ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που προέρχεται από υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσί ων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων... 1 Ωράριο εργασίας υπαλλήλων προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής λ ληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ..)... 2 ΠΟΦΣΕΙΣ ριθμ (1) Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περιφέ ρεια ττικής του προσωπικού που προέρχεται από υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ γων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4018/2011 «να διοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής υτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» ( 215). 2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα ρχιτεκτονική της υτοδιοίκησης και της ποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( 87). 3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κώδικας Δημοσί ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» ( 26), όπως ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» ( 163) και του π.δ. 410/88 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των δι ατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής υτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» ( 191), όπως ισχύουν. 5. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των κατω τέρω υπαλλήλων. 6. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, νταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας και θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και λιείας στο Υπουργείο νάπτυξης, νταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια ίου Μάθησης και θρη σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ( 147), διαπιστώνουμε: Την αυτοδίκαιη μετάταξη από 15 Οκτωβρίου 2011 στην Περιφέρεια ττικής του μονίμου και με σύμβαση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που προέρχεται από τις Δ/νσεις α) Οδικών Έργων Περιφέ ρειας ττικής (Δ9), β) Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας ττικής (Δ10), γ) Κατασκευής Έργων Οδοποιΐας (ΔΚΕΟ), δ) Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιΐας (ΔΚΕΣΟ), ε) Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ) και στ)του υτοτελούς Τμήματος Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματο δότησης και Τηλεματικής 2004 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων, κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και βαθμό, ως κατωτέρω:

2 33742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΕ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΔΟΣ ΟΜΟΣ 1 ΕΝΕΤΣΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 2 ΛΧΟΣ ΜΙΧΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 3 ΟΡΟΛΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 4 ΓΕΩΡΓΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 5 ΓΙΝΝΟΥΛΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 6 ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 7 ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 8 ΚΛΥΙΩΤΗ ΜΡΙ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 9 ΚΟΝΤΟΜΡΗ ΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 10 ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ ΛΕΞΝΔΡ ΔΙΟΝΥΣΙ ΓΕΝΝΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 11 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 12 ΠΝΓΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 13 ΠΝΟΥΣΗΣ ΠΝΤΕΛΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 14 ΠΠΔΗΜ ΧΡΥΣΟΥΛ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 15 ΠΠΧΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 16 ΠΟΛΥΧΡΟΝΚΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 17 ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 18 ΦΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 19 ΦΥΛΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 20 ΧΛΣΤΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 21 ΛΟΥΤΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΡΤΙΟΣ ΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 22 ΛΟΥΤΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΗΛ ΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 24 ΣΤΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 25 ΤΣΙΟΥΛΗ ΣΟΦΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 26 ΚΕΦΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 27 ΛΖΙΚΙΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 28 ΜΣΤΟΡΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 29 ΠΝΓΚΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 30 ΠΠΟΥΤΣΙΔΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 31 ΡΜΠΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΟΝ ΤΟΠΟΓ.ΜΗΧ/ΚΩΝ 32 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΡΟΝ ΤΟΠΟΓ.ΜΗΧ/ΚΩΝ 33 ΜΠΟΤΣΡΗ ΟΛΓ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΓΡΟΝ ΤΟΠΟΓ.ΜΗΧ/ΚΩΝ 34 ΘΕΟΦΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΤΞΙΡΧΗΣ ΜΕΤΛΛΕΙΟΛ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 35 ΚΩΝΣΤΝΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 36 ΜΙΧΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΣΟΛΟΓΩΝ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΝΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 38 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39 ΠΠΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙ ΤΕ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΔΟΣ ΘΜΟΣ 1 ΓΕΩΡΓΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 2 ΓΟΥΡΕΛΗ ΗΡΩ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 3 ΔΗΜΚΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 4 ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΜΡΙΝ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 5 ΚΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 6 ΚΟΥΡΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 7 ΜΚΡΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 8 ΡΜΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 9 ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΝΣΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 10 ΡΟΝΤΚΗΣ ΜΙΧΗΛ ΣΤΥΡΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 11 ΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΡ ΣΟΦΙ ΘΩΜΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 12 ΓΚΥΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 13 ΓΛΗΓΟΡΗ ΜΡΙ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 14 ΚΩΝΣΤΝΤΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 15 ΚΩΣΤΟΛΙΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΗΛΙΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 16 ΛΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 17 ΛΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 18 ΜΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ] 19 ΝΙΚΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΙΧΗΛ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ) 20 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 21 ΚΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΣ 22 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΗΛ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 23 ΠΝΤΖΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 24 ΝΤΩΝΙΟΥ ΚΛΛΙΘΕ ΘΩΜΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 25 ΛΙΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 26 ΜΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΩΟΣ ΗΛΙΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 27 ΜΡΟΥΛΗΣ ΗΛΙΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 28 ΜΙΧΗΛ ΛΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 29 ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 30 ΤΣΟΥΡΚΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 31 ΜΠΟΥΜΠΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡ.ΝΥΤΙΚΟΥ 32 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡ.ΝΥΤΊΚΟΥ

4 33744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΤΗΓΟΡΙ ΔΕ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΔΟΣ ΘΜΟΣ 1 ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΤΕΛΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 2 ΝΔΡΟΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΔΡΕΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 3 ΡΝΗΣ ΕΟΦΥΛΚΤΟΣ ΘΕΟΦΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 4 ΣΙΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 5 ΛΧΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΜΠΡΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 6 ΓΙΤΡΚΗΣ ΜΙΧΗΛ ΔΕΥΚΛΙΩΝ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 7 ΓΛΙΓΛΙΝΟΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 8 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΓΓΕΛΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 9 ΘΩΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 10 ΚΡΓΙΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 11 ΚΤΕΡΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 12 ΚΨΗΣ ΗΛΙΣ ΣΤΥΡΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 13 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 14 ΚΟΤΣΡΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 15 ΚΟΥΡΛΟΥΦ ΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 16 ΚΟΥΦΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 17 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 18 ΛΕΕΝΤΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 19 ΛΕΦΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 20 ΜΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΛΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 21 ΜΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 22 ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 23 ΜΠΛΕΚΣ ΙΩΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 24 ΝΙΚΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 25 ΝΙΚΟΛΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 26 ΝΤΓΙΝΤΣ ΘΝΣΙΟΣ ΤΞΙΡΧΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 27 ΠΠΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΝΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 28 ΠΤΣΙΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 29 ΠΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 30 ΠΡΕΝΤΖΣ ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 31 ΡΗΓΟΥΛΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 32 ΡΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 33 ΡΟΔΟΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 34 ΧΡΜΝΤΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ) 35 ΤΣΙΛΙΙΔΣ ΗΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΧΕΔΙΣΤΩΝ) 36 ΦΥΛΛ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΦΕΩΝ 37 ΝΓΝΩΣΤΟΥ ΝΣΤΣΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 39 ΓΙΤΝΟΥ ΝΤΩΝΙ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 40 ΓΙΤΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 41 ΚΡΠΝΟΥ ΙΩΝΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 42 ΚΡΓ ΡΓΥΡΩ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 43 ΜΟΥΡΚΙΩΤΟΥ ΝΣΤΣΙ ΛΕΞΝΔΡΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 44 ΜΠΟΥΚΟΥΛ ΔΙΟΝΥΣΙ ΙΩΝΝΗΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 45 ΠΠΔΗΜΤΟΣ ΛΜΠΡΟΣ ΘΝΣΙΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 46 ΤΣΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Δ 47 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΔΡΕΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 48 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΙΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 49 ΚΤΟΠΗ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 50 ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΗΛΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 51 ΠΤΟΥΛΙΣ ΘΝΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52 ΓΙΣΗΣ ΜΙΧΗΛ ΙΩΝΝΗΣ 53 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 54 ΚΤΣΝΟΣ ΝΔΡΕΣ ΙΩΝΝΗΣ 55 ΜΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ 56 ΜΟΥΧΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ 57 ΜΠΕΜΠΕΛΟΣ ΕΥΣΤΘΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 58 ΜΠΟΥΡΕΛΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59 ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ 60 ΣΟΦΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 61 ΦΩΤΙΔΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 62 ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΤ.ΝΠΡ. ΕΓΓΡΦΩΝ (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) 63 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΟΔΗΓ.ΥΤ/ΤΩΝ) 64 ΠΝΓΙΩΤΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΟΘΗΚΡΙΩΝ 65 ΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 66 ΥΓΟΥΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΗΣΙΛΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 67 ΜΚΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 68 ΓΙΝΝΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 69 ΔΟΡΥΖΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΡΙΝΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)

6 33746 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 70 ΚΡΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 71 ΚΡΜΠΟΥΛΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 72 ΚΡΤΣΩΝΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 73 ΚΤΣΟΥΔΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 74 ΚΟΥΚΟΥΕΣ ΗΛΙΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 75 ΜΡΓΚΟΥΔΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 76 ΜΠΛΛΣ ΧΡΥΣΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 77 ΜΠΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 78 ΝΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 79 ΝΙΚΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 80 ΞΝΘΟΣ ΕΥΣΤΘΙΟΣ ΣΤΥΡΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 81 ΠΝΤΖΗΣ ΛΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 82 ΡΟΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 83 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 84 ΣΚΟΝΔΡΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΡΣΙΜΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 85 ΣΠΝΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΦΡΓΚΙΣΚΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 86 ΣΤΜΤΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 87 ΤΣΙΝΣ ΣΤΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 88 ΦΙΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 89 ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 90 ΚΡΦΩΤΙΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΝΔΡΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΗΘΩΝ 91 ΚΟΥΤΣΟΛΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΗΘΩΝ 92 ΙΚΤΟΣ ΓΕΡΣΙΜΟΣ ΜΙΧΗΛ 93 ΓΙΟΡΔΜΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 94 ΓΟΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΘΩΜΣ 95 ΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ 96 ΚΟΝΤΞΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΤΙΟΣ 97 ΚΟΤΣΡΙΔΗΣ ΣΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 98 ΤΣΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 99 ΘΩΜΪΔΟΥ ΙΩΝΝ ΛΕΞΝΔΡΟΣ 100 ΛΟΥΡΙΔ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΝΔΡΕΣ 101 ΠΙΛΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 102 ΤΣΤΣΡΩΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΜ/ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΣ ΚΤΜ/ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΣ ΚΤΜ/ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΗΣΣΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΣ 104 ΓΡΦΙΩΤΗΣ ΓΓΕΛΟΣ ΝΔΡΕΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 105 ΣΙΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 106 ΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 107 ΔΜΙΓΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 108 ΘΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 109 ΚΛΜΠΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 110 ΚΜΤΣΔΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 111 ΚΡΠΩΡΓΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΛΖΡΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 112 ΚΣΤΡΙΝΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 113 ΚΟΡΔΟΛΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΔΡΕΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 114 ΚΟΤΣΙΛΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 115 ΚΟΥΡΣΡΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 116 ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 117 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 118 ΝΕΛΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΝΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 119 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 120 ΝΤΣΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 121 ΝΤΙΚΟΣ ΗΛΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 122 ΠΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 123 ΣΡΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 124 ΣΚΝΔΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 125 ΧΤΖΗΔΚΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 126 ΧΟΝΔΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 127 ΨΡΝΤΩΝΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙ ΥΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΔΟΣ ΘΜΟΣ 1 ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΥΛΟΣ 2 ΔΗΜΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 3 ΠΛΝΤΖΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ 4 ΣΤΡΟΠΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 5 ΤΥΜΠΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΚΩΝ ΦΥΛΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΚΩΝ ΦΥΛΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΚΩΝ ΦΥΛΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΚΩΝ 6 ΚΟΝΤΞΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΘΡΙΟΤΗΤΣ 7 ΚΟΜΝΗΝΚΗΣ ΠΣΧΛΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΕΡΓΤΩΝ 8 ΝΙΚΣ ΗΛΙΣ ΙΩΝΝΗΣ ΕΡΓΤΩΝ Γ Γ

8 33748 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9 ΝΙΚΟΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΓΤΩΝ 10 ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΠΝΓΙΤΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΕΡΓΤΩΝ 11 ΣΟΥΓΛΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΤΩΝ 12 ΣΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΓΤΩΝ 13 ΤΣΙΚΜΚΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΡΓΤΩΝ 14 ΚΛΡΟΣ ΙΟΥΛΙΝΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ 15 ΛΜΠΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 16 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΜΠΝΤΟΥΝΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΘΝΣΙΟΣ 18 ΝΙΚΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 19 ΠΙΣΤΟΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 20 ΣΕΡΜΕΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΟΔΟΠ. ΧΕΙΡ. ΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ 22 ΦΡΡΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΜΕΙΝΩΝΔΣ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΣ 23 ΖΛΤΚΟΣ ΗΛΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΦΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 24 ΜΣΤΡΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 25 ΜΠΚΣ ΗΛΙΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΦΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 26 ΜΠΡΙΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΣΦΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 27 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΦΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 28 ΣΙΜΩΤΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΣΦΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 29 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΦΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΕ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΘΜΟΣ 1 ΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΗΛ ΣΥΜΕΩΝ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 2 ΓΛΙΤΣΟΥ ΝΣΤΣΙ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 3 ΓΚΙΚΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 4 ΓΟΥΛΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 5 ΘΝΣΟΥΛΟΠΟΥΛ ΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 6 ΘΕΟΧΡΗ ΝΝ ΘΡΣΥΟΥΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 7 ΚΝΤΖΡΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 8 ΚΡΔΜΚΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 9 ΚΡΤΣΩΝΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 10 ΜΓΓΝΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 12 ΝΤΚΟΥΛ ΔΗΜΗΤΡ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 13 ΠΙΖΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 14 ΠΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 15 ΠΠΝΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 16 ΠΡΓΝΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 17 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΝΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 18 ΤΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΗΛ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 19 ΤΣΟΥΝΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 20 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 21 ΧΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 22 ΧΟΥΡΔΣ ΜΙΧΗΛ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 23 ΨΙΚΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 24 ΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΟΥΡΝΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 25 ΜΟΥΖΚΗ ΜΡΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 26 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΣ 27 ΠΝΡΕΤΟΥ ΝΝ ΜΙΧΗΛ 28 ΦΡΜΚΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29 ΦΡΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΙΚΩΟΣ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΓΡ/ΜΩΝ ΤΟΠ/ ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΓΡ/ΜΩΝ ΤΟΠ/ ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 30 ΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΣΟΛΟΓΩΝ 31 ΜΠΟΥΤΕΡΚΟΣ ΠΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΗΓΟΡΙ ΤΕ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΘΜΟΣ 1 ΘΝΤΟΥ ΣΠΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 2 ΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 3 ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 4 ΙΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 5 ΜΠΚΟΠΩΡΓΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΖΧΡΙΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 6 ΝΣΤΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 7 ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 8 ΤΣΙΚΝΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) 9 ΧΡΙΣΤΙΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΠΝΠΩΤΗΣ 10 ΜΕΝΗ ΜΛΙ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟ ΝΙΣ

10 33750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΤΗΓΟΡΙ ΔΕ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΘΜΟΣ 1 ΚΡΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 2 ΜΠΡΕΚΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΕΡΓΟΔΗ ΓΩΝ) (ΕΡΓΟΔΗ ΓΩΝ) 3 ΡΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Γ 4 ΛΣΙΔΗ ΚΟΡΝΗΛΙ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5 ΓΙΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 6 ΓΕΝΙΤΣΡΙΔΗ ΙΩΝΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 7 ΓΚΙΚ ΜΡΙ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 8 ΚΝΔΗΛ ΕΥΔΟΚΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Γ 9 ΚΝΙΔΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 ΠΠΧΡΛΜΠΟΥΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 11 ΔΙΚΗ ΚΛΛΙΟΠΗ ΙΩΝΝΗΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 12 ΚΛΜΠΟΚ ΡΕΝ ΓΓΕΛΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 13 ΜΚΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡ ΠΝΓΙΩΤΗΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 14 ΜΟΣΤΡΤΟΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Δ 15 ΜΠΟΓΙΤΖΗ ΣΠΣΙ ΠΝΤΕΛΗΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 16 ΣΟΦΙΝΟΥ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Γ 17 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 18 ΧΡΛΜΠΙΔΟΥ ΝΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 19 ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΠΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 20 ΚΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ (ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚ.) (ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚ.) 21 ΜΥΡΟΕΙΔΚΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 22 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛ ΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) ΚΤΗΓΟΡΙ ΥΕ.. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΘΜΟΣ 1 ΚΟΚΛΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΚΥΡΙΚΙΔΟΥ ΜΡΙ ΪΟΣ ΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ ΦΥΛΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥ ΛΚΩΝ Δ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. θήνα, 15 Οκτωβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΛΜΠΟΣ ΚΣΤΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΝΝΗΣ ΡΓΚΟΥΣΗΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ (2) Ωράριο εργασίας υπαλλήλων προσωπικού Φορέων Πα ροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής λληλεγ γύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ..). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντος υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρ. 41, του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/ / ) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του αρ. 2, του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/ / ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής λ ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του αρ. 16, του Ν. 3941/59 (ΦΕΚ 39/ / ) «Περί οργανώσεως του αντικαρκινικού αγώ νος». 4. Την αριθμ. ΔΙΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ (ΦΕΚ 769/ / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και ποκέντρωσης, «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη μοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.». 5. Την αριθμ. ΔΙΔΠ/Φ1/14757/ (ΦΕΚ 1659/ / ) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Τρο ποποίηση της ΔΙΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ (ΦΕΚ 769/ / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και ποκέντρωσης, Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.». 6. Την αριθμ. Δ3/536/ (ΦΕΚ 294/ / ) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, «Περί ωρών εργασίας προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΔ. 2592/53 και των Σχολών τους». 7. Την αριθμ. 1321/ (ΦΕΚ 729/ / ) από φαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, «Περί ωρών εργασίας προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 και των Σχολών τους που εφαρμόζουν το σύ στημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας» 8. Την αριθμ. Δ3/1184/ (ΦΕΚ 703/ / ) απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνι κών σφαλίσεων, «Τροποποίηση των αριθμ. 536/81 και 1321/81 αποφάσεων περί ωρών εργασίας προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53». 9. Την αριθμ. 890/ (ΦΕΚ 768/ / ) από φαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών σφαλίσεων, «Ωράριο εργασίας προσωπικού αιμοδυνα μικών τμημάτων ή εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβο λιών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ 2592/53». 10. Την αριθμ. ΔΥ3α/737/ (ΦΕΚ 530/ / ) απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνι κών σφαλίσεων, «Ωράριο εργασίας προσωπικού Κέ ντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας». 11. Την αριθμ. 589/ (ΦΕΚ 767/ / ) από φαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών σφαλίσεων, «Ωράριο εργασίας τηλεφωνητών του ΕΚ και των παραρτημάτων του». 12. Την αριθμ. Δ3/67/ (ΦΕΚ 106/ / ) απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνι κών σφαλίσεων, «Ωράριο εργασίας προσωπικού τηλε φωνικού κέντρου και ασυρμάτου του ΕΚ». 13. Τις συνθήκες λειτουργίας των Φορέων Παροχής Υπη ρεσιών Υγείας και Κοινωνικής λληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ..) και την ανάγκη για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουρ γίας τους σε εικοσιτετράωρη βάση. 14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται οικονομική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του πάσης φύσε ως προσωπικού, πλην του Ιατρικού, των Φορέων Πα ροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής λληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ..) ορίζονται σε σαράντα (40) εβδομαδιαίως και καθορίζουμε ως ώρα έναρξης εργασίας την Για όσες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται ειδι κός ημερήσιος χρόνος εργασίας ο οποίος έχει καθορι στεί στις ως άνω σχετικές ποφάσεις, αυτός αυξάνεται κατά μισή (1/2) ώρα. 3. Οι παραπάνω υπάλληλοι εργάζονται σε εναλλασσό μενες βάρδιες ή και με υπερωριακή απασχόληση ή με εφημερία, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις λειτουρ γικές ανάγκες των υπηρεσιών λόγω των ειδικών συν θηκών λειτουργίας τους καθ όλο το εικοσιτετράωρο, βάσει του προγράμματος εφημέριων και υπερωριακής απασχόλησης όπως αυτό καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. θήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΔΡΕΣ ΛΟΕΡΔΟΣ

12 33752 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Π Ε..Ι Γ 50.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160..Π. 160 Ε..Ι. 65.Ε.Δ. 10.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος.σ.ε.π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ θήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου θηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ Τ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ..Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους.σ.ε.π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΘΗΜΕΡΙΝ ΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΦΕΙΟ ΚΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΘΗΝ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία, 20 / 7 / 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Aρ. Πρωτ : (οικ.)50098/2028 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 - Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 205 11 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού, στις οργανικές και προσω ποπαγείς θέσεις της ποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Με την αριθμ. 27865/30-5-2011 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 379/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 379/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ: 43ΥΚ-Σ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 379 Γ 14-6-2011) Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Με την αριθμ. 2789330-5-2011 κοινή απόφαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΘΡΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ Θεσσαλονίκη 04-02-2011 ρ. Πρωτ.: οικ. 4846 Ταχ. Δ/νση Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικα ς 54

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα