«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός: ,32 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 16 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 67

2 C11 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C11 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C12 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C13 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 7 C14 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 9 C15 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 11 C2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 13 C3 Πίνακες Συμμόρφωσης 14 C31 Πίνακας ΧΧ 62 C32 Πίνακας ΥΥ 62 C33 Πίνακας ΖΖ 62 C4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 62 C41 Πληροφοριακό Σύστημα 62 C411 Εξοπλισμός (βλ ΑΧΧΧ) 62 C412 Έτοιμο Λογισμικό (βλ ΑΧΧΧ) 63 C413 Εφαρμογή/ές (βλ ΑΧΧΧ) 63 C414 Υπηρεσίες (βλ ΑΧΧΧ, ΑΧΧΧ) 66 C415 Άλλες δαπάνες 66 C416 Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας (έως την οριστική παραλαβή) (βλ ΑΧΧΧ) 66 C42 Εκπαίδευση χρηστών 66 C43 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 66 C44 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 67 C45 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (μετά την Οριστική Παραλαβή Έργου) 67 C451 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 1 ο 67 C452 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 2 ο 67 C453 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 3 ο 67 C454 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 4 ο 67 C455 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 5 ο 67 C456 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας 67 C46 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 67 C461 Πίνακας ΧΧ 67 C462 Πίνακας ΥΥ 67 C463 Πίνακας ΖΖ 67 C464 Σχέδιο Σύμβασης 67 C465 Πρότυπο Συμβόλαιο Υπηρεσιών («SLA») 67 Σελίδα 2 από 67

3 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C11 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ Ημερομηνία έκδοσης Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ για ευρώ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός ΤΚ,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) οδός αριθμόςτκ β) οδός αριθμόςτκ γ) οδός αριθμόςτκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή σας Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας} Σελίδα 3 από 67

4 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς) Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και στα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 4 από 67

5 C12 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ Ημερομηνία έκδοσης Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ για ευρώ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός Αριθμός ΤΚ } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός ΤΚ β) οδός αριθμός ΤΚ γ) οδός αριθμός ΤΚ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή σας Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου Σελίδα 5 από 67

6 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και στα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 67

7 C13 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ Ημερομηνία έκδοσης Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ για ευρώ Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός Αριθμός ΤΚ } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός ΤΚ β) οδός αριθμός ΤΚ γ) οδός αριθμός ΤΚ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμόκαι τη Διακήρυξή σας με αριθμό, στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας Σελίδα 7 από 67

8 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 67

9 C14 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ Ημερομηνία έκδοσης Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ για ευρώ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός Αριθμός ΤΚ } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός ΤΚ β) οδός αριθμός ΤΚ γ) οδός αριθμός ΤΚ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά συνολικής αξίας σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου Σελίδα 9 από 67

10 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και στα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 67

11 C15 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ Ημερομηνία έκδοσης Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ για ευρώ Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός Αριθμός ΤΚ } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός ΤΚ β) οδός αριθμός ΤΚ γ) οδός αριθμός ΤΚ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά συνολικής αξίας, σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου Σελίδα 11 από 67

12 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και στα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 12 από 67

13 C2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Όνομα: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος (από έως) ΑΜ 2 / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο Σελίδα 13 από 67

14 C3 Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων C31 Δημιουργία εφαρμογής ψηφιακού μητρώου Σελίδα 14 από 67 1 Ανάπτυξη web based εφαρμογής ψηφιακού μητρώου καταγραφής του συνόλου των εθνοτοπικών συλλόγων σωματείων σε Εθνικό επίπεδο (Ελλάδα και Ομογένεια) 2 Ο ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό τεχνικό σχέδιο υλοποίησης της εφαρμογής 3 Δεν θα πρέπει να απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού (client) για να χρησιμοποιήσει ο χρήστης την εφαρμογή 4 Εξαγωγή εγγραφών για αποθήκευση στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη 5 Εμφάνιση Thumbnail previews 6 Μηχανισμό πιστοποίησης (authentication) των χρηστών 7 Δυνατότητα διόρθωσης ή διαγραφής των παραπάνω 8 Έλεγχος οριστικής υποβολής στο ψηφιακό μητρώο 9 Δυνατότητα επεξεργασίας της εγγραφής πριν αλλά και μετά την υποβολή της 10 Αναζήτηση (Απλή και Σύνθετη) σε όλο το περιεχόμενο του μητρώου 11 Δυνατότητα, ανάπτυξης ειδικής φόρμας εισαγωγής εγγραφής ανάλογα με το τεκμήριο (κατηγορίες μεταδεδομένων που προσαρμόζονται στον τύπο του τεκμηρίου) 12 Πλοήγηση σε όλο το περιεχόμενο του μητρώου αλλά και ανά υποκατηγορία με βάση τον γεωγραφικό προσδιορισμό, τον τίτλο, το όνομα του συλλόγου και την Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΦΕΚ, κλπ 13 Φόρμα εισαγωγής με οδηγίες βοήθειας για την συμπλήρωση 14 Δυνατότητα έκδοσης ορισμένων αναφορών με εγγραφές που απαντούν σε συγκεκριμένα κριτήρια (προαιρετικό χαρακτηριστικό) 15 Εισαγωγή βασικών δεδομένων ταυτότητας

15 Σελίδα 15 από 67 κάθε φορέα ΑΥΠΚ: Ονομασία, έδρα, σκοπός, ιδρύσεως, στοιχεία επικοινωνίας 16 υφιστάμενης κατάστασης, δραστηριότητες Ιστορικό, 17 Εκδόσεις, (Εφημερίδα, περιοδικά, βιβλία, δίσκοι, cds, cdrom, ταινίες) 18 Καταγραφή προσώπων που αποτελούν τους εκφραστές της ΑΥΠΚ σύμφωνα με τις οδηγίες των ερευνητών του ΚΕΕΛ 19 Καταγραφή των οργανωτικών δομών και τοπικών θεσμών που υποστηρίζουν τις σχετικές κοινότητες 20 Καταγραφή των ειδών ΑΥΠΚ, με γεωαναφορά και χρονοσήμανση 21 Συμμετοχή στο (Global Network of Hellenic traditional culture) 22 Καταστατικό των φορέων σε pdf μορφή 23 Ηλεκτρονικά ίχνη : ιστότοπος, λογότυπο, σφραγίδα 24 Στέγη (ιδιόκτητη-ενοίκιο-ανάγκες) 25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΕΣΟΔΑ (αντιμετώπιση εξόδων: συνδρομή, επιχορηγήσεις, ενισχύσεις, έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων, εκδηλώσεις κα) 26 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (βιβλιοθήκη, χορευτική ομάδα, μουσικό τμήμα, άλλο) 27 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ [ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ (όπλα, προσωπικά αντικείμενα αγωνιστών, φορεσιές, μουσικά όργανα, κά Οργάνωση μουσείων)] 28 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ-EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, εκθέσεις, συνεντεύξεις κλπ) 29 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ [κατασκευή και αποκατάσταση μνημείων, ίδρυση πνευματικών κέντρων, κατασκευήεπισκευή-συντήρηση κοινωφελών έργων (δρόμοι, βρύσες, παιδικές χαρές, σχολεία κά), διοργάνωση συνεδρίων, αναβίωση εθίμων κά] 30 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ (Εξοπλισμός Ιατρείου, Ίδρυση και συντήρηση Γηροκομείων, Αγορά και συντήρηση λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα σχολεία, Υποτροφίες σε

16 αριστούχους φοιτητές, προικοδότηση απόρων κοριτσιών κά) C32 Ψηφιακό Κοινωνικό δίκτυο - on line κοινότητα 1 Δημιουργία δικτύου - on line κοινότητας φορέων και ατόμων διαχείρισης άϋλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς 2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικό τεχνικό σχέδιο υλοποίησης και λειτουργίας της εφαρμογής καθώς και της αρχιτεκτονικής του δικτύου η οποία θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της τεχνικής πρότασης 3 Αξιοποίηση των εφαρμογών και υπηρεσιών αποθετηρίου από το παγκόσμιο ψηφιακό κοινωνικό δίκτυο τεκμηρίωσης της άϋλης και υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς Δυνατότητες για on-line εγγραφή και αναγνώριση των επισκεπτών Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν μια φόρμα εγγραφής στην οποία θα καταχωρίζουν τα στοιχεία τους και συγκεκριμένες επιλογές τους, σχετικά με τις υπηρεσίες ή πληροφορίες που παρέχονται από την πύλη (profiling) Οι εγγεγραµµένοι χρήστες θα έχουν επιπλέον προσωποποιηµένη πληροφόρηση, θα μπορούν να λάβουν στοχευόµενη εξυπηρέτηση και θα μπορούν να ανήκουν σε καθορισμένες ανοικτές ή κλειστές κοινότητες Επικοινωνία με τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών που θα συμπληρώνονται on line, ώστε να μπορεί ο χρήστης να υποβάλει ερωτήσεις ή να ζητήσει πληροφορίες Δημόσιο βήμα ανταλλαγής απόψεων - Σελίδα 16 από 67

17 7 8 9 Forum Οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαφορετικές Περιοχές Διαλόγου, στις οποίες θα μπορούν να γίνονται συζητήσεις ανάμεσα στους χρήστες, πάνω σε διαφορετικές θεματικές περιοχές, δίνοντας σε κάθε χρήστη τη δυνατότητα συμμετοχής σε υπάρχουσες συζητήσεις ή τη δημιουργία νέων Δυνατότητα δημιουργίας και ενεργού αποστολής σύνθετων ψηφιακών «εκδόσεων» υλικού του ιστοχώρου προς επιλεγμένες κατηγορίες εγγεγραμμένων χρηστών που το επιλέγουν, με μορφή μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Newsletter) ή εναλλακτικούς διαύλους επικοινωνίας (Mailing Lists) Διαφοροποιημένη πρόσβαση για συγκεκριμένες ομάδες κοινού ανάλογα με τις δικαιοδοσίες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους (προσωποποίηση) Ασφάλεια - αναγνώριση των χρηστών και ασφαλής αλληλεπίδραση µε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πύλης Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει διαβαθμισμένο περιεχόμενο, στο οποίο οι χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση αν δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα 11 Δυνατότητα υποβολής νέου περιεχομένου και απόδοσης tags σε αυτό 12 Δυνατότητα φόρτωσης του υλικού σε καθιερωμένες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, YouTube, Flickr, Wikipedia, Wikisource 13 Δημιουργία κατάλληλης φόρμας στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΕΛ για την υποβολή του URL αναζήτησης του υλικού 14 Για την υποδοχή, αξιολόγηση και διαχείριση του υποβαλλόμενου από τους χρήστες περιεχομένου καθώς και των παρεχόμενων σε αυτούς ανταμοιβών θα αναπτυχθεί εφαρμογή στηριγμένη σε web based τεχνολογίες 15 Η εφαρμογή θα υποστηρίζει παραμετροποιήσιμο «workflow», ανά κατηγορία περιεχομένου, για την αξιολόγηση και διαχείριση του υποβαλλόμενου από τους Σελίδα 17 από 67

18 χρήστες λαογραφικού υλικού 16 Οι ροές αυτές εργασίας θα έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά για τη συμμετοχική παραγωγή ανοιχτού περιεχομένου: δυνατότητα συνεισφορών μεταβλητού μεγέθους (πχ επισημειώσεις, μεταφόρτωση υλικού, συγγραφή κειμένων) πρόσβαση στο υλικό που δημιουργούν οι χρήστες με τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς (πχ με κάποια από τις άδειες Creative Commons, χωρίς τεχνικούς περιορισμούς και με μόνη προϋπόθεση σε κάποιες περιπτώσεις την εγγραφή του χρήστη) συστήματα διόρθωσης λαθών και αποφυγής επαναλήψεων (πχ είτε με ομάδες επιμελητών του ΚΕΕΛ, είτε με έλεγχο από τους ίδιους τους χρήστες, όπως στην περίπτωση της wikipedia) 17 Διαθέτει χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης (RSS feeds, , navigation μέσω hyperlinks, κλπ 18 Συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης (Context sensitive help support) 19 Μηχανισμό πιστοποίησης (authentication) των χρηστών C33 Ανάπτυξη υπηρεσιών αποθετηρίου 1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του μια εφαρμογή υπηρεσιών αποθετηρίου και να προβεί σε πλήρη παραμετροποίηση του λογισμικού σύμφωνα με τις ανάγκες της πράξης Σελίδα 18 από 67

19 2 Το λογισμικό θα είναι ανοικτού κώδικα και θα διατίθεται χωρίς περιορισμό αδειών ή συνδρομή, ή με χρέωση καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο 3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, βάσει υπογεγραμμένου Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΤ και Ακαδημίας Αθηνών, για την διασφάλιση τήρησης των σχετικών προδιαγραφών, όπως έχουν οριστεί στην παρούσα προκήρυξη 4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να δώσει πλήρη τεχνική ανάλυση της εφαρμογής υπηρεσιών αποθετηρίου 5 Υποστηρίζει πλήρως την Ελληνική γλώσσα και τους ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία, πεζά, τονούμενους) στην ευρετηρίαση, αναζήτηση και εμφάνιση 6 Υποστηρίζει κωδικοποίηση χαρακτήρων UTF- 8 7 Χρησιμοποιεί λογισμικά ανοικτής πρόσβασης για τη Διαχείριση της Βάσης Δεδομένων και του Εξυπηρετητή Παγκόσμιου Ιστού ή Εφαρμογών (Web Server ή Application Server) 8 Επιτρέπει την καταχώρηση των εργασιών από τους χρήστες και απομακρυσμένα, χωρίς να απαιτείται η παραλαβή κωδικών 9 Υποστηρίζει το διεθνές πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core, ως προς την διάταξη των μεταδεδομένων που χαρακτηρίζουν μία ψηφιακή εγγραφή 10 Δέχεται μαζική εισαγωγή εγγραφών με διαδεδομένους τύπους αρχείων (διατάξεις που προβλέπει το Λογισμικό η με διατάξεις του SWORD ) 11 Εκτελεί αυτόματα τις διαδικασίες ευρετηρίασης και να Υποστηρίζει διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας 12 Επικοινωνεί με άλλα Ιδρυματικά Αποθετήρια, για συγκομιδή εγγραφών μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH ( send/receive) 13 Έχει τη δυνατότητα να εγκατασταθεί σε Λειτουργικό Σύστημα Ανοικτού Κώδικα βασισμένο στο UNIX (UNIX-like Operating System) όπως πχ το Linux (διάφορες Σελίδα 19 από 67

20 εκδόσεις, να δηλωθεί ποια είναι προτιμητέα) αλλά και σε εμπορικό Λειτουργικό Σύστημα (πχ Windows) 14 Έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με ΣΔΒΔ (Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων) Ανοικτού Κώδικα (MySQL,PostgreSQL, κλπ) αλλά και εμπορικό λογισμικό (SQL, κλπ 15 Έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με εξυπηρετητή εφαρμογών (application server) Ανοικτού Κώδικα (πχ Tomcat) C331 Διαλειτουργικότητα, Πολυκαναλική προσέγγιση 1 1Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων: Για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων χρησιμοποιείται το πρότυπο UTF Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής: Τα μεταδεδομένα κάθε εγγραφής Είναι διαθέσιμα για ανάκτηση (harvesting) σε μορφή Unqualified Dublin Core (ISO 15836:2003) Διαλειτουργικότητα σε Επίπεδο συστημάτων αναζήτησης: Πρέπει να υποστηρίζεται η ευρετηρίαση τουλάχιστον των μεταδεδομένων από συνήθεις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης (Google, Bing, Yahoo) Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων Ψηφιακών βιβλιοθηκών και καταλόγων: Θα πρέπει να υποστηρίζεται ανάκτηση των μεταδεδομένων βάσει του πρωτοκόλλου OAI- PMH, έκδοση 20 Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής μεταδεδομένων και δεδομένων: Στα Unqualified DublinCore μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να περιέχεται ένας τουλάχιστον μόνιμος προσδιοριστής (persistent identifiers) που να ταυτοποιεί την εγγραφή Ο μόνιμος Σελίδα 20 από 67

21 6 6 προσδιοριστής δεν επιτρέπεται οποτεδήποτε στο μέλλον να αλλάξει ή να αποδοθεί σε άλλο ψηφιακό πόρο Ο μόνιμος προσδιοριστής θα πρέπει να ακολουθεί το διεθνές πρότυπο Handle Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής μεταδεδομένων και δεδομένων: Θα πρέπει να παρέχεται από τον κάθε πάροχο περιεχομένου προς το σύστημα του ενιαίου κατάλογου / μητρώο περιεχομένου η δυνατότητα απευθείας ανάκτηση του κάθε ψηφιακού αρχείου στη μέγιστη διαθέσιμη ανάλυση Στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται για ενσωμάτωση στον ενιαίο κατάλογο μέσω OAI-PMH θα πρέπει για κάθε ένα από τα ψηφιακά αρχεία που συνδέονται με την εγγραφή να περιέχεται λειτουργούσα διαδικτυακή διεύθυνση (URL) η οποία να επιτρέπει την ανάκτηση του κάθε αρχείου στη μέγιστη διαθέσιμη ανάλυση Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η παραπάνω προσέγγιση, θα υπάρχει η εναλλακτική τα ψηφιακά αρχεία να διατίθενται μαζικά για ανάκτηση μέσω HTTP server ή FTP server Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα των αρχείων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αναπαριστούν μοναδικό identifier της αντίστοιχης εγγραφής μεταδεδομένων, ώστε να είναι εφικτή η άμεση αντιστοίχιση ψηφιακών αρχείων με εγγραφές μεταδεδομένων 7 7Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής μεταδεδομένων και δεδομένων: Στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH προς τον ενιαίο κατάλογο θα πρέπει για κάθε ένα από τα ψηφιακά αρχεία που συνδέονται με την εγγραφή να περιέχεται λειτουργούσα διεύθυνση (URL) η οποία να επιτρέπει την ανάκτηση υλικού κατάλληλου για την προβολή/προεπισκόπιση του κάθε αρχείου Παραδείγματα: Εικόνα ανάλυσης επιπέδου Thumbnail για εικόνες, εικόνα εξωφύλλου για βιβλία, εικόνα πρώτης σελίδας για άρθρα, κώδικας Σελίδα 21 από 67

22 ενσωμάτωσης σε τρίτη ιστοσελίδα για streaming video Η κωδικοποίηση του πεδίου dclanguage (αν υπάρχει) στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO 639-2, ενώ για τις περιπτώσεις γλωσσών που στο συγκεκριμένο πρότυπο έχουν δύο διαφορετικούς κωδικούς (ορολογίας και βιβλιογραφικό), θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο βιβλιογραφικός κώδικας (ISO 639-2/B) 8 8Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής μεταδεδομένων και δεδομένων: Η κωδικοποίηση του πεδίου dcdate (αν υπάρχει) στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής μεταδεδομένων Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό επίπεδο: Δεσμευμένα λεξιλόγια, θησαυροί και συναφή εργαλεία ορολογίας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο έργων θα πρέπει να διατίθενται για εξαγωγή σε μορφή συμβατή με ένα από τα παρακάτω πρότυπα: -SimpleKnowledge OrganizationSystem (SKOS) - ISO ISO Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό 0επίπεδο: Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε θεματικές κατηγορίες θα πρέπει να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή/και θησαυρό 11 1Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό 1επίπεδο: Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε ονόματα ανθρώπων θα πρέπει να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο / θησαυρό Κάθε Σελίδα 22 από 67

23 αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε τοπωνύμια θα πρέπει να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο (πχ geonames) ή/και θησαυρό 12 1Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό 2επίπεδο: Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε ονόματα οργανισμών θα πρέπει να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο Ελεγχόμενο λεξιλόγιο (πχ geonames) ή/και θησαυρό 13 1Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό 3επίπεδο: Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα Εγγραφών σε χρονολογικές περιόδους θα πρέπει να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο (πχ geonames) ή/και θησαυρό 14 1Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και 4δομής μεταδεδομένων Πέντε πεδία του Unqualified Dublin Core θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για κάθε εγγραφή: title, creator, date, type, identifier 15 1Διαλειτουργικότητα σε Επίπεδο συστημάτων 5Ψηφιακών βιβλιοθηκών και καταλόγων: Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διάθεση των μεταδεδομένων μέσω τουλάχιστον ενός πρωτοκόλλου διάθεσης/μετα-αναζήτησης, συγκεκριμένα ένα εκ των SRU/SRW, Ζ3950 Η συγκεκριμένη λειτουργία θα πρέπει να διατίθεται δημόσια, χωρίς περιορισμούς πρόσβασης 16 1Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και 6δομής μεταδεδομένων Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό επίπεδο Στα Unqualified DublinCore μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να υπάρχει μόνο ένα πεδίο dcdate το οποίο θα πρέπει να αφορά την ημερομηνία έκδοσης του τεκμηρίου 17 1Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και 7δομής μεταδεδομένων Η κωδικοποίηση του πεδίου dccreator στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται Σελίδα 23 από 67

24 μέσω OAI-PMH θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο βιβλιογραφικών αναφορών της American Psychological Association (APA) σε ό,τι αφορά τη γραφή των ονομάτων συγγραφέων 18 1Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και 8δομής μεταδεδομένων Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό επίπεδο Η κωδικοποίηση του πεδίου dctype στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες οδηγίες όπως έχουν αποτυπωθεί στα DRIVER Guidelines2 (σελ 68-71) Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων αναζήτησης και καταλόγων Θα πρέπει να ορίζονται με τη μορφή OAI- PMHSets και γίνονται διαθέσιμα για ανάκτηση μέσω OAI- PMH σε μορφή Unqualified Dublin Core υποσύνολα των εγγραφών του αποθετηρίου, κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: i Το σύνολο των εγγραφών που περιέχουν πλήρες κείμενο iiαπό ένα σύνολο εγγραφών για κάθε διαφορετική τιμή του πεδίου dctype, από αυτές που ακολουθούν την κωδικοποίηση για τύπους δημοσίευσης των DRIVER Guidelines2 (σελ 69) 20 2Συμβατότητα μεταδεδομένων με Europeana 1Α Παροχή μεταδεδομένων σε μορφή συμβατή με το πρότυπο Europeana Semantic Elements 341 (ESE 341) Β Συμβατότητα με πρότυπα και πρακτικές Europeana Europeana Data Model 523 (EDM 523) 21 2Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και 2δομής: Τα μεταδεδομένα του αποθετηρίου είναι διαθέσιμα για ανάκτηση (harvesting) μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH, έκδοση 20 σε Qualified Dublin Core Τα μεταδεδομένα του αποθετηρίου είναι διαθέσιμα για ανάκτηση (harvesting) μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH σε μορφή σύμφωνη με το MODS 22 2Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων Σελίδα 24 από 67

25 3αναζήτησης και καταλόγων Τα μεταδεδομένα του αποθετηρίου είναι διαθέσιμα ως Linked Data 23 2Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό 4επίπεδο Συμβατότητα μεταδεδομένων με το μοντέλο CIDOC-CRM 24 2Απαιτείται παροχή των τεκμηρίων με 5αποθετήριο που να υποστηρίζει μηχανισμό persistent identifier handle service για την παροχή μονίμων τοποθεσιών ψηφιακού περιεχομένου ανεξάρτητους από το συγκεκριμένο σύστημα λογισμικού που υλοποιεί το αποθετήριο 25 2Ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον φορέα θα 6πρέπει να εκδώσει persistent identifiers Handle System RFC3650 ή/και DOI ή άλλο αντίστοιχο για τους ψηφιακούς πόρους 26 2To λογισμικό να υποστηρίζει διάθεση 7Ψηφιακού περιεχομένου στις διευθύνσεις που ορίζουν τα persistent identifiers 27 2 Το λογισμικό διάθεσης θα πρέπει να 8 υποστηρίζει Handle System RFC Εναπόθεση μεταδεδομένων αποθετηρίων στο 9μητρώο ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου: Παροχή μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων και μεταδεδομένων με τα πρωτόκολλα: OAI-PMH 29 3Συλλογή ψηφιακών πόρων αποθετηρίων στο 0μητρώο ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου: OAI-ORE μηχανισμοί ή άλλοι τεκμηριωμένα αντίστοιχοι για μεταφόρτωση αντιγράφων ασφαλείας σε κεντρική υποδομή Web service με δυνατότητα authentication/access restriction για μεταφόρτωση ψηφιακού αντικειμένων με βάση την μόνιμη (persistent) διεύθυνση του αντίστοιχου ψηφιακού πόρου/τεκμηρίου Βatch μηχανισμοί για μαζική Εξαγωγή και μεταφορά ψηφιακών αντικειμένων σε μορφή μαγνητικού μέσου (εξωτερικός δίσκος, ταινίες LTO3/4, κα) 30 3Προβολή του υλικού σε κατάλληλο context 1Διασύνδεση του υλικού από εξωτερικές Σελίδα 25 από 67

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Γ_ Μελέτη: Υποδείγματα και Πίνακες Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΦΙΑΚ ΠΕΡΙΓΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΣ ΤΡΙΠΟΛΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Τρίπολης Προϋπολογισμός: 150.447,16 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 185.050,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Προϋπολογισμός: 352.300,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 7 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΆ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΎ Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα