Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η"

Transcript

1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη Αικ. Σηλέθωνο : Fax : Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Αλαθνηλψλνπκε φηη ν Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο Α.Ε. δηελεξγεί δεκφζην, δηεζλή αλνηθηφ δηαγσληζκφ, γηα ηε δηεηή κίζζσζε κε εμαγνξά ζην ηέινο ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, πέληε (5) κεηαρεηξηζκέλσλ ιεσθνξείσλ αζηηθνχ ηχπνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ηεο Αθηνπινταο θαη ηεο Κξνπαδηέξαο ζηνλ Κεληξηθφ Ληκέλα Πεηξαηά, πξνυπνινγηζκνχ ,00 πιένλ Φ.Π.Α. 23%., κε αξηζκφ δηαθήξπμεο 16/2013. Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ & αποζθπάγιζηρ πποζθοπών: εκέξα Πέμπηη θαη ψξα 10:30 ζηελ Αίζνπζα Δεκνπξαζηψλ - Γξαθείν 231 Α, 1 νο φξνθνο, Αθηή Μηανχιε 10, Πεηξαηάο. Η πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζην άξζξν 4 ηεο δηαθήξπμεο Νν 16/2013, θαζψο θαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, φπσο επαθξηβψο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ηεο δηαθήξπμεο. Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθφ Σχπν H δηαθήξπμε δηαλέκεηαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξα 08:00-14:00 απφ ηελ Δ/λζε Πξνκεζεηψλ/Σκήκα πκβάζεσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ, Αθηή Μηανχιε 10 1 νο φξνθνο, Γξαθείν 208, θα. Αγξηκαλάθε - ηει.: θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΛΠ Α.Ε., ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Ο Πξφεδξνο Δ.. & Δηεπζχλσλ χκβνπινο ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΩΜΕΡΙΣΗ

2 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Α.Ε. ΥΡΗΗ : Δ/ΝΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδ. αξηζκ.: ΣΜΗΜΑ : πκβάζεωλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ηεο δεηνπκέλεο δαπάλεο γηα ηε κίζζωζε πέληε (5) κεηαρεηξηζκέλωλ ιεωθνξείωλ αζηηθνύ ηύπνπ ειηθίαο κέρξη 5 εηώλ, γηα (24) κήλεο κε εμαγνξά ζην ηέινο ηεο κηζζωηηθήο πεξηόδνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Κωδι κός α/α είδοσ ς Περιγραθή είδοσς TΕΜ ΜΙΘ. ΠΕΡΙΟ ΔΟ ΣΙΜΗ(μηνιαίοσ μιζθώμαηος) ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΙΘΩΜΑ 1 Λεωθοπεία αζηικού ηύπος με σαμηλό δάπεδο και ηπείρ πόπηερ ειζόδος-εξόδος 5 24 μήνερ 4.000, ,00 2 Εξαγοπά ηων λεωθοπείων μεηά ηη λήξη ηηρ μιζθωηικήρ πεπιόδος , ,00 Πίζηωζη: Φ.Π.Α. 23% Γενικό ύνολο: , , ,00 Πειπαιάρ, 23/4/13 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΦΗΣ Ο ΓΙΔΥΘΥΝΤΗΣ ΔΛΔΝΗ ΚΟΥΡΛΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΚΟΣ

3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Έδξα: Πεηξαηάο Σαρ.Γ/λζε: Αθηή Μηανύιε 10, Πιεξ.: Κνπξιηά Διέλε Σει. : Fax : Πεηξαηάο 11 Μαξηίνπ 2013 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡ. 16/2013 χκθσλα κε: 1. Σελ Οδεγία 2004/17/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31 εο Μαξηίνπ 2004 "Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ" 2. Σν Π.Γ. 59/2007 (ΦΔΚ 63/Α'/07) "Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε" 3. Σν Νφκν 2688/99 (ΦΔΚ 40/Α'/99) "Μεηαηξνπή ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο ζε Αλψλπκε Δηαηξεία" 4. Σνλ Καλνληζκφ ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ, Έξγσλ, Παξαρσξήζεσλ θαη Δθπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο ΟΛΠ ΑΔ (ΦΔΚ 513/Σ.Β / ) 5. Σελ αξ. 114/ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηεχζπλζεο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. 19. Σελ 49/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. 20. Σνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 21. Σνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. (Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ Σκήκα πκβάζεσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ) κε εκεξνκελία θαη πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ,00 πιένλ ΦΠΑ.

4 Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ο Τ Μ Δ ηηο 30 Μαϊνπ 2013 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:30 π.κ. Γεκόζην δηεζλή αλνηθηό δηαγωληζκό, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ δηεηή κίζζωζε κε εμαγνξά ζην ηέινο ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, πέληε (5) κεηαρεηξηζκέλσλ ιεσθνξείσλ αζηηθνχ ηχπνπ, ειηθίαο κέρξη πέληε (5) εηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο δηαθίλεζεο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ Αθηνπινταο θαη Κξνπαδηέξαο εληφο ηνπ Κεληξηθνχ Ληκέλα Πεηξαηά. Πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε: ,00 Δπξώ πιένλ ΦΠΑ. Ζ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε : 1. ηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο. 2. ην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο. 3. ηνλ ειιεληθφ εκεξήζην ηχπν δεκνζηεχζεθε ζηηο. 4. Καηαρσξήζεθε επίζεο θαη ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε ζηηο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ δσξεάλ ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη θαηά ηηο ψξεο 8:00-14:00 απφ ηελ Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ Ο.Λ.Π. A.E. / Σκήκα πκβάζεσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Γξαθεία 208- Αθηή Μηανχιε Πεηξαηάο). Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο (φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) έηζη ψζηε ν Ο.Λ.Π. Α.Δ. λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη θαηαρσξεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ., ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Οη ελδηαθεξφκελνη δελ απαιιάζζνληαη ηεο επζχλεο παξαιαβήο ηνπ έληππνπ ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο, ην νπνίν ππεξηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ ειεθηξνληθή ηνπ έθδνζε. Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη γηα θάζε άιιε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ην δηαγσληζκφ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 2

5 ΑΡΘΡΟ 1 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 1.1. Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή ζπκπξάμεηο ή ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) αζηηθά ιεσθνξεία. Πξνζθνξέο γηα ιηγφηεξα ησλ πέληε (5) ιεσθνξείσλ, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, ελψ γηα πεξηζζφηεξα ζα εμεηάδνληαη. ην δηαγσληζκφ δελ ζα γίλνληαη δεθηνί πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ ηα πξνζθεξφκελα ιεσθνξεία δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ή ζε ηξίηε ρψξα κέινο ηεο Π.Ο.Δ., κε ηελ νπνία ε Δ.Δ. έρεη ζπλάςεη, ζε πνιπκεξή ή δηκεξή πιαίζηα, ηελ πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 2.1. Όζνη επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά νθείινπλ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ηελ θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Γ/λζεο Πξνκεζεηψλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. (Αθηή Μηανχιε 10, Σ.Κ , Πεηξαηάο - Γξαθείν 212) κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Με ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο νη ππνβάιινληεο ζα παξαιακβάλνπλ απφ ην Πξσηφθνιιν απφδεημε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εκέξα θαη ψξα θαηάζεζεο Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο Γ/λζεο Πξνκεζεηψλ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. (Αθηή Μηανχιε 10, ΣΚ 18538, Πεηξαηάο- γξαθείν 212), κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Γξακκαηεία ηεο Γ/λζεο Πξνκεζεηψλ κέρξη ηηο 14:30 ηεο πξνεγνπκέλεο ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε αιιά επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα παξαιάβεη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο Γ/λζεο Πξνκεζεηψλ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ φιεο ηηο πξνζθνξέο. Όζεο πξνζθνξέο θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα απνζθξαγίδνληαη ηελ νξηζζείζα ψξα. Σηο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ εθπξφζεζκα ηηο παξαδίδεη ζηελ Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ γηα επηζηξνθή. 3

6 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΦΟΡΔ - ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ - ΑΝΣΗΠΡΟΦΟΡΔ - ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ 3.1. Τπνβνιή Πξνζθνξάο Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν θάθειν ζθξαγηζκέλν, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη παξαθάησ ελδείμεηο: - Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. - Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. - Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. - Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. - Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Μέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηξεηο (3) επηκέξνπο αλεμάξηεηνη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ζε ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ θαη ηξεηο (3) επηκέξνπο αλεμάξηεηνη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ΑΝΣΗΓΡΑΦΑ ηνπο (δειαδή ζπλνιηθά 3+3 θάθεινη), σο εμήο: Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζεο, ηνπνζεηνχληαη, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο, κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη ζε αλεμάξηεην θάθειν ηα αληίγξαθά ηνπο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ». (Γχν θάθεινη). Όια ηα δεηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία, ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζεο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο, κε ηελ έλδεημε "ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" θαη ζε αλεμάξηεην θάθειν αληίγξαθν ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ». (Γχν θάθεινη) Όια ηα δεηνχκελα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζεο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν επίζεο κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο, κε ηελ έλδεημε "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" θαη ζε αλεμάξηεην θάθειν αληίγξαθν ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ». (Γχν θάθεινη) 3.2. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 4

7 3.3. Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή κφλν ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ (PROSPECTUS) ηεο πξνζθνξάο ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Ζ θνηλή πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη, ζε πεξίπησζε Κνηλνπξαμηψλ, πκπξάμεσλ ή Δλψζεσλ πξνζψπσλ, ή εηαηξεηψλ, ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο απηνχο πνπ απνηεινχλ ηελ Κνηλνπξαμία, χκπξαμε, Έλσζε, θπζηθά πξφζσπα ή λφκηκνπο εθπξνζψπνπο λνκηθψλ πξνζψπσλ, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. Ζ επζχλε απηή ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο εμαθνινπζεί κέρξη ηεο πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ηελ πξνζθνξά απαξαίηεηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην κέξνο ησλ εξγαζηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζην θαζέλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο, ζχκπξαμεο ή έλσζεο απφ ην ζχλνιν ηεο εξγνιαβίαο. ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο θιπ. δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θιπ. θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα θέξνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θιπ. θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ζνλ ΟΛΠ Α.Δ. αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο ηνπο απηνχ, κε κέινο αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ, ε έγθξηζε ηεο νπνίαο απφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γ..ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ., ην νπνίν απνθαζίδεη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξωο θαη αλεπηθπιάθηωο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, νη νπνίνη είλαη όινη νπζηώδεηο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε, ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο πξνζθνξάο παξέρνληαη κφλνλ φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 5

8 3.7. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο ε λ ε λ ή λ η α (90) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο παξαηείλεηαη ππνρξεσηηθά, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ ΟΛΠ Α.Δ., πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ελελήληα (90) εκέξεο. Ζ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζπληζηά παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο αληίζηνηρεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ησλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Δθφζνλ απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 4 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Σα δηθαηνινγεηηθά ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) Δθείλα πνπ ππνβάιινπλ φινη νη πξνζθέξνληεο, θαη β) Δθείλα πνπ ππνβάιιεη κφλν ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (ΑΝΑΓΟΥΟ) 4.1. Γηθαηνινγεηηθά πξνζθεξόληωλ Ο πξνζθέξσλ νθείιεη λα θαηαζέζεη, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ κε πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα: Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (Παξάξηεκα Η). Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζα έρεη δηάξθεηα ηζρχνο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο παξάηαζεο θαηφπηλ απαίηεζεο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ππνρξεσηηθήο απνδνρήο ηεο παξάηαζεο, εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηά 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα είλαη ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ΦΠΑ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή θαη ζπγθεθξηκέλα 6

9 ζα αλέξρεηαη ζε πνζφ Δπξώ. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν θαη ζηνπο ινηπνχο δηαγσληδφκελνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο (ή ζχκπξαμεο ή έλσζεο) ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο είλαη ππνρξεσηηθά θνηλή ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο (ή ζχκπξαμεο ή έλσζεο). Δάλ ν δηαγσληδφκελνο πνπ ζα επηιεγεί, αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θαηαπίπηεη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηνπ, νπφηε ν ΟΛΠ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ηνλ ακέζσο επφκελν θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο δηαγσληδφκελν, ζηνλ νπνίν θαη ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο. Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα εγγχεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε Yπεύζπλε δήιωζε, ηνπ πξνζθέξνληα κε γλήζην ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, κε ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ βεβαηψλεη δειψλεη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα ζπκκεηνρήο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (παξ. 4.2.), φηη δελ ππάξρνπλ ιφγνη λα πηζηεχνπλ φηη ηα θσιχκαηα απηά ζα ζπληξέμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ ηπρφλ παξαηάζεψλ ηεο θαη φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ επηιεγεί σο αλάδνρνο. ΖΜΔΗΩΖ: Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ελδηαθεξφκελα θπζηθά πξφζσπα ή αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα : α) απφ ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ., ή β) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ., ή γ) απφ ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν Α.Δ. αλάινγα κε ηελ λνκηθή κνξθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ Παξαζηαηηθά ηδηνθηεζίαο ή έγγξαθν ηπαξνρήο εμνπζηνδόηεζεο: Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη παξαζηαηηθά ηδηνθηεζίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ιεσθνξείσλ ή ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ είλαη ηδηνθηήηεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ιεσθνξείσλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνζθνκίζεη δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο ηδηνθηήηξηαο εηαηξείαο φηη παξέρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε απνθιεηζηηθά ζηνλ πξνζθέξνληα γηα ηελ πψιεζε ηνπο Γηθαηνινγεηηθά Αλαδόρνπ Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νθείιεη λα ππνβάιεη ππνρξεσηηθά εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ 7

10 εκεξψλ, κε πνηλή έθπησζεο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, φια ηα παξαθάησ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά: Φπζηθά πξόζωπα Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο πεξί εγγξαθήο ηνπ ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε βεβαίσζε πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα θαησηέξσ αδηθήκαηα. Κάζε ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ εθφζνλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο ) θαη δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπηωζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία (έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ). 8

11 Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ πξνζθέξνληα κε γλήζην ππνγξαθήο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, πνπ λα βεβαηψλεη φηη ν πξνζθέξσλ : α) δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο β) ε επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα, γ) εάλ έρεη θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία, θαη δ) φηη ηεο έρεη ή δελ ηεο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηεο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα αλαθέξνληαη ν ρξφλνο θαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ Πηζηνπνηεηηθό ελεκεξόηεηαο, πνπ λα θαηαιακβάλεη ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, σο πξνο: - Σηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο εξγνδνηψλ, δηνηθνχλησλ θαη εξγαδνκέλσλ, θαη - Σηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Δάλ ηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ δελ εθδίδνληαη απφ ηελ νηθεία ρψξα, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα θξάηε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ θνξέα ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπ. ηελ έλνξθε βεβαίσζε ή ηελ ππεχζπλε δήισζε ζα αλαθέξεηαη θαη ε αδπλακία έθδνζεο αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαζψο θαη φηη ζην πξφζσπν ηνπ βεβαηνχληνο δελ ζπληξέρεη αληίζηνηρν θψιπκα ή φηη δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ννκηθά πξόζωπα Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαη εηδηθά γηα ηελ παξ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ γηα φια ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο ή ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ηνπ ππνςεθίνπ/πξνζθέξνληνο θαη ζα αθνξά: α) νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ., β) δηαρεηξηζηέο γηα Δ.Π.Δ., γ) Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη εθηειεζηηθά κέιε Γ.. γηα Α.Δ. Σελ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο. Αλαιφγσο ηζρχεη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο θνηλνπξαμίεο (ή ζπκπξάμεηο ή ελψζεηο). - Noκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε 9

12 ζπκκεηέρνληνο είλαη, ην ΦΔΚ ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα Γηαγσληδφκελνπο κε κνξθή εκεδαπήο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα εκεδαπή Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ζηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ θαζψο θαη ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην Ννκηθφ Πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. - Πξαθηηθά απνθάζεωλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πξνζθέξνληνο κε ηα νπνία εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. πλεηαηξηζκνί Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαη βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. Κνηλνπξαμίεο, πκπξάμεηο, Δλώζεηο πξνζώπωλ ή εηαηξεηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά Ζ θνηλνπξαμία, ζχκπξαμε, έλσζε επηρεηξήζεσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φιεο ηνπο, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαζεκία εθ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο έλσζεο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε επηρείξεζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ θνηλνπξαμία (ή έλσζε ή ζχκπξαμε) πνπ ζα επηιεγεί, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα εμαζθαιίζεη ηελ κεηαηξνπή ηεο ζε νξηζκέλε λνκηθή κνξθή εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε θαη ζην βαζκφ πνπ ε κεηαηξνπή ηεο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο (ή ζχκπξαμεο ή έλσζεο) δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο, κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο (ή ζχκπξαμεο ή έλσζεο) θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. 10

13 Ζ αληηθαηάζηαζε πξέπεη λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα ηελ ζπκκεηνρή θνηλνπξαμηψλ, ελψζεσλ / ζπκπξάμεσλ, πξνζψπσλ ή εηαηξεηψλ ζην δηαγσληζκφ, απαηηνχληαη φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ Έλσζε / χκπξαμε. ΑΡΘΡΟ 5 ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη εκπεξηζηαησκέλεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ: Πξνέιεπζε, εξγνζηάζην θαηαζθεπήο Σερληθά θπιιάδηα, prospectus, θσηνγξαθίεο, ζρέδηα θαη γεληθά θάζε άιιν ρξήζηκν ζηνηρείν γηα ηελ απφθηεζε πιήξνπο θαη ζαθνχο γλψκεο γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο Σερληθή πεξηγξαθή ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε πιήξε, ζαθή θαη αλαιπηηθά ηερληθά ζηνηρεία γηα ηα πξνζθεξφκελα ιεσθνξεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο, γηα λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ρσξίο αλάγθε αίηεζεο ππφ ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη θαη ηνλ πίλαθα ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο Πεξηγξαθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Πξνκεζεπηή γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο χπαξμεο αληαιιαθηηθψλ Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001: 2008 θαζψο θαη βεβαηψζεηο ηήξεζεο πξνηχπσλ πνηφηεηαο γηα ηελ απνθνκηδή θαη λφκηκε δηάζεζε απνβιήησλ ηνπ Πξνκεζεπηή, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή Κξνπαδηέξαο ηνπ Κεληξηθνχ (Δπηβαηηθνχ) Ληκέλα Πεηξαηά. ΑΡΘΡΟ 6 ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Όιεο νη ηηκέο πνπ ζα δνζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζε επξψ θαη ζα πεξηέρεη ηελ παξαθάησ αλάιπζε: 6.1. Σελ ηηκή κίζζσζεο θάζε κεηαρεηξηζκέλνπ ιεσθνξείνπ ρσξίο ΦΠΑ. 11

14 6.2. Σνλ ΦΠΑ ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%) θαη ζε πνζφ Σε ζπλνιηθή ηηκή κίζζσζεο θάζε κεηαρεηξηζκέλνπ ιεσθνξείνπ ηηκή κε ΦΠΑ Σε ζπλνιηθή ηηκή κίζζσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ιεσθνξείσλ κε ΦΠΑ 6.5. Σελ ηηκή ηεο εμαγνξάο θάζε ιεσθνξείνπ ρσξίο ΦΠΑ κεηά ην ηέινο ηεο δηεηνχο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ 6.6. Σνλ ΦΠΑ ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%) θαη ζε πνζφ Σε ζπλνιηθή ηηκή εμαγνξάο θάζε κεηαρεηξηζκέλνπ ιεσθνξείνπ ηηκή κε ΦΠΑ Σε ζπλνιηθή ηηκή εμαγνξάο ησλ πξνζθεξφκελσλ ιεσθνξείσλ κε ΦΠΑ 6.9. ηηο αλσηέξσ πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη: - Σα εηδηθά εξγαιεία πνπ πηζαλφλ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο. - Σα βηβιία νδεγηψλ θαηαζθεπαζηή. - Γεληθά θάζε έμνδν (κεηαθνξάο, εθηεισληζκνχ, πηζηνπνηεηηθά, έγθξηζε ηχπνπ θιπ) πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ παξάδνζε ησλ ιεσθνξείσλ ζην ρψξν ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. πνπ ζα ππνδεηρζεί Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ή αίξεζεο ησλ παξαπάλσ ηηκψλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη ζαθψο ε πξνζθεξφκελε ηηκή φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ Γηνίθεζεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 7.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ κίζζσζεο επί 24 κήλεο κε εμαγνξά ζην ηέινο ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, πέληε (5) πεηξειαηνθίλεησλ ιεσθνξείσλ αζηηθνχ ηχπνπ, κήθνπο πεξίπνπ δψδεθα κέηξσλ (12m) κε δηαμνληθφ πιαίζην ρακεινχ δαπέδνπ (lowfloor) θαη ηξείο ζχξεο ζηε δεμηά πιεπξά. Σα αζηηθά ιεσθνξεία ζα είλαη αξίζηεο θαηαζθεπήο, επψλπκνπ νίθνπ, κεηαρεηξηζκέλα, έηνπο θαηαζθεπήο απφ ην 2009 θαη έπεηηα θαη ζα έρνπλ δηαλχζεη έσο Km ρσξίο ειαηηψκαηα ή αηέιεηεο, ηθαλά γηα εξγαζία ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο από -20 C κέρξη +65 C ζηαζκεπκέλα ζε αθάιππην ρώξν θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 48 12

15 σξώλ θαη θνληά ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο δηαθίλεζεο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ Κξνπαδηέξαο εληφο ηεο Ληκεληθήο Εψλεο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. Σν κεληαίν κίζζωκα ζα πεξηιακβάλεη: 1. Πιήξε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη αιιαγή ειαζηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή κε γλήζηα αληαιιαθηηθά ζε εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία ή ζην ρψξν ηνπ ζπλεξγείνπ ηεο Γ/λζεο Σερληθήο Δμππεξέηεζεο, ην νπνίν ζα εθπαηδεπηεί δσξεάλ απφ ηελ εθκηζζψηξηα 2. Αιιαγή ειαζηηθψλ ζηα ρικ., ιφγσ θπζηνινγηθήο θζνξάο ή άιιεο δεκηάο πνπ δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε ησλ ιεσθνξείσλ απφ ηνλ ΟΛΠ. 3. Γηαρείξηζε αηπρεκάησλ. 4. Οδηθή βνήζεηα φιν ην 24σξν. 5. Σέιε θπθινθνξίαο θαη έμνδα ηαμηλφκεζεο 6. Σνλ εμνπιηζκφ ησλ κηζζσκέλσλ νρεκάησλ κε ΑΜ/FM, R/CD φηαλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην βαζηθφ εμνπιηζκφ. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζην κεληαίν κίζζωκα: 1. Σα θαχζηκα 2. Σα πξφζηηκα ιφγσ ηξνραίσλ παξαβάζεσλ ηνπ Κ.Ο.Κ. 3. Ζ ρξήζε νδεγνχ. 4. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε 5. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 6. Ζ έθδνζε Κ.Δ.Κ. θαη ν πεξηνδηθφο έιεγρνο ηνπ ιεσθνξείνπ.(κσδο) Υξόλνο παξάδνζεο Σα αζηηθά ιεσθνξεία ζα παξαδνζνχλ ειεχζεξα ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηνλ ΟΛΠ Α.Δ. εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, έηνηκα λα ηεζνχλ ζε θπθινθνξία. 7.2 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά I. Πιαίζην: Σν φρεκα ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ απηνθεξφκελεο θαηαζθεπήο θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο, ρσξίο λα πξνζκεηξείηαη ε δηάζηαζε ησλ πξνθπιαθηήξσλ 12 κέηξσλ. II. Μεηαθνξηθή ηθαλόηεηα: ~Σνπιάρηζηνλ % άηνκα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 13

16 νδεγνύ ζεσξψληαο σο κέζν βάξνο επηβάηε ηα 68kg. III. Σα νρήκαηα ζα δηαζέηνπλ ζηε δεχηεξε ζχξα, σο κέζν δηεπθφιπλζεο ηεο επηβίβαζεο επηβαηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ), ρεηξνθίλεην ή ειεθηξνθίλεην πηπζζφκελν ή θεθιηκέλν επίπεδν (ξάκπα) πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 90 εθαηνζηψλ, κε αλάπηπμε θαη επαλαθνξά. Ζ θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ δηαθίλεζε ηνπ ακαμηδίνπ απφ θαη πξνο ηε ξάκπα, θαζψο θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιεσθνξείνπ. IV. Mέγηζηε ζηάζκε ζνξύβνπ κέζα ζην όρεκα < 80db κεηξνύκελε ζε ζπλζήθεο ζηαζεξήο ηαρύηεηνο ζην κέζν ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ζην ύςνο ηνπ απηηνύ θαζήκελνπ επηβάηε Γηαζηάζεηο θαη βάξε I. Μέγηζην κήθνο ~ mm +5% ρσξίο ηνπο πξνθπιαθηήξεο. II. Μέγηζην πιάηνο ~ 2.550mm +5% καδί κε ηα δηαθνζκεηηθά θαη ηα θψηα αιιαγήο πνξείαο, ρσξίο ηνπο θαζξέπηεο. III. Μέγηζην εμσηεξηθφ χςνο ιεσθνξείνπ < 3.200mm +5% ρσξίο επηβάηεο απφ ην έδαθνο. IV. Διάρηζην εζσηεξηθφ χςνο ιεσθνξείνπ ηνπ δαπέδνπ ηνπ δηαδξφκνπ ηνπ ιεσθνξείνπ, απφ ηελ νξνθή ή ηα δηαθνζκεηηθά απηνχ > 2.000mm. V. Τν ύςνο ησλ εηζόδσλ ζην ιεσθνξείν από ην έδαθνο, ζε όιεο ηηο ζύξεο ησλ επηβαηώλ, ζα είλαη < 360 mm. VI. Μέγηζηε δηάκεηξνο θχθινπ ζηξνθήο δηαγξαθνκέλνπ απφ ηελ άθξε ηεο εμσηεξηθήο εκπξφζζηαο γσλίαο ηνπ νρήκαηνο φηαλ ην φρεκα εθηειεί πιήξε ζηξνθή < 24m. VII. πλνιηθνχ βάξνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νδεγνχ θαη επηβαηψλ < Kg Ακάμωκα Πιαίζην, Αλαξηήζεηο I. Τν πιαίζην ζα είλαη δηαμνληθό, ρακεινύ δαπέδνπ ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαη δελ ζα θέξεη βαζκίδα εζσηεξηθά ζε όιεο ηηο ζύξεο ηύπνπ (LOWFLOOR), ζύγρξνλεο θαηαζθεπήο, ιεσθνξεηαθνύ ηύπνπ πνπ ζα εμαθξηβώλεηαη από ηνπο θαηαιόγνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ II. Σν πιαίζην λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ. Σν πιαίζν δελ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη θαλέλα ζεκείν ζθνπξηάο. 14

17 III. Σν ακάμσκα λα είλαη πςειήο ηερλνινγίαο θαηαζθεπήο, ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ θαη εκθάληζεο. Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ θαζαξηζκφ. Να δνζεί πιήξεο θσηνγξαθηθφ πιηθφ (θπιιάδηα, CD, θ.ι.π.) απ' ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα γεληθά ηερληθά θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ ιεσθνξείσλ. IV. Ζ εμσηεξηθή επέλδπζε λα κελ εκθαλίδεη θπκαηηζκνχο, δαξψκαηα ή άιιεο αλσκαιίεο θαη λα κελ εκθαλίδεη ζεκάδηα ζθνπξηάο. V. ην εζσηεξηθφ ηεο θαηαζθεπήο ηεο νξνθήο λα ππάξρεη ζεξκηθή κφλσζε ψζηε ε νξνθή λα είλαη ζεξκηθά πξνζηαηεπκέλε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. VI. Σν ακάμσκα δελ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη εζηίεο δηαβξψζεσο, εηδηθφηεξα ζηα ζεκεία ζπκβνιήο θαη ζπγθνιιήζεσο ησλ ιακαξηλψλ, ησλ πιεπξηθψλ ξάβδσλ θαη ησλ ζφισλ ησλ ηξνρψλ. VII. H ζχλδεζε ησλ θακπχισλ ηκεκάησλ ηεο νξνθήο κε ηα θαηαθφξπθα ηνηρψκαηα ηνπ νρήκαηνο απφ πιεπξάο ζηεγαλφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηε. VIII. Πξναηξεηηθά ηα ιεσθνξεία κπνξνχλ λα είλαη εμνπιηζκέλα κε άγθηζηξα ξπκνπιθήζεσο ηόζν εκπξόο, όζν θαη πίζσ. IX. Να δηαζέηνπλ δύν εμσηεξηθνύο θαζξέπηεο (αξηζηεξά θαη δεμηά) αλαδηπινύκελνπο, ειεθηξηθά ξπζκηδόκελνπο θαη ζεξκαηλόκελνπο. X. Δζσηεξηθά ηα ιεσθνξεία λα θέξνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κνλνθφκκαηνπο, κεραληθά ή ειεθηξηθά ξπζκηδφκελνπο θαζξέπηεο επηζθφπηζεο ρψξνπ επηβαηψλ: ν έλαο (1) κπξνζηά, ζηελ εζσηεξηθή κεηψπε. XI. Πξναηξεηηθά ηα νρήκαηα ζα θέξνπλ θεληξηθφ ζχζηεκα ιίπαλζεο. Σν φιν ζχζηεκα απηφκαηεο ιίπαλζεο ζα είλαη ειεθηξνληθά ειεγρφκελν. XII. Ζ εζσηεξηθή επέλδπζε ησλ ιεσθνξείσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε θαη θαζαξή. Σν δάπεδν εζσηεξηθά πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ θχιια θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο, πςειήο πξνζηαζίαο θαη αλζεθηηθφηεηαο ζηελ πγξαζία, δηάβξσζε θαη θζνξά, κε επίζηξσζε πιαζηηθνχ HPL (High Pressure Laminate = Φχιιν πιαζηηθνχ πςειήο πίεζεο), πνπ απνηειείηαη απφ θχιιν ράξηνπ εκπνηηζκέλν ζε ξεηίλε κειακίλεο, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0,6mm ή αληίζηνηρεο ιύζεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ελψ ν δηάδξνκνο θαη ε ππφινηπε επηθάλεηα πξέπεη λα θέξνπλ επηπιένλ επίζηξσζε απφ αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ ηθαλνχ πάρνπο ην ιηγφηεξν 2,5mm ζε απφρξσζε πνπ λα ηαηξηάδεη κε ηα θαζίζκαηα. Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζφισλ ησλ ηξνρψλ θαη ησλ πιατλψλ επηθαλεηψλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ 15

18 αληηνιηζζεηηθή επίζηξσζε. Οη ζφινη πνπ δελ έρνπλ θαζίζκαηα επηβαηψλ πξέπεη λα έρνπλ ιεία επηθάλεηα ρσξίο εμνγθψκαηα. Σν ρξψκα ηεο επίζηξσζεο λα είλαη αλάινγν ηνπ ρξψκαηνο ηνπ παηψκαηνο θαη ησλ άιισλ επηθαλεηψλ. Οη πξνζθνξέο λα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ην εζσηεξηθφ δάπεδν θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ. XIII. Να ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) νξζνζηάηεο θαη δχν (2) νξηδφληηνη ζσιήλεο ζηήξημεο ησλ επηβαηψλ. Οη ζσιήλεο ζηήξημεο ησλ νξζίσλ λα είλαη απφ ραιπβδνζσιήλα άλεπ ξαθήο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ή αλνμείδσηνη. Ζ ζηήξημε ησλ νξζνζηαηψλ θαη ησλ νξηδφληησλ ξάβδσλ ζηεξίμεσο φξζησλ επηβαηψλ ζην ακάμσκα, λα είλαη ηθαλήο αληνρήο κε ηδηαίηεξε ελίζρπζε ηεο ιακαξίλαο ζηα ζεκεία ζηήξημεο, επίζεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ή αλνμείδσηε. ηηο νξηδφληηεο ξάβδνπο ζηεξίμεσο λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηαζεξά κε ζπξφκελεο πιαζηηθέο ρεηξνιαβέο, κε εχθακπηε θαη ζηέξεε αλάξηεζε. Οη νξζνζηάηεο λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο θαη νη νξηδφληηνη ζσιήλεο ζε θαηάιιειν χςνο απφ ην δάπεδν γηα ηελ επρεξή ρξήζε θαη αζθαιή ζηήξημε ησλ φξζησλ επηβαηψλ. ηνπο νξζνζηάηεο θαη ζε χςνο 1.200mm πεξίπνπ απφ ην δάπεδν λα ππάξρνπλ θνκβία αίηεζεο ζηάζεο ηθαλνχ αξηζκνχ θαη θαηάιιεια πξνζαλαηνιηζκέλα. XIV. Πξναηξεηηθά λα ππάξρνπλ δηαρσξηζηηθά κπξνζηά θαη πίζσ απφ ηηο ζεηξέο θαζηζκάησλ ζε φιεο ηηο πφξηεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ησλ νρεκάησλ. XV. Σα ιεσθνξεία λα δηαζέηνπλ άμνλα ζηνλ εκπξφζζην άμνλα εθνδηαζκέλν κε αληηζηξεπηηθή ξάβδν θαη αεξφζνπζηεο. ηνλ πίζσ άμνλα ζα ππάξρεη άθακπηνο άμνλαο, αληηζηξεπηηθή ξάβδνο θαη αεξφζνπζηεο. XVI. Σα νρήκαηα λα είλαη εθνδηαζκέλα κε δηάηαμε επηγνλάηηζεο (KNEELING) ηεο δεμηάο πιεπξάο. Σν φρεκα λα βπζίδεηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπξψλ, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ επηβαηψλ. Ζ ελεξγνπνίεζε λα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα κε επηινγή ηνπ νδεγνχ. Ζ εθθίλεζε δελ ζα είλαη δπλαηή φηαλ ην ακάμσκα βξίζθεηαη ζε ζέζε επηγνλάηηζεο. Σν φρεκα πξναηξεηηθά λα δηαζέηεη επίζεο θαη δηάηαμε αλχςσζεο βχζηζεο νινθιήξνπ ηνπ ακαμψκαηνο, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θξνχζεο απηνχ ζε ηνπηθέο αλσκαιίεο ηνπ νδνζηξψκαηνο, ελεξγνπνηνχκελν απφ ηνλ νδεγφ Θύξεο, Παξάζπξα I. Σα αζηηθά ιεσθνξεία λα έρνπλ ζηε δεμηά πιεπξά ηξεηο (3) ζχξεο. Όιεο νη ζχξεο λα ιεηηνπξγνχλ κε απηφκαην ειεθηξνπλεπκαηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα ην ρεηξίδεηαη ν νδεγφο. Σν 16

19 ειεθηξνπλεπκαηηθφ ζπζηήκα λα είλαη δνθηκαζκέλνπ ηχπνπ. Οη πφξηεο λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζχζηεκα αζθάιεηαο πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα ξπζκηδφκελνπ πηεζνζηάηε κε ην νπνίν ζα αλνίγνπλ ή ζα θιείλνπλ νη πφξηεο κε ηαπηφρξνλε ζήκαλζε ζην ηακπιφ ηνπ νδεγνχ εθ' φζνλ ζπλαληήζνπλ αληίζηαζε θαηά ην θιείζηκν ή άλνηγκά ηνπο. Όιεο νη πφξηεο λα ειέγρνληαη απφ ηε ζέζε ηνπ νδεγνχ ή απηφκαηα. II. Οη πφξηεο λα έρνπλ θξχζηαιια αζθαιείαο ηχπνπ SECURIT. Όια ηα θξχζηαιια λα είλαη ηεο ίδηαο δηάζηαζεο. Σα θξχζηαιια ησλ ζπξψλ λα είλαη ηνπ ίδηνπ θηκέ ρξψκαηνο κε ηα πιεπξηθά παξάζπξα ηνπ νρήκαηνο θαη ηνλ νπίζζην αλεκνζψξαθα. III. Να αλαθεξζεί ζηελ πξνζθνξά ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εμφδσλ θηλδχλνπ, Οη ζθχξεο ζξαχζεσο λα είλαη θνληά ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλεο. IV. Ο Αλεκνζψξαθαο λα είλαη εληαίνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ θξχζηαιιν αζθαιείαο. Ο αλεκνζψξαθαο πξναηξεηηθά λα δηαζέηεη αληίζηαζε ψζηε λα μεζακπψλεη γξήγνξα. Δζσηεξηθά ηνπ αλεκνζψξαθα θαη εκπξφο απφ ηε ζέζε ηνπ νδεγνχ λα ππάξρεη αληειηαθφ ξνιφ είηε ρεηξνθίλεην είηε πξναηξεηηθά ειεθηξνθίλεην, ζε θαηάιιειεο δηαζηάζεηο, πνπ λα ηπιίγεηαη ζην επάλσ κέξνο θαη λα αθηλεηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο ελδηάκεζεο ζέζεηο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ νδεγνχ, γηα λα κελ ελνριείηαη ν νδεγφο απφ ηνλ ήιην. V. Δμσηεξηθά ηνπ αλεκνζψξαθα λα ππάξρνπλ ειεθηξηθνί θαζαξηζηήξεο άξηζηεο πνηφηεηνο, ηνπιάρηζηνλ δχν ηαρπηήησλ κε απηφκαηε επαλαθνξά, κε ζχζηεκα θαζαξηζκνχ ηνπ αλεκνζψξαθα, Σν φιν ζχζηεκα θηλήζεσο ησλ θαζαξηζηήξσλ λα είλαη ζε ζέζε λα επηζεσξείηαη εχθνια. VI. Σα παξάζπξα είηε κπνξνχλ λα είλαη εληαία είηε λα ρσξίδνληαη ζε δχν ηκήκαηα. Να δηαζέηνπλ θξχζηαιια αζθαιείαο ηχπνπ SECURIT κνλά είηε δηπιά. Σα θξχζηαιια δελ ζα έρνπλ ζθάικαηα πνπ λα πξνθαινχλ παξακνξθψζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα παξάζπξα ρσξίδνληαη, νη κεραληζκνί, πνπ αλνηγνθιείλνπλ ηα παξάζπξα, λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο. Να ιεηηνπξγνχλ νκαιά θαη αζφξπβα θαη ηα θξχζηαιια λα κέλνπλ αλεπεξέαζηα απφ θξαδαζκνχο θαηά ηελ θίλεζε ηνπ ιεσθνξείνπ θαη θαηά ηελ ελ ζηάζε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ηνπ. Σα παξάζπξα πάλσ απφ ηνπο ζφινπο ησλ ηξνρψλ δελ ζα είλαη αλνηγφκελα ή αλαθιηλφκελα. Σν παξάζπξν αξηζηεξά ηνπ νδεγνχ λα αλνηγνθιείλεη εχθνια είηε ρεηξνθίλεηα είηε πξναηξεηηθά ειεθηξηθά. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ βνεζεηηθά παξάζπξα δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ αλεκνζψξαθα απηά λα είλαη εθνδηαζκέλα πξναηξεηηθά κε αληίζηαζε γηα γξήγνξν μεζάκπσκα. Όια ηα θξχζηαιια ησλ παξαζχξσλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ζα είλαη ησλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ. Όια ηα πιεπξηθά παξάζπξα θαη ν νπίζζηνο 17

20 αλεκνζψξαθαο λα θέξνπλ έγρξσκνπο παινπίλαθεο (θηκέ) πςειήο πνηφηεηαο θαη θαηάιιεινπ βαζκνχ δηαπεξαηφηεηνο. Οη παινπίλαθεο λα έρνπλ θαηάιιειεο ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο γηα θιηκαηηδφκελα νρήκαηα Κηλεηήξαο Πεηξειαηνθίλεηνο (DIESEL) 6 θχιηλδξνο ηεηξάρξνλνο - πδξφςπθηνο κε ππεξπιήξσζε θαη intercooler, γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ γηα ηελ ειιεληθή αγνξά (επθνιία επηζθεπψλ - αληαιιαθηηθά), εχθνιεο πξφζβαζεο θαηάιιεινο γηα αζηηθά ιεσθνξεία, ρακειήο εηδηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, ρακειήο έληαζεο ζνξύβνπ, θηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ. I. Να αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ν ηχπνο ηνπ θηλεηήξα, ν θπβηζκφο ηνπ θαη ε θαζαξή ζην ζθφλδπιν ηζρχο ηνπ. Η νλνκαζηηθή ηζρύο ηνπ θηλεηήξα, λα κελ είλαη κηθξόηεξε ησλ δέθα (10) KW αλά ηόλν νιηθνύ κηθηνύ βάξνπο ηνπ ιεσθνξείνπ. Η ειάρηζηε απηή ηζρύο ελλνείηαη κεηξνύκελε ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο θαηά ISO 1585 θαη πεξηιακβάλεη ηελ απαηηνύκελε ηζρύ γηα ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ θαηαλαιώζεσλ, όπσο θιηκαηηζηηθή κνλάδα, θ.ι.π. II. Να είλαη θαηάιιεινο γηα ζεξκά θιίκαηα (ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40 C - 50 C) θαη λα έρεη δπλαηφηεηα άκεζεο εθθίλεζεο ζε ζεξκνθξαζία -20 C. Τν ζύζηεκα ςύμεο λα ιεηηνπξγεί απηόκαηα θαη ρσξίο δπλαηόηεηα επέκβαζεο ηνπ νδεγνύ. Τν ςπγείν πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ρώξν εύθνια επηζθέςηκν θαη ειεγρόκελν ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ν θαζαξηζκόο. Τν ζύζηεκα ςύμεο λα ιεηηνπξγεί απηόκαηα, λα θέξεη ζύζηεκα ειέγρνπ κε ζήκαλζε ζηνλ νδεγό γηα ηπρόλ θξίζηκεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ή απόδνζεο. Η απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ απηνκάηνπ θηβσηίνπ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 50 C θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. Τν ζύζηεκα ςύμεο ζα είλαη θιεηζηνύ θπθιώκαηνο, ζα θέξεη δνρείν δηαζηνιήο θαη ην ςπθηηθό κέζν ζα είλαη θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ. Επίζεο ζα ππάξρεη εηδηθή βαιβίδα ζην πώκα ηνπ δνρείνπ γηα ηελ εθηόλσζε ηεο πίεζεο ηνπ θπθιώκαηνο ςύμεο. Η ζηάζκε ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ λα είλαη εύθνια νξαηή θαη ειεγρόκελε ζην δνρείν δηαζηνιήο κε ην άλνηγκα κηαο ζπξίδαο από ηελ νπνία ζα γίλεηαη θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ. III. Ο θηλεηήξαο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο γηα ηελ ςύμε ηνπ ιαδηνύ. Τν δνρείν ιαδηνύ ζα είλαη από δηαθαλέο πιαζηηθό θαη ην ιεσθνξείν λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζύζηεκα απηόκαηεο πιήξσζεο ιαδηνύ. IV. Σν θίιηξν αέξνο ζα εiλαη ζρεδηαζκέλν γηα επηβαξπκέλα πεξηβάιινληα κε ζθφλε. V. Ζ πνηφηεηα ηεο ζεξκνκφλσζεο θαη ερνκφλσζεο ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα πιεξνί ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηά ην ρξφλν θαηαζθεπήο ησλ ιεσθνξείσλ θαη λα παξέρεη 18

21 πξνζηαζία ζηνπο επηβάηεο πςεινχ βαζκνχ. Ζ ερνκνλσηηθή θαη ε ζεξκνκνλσηηθή ζσξάθηζε ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη ρσξίο ιχζε ηεο ζπλερείαο ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ πιελ ησλ απαξαηηήησλ αξκψλ. Δπίζεο ε κφλσζε ηνπ θηλεηήξα δελ πξέπεη λα πξνθαιεί ππεξζέξκαλζε ηνπ ηειεπηαίνπ. VI. Σν άθξν ηνπ ζσιήλα απαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν είηε ζηελ αξηζηεξή νπίζζηα θαη άλσ πεξηνρή ηνπ νρήκαηνο είηε ζηελ αξηζηεξή νπίζζηα πιεζίνλ ηνπ θηλεηήξα ζε ζέζε πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζηήκαηνο απαγσγήο θαπζαεξίσλ λα κελ επεξεάδεη ηα ειαζηηθά ησλ ηξνρψλ θαζψο θαη θάζε άιιν ειαζηηθφ πιηθφ. VII. ην δηακέξηζκα ηνπ θηλεηήξα λα ππάξρεη πξναηξεηηθά ζχζηεκα αλίρλεπζεο ππξθαγηάο ην νπνίν λα εηδνπνηεί κέζσ ιπρλίαο ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνλ νδεγφ. Δπίζεο πξναηξεηηθά λα ππάξρνπλ κπνπηφλ εθθίλεζεο θαη ζβεζίκαηνο θηλεηήξα. VIII. Με ηελ πξνζθνξά λα δίλνληαη αλαιπηηθά νη πεξίνδνη ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ θηλεηήξα θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα γηα απηέο αληαιιαθηηθά, ιάδηα θαη αληηςπθηηθά πγξά θαη ην θφζηνο απηψλ. IX. Ο θηλεηήξαο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πιεξνί ηνπ θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ην ρξφλν θαηαζθεπήο ησλ ιεσθνξείσλ. Με ηε πξνζθνξά λα δίλεηαη θαη ε ζηάζκε ζνξχβνπ ηνπ αζηηθνχ ιεσθνξείνπ κέζα ζην φρεκα κεηξεκέλε ζε ζπλζήθεο ζηαζεξήο ηαρχηεηαο. X. Να είλαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 5. XI. Ζ δεμακελή θαπζίκνπ λα έρεη ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 200l θαη λα δηαζέηεη εμσηεξηθή λεξνπαγίδα (δηαρσξηζηή λεξνχ) θαη απνζηξαγγηζηηθέο ηάπεο θαζαξηζκνχ ζην θάησ κέξνο. Να δνζεί ε ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο, ε νπνία ζα δηαζέηεη ηάπα κε θιεηδαξηά. ηνλ πίλαθα νξγάλσλ ζα ππάξρεη έλδεημε ζε πεξίπησζε πνπ ην πνξηάθη πιήξσζεο θαπζίκνπ είλαη αλνηρηφ ύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο Σν φρεκα ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε απηφκαην θηβψηην ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ ηαρπηήησλ θαη κίαο νπηζζνπνξείαο ύζηεκα δηεύζπλζεο Τν ηηκόλη ζα βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξά πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. Τν ζύζηεκα δηεύζπλζεο ζα πξέπεη λα είλαη κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε. Σν ηηκφλη ζα πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελν θαηά ην χςνο θαη ηελ θιίζε ζηα εξγνλνκηθά φξηα θαη αζθαιηδφκελν κε εηδηθή κεραληθή δηάηαμε. Δπίζεο, ε ζηεθάλε θαη 19

22 ην άλσ κέξνο ηεο θνιψλαο ηνπ ηηκνληνχ λα αλαζεθψλνληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ νδεγνχ ζην ρψξν νδήγεζεο. Η ζηεθάλε ηνπ ηηκνληνύ λα είλαη από αληηνιηζζεηηθό πιηθό θαη λα επηηξέπεη θαιό έιεγρν ζην πίλαθα νξγάλσλ. Με ηελ πξνζθνξά λα δίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν θχθινο ζηξνθήο ύζηεκα πέδεζεο Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ζχζηεκα ABS θαη ASR ζχγρξνλεο γεληάο. Ζ πέδεζε ησλ ηξνρψλ θαη ησλ δχν αμφλσλ λα γίλεηαη κε δηζθφθξελα. Να δηαζέηεη πέδε ζηαζκεχζεσο (ρεηξφθξελν). Σν αζηηθφ ιεσθνξείν πξναηξεηηθά λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα πξφζζεηεο πέδεζεο - επηβξαδπληή (RETARDER) ην νπνίν λα είλαη ελζσκαησκέλν ζην ζχζηεκα πέδεζεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε θζνξά. Με ηελ πξνζθνξά λα δίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο Ζιεθηξηθό ζύζηεκα I. Σα ιεσθνξεία ζα δηαζέηνπλ ειεθηξηθή αξρηηεθηνληθή ηχπνπ Bus κε ειεθηξνληθφ databus ζχζηεκα γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο, ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ θσδηθψλ βιαβψλ. II. Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ιεσθνξείνπ λα ιεηηνπξγεί ζε ηάζε 24 V. Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ν ειεθηξηθφο ή ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο δελ πξέπεη λα αιιεινεπεξεάδεηαη ζηελ ιεηηνπξγία αθφκε θαη αλ ππάξρεη άκεζε γεηηλίαζε. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ίδηνπ ηνπ νρήκαηνο θαζψο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη νπδέηεξε. III. Σα ιεσθνξεία λα δηαζέηνπλ δηαθφπηε αλάγθεο γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. IV. Τα ιεσθνξεία λα είλαη εθνδηαζκέλα κε πιήξεο ζύζηεκα θσηηζκνύ γηα ηελ πνξεία θαηά ηελ λύρηα θαη πξναηξεηηθά κε θώηα εκέξαο. Να θέξνπλ εκπξόο δπν πξνβνιείο αινγόλνπ ή πξναηξεηηθά xenon κε ηνπιάρηζηνλ δπν θιίκαθεο εληάζεσο, ρξώκαηνο ιεπθνύ, δπν ιεπθνύο θαλνύο κηθξήο εληάζεσο αινγόλνπ ή πξναηξεηηθά xenon θαη πξναηξεηηθά δπν θαλνύο νκίριεο. Σην πίζσ κέξνο λα θέξνπλ πιήξεο ζύζηεκα εξπζξώλ θαλώλ θαη πξνεηδνπνηεηηθώλ πεδήζεσο θαζώο θαη ζύζηεκα εξπζξώλ αλαθιαζηηθώλ. Να δηαζέηνπλ πιήξεο ζύζηεκα θσηεηλήο 20

23 ζήκαλζεο, θαζώο επίζεο θαη ιακπηήξεο όγθνπ ζηα πιατλά. V. Σν ιεσθνξεία πξέπεη λα έρνπλ εζσηεξηθφ θσηηζκφ άπιεην θαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν. Δηδηθφηεξα, ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ είλαη ζηελ πεξηνρή ηνπ νδεγνχ λα είλαη ηέηνηνπ ηχπνπ, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν ελνριεηηθφο ζηελ νδήγεζε αληηθαηνπηξηζκφο ζηνλ κπξνζηηλφ αλεκνζψξαθα θαη λα αλαβνζβήλνπλ κε μερσξηζηνχο δηαθφπηεο Καμπίνα οδηγού I. Ζ θακπίλα πξέπεη λα δηαζέηεη θιεηζηφ δηαρσξηζηηθφ ηνίρν πίζσ θαη πφξηα κηζνχ χςνπο. Ζ πφξηα ηεο θακπίλαο λα θέξεη κεραληζκφ αζθάιηζεο θαη εζσηεξηθή ρεηξνιαβή Πίλαθαο νξγάλωλ I. Σα ιεσθνξεία ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηαρχκεηξν, δείθηε ζεξκνθξαζίαο ςπθηηθνχ ηνπ θηλεηήξα, νζφλε ελδείμεσλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηάγλσζε βιαβψλ, δείθηε ζηάζκεο θαπζίκνπ, ρηιηνκεηξεηή, καλφκεηξν ιαδηνχ θηλεηήξα θαη θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. Σα ιεσθνξεία πξναηξεηηθά κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ επηινγέα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα είηε απφ ηε ζέζε ηνπ νδεγνχ είηε απφ ην ρψξν ηνπ θηλεηήξα. Δπίζεο ηα ιεσθνξεία πξναηξεηηθά, θαηά ηελ νπηζζνπνξεία, λα δηαζέηνπλ αθνπζηηθή θαη πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε (γηα νδεγνχο θαη ινηπνχο ρξήζηεο) θαη κέζσ ππέξπζξσλ αηζζεηήξσλ λα δίδεηαη θσηεηλή θαη αθνπζηηθή έλδεημε θάζε εκπνδίνπ, πνπ ζα εκθαλίδεηαη θαηά ηελ νπηζζνπνξεία ηνπ νρήκαηνο, ζηνλ νδεγφ Σξνρνί - επίζωηξα I. Σα νρήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε έμη (6) δηζθνεηδείο αηζάιηλεο δάληεο δηαζηάζεσλ 22,5 Υ 7.5 κε δέθα νπέο. II. Γχν (2) ζηνλ εκπξφζζην άμνλα θαη ηέζζεξηο (4) (δίδπκεο) ζηνλ νπίζζην άμνλα. III. Σα δε αληίζηνηρα ειαζηηθά ζα είλαη ηχπνπ TUBELESS RADIAL, δηαζηάζεσλ 275/70 R22.5, ζε θαιή θαηάζηαζε. IV. Σα ιεσθνξεία λα δηαζέηνπλ ξεδέξβα Καζίζκαηα I. Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, εξγνλνκηθφ, αλαηνκηθφ αεξνθάζηζκα κε κεραληθέο ξπζκίζεηο ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη δψλε αζθαιείαο ηξηψλ (3) 21

24 ζεκείσλ. Να είλαη ξπζκηδφκελν σο πξνο ην χςνο θαη ηε ζέζε, λα θέξεη πιήξε δηάηαμε απνξξφθεζεο θξαδαζκψλ θαζψο θαη ρεηξνθίλεηε ξχζκηζε ηνπ βάξνπο ηνπ νδεγνχ, εηδηθή δηάηαμε ξχζκηζεο ηεο θιίζε ηεο πιάηεο θαζψο ηεο νξηδφληηαο επηθάλεηαο. ην θάζηζκα δελ ζα πξνεμέρνπλ ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο. Σν θάζηζκα ζα πξνζθέξεη πςειφ βαζκφ άλεζεο θαη εξγνλνκίαο, θαη ζα είλαη επελδεδπκέλν κε καιαθφ αεξηδφκελν πιηθφ κε αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο. Ζ θαηαζθεπή ηεο ηαπεηζαξίαο ζα είλαη εμ νινθιήξνπ απφ βξαδχθαπζηα πιηθά. Να δνζνχλ κε ηελ πξνζθνξά θσηνγξαθίεο ηνπ θαζίζκαηνο. II. Σα θαζίζκαηα ησλ επηβαηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, κνλά αληηβαλδαιηζηηθνχ ηχπνπ θαη δελ ζα εκπνδίδνπλ ηελ ειεπζεξία ησλ θάησ άθξσλ ησλ επηβαηψλ θαζψο θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ δαπέδνπ. Σα θαζίζκαηα ζα πξέπεη λα είλαη επελδπκέλα ζε πιάηε θαη έδξα κε δπζαλάθιεθηε ηαπεηζαξία βεινχδηλνπ ηχπνπ. Σν χςνο ησλ θαζηζκάησλ απφ ην δάπεδν ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 450mm. Να δνζνχλ κε ηελ πξνζθνξά θσηνγξαθίεο ησλ θαζηζκάησλ Αεξηζκόο Θέξκαλζε Κιηκαηηζκόο I. Σα ιεσθνξεία λα δηαζέηνπλ πιήξεο ζχζηεκα αεξηζκνχ βεβηαζκέλεο κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ νρήκαηνο κέζσ θαηάιιεισλ αεξαγσγψλ θαη ζηνκίσλ. II. Σα ιεσθνξεία λα θέξνπλ πιήξε θιηκαηηζηηθή κνλάδα θαηάιιειε γηα αζηηθά νρήκαηα. Ζ θιηκαηηζηηθή εγθαηάζηαζε λα έρεη ηέηνηα ςπθηηθή ηζρχ ψζηε λα δηαηεξεί ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ηνπιάρηζηνλ 25 C ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιεσθνξείνπ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο, δει. γηα εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 38 C, ζα πξέπεη ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο ιεσθνξείνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ Γt= 12 C. Ζ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε νηθνινγηθφ ςπθηηθφ πγξφ. Με ηελ πξνζθνξά λα δίλεηαη ε ςπθηηθή/ζεξκηθή ηζρχο θαζψο θαη ε ςπθηηθή/ζεξκηθή απφδνζε ηεο κνλάδαο θιηκαηηζκνχ. III. Ζ θιηκαηηζηηθή κνλάδα λα είλαη ξπζκηδφκελε, λα ιεηηνπξγεί θαη λα ειέγρεηαη απφ θαηάιιειε ειεθηξνληθή-ειεθηξηθή δηάηαμε ρεηξηδφκελε απφ ηνλ νδεγφ. IV. Πξναηξεηηθά ε θακπίλα ηνπ νδεγνχ λα δηαζέηεη μερσξηζηή θιηκαηηζηηθή κνλάδα. V. Γηα φια ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ ιεσθνξείσλ, ζα πξνζθνκηζζνχλ βεβαηψζεηο απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο, κε ηηο νπνίεο ζα 22

25 πηζηνπνηνχληαη ηα δεισκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζρεηηθέο επηδφζεηο ησλ πην πάλσ κεραλεκάησλ. VI. Πξναηξεηηθά ηα ιεσθνξεία κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ αεξνθνπξηίλεο ζε θάζε ζχξα ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο I. Σα ιεσθνξεία λα είλαη εμνπιηζκέλα κε ελδεηθηηθή ειεθηξνληθή πηλαθίδα ηνπνζεηεκέλε ζηε κεηψπε άλσ ηνπ αλεκνζψξαθα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 1.800mm πιάηνπο θαη 340mm χςνπο. ηελ πηλαθίδα λα πξνβάιιεηαη ε ηνπνζεζία πξννξηζκνχ θαη ν ραξαθηεξηζηηθφο αξηζκφο ηνπ δξνκνινγίνπ. II. Πξναηξεηηθά κπνξνχλ λα είλαη εμνπιηζκέλα κε ειεθηξνληθή πηλαθίδα ηνπνζεηεκέλε ζηε δεμηά πιεπξά θαη ζην πίζσ κέξνο. III. Σα αλνίγκαηα κέζα ζηα νπνία ζα βξίζθεηαη θάζε νζφλε ζα είλαη εμσηεξηθά θαιπκκέλα ζηεγαλά θαη κε θξχζηαιιν IV. Σα ζεκεία εληφο ησλ νπνίσλ είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγαλά γηα ηελ απνηξνπή ζπγθέληξσζεο πγξαζίαο θαη ζθφλεο ζε απηά. V. Οη ειεθηξνληθέο πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηεο απφ ην επηβαηηθφ θνηλφ ηφζν ζε ζπλζήθεο ζθφηνπο, φζν θαη ζε ζπλζήθεο πιήξνπο ειηνθάλεηαο απφ απφζηαζε πνπ έλαο επηβάηεο κε θαλνληθή φξαζε κπνξεί λα δηαβάζεη Υξωκαηηζκόο Πξόζζεηνο εμνπιηζκόο I. Ζ βαθή ησλ ιεσθνξείσλ λα είλαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε ρσξίο ζεκεία ζηα νπνία λα έρεη μεζσξηάζεη. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηθάλεηαο ησλ ιεσθνξείσλ λα είλαη ρξψκαηνο ιεπθνχ ην νπνίν πξναηξεηηθά κπνξεί λα είλαη κεηαιιηθφ ή πεξιέ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θαη επηθάλεηεο άιινπ ρξψκαηνο απηέο ζα θαιπθζνχλ κε απηνθφιιεηε κεκβξάλε ρξψκαηνο επηινγήο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.. Σα ιεσθνξεία ζα θέξνπλ επίζεο ηα ινγφηππα ηνπ Οξγαληζκνχ (Ο.Λ.Π. Α.Δ.) επδηάθξηηα απφ απφζηαζε 200m. II. Κάζε ιεσθνξείν πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο, απφ ηηο ηερληθέο δηαηάμεηο, ππξνζβεζηήξεο, ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ηνπο, ην είδνο, (ρεκηθή ζχζηαζε) θαη ηελ πεξηερφκελε πνζφηεηα ηνπ ππξνζβεζηηθνχ πιηθνχ. Ο έλαο ππξνζβεζηήξαο ζα είλαη απαξαίηεηα πιεζίνλ ηεο ζέζεσο ηνπ νδεγνχ, νη δε ππφινηπνη ζε εκθαλή θαη εχθνια πξνζβάζηκε ζέζε. 23

26 III. Σα ιεσθνξεία λα είλαη εθνδηαζκέλα κε πεξηνξηζηή ηαρχηεηαο. IV. Γηα ηνλ πιεξέζηεξν έιεγρν ηεο δηαθίλεζεο αλφδνπ θαη θαζφδνπ ησλ επηβαηψλ ζηηο δχν ηειεπηαίεο ζχξεο, λα ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλεο πξναηξεηηθά ζε θαηάιιειεο ζέζεηο εμσηεξηθά ηνπ νρήκαηνο αληίζηνηρα θάκεξεο, ακβιπγψληνπ θαθνχ, πνπ νη εηθφλεο ηνπο πξνβάιινληαη ζε νζφλε ηνπνζεηεκέλε ζε θαηάιιειε ζέζε ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ. Σν ιεσθνξείν πξναηξεηηθά λα δηαζέηεη θαη ηξίηε θάκεξα νπηζζνπνξείαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιεσθνξείνπ. V. Σα ιεσθνξεία κπνξνχλ πξναηξεηηθά λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζχζηεκα αζθαιείαο πνπ ζα απνηειείηαη απφ θάκεξεο θαη θαηαγξαθηθφ. VI. Σα ιεσθνξεία λα είλαη εθνδηαζκέλα κε πιήξεο ζχζηεκα κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο επψλπκνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ίδην ζε φια ηα ιεσθνξεία, πνπ λα απνηειείηαη απφ έλα κηθξφθσλν (βξαρίνλα πνιχζπαζην ηέηνην πνπ λα κε ιπγίδεη, παξά κφλν κε ρεηξηζκφ ηνπ νδεγνχ) ζηελ ζέζε ηνπ νδεγνχ θαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) κεγάθσλα θαηαλεκεκέλα νκνηφκνξθα ζηελ νξνθή. Ο εληζρπηήο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ζπξηάξη ή ληνπιάπη εληφο ή πιεζίνλ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ, ζε ηέηνηα ζέζε πνπ λα γίλνληαη άλεηα ζπλδέζεηο - απνζπλδέζεηο ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ κεγαθψλσλ θαη κηθξνθψλσλ θαη λα είλαη εχθνιε ε ξχζκηζε ηεο ελίζρπζεο. VII. Να ππάξρεη πξναηξεηηθά πξνεγθαηάζηαζε γηα θεξαία GSM, θεξαία WLAN θαζώο θαη ζύλδεζε internet κε WLAN θαη 2 θεξαίεο ξαδηνθώλνπ. VIII. Τα ιεσθνξεία λα δηαζέηνπλ πξναηξεηηθά κία νζόλε ηνπιάρηζηνλ 5 ζηνλ ρώξν ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνύ γηα ηελ πξνβνιή εηθόλσλ από ηηο δύν θάκεξεο ζηηο δύν πίζσ πόξηεο επηβίβαζεο θαη ηεο πίζσ θάκεξαο νπηζζνπνξείαο. IX. Τα ιεσθνξεία λα δηαζέηνπλ πξναηξεηηθά ηέζζεξηο νζόλεο ηύπνπ TFT ηνπιάρηζηνλ 19 γηα ηελ πξνβνιή πιεξνθνξηώλ θνηλνύ, ην πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ ζα πξνγξακκαηίδεηαη αζύξκαηα. X. Να ππάξρεη πξνεγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο IBIS γηα ηελ εκθάληζε πξννξηζκώλ κέζσ RS interface ΒΗΒΛΗΑ Σν θάζε ιεσθνξείν, θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ, ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα (1) εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη γεληθήο ζπληήξεζεο (OPERATOR'S AND MAINTENANCE MANUAL) ζηελ αγγιηθή θαη πξναηξεηηθά ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Τα ιεωθνξεία ζα είλαη πιήξωο ζπληεξεκέλα καηά ηην παράδοζη ζύκθωλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζην βηβιίν ζπληήξεζεο θάζε ιεωθνξείνπ ζα θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά όιεο νη ζπληεξήζεηο. 24

27 Τεχνική επιθεώρηζη λεωθορείων. Η θαιή θαηάζηαζε θαη ε εηνηκόηεηα πξνο ιεηηνπξγία, ζα δηαπηζηωζεί θαη από έιεγρν πνπ κπνξεί λα δηελεξγεζεί από ηελ Εηαηξία ή εμ νλόκαηόο ηεο από αξκόδην επίζεκν όξγαλν επηζεώξεζεο ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν Πξνκεζεπηήο ή ν Πάξνρνο Υπεξεζηώλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ ζε πξώηε δήηεζε ηα ιεωθνξεία πξνο επηζεώξεζε. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 8.1. Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε (εκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ). Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Μνλνγξάθνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε πξψηε θαη ηειεπηαία ζειίδα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ ηππηθή ζπκκφξθσζε ή φρη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζηα άξζξα 3,4,5,6 ηεο παξνχζαο, ψζηε λα θξίλεη ηηο πξνζθνξέο σο απνδεθηέο ή απαξάδεθηεο. Ζ ηππηθή ζπκκφξθσζε πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν αλ έρνπλ ππνβιεζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ησλ σο άλσ άξζξσλ ηεο παξνχζαο θη φηη πεξηέρνπλ κε θαηαλνεηφ ή φρη ηξφπν ηηο πξνηάζεηο ηνπ δηαγσληδφκελνπ. ηα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη δηάηξεζε φισλ ησλ θχιισλ. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γίλεηαη δηάηξεζε κε ζθξαγηζκέλν ηνλ θάθειν ζηνλ νπνίν πεξηέρεηαη. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κεηά ηελ δηάηξεζε ηνπο κνλνγξάθνληαη, ζθξαγίδνληαη, ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν φινη καδί θαη παξαδίδνληαη ζηε Γ/λζε Πξνκεζεηψλ γηα θχιαμε Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο απφ ηελ Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. γηα φζεο 25

28 πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπο. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη Καηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη αλαθνίλσζε ησλ ηηκψλ. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Οπζηώδεηο ζεωξνύληαη όινη νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο. πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξόηεξν ιφγν (Λ) ηεο ζπγθξηηηθήο, ηηκήο (Σ) πξνο ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ (Σ.Β) ησλ νκάδσλ. Σ Λ = Σ.Β1 + Σ.Β2 Σ. Β1 : ηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηεο νκάδαο 1 Σ. Β2 : ηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηεο νκάδαο Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ (Σ.Β) αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: Γηα θάζε πξνζθνξά βαζκνινγνχληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ δχν νκάδσλ. ΟΜΑΓΑ 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ & ΑΠΟΓΟΖ Πεξηγξαθή επηκέξνπο ζηνηρείωλ αμηνιόγεζεο πληειεζηήο Βαξύηεηαο πκθσλία ηερληθψλ ζηνηρείσλ κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 26

29 1. Έηνο θαηαζθεπήο ( 7.1.) 10% 2. Γηαλπζέληα ρηιηφκεηξα ( 7.1. ) 10 % 3. Γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ιεσθνξείνπ θαηά ηελ επηζεψξεζε 30% 4. πληήξεζε πνπ ζα έρεη γίλεη θαηά ηελ παξάδνζε ( ) 15% 5. Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο (απαηηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 7.2.) 10% ΤΝΟΛΟ 75 % ΟΜΑΓΑ 2 ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ-ΚΑΛΤΦΖ Πεξηγξαθή επηκέξνπο ζηνηρείωλ αμηνιόγεζεο 1. α) Υξφλνο παξάδνζεο ησλ ιεσθνξείσλ. ( 7.1.) Ο ειάρηζηνο βαζκφο 100 ηίζεηαη εθφζνλ ν πξνζθέξσλ παξαδψζεη ηα ιεσθνξεία, ζε ρξφλν 30 εκεξψλ. Ο κέγηζηνο βαζκφο (120) ηίζεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ην κηθξφηεξν ρξφλν παξάδνζεο θαη αλαινγηθά ζηηο ππφινηπεο πξνζθνξέο δίδνληαη βαζκνί κεηαμχ ησλ δχν αλσηέξσ. πληειεζηήο Βαξύηεηαο 10 % 2. Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ Πξνκεζεπηή γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο χπαξμεο αληαιιαθηηθψλ ( ) 10% 3. Δγθξίζεηο ηήξεζεο πεξηβαιινληηθψλ θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ πνηφηεηαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή σο πξνο ηε ζπληήξεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ιεσθνξείσλ ( ) 5% 27

30 ΤΝΟΛΟ 25 % Ζ βαζκνινγία θάζε ζηνηρείνπ θαζνξίδεηαη ζε 100 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη βαζκνχο 120 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.. Ζ βαζκνινγία θάζε ζηνηρείνπ νκάδαο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ζπλνιηθψλ βαζκνινγηψλ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πνπ ζηαζκίδεηαη κε ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Σν άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θάζε νκάδαο απνηειεί ηε ΣΒ1 θαη ΣΒ Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο (.Σ) ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή πξνζθνξάο Γηα ηελ θαηαθχξσζε ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε θαη θάζε άιιν ζηνηρείν θαηά ηελ θξίζε ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη δηθαίσκα πξηλ απφ ηελ θαηαθχξσζε λα δηαπηζηψζεη (κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζεσξεί απνηειεζκαηηθφηεξν) εάλ νη ελδηαθεξφκελνη δηαζέηνπλ πξάγκαηη ηα πισηά κέζα, ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία, πξνζσπηθφ θαη ελ γέλεη ηερληθννηθνλνκηθή νξγάλσζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκνδίαο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ., κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ απνθαζίδεη: α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα ίζε ή κεγαιχηεξε πνζφηεηα ιεσθνξείσλ β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή γ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο (ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε) ή δ. Oξηζηηθή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 10 28

31 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ - ΑΝΑΘΔΖ - ΤΜΒΑΖ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε ζχκβαζε (ΑΝΑΓΟΥΟ) απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε. Γλσζηνπνίεζε απνζηέιιεηαη ηαπηφρξνλα θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο. Ζ αλαθνίλσζε πξνο ηνλ Αλάδνρν πεξηιακβάλεη: I. Σν είδνο πνπ θαηαθπξψζεθε II. III. IV. Σελ πνζφηεηα Σελ ηηκή Σηο ηπρφλ απνθιίζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζζεί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο V. Σελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ πξνζεζκία απηή είλαη δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο. VI. VII. Μλεία φηη ε θαηαθχξσζε είλαη πξνζσξηλή θαη ηειεί ππφ ηνλ φξν ηεο αλάθιεζεο θαηά ηελ ζρεηηθή παξάγξαθν σο θαησηέξσ. Κάζε άιιν ζηνηρείν ρξήζηκν θαηά ηελ θξίζε ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ Ζ δηαπίζησζε ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ηεο πιεξφηεηάο ηνπο ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εηζεγείηαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Ο.Λ.Π Α.Δ. πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο νπφηε θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη νξηζηηθή. Ζ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ αλαδφρνπ ηνπ άξζξνπ 4.2. ηεο παξνχζεο παξέιθεη, εθφζνλ ν Αλάδνρνο έρεη ππνβάιεη ζην παξειζφλ ζηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. φκνηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ. Ζ απφθαζε νξηζηηθνπνίεζεο ηεο θαηαθχξσζεο αλαθνηλψλεηαη ζηνλ Αλάδνρν, κε ηελ νπνία ηάζζεηαη επίζεο εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ ίδηα απφθαζε αλαθνηλψλεηαη θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηή πξνζθνξά Ζ ζχκβαζε δελ ζεσξείηαη φηη ζπλάθζεθε κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη ζπλάθζεθε κε ηελ ππνγξαθή ηεο. Σν έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεηαη έρεη ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα θαη ν επηιεγείο Αλάδνρνο δε ζεκειηψλεη θαλέλα δηθαίσκα απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ε πεξίπησζε πνπ ν επηιεγείο Αλάδνρνο, δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηα αλαγθαία έγγξαθα & δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, Ο Ο.Λ.Π. Α.Δ. αλαθαιεί ηελ πξνζσξηλή θαηαθχξσζε θαη ν 29

32 επηιεγείο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αθνινχζσο ν Ο.Λ.Π. Α.Δ., εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, κπνξεί λα θαηαθπξψζεη πξνζσξηλά ηε ζχκβαζε ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο πξνζθνξά θαη επαλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. Δάλ θαη ν επφκελνο πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα θαηά ηα αλσηέξσ ηα δηθαηνινγεηηθά ή/θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ν Ο.Λ.Π. Α.Δ. κπνξεί λα αλαθαιέζεη θαη πάιη ηελ πξνζσξηλή θαηαθχξσζε θαη λα επαλαιάβεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηνλ επφκελν ή ηνπο επφκελνπο, δηαδνρηθά, πξνζθέξνληεο Σν ζρέδην ζχκβαζεο θαη ε ζχκβαζε ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ε αιιεινγξαθία κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη επίζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα Σν έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο, θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζζεθε φηαλ εθπιεξσζνχλ φιεο νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεπηνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. Κάζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα ζπλνκνινγεζεί κφλν κε γξαπηή θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο. ΑΡΘΡΟ 11 ΔΓΓΤΖΔΗ Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή απφ αλαγλσξηζκέλε Σξάπεδα ζηελ Διιάδα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή - πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή) Γηα ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηo άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην έξγν επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο 30

33 απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο Γηα ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ επηπιένλ θαη ηα εμήο: α) Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ηνλ Φ.Π.Α. β) Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γ) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά δχν (2) κήλεο. δ) Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ έρνπλ εθηειεζηεί νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, έλσζεο ή ζχκπξαμεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο. ΑΡΘΡΟ 12 ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ Ο Αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο 12.1 θεξχζζεηαη έθπησηνο ν Αλάδνρνο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, φπνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ., χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε, απνθιεηνκέλνπ νπνηνπδήπνηε ζπκςεθηζκνχ κε νθεηιέο ηνπ έθπησηνπ. β. πλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζχκβαζεο ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ Αλαδφρνπ είηε απφ ηηο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, είηε κε δηελέξγεηα λένπ δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε θαηά ηα πξναλαθεξζέληα. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ 31

34 Αλαδφρνπ. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ Ο Αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία γηα ηελ κε πξνζέιεπζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αξκνδία Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία Ζ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςαλ σο πξνο ηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ Πεηξαηά. ΑΡΘΡΟ 14 ΔΛΔΓΥΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΠΟΡΡΗΦΖ - ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 14.1 Γηα ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ιεσθνξείσλ ζα νξηζζεί ηξηκειήο Δπηηξνπή Παξαιαβήο απφ ηξεηο (3) ππαιιήινπο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα ιεσθνξεία, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ παξαδνηέσλ γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ελδεηθλπφκελν ηξφπν θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Αλ απφ ηα απνηειέζκαηα θάπνηνπ ειέγρνπ πξνθχςνπλ απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ δεισζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ ηα πξνκεζεπφκελα είδε, κπνξνχλ φκσο απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Ο.Λ.Π Α.Δ., δηφηη θξίλεηαη φηη νη απνθιίζεηο απηέο είλαη επνπζηψδεηο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, ηφηε ην αξκφδην φξγαλν Γηνίθεζεο ηνπ Ο.Λ.Π Α.Δ, εγθξίλεη ηελ παξαιαβή επηβάιινληαο έθπησζε ζηελ ζπκβαηηθή ηηκή, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηνπ νρήκαηνο, θαη εθφζνλ ην Αξκφδην Όξγαλν Γηνίθεζεο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. απνξξίςεη ηειηθψο ηα πξνκεζεπφκελα είδε ηφηε, εθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ νξίδεη ν Νφκνο, ζα θαηαπέζεη σο πνηλή ππέξ ηνπ Ο.Λ.Π Α.Δ, θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνπ έρεη θαηαηεζεί, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ Γηνίθεζεο. 32

35 14.4 Μεηά ηελ παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή θαη ηεο εμαγνξάο, ζα επηζηξαθεί ζε απηφλ θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ πξνκεζεπηή ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ ηπρφλ απφξξηςε αληηθαηάζηαζε εηδψλ, ή ηηο ηπρφλ πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζε πεξηπηψζεηο απνθιίζεσλ, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 33 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. ΑΡΘΡΟ 15 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη (24) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ιεσθνξείσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο θαη αθνχ έρεη ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο κίζζσζεο γηα φιε ηε κηζζσηηθή πεξίνδν γηα ηα πέληε (5) ιεσθνξεία πξνεθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ επξώ, πιένλ ΦΠΑ, θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εμαγνξάο ηνπο, πξνεθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ επξώ πιένλ ΦΠΑ ην νπνίν αλαιχεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν πξνυπνινγηζκφ δαπάλεο ηεο παξνρήο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. ΑΡΘΡΟ 16 ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Ζ πιεξσκή ησλ κηζζσκάησλ ζα γίλεηαη αλά κήλα θαη ην ηίκεκα ζα θαηαβάιιεηαη ζηηο 20 θάζε κήλα κίζζσζεο κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. Μεηά ην ηέινο ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ ησλ είθνζη ηεζζάξσλ κελψλ ζα γίλεη ε πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ηεο εμαγνξάο ησλ ιεσθνξείσλ κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ πψιεζεο θαη ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπο, εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξωκή ηωλ κηζζώζεωλ θαη ηεο εμαγνξάο ηωλ ιεωθνξείωλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα εμήο : Σν Πξσηφθνιιν παξαιαβήο ησλ ιεσθνξείσλ Τπνγεγξακκέλν ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή Φνξνινγηθή αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, θαζψο θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ 33

36 ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. ******************************************************************************* Ο Πξφεδξνο Γ..& Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΟΛΠ Α.Δ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΝΩΜΔΡΗΣΖ ******************************************************************************* ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ / /2013. Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΖΜΜΔΝΑ: Παξάξηεκα Η : πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Παξάξηεκα ΗΗ: Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο Παξάξηεκα ΗΗΗ: Πξνυπνινγηζκφο 34

37 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 1.1. Καηαζθεπαζηήο 1.2. Σχπνο 1.3. Έηνπο θαηαζθεπήο απφ ην 2009 θαη έπεηηα ΜΟΝΑΓ Α ΑΠΑΗΣΖΖ 1.4. Γηαλπζέληα Km Km < Μέγηζην κήθνο mm ~ % 1.6. Αξηζκφο ζπξψλ Σεκ Ράκπα ακαμηδίνπ ΑΜΔΑ ζηε κεζαία ζχξα Σεκ. 1 ρεηξνθίλεηε ή ειεθηξνθίλεη ε 1.8. Μεηαθνξηθή ηθαλφηεηα επηβαηψλ Άηνκα % 1.9. Σχπνο θηλεηήξα Turbodiesel 6θχιηλδξνο Σχπνο ειαζηηθψλ Σubeless Αξηζκφο ηξνρψλ εκπξφο/πίζσ 2/ Μέγηζηε ζηάζκε ζνξχβνπ κέζα ζην φρεκα db ΓΗΑΣΑΔΗ - ΒΑΡΖ 2.1. Μέγηζην πιάηνο mm ~ % 2.2. Μέγηζην εμσηεξηθφ χςνο κε ηε κνλάδα θιηκαηηζκνχ mm < % 2.3. Διάρηζην εζσηεξηθφ χςνο ιεσθνξείνπ mm Ύςνο εηζφδσλ απφ ην έδαθνο mm Μέγηζηε δηάκεηξνο θχθινπ ζηξνθήο δηαγξαθφκελνπ απφ ηελ άθξε ηεο εμσηεξηθήο εκπξφζζηαο γσλίαο ηνπ νρήκαηνο φηαλ ην φρεκα εθηειεί πιήξε ζηξνθή m πλνιηθφ βάξνο Kg ΑΜΑΞΧΜΑ ΠΛΑΗΗΟ - ΑΝΑΡΣΖΔΗ Γηαμνληθφ, ρακεινχ δαπέδνπ ζε φιν ην κήθνο, θιεηζηνχ ηχπνπ ΠΡΟΦΟ ΡΑ 35

38 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 3.2. Πιαίζην ρσξίο ζεκάδηα ζθνπξηάο 3.3. Δπηθάλεηεο ρσξίο θπκαηηζκνχο, δαξψκαηα ή άιιεο αλσκαιίεο νη νπνίεο λα κελ εκθαλίδνπλ ζεκάδηα ζθνπξηάο 3.4. Θεξκηθή κφλσζε νξνθήο 3.5. Οξνθή ζηεγαλή ΜΟΝΑΓ Α 3.6. Άγγηζηξα ξπκνπιθήζεσο ηεκ Δμσηεξηθνί θαζξέπηεο αλαδηπινχκελνη, ειεθηξηθά ξπζκηδφκελνη θαη ζεξκαηλφκελνη Δζσηεξηθνί θαζξέπηεο κεραληθά ή ειεθηξηθά ξπζκηδφκελνη ΑΠΑΗΣΖΖ 2 πξναηξεηηθά ηεκ. 2 ηεκ Απηφκαην θεληξηθφ ζχζηεκα ιίπαλζεο πξναηξεηηθά Δζσηεξηθή επέλδπζε Οξζνζηάηεο ηεκ. ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε Καη ειάρηζην Οξηδφληηνη ζσιήλεο ζηεξίμεσο Σεκ Πιαζηηθέο ρεηξνιαβέο ηεκ Γηαρσξηζηηθά Μπξνζηηλφο άμνλαο άθακπηνο κε αληηζηξεπηηθή θαη αεξφζνπζηεο Οπίζζηνο άμνλαο άθακπηνο κε αληηζηξεπηηθή θαη αεξφζνπζηεο 3.17 Γηάηαμε επηγνλάηηζεο 4. ΘΤΡΔ - ΠΑΡΑΘΤΡΑ 4.1. Θχξεο ηεκ Θχξεο 4.3. Κξχζηαιια ζπξψλ 4.4. Αξηζκφο Δμφδσλ Κηλδχλνπ ηεκ Αλεκνζψξαθαο Ζιεθηξνπλεπκαηηθή ιεηηνπξγία κε ζχζηεκα αζθαιείαο Φηκέ SECURIT Δληαίνο SECURIT πξναηξεηηθά κε αληίζηαζε ΠΡΟΦΟ ΡΑ 36

39 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 4.6. Αληειηαθφ ξνιφ αλεκνζψξαθα Κξχζηαιια παξαζχξσλ θαη νπίζζηνο αλεκνζψξαθαο ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη βνεζεηηθφ παξάζπξν δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ αλεκνζψξαθα απηφ λα είλαη εμνπιηζκέλν πξναηξεηηθά κε αληίζηαζε γηα γξήγνξν μεζάκπσκα Παξάζπξα εληαία ή δχν ηκεκάησλ. Κάησ ζηαζεξφ επάλσ θηλνχκελν νξηδφληηα ή αλαδηπινχκελν 5. ΚΗΝΖΣΖΡΑ 5.1. Κηλεηήξαο ΜΟΝΑΓ Α 5.2. Ολνκαζηηθή ηζρχο KW ΑΠΑΗΣΖΖ Φηκέ SECURIT κνλά ή δηπιά Πεηξειαηνθίλ ε-ηήξαο (DIESEL) 6 θχιηλδξνο ηεηξάρξνλνο - πδξφςπθηνο κε ππεξπιήξσζ ε θαη intercooler 10KW αλά ηφλν νιηθνχ κηθηνχ βάξνπο θαηά ISO ΠΡΟΦΟ ΡΑ 5.3. Αληηξξππαληηθή ηερλνινγία EURO Καηάιιεινο γηα ζεξκά θιίκαηα C Άκεζε εθθίλεζε απφ C Δλαιιάθηεο ζεξκφηεηαο γηα ςχμε ιαδηνχ 5.7. Φίιηξν αέξα γηα επηβαξπκέλα πεξηβάιινληα 5.8. Μφλσζε θηλεηήξα χζηεκα αλίρλεπζεο ππξθαγηάο ζην ρψξν ηνπ θηλεηήξα Μπνπηφλ εθθίλεζεο παχζεο θηλεηήξα ζην ρψξν ηνπ θηλεηήξα πξναηξεηηθά πξναηξεηηθά Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ L Γεμακελή θαπζίκνπ κε εμσηεξηθή λεξνπαγίδα (δηαρσξηζηή λεξνχ) θαη 37

40 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ απνζηξαγγηζηηθέο ηάπεο θαζαξηζκνχ 6. ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ 6.1. Απηφκαην θηβψηην 6.2. Με ελζσκαησκέλν πδξνδπλακηθφ επηβξαδπληή (RETARDER) 7. ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 7.1 Με πδξαπιηθή ππνβνήζεζε Σηκφλη ξπζκηδφκελν θαηά ην χςνο θαη ηελ θιίζε. ηεθάλε ηηκνληνχ θαη άλσ κέξνο θνιψλαο ηηκνληνχ λα αλαζεθψλνληαη 8. ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ 8.1. χζηεκα πέδεζεο ΜΟΝΑΓ Α Αξ. ρέζεσλ πνξείαο εκπξφο ΑΠΑΗΣΖΖ 4 ηνπιάρηζηνλ πξναηξεηηθά ABS θαη ΑSR 8.3. Δκπξφζζηνο άμνλαο Γηζθφθξελα 8.4. Οπίζζηνο άμνλαο Γηζθφθξελα Σχπνο χζηεκα πέδεζεο κε επηβξαδπληή (RETARDER) 9. ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ πξναηξεηηθά Bus κε ειεθηξνληθφ databus 9.2. Σάζε V Γηαθφπηεο αλάγθεο 9.4. χζηεκα θσηηζκνχ θψηα εκέξαο πξναηξεηηθά Πξνβνιείο αινγφλνπ ή πξναηξεηηθα xenon Γχν ιεπθνί θαλνί κηθξήο εληάζεσο αινγφλνπ ή πξναηξεηηθα xenon Πξνβνιείο ΠΡΟΦΟ ΡΑ 38

41 Α/Α 9.5. Φσηεηλή ζήκαλζε ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓ Α ΑΠΑΗΣΖΖ νκίριεο πξναηξεηηθα Πίζσ θψηα ιακπηήξεο φγθνπ 9.6. Δζσηεξηθφο θσηηζκφο νκνηφκνξθνο ΚΑΜΠΗΝΑ ΟΓΖΓΟΤ Με θιεηζηφ δηαρσξηζηηθφ ηνίρν θαη πφξηα κηζνχ χςνπο 11. ΠΗΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΧΝ Σαρχκεηξν, δείθηε ζεξκνθξαζίαο, νζφλε ελδείμεσλ, ελδείθηεο βιαβψλ, δείθηεο ζηάζκεο θαπζίκνπ, ρηιηνκεηξεηήο, καλφκεηξν ιαδηνχ θηλεηήξα θαη θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. Αθνπζηηθή θαη πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε ζηελ νπηζζνπνξεία θαη ππέξπζξoi αηζζεηήξεο 12. Σξνρνί - Δπίζωηξα πξναηξεηηθά ΠΡΟΦΟ ΡΑ Γηζθνεηδήο αηζάιηλεο δάληεο δέθα νπέο ηεκ Γηάζηαζε δάληαο 22,5x7, Διαζηηθά Tubeless Radial ζε θαιή θαηάζηαζε Γηάζηαζε ειαζηηθψλ 275/70 R Ρεδέξβα 13. Καζίζκαηα Κάζηζκα νδεγνχ Καζίζκαηα επηβαηψλ ε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Δξγνλνκηθφ, αλαηνκηθφ αεξνθάζηζκα κε κεραληθέο ξπζκίζεηο ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Αληηβαλδαιηζηηθν χ ηχπνπ 39

42 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓ Α ΑΠΑΗΣΖΖ κε βεινχδηλε επέλδπζε ΠΡΟΦΟ ΡΑ 14. Αεξηζκόο Θέξκαλζε - Κιηκαηηζκόο Βεβηαζκέλνο αεξηζκφο Κιηκαηηζηηθή κνλάδα KW Κιηκαηηζηηθή κνλάδα θακπίλαο νδεγνχ πξναηξεηηθά Αεξνθνπξηίλεο ζηηο ζχξεο πξναηξεηηθά 15. ΤΣΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ Δκπξφζζηα ειεθηξνληθή πηλαθίδα mm Πιατλή θαη νπίζζηα ειεθηξνληθή πηλαθίδα πξναηξεηηθά Υξωκαηηζκόο Πξόζζεηνο Δμνπιηζκόο Βαθήο ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε Κχξην ρξψκα Λεπθφ Πξναηξεηηθά Μεηαιιηθφ ή πεξιέ Ππξνζβεζηήξεο Κείκελε λνκνζεζία Πεξηνξηζηήο ηαρχηεηαο Κάκεξεο ζηηο δχν (2) ηειεπηαίεο ζχξεο πξναηξεηηθά Κάκεξα νπηζζνπνξείαο πξναηξεηηθά πξναηξεηηθά χζηεκα αζθαιείαο πνπ ζα απνηειείηαη απφ θάκεξεο θαη θαηαγξαθηθφ πξναηξεηηθά Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε Μηθξφθσλν Δληζρπηήο Σέζζεξα (4) ερεία Πξνεγθαηάζηαζε θεξαίαο GSM, πξναηξεηηθά Κεξαία WLAN θαη ζχλδεζε internet κε WLAN ηεκ. πξναηξεηηθά Κεξαία ξαδηνθψλνπ ηεκ Οζφλε 5 ηεκ. πξναηξεηηθά Οζφλε TFT 19 ηεκ Πξνεγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο IBIS 4 πξναηξεηηθά 40

43 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο Ολνκαζία Σξάπεδαο Καηάζηεκα Ζκεξνκελία έθδνζεο... Πξνο Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ : Αθηή Μηανχιε 10 Σ.Κ. : ΠΔΗΡΑΗΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ.... ΔΤΡΧ Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ (ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξείαο) ηεο Δηαηξείαο Γ/λζε ή (ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ή χκπξαμεο) ησλ Δηαηξεηψλ : 1... Γ/λζε Γ/λζε Γ/λζε.. κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ή χκπξαμεο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ή χκπξαμεο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ.. επξψ, γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο /. /2012 γηα ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ηωλ ζαιαζζίωλ θαη παξάθηηωλ ρώξωλ ηεο Ληκεληθήο Εώλεο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηελ ππ'. αξηζ. 25/2012 δηαθήξπμή ζαο. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ' φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο, κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο (ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξείαο) ελ ιφγσ Δηαηξείαο ή (ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ή χκπξαμεο) ησλ εηαηξεηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ή χκπξαμεο αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ή 41

44 χκπξαμεο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ... (ΖΜΔΗΧΖ: Γηα ηελ Σξάπεδα ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ/με). Βεβαηνχηαη (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ) ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 42

45 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ α/α Κωδηθόο είδνπο Πεξηγξαθή είδνπο TΔΜ ΜΗΘ. ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΗΜΖ(κεληαίνπ κηζζώκαηνο) ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΗΘΧΜΑ 1 Λεσθνξεία αζηηθνχ ηχπνπ κε ρακειφ δάπεδν θαη ηξείο πφξηεο εηζφδνπ-εμφδνπ 5 24 κήλεο 4.000, ,00 2 Δμαγνξά ησλ ιεσθνξείσλ κεηά ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ , ,00 Πίζηωζε: ,00 Φ.Π.Α. 23% ,00 Γεληθό ύλνιν: ,00 43

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

S Ειαζηηθά 165/60 R15

S Ειαζηηθά 165/60 R15 PARK 1,0lt L MINU 1,0lt L 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT 14'' 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.480 8.980 10.160 10.750 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΩΗ 7.580 8.080 8.960 9.550

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει. : 210 72 88 136-137 FAX: 210 72 11 223 Αζήλα, 20 επ. 2011 Έρνληεο ππφςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Σζηθξηθψλε Α-Μ (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Σζηθξηθψλε Α-Μ (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ Αξηζκφο Απφθαζεο: 42 Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ με απιθ. 20/2014 μελέηηρ ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Απ. Ππωη.:5386 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003291938 2015-11-11

15PROC003291938 2015-11-11 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Β.ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα