Πα ρ α σχολή μ. ατα ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πα ρ α σχολή μ. ατα ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ"

Transcript

1 Πα ρ α σχολή μ. ατα ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΟΛΙΕΡΟΥ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΠΟ ΤΟ 1921 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, 6ταν άπο τα κατάλοιπα τοΰ Σπυρίδωνος Λάμπρου δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Λεος r Ελλην ο μνήμων ίνα. σημείωμα του, πώς στο Βρετανικό Μουσείο σώζονται δύο χειρόγραφα πού περιέχουν κωμωδίες του Μολιέρου μεταφρασμένες στα νεοελληνικά. 1 Πρόκειται για χειρόγραφα του 18ου αιώνα πού στο Βρετανικό Μουσείο έχουν τους ταξινομικούς αριθμούς Additional 8242 καί 8243 και σώζουν μεταφρασμένα τα έργα του Μολιέρου «Κωμωδία του αναίσθητου» (L'Étourdi) και «Ό κατά φαντασίαν κερατοφόρος» (Sganarelle ou le cocu imaginaire) αντίστοιχα. ^ Ο Σπ. Λάμπρος είχε αντιγράψει καί δσα αναγράφονται στο φ. 1 Γ του πρώτου χειρογράφου, του Add. 8242: Κωμψδίαι τον Μολιέρ, φραντζέζον αρίστου κωμωδοποιον, μεταφρασθεΐσαι εκ της Ιταλικής φωνής εις την ρωμεϊκψ άπλην παρά "Ιωάννου Τάλη Βατάχου των Άπρώτων, δια προσταγής τοϋ υψηλοτάτου και θεοσεβεστάτου αύοέντου και Ίίγεμόνος πάσης Ούγκροβλαχίας κυρίου κυρίου^ ΊοΑννου Κωνσταντίνου Νικολάου Βοεβόδα Μαυροκορδάτου ετει δεκάτω της 'Ηγεμονίας της αύτοϋ ύψηλότητος. "Εν Βουκονοεστίω awaa"> ι ψ [1741]. ' * Δηλώνεται λοιπόν με σαφήνεια πώς κοομωδίες του Μολιέρου μεταφράστηκαν απο την ιταλική γλώσσα το 1741 στο Βουκουρέστι άπο τον 'Ιωάννη Ράλη «δια προσταγής» του ήγεμόνος Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου. Εύλογο ήταν να εικάσει κανείς πώς τα χειρόγραφα αυτά, πού βρίσκονται τώρα στο Βρετανικό Μουσείο, άνηκαν κάποτε στή βιβλιοθήκη των Μαυροκορδάτων. Την εικασία αυτή τη θεμελίωσε καλύτερα το 1970 ή Λουκία Δρούλια, όταν παρατήρησε πώς «τα δύο αυτά χειρόγραφα, όπως προδίδουν τα σβησίματα, οι διορθώσεις καί οι συμπληρώσεις στα διάστιχα, είναι αυτόγραφα του μεταφραστή», 2 δεν είναι δηλαδή μεταγενέστερα 1. Νέος Έλληνομνήμων 15 (1921) Σε ανακοίνωση της στο Συμπόσιο «Ή εποχή των Φαναριωτών». Βλ. στα Πρακτικά -ου δημοσιεύτηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα: Loukia Droulia, «Molière traduit en grec, (Présentations de deux manuscrits)», Σνμπόαιον 'H εποχή των Φαναριωτών, Όκτοβοίον 1970, Θεσσαλονίκη 1974, σ Το κεί-

2 374 Ο Ε Ρ Λ Ν Ι Σ Τ Π Σ, 21 (1997) αντίγραφα άλλα τα χειρόγραφα πού δημιουργήθηκαν άπο την επιθυμία του ηγεμόνα, χειρόγραφα πού, προφανώς, περιήλθαν αμέσως στη βιβλιοθήκη του. Στο μεταξύ στα 1952 ό Marcel Richard, δημοσιεύοντας μια συνοπτική περιγραφή των ελληνικών χειρογράφων πού σώζονται στο Βρετανικό Μουσείο, είχε προσθέσει τις πληροφορίες δτι τα δύο αυτά χειρόγραφα προέρχονται άπο τη βιβλιοθήκη του Lord Guilford και εισήχθησαν στο Βρετανικό Μουσείο το "Εχουν έτσι προσδιορισθεί δύο βέβαιοι κρίκοι στην ιστορία των δύο αυτών χειρογράφων πριν περιέλθουν στο Βρετανικό Μουσείο: βιβλιοθήκη Μαυροκορδάτων, βιβλιοθήκη Guilford. 4 'Ωστόσο ένα παλαιογραφικο τεκμήριο, πού σώζεται στα πρώτα φύλλα του χειρογράφου Add και πού κανείς, οσο ξέρω, δεν το αξιοποίησε ως τώρα, μας επιτρέπει (α) να αποκαταστήσουμε έναν ακόμα v^iy.o στην ιστορία του, άλλα και (β) να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια δ.τι ό μεταφραστής 'Ιωάννης Ράλης έγραψε, δπως και (γ) να εντοπίσουμε για πρώτη φορά ένα φιλολογικό πόνημα ενός μεγάλου συλλέκτη χειρόγραφων και έντυπων βιβλίων πού έζησε τον 18ο αι., του Νικολάου Καρατζά. "Οσοι περιέγραψαν και μελέτησαν το χειρόγραφο υπέθεσαν πώς το χέρι πού έχει γράψει το κείμενο της μετάφρασης έχει γράψει καί οσα περιέχονται στα δύο πρώτα φύλλα, όπως, για παράδειγμα, κάποια βιογραφικά στοιχεία πού παραδίδονται για τον Μολιέρο. Ή Λουκία Δρούλια σημειώνει: Ό μεταφραστής 'Ιωάννης Ράλης, ((δπως φαίνεται και άπο το "βιογραφικό σημείωμα" πού προτάσσει στην αρχή τού κώδικα Additional 8242, γνώριζε καλά ποιες θεωρούνταν ο'ι καλύτερες κωμωδίες τού γάλλου συγγραφέα...». 5 Τήν 'ίδια πεποίθηση εκφράζει και ή "Αννα Ταμπάκη πού μενο της ανακοίνωσης, μεταφρασμένο στα ελληνικά, δημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Ό πρώτος Μολιέρος ελληνικά πριν 233 χρόνια στο Βουκουρέστι» στο περιοδικό Θέατρο τχ. 37 (1974) 47-51, εμπλουτισμένο με πανομοιότυπα άπο τα χειρόγραφα. Το χωρίο στις σ. 417 καί 49 αντίστοιχα. 3. Marcel Richard, Inventaire des manuscrits grecs du British Museum, ΙΙαρίσι 1952, σ. 10 πβ. καί δσα αναφέρονται στις σ. Χ-ΧΙ. Σύμφωνα με τα στοιχεία πού δίνει ό ΐδιος συγγραφέας στο έργο του Repertoire des Bibliothèques et des Catalogues de manuscrits grecs (ΙΙαρίσι , σ. 146), μια συνοπτική παρουσίαση καί των δύο αυτών χειρογράφων είχε δημοσιευτεί στον συνοπτικό κατάλογο τοΰ Βρετανικού Μουσείου List of Additions made to the Collections in the British Museum in the Year 1831, Λονδίνο Για τήν τύχη της βιβλιοθήκης Guilford καί του τρόπου πού τα χειρόγραφα της συλλογής περιήλθαν στο Βρετανικό Μουσείο βλ. Δρούλια, στο ϊδιο, καί πρόσφατα για τήν ιστορία τής βιβλιοθήκης αυτής, Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, «Ή βιβλιοθήκη Guilford», Ό Ερανιστής 20 (1995) Loukia Droulia, ε.ά., σ. 416 καί σ. 48 τής απόδοσης τής άνακοίν(οσης στα ελληνικά.

3 ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 375 πρόσφατα εξέδωσε, με μακρά Εισαγωγή, οσα περιέχονται στα δύο αυτά χειρόγραφα: Ό μεταφραστής 'Ιωάννης Ράλης «αρκέστηκε [...] να εφοδιάσει το κείμενο του με Ινα σύντομο βιογραφικό σημείωμα ενημερωτικού χαρακτήρα». 6 "Οσα όμως περιέχονται στα δύο πρώτα φύλλα του χειρογράφου δεν είναι γραμμένα με το χέρι του μεταφραστή αυτό το χέρι πού έ'χουμε δεχθεί πώς έγραψε το κείμενο της κωμωδίας ούτε είναι δικά του πονήματα. Είναι γραμμένα με το χέρι ενός από τους μεταγενέστερους κτήτοοες του χειρογράφου, του Νικολάου Καρατζά. Ή ίδιότυταη γραφή του Καρατζά προδίδει εύκολα την ταυτότητα του. 7 Παράλληλα, συναντούμε και στο χειρόγραφο αυτό την πάγια συνήθεια του νά εμπλουτίζει τα χειρόγραφα πού αποκτούσε με Πίνακα περιεχομένων καί σημειώματα σχετικά με τους συγγραφείς καί τα έργα πού περιέχονταν στο νέο του απόκτημα. "Ας δούμε μερικά παραδείγματα. ' Οταν ό Νικόλαος Καρατζάς απέκτησε τον λεγόμενο ((κώδικα τού Τέρακος», προσέθεσε στην αρχή ένα τετράφυλλο, στο όποιο έγραψε με το χέρι του (α) τήν επιγραφή τού χειρογράφου, (β) όσες πληροφορίες συγκέντρωσε για τον Τέρακα καί (γ) τον Πίνακα των περιεχομένων στο χειρόγραφο. 8 Τήν 'ίδια τακτική άκο?.ούοησε Οταν κατόρθωσε νά αποκτήσει ένα βυζαντινό χειρόγραφο άπο τή βιβλιοθήκη τού Καντακουζηνού, πού περιείχε ένα Ψαλτήρι. Το θέμα τού χειρογράφου δεν χρειαζόταν πολλές διευκρινίσεις, άλλα συγκέντρωσε καί έγραψε πολλές πληροφορίες για τον περίφημο Μιχαήλ Καντακουζηνό, τον πιο διάσημο ί'σως άπο τους κτήτορες τού χειρογράφου. 9 Το ίδιο φαινόμενο παρατηρούμε και στο χειρόγραφο Vinci. Suppl. gr. 191 πού πρόσφατα αποκαλύφθηκε πώς άνηκε κάποτε, καί αυτό, στή βιβλιοθήκη τού λόγιου Φαναριώτη "Αννα Ταμπάκη, «Ό.Μολιέρος στή φαναριώτικη παιδεία. Τρεις χειρόγραφες μεταφράσεις», Τετράδια 'Εργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ 14, ΆΟήνα 1988, σ. 37. Το τρίτο χειρόγραφο πού δηλώνει ό υπότιτλος του δημοσιεύματος είναι το χειρόγραφο 1030 της Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής Ακαδημίας 7. Δείγμα τής γραφής του δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στή μελέτη τού Χ. Γ. Πατρινέλη, «Πατριαρχικά γράμματα καί άλλα έγγραφα καί σημειώματα τού IÇ'- III' αιώνος εκ τού κωδικός τού Ίέρακος», 'ίϊτιετηρίς τον Μεσαιωνικοί' Αρχείου 12 (19G2), φωτογραφία μεταξύ των σελίδων 144 καί 145. 'Έκτοτε έχουν δημοσιευτεί εξι ακόμα, άπο χειρόγραφα πού αποκαλύφθηκε πώς άνηκαν στή βιβλιοθήκη του. 8. "Οπως είναι γνωστό, το χειρόγραφο αυτό βρίσκεται σήμερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη με τον ταξινομικό αριθμό Βλ. σχετικά G. Κ. Papazoglou, «Un manuscrit inconnu provenant de la Bibliothèque de l'archonte phanariote Nikolaos Karatzas», Reçue des Études Byzantines 49 (1991) Το χειρόγραφο αυτό βρίσκεται σήμερα στή Βιβλιοθήκη τού Πανεπιστημίου τού Harvard με τον ταξινομικό αριθμό Β. L. Fonkic, ((Eine Wiener Sammelhandschrift von Nikolaos Kara-

4 Ο EP ANI ΣΤ IL Σ, 21 (199: ν^ν- jr.. ^ _< >; **»t «^»f 4.^Ί" R 5 ^S!H T*s 4!" *-. "'; 4T^ %.6, ' a. BS '" 5 ': ;$,»s -? st up «i ^ <5 - ; Ί ^ v -v, - Î 4 ^ 5? *S à, L i" -S.5, "? 'I âs*t K^"> ^< X. *ï\ -CD Λ b ι?ξ feî *-^ς h ^ S? li '^^ h» i r ί^?*» "^ Va U-, V, 4* j^*3 e li i!, ^ Si.f 5 -Jt 1*2; e- r 5 \ ^»V 'a,3*1 i-, s ί Ρ _ "s. &rs t-:. f- ί Λ if ' ϊ.--» t**i Γ

5 ΠΑΡΑΣΧΟΑΙΙΜΑΤΑ 377 Στην περίπτωση του Add προσέθεσε ενα δίφυλλο, στο οποίο έ γραψε με το χέρι του την επιγραφή του χειρογράφου, προσέθεσε βιογραφικά και άλλα στοιχεία για τον συγγραφέα του ίργου άλλα. καθώς στην περίπτοοση αύτη ενα ήταν το περιεχόμενο έργο, δεν συγκρότησε Πίνακα περιεχομένου. Το κείμενο του μεταφραστή άρχιζε πια άπο το φύλλο 3 verso με την επιγραφή: Μολιέρου κωμωδιών τόμος α. Κωμωδία τον αναίσθητου. Κατά συνέπεια, το χειρόγραφο Add και πιθανότατα και το Add πέρασαν άπο τη βιβλιοθήκη του Νικολάου Καρατζά πριν αγοραστούν άπο τον Frederic North, τον μετέπειτα λόρδο του Γκίλφορδ, για να περιέλθουν τελικά στο Βρετανικό Μουσείο. "Αν δεχθούμε πώς τα χειρόγραφα αυτά κοσμούσαν τή βιβλιοθήκη των Μαυροκορδάτων, το όριο post quem για την απόκτηση τους άπο τον Νικόλαο Καρατζά αποτελεί ό χρόνος πού πουλήθηκε ή περίφημη αυτή βιβλιοθήκη. 11 Κατ' επέκταση, ή χρονολογία θανάτου τού λόγιου Φαναριώτη και ή διάλυση της σημαντικής βιβλιοθήκης του αποτελούν το terminus για τήν αγορά του άπο τον Γκίλψορ(). Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, ό Καρατζάς πέθανε μετά τον 'Απρίλιο τού 1786 και πριν άπο το J "Ας σημειοοθεΐ πάντο^ς απλώς έδύ) επειδή αποτελεί αντικείμενο άλλης εργασίας πώς δεν είναι τα δύο αυτά χειρόγραφα εά μόνα τεού 7:έρασαν άπο τή βιβλιοθήκη Καρατζά στη βιβλιοθήκη Γκίλφορδ. Η αποκά?α>ψη της ταυτότητας εκείνου πού έγραψε, στα πρώτα φύλλα τού χειρογράφου, τα σχετικά με τή ζωή και εο θάνατο τού Μολιέρου τού Νικολάου Καρατζά μάς επιτρέπει να περιορίσουμε τή γλίοσσομάθεια τού μεταφραστή 'Ιωάννη Ράλη στην ιταλική γλώσσα και να OLpo\iy.z έτσι τα διλήμματα πού είχαν δημιουργηθεί στην έρευνα. 'Εξηγούμαι. ΤΙς κωμωδίες τού Μολιέρου ό 'Ιωάννης Ράλης τις μεταφράζει «εκ της ιταλικής φωνής», δπως ρητά αναφέρεται στο σν^μείοομα τού φ. Ι 1 ', άλλα και όπως συνάγεται άπο εσωτερικά τεκμήρια πού έφερε στο φώς ή έρευνα. 13 "Οσα όμως αναγράφονται για τον Μολιέρο στα φ. 1 ν -2 Γ προέρχονται, όπως εντόπισε ή ".Αννα Ταμπάκη, άπο γαλλικά δημοσιεύματα. 14 "Εχοντας όμως ως τώρα αποδεχθεί τήν ιδέα πώς το Ι'διο πρόσωπο πού μεταφράζει γράφει καί τα σχετικά με τον Μολιέρο, το πρόσωπο αυτό, δηλαδή ό 'Ιωάννης Ράλης. έπρεπε να γνωρίζει καί ιταλικά καί γαλλικά. 'Εφόσον όμως ό Izas. Cod. Vind. Suppl. gr. 191», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik Άνδριάς. Herbert Hunger zum 80. geburtstag 44 (1994) Για τή βιβλιοθήκη των Μαυροκορδάτων βλ. τήν πρόσφατη μελέτη του Andrei Pippidi, «Manuscritos byzantinos delà biblioteca de los Mavrocordato», 'Επίγειος ουρανός, El ciclo en la tierra. Estudios sobre el Monasterio bizantino, Μαδρίτη σ , καί τήν εκεί αναφερόμενη βιβλιογραφία. 12. Βλ. Μάχη Παΐζη-'Αποστολοπούλου, «Δημήτριος Ραμαδάνης. "Ενας ιστοριογράφος του 18ου αιώνα σε αφάνεια», Ό 'Ερανιστής 20 (1995) Loukia Droulia, ε.ά., σ. 417 καί σ. 49 της απόδοσης της ανακοίνωσης στα ελληνικά. 14. "Ε.ά.. σ

6 378 Ο Ε Ρ Λ Ν Ι Σ Τ Η Σ, 21 (1997) μεταφραστής γνώριζε και τις δυο γλώσσες, γιατί άραγε να μεταφράζει Μολιέρο άπο τα ιταλικά και οχι άπο τη γλώσσα τού πρωτοτύπου, την όποια υποτίθεται οτι γνώριζε ; Ό 'Ιωάννης Ράλης ιταλικά φαίνεται πώς γνώριζε καλά εκείνη την εποχή και άπο αυτή τη γλώσσα μετέφρασε το 1741 στο Βουκουρέστι κωμωδίες του Μολιέρου. Την 'ίδια εποχή (1741) έχουμε στή Βασιλεία τήν έκδοση, στα γαλλικά, των 'Απάντων του Μολιέρου, έκδοση πού περιείχε 10 και το «Έπιτάφιον» επίγραμμα του. Αυτό το επίγραμμα μεταφράστηκε στα νεοελληνικά και αναγράφεται στο φ. 2 Γ του χειρογράφου. Δεν έχει όμως να κάνει με τον 'Ιωάννη Ράλη, άλλα με τον μετέπειτα κτήτορα του "/ειρογράφου. τον Νικόλαο Καρατζά. Φτάσαμε έ'τσι στο τελευταίο στοιχείο πού μας προσφέρει το γεγονός πώς μεταφράσεις έ'ργων του Μολιέρου πέρασαν άπο τά χέρια του Καρατζά και έμειναν για ενα διάστημα στή βιβλιοθήκη του. Για τή βιβλιοθήκη και τή λογιοσύνη του Νικόλαου Καρατζά έχουν γραφτεί πολλά. 16 Δεν είχαμε ωστόσο εντοπίσει ένα δικό του πνευματικό πόνημα, κάτι πού να δείχνει πώς δεν ασχολούνταν μόνο με τήν επεξεργασία των χειρογράφων πού αποκτούσε ή συγκροτούσε ό 'ίδιος άλλα και με μια πιο ενεργητική φιλολογική ενασχόληση. Ή έμμετρη απόδοση στα νεοελληνικά τού «Επιταφίου» τού Μολιέρου 17 είναι 'ίσως το πρώτο δείγμα της φιλολογικής του παραγωγής. Το παραθέτω μαζί με το γαλλικό πρωτότυπο. Passant, ici repose un qu'on dit être mort..je ne sai s'il l'est, ou s'il dort : Sa maladie imaginaire Ne pent pas l'avoir fail mourir; C'est un tour qu'il joue à plaisir; Car il aimoit à contrefaire. Τάχα τωόντι νάν νεκρό' ό κείμενος ενταύθα, ή τοΰτο μόνον λέγεται, ύπνώττει δέ ό φίλος; Αέν εΐναι λέγω δυνατόν ή κατά φαντασίαν ασθένεια του θάνατον νάπέφερε πάραυτα. Κανέν παιγνίδι εΐν' εδώ, όπου αυτός δ μίμος, φίλος της ύποκρίσεως, δια ψυχαγωγίαν 15. Σύμφωνα με τήν επισήμανση της "Αννας Ταμπάκη, στυ ϊδιο. Πραγματικά αντίτυπο αυτής της έκδοσης σώζεται και στην 'Αθήνα, στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη (Χ. Φ. 2599), δπου στο τέλος του τέταρτου τόμου υπάρχει ενα «Recueil des Epigrammes, Epitaphes, ou autres Pièces en A'ers, tant Eatines que Erançoises, Failes par divers Auteurs, sur Monsieur de Molière, et sur sa mort» (σ ). 'Ανάμεσα τους, στή σ. 541, το επίγραμμα πού μας ενδιαφέρει. 16. Βλ. δσα αναφέρει ό Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Δύο κώδικες της Βιβλιοθήκης Νικολάου Καρατζά», Ίίττετηρίς [Παρνασσού] 8 (1904) 6, και πρόσφατα δσα αναφέρονται στή μελέτη των Α. Ε. Άποστολόπουλου -H.A. Μιχαηλάρη - Μάχης Πα'ί'ζη, «"Ενα περιώνυμο νομικό χειρόγραφο πού έλάνοανε: το "χειρόγραφον Ε, τού Εερασίμου Αργολίδος". "Ενας άγνωστος κώδικας τού Νικολάου Καρατζά», 'Ελληνικά 45 (1995) Θυμίζω πώς ο'ι κωμωδίες τού Μολιέρου, πού περιέχονται και στα δύο χειρόγραφα, είναι μεταφρασμένες σε πεζό λόγο.

7 ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 379 Quoi qu'il en soit, ci gît Molière; ώς χριστός τις Κωμωδός καμώνεται και κάμνει. Comme il étoît grand Comédien, "Αν υποκρίνεται νεκρόν, άριστ' επιτυγχάνει. S'il fait le mori, i! le fait bien. "Οπως κιάν εΐν' ο Μολιέρ εκείνος κεΐτ' ενταύθα. Λ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ "ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΕΣ" ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ TOT ΜΟΛΙΕΡΟΥ Το χφ. III.284 της Βιβλιοθήκης «M. Eminescii» του 'Ιασίου Ο ΠΟΛΙΤΙΣ.ΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ των πάλαι ποτέ Παραδουνάβιων 'Ηγεμονιών εξακολουθεί να επιφυλάσσει στον ερευνητή ευχάριστες εκπλήξεις. Σ' αυτές τις προνομιακές περιοχές, ή μικτή έλληνορουμανική κοινωνία έστρεψε άπο ενωρίς το ενδιαφέρον της σε κλασικά έ'ργα της νεώτερης ευρωπαϊκής αφηγηματικής λογοτεχνίας καθώς και σε κείμενα της νεώτερης δραματουργίας. Οι ποικίλες χειρόγραφες μεταφράσεις πού εκπονήθηκαν μέσα στον 18ο αιώνα και στίς πρώτες δεκαετίες του 19ου εξακολουθούν να αποτελούν ένα ανοιχτό και προκλητικό πεδίο έρευνας και μελέτης. "Ηδη σέ παλαιότερη επίσκεψη μου, το 1992, στην Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 'Ακαδημίας, διατρέχοντας τα άκαταλογογράφητα ελληνικά χειρόγραφα, βρέθηκα μπροστά σ' έναν σταχωμένο κώδικα του 18ου αιώνα, 1 πού περιέχει ολόκληρο το β' τμήμα του Δον Κιχώτη, σέ ελληνική μετάφραση, ή οποία πρέπει να βασίστηκε σέ ιταλικό ενδιάμεσο. Το πόνημα εμφανώς εντάσσεται σέ μία σειρά φαναριώτικων κωδίκων πού περιέχουν αποσπάσματα του έργου του Θερβάντες 2 και τοποθετείται κατά πάσα πιθανότητα χρονολογικά στην περίοδο ηγεμονίας τών δύο «μεγάλων» Μαυροκορδάτου, του Νικολάου ή του Κωνσταντίνου, ανήκει μέ άλλα λόγια στην μεταφραστική παράδοση ιού πρώτου μισού του 18ου αιώνα ΓΙρόκειται για το Ms. Gr. 1479, 530 φφ. 2. Σχετικά μέ τις παλαιότερες, χειρόγραφες μεταφράσεις σε ελληνική γλώσσα του θεμελιώδους αύτοΰ έργου της ευρωπαϊκής αφηγηματικής παράδοσης, βλ. Λουκία Δρούλια, «'Ελληνική μετάφραση του Δον Κιχώτη (ΙΙεριγραφή ένας κώδικα))), Ό 'Ερανιστής Δ' (1966) 25-29' και Ριώργος Κεχαγιόγλου, (('II πρώτη γνωστή νεοελληνική μετάφραση του Δον Κιχώτη», Αριστοτέλειο ΙΙανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 'Επιστημονική 'Επετηρίδα Φιλοσοφικές Σχολής. Τιμητικός τόμος στη μνήμη Σταμάτη Καρατζά, Θεσσαλονίκη 1990, σ "Κχω πραγματευθεΐ το θέμα αυτό στην ανέκδοτη ακόμα εργασία μου (('Η δεξίωση τής δυτικής παιδείας μέσα άπο τις λογοτεχνικές μεταφράσεις: ή περίπτωση του Δον Κιχώτη^», εισήγηση στο Σεμινάριο στή μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, «Οι Φαναριώτες και οί απαρχές του Διαφωτισμού: ή συμβολή τών Μαυροκορδάτοον (28 Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου 1994)», πού όργάνο^σε το ΚΝΈ/ΕΙΕ, στην 'Αθήνα, σέ συ-

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 441 Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ Ι Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΣΤΑ ΤΕΑΗ του 19ου αιώνα περιέγραψε αναλυτικά ενα χειρόγραφο πού, με

Διαβάστε περισσότερα

Ο "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο

Ο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο Ο "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο Τα λιγοστά, άλλα σημαντικότατα για την ιστορική τους αξία, θεατρικά κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ TOT ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες μεταφράσεις του Νικόδημου 'Αγιορείτη, ό 'Αόρατος Πόλεμος του L. Scupoli και τα Γυμνάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΤ αναπτύσσετε!, δυναμικά ανάμεσα στον Ελληνισμό

ΗΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΤ αναπτύσσετε!, δυναμικά ανάμεσα στον Ελληνισμό ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΗΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΤ αναπτύσσετε!, δυναμικά ανάμεσα στον Ελληνισμό και. την Ευρώπη άπο το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα και έξης, ή βαθμιαία έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ "ΤΟ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ, έξ ών τα βιβλία βρύοντα το πνεύμα των ανθρώπων άρδεύουσι, το Συγγράφειν δηλ. καί το Μεταφράζειν... Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΟΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ στην παρούσα μελέτη τυπώθηκε

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΟΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ στην παρούσα μελέτη τυπώθηκε ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΟΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ στην παρούσα μελέτη τυπώθηκε στην Τεργέστη το 1832, χάρις στις εκδοτικές φροντίδες ενός πρώην μαθητή του συγγραφέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (1800)

Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (1800) ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (1800) Στή μνήμη τοϋ Νικόδημον, φτωχού τουρκόφωνου παραμυθά στό Νέβσεχίρ καί τελευταίας χαρούμενης άνάμνησης τοϋ πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού

ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού ((ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ» ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ (1820-1821) ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου την περίοδο του ελληνικού Διαφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ F.F. Bruce Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Είναι άραγε αξιόπιστα; ΑΘΗΝΑ 2000 σελ. 1 από 72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4 1. ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ για την πρώιμη ιστορία της Σχολής Κοζάνης

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ για την πρώιμη ιστορία της Σχολής Κοζάνης ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Άπο τον Γεώργιο Κονταρή ως τον Ευγένιο Βούλγαρη) ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ για την πρώιμη ιστορία της Σχολής Κοζάνης ήταν ως τώρα ή πολύτιμη διατριβή του λόγιου Κοζανίτη ιερέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΖΟΤΛΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TOT CHRISTIAN WOLFF

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΖΟΤΛΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TOT CHRISTIAN WOLFF ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΖΟΤΛΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TOT CHRISTIAN WOLFF Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΖΟΤΛΗΣ ή Τζαρτζούλης ή Τζερτζέλης (Μέτσοβο περ. 1706 -'Ιάσιο 1772) είναι ό σπουδαίος μαθητής του Μπαλάνου Βασιλόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΩΜΩΔΙΑ TOT ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

Η ΚΩΜΩΔΙΑ TOT ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ Η ΚΩΜΩΔΙΑ TOT ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΟΤ, 'Αντιπρόεδρος Λ. Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ, Γενιχός Γραμματέας Β. ΣΦΤΡΟΕΡΑΕ, Ταμίας Ν. ΓΊΑΠΑΝΤΩΝΙΟΤ, Μέλη ΜΑΝΌΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε. Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΑΙΑ ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΚΑΤΟ ΤΟΜΟ ΤΟΥ «Μ Ν Η Μ Ω Ν» ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 1984

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 36 Θεσμοί καΐ Ιδεολογία στή νεοελληνική κοινωνία ΜΑΧΗ ΠΑΙΖΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Παρασχέδια και μαρτυρίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠιΜΕΛΕια αφιερωματοσ - ΚΕιΜΕνα - ΣΥνΕντΕΥΞΕιΣ: ΣτΕΛιΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΕργΟ του Θ. ΠαγΩνη, τοιχογραφια Συνεντεύξεις Δημήτριος Καραμπερόπουλος Γιώργος Κοντογιώργης Έλενα Λαζάρ

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Ρίζου ορ(ρο)µούσης (1769-Πέστη 1841): η πολιτισµική ταυτότητα ενός θεσσαλού εµπόρου της ιασποράς. Στέση Αθήνη

Αλέξανδρος Ρίζου ορ(ρο)µούσης (1769-Πέστη 1841): η πολιτισµική ταυτότητα ενός θεσσαλού εµπόρου της ιασποράς. Στέση Αθήνη Αλέξανδρος Ρίζου ορ(ρο)µούσης (1769-Πέστη 1841): η πολιτισµική ταυτότητα ενός θεσσαλού εµπόρου της ιασποράς Στέση Αθήνη Η ελληνική διασπορά της Κεντρικής Ευρώπης, από τις τελευταίες δεκαετίες του 18 ου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ'

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ' Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ' Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ ΕΙΝΑΙ βέβαια γνωστός λόγιος της όψιμης περιόδου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, αλλά η πνευματική του δραστηριότητα απ' ό,τι γνωρίζουμε ώς

Διαβάστε περισσότερα

Την άνοιξη τοϋ 1962, πριν καλά καλά έρόει ό διορισμός μου ως βοηδοϋ

Την άνοιξη τοϋ 1962, πριν καλά καλά έρόει ό διορισμός μου ως βοηδοϋ Χρίστος Πατρινελης (1929-2009): Στοχαστικός και Χαριεις1 τοϋ I. Κ. Χασιώτη Την άνοιξη τοϋ 1962, πριν καλά καλά έρόει ό διορισμός μου ως βοηδοϋ της έδρας της Ιστορίας των Μέσων κα'ι Νεώτερων Χρόνων της

Διαβάστε περισσότερα

Βυζάντιο και ευρωπαϊκή Αναγέννηση

Βυζάντιο και ευρωπαϊκή Αναγέννηση Βυζάντιο και ευρωπαϊκή Αναγέννηση Κύριος Ερευνητής Στέλιος Λαμπάκης στο ΙΒΕ/ΕΙΕ ο θέμα της συμβολής των Βυζαντινών λογίων στην ιταλική και κατ' επέκτασιν στην ευρωπαϊκή αναγέννηση, γεγονός αναμφισβήτητο,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΙΛΗΤΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΙΛΗΤΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΙΛΗΤΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Στή μνήμη τής Δέσποινας Θεμελή-Κατηφόρη Στην απόφαση μου να προχωρήσω στην έκδοση των δύο εκθέσεων του Χριστόφορου Φιλητά,

Διαβάστε περισσότερα

Α' Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων 1

Α' Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων 1 ΟΙ «ΛΟΓΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο «ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ» ΤΟΥ ΑΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ (Σημεία επαφής και στοιχεία παράλληλα) Μια πνευματική ενασχόληση μου με υποχρέωσε να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΤΟΥ 1797.

ΤΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΤΟΥ 1797. ΟΛΓΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΤΟΥ 1797. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ι. Στα 1797 ό Ρήγας τύπωσε στη Βιέννη ένα μονόφυλλο με εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και

Διαβάστε περισσότερα

À º ƒ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

À º ƒ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ À º ƒ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 11 2012 OLESIA FEDINA ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΟΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΤΣΗ BART SOETHAERT ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ Χ.Λ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ "Ενα κεφάλαιο : Κωνσταντίνος Άσώπιος

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Ενα κεφάλαιο : Κωνσταντίνος Άσώπιος ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ "Ενα κεφάλαιο : Κωνσταντίνος Άσώπιος Ή γνώμη πού επικρατεί για την ελληνική παιδεία, πώς «άνθισε στο φως της γαλλικής παιδείας», είναι «συγκεχυμένη» αν και «αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TONIA ΚΙΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το έτος 1892 αποτελεί ενα χρονικό ορόσημο για την Ιστορία των βυζαντινών σπουδών. Τη χρονιά αυτή, ιδρύθηκε ή έδρα μέσης και νεώτερης

Διαβάστε περισσότερα

Μακεδονικές Ημέρες (1932-1939, 1952-1953): η διαμόρφωση του νεωτερικού λόγου στην πρωτεύουσα του βορρά και οι μεσοπολεμικές πνευματικές αναζητήσεις

Μακεδονικές Ημέρες (1932-1939, 1952-1953): η διαμόρφωση του νεωτερικού λόγου στην πρωτεύουσα του βορρά και οι μεσοπολεμικές πνευματικές αναζητήσεις - 1 - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Τίτλος: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα» Κατεύθυνση: Nεοελληνική Φιλολογία Δ Ι Π

Διαβάστε περισσότερα

in ενώνει Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών

in ενώνει Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών Μ γ., \ - K ν in ενώνει Σπύρος Ν. Τρωιάνος Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών /H πό άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο επίσημα χείλη ακούγεται - σε συχνότητα βέβαια, πρέπει να παραδεχθώ, ανάλογη με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΛΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Επιμέλεια: Γιώργος Ν.

ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΛΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Επιμέλεια: Γιώργος Ν. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΛΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Γιώργος Ν. Βλαχάκης ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΙΕθΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 17-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ 26 Οκτωβρίου 2011 (54η επέτειος θανάτου του Νίκου Καζαντζάκη) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ Νίκος Καζαντζάκης,

Διαβάστε περισσότερα