ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΧΑ ΕΤΟ Χ2ΡΙ Με τον πατροπαράδοτο τρόπο κ α ι με την α π α ι τούμενη ευλάβεια κ α ι λα μπρότητα γιορτάσαμε κ α ι φέτος -όπως κάθε χρόνο άλλωστε- το Α Γ Ι Ο Π Α Σ Χ Α, στο χ ω ρ ι ό μας, που γέμισε από χωριανούς και επισκέπτες α π ' όλες τις γωνιές της πατρίδας μας κ α ι κυρίως από τα Γιάννενα. Καθ' όλη τη δ ι ά ρ κ ε ι α της Μεγάλης Εβδομάδας παρακολουθήσαμε τα Π ά θ η του Κ υ ρ ί ο υ, με τις π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς κ α ι τα τρε χάματα του παπα-διίμου και έστω κ α ι για λίγο νοιώσαμε το μεγάλο πά θος της Σ τ α ύ ρ ω σ η ς του Κ υ ρ ί ο υ κ α ι τον ανηφορι κό Τ ο υ δ ρ ό μ ο στο Γολγο θά. Α κ ό μ η τη Μεγάλη Εβδο μ ά δ α ζήσαμε -και ιδίως τα π α ι δ ι ά - κ α ι χαρήκαμε το βάψιμο των κουλου ριών. Μοσχοβολούσαν τα σπίτια κ ι όλο το χ ω ρ ι ό, μέρες που'ταν. Κ α ι να τρώνε τ α π α ι δ ι ά κ α ι ν α μοσχομυρίζουν τα δάκτυ λ α τους, κ α ι ν α χαίρονται οι γεροντότεροι κ α ι οι πα λιές νοικοκυρές, βλέπο ντας πως εκείνα που ήξε ραν κάποτε, δεν τα πήρε ο καιρός κ α ι δεν τα εξαφά νισε... Το Μέγα Σάββατο, κά ναμε την Ανάσταση του Κυρίου γύρω στις 11 η ώ ρ α και τούτο για να προ λάβει ο παπάς να πάει κ α ι στ' άλλα χ ω ρ ι ά ν' "ανα στήσει" τον Κύριο. Κ α ι μέσα στην ανοιξιάτικη βραδιά με το " Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Α Ν Ε Σ Τ Η " χτύπησαν ο ι καμπάνες κ α ι ρίχτηκαν πολλά βεγγαλικά, ο ουρα νός φωτίστηκε κ α ι ο ι αναμμένες λαμπάδες που κρατούσαμε όλοι μας λά μπρυναν τη γύρω φ ύ σ η ενώ ο ι ευχές και τα φ ι λ ι ά όλων έπαιρναν κ ι έδιναν. Τ α π α ι δ ι ά με τις λάμ ψεις των πυροτεχνημάτων χαίρονταν ανάμεσα στους κρότους κ α ι τις φωνές, τσουγκρίζοντας τα κόκκι να Λ α μ π ρ ι ά τ ι κ α αυγά κ α ι μετά για τη ζεστή μαγειρί τσα κ α ι την άλλη μ έ ρ α την Κ υ ρ ι α κ ή του Π ά σ χ α ψήσι μο στις αυλές μας τον οβελία. Ξ α ν ά Πασχαλινή λει τουργία την Τρίτη της Δ ι α καινησίμου στον Αγιο Π α ντελεήμονα κ α ι τ' αντίπασ χ α την Παρασκευή στην Παναγιά μας κάτω στο Βοϊδομάτη κ ι όλοι μαζί ψάλλαμε το " Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ ΑΝΕΣΤΗ". Α π λ ά ήσυχα αγαπημένα χριστιανικά. Α ς τονιστεί ακόμη μ ι α φ ο ρ ά, ότι η έλ λειψη των ιερέων μας προβληματίζει όλους κ α ι να ευχαριστήσουμε τους λιγοστούς ιερείς μας, που αυτές τις μέρες τρέχουν να ευχαριστήσουν όλα τα χ ω ρ ι ά κ α ι να μας ευλογή σουν. Ετσι γιορτάσαμε και περάσαμε κ ι εφέτος το Π ά σ χ α στο χωριό μας. Η Ανάσταση του Χ ρ ί στου μας μαζί με την ανα στημένη φύση έδωσε έστω κ α ι για λίγο στα χω ριά μας κίνηση χ α ρ ά κ α ι αγάπη. Η Ανάσταση είναι η νί κη της ζωής, το πνεύμα του κάλου, η αισιοδοξία του κόσμου. Αντιθέσεις της ζωής κ α ι του θανάτου στην πιο γλυ κιά πιο θαυμαστή αποθε ωτική ώ ρ α της ανοιξιάτι κης φύσης. Η γέννηση δί νει ζ ω ή η ζ ω ή θάνατο κ α ι η ανάσταση του Χρίστου Ν ί κ η κ α ι ανάσταση των νεκρών. Ενας αέναος κύ κλος χωρίς σταμάτημα. Χ α ρ έ ς κ α ι λύπες ανάμει κτες συνοδεύουν αενάως την ανθρώπινη πορεία μας. Ξεχνούμε τα πάθη, σφίγγουμε τα χέρια κ α ι προσπαθούμε όλοι μας ν α γίνουμε καλύτεροι άν θ ρ ω π ο ι, καλύτεροι χρι στιανοί. - Χριστός Ανέστη αγα πητοί μου. - Αληθώς ο Κύριος κ α ι του χρόνου. Σ. ΟΙΚ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΠΑΚ/ΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΕΓΓΕΓ. ΨΗΦ. Ν.Δ. ΚΚΕ ΣΥΝ ο Καλπακίου 82 ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 192ο Ανω ΡαΒενίων ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 193ο Γεροπλατάνου 194ο Δολιανών ο Δολιανών ο Κάτω ΡαΒενίων ο Μαυροβουνίου ο Νεγράδων ο Χρυσόρραχης Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γεροπλατανιτών Θεσ/νίκης που εκλέχθηκε με ομόφωνη απόφαση την στην γενική συνέλευση συνήλθε σε σώμα στις ως εξής: Πρόεδρος: Νίτσος Κων/νος Αντιπρόεδρος: Ταλιούρη Δήμητρα Γενικ. Γραμματέας: Σιδηρόπουλος Λ ά ζ α ρ ο ς Ταμίας: Γόρα - Σιδηροπούλου Ναυσικά Εφορος Δημ. Σχέσεων: Κατσάνου - Μπότσαρη Μαίρη Μέλη: Μουλάς Κων/νος, Πασχάλης Σταύρος Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται στους απανταχού Γεροπλατανίτες υγεία, ευτυχία και καλό καλοκαίρι. Ανταποκρίτρια για την εφημερίδα Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ : Μαίρη Κατσάνου - Μπότσαρη τηλ.: FAX: Ω ς γνωστό στο Νομό εκλέχτηκαν πέντε () Βου λευτές, τρεις (3) από τη Νέα Δημοκρατία και δύο (2) από το ΠΑΣΟΚ. Από την Ν.Δ. εκλέγονται: 1) Σταύρος Καλογιάννης 2) Κων/νος Τασούλας και 3) Αντώνιος Φούσας ΛΗΚΚΙ ΑΑΟΣ ΠΑΣΟΚ Από το ΠΑΣΟΚ εκλέγο νται: 1)Ευάγγελος Αργύρης 2) Μιχαήλ Παντούλας Ο βουλευτής Σταύρος Καλογιάννης τοποθετήθηκε υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ. Η Εφημερίδα μας συγχαί ρει τους εκλεγέντος και τον Υφυπουργό θερμά και τους εύχεται υγεία και δύναμη και καλή επιτυχία στο δύ σκολο έργο τους και περιμέ νουμε αποτελεσματική την φροντίδα τους και τις πα ρεμβάσεις τους για το καλό του χωριού μας της επαρ χίας κι όλης της χώρας μας. Η Φ.τ.Γ.

2 ΣΕΛΙΔΑ 2 Ο ΧΡΥΣΟΣ ΘΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΥΤΕΡΗ ΠΙΣΣΑ Aingnpo του Σπύρου Πονα^ιωτόπουλου Σε κάποιο χωριό ζούσε ένα αντρόγυνο με το μονά κριβο του αγόρι. Ο άντρας ήταν φρόνιμος, γλυκομίλη τος, πονετικός. Δούλευε σκληρά όλη μέρα και, μ' όλο που δεν ήταν πλού σιος, έκανε πολλές καλο σύνες, ελεούσε τους φτω χούς, κι έφτανε να μένει νη στικός άμα περνούσε από το χωράφι του κανένας πει νασμένος στρατοκόπος. Γι αυτό κι όταν τύχαινε να'χει δουλειά τις Κυριακές ή τις άλλες επίσημες ημέρες, δεν πήγαινε στην εκκλησιά, πα ρά κινούσε από την αυγή για κει με τα παλιόρουχά του, λες κι ήταν καθημερι νή. Μ α μήτε νηστείες εφύλαγε ποτέ γιατί πίστευε πως μόνο από τις κακές πράξεις κολάζεται κανείς. Η γυναίκα του ήταν δια φορετική. Οχι μόνο δεν έλειπε από καμιά λειτουρ γία, αλλά κάθε τόσο πήγαι νε κι έριχνε λάδι στα καντή λια, στόλιζε με λουλούδια τα εικονίσματα, έκανε ατέ λειωτες προσευχές και με τάνοιες και ποτέ δεν αρτυνότανε Τετάρτη, Παρα σκευή ή Σαρακοστή. Ομως δεν ήξερε τι θ α πει ελεημο σύνη, δεν έδινε του αγγέ λου της νερό, που λέει ο λόγος, και της άρεσε να κατηγορεί τον ένα και τον άλλο, ν α τσακώνεται για το παραμικρό και να βάζει σκάνταλα ανάμεσα στους γείτονες. Το αγόρι της ; που ήταν άπραγο και δεν έβλε πε παρά μόνο τα εξωτερικά σημάδια της πίστης της, II όλο και την καμάρωνε όλο της έλεγε πως τέτοια χρι στιανή που θ α ήταν θ α πή γαινε δίχως άλλο στον Πα ράδεισο. Και κάποια μέρα που γύριζα στο σπίτι από την εκκλησία και μιλούσανε για την λειτουργία της είπε: - Αχ, μανούλα μου! Πώς δεν κατάφερες τον πατέρα να σου μοιάσει; Γιατί να μη νηστεύει κι εκείνος γιατί να μη φυλάει την κάθε σχόλη, παρά να πηγαίνει να δου λεύει, γιατί να μην κάνει τα χτικά προσευχές και γονατίσματα; - Τι να του κάνω; Είναι στραβοκέφαλος, απάντησε φουριόζα. - Φοβάμαι, μανούλα, πως εκείνος θ α πάει στην Κόλασι. Ενώ εσύ... Πέρασε καιρός, το αγόρι μεγάλωσε, πέθαναν οι γο νιοί του. Πρώτα η μάνα λίγο αργότερα ο πατέρας. Ο νέος που τους ελάτρευε κι είχε μεγάλο σεβα σμό στη μνήμη τους ήταν απαρηγόρητος. Ο λ ο μνημό συνο τους έκανε και όλο παρακαλούσε το θ ε ό για τις ψυχές τους. Πιο πολύ νοιαζότανε και πιο θερμά παρακαλούσε για του πατέ ρα του την ψυχή, που πί στευε ότι είχε πολλά κρίματα. "Αχ, Κύριε, μη τον τιμω ρήσεις σκληρά τον πατέρα, εδεόταν, που δεν πολυπατούσε στις εκκλησιές σου και μήτε την Τετάρτη και την Παρασκευή, μήτε τις σαρακοστές δεν ενήστευε. Λυπήσου την ψυχούλα του και δος του ανάπαυση Χρι- Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ* ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤίΙΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. στέ μου I" Υστερα από πολλά πα ρακάλια του τον σπλαχνίστηκε ο Χριστός. Πήγε μια μέρα και του είπε: "Ακολούθησε με. Θ α σου δείξω που βρίσκεται ο πατέρας σου για να γαλη νέψεις". Τον πήρε μαζί του, τον ανέβασε στον Παρά δεισο και τον πήγε κοντά σ' ένα φεγγίτη. - Για κοίτα εκεί, του είπε. Ανοιξε διάπλατα τα μά τια του. Τι να ιδεί; Ο πατέ ρας του ήταν καθισμένος σ' έναν ολόχρυσο θρόνο. Πλάι του ανθοβολούσαν τριαντάφυλλα, κρίνα και λογής λογής όμορφα κι ευωδιαστά λουλούδια. Ξαν θ ά αγγελούδια φτεροκο πούσαν από πάνω κρατώ ντας σάλπιγγες, βιολιά και κιθάρες, κι έψελναν μελω δικά ύμνους στον Θ ε ό, συ νοδεύοντας τους με τα όρ γανα. Κι ο πατέρας του πια, ξαπλωμένος μακάρια, κοιτούσε κι άκουγε ασά λευτος μ' ένα χαμόγελο ευτυχίας στα χείλη. Τάχασε ο νέος, η καρδιά του πλημ μύρισε από χαρά. Επεσε στα γόνατα και προσκύνη σε το Χριστό. Είπε: - Σ' ευχαριστώ, Κύριε, που τούδωσες συγχώρεσ. Ο Ιησούς χαμογέλασε αγαθά. - Ν α τον συγχωρήσω; Μ α δεν ήταν αμαρτωλός. Τα έργα του τον έφεραν στον Παράδεισο, του απά ντησε και τον εβοήθησε να σηκωθεί. Τότε πήρε θάρ ρος το παληκάρι. Τόλμησε να στηλώσει τα γεμάτα θ ά μπος κι ευγνωμοσύνη μά τια του στη Θ ε ί α μορφή και να ζητήσει μιαν ακόμα χάρη: να δει τη μητέρα του. Ο Χριστός φάνηκε πως δεν άκουσε, επειδή όμως. τον παρακάλεσε, πάλι θερ μά, τον πήρε και τον πήγε κάμποσο πιο πέρα. Φτάνο ντας σε μια γωνιά που ήταν σκεπασμένη από πυκνές φυλλωσιές πελώριων δέ ντρων, ύψωσε το δεξί Του χέρι και σχημάτισε ένα στρογγυλό κενό. Ιδές την, είπε. Γεμάτος τρόμο ο νέος εί δε να καίει αλάργα μ ια με γάλη φωτιά σε μέρος ολοσκότεινο, γεμάτο από απαί σια στοιχειά που στρίγγλιζαν και βλαστημούσαν κι απάνου ένα πελώριο καζάνι με πίσσα αναλυτή. Μ έ σ α σ' αυτό, που ανάδινε πυκνούς καπνούς, ήταν η μητέρα του βουτηγμένη ως το σαγόνι, κι όλο αγωνιζότανε ν' ανα σηκωθεί αλλ' αμέσως πλή θος διάβολοι την έσπρω χναν με τα πυρωμένα τους σίδερα και την έχωναν μέ σα, πιο βαθιά μάλιστα, έτσι που να φτάνει ως τα χείλη της η μαύρη, καυτερή πίσ σα. Σε μια στιγμή αντίκρυσε το γιό της, που σφιχτοκρατούσε ο Χριστός γιατί κό ντευε να λιγοθυμήσει. Βα θιά αναφυλλητά την έκα ναν να τρέμει σαν ψάρι, κι όλο αγωνιζότανε ν' ανέβει λίγο ψηλά, μα που ν' αφή σουν οι διάβολοι. Σπαράζοντας από τον πό νο το παλικάρι, με τα μάτια να τρέχουν ποτάμι, ξανάπε σε στα γόνατα και βάλθηκε να ικετεύει τον Κύριο για τη σωτηρία της. - Βγάλτηνε, Παντοδύνα με, από κει μέσα, κι ας μπω εγώ στη θέση της, έκανε κάποια στιγμή. Βλέποντας ο Χριστός πό σο αγαπούσε τη μάνα του και τι μεγάλη θυσία ήταν πρόθυμος να κάνει γι αυ τήν, συγκινήθηκε πολύ. - Σώπασε, του είπε τρυφε ρά. Θ α γίνει η χάρη σου. Σήκω, τράβηξε μια τρίχα από τα μαλλιά σου κι άπλωσε της την να την πιά σει και ν' ανέβη ψηλά. Εκανε καθώς του είπε, έβγαλε μια φωνή για ν' ακούσει η μητέρα του κι έξαφνα την είδε να πιάνε ται από την τρίχα και ν' ανεβαίνει. Μόλις είχε φτά σει στα χείλη του καζανιού με το φοβερό υγρό που κό χλαζε, μια άλλη αμαρτωλή έτρεξε και πιάστηκε από τα πόδια της, θέλοντας να γλυτώσει. "Σώσε με, πάρε με μαζί σου και μένα", πα ρακάλεσε. Με μάτια που άστραφταν από θυμό την κοίταξε η κα κιά γυναίκα. Την κλώτσησε δυνατά και την έβρισε λέ γοντας: "Κάτσε εκεί που εί σαι, παλιοβρώμα. Τί δου λειά έχεις μαζί μου; Εμένα με βγάζει από δω το παιδί μου. Κράξε και συ το δικό σου να σε βγάλει". Τότε ο Χριστός αναστέ ναξε, κοίταξε θλιμμένα το νέο, χάιδεψε πονετικά το κεφάλι του και του είπε: - Αμόλυσε την τρίχα κι έλα να φύγουμε. Τίποτε δεν μπορεί να την αλλάξει. Εί ναι καταδικασμένη να μένει αιώνια στην Κόλαση γιατί ποτέ δεν ένιωσε τι θ α πει συμπόνια. (Και για την αντιγραφή Χ.Τ.) 'ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ Λ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟ ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΙΑΕΩΑΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ... Μ ε την ευκαιρία της τελέ σεως των Διεθνών Ολυμπια κών Αγώνων στην Ελλάδα, στην κοιτίδα τους, στη χώρα που τους καθιέρωσε από το ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ π.χ., επιβάλλεται να γνωρίσομε μερικά πράγμα τα: Τον ιδεώδη σκοπό, αλλά και κάποια τρωτά. 'Αλλωστε και ο ήλιος έχει τις κηλίδες του Ι Ο ιδεώδης σκοπός των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν η αρμονική συνύπαρξη στο ίδιο άτομο, της αρετής και της δύναμης, για τη δη μιουργία μιας προσωπικότη τας ψυχικά και σωματικά ολοκληρωμένης και μιας γε νεάς ενάρετης και δυνατής. Ο ι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν ήταν "χρηματίται ή αργυρίται". Ο ι νικητές έπαιρναν μόνον ένα στεφάνι αγριε λιάς, που έκοβαν από το ιε ρό δέντρο της "Καλλιστεφάνου Ελαίας". Ο ι αγώνες "ήσαν στεφανίται". Η Καλλιστέφανος Ελαία βρίσκονταν στη νοτιοδυτική γωνία του ναού του Δία, όπου υπήρχε και ο βωμός των Καλλιστεφάνων Νυμφών. Αφού προ σφέρονταν θυσία στον βω μό, ένα παιδί που ζούσαν οι γονείς του, έκοβε με χρυσό μαχαίρι κλάδους από το ιε ρό δέντρο, για να γίνουν τό σα στεφάνια, όσα ήταν και τα αγωνίσματα. Πάντως, είναι γνωστό ότι άρχισαν να στεφανώνουν τους νικητές με αγριελιά από την 7η Ολυμπιάδα, δηλ. το 7 2 π.χ. Πρώτος Ολυ μπιονίκης που πήρε στεφάνι ήταν ο Μεσσήνιος Δαϊκλής. Αυτό το βαθύ νόημα των Ολυμπιακών Αγώνων, το εκ φράζει θαυμάσια ο πατέρας της ιστορίας Ηρόδοτος (Βιβλ. 8ο κεφ ), όπου παρουσιάζει το διάλογο με ρικών Ελλήνων οπλιτών που αυτομόλησαν από την Αρ καδία μετά τη μάχη των Θερμοπυλών και πήγαν και παραδόθηκαν στους Πέρ σες. Όταν τους οδήγησαν στον ϊ έ ρ ξ η και το Μαρδό νιο και τους αξιωματικούς, τους ερώτησαν τι κάνουν τώρα οι Έλληνες. Εκείνοι τους είπαν ότι εκείνες τις ημέρες οι Έλληνες εώρταζαν στην Ολυμπία "αγώνα γυμνικόν και ιππικόν". Τότε ο Ξέρξης ερώτησε ποιο ήταν το έπαθλο για τους νικητές. "Οι δε είπον της ελαίης τον διδόμενον στέφανον" (= ένα στεφάνι από αγριελιά). Τότε ο Τριτανταίχμης, Πέρσης επιτελής είπε: "Πα πα! Μαρδόνιε, κοίους επ' άν δρας ήγαγες μαχησομένους ημέας, οι ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούνται, αλλά περί αρετής" (= Αλλοίμονο Μαρδόνιε, με ποιους άν δρες μας έφερες να πολεμή σομε, με αυτούς που δεν αγωνίζονται για χρήματα, αλλά για την αρετή). *** Ο ι Ολυμπιακοί Αγώνες με το τόσο υψηλό αγωνιστικό φρόνημα, το υψηλό επίπε δο, δεν άφηναν ατιμώρη τους τους παραβάτες. Όσοι αθλητές παρέβαιναν τους κανονισμούς και με χρήμα τα εξαγόραζαν ή παραχω ρούσαν τη νίκη, επλήρωναν βαρύ χρηματικό πρόστιμο και δεν είχαν πλέον δικαίω μα συμμετοχής στους αγώ νες. Στην αριστερή πλευρά καθώς εισερχόμαστε στο στάδιο της αρχαίας Ο λ υ ΠΡΙΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ μπίας βλέπομε τα βάθρα 16 Ζανών. Ο ι Ζάνες ήταν δεκαέξι χάλκινα αγάλματα του Δία, που βρέθηκαν μό νον τα βάθρα τους. Αφιε ρώνονταν από τα πρόστιμα που πλήρωναν όσοι παρέ βαιναν τους κανονισμούς των Ολυμπιακών Αγώνων, κάνοντες ή δεχόμενοι δω ροδοκίες για να πάρουν ή να παραχωρήσουν τη νίκη. Αυτό εγίνονταν για παρα δειγματισμό και γι' αυτό στα βάθρα των αγαλμάτων εσημειώνονταν τα ονόματα των παραβατών και των πόλεων από όπου κατάγονταν. Γιατί ελέγονταν Ζάνες; Εκτός από το Ζευς (= Δίας), υπήρχε και ο ποιητικός τύ πος Ζην, γενική του Ζηνός, πληθυντικός Ζάνες. Συνηθισμένη περίπτωση σκανδάλου, τηρουμένων των αναλογιών για τη συγκε κριμένη εποχή, ήταν οι ψευ δείς δηλώσεις, σαν να λέμε σήμερα πλαστογραφίες. Εί ναι οι "σικέ" αγώνες. Αναφέ ρονται σε συγγράμματα πε ριπτώσεις "καραμπινάτης" δωροδοκίας, αλλά και πα ραδειγματικής τιμωρίας, αφού η συγκάλυψη των σκανδάλων ήταν μεγάλη αμαρτία. Πώς θα μπορούσε να ανεχθεί μια πόλη, την πλαστή νίκη ενός αθλητή για τον οποίο γκρέμισε τα τείχη της. Μεταξύ αυτών αναφέρε ται η ιστορία του Αστύλου, που ενώ καταγόταν από τον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας, εκπροσώπησε τις Συρακού σες της Σικελίας, έχοντας δωροδοκηθεί από το Βασι λιά των Συρακουσών. Την ίδια παράβαση έκα ναν το 4 2 π.χ. οι Σπαρτιά τες και πλήρωσαν ακριβά το λάθος τους, αφού απο κλείστηκαν από τους Ολυ μπιακούς Αγώνες. Αργότε ρα ένας Σπαρτιάτης, ονομα ζόμενος Αίχας, δηλώθηκε ως Θηβαίος και ανακηρύ χτηκε Ολυμπιονίκης. Όταν, όμως, αποκαλύφτηκε η "απάτη του, διώχθηκε κακήν-κακώς και οι Ελλανοδί κες δεν δέχτηκαν να ανα γράψουν το όνομα του στον κατάλογο των νικητών". Η πρώτη πράξη διαφθο ράς που έμεινε στην Ιστορία ήταν στην 98η Ολυμπιάδα, το 388 π.χ. Είναι μια σημα διακή χρονολογία αίσχους στην ιστορία των Ολυμπια κών Αγώνων. Τότε στο αγώ νισμα της πυγμαχίας ο Εύπολος από τη Θεσσαλία δωροδόκησε τρεις αντιπάλους του για να τον αφήσουν να νικήσει! Ο ι αντίπαλοι του ήταν ο Αγένωρ από την Αρ καδία, ο Πρύτανης από την Κύζικο και ο Φόρμιος από την Αλικαρνασσό. Ο τελευ ταίος μάλιστα είχε κερδίσει στο ίδιο αγώνισμα στην προηγούμενη Ολυμπιάδα... Όταν οι Ελλανοδίκες πλη ροφορήθηκαν τα συμβάντα τιμώρησαν παραδειγματικά και τους τέσσερις αθλητές. Από τα πρόστιμα κατασκευ άστηκαν έξι Ζάνες... Τον ίδιο αιώνα (4ον π.χ.) οι επαγγελ ματίες αθλητές άρχισαν να αγωνίζονται με την πόλη που τους αντάμειβε καλύτερα... Ο Κρητικός Σωτάδης που εί χε κερδίσει το δόλιχο δρόμο (περίπου 4.67 μέτρα) στους 99ους Ολυμπιακούς Αγώνες (384 π.χ.) τέσσερα χρόνια αργότερα δέχτηκε να αγωνιστεί για την πόλη της Εφέσου. Οι Κρητικοί το πήραν πολύ βαριά... Τον τι μώρησαν και τον εξόρισαν. Η ιστορία επαναλήφτηκε το π.χ. με πρωταγωνι στή τον Αθηναίο αθλητή Κάλλιππο. Η νίκη του ακυρώ θηκε, όμως ο Δήμος Αθηναί ων προσέφυγε στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της εποχής, έκανε έφεση και έστειλε στην Ολυμπία, ως συνήγορο του αθλητή τον περίφημο ρήτορα Υπερείδη. Η δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος της, η έφεση απορρίφτηκε και οι Αθηναίοι πλή ρωσαν ένα σεβαστό ποσό πρόστιμο. Δεν μάθαμε αν η Ε.Φ.Ι. (= Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος) τιμώρησε και αν ναι με ποια ποινή τον Κάλλιπ πο. Αυτές οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις, λοιπόν, απο δεικνύουν ότι τα σκάνδαλα είναι τόσο παλιά, όσο και ο αθλητισμός. Ά β υ σ σ ο ς Βέ βαια η ψυχή του ανθρώπου και στο κάτω κάτω ποιος δεν θέλει τη δόξα του νικητή,άιώνες πριν ο Σόλων ο Αθηναίος (ένας από τους εφτά σοφούς της Αρχαιότη τος) δεν μπόρεσε να βρει λύση στο σοβαρό πρόβλη μα των εκβιασμών των αθλητών. Έτσι, το 6 π.χ. αναγκάστηκε να θεσπίσει νόμο, σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονταν η πληρωμή των νικητών των αγώνων, για να μη καταφεύγουν σε πα ράνομες πράξεις. Ο Ολυ μπιονίκης εκείνης της επο χής έπαιρνε πριμ χρυ σές δραχμές. Στους Ελληνιστικούς χρό νους ο επαγγελματισμός πέ ρασε και στις μεθόδους προετοιμασίας των αθλη τών. Το έργο αυτό αναλαμ βάνουν οι παιδοτρίβες και οι γυμναστές, παλαίμαχοι οι ίδιοι, συνήθως αθλητές που είχαν και στοιχειώδεις ιατρι κές γνώσεις. Ο τρόπος προ ετοιμασίας των αθλητών κα θορίζονταν σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα της εποχής, κυρίως από την ιατρική.οι παιδοτρίβες και οι γυμναστές ήταν επαγγελμα τίες προπονητές υψηλού επιπέδου πρωταθλητισμού και αμείβονταν αδρά. Ο ι πρωταθλητές που προετοί μαζαν ελάμβαναν μέρος όχι μόνον στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά σε κάθε αγώ να από τον οποίο θ α κέρδι ζαν χρηματική αμοιβή. Κάτι σαν τα σημερινά "γκραν πρι"... Η υποδούλωση των Ελλή νων στους Ρωμαίους συνέβη το 146 π.χ. και συνεχίστηκε η οικονομική, ηθική και κοι νωνική τους παρακμή, με άμεσο αντίκτυπο στους αγώνες.κατά τη Ρωμαϊκή Εποχή οι αγώνες έγιναν πε ρισσότερο θέαμα, ενώ και οι αθλητές άρχισαν να ορ γανώνονται συντεχνιακά... Ο ι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν πεθάνει πολύ πριν από την κατάργηση τους, το 393 μ.χ. από το Μέ γα Θεοδόσιο. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΙ Μια συντροφιά παιδικών φίλων στην Παναγία στο Βοϊδομά τη (αντίπασχα). Καθιστοί: Αλέξανδρος Α. Οικονόμου Χαράλα μπος Γ. Ταλιούρης. Ορθιοι: Θωμάς Β. Ταλιούρης, Σωκράτης Μ. Οικονόμου και Θωμάς Β. Σουλβέγκας. (Απρίλιος του 19) φωτ. Σ. ΟΙ Κ. ΠΩΛΗΖΙΖ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΟΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 742.7,1 ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4 Για τη Γιορτή τη$ M o v e s "Η Φ Υ Χ Η ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ" Χ Α Ρ Ι Λ Α Ο Υ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΠΕΝΕΚΟΥ Μάνα ο γιος σ' αρρώστησε, βαριά για να πεθάνει για σήκω νάβρεις γιατρικό μη τύχει και να γιάνει. Από τον Αδη άκουσε. Το άρρωστο παιδί της και με γοργόφτερο πουλί επέταξε η ψυχή της. Θάλασσες κάμπους και βουνά, περνά να βρει βοτάνι για τ' άρρωστο παιδάκι της, που ήθελε να γιάνει. Βρίσκει βοτάνι σε γκρεμό να γιάνει το παιδί της, στον Αδη ξαναγύρισε η αόρατη ψυχή της. Παίρνει η αυγούλα τ' όνειρο, μα η θέρμη πίσω μένει στ' ανήμπορο παιδάκι της, που τόσο υπομένει. Θυμήθηκε το βότανο, που είδε στ' όνειρο του, είχε τα φύλλα δίχρωμα, φωνάζ' τον αδελφό του. Σου παραγγέλω αδελφέ, να πας να βρεις βοτάνι, νάχει τα φύλλα δίχρωμα μεσ' σε γκρεμούς στεφάνι. Τριχιά να έχεις μακριά, να δέσεις το κορμί σου για να κατέβεις σε γκρεμό, με θάρρος στην ι τυχή σου. Για πες μου τώρα αδελφέ σημάδια απ' το βοτάνι θα βρω εγώ τον τρόπο μου να φτάσω σε στεφάνι. Είναι μεγάλο σα δεντρί, κόβεται με δρεπάνι φύλλα κι ανθούς πολύχρωμα φυτρώνει σε στεφάνι. Θυμάμαι τον πατέρα μας να βρει αγριομελίσσι μεσ' σε στεφάνια σε γκρεμούς δεμένος να γυρίζει Να μη κιοτέψεις αδελφή, μονάχη σαν σ' αφήσω για τ' Κωσταντή το βότανο γκρεμούς θε να γυρίσω Στο χασομέρι αδελφή όλ' η δουλειά χαλάει βαριά η αρρώστια τ' αδελφού και δεν μας καρτεράει. Ν α πας και νάρθεις αδελφέ και βότανο να εύρεις προσέχω εγώ τον Κωνσταντή, την έγνοια συ μην έχεις της Παναγιάς το κόνισμα να το κρατάς στο χέρι να πας και νάρθεις αδελφέ, χωρίς κακό να σ' εύρει. Το κόκκινο καβάλησε, γρήγορο άλογο του, σαν αστραπήν εχάθηκε, να σώσει τον αδελφό του. Βρίσκει βοτάνι σε γκρεμό με όμοια τα σημάδια τρία φίδια το φυλάγανε επάνω στα κλωνάρια. Λάτε πουλάκια τ' ουρανού, σημώστε εδώ κοντά μου, ν' ακούσετε τον πόνο μου που έχω στην καρδιά μου. Στο μέτωπο ο πατέρας μας, άφησε τη ψυχή του γιατί το βόλι του εχθρού εβρήκε το κορμί του. Η μάνα μας ανάθρεψε τρία αδέλφια ορφανεμένα μέσα σε δύσκολους καιρούς σε χρόνια πονεμένα. Μας ζήλεψε η μοίρα μας μια νύχτα με φεγγάρι κι έστειλε τον χάροντα τη μάνα μας να πάρει. Μείναμε τρία μοναχά και διπλορφανεμένα μ' αγώνα μέσα στη ζωή, ποτέ ταπεινωμένα. Εχω ανήμπορο αδελφό, η αρρώστια του πονάει μονάχα μ' αγριοβότανα ο πόνος του περνάει. Στο στοιχειωμένο το δεντρί, θέλω να κελαηδήστε και τ' άγρια τα ερπετά βαριά ν' αποκοιμήστε Γλυκά - γλυκά κελάηδησαν, ο ύπνος να τα πάρει να κόψ' ανθό απ' το δεντρί και φύλλα με κλωνάρι. Προστάτης του το κόνισμα, θάρρος μεγάλο παίρνει να κόψει τ' αγριοβότανο στο δέντρι ανεβαίνει. Σαν μάγεψαν τα ερπετά, τα φίδια τ' αγριεμένα κόβει κλωνάρια με ανθούς και φυλλοφορτωμένα. Με ευλάβεια ασπάζεται, το άγιο Φυλαχτό σαν έκοψε το βότανο να σωσ' τον αδελφό Α π ' το δισάκ' βγάζει τροφή, πουλάκια να ταΐσει τους μελωδούς της φύσης θέλει να ευχαριστήσει. Χλιμίντρισε το άλογο, μέσ' στην αυλή σαν φτάνει ήρθε ο αδελφός με βότανο το φέρν' από στεφάνι. Ηρθα αδελφέ μου Κωσταντή, σου φέρνω το βοτάνι κράτα καλά όσο μπορείς κι η αρρώστια σου θα γιά νει. Δυο δάκρυα κυλήσανε στα πονεμένα μάτια για να μιλήσ' ο Κωνσταντής, η δύναμη του άδεια. Στην αγκαλιά των αδελφών, σαν πήρε το βοτάνι δεν άργησε τον Κωνσταντή ο ύπνος, να τον πάρει. Μέσα στον ύπνο το βαθύ, η θέρμη κατεβαίνει σιγά - σιγά του Κωσταντή, η αρρώστια τ' αλαφραίνει. Ανοίξανε τα μάτια του και βλέπει δακρυσμένα να τον κρατούνε αγκαλιά τα αδέλφια τα πονεμένα. Μη με φοβάστε αδέρφια μου, η αρρώστια μου θα γιά νει στ' όνειρο η μάνα μας, μου φέρε το βοτάνι. Φώτη και Αγγέλω αδέλφια μου, λάτε να φιληθούμε ευχή της μάνας έχουμε και δε θα χωριστούμε. Πάνω στο δέντρο της αυλής, πουλάκια κελαηδούνε κοντά στ' αδέρφια ήρθανε, μαζί τους να χαρούνε. Αγγέλω φερ' τη φορεσιά λίγο να περπατήσω και μέσα στον αυλόγυρο στον ίσκιο να καθήσω. Φώναξε Αγγέλω νάρθουνε κοντά μας οι γειτόνοι για να χαρούν που φύγανε του Κωσταντή οι πόνοι. Την πλόσκα πάρε με κρασί, Αγγέλω να κεράσεις κι εύχομαι Φώτη σε γκρεμούς να μη ξαναπεράσεις. Καημένη μάνα πως πονά, ακόμα η καρδιά σου στον Αδη αυτού που βρίσκεσαι πονάς για τα παιδιά σου. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΣΟΥ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Αρχισε πάλι μια σειρά από ανακοινώσεις για ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 τον ΧΥΤΑ. Το θέμα του ΧΥΤΑ απασχολεί όλο και περισσότερους φορείς του Νομού τις τε (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ λευταίες ημέρες. Το παρακολουθούμε κι εμείς. Ολοι οι φορείς ας τοποθετηθούν σοβαρά. ΣΕΛΙΔΑ 4 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΔΣΗ Ο κοντοχωριανός μας Θανάσης Βακάλης, γιος του Χρήστου Βακάλη, από τα Ανω Ραβένια εξέ δωσε βιβλίο με την ιστο ρία του χωριού του, τον πολιτισμό, την αρχιτεκτο νική, τη διοίκηση, τη φο ρολογία, τη λαογραφία, το γλωσσικό ιδίωμα κ α ι τη φορεσιά του χωριού του. Ο αγαπητός Θανάσης καίτοι γεννήθηκε κ α ι με γάλωσε στην Αθήνα, εν τούτοις, ερχόταν και έρχε ται πολύ συχνά στα Πάνω Ραβένια, και με περισσή αγάπη και ακριβολογία σημειώνει όλα τ' ανωτέρω με ευστοχία κ α ι χάρη. Ακόμη γράφει και για τα γύρω χωριά που συνορεύ ουν με το χωριό του: Δολιανά, Κάτω Ραβένια, Μαυροβούνι, Γεροπλάτανο και Καλπάκι. Ενα βιβλίο με πολλές φωτογραφίες και τίτλο: "ΤΑ Α Ν Ω ΡΑΒΕΝΙΑ ΚΑΙ Τ Α ΔΥΤΙΚΑ ΖΑΓΟ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι Α ". Το βιβλίο αυτό πρέπει απ' όλους μας να διαβαστεί. (Γι' αυτό όποιος θέλει μπορεί να γράψει στο Θανάση Χ. Βακάλη Κωσταντινουπόλεως 34,13231 Πετρούπο λη Αθήνα ή να τηλεφωνή σει στο 2 218) και αμέσως θα το έχει. Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπητό Θανάση που δεν ξεχνάει τη γενέ θλια γη μας τον τόπο μας. Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου

5 ΤΟΠΙΚΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τα τοπικά ιδιώματα του χωριού μας και της γύρω ευ ρύτερης περιοχής: τσιούγκρος (ο) = το γε ρό αυγό, που σπάει όλα τ' άλλα κατά το τσούγκρισμα. Μεταφορικώς ο υγιής, ο ακ μαίος (ιδίως επί των ηλικιω μένων) φράσ. "βαστιέται ακόμα, είναι τσιούγκρος". τσιούκα (η) = η κορυφή του λόφου τσιούλα (η) = η κοινή, η ευτελής, η ανήθικη γυναίκα (περιφρονητικά ή υβριστι κά). τσιουλώνω = μαζεύομαι τσιουμπάρι (το) = ο λό φος τσιοΰμπρα (η) = η θυγα τέρα, η κοπέλα τσιουρίτσα (η) = σπυρί, ο καλόγερος τσιράκι (το) = ο μαθη τευόμενος τσίτα (η) = μικρό καρφί ΙΑΐηΝΥΜΑ και τσίτα = γεμάτο το σακί τσιτώνω = χώνω ανάμε σα, εντείνω πιέζω τσοΰζω = τα πίνω, μεθώ φράσεις: τα τσούζει γερά ακόμη και πονώ με "τσούζουν τα μάτια" ή ακόμη κάτι που ενοχλεί τον έτσουξαν τα λόγια μου κ.λ.π. τσουκάλα (η) = το τσουκάλι τσουκαλάς (ο) = ο κα τασκευαστής τσακαλιών τσουρλούφι (το) = το σγουρό κατσαρό μαλλί το λέμε και τσουλούφι τσούρμο (το) = ο συρ φετός, ο σωρός, φράση: "Ηταν ένα τσούρμο παιδιά" τσουρνάρα και σιουρν ά ρ α = ροή φρ. έτρεχαν τα δάκρυα της σιουρνάρα. τσιοφλίκι ή τσιφλίκι (το) τουρκ. ciftlik-i = αγρόκτημα μεγάλης εκτά σεως που ανήκε σ' έναν ιδιοκτήτη και το καλλιερ γούσαν αγρότες, οι οποίοι έδιναν στον ιδιοκτήτη (τσι φλικά) μέρος της σοδειάς και του παρείχαν υπηρεσίες χωρίς αμοιβή κι ακόμη μετα φορικά κάθε τι που ιδιο ποιείται κανείς αυθαίρετα φρασ. "Θεωρεί τα πάντα τσιφλίκι του" ή "εδώ μέσα δεν είναι τσιφλίκι σου να κά νεις ό,τι θέλεις". τσιότρα (η) = πλόσκα, χύτρα, ανοιχτό δοχείο (κοι νώς ντρεβενίτσα). τσιουτσουρόνομαι = αναλαμβάνω δυνάμεις, γί νομαι δυνατός, εγκαρδιωμένος κοκκορεύομαι. τζελέπικο ή τζελεπικα ή τ σ ε λ έ π ι κ α = φόρος των προβάτων επί Τουρκοκρα τίας γενικά οι φόροι. Συνέχεια στ' άλλο φύλλο με περισσότερες λέξεις. Σ. ΟΙΚ. Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ Οι μικρές τοπικές εφημε ρίδες (τοπικές - επαρχιακές κ.λ.π.) αλλά και άλλες έχουν πρόβλημα στην είδη ση στην πληροφόρηση και γενικά στην ενημέρωση. Γιατί; Γιατί βρισκόμαστε στην εποχή της πληροφόρησης ή στην επανάσταση της πλη ροφορικής. Ετσι οι πληρο φορίες μπορούν να μεταδο θούν από τα απομακρυσμέ να σημεία σε ελάχιστο χρό νο μέσω της τηλεόρασης και του ηλεκτρικού υπολο γιστή. σ' όλο τον κόσμο είναι συν δεδεμένοι ή μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους ανά πάσαν στιγμή μέσω τη λεφωνικών γραμμών και δο ρυφόρων, συνιστώντας ένα μεγάλο παγκόσμιο δίκτυο, το Διαδίκτυο (Internet) όπως το λέμε και ενημερώ νεσαι το τι γίνεται στον κό σμο και δεν περιμένεις την εφημερίδα ή τα περιοδικά που είναι διαθέσιμα και κρεμασμένα στα περίπτερα ή τον ταχυδρόμο να σου τα φέρει. Πόσο άλλαξαν οι εποχές... Σήμερα, ηλεκτρονικοί Για την ιστορία θ' ανα φερθούμε πολύ σύντομα εκατομμύρια υπολογιστές Γ, KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 8274 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 Ι ^> ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΙ Λ Ολα λοιπόν αυτά έχουν αλλάξει κατά πολύ τη ζωή μας και φυσικό είναι για να είμαστε κι εμείς στα πράγ ματα, να παρακολουθούμε αυτά τα γεγονότα, να ταξι νομούμε, να υπολογίζομε και ν' αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα των πληροφο ριών. J Σ. ΟΙΚ. /JΛ ΑΓΙΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙΣ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ L ΤΗΛ.: στα παλιά. Στις παλιότερες εποχές οι πληροφορίες είτε δεν μεταδίδονταν καθόλου ή έφταναν σε άλλους αν θρώπους με σημαντική κα θυστέρηση. Σημαντικές πληροφορίες μεταδίδονταν αρχικά με αγγελιαφόρους (όπως ο μαραθωνοδρόμος που ανήγγειλε τη Νίκη των Αθηναίων κατά των Περ σών το 4 9 π.χ.) ή με άλ λες μεθόδους, άναμμα φω τιών σε κορυφές βουνών, με ταχυδρομικά περιστέ ρια, αργότερα με τα ταχυ δρομεία, τις εφημερίδες και με περιοδικά και μετα γενέστερα με τις εφευρέ σεις (τον τηλέγραφο, το τη λέφωνο και τον ασύρματο. Εξέλιξη του ασυρμάτου αποτελούν το ραδιόφωνο και η τηλεόραση και σήμε ρα η πληροφορική (ηλεκ τρονικοί υπολογιστές - δια δίκτυο κ.λ.π.). ΣΕΛΙΔΑ Από το πολιό ή8η κοι ε8ιμο ίου χυριού pas Η ΠΩΓΠΝΗΣΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΕΡΟΠλΑΤΑΝΟΣ ΜΕΡΟΣ ον Το ζωνάρι ήταν πολύ μακρύ" είχε διαστάσεις: 3 πό ντους πλάτος και 3, μέτρα μάκρος. Διπλωνόταν στους 18 πόντους (3/2). Περιζώνονταν 3 φορές πάνω από το σιαγιάκι. Ο ι άκρες κα τέληγαν σε μακριές και πολλές κλωστές. Α π ό αυτές η μία κατέληγε στους γοφούς σε 3 γαϊτάνια. Το κάθε ένα απ' ΓΡΑΦΕΙ Η ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΒΑΓΕΝΑ αυτά είχε απο μια φού ντα φτιαγμένη από το ίδιο υλικό. Η άλλη άκρη διπλωνό ταν στο μέσα μέρος. Οπως είπα οι άκρες κατέληγαν σε κλώσια, αυτά τα κομπόδεναν στη ζώνα για να μη ξεφτάνε. Αφηναν όμως 3-4 και στις άκρες τους κρέμαγαν φούντες λεπτές. Οταν ήθελε να το ζωθεί η νύφη το ζωνάρι, έφτιαχναν μια θη λιά και έδεναν τα υπόλοιπα κλώσια. Οπως τη ζώνονταν γύρω - γύρω, έρχονταν στο πλάι και στον δεξί γοφό άφη ναν τις "πρόσκουλες" (δηλ. τα γαϊτάνια). Η ζώνα πλέκονταν με ευρωπαϊκές κλωστές. Χρησιμο ποιούσαν ένα μικρό χτένι και η ύφανση γινόταν από ειδι κές υφάντρες. Το γυφάδι ήταν χοντρό και το στημόνι πιο λεπτό. Ο ι υφάντρες καταγόταν από τη Βήσσανη, το Βασι λικό κ.ά. Το μαλλί που χρησιμοποιούσαν για τη ζώνα ήταν κόκκι νο, στις άκρες έβαζαν κίτρινο και γύρω - γύρω κατά μή κος μπλε. Η ζώνα ήταν πολύ μακριά. Είχε μάκρος 1 μέ τρα και πλάτος 1, πόντο. Τη ζώνα τη ζωνόταν μετά το ζωνάρι. Την περιέδεναν 7-8 φορές στη μέση αλλά κάθε φορά δεν ακουμπούσε στην προηγούμενη σειρά και έτσι έπιανε πόντους στη μέση, ενώ το ζωνάρι έπιανε - πόντους. Τη ζώνα τη φορούσε η νύφη και σαν στολίδι αλλά και σαν στήριγμα για να μη πέφτει το ζωνάρι. Τη ζώνα δεν την έδεναν όλη γύρω από το ζωνάρι, άφη ναν λίγη για να στερεώσουν και να δέσουν την "ποδιά". Στοίχιζε όλη η ζώνα γύρω στις 2 δραχμές. Η ποδιά ήταν και αυτή εξάρτημα της νυφικής φορε σιάς. Η καλοκαιρινή ήταν μεταξωτή, υπήρχε όμως και σιαγιακένια και μάλλινη και αλατζένια ποδιά. Κατ' αρχήν η μάλλινη υφαίνονταν στον αργαλειό του σπιτιού ή στην Βήσσανη ή στο Βασιλικό όπου ήταν και οι καλύτερες υφάντρες. Για τις μάλλινες ποδιές διάλεγαν τα καλύτερα μαλλιά. Αρχικά αυτά ήταν άσπρα, με μπογιά στη συνέχεια τα έβαφαν κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε. Κοντά στο στρίφωμα είχε ψαροκόκκαλο η ποδιά. Η αξία μιας τέτοιας ποδιάς ήταν 2 δραχμές περίπου. Συνήθως τις μάλλι νες ποδιές οι νυφάδες τις φορούσανε μετά το γάμο. Οι σιαγιακένιες ποδιές ή σιαγιακοποδιές φοριόταν το χειμώνα. Αυτήν την έφτιαχνε ο ράφτης. Αποτελούνταν από 2 φύλλα. Ηταν αρκετά μακριά. Στα πλάγια, στην κο ρυφή και στο τέλος έβαζε άσπρο γαϊτάνι. Στο τέλος έφτιαχνε ο ράφτης από το ίδιο το γαϊτάνι 2 φουντίτσες. Τη μία από τη μία μεριά και την άλλη από την άλλη. Την έραβε ο ράφτης με τη "γέλη" και με μεταξωτή άσπρη κλωστή. Η ποδιά στερεωνόταν με τη ζώνα. Η νύφη μ' αυτή φο ρούσε στα πλάγια 2 μεταξωτά μαντήλια. Ηταν πολύ ωραίο ρούχο η ποδιά η σιαγιακένια. Ο ι μεταξωτές και οι αλατζένιες ποδιές ήταν χρωματιστές, συνήθως ροζ. Στην κορυφή έφτιαχναν μερικές δίπλες και 2 σκοινιά για να τη δένουν. Στο στρίφωμα τη στόλιζαν με φαρδιά δαντέλα πόντους πλατιά, τη " λ έ ζ α ". Ηταν φτιαγμένη με "τέλι" δηλ. είχε μέσα αρκετό χρυσό και ραβόταν από την ίδια τη νοικοκυρά ή από μοδίστρα. Ο ι αρραβωνιασμένες φο ρούσαν λινές ποδιές, μάλλινες φορούσαν όλες οι γυναί κες. Συνέχεια στην οελίδα 6

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή-

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή- αρ. αδείας 01-8652 KKA ΙΛΙΟΥ 179 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΦΥΛΛΟ 1ο 12ο ΦΥΛΛΟ -IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 32 ο Αρ. Φύλλου: 124 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα

Διακοπές με την γιαγιά και τον παππού στο χωριό

Διακοπές με την γιαγιά και τον παππού στο χωριό TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 33 ο Αρ. Φύλλου: 129 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Αρ. Φύλλου 73 Έτος Ιδρύσεως 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α ΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΤΩΝ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Ο Άγιος Χριστόφορος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Μεγαλομάρτυρες της χριστιανοσύνης.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α ΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΤΩΝ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Ο Άγιος Χριστόφορος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Μεγαλομάρτυρες της χριστιανοσύνης. ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΣΑ ΛΟΥ ΡΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΣΑ ΛΟΥ ΡΟΥ ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ύ στερα από πρωτοβουλία

Ύ στερα από πρωτοβουλία 4199 ˆ. ÂÓÙ appleô : 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ.10677 Τηλ: 210-3831446 - 210-5025251 http://www.geocities.com/tokakouri

Διαβάστε περισσότερα

Λαογραφικό Μουσείο Καστανιάς

Λαογραφικό Μουσείο Καστανιάς TΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 443 ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 01-4020 Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 34 ο Αρ. Φύλλου: 133 Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2012 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα που η χώρα μας βρίσκεται σ αιχμαλωσία

Τώρα που η χώρα μας βρίσκεται σ αιχμαλωσία ΙΛΙΟΥ 91 Kωδικός 013622 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 114 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμνήσεις από τη διαμονή μου στη Χρύσω Του αείμνηστου Σταύρου Μπακόλα

Αναμνήσεις από τη διαμονή μου στη Χρύσω Του αείμνηστου Σταύρου Μπακόλα XRYSIOTIKA 67-4xr._Layout 1 02/02/2012 6:42 ΜΜ Page 1 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Κωδικός: 4683 Ασπροποτάμου Αγράφων ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 4188 ΧΡΥΣΩ Φουρνά Απεραντίων Βίνιανης Κτημενίων Φραγκίστας Καρπενησίου ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό ΑΙΟΛΟΥ ΙΛΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) ΕΤΟΣ ΦΥΛΛΟ 1ο ΦΥΛΛΟ 10ο - IANOYAΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 5ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ. ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΑΙΩΝ (Αχαΐας) ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ Θεμιστοκλέους 4 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Αριθμός φύλλου 40

ΤΑ ΝΕΑ. ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΑΙΩΝ (Αχαΐας) ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ Θεμιστοκλέους 4 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Αριθμός φύλλου 40 ΚΕΜΠΑ Κωδικός: 017106 4108 ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΑΙΩΝ (Αχαΐας) ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ Θεμιστοκλέους 4 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. οι συνδημότες μας που διακρίνονται

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. οι συνδημότες μας που διακρίνονται ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Αρ. Φύλλου 85 Έτος Ιδρύσεως 1993

Διαβάστε περισσότερα

H Καρτέρη. Στη μνήμη της αγαπημένης και αλησμόνητης μάνας μου Αικατερίνης Σοφιανίδου-Τσινάκ (εκατό χρόνια από τη γέννησή της 1897-1997)

H Καρτέρη. Στη μνήμη της αγαπημένης και αλησμόνητης μάνας μου Αικατερίνης Σοφιανίδου-Τσινάκ (εκατό χρόνια από τη γέννησή της 1897-1997) H Καρτέρη Στη μνήμη της αγαπημένης και αλησμόνητης μάνας μου Αικατερίνης Σοφιανίδου-Τσινάκ (εκατό χρόνια από τη γέννησή της 1897-1997) Όλοι την έλεγαν Καρτέρη, ακόμα και τα παιδιά της. Μιά φορά η αδελφή

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασε το πιο δύσκολο τρίμηνο του χωριού μας, ένας ακόμα χειμώνας με δυο διαφορετικά

Πέρασε το πιο δύσκολο τρίμηνο του χωριού μας, ένας ακόμα χειμώνας με δυο διαφορετικά ÍÝá ÍÝá ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 43 ΤΙΜΗ 5 Ευρώ - Τριμηνιαία έκδοση ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧ.ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡ. ΑΔ. 4 ΕΛΛΑΣ - HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. «Αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. «Αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2011, Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3303.455 - ΧΡΟΝΟΣ 29ος - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 - ΦΥΛΛΟ 102

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3303.455 - ΧΡΟΝΟΣ 29ος - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 - ΦΥΛΛΟ 102 KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3303.455 - ΧΡΟΝΟΣ 29ος - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Οπατέρας του Ιωάννη Πήλικα

Οπατέρας του Ιωάννη Πήλικα ΙΛΙΟΝ 77 ΚΩΔΙΚΟΣ: 214045 ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΥΜΗ TΡΙΜΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕNΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ετος ίδρυσης 1977 - Γραφεία: Ανδρονιάνοι Κύμης Εύβοιας

Διαβάστε περισσότερα