσβάσιμη βάση δεδομένων θα εμπλουτίσει την ποιότητα, ευρύτητα και αξιοπιστία της πληροφορίας τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς το κοινωνικό περιβάλλον το οποίο αντικατοπτρίζει. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ο πυρήνας των ευρύτερων στόχων του προγράμματος METADATER. 3. ΤΙΤΛΟΣ Providing integrated health and social care for older persons: issues, problems and solutions, PROCARE Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα, TSER, 5 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ (European Commission, 5 th FP) ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: EE, Γενική Δ/νση Έρευνας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 113,891 euro. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΡΓΟΥ: Α. Τεπέρογλου, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ε. Φαγαδάκη, Ο. Παπαλιού, Ε. Τεπέρογλου, Λ. Μαράτου ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΣΤΟΧΟΙ: Η διερεύνηση των αναγκών και προτεραιοτήτων από την πλευρά τόσο των

11 χρηστών όσο και των φροντιστών που θα πρέπει καλύπτουν οι κοινωνικές υπηρεσίες για την προώθηση μιας πιο ολοκληρωμένης φροντίδας των ηλικιωμένων. Πραγματοποιήθηκε Επιτόπια Έρευνα με ποιοτική προσέγγιση σε χρήστες, φροντιστές και εργαζόμενους σε φορείς για την Τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ και Προγράμματα Δήμων «Βοήθεια στο Σπίτι»). 4. ΤΙΤΛΟΣ: Μετανάστευση και Υγεία-Πρόνοια: Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης- Προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης» ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΜΕΠΟ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΡΓΟΥ: Λ. Μαράτου-Αλιπράντη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ε. Γκαζόν, Ο. Παπαλιού, Ε. Φαγαδάκη, Ε. Τσανίρα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΣΤΟΧΟΙ: Η αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με την υγεία-πρόνοια του μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα, και η διερεύνηση των ζητημάτων σχετικά την πολιτική που εφαρμόζεται για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους νόμιμους και παράνομους- στη χώρα μας καθώς και η εκτίμηση των προοπτικών βελτίωσης του υπάρχοντος καθεστώτος. 5. ΤΙΤΛΟΣ: WELLCHI, The well-being of children: The impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures». ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΕ, 6 th FP. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51,500 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΡΓΟΥ: Λ. Μαράτου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Α. Τεπέρογλου, Α. Νικολάου ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΣΤΟΧΟΙ: Η διερεύνηση των συνεπειών των μεταβολών στις μορφές της οικογένειας που προέρχονται από τις αλλαγές στις συνθήκες απασχόλησης των γονέων στον αστικό χώρο και οι επιπτώσεις αυτών στην ευημερία των παιδιών. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα, στην αστάθεια της έγγαμης συμβίωσης και σε άλλους παράγοντες και διαδικασίες που επιδρούν στην ευημερία των παιδιών και στην ποιότητα ζωής των οικογενειών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον τρόπο που οι διαφοροποιημένες γονικές πορείες επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και στις διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού που συνδέονται με την παιδική φτώχεια και οι οποίες συχνά είναι αποτέλεσμα της διάλυσης της οικογένειας, του διαζυγίου και της μονογονεικότητας. 6. ΤΙΤΛΟΣ: Θεματική Βάση Δεδομένων : Γυναίκες και Επιστήμη ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Συνεργασία με ΕΚΚΕ /ΕΚΠΑ (Πανεπιστήμιο Αθηνών) ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Παν.μιο αθηνών ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5000 Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΡΓΟΥ: Καθ. Στέλλα Βοσνιάδου, ΕΚΠΑ και Δρ Λ. Μαράτου- Αλιπράντη, ΙΑΑΚ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Λιναρδής, Χ. Βλαστάρη (εξωτ συνεργάτης), Λ. Βαϊου, παν/μιο Αθηνών Επιστ. Συνεργάτης Παν/μιου Αθ ΣΤΟΧΟΙ: Στο πλαίσιο της Θεματικής Βάσης με τίτλο: «Γυναίκες και Επιστήμη» επιχειρείται η συστηματική καταγραφή και απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με τη θέση των γυναικών στον ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην Ελλάδα. 7. ΤΙΤΛΟΣ: Ιστορία, δομή και λειτουργία των εθνικών μουσείων της Αθήνας. Αρχαιολογικό- Βυζαντινό- Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Μουσειολογικές πρακτικές. Στάσεις και αντιλήψεις του κοινού των μουσείων. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Eleni Nakou Foundation ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5000 Euro. ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

12 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: Ρ. Καυταντζόγλου ΙΑΑΚ, Ε. Τουντασάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Ρ. Καυταντζόγλου, Ε. Τουντασάκη, Μ. Φρυδάκης ΕΚΚΕ, Π. Αδριανοπούλου, ΥΔ ΣΤΟΧΟΙ: Διερεύνηση της ιστορίας και της λειτουργίας των εθνικών μουσείων της Αθήνας- Εθνικό Αρχαιολογικό, Μουσείο Βυζαντινής και Χριστιανικής Ιστορίας, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Πρακτικές, πολιτικές των τριών θεσμών και αντιλήψεις του κοινού τους. 8. ΤΙΤΛΟΣ: Policies for Land Use to Combat Desertification (MEDACTION 4) - Module 4.3 Rural Development Policies ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Διεύθυνση για την Έρευνα και την Ανάπτυξη - 5 ο Πλαίσιο για την Έρευνα), ΓΓΕΤ, ΕΚΚΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμμετοχής ΕΚΚΕ) : 127,000 ευρώ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: Α.Γ.Παπαδόπουλος (επικ. καθηγητής, εξωτερικός συνεργάτης) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ ΕΚΚΕ: Ελ. Αλλισον ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Π. Καμούτση ΙΑΑΚ, Κ. Γκόρτσος ΙΑΑΚ, Ι. Σαγιάς ΙΑΑΚ ως το 2002, Κ. Λιαρίκος (εξωτερικός συνεργάτης). ΣΤΟΧΟΙ: α) η ανάπτυξη σεναρίων χρήσης γης σε διάφορες χωρικές κλίμακες, β) η ανάλυση των επιπτώσεων άσκησης, παλαιότερων αλλά και εν ισχύ, πολιτικών στις τέσσερις περιοχές - στόχους του Προγράμματος (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία), γ) η ανάπτυξη πολιτικών χρήσης γης, στρατηγικών αντιμετώπισης και πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της ερημοποίησης. 9. ΤΙΤΛΟΣ: Πολυπολιτισμικότητα και μεικτοί γάμοι στην Ελλάδα ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Heleni Nakou Foundation ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5000 Ε ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Μ. Πετρονώτη ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Μ. Πετρονώτη, Ε. Παπαγαρουφάλη, Δ. Φραγκούλη. ΣΤΟΧΟΙ: Συμβολή στη συζήτηση των σύγχρονων κοινωνικών επιστημόνων για την έννοια της πολυπολιτισμικότητας με πλαίσιο αναφοράς τη μίξη που συνοδεύει το γάμο ατόμων με διαφορετικά εθνοτικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά γνωρίσματα. 10. ΤΙΤΛΟΣ: Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο, 2008 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Υπουργείο Παιδείας), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ευρώ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 μήνες, έναρξη 4 /07/ 08 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Μ. Πετρονώτη ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Μ. Πετρονώτη, Β. Παπλιάκου, Α. Τριανταφύλλου, ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ. ΣΤΟΧΟΙ: καταγραφή των αναγκών των εκπαιδευτικών Α θμιας εκπαίδευσης γύρω από την αντιμετώπιση διενέξεων/διαφορών μεταξύ Ελλήνων και ξένων μαθητών. 11.ΤΙΤΛΟΣ: «Δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Τουρισμού στην Κύπρο» ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Cyprus College.Θέμα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΕ / ΙΑΑΚ: Λίρες Κύπρου ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ε. Μανώλογλου ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Ε. Μανώλογλου, Α. Μάρκου, Π. Τσάρτας, Ευ. Χρίστου, Μ. Βασιλείου, Α. Γυπαράκη. ΣΤΟΧΟΙ: Η δημιουργία σε μόνιμη βάση ενός συστήματος και ενός μηχανισμού καταγραφής και ομογενοποίησης πλήθους πληροφοριών που αφορούν, σχετίζονται και επηρεάζουν την

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Θωμάς Μαλούτας Γεωγράφος Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Επικοινωνία Γραφείο 211, τηλ. 210-7491636, e-mail maloutas@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, École Spéciale

Διαβάστε περισσότερα

μετανάστριες καλές πρακτικές απασχόλησης ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ

μετανάστριες καλές πρακτικές απασχόλησης ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Y ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ P R O G R E S S (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ VS/2009/0383) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Συνοπτική έκθεση αποτελεσµάτων της Οµάδας Κοινωνικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας Μανώλης Κουτούζης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας

Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1 91 Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΑ Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Oδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών Καταγραφή φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2009 Φορείς υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΑΘΗΝΑ, 16/10/2008 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7766 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΜΕΤΡΟ 4.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα