ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ"

Transcript

1 ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν τα πρϊτα ςθμάδια μυρωδάτων ανκϊν και όλθ θ μζρα γζμιςε με χρϊματα και φωσ. Τα ςοκάκια τθσ Ακινασ ςιμερα είχαν κάτι διαφορετικό. Το αντίκριςμά τουσ μοφ προκαλοφςε μια χαρά πρωτόγνωρθ που γζμιηε τθν ψυχι μου. Μςωσ ςε αυτό ςυνζβαλε ο Άρθσ. Ποτζ ξανά δεν ζνιωςα τόςο ερωτευμζνθ ςτθ ηωι μου. Το άγγιγμά του ζκανε τθν καρδιά μου να φτερουγίηει. Κακϊσ ακοφμπθςα ςε μια γωνία ςτον Λερό Βράχο, ο Άρθσ ζγειρε προσ τον ϊμο μου. Το χρυςό φωσ του ιλιου μάσ υποδζχτθκε και μείναμε και οι δυο να κοιτάμε με μάτι αχόρταγο τθν ομορφιά του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, να ςυλλογιηόμαςτε και να αναπολοφμε. Ωςτόςο ςιμερα ο Άρθσ ιταν διαφορετικόσ, πολφ νευρικόσ. -Τι ζχεισ; ρϊτθςα. Στθν αρχι δίςταςε και αναςτενάηοντασ, με χείλια που ζτρεμαν από λφπθ απάντθςε: -Το βράδυ φεφγω και επιςτρζφω ςτθν Αγγλία με το Λόρδο Ζλγιν, Αριάδνθ, και με κλίψθ ςυνζχιςε, υπάρχουν κάποιεσ οικογενειακζσ υποκζςεισ που πρζπει να τακτοποιθκοφν όςο το δυνατόν ςυντομότερα. Στο άκουςμα αυτϊν των λόγων προςπάκθςα να διατθριςω τθν ψυχραιμία μου, αλλά ιταν αδφνατο. Όλοσ μου ο κόςμοσ κατζρρευςε ςε μια ςτιγμι. -Και εγϊ τι κα απογίνω; ρϊτθςα με μάτια δακρυςμζνα.

2 -Κα ςε δω ςφντομα, απάντθςε. Τα βίαια αυτά λόγια με χτφπθςαν κατάςτθκα, θ καρδιά μου ξαφνικά πάγωςε και ζμεινα αςάλευτθ να αντικρίηω τθν αςφγκριτθ ομορφιά του Παρκενϊνα. Το επόμενο πρωί τα ςφννεφα είχαν πυκνϊςει και είχαν κρφψει τισ λαμπερζσ θλιαχτίδεσ του ιλιου. Στθν πόλθ τθσ Ακινασ επικρατοφςε χάοσ. Όλοι είχαν πλθροφορθκεί τθ λεθλάτθςθ του Παρκενϊνα, του ναοφ που διατρανϊνει τον αξεπζραςτο νόμο του μζτρου, από το λόρδο Ζλγιν. Το προθγοφμενο βράδυ ο Ζλγιν ζλαβε φιρμάνι από το Σουλτάνο, να μελετιςει οποιαδιποτε γλυπτά ι επιγραφζσ ικελε από τθν Ακρόπολθ. Αυτόπτεσ μάρτυρεσ, τρζμοντασ ςφγκορμοι διθγοφνταν τι αντίκριςαν το βράδυ τθσ κλοπισ. Οι άντρεσ του Ζλγιν τεμάχιηαν αγάλματα, τα οποία αφαιρζκθκαν από τα βάκρα τουσ, μόνο και μόνο γιατί ιταν μεγάλα και δεν χωροφςαν ςτα κιβϊτια. Θ αγανάκτθςθ και ο κυμόσ ολοζνα και φοφντωναν και ζφταςαν ςτο αποκορφφωμα, όταν ζφταςε ςτα αυτιά των πολιτϊν ότι ο λόρδοσ Ζλγιν απομάκρυνε τα ζργα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ τζχνθσ από το φυςικό τουσ περιβάλλον, με ςκοπό να διακοςμιςει το νζο του ςπίτι. Τα μάτια μου μοφςκεψαν από τα δάκρυα. Θ λφπθ μου ιταν ανείπωτθ. Πϊσ μπόρεςε ο Άρθσ να μου το κάνει αυτό; Πϊσ ζνα άτομο που πίςτεψα και αγάπθςα όςο κανζναν άλλο με πρόδωςε; Τα ςυναιςκιματα ιταν αφόρθτα. Ζνιωκα εξαπατθμζνθ ωσ γυναίκα. Ατιμαςμζνθ και προδομζνθ ςε ζςχατο βακμό. Λζνε πωσ όταν ερωτεφεςαι, δεν βλζπεισ μπροςτά ςου. Αλλά πϊσ μπόρεςα να είμαι τόςο τυφλι; Να μθν καταλάβω πωσ ο Άρθσ με εκμεταλλεφτθκε; Θ οργι, το μίςοσ, θ αγανάκτθςθ όλο και φοφντωναν. Αιςκανόμουν ςυνεργόσ ςε αυτιν τθν ανίερθ πράξθ και προςβεβλθμζνθ ωσ Ελλθνίδα και ωσ λάτρθσ αυτοφ του λαμπροφ πολιτιςμοφ. Μακάρι να μθν είχα

3 νιϊςει ζτςι γι αυτόν τον Άγγλο, που λεθλάτθςε τον πολιτιςμό μασ. Θ δυςτυχία, θ αγωνία, θ απογοιτευςθ, θ μεταμζλεια με ϊκθςαν ζξω από τα ςφνορα τθσ ηωισ και των ανκρϊπων. Ζτςι, ζμεινα αςάλευτθ για πολλζσ ϊρεσ. Το ςοφρουπο ξζφτιςε και ιρκε θ νφχτα. Ιταν αργά πλζον. Πολφ αργά. Ωςτόςο, τίποτα απϋόλα αυτά δε ςταμάτθςε τον καλπαςμό των ςκζψεϊν μου και τθν αμαφρωςθ τθσ ψυχισ μου. Το όμορφο και ηεςτό καλοκαίρι με τα αςτείρευτα χρϊματα και τουσ ψικφρουσ του και με το απζραντο φωσ ζδωςαν τθ κζςθ τουσ ςε ζνα βαρφ και κρφο χειμϊνα, που πάγωνε όλο και περιςςότερο τθν καρδιά μου. Λζνε πωσ όταν θ ηωι κυλάει ευτυχιςμζνα, οι μζρεσ διαβαίνουν τόςο απαρατιρθτεσ, που αν ποτζ τισ ακροίςουμε, κα αποριςουμε από το μεγάλο αρικμό τουσ. Στθ δικιά μου περίπτωςθ, όμωσ, κάτι τζτοιο δεν ίςχυε, όςο δυνατά και να το αναηθτοφςα. Όςο περνοφν οι μζρεσ μζρεσ γεμάτεσ μοναξιά τόςο το οικοδόμθμα τθσ ψυχικισ μου ιςορροπίασ ςπάει ςε περιςςότερα κομμάτια. Ο καιρόσ περνοφςε, οι αντιδράςεισ και θ κλίψθ των ανκρϊπων ςτθν Ακινα ςυνζχιηαν να εντείνονται. Μια μζρα του Φεβρουαρίου ζλαβα γράμμα από τθν Αγγλία. Θ καρδιά μου ςκίρτθςε, δεν το κρφβω, αλλά το αίςκθμα οργισ δεν μποροφςε να κατευναςτεί. Οι κινιςεισ μου για να το ανοίξω ιταν γριγορεσ και θ αγωνία μου μεγάλθ. Το γράμμα ιταν από τον Άρθ, ο οποίοσ ζγραφε: ϋϋαγαπθτι Αριάδνθ, ςου γράφω από το ςυννεφιαςμζνο Λονδίνο, το οποίο ξζροντασ ότι είςαι μακριά μου, φαντάηει ακόμα πιο ςυννεφιαςμζνο. Η ηωι μακριά ςου είναι τραγικά δφςκολθ, κενι και ανοφςια. Σε παρακαλϊ, δζξου τθ ςυγγνϊμθ μου για τθν εςπευςμζνθ αναχϊρθςι μου και για τα ψζματα, τα οποία είπα. Ο

4 Έλγιν δεν είναι οικογενειακόσ μου φίλοσ, αλλά δουλεφω γι αυτόν. Είμαι ςυντθρθτισ μαρμάρων. Με λφπθ μου ςου ανακοινϊνω ότι τα μάρμαρα του Παρκενϊνα βρίςκονται ςε άκλια κατάςταςθ, γεγονόσ αναπόφευκτο, μιασ και είναι τοποκετθμζνα ςτα υγρά και βρόμικα αποκθκευτικά παραπιγματα του ςπιτιοφ του Έλγιν, με αποτζλεςμα να ςαπίηουν. Ο Έλγιν ψάχνει απεγνωςμζνα για αγοραςτι, αλλά θ τιμι των μαρμάρων είναι πολφ υψθλι και κανείσ δεν τα αγοράηει. Παρόλ αυτά, με εξοργίηει να βλζπω όλα αυτά τα κιβϊτια να βρίςκονται ςτθν αποκικθ του Burlington House και όχι ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον.ϋϋ Σταμάτθςα απότομα τθν ανάγνωςθ του γράμματοσ, μιασ και ζνιωςα ευχαρίςτθςθ, επειδι ο Άρθσ είχε τελικά ςυνείδθςθ και καταλάβαινε τθν αξία του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, ταυτόχρονα με ζνα ςυναίςκθμα απζχκειασ και αποςτροφισ για τουσ Άγγλουσ. Πϊσ μπόρεςαν να κλζψουν τα μάρμαρα και να τα παρατιςουν; Προςπάκθςα να κατευνάςω τα ςυναιςκιματά μου και τισ ςκζψεισ μου και ςυνζχιςα τθν ανάγνωςθ. ϋϋ Όμωσ, πιο πολφ πονάει θ απουςία ςου. Το αίςκθμα του να ςε αφινω πίςω μπορεί να ςυκρικεί μόνο με τον ξεριηωμό τθσ καρδιάσ από το ςτικοσ μου, γιατί μθν ξεχνάσ πωσ πατρίδα ςου είναι και εκεί που αγάπθςεσ και ερωτεφτθκεσ. Κοιτϊ πρόςωπα ανκρϊπων άγνωςτων και βλζπω τα δφο πανζμορφα μάτια ςου, αφινω τον άνεμο να με χτυπάει και νιϊκω τθν παρουςία ςου. Προςπακϊ να αναπνεφςω, μα το οξυγόνο μου βρίςκεται μακριά, ψάχνω λόγο να ξυπνιςω, μα κάκε αιτία που διψάω για ηωι βρίςκεται ςτα χείλθ ςου. Αγκομαχϊ να βγω ςτθν επιφάνεια αυτισ τθσ κάλαςςασ εξαντλθμζνοσ από απογοιτευςθ και ανυπζρβλθτα εμπόδια, προκειμζνου να αρπάξω τθ ςανίδα ςωτθρίασ μου. Εςζνα Μα θ κάλαςςα

5 είναι βακιά. Η κακθμερινότθτα ςτα ανάκτορα με ςκοτϊνει, γιατί ζχω μετανιϊςει. Η κλοπι των μαρμάρων, του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, αλλά και θ φυγι μου ιταν από τα μεγαλφτερα λάκθ που ζχω διαπράξει. Μια φωνι ςτο μυαλό μου ςυνεχίηει να επαναλαμβάνει το όνομά ςου. Θα καταφζρω να ςε ξαναςφίξω ςτθν αγκαλιά μου. Θα επιςτρζψω. Με οποιοδιποτε κόςτοσ Θα επιςτρζψω Θα ςε δω ςφντομα. ϋϋκα ςε δω ςφντομαϋϋ, είπε, ϋϋϋςε λίγο τελειϊνω τθν ξενάγθςθ, Μελίναϋϋ. Το μινυμα από το Κωμά ιρκε τθ ςτιγμι που κοντοςτάκθκα ςτθν κενι κζςθ των μαρμάρων του Παρκενϊνα. Πόςο δζοσ μοφ προκαλεί αυτι θ φράςθ, γνωρίηοντασ πωσ θ προγιαγιά μου ζηθςε και γνϊριςε ζναν από τουσ ςυνεργοφσ αυτοφ του ανόςιου και ανίερου εγκλιματοσ. Διαβάηω ξανά και ξανά αυτό το γράμμα, προςπακϊντασ να καταλάβω αν όντωσ υπάρχουν άνκρωποι που να ζχουν αιςκανκεί τθν αδικία αυτισ τθσ κλοπισ. Βυκιςμζνθ ςτουσ ςυλλογιςμοφσ μου και κυριευμζνθ από το πάκοσ να βρεκϊ κοντά του, ζτρεξα να τον ψάξω. Θ γλυκιά του μορφι, που πρόβαλε ςτο τζλοσ τθσ αίκουςασ είχε αιχμαλωτίςει τουσ διψαςμζνουσ για μάκθςθ περιθγθτζσ. Τα λαμπερά του μάτια, θ γαλινια όψθ του αποκτοφςαν πρωτόγνωρθ ομορφιά, κακϊσ αντθχοφςαν τα γεμάτα κζρμθ και ςαφινεια λόγια του. «Σασ καλοςωρίηουμε ςτο νεόδμθτο μουςείο τθσ Ακρόπολθσ, ζνα πραγματικό αριςτοφργθμα του 21 ου αιϊνα. Όλοσ ο ελλθνιςμόσ είναι περιφανοσ που επιτζλουσ ευοδϊκθκαν οι αδιάλειπτεσ προςπάκειεσ πνευματικϊν ανκρϊπων, καυμαςτϊν του απαράμιλλου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Ηωντανι πλθγι για το ελλθνικό ζκνοσ όντωσ αποτελεί μζχρι και ςιμερα, μετά από δυο αιϊνεσ, θ απϊλεια αξιοκαφμαςτων τμθμάτων τθσ μετϊπθσ του Παρκενϊνα, θ απουςία

6 των απειρόκαλλων Καρυάτιδων. Δυςτυχϊσ, κα παρατθριςετε κενζσ κζςεισ εκκεμάτων, που κοςμοφν πλζον το Βρετανικό Μουςείο και» -Ζχετε απόλυτο δίκιο, ψζλλιςε ζνασ ςυμπακθτικόσ ταξιδιϊτθσ με ανατολίτικα χαρακτθριςτικά, μάλλον από τθν αινιγματικι Κίνα, πριν προλάβω να ολοκλθρϊςω τθ φράςθ μου. Επιτρζψτε μου να εκφράςω τθν αγανάκτθςθ μου για τθ ςυμπεριφορά μιασ τόςο πολιτιςμζνθσ χϊρασ, όπωσ θ Αγγλία, να κρατά πειςματικά και αδιάλλακτα αυτοφσ τουσ πανανκρϊπινουσ κθςαυροφσ, ϊςτε να καλφψει τθν πολιτιςτικι τθσ ζνδεια. -Ζτςι λεθλάτθςαν τθ χϊρα μου, τθν ξακουςτι χϊρα του Νείλου. Σπάνιασ ομορφιάσ ζργα παρουςιάηονται υποβακμιςμζνα ςτα αδθφάγα μάτια δικεν φιλομακϊν επιςκεπτϊν, πρόςκεςε ζνασ Αιγφπτιοσ. - Το πιο εξοργιςτικό, όμωσ, είναι το ότι προςποιοφνται τουσ τιμθτζσ, τουσ κεματοφφλακεσ αυτϊν των καλαίςκθτων δθμιουργθμάτων και πειςματικά αρνοφνται τθν επιςτροφι τουσ ςτο φυςικό τουσ χϊρο, είπε με εμφανι δυςαρζςκεια ο Κωμάσ ςτο αποκορφφωμα του διαλόγου. Είχε αρχίςει να βραδιάηει και ο Κωμάσ ςχολοφςε. Βγαίνοντασ από το μουςείο τθσ Ακρόπολθσ και περπατϊντασ, κάτι με ζκανε να γυρίςω και να το κοιτάξω. Καφμαςα τθ μεγαλοπρζπεια του και το άμεςο «δζςιμό» του με τον Λερό Βράχο απζναντι. Εκείνθ τθ ςτιγμι, ο Κωμάσ ξεκίνθςε να μου μιλάει με κζρμθ για τθ ςθμερινι ξενάγθςθ, ςε ζνα γκρουπ αλλοεκνϊν με αρκετοφσ Άγγλουσ. Οι λζξεισ ζβγαιναν από το ςτόμα του με απζραντο ενκουςιαςμό, ςαν κάτι ςιμερα να ιταν διαφορετικό από τισ άλλεσ μζρεσ. «Μου είπαν πωσ πιςτεφουν ζνκερμα ότι ο Ζλγιν ζκλεψε τα μαρμάρινα γλυπτά ανυπολόγιςτθσ αξίασ από τον Παρκενϊνα και θ μετακίνθςι τουσ ςτο Βρετανικό Μουςείο ςτο Λονδίνο δεν τα ζςωςε από ςχεδόν ςίγουρθ

7 καταςτροφι, αλλά τουσ προκάλεςε μια ακόμα μεγαλφτερθ. Επίςθσ, ανζφεραν πωσ αντίκετα με άλλα αντικείμενα που ζχουν παρκεί από χϊρεσ με αρχαίουσ πολιτιςμοφσ,όπωσ θ Αίγυπτοσ ι το ςφγχρονο Λράκ, τα μάρμαρα του Παρκενϊνα διαφζρουν, γιατί απομακρφνκθκαν από το αρχαίο κτιριο, το οποίο είναι ακόμα όρκιο και διατθρεί το ςχιμα του. Είναι ακόμα ο ναόσ των αρχαίωνχρόνων που διατθρεί τα μιςά γλυπτά. Ζτςι, κα ζπρεπε και τα άλλα μιςά, ταοποία ςτεγάηονται ςτο Λονδίνο, να επιςτραφοφν, ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα να ιδωκοφν μζςα ςτο περιβάλλον του Παρκενϊνα, ςτο οποίο ςτεγάηονταν πάνω από δυο χιλιάδεσ χρόνια. Άποψι τουσ, λοιπόν, είναι πωσ κα πρζπει τα μάρμαρα να επιςτρζψουν, γιατί οι Ζλλθνεσ είναι απόγονοι αυτϊν που τα ζφτιαξαν και δικαιωματικά τουσ ανικουν. Δεν είναι άλλωςτε λίγεσ οι φορζσ που ζχουν παρατθρθκεί ειρθνικζσ εκδθλϊςεισ διαμαρτυρίασ και διαδικτυακι ςυγκζντρωςθ υπογραφϊν, με πρωταρχικό αίτθμα τθν επιςτροφι των ελλθνικϊν μαρμάρων.» Στο άκουςμα αυτϊν των φράςεων, ζμεινα άναυδθ. Και το ερϊτθμά μου απαντικθκε. Όντωσ υπάρχουν ςυνειδθτοποιθμζνοι άνκρωποι που κατανοοφν τθν κατάφωρθ αδικία, που τελζςτθκε πριν από περίπου διακόςια χρόνια. Αυτό με ζκανε να θρεμιςω, κακϊσ ανακουφιςμζνθ ξάπλωςα ςτο κρεβάτι, ςτθν αγκαλιά του Κωμά, καυμάηοντασ από το παράκυρό μου το φωτιςμζνο μνθμείο. -Στο Βρετανικό Μουςείο τα ελλθνικά γλυπτά του Παρκενϊνα δεν αποδίδουν ανάλογα αυτό για το οποίο φιλοτεχνικθκαν. Γι αυτό πρζπει να επιςτραφοφν, του είπα. Τότε ζκλειςα τα μάτια μου με τθν κρυφι ελπίδα ότι ςφντομα το λίκνο, θ κοιτίδα του πανανκρϊπινου πολιτιςμοφ κα αναςτθκεί με τθν πανθγυρικι

8 επιςτροφι των μαρμάρων ςτο χϊρο που τουσ αρμόηει. Όλγα Κομνθνοφ

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ.

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. -Νεαρζ μου, όταν δεισ μάνα να εκλιπαρεί να κόψουν κομμάτι από το κρζασ τθσ για να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Δ ιάβαςα με προςοχι τθν ομιλία του υπουργοφ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ προσ τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ανάμεςα ςτα πολλά και διάφορα για «ζξυπνα

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Προλεγόμενα Η Υπατία, θ Ελλθνίδα μακθματικόσ, αςτρονόμοσ και εκπρόςωποσ τθσ νεοπλατωνικισ φιλοςοφίασ, που με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα ασ ευχαριςτϊ ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου ασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, Για τθν υποδοχι ςασ ασ ευχαριςτϊ γιατί αγκαλιάςατε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ Είναι γνωςτό πωσ θ αποτυχία του Μουςολίνι εναντίον των Ελλινων ιταν αυτι που τελικά προκάλεςε

Διαβάστε περισσότερα

Organic 3D. Logo Design & Branding Trends 2008

Organic 3D. Logo Design & Branding Trends 2008 Logo Design & Branding Trends 2008 Organic 3D Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνοτροπία αποτελεί κάτι νζο ςτο ςχεδιαςμό λογοτφπου. Οι 3D παρεμβάςεισ τονϊνουν τθν λαχτάρα του κεατι για μια νζα, φρζςκια ματιά. Ασ πάρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα