ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 72.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 124 / Αριθµ. Πρωτ.:.Τ.Π.Ε / Πληρ.: Κ.Κωστόπουλος Τηλ.: , Φαξ: WEB SITE : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Ανοιχτός διαγωνισµός ανάδειξης Αναδόχου για τη δηµιουργία, µετάφραση και εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού της Ν.Α.Λευκάδας για την αποστολή του σε (διεθνείς) τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε σκοπό την τουριστική προβολή του νοµού, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 15 Ηµέρες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ.10 του Π.. 118/2007 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 22 Σεπτεµβρίου 2009 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 25/09/ /09/2009 «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ», «ΛΕΥΚΑ ΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» «ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 8 Οκτωβρίου 2009 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 9 Οκτωβρίου 2009 ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ώρα 10:00 π.µ. ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : /νσητουρισµού-πολιτισµού-εµπορίου ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν.Α. Λευκάδας Ταχ. /νση : Υποσµ. Αθαν. Κατωπόδη Λευκάδα 1

2 Α) ΙΑΚΗΡΥΞΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΩΝ σελ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ..2 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ...3 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ..6 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ....9 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ...13 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ...15 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 16 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...17 ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...20 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ -ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ...22 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ.. 22 ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...25 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 26 Β) ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

3 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ, Έχοντας υπόψη : 1.Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και ισχύει. 2.Τις διατάξεις του Οργανισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Λευκάδας (ΦΕΚ 905/τ.Β / ). 3.Τις διατάξεις του άρθρου 100 παραγρ.3 του Π.. 30/96. 4.Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 που αφορά προµήθειες του ηµ. Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. 5.Τις διατάξεις του Π.. 118/ (ΦΕΚ 150/τ.Α / ) που αφορά στον κανονισµό προµηθειών του ηµοσίου και Ν.Π... 6.Την αριθµ /519/0026/89 απόφαση Υπ. Οικονοµικών που αφορά στη ρύθµιση διαδικασιών συµβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών από το ηµόσιο και τα Ν.Π... (ΦΕΚ 388/Β/89) και κυρώθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 1881/90. 7.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/99. 8.Την αριθµ.2/45564/0026(φεκ 1066/τ.Β /2001) απόφαση Υπ.Οικονοµικών «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παραγρ.1 του Ν.2362/95». 9. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήµερα». 10.Τις διατάξεις του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για την διασφάλιση διαφάνειας κατά την υπογραφή δηµοσίων συµβάσεων, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/ ), σε συνδυασµό µε την Κ:Υ:Α: 24014/2005 (ΦΕΚ 1637/Β/ ). 11.Τις διατάξεις του Π..60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγ.2004/18/ΕΚ» 12.Τις αριθµ 35/ και 4/ αποφάσεις Ν.Ε.Τ.Π. Ν.Λευκάδας «Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής Ν.Λευκάδας 2009» και έγκριση τροποποίησης αυτού αντίστοιχα. 13.Την αριθµ.118/ απόφαση του Ν.Σ. Λευκάδας «Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής Ν.Λευκάδας έτους 2009». 14.Την αρίθµ / απόφαση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης- Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού «Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής Ν.Α. Λευκάδας έτους 2009». 15. Τη µε αριθµ.522/23/ απόφαση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης- Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού τροποποίησης απόφασης έγκρισης προγράµµατος τουριστικής προβολής της Ν.Α.Λευκάδας Τη µε αριθµ.522/22/ απόφαση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης- Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού µεταβίβασης στον υπόλογο της Ν.Α.Λευκάδας συµµετοχής του ΕΟΤστο πρόγραµµα τουριστικής προβολής του Νοµού για το έτος Την αρίθµ. 6/ απόφαση της Ν.Ε.Τ.Π. Ν. Λευκάδας σχετικά µε την έγκριση για τη δηµιουργία, τη µετάφραση και την εκτύπωση έντυπου διαφηµιστικού υλικού της Ν.Α Λευκάδας. 18. Την αριθµ. 124./ απόφαση της Α Νοµαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση των όρων διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί η δηµιουργία, η µετάφραση και η εκτύπωση έντυπου διαφηµιστικού υλικού 3

4 της Ν.Α Λευκάδας µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σύντµηση χρόνου δηµοσιοποίησης για τη διενέργεια του διαγωνισµού λόγω του επείγοντος και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 19.Την ανάγκη δηµιουργίας, µετάφρασης και εκτύπωσης έντυπου διαφηµιστικού υλικού της Ν.Α Λευκάδας για την αποστολή του σε (διεθνείς) τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε σκοπό την τουριστική προβολή του Ν. Λευκάδας. ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την ανάθεση της δηµιουργίας, µετάφρασης και εκτύπωσης έντυπου διαφηµιστικού υλικού της Ν.Α Λευκάδας για την αποστολή του σε (διεθνείς) τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε σκοπό την τουριστική προβολή του Ν. Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα γίνει κατά την 9η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2009, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, επί της οδού Υποσµ.Αθαν.Κατωπόδη, Λευκάδα, κτίριο ιεύθυνσης Τουρισµού-Πολιτισµού-Εµπορίου Νοµ/κής Αυτ/σης Λευκάδας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καµία προσφορά, ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί χωρίς τροποποίηση των όρων της παρούσης διακήρυξης στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα στις 16/09/2009, ηµέρα Παρασκευή. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ηµιουργία, µετάφραση και εκτύπωση έντυπου διαφηµιστικού υλικού της Ν.Α Λευκάδας για την αποστολή του σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την τουριστική προβολή του Ν.Λευκάδας. Συγκεκριµένα το αντικείµενο του έργου αφορά σε δύο (2) έντυπα ως ακολούθως: Α. ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για: 1. Την ανεύρεση, τη συλλογή στοιχείων, τη φωτογράφιση, την καταγραφή και πρόταση τουλάχιστον δύο (2) κατάλληλων περιπατητικών διαδροµών συνολικού µήκους τουλάχιστον δέκα (10) χιλιοµέτρων εντός των ορίων κάθε ήµου ή Κοινότητας του Νοµού Λευκάδας (. Λευκάδας,. Απολλωνίων,. Ελλοµένου,. Καρυάς,. Μεγανησίου,. Σφακιωτών, Κ. Καλάµου, Κ. Καστού). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν περιπατητικές διαδροµές συνολικού µήκους δέκα (10) χιλιοµέτρων εντός των ορίων της κάθε Κοινότητας (Καλάµου ή Καστού), µπορεί το µήκος των διαδροµών που υπολείπονται για τη συµπλήρωση των δέκα (10) χιλιοµέτρων για κάθε Κοινότητα να µεταφερθεί ως επιπλέον µήκος διαδροµής σε κάποιον από τους ήµους του Ν. Λευκάδας. 4

5 2. Τη χαρτογράφηση (δηµιουργία χάρτη) της κάθε διαδροµής (µε κατάλληλα σύµβολα κ.λπ.) µε λεπτοµέρεια ώστε να καλύπτονται τα ζητούµενα που περιγράφονται στο άρθρο 4 (τεχνικές προδιαγραφές του έργου) σχετικά µε: i. Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιλαµβάνονται στη συνοπτική περιγραφή-σήµανση των περιπατητικών διαδροµών, επί του εντύπου και ii. Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις περιγραφές (στα κείµενα) των περιπατητικών διαδροµών. 3. Την επαγγελµατική, ψηφιακή φωτογράφηση της κάθε περιπατητικής διαδροµής σε ότι αφορά: i. Στα πιθανά σηµεία ενδιαφέροντος για τον περιπατητή και ii. Στα οποιαδήποτε χαρακτηριστικά εξυπηρετούν τον περιπατητή στον προσανατολισµό του και στον εντοπισµό της σωστής διαδροµής. 4. Τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε: i. Την πεζοπορία γενικά και την εκάστοτε διαδροµή ειδικά, ώστε στο έντυπο να παρέχονται οι σηµαντικές πληροφορίες συµβουλές για την πεζοπορία γενικώς (π.χ. κατάλληλη ένδυση-υπόδηση, τακτικά διαλείµµατα, κινητό τηλέφωνο) αλλά και για την κάθε µία διαδροµή ειδικά, λαµβάνοντας υπόψη πιθανές ιδιαιτερότητες (π.χ. ειδικός εξοπλισµός, µαγιό, πετσέτα) ii. Την εκάστοτε διαδροµή γενικά (π.χ. τη διαδροµή αυτή έκαναν µε γαϊδουράκια οι κάτοικοι της γύρω περιοχής προκειµένου να φτάσουν στο µύλο και να αλέσουν το σιτάρι τους ) iii. Τα πιθανά σηµεία ενδιαφέροντος για τον περιπατητή (π.χ. από αυτό το σηµείο µπορεί κανείς να διακρίνει τα βουνά της Ιθάκης και της Κεφαλονιάς στο βάθος, αλλά και να απολαύσει ένα από τα εντυπωσιακότερα ηλιοβασιλέµατα του Ιονίου ) iv. Τις δραστηριότητες που µπορούν να έχουν οι περιπατητές στη γύρω περιοχή (µπάνιο, επισκέψεις σε µουσεία, σίτιση, αγορά τοπικών προϊόντων κ.λπ.) και τις τοπικές εκδηλώσεις κ.λπ. στις οποίες µπορούν να συµµετάσχουν ή να παρακολουθήσουν, έτσι ώστε η περιπατητική διαδροµή να µετατρέπεται σε µια όµορφη ηµερήσια εκδροµή 5. Τη συγγραφή όλων των σχετικών κειµένων του εντύπου στην ελληνική γλώσσα. 6. Το συνδυασµό όλων των παραπάνω πληροφοριών και του παραπάνω υλικού που θα έχει συλλεχθεί και δηµιουργηθεί, σε ένα δηµιουργικό (µακέτα) που θα καθιστά το τελικό έντυπο περιπατητικών διαδροµών πρακτικό, εύχρηστο, σύγχρονο και θελκτικό για τον αναγνώστη. 7. Τη µετάφραση του συνόλου του δηµιουργικού (κείµενα, λεζάντες, χάρτες κλπ) στην αγγλική, ολλανδική και γερµανική γλώσσα. 8. Την εκτύπωση του τελικού εντύπου (και στις 4 παραπάνω γλώσσες) σε όσα περισσότερα αντίτυπα γίνεται. Β. ΕΝΤΥΠΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για: 1. Την καταγραφή µοναστηριών, εκκλησιών, εκκλησιαστικών µνηµείων εντός του Νοµού Λευκάδας. 5

6 2. Τον εντοπισµό του κάθε µοναστηριού, εκκλησίας, εκκλησιαστικού µνηµείου σε χάρτη του Ν. Λευκάδας ο οποίος θα παρασχεθεί από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο προκειµένου ο τελευταίος να τον επεξεργαστεί κατάλληλα (µε κατάλληλα σύµβολα κ.λπ.), ώστε ο χάρτης να συµπεριληφθεί στο έντυπο. 3. Την επαγγελµατική, ψηφιακή φωτογράφηση µοναστηριών, εκκλησιών, εκκλησιαστικών µνηµείων τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, της γύρω θέας (εάν υπάρχει) και γενικά φωτογράφιση πιθανών σχετικών θεµάτων µε ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. 4. Τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε: i. Την ιστορία του κάθε µοναστηριού, εκκλησίας, εκκλησιαστικού µνηµείου (πότε χτίστηκε, µε ποια αφορµή, πιθανές ειδικές συγκυρίες, γεγονότα κλπ). ii. Την πιθανά σχετιζόµενη ιστορία του προσώπου στο οποίο είναι αφιερωµένο (π.χ. Αγ. Μαύρα). iii. Τα πιθανά σηµεία ενδιαφέροντος για τον περιπατητή (π.χ. από αυτό το σηµείο µπορεί κανείς να διακρίνει τα βουνά της Ιθάκης και της Κεφαλονιάς στο βάθος, αλλά και να απολαύσει ένα από τα εντυπωσιακότερα ηλιοβασιλέµατα του Ιονίου ). iv. Τα πιθανά πολιτιστικά δρώµενα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που σχετίζονται µε το µοναστήρι, την εκκλησία, το εκκλησιαστικό µνηµείο. v. Τις δραστηριότητες που µπορούν να έχουν οι περιπατητές στη γύρω περιοχή (µπάνιο, επισκέψεις σε µουσεία, σίτιση, αγορά τοπικών προϊόντων κ.λπ.) και τις τοπικές εκδηλώσεις κ.λπ. στις οποίες µπορούν να συµµετάσχουν ή να παρακολουθήσουν, έτσι ώστε η περιπατητική διαδροµή να µετατρέπεται σε µια όµορφη ηµερήσια εκδροµή 5. Τη συγγραφή όλων των σχετικών κειµένων του εντύπου στην ελληνική γλώσσα.. 6. Το συνδυασµό όλων των παραπάνω πληροφοριών και του παραπάνω υλικού που θα έχει συλλεχθεί και δηµιουργηθεί, σε ένα δηµιουργικό (µακέτα) που θα καθιστά το τελικό έντυπο θρησκευτικού προσκυνηµατικού τουρισµού πρακτικό, εύχρηστο, σύγχρονο και θελκτικό για τον αναγνώστη. 7. Τη µετάφραση του συνόλου του δηµιουργικού (κείµενα, λεζάντες, χάρτες κλπ) στην αγγλική, στη ρωσική και στη ρουµανική γλώσσα. 8. Την εκτύπωση του τελικού εντύπου (και στις 4 παραπάνω γλώσσες) σε όσα περισσότερα αντίτυπα γίνεται. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου (σχετικά και µε τα δύο παραπάνω έντυπα) είναι και οι εξής: Αφού δηµιουργήσει τις τελικές µακέτες, οι οποίες θα περιλαµβάνουν το νέο λογότυπο του Ε.Ο.Τ. ευκρινώς στα µπροστινά εξώφυλλα, να αποστείλει αντίγραφά τους σε ψηφιακή µορφή pdf στην Υπηρεσία προκειµένου να ζητήσει η Υπηρεσία τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (Εγκύκλιος 176/ για την παροχή σύµφωνης γνώµης για τα προγράµµατα και ενέργειες που αφορούν την τουριστική προβολή της χώρας ή περιοχών αυτής από φορείς του δηµοσίου τοµέα) και σε περίπτωση συµπλήρωσης ή τροποποίησης των εν λόγω µακετών οφείλει να ακολουθήσει τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Να υποβάλει πριν την τελική εκτύπωση των εντύπων πλήρες λιθογραφικό δοκίµιο αυτού στη Ν.Α.Λευκάδας για την οριστική ενυπόγραφη έγκριση. 6

7 Να παραδώσει στη Ν.Α.Λευκάδας ανοιχτά αρχεία όλων των κειµένων (σε όλες τις γλώσσες) και όλου του διαφηµιστικού υλικού, όλα τα ψηφιακά αρχεία φωτογραφιών (και τα φιλµ, αν υπάρχουν), καθώς και όλες τις µακέτες σε µορφή pdf. Να επιστρέψει άθικτα στη Ν.Α.Λευκάδας τα υλικά που ενδεχοµένως θα του παραδοθούν για την εργασία. Η Ν.Α. Λευκάδας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης και διάθεσης (copyright) του παραγόµενου τελικού αποτελέσµατος όλου του διαφηµιστικού υλικού, καθώς και όλων των πονηµάτων που θα προκύψουν κατά τα ενδιάµεσα στάδια µέχρι την ολοκλήρωση του έργου (κείµενα, φωτογραφίες κ.λπ.). ΑΡΘΡΟ 4 ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός του έργου δηµιουργίας, µετάφρασης και εκτύπωσης έντυπου διαφηµιστικού υλικού της Ν.Α Λευκάδας είναι η αποστολή του σε (διεθνείς) τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την τουριστική προβολή του Ν. Λευκάδας. Α. ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ Εξωτερικές διαστάσεις (κλειστό): Αριθµός σελίδων: Χαρτί εξώφυλλου: Χαρτί εσωτερικών σελίδων: έσιµο: Γλώσσες: Εκτύπωση: Αντίτυπα συνολικά: ΑΡΘΡΟ 4 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ υ19cm X π11cm 56 συν 4 τα εξώφυλλα 200gr velvet ευρωπαϊκό µε πλαστικοποίηση γυαλιστερή (στην έξω όψη) 100gr velvet ευρωπαϊκό Καρφίτσα Ελληνική, αγγλική, ολλανδική, γερµανική. Η Υπηρεσία κατά την υπογραφή της οικείας σύµβασης θα διαµορφώσει την ποσότητα των αντιτύπων σε κάθε γλώσσα Τετραχρωµία και το λογότυπο του Ε.Ο.Τ. Όσο περισσότερα γίνεται Χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιλαµβάνονται στη συνοπτική περιγραφήσήµανση των περιπατητικών διαδροµών, επί του εντύπου: 1. Μήκος διαδροµής σε χιλιόµετρα και µίλια 2. Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδροµής σε ώρες 3. Επίπεδο δυσκολίας διαδροµής (διαβάθµιση από 1-πολύ εύκολη έως 5-πολύ δύσκολη 4. Στίγµα GPS σηµείων έναρξης, λήξης και ενδιάµεσων σταθµών (σηµείων ενδιαφέροντος) της κάθε διαδροµής µε ένδειξη υψοµέτρου (π.χ. GPS: Ν Ε ). 5. Υψοµετρικές διαφορές από σταθµό σε σταθµό (σηµεία ενδιαφέροντος) Χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις περιγραφές (στα κείµενα) των περιπατητικών διαδροµών: 7

8 1. Γενικές σηµαντικές πληροφορίες συµβουλές για την πεζοπορία (π.χ. κατάλληλη ένδυση-υπόδηση, τακτικά διαλείµµατα, κινητό τηλέφωνο) αλλά και για την κάθε µία διαδροµή ειδικά, λαµβάνοντας υπόψη πιθανές ιδιαιτερότητες (π.χ. ειδικός εξοπλισµός, µαγιό, πετσέτα) 2. Οποιαδήποτε πιθανά σηµεία ενδιαφέροντος για τον περιπατητή µε σύντοµη περιγραφή και πληροφορίες, είτε αυτά αφορούν σε: Φυσικό κάλλος (καταρράκτες, παράξενους γεωλογικούς σχηµατισµούς, σπήλαια κ.λπ.) Σπάνια τοπική χλωρίδα ή πανίδα Εξαιρετική θέα Αρχαιολογικά ή/και ιστορικά µνηµεία ή/και ερείπια (κάστρα, πύργους, τύµβους, τείχη κ.λπ.) Τοπική αρχιτεκτονική Πολιτιστικά στοιχεία µε ή χωρίς τεχνολογικό υπόβαθρο (π.χ. οι νερόµυλοι που συναντάµε αριστερά του µονοπατιού χρονολογούνται από τον 18 ο αιώνα και κάποιοι λειτουργούσαν µέχρι και τη δεκαετία του 1990, οπότε και σταµάτησε η παραγωγή σιτηρών στη γύρω περιοχή. Το νερό κατευθυνόταν µε κανάλια από την πλαγιά του λόφου, στο ψηλότερο σηµείο του νερόµυλου και από εκεί µέσα από πήλινες σωληνώσεις έπεφτε στη µεταλλική φτερωτή η οποία µε τη σειρά της κινούσε τις βάρους 2 τόνων µυλόπετρες ) Πρόσβαση σε νερό, σκιά, ξεκούραση, καταφύγιο κ.λπ. ραστηριότητες αναψυχής, άθλησης (π.χ. δυνατότητα κολύµβησης, θαλασσίων σπορ, παραπέντε, τόποι διεξαγωγής σηµαντικών πολιτιστικών ή αθλητικών δρώµενων) είτε και σε άλλα στοιχεία ενδιαφέροντος. 3. Οποιαδήποτε χαρακτηριστικά εξυπηρετούν τον περιπατητή στον προσανατολισµό του και στον εντοπισµό της σωστής διαδροµής, είτε αυτή έχει σήµανση είτε όχι (π.χ. Μετά µπαίνουµε στο στενό δεξιά από το καφενείο και στην επόµενη διακλάδωση βαδίζουµε δεξιά προς τα κάτω. Στις επόµενες διακλαδώσεις παραµένουµε στο πλατύτερο µονοπάτι, έχοντας το φράχτη δεξιά µας, κατευθυνόµενοι προς τα ερείπια του ενετικού πύργου στο βάθος ). 4. Παραποµπές από το κείµενο στον εκάστοτε σχετικό χάρτη ή/και στην εκάστοτε σχετική φωτογραφία για τα σηµαντικότερα σηµεία ενδιαφέροντος ή/και χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν τον περιπατητή στον προσανατολισµό του (π.χ. προς το εξωκλήσι του Αγίου Μηνά [φωτογραφία 4] και αφού περάσουµε τη διασταύρωση µε το ρυάκι [σηµείο 3 στο χάρτη], αξίζει να σταµατήσει κανείς ) 5. Προτάσεις για: ραστηριότητες που µπορεί κανείς να έχει στη γύρω περιοχή (µπάνιο, επισκέψεις σε µουσεία, σίτιση, αγορά τοπικών προϊόντων κ.λπ.), Τοπικές εκδηλώσεις - δραστηριότητες που επαναλαµβάνονται σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες κάθε χρόνο στη γύρω περιοχή, στις οποίες µπορεί κανείς να συµµετάσχει ή να παρακολουθήσει. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα στους περιπατητές να τις συνδυάζουν µε την εκάστοτε διαδροµή, πραγµατοποιώντας µια ηµερήσια εκδροµή. Το έντυπο περιπατητικών διαδροµών εκτός των παραπάνω θα πρέπει να περιλαµβάνει: 1. Στην πρώτη εσωτερική σελίδα (εσωτερική εξώφυλλου) χάρτη στον οποίο θα φαίνεται η θέση του Ν. Λευκάδας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, καθώς και οι τρόποι 8

9 µετάβασης σε αυτόν. Ο χάρτης αυτός θα παρασχεθεί από την Υπηρεσία και αν αυτό κριθεί απαραίτητο θα τροποποιηθεί από τον ανάδοχο. 2. Στην τελευταία εσωτερική σελίδα (εσωτερική οπισθόφυλλου) χάρτη στον οποίο θα απεικονίζεται ολόκληρος ο Ν. Λευκάδας (ο χάρτης αυτός θα παρασχεθεί από την Υπηρεσία) και τον οποίο ο ανάδοχος θα τροποποιήσει κατάλληλα ώστε να επισηµαίνονται επ αυτού ευδιάκριτα οι περιπατητικές διαδροµές. 3. Στην προτελευταία εσωτερική σελίδα πίνακα µε χρήσιµα τηλέφωνα και διευθύνσεις internet. Β. ΕΝΤΥΠΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εξωτερικές διαστάσεις (κλειστό): Αριθµός σελίδων: Χαρτί εξώφυλλου: Χαρτί εσωτερικών σελίδων: έσιµο: Γλώσσες: Εκτύπωση: Αντίτυπα συνολικά: υ19cm X π11cm 20 συν 4 τα εξώφυλλα 200gr velvet ευρωπαϊκό µε πλαστικοποίηση γυαλιστερή (στην έξω όψη) 100gr velvet ευρωπαϊκό Καρφίτσα Ελληνική, αγγλική, ρωσική, ρουµανική. Η Υπηρεσία κατά την υπογραφή της οικείας σύµβασης θα διαµορφώσει την ποσότητα των αντιτύπων σε κάθε γλώσσα Τετραχρωµία και το λογότυπο του Ε.Ο.Τ. Όσο περισσότερα γίνεται Το έντυπο θρησκευτικού προσκυνηµατικού τουρισµού εκτός των παραπάνω θα πρέπει να περιλαµβάνει: 1. Στην πρώτη εσωτερική σελίδα (εσωτερική εξώφυλλου) χάρτη στον οποίο θα φαίνεται η θέση του Ν. Λευκάδας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, καθώς και οι τρόποι µετάβασης σε αυτόν. Ο χάρτης αυτός θα παρασχεθεί από την Υπηρεσία και αν αυτό κριθεί απαραίτητο θα τροποποιηθεί από τον ανάδοχο. 2. Στην τελευταία εσωτερική σελίδα (εσωτερική οπισθόφυλλου) χάρτη στον οποίο θα απεικονίζεται ολόκληρος ο Ν. Λευκάδας (ο χάρτης αυτός θα παρασχεθεί από την Υπηρεσία) και τον οποίο ο ανάδοχος θα τροποποιήσει κατάλληλα ώστε να επισηµαίνονται επ αυτού ευδιάκριτα τα αναφερόµενα στο έντυπο µοναστήρια, εκκλησίες, εκκλησιαστικά µνηµεία. 3. Στην προτελευταία εσωτερική σελίδα πίνακα µε χρήσιµα τηλέφωνα και διευθύνσεις internet. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ: α)να χρησιµοποιήσει αποδεδειγµένα εξειδικευµένους συνεργάτες µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε αντίστοιχες µε τις παραπάνω αναφερόµενες εργασίες (υποβολή σχετικών δικαιολογητικών για την οµάδα έργου). Να εκτυπώσει και να αναπαραγάγει το έντυπο διαφηµιστικό υλικό σε αποδεδειγµένα αξιόπιστο και τεχνολογικά προηγµένο εκτυπωτικό οίκο. 9

10 β)πριν την έναρξη της εκτύπωσης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη Ν.Α. Λευκάδας /νση Τουρισµού-Πολιτισµού-Εµπορίου δοκίµιο των προς εκτύπωση εντύπων προκειµένου να λάβει έγκριση για την εκτύπωσή τους. Επιπλέον δε, οι προµηθευτές ή οι συνεργάτες τους, επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει µαζί µε τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές να προσκοµίσουν και τα εξής: 1) όσον αφορά στις µεταφράσεις των εντύπων, δείγµατα που να αποδεικνύουν εξειδίκευση στη µετάφραση οµοειδών κειµένων σε εργασίες επίσηµων αρχών και να διαθέτουν πιστοποίηση ISO-9001 στις µεταφραστικές εργασίες. 2) όσον αφορά στο δηµιουργικό (µακέτες) να έχουν φέρει σε πέρας αποδεδειγµένα εργασίες (δείγµατα αυτών) που να αποδεικνύουν την πέραν πάσης αµφιβολίας ικανότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υψηλής ποιότητας εργασιών. 3)όσον αφορά στην αναπαραγωγή να έχουν αποδεδειγµένη δυνατότητα εφαρµογής ISO Standard στα στάδια της προεκτύπωσης και εκτύπωσης που να αποδεικνύεται µέσω αντίστοιχων πιστοποιήσεων ISO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Η συσκευασία θα γίνει σε χάρτινα κιβώτια-δέµατα βάρους των έξι (6) κιλών. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ : Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των εντύπων στις αποθήκες της Ν.Α. Λευκάδας που βρίσκονται στην περιοχή Καλλιγονίου Λευκάδας. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ : Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει το έργο και να έχει παραδώσει τα τελικά εκτυπωµένα έντυπα στο σύνολό τους µέχρι τις 16 Φεβρουαρίου ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 1. Έλληνες Πολίτες 2. Αλλοδαποί 3. Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 4. Συνεταιρισµοί 5. Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Α.2. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις 2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Εµπορίου. Α.3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι δικαιούµενοι για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την προσφορά να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π 118/07 µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά ένα µήνα από το χρόνο ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Εγγυήσεις που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 (Α 75) µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναγράφονται : 10

11 τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς : - δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/ δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης όπως αναφέρεται στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/ είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/ είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/ δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως αναφέρεται στην περ. (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π 118/2007. ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρ.6 του Π.. 118/2007 σύµφωνα και µε τις προϋποθέσεις του άρθρ.20 του Π.. 118/2007. Γ) Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους. Α.4. Άλλα δικαιολογητικά συµµετοχής: Οι προµηθευτές οφείλουν για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό εκτός από τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσουν: 1. ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. 2. ήλωση ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 3. ήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του ηµοσίου. 4. ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, και ότι ο εκπρόσωπός του προσκοµίζει παραστατικό εκπροσώπησης που να του δίνει το δικαίωµα να παραβρεθεί στο διαγωνισµό. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση δικαιολογητικών, πλην της εγγύησης συµµετοχής και οι προµηθευτές υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρόνο που θα ζητηθεί από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή, δεν συµπληρωθούν µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η προσφορά θα απορρίπτεται. Α.5. ικαιολογητικά µετά την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρ.20 του Π..118/2007 ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας 20 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει στην αρµόδια ιεύθυνση της Ν.Α.Λευκάδας, σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά : α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 11

12 καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή δεν έχει κατατεθεί αίτηση πτώχευσης ενώπιον των. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες 12

13 εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθώς επίσης πιστοποιητικό από την αρµόδια Εισαγγελική Αρχή, ότι δεν έχει ασκηθεί ούτε εκκρεµεί ποινική δίωξη εναντίων των για τα προαναφερόµενα αδικήµατα. (4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. (5) Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης ως και µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης εναντίων των από αρµόδια αρχή ( Γραµµατεία Πρωτοδικείου ή Νοµαρχιακής έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας ή επιχείρησης). δ. Οι Συνεταιρισµοί: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π 118/2007. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. Επίσης πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 13

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,15-10-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. :657 ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση : Αναπαύσεως 10 Ταχ. Κώδικας: 116 36 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Α Α: Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/2012 Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51351-51551

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 61. ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 12/12

Σελίδα 1 από 61. ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 12/12 Σελίδα 1 από 61 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα