ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που προέρχεται από υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσί ων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων... 1 Ωράριο εργασίας υπαλλήλων προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής λ ληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ..)... 2 ΠΟΦΣΕΙΣ ριθμ (1) Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περιφέ ρεια ττικής του προσωπικού που προέρχεται από υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ γων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4018/2011 «να διοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής υτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» ( 215). 2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα ρχιτεκτονική της υτοδιοίκησης και της ποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( 87). 3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κώδικας Δημοσί ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» ( 26), όπως ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» ( 163) και του π.δ. 410/88 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των δι ατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής υτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» ( 191), όπως ισχύουν. 5. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των κατω τέρω υπαλλήλων. 6. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, νταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας και θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και λιείας στο Υπουργείο νάπτυξης, νταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια ίου Μάθησης και θρη σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ( 147), διαπιστώνουμε: Την αυτοδίκαιη μετάταξη από 15 Οκτωβρίου 2011 στην Περιφέρεια ττικής του μονίμου και με σύμβαση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που προέρχεται από τις Δ/νσεις α) Οδικών Έργων Περιφέ ρειας ττικής (Δ9), β) Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας ττικής (Δ10), γ) Κατασκευής Έργων Οδοποιΐας (ΔΚΕΟ), δ) Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιΐας (ΔΚΕΣΟ), ε) Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ) και στ)του υτοτελούς Τμήματος Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματο δότησης και Τηλεματικής 2004 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων, κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και βαθμό, ως κατωτέρω:

2 33742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΕ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΔΟΣ ΟΜΟΣ 1 ΕΝΕΤΣΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 2 ΛΧΟΣ ΜΙΧΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 3 ΟΡΟΛΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 4 ΓΕΩΡΓΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 5 ΓΙΝΝΟΥΛΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 6 ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 7 ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 8 ΚΛΥΙΩΤΗ ΜΡΙ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 9 ΚΟΝΤΟΜΡΗ ΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 10 ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ ΛΕΞΝΔΡ ΔΙΟΝΥΣΙ ΓΕΝΝΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 11 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 12 ΠΝΓΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 13 ΠΝΟΥΣΗΣ ΠΝΤΕΛΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 14 ΠΠΔΗΜ ΧΡΥΣΟΥΛ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 15 ΠΠΧΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 16 ΠΟΛΥΧΡΟΝΚΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 17 ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 18 ΦΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 19 ΦΥΛΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 20 ΧΛΣΤΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 21 ΛΟΥΤΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΡΤΙΟΣ ΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 22 ΛΟΥΤΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΗΛ ΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 24 ΣΤΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 25 ΤΣΙΟΥΛΗ ΣΟΦΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 26 ΚΕΦΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 27 ΛΖΙΚΙΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 28 ΜΣΤΟΡΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 29 ΠΝΓΚΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 30 ΠΠΟΥΤΣΙΔΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 31 ΡΜΠΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΟΝ ΤΟΠΟΓ.ΜΗΧ/ΚΩΝ 32 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΡΟΝ ΤΟΠΟΓ.ΜΗΧ/ΚΩΝ 33 ΜΠΟΤΣΡΗ ΟΛΓ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΓΡΟΝ ΤΟΠΟΓ.ΜΗΧ/ΚΩΝ 34 ΘΕΟΦΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΤΞΙΡΧΗΣ ΜΕΤΛΛΕΙΟΛ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 35 ΚΩΝΣΤΝΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 36 ΜΙΧΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΣΟΛΟΓΩΝ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΝΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 38 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39 ΠΠΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙ ΤΕ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΔΟΣ ΘΜΟΣ 1 ΓΕΩΡΓΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 2 ΓΟΥΡΕΛΗ ΗΡΩ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 3 ΔΗΜΚΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 4 ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΜΡΙΝ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 5 ΚΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 6 ΚΟΥΡΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 7 ΜΚΡΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 8 ΡΜΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 9 ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΝΣΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 10 ΡΟΝΤΚΗΣ ΜΙΧΗΛ ΣΤΥΡΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 11 ΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΡ ΣΟΦΙ ΘΩΜΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 12 ΓΚΥΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 13 ΓΛΗΓΟΡΗ ΜΡΙ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 14 ΚΩΝΣΤΝΤΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 15 ΚΩΣΤΟΛΙΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΗΛΙΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 16 ΛΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 17 ΛΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 18 ΜΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ] 19 ΝΙΚΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΙΧΗΛ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 20 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 21 ΚΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΣ 22 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΗΛ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 23 ΠΝΤΖΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 24 ΝΤΩΝΙΟΥ ΚΛΛΙΘΕ ΘΩΜΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 25 ΛΙΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 26 ΜΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΩΟΣ ΗΛΙΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 27 ΜΡΟΥΛΗΣ ΗΛΙΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 28 ΜΙΧΗΛ ΛΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 29 ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 30 ΤΣΟΥΡΚΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 31 ΜΠΟΥΜΠΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡ.ΝΥΤΙΚΟΥ 32 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡ.ΝΥΤΊΚΟΥ

4 33744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΤΗΓΟΡΙ ΔΕ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΔΟΣ ΘΜΟΣ 1 ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΤΕΛΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 2 ΝΔΡΟΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΔΡΕΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 3 ΡΝΗΣ ΕΟΦΥΛΚΤΟΣ ΘΕΟΦΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 4 ΣΙΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 5 ΛΧΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΜΠΡΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 6 ΓΙΤΡΚΗΣ ΜΙΧΗΛ ΔΕΥΚΛΙΩΝ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 7 ΓΛΙΓΛΙΝΟΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 8 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΓΓΕΛΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 9 ΘΩΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 10 ΚΡΓΙΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 11 ΚΤΕΡΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 12 ΚΨΗΣ ΗΛΙΣ ΣΤΥΡΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 13 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 14 ΚΟΤΣΡΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 15 ΚΟΥΡΛΟΥΦ ΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 16 ΚΟΥΦΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 17 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 18 ΛΕΕΝΤΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 19 ΛΕΦΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 20 ΜΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΛΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 21 ΜΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 22 ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 23 ΜΠΛΕΚΣ ΙΩΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 24 ΝΙΚΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 25 ΝΙΚΟΛΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 26 ΝΤΓΙΝΤΣ ΘΝΣΙΟΣ ΤΞΙΡΧΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 27 ΠΠΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΝΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 28 ΠΤΣΙΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 29 ΠΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 30 ΠΡΕΝΤΖΣ ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 31 ΡΗΓΟΥΛΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 32 ΡΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 33 ΡΟΔΟΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 34 ΧΡΜΝΤΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 35 ΤΣΙΛΙΙΔΣ ΗΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΧΕΔΙΣΤΩΝ) 36 ΦΥΛΛ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΦΕΩΝ 37 ΝΓΝΩΣΤΟΥ ΝΣΤΣΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 39 ΓΙΤΝΟΥ ΝΤΩΝΙ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 40 ΓΙΤΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 41 ΚΡΠΝΟΥ ΙΩΝΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 42 ΚΡΓ ΡΓΥΡΩ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 43 ΜΟΥΡΚΙΩΤΟΥ ΝΣΤΣΙ ΛΕΞΝΔΡΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 44 ΜΠΟΥΚΟΥΛ ΔΙΟΝΥΣΙ ΙΩΝΝΗΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 45 ΠΠΔΗΜΤΟΣ ΛΜΠΡΟΣ ΘΝΣΙΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 46 ΤΣΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Δ 47 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΔΡΕΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 48 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΙΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 49 ΚΤΟΠΗ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 50 ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΗΛΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 51 ΠΤΟΥΛΙΣ ΘΝΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52 ΓΙΣΗΣ ΜΙΧΗΛ ΙΩΝΝΗΣ 53 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 54 ΚΤΣΝΟΣ ΝΔΡΕΣ ΙΩΝΝΗΣ 55 ΜΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ 56 ΜΟΥΧΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ 57 ΜΠΕΜΠΕΛΟΣ ΕΥΣΤΘΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 58 ΜΠΟΥΡΕΛΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59 ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ 60 ΣΟΦΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 61 ΦΩΤΙΔΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 62 ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΤ.ΝΠΡ. ΕΓΓΡΦΩΝ (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) 63 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) 64 ΠΝΓΙΩΤΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΟΘΗΚΡΙΩΝ 65 ΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 66 ΥΓΟΥΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΗΣΙΛΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 67 ΜΚΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 68 ΓΙΝΝΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 69 ΔΟΡΥΖΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΡΙΝΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)

6 33746 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 70 ΚΡΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 71 ΚΡΜΠΟΥΛΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 72 ΚΡΤΣΩΝΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 73 ΚΤΣΟΥΔΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 74 ΚΟΥΚΟΥΕΣ ΗΛΙΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 75 ΜΡΓΚΟΥΔΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 76 ΜΠΛΛΣ ΧΡΥΣΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 77 ΜΠΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 78 ΝΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 79 ΝΙΚΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 80 ΞΝΘΟΣ ΕΥΣΤΘΙΟΣ ΣΤΥΡΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 81 ΠΝΤΖΗΣ ΛΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 82 ΡΟΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 83 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 84 ΣΚΟΝΔΡΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΡΣΙΜΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 85 ΣΠΝΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΦΡΓΚΙΣΚΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 86 ΣΤΜΤΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 87 ΤΣΙΝΣ ΣΤΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 88 ΦΙΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 89 ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 90 ΚΡΦΩΤΙΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΝΔΡΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΗΘΩΝ 91 ΚΟΥΤΣΟΛΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΗΘΩΝ 92 ΙΚΤΟΣ ΓΕΡΣΙΜΟΣ ΜΙΧΗΛ 93 ΓΙΟΡΔΜΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 94 ΓΟΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΘΩΜΣ 95 ΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ 96 ΚΟΝΤΞΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΤΙΟΣ 97 ΚΟΤΣΡΙΔΗΣ ΣΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 98 ΤΣΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 99 ΘΩΜΪΔΟΥ ΙΩΝΝ ΛΕΞΝΔΡΟΣ 100 ΛΟΥΡΙΔ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΝΔΡΕΣ 101 ΠΙΛΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 102 ΤΣΤΣΡΩΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΜ/ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΣ ΚΤΜ/ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΣ ΚΤΜ/ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΗΣΣΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΣ 104 ΓΡΦΙΩΤΗΣ ΓΓΕΛΟΣ ΝΔΡΕΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 105 ΣΙΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 106 ΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 107 ΔΜΙΓΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 108 ΘΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 109 ΚΛΜΠΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 110 ΚΜΤΣΔΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 111 ΚΡΠΩΡΓΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΛΖΡΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 112 ΚΣΤΡΙΝΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 113 ΚΟΡΔΟΛΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΔΡΕΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 114 ΚΟΤΣΙΛΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 115 ΚΟΥΡΣΡΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 116 ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 117 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 118 ΝΕΛΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΝΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 119 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 120 ΝΤΣΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 121 ΝΤΙΚΟΣ ΗΛΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 122 ΠΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 123 ΣΡΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 124 ΣΚΝΔΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 125 ΧΤΖΗΔΚΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 126 ΧΟΝΔΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 127 ΨΡΝΤΩΝΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙ ΥΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΔΟΣ ΘΜΟΣ 1 ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΥΛΟΣ 2 ΔΗΜΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 3 ΠΛΝΤΖΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ 4 ΣΤΡΟΠΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 5 ΤΥΜΠΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΚΩΝ ΦΥΛΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΚΩΝ ΦΥΛΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΚΩΝ ΦΥΛΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΚΩΝ 6 ΚΟΝΤΞΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΘΡΙΟΤΗΤΣ 7 ΚΟΜΝΗΝΚΗΣ ΠΣΧΛΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΕΡΓΤΩΝ 8 ΝΙΚΣ ΗΛΙΣ ΙΩΝΝΗΣ ΕΡΓΤΩΝ Γ Γ

8 33748 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9 ΝΙΚΟΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΓΤΩΝ 10 ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΠΝΓΙΤΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΕΡΓΤΩΝ 11 ΣΟΥΓΛΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΤΩΝ 12 ΣΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΓΤΩΝ 13 ΤΣΙΚΜΚΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΡΓΤΩΝ 14 ΚΛΡΟΣ ΙΟΥΛΙΝΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ 15 ΛΜΠΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 16 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΜΠΝΤΟΥΝΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΘΝΣΙΟΣ 18 ΝΙΚΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 19 ΠΙΣΤΟΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 20 ΣΕΡΜΕΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΟΔΟΠ. ΧΕΙΡ. ΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ 22 ΦΡΡΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΜΕΙΝΩΝΔΣ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ 23 ΖΛΤΚΟΣ ΗΛΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΦΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 24 ΜΣΤΡΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 25 ΜΠΚΣ ΗΛΙΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΦΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 26 ΜΠΡΙΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΣΦΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 27 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΦΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 28 ΣΙΜΩΤΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΣΦΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 29 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΦΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΕ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΘΜΟΣ 1 ΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΗΛ ΣΥΜΕΩΝ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 2 ΓΛΙΤΣΟΥ ΝΣΤΣΙ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 3 ΓΚΙΚΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 4 ΓΟΥΛΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 5 ΘΝΣΟΥΛΟΠΟΥΛ ΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 6 ΘΕΟΧΡΗ ΝΝ ΘΡΣΥΟΥΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 7 ΚΝΤΖΡΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 8 ΚΡΔΜΚΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 9 ΚΡΤΣΩΝΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 10 ΜΓΓΝΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 12 ΝΤΚΟΥΛ ΔΗΜΗΤΡ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 13 ΠΙΖΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 14 ΠΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 15 ΠΠΝΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 16 ΠΡΓΝΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 17 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΝΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 18 ΤΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΗΛ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 19 ΤΣΟΥΝΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 20 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 21 ΧΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 22 ΧΟΥΡΔΣ ΜΙΧΗΛ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 23 ΨΙΚΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 24 ΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΟΥΡΝΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 25 ΜΟΥΖΚΗ ΜΡΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 26 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΣ 27 ΠΝΡΕΤΟΥ ΝΝ ΜΙΧΗΛ 28 ΦΡΜΚΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29 ΦΡΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΙΚΩΟΣ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΓΡ/ΜΩΝ ΤΟΠ/ ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΓΡ/ΜΩΝ ΤΟΠ/ ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 30 ΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΣΟΛΟΓΩΝ 31 ΜΠΟΥΤΕΡΚΟΣ ΠΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΗΓΟΡΙ ΤΕ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΘΜΟΣ 1 ΘΝΤΟΥ ΣΠΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 2 ΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 3 ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 4 ΙΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 5 ΜΠΚΟΠΩΡΓΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΖΧΡΙΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 6 ΝΣΤΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 7 ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 8 ΤΣΙΚΝΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 9 ΧΡΙΣΤΙΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΠΝΠΩΤΗΣ 10 ΜΕΝΗ ΜΛΙ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟ ΝΙΣ

10 33750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΤΗΓΟΡΙ ΔΕ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΘΜΟΣ 1 ΚΡΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 2 ΜΠΡΕΚΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗ ΓΩΝ) (ΕΡΓΟΔΗ ΓΩΝ) 3 ΡΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Γ 4 ΛΣΙΔΗ ΚΟΡΝΗΛΙ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5 ΓΙΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 6 ΓΕΝΙΤΣΡΙΔΗ ΙΩΝΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 7 ΓΚΙΚ ΜΡΙ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 8 ΚΝΔΗΛ ΕΥΔΟΚΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Γ 9 ΚΝΙΔΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 ΠΠΧΡΛΜΠΟΥΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 11 ΔΙΚΗ ΚΛΛΙΟΠΗ ΙΩΝΝΗΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 12 ΚΛΜΠΟΚ ΡΕΝ ΓΓΕΛΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 13 ΜΚΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡ ΠΝΓΙΩΤΗΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 14 ΜΟΣΤΡΤΟΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Δ 15 ΜΠΟΓΙΤΖΗ ΣΠΣΙ ΠΝΤΕΛΗΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 16 ΣΟΦΙΝΟΥ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Γ 17 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 18 ΧΡΛΜΠΙΔΟΥ ΝΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 19 ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΠΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 20 ΚΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ (ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚ.) (ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚ.) 21 ΜΥΡΟΕΙΔΚΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 22 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛ ΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) ΚΤΗΓΟΡΙ ΥΕ.. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΘΜΟΣ 1 ΚΟΚΛΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΚΥΡΙΚΙΔΟΥ ΜΡΙ ΪΟΣ ΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ ΦΥΛΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥ ΛΚΩΝ Δ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. θήνα, 15 Οκτωβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΛΜΠΟΣ ΚΣΤΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΝΝΗΣ ΡΓΚΟΥΣΗΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ (2) Ωράριο εργασίας υπαλλήλων προσωπικού Φορέων Πα ροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής λληλεγ γύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ..). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντος υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρ. 41, του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/ / ) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του αρ. 2, του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/ / ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής λ ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του αρ. 16, του Ν. 3941/59 (ΦΕΚ 39/ / ) «Περί οργανώσεως του αντικαρκινικού αγώ νος». 4. Την αριθμ. ΔΙΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ (ΦΕΚ 769/ / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και ποκέντρωσης, «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη μοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.». 5. Την αριθμ. ΔΙΔΠ/Φ1/14757/ (ΦΕΚ 1659/ / ) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Τρο ποποίηση της ΔΙΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ (ΦΕΚ 769/ / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και ποκέντρωσης, Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.». 6. Την αριθμ. Δ3/536/ (ΦΕΚ 294/ / ) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, «Περί ωρών εργασίας προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΔ. 2592/53 και των Σχολών τους». 7. Την αριθμ. 1321/ (ΦΕΚ 729/ / ) από φαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, «Περί ωρών εργασίας προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 και των Σχολών τους που εφαρμόζουν το σύ στημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας» 8. Την αριθμ. Δ3/1184/ (ΦΕΚ 703/ / ) απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνι κών σφαλίσεων, «Τροποποίηση των αριθμ. 536/81 και 1321/81 αποφάσεων περί ωρών εργασίας προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53». 9. Την αριθμ. 890/ (ΦΕΚ 768/ / ) από φαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών σφαλίσεων, «Ωράριο εργασίας προσωπικού αιμοδυνα μικών τμημάτων ή εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβο λιών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ 2592/53». 10. Την αριθμ. ΔΥ3α/737/ (ΦΕΚ 530/ / ) απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνι κών σφαλίσεων, «Ωράριο εργασίας προσωπικού Κέ ντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας». 11. Την αριθμ. 589/ (ΦΕΚ 767/ / ) από φαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών σφαλίσεων, «Ωράριο εργασίας τηλεφωνητών του ΕΚ και των παραρτημάτων του». 12. Την αριθμ. Δ3/67/ (ΦΕΚ 106/ / ) απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνι κών σφαλίσεων, «Ωράριο εργασίας προσωπικού τηλε φωνικού κέντρου και ασυρμάτου του ΕΚ». 13. Τις συνθήκες λειτουργίας των Φορέων Παροχής Υπη ρεσιών Υγείας και Κοινωνικής λληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ..) και την ανάγκη για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουρ γίας τους σε εικοσιτετράωρη βάση. 14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται οικονομική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του πάσης φύσε ως προσωπικού, πλην του Ιατρικού, των Φορέων Πα ροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής λληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ..) ορίζονται σε σαράντα (40) εβδομαδιαίως και καθορίζουμε ως ώρα έναρξης εργασίας την Για όσες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται ειδι κός ημερήσιος χρόνος εργασίας ο οποίος έχει καθορι στεί στις ως άνω σχετικές ποφάσεις, αυτός αυξάνεται κατά μισή (1/2) ώρα. 3. Οι παραπάνω υπάλληλοι εργάζονται σε εναλλασσό μενες βάρδιες ή και με υπερωριακή απασχόληση ή με εφημερία, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις λειτουρ γικές ανάγκες των υπηρεσιών λόγω των ειδικών συν θηκών λειτουργίας τους καθ όλο το εικοσιτετράωρο, βάσει του προγράμματος εφημέριων και υπερωριακής απασχόλησης όπως αυτό καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. θήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΔΡΕΣ ΛΟΕΡΔΟΣ

12 33752 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Π Ε..Ι Γ 50.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160..Π. 160 Ε..Ι. 65.Ε.Δ. 10.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος.σ.ε.π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ θήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου θηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ Τ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ..Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους.σ.ε.π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΘΗΜΕΡΙΝ ΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΦΕΙΟ ΚΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΘΗΝ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3347 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών Η/Μ Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3955 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα