Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ. Εισαγωγικά. 1. Ή Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ. Εισαγωγικά. 1. Ή Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή"

Transcript

1 Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικά 1. Ή Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Στή μνήμη N. Κ. Λούρου Ή Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή ιδρύθηκε το 1886, μέ σκοπό τή μελέτη τής Ελληνικής αρχαιότητας σέ όλους τούς τομείς. Από τά πρώτα χρόνια στεγάσθηκε στό κτήριο πού άνεγέρθηκε σέ κτήμα δωρημένο από τήν έλληνική κυβέρνηση, στήν οδό Σουηδίας 52, στό Λυκαβηττό. Οί πρώτοι τρεις διευθυντές ήταν ό Francis Penrose (1886-7), ό Ernest Gardner ( ) καί ό Cecil Harcourt Smith (1895-7), στον όποιο καί οφείλεται ή έκδοση τού περιοδικού Annual of the British School (συντ. B.S.A.), ώς έπισήμου οργάνου τής Σχολής. Οί δραστηριότητες τής Σχολής γρήγορα έπεκτάθηκαν από τήν εκπαίδευση νέων αρχαιολόγων στή διεξαγωγή άνασκαφικών έρευνών στήν Ελλάδα, τήν Κύπρο καί τή Μικρά Άσία. Οί έκθέσεις τών άνασκαφέων δημοσιεύονταν στό B.S.A. άπό τό 1897, καί τό 1900 τό περιοδικό φιλοξένησε τά πρώτα εύρήματα τού Sir Arthur Evans στήν Κνωσό καί τού τετάρτου διευθυντή, David Hogarth ( ), στήν Κρήτη. Τόν Hogarth διαδέχθηκε στά 1900 ό R. Carr Bosanquet ( ), ό όποιος ένίσχυσε αίσθητά τό κύρος τής Σχολής. Αρχαιολόγοι, όπως ό A. Wace καί ό F. W. Hasluck, πού έπρόκειτο νά γίνουν διάσημοι, συνδέθηκαν μέ τή Σχολή κατά τήν περίοδο αυτή. Τό έρευνητικό ένδιαφέρον στράφηκε άπό τήν Κρήτη στή Λακωνία καί ακολούθως στό Αιγαίο καί τή Μικρά Άσία, όταν ό R. Dawkins άνέλαβε τή διεύθυνση ( ) μέ ύποδιευθυντή τόν F. W. Hasluck ( ), μέ άποτέλεσμα, πολλά άρθρα μέ θέμα τήν άρχαιολογία καί τοπογραφία τής Μ. Ασίας νά παρουσιασθούν στό B.S.A. τών έτών Άνα- 323

2 σκαφικές έρευνες διεξήχθησαν σέ χώρους τής Κρήτης, Σπάρτης, Βοιωτίας καί Θεσσαλίας. Όμως, παρά τήν έκδήλωση ένδιαφέροντος γιά άνασκαφές στήν Κύζικο, Ξάνθο, Κολοφώνα καί Κνίδο, ή Σχολή δέν άνέλαβε άνασκαφική δραστηριότητα στή Μικρά Άσία. Κατά τή διάρκεια τών Βαλκανικών καί του Α' Παγκοσμίου πολέμου οί δραστηριότητες δέν έπαυσαν, χάρη στή δραστήρια διεύθυνση του Alan Wace. Ταυτόχρονα μέ τις επιστημονικές δραστηριότητες, ή Σχολή φιλοξένησε καί Βρετανούς στρατιωτικούς, πού έκτελοϋσαν ύπηρεσίες άντικατασκοπείας. Οί άνασκαφές ξανάρχισαν τό στις Μυκήνες, τό 1924 στή Σπάρτη, τό 1930 στήν Περαχώρα καί τό 1931 στήν Ιθάκη, όταν διευθυντές ήταν οί A. Woodward ( ) καί Η. Payne ( ), ενώ ό W. Heurtley έπιχειροΰσε τήν πρώτη συστηματική εξερεύνηση τής προϊστορικής Μακεδονίας. Ύπό τή διεύθυνση τού G. Young ( ) οί ερευνες έπεκτάθηκαν στήν Κρήτη (R. Hutchinson) καί συνεχίσθηκαν στήν Ιθάκη καί τις Μυκήνες. Κατά τή διάρκεια τής Γερμανικής Κατοχής ή Σχολή είχε έγκαταλειφθει, ένώ πολλά μέλη της πολέμησαν έναντίον τών Γερμανών. Οί άρχαιολογικές ερευνες άρχισαν πάλι τό 1946, αλλά, λόγω τού έμφυλίου πολέμου, ό νέος διευθυντής J. Cook ( ) στράφηκε προς τή μελέτη τής Μικρός Ασίας καί συμμετείχε στις άνασκαφές τής Αρχαίας Σμύρνης έως τό Στήν Ελλάδα οί άνασκαφές έπαναλήφθηκαν μετά τό 1949, καί συνδυάστηκαν μέ μελέτες στήν Κνωσό (S. Hood) καί στις Μυκήνες (A. Wace). Οικονομικές δυσκολίες όδήγησαν τότε στήν παραχώρηση τής Κνωσού καί τής βίλας «Αριάδνη» στήν Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία τό Ό S. Hood ήταν ό διευθυντής τής Σχολής από τό 1954 έως τό 1962, καί άνέσκαψε στή Χίο μέ τόν J. Boardman. Οί δύο έπόμενοι διευθυντές, Ρ. Megaw ( ) καί Ρ. Fraser ( ), βοήθησαν στήν ανόρθωση τών οίκονομικών τής Σχολής καί στήν επέκταση τών ερευνητικών έργασιών στήν Κρήτη, Αργολίδα, Λακωνία, Μακεδονία, Κυκλάδες καθώς καί στήν Κύπρο καί τή Β. Αφρική. Στις αρχές τής δεκαετίας τού 1970 ή έπωνυμία τής Σχολής άλλαξε από British School of Archaeology σέ British School at Athens, καί ή άλλαγή αυτή σημάδεψε μιά γενικότερη στροφή προς τις κλασικές σπουδές. Ό διευθυντής, άπό τό 1971, Hector Catling έχει δώσει έμφαση στήν εφαρμογή τών φυσικών επιστημών στήν άρχαιολογία καί ίδρυσε τό 1973 τό Fitch Laboratory, μέ πρώτον Fellow τόν Richard Jones. Οί άνασκαφικές έργασίες συνεχίσθηκαν στήν Κρήτη, Λακωνία, Μακεδονία, Ήπειρο καί Κυκλάδες καί συνδυάστηκαν μέ έπιφανειακές έρευνες 324

3 Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ στή Βοιωτία, Αρκαδία, Λακωνία καί στήν περιοχή του Στρυμόνα. Τα έκατόχρονα τής Σχολής έορτάσθηκαν μέ επισημότητα τό καλοκαίρι τού Ή ιστορία τής Σχολής καταγράφηκε άπό τήν Η. Waterhouse στο βιβλίο The British School at Athens. The first hundred years, πού έκδόθηκε μέ τούς έορτασμούς. 2. Tò B.S.A. καί ή μελέτη τής Μικρ&ς Ασίας "Οπως άναφέρθηκε, τό B.S.A. έκδόθηκε γιά πρώτη φορά τό Αρχικά φιλοξενούσε μόνο μικρά άρθρα καί σύντομες άνασκαφικές έκθέσεις, ένώ μεγαλύτερες μελέτες δημοσιεύονταν στό Journal of Hellenic Studies, τό περιοδικό τής Εταιρείας γιά τήν Προώθηση των Ελληνικών Σπουδών. Ή πολιτική αύτή άλλαξε μέ τή δημοσίευση τών πορισμάτων τών άνασκαφών τού Evans στήν Κνωσό. Έως τό 1935 τά Πρακτικά τών Ετησίων Συνεδρίων τής Σχολής δημοσιεύονταν στό B.S.A. Άπό τότε τό περιοδικό δημοσιεύει καθαρά έπιστημονικά άρθρα, ένώ άπό τό 1966 έκδίδονται πρόσθετοι τόμοι μέ δημοσιεύσεις ολοκληρωμένων άνασκαφών. Ή έτήσια έκδοση τού περιοδικού διακόπηκε μόνο τό 1920, ένώ τά τεύχη τού 1914 καί τού 1915 έκδόθηκαν σέ ένα τόμο, όπως καί τού Τό ένδιαφέρον τής Σχολής στίς αρχές τοΰ αίώνα γιά τή Μικρά Ασία αντανακλάται καί στό B.S.A. Ό τόμος του φιλοξένησε όκτώ άρθρα γιά τή Μικρά Ασία, έναντι τοΰ συνήθους αριθμού τών δύο ή ένός στούς άλλους τόμους. Μιά άκόμη στροφή προς τήν ίδια κατεύθυνση σημειώθηκε τό , μέ τή δημοσίευση ύλικού τής Σμύρνης (είκ. 1). Τά περισσότερα άρθρα γιά τή Μικρά Ασία έχουν γραφτεί άπό τόν F. W. Hasluck (πάνω άπό 30%), τόν J. Cook (12%), καί τούς W. Leaf, Η. Ormerod καί Α. Μ. Woodward (4-6% ό καθένας), μέ θέματα τοπογραφίας, άρχαιολογίας (αρχιτεκτονική, κεραμική, εύρήματα άνασκαφών, νομίσματα), έπιγραφικής καί θρησκειολογίας, άπό τήν προϊστορία έως καί τά ισλαμικά χρόνια, μέ ιδιαίτερη έμφαση στά κλασικά καί ρωμαϊκά. Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά άρθρα τοΰ Hasluck γιά τή λαϊκή παράδοση καί τά μεσαιωνικά μνημεία τής Μικράς Ασίας, καθώς καί οί μελέτες του τόσο γιά τήν άρχαία θρησκεία όσο καί γιά τόν Χριστιανισμό καί τό Ίσλάμ. Ό J. Μ. Cook, άπό τήν άλλη πλευρά, έγραψε γιά τήν κεραμική καί τήν τοπογραφία τής Ιωνίας, ένώ οί Leaf, Ormerod καί Woodward άσχολήθηκαν μέ τήν τοπογραφία καί τις έπιγραφές άπό διάφορα μέρη τής Μικράς Ασίας. Άπό τούς μικρασιατικούς χώρους ή Σμύρνη συγκεντρώνει τό μεγαλύτερο ένδιαφέρον τής έρευνας (περίπου 19% τών άρθρων) καί άκολουθούν ή Κωνσταντινούπολη καί ή 'Αλικαρνασσός (8%) 325

4 Έτη A Ο -t ON 326

5 Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Τά τελευταία χρόνια τό ενδιαφέρον γιά τή Μικρά Άσία προοδευτικά ελαττώθηκε καί άπό τό 1975 έως τό 1986 μόνο 4 άρθρα παρουσιάστηκαν. 'Ωστόσο παραμένει σημαντική ή συμβολή τών μελών τής Βρετανικής Σχολής, ιδιαίτερα στή μελέτη τής τοπογραφίας τής Μικρός Ασίας. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Α. Κατάλογος άρθρων Οι πίνακες 1. Carr Bosanquet, R., «The Latest Discoveries at Hissarlik», τόμος I ( ), σσ Περιγραφή τής στρωματογραφίας τής Τροίας καί τών αρχιτεκτονικών καταλοίπων (οχυρωματικών τειχών, αποθηκευτικών καί οικιστικών χώρων) του στρώματος VI, τού θεωρούμενου ώς μυκηναϊκού. 2. Perdrizet, P. F., «Archaistic Reliefs», III ( ), , πίν. XI-XIII. Δημοσίευση τεσσάρων άρχαϊστικών αναγλύφων, τριών άπό τό Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως καί ενός άπό τό Μουσείο τών Τράλλεων (Άϊδινίου), πού Απεικονίζουν διονυσιακές σκηνές, θεούς (Άρτέμιδα - Αρη - Νίκη) καί τούς Διόσκουρους μέ τήν Ελένη. 3. Anderson, J. G. C., «Exploration in Asia Minor during 1898: First Report», IV ( ), 49-78, πίν. IV. Επιφανειακή έρευνα στήν ένδοχώρα τής Μικρός Ασίας. Εξετάζεται ή τοπογραφία τής Γαλατίας καί τά νέα εύρήματα (έλληνικές, ρωμαϊκές καί βυζαντινές επιγραφές, ένα χριστιανικό νεκροταφείο, ιερό Κυβέλης σέ σπήλαιο, ανάγλυφες στήλες, λυδικά καί μυκηναϊκά όστρακα κεραμικής). 4. Crowfoot, J. W., «Notes upon Late Anatolian Art», IV ( ), Παρατηρήσεις γιά τήν τέχνη τής 'Ύστερης Μικράς Ασίας. 1. Διακόσμηση τών ρωμαϊκών φρυγικών ταφικών στηλών. 2. Ή βυζαντινή ( μ.χ.) εκκλησία τού Yürme. 3. Βυζαντινά Αρχιτεκτονικά θραύσματα Από τό Vassieuren. 5. Hasluck, F. W., «Sculptures from Cyzicus», Vili ( ), , πίν. IV-VI. Δημοσίευση δύο Αναγλύφων, ταφικής στήλης, έλληνιστικού Αγάλματος καί θραυσμάτων ιωνικών κιονοκράνων. Συμπλήρωση γιά τό Ανάγλυφο λεόντων. Βλ. B.S.A XI ( ), καί παρακάτω, λήμμα άρ

6 6. Ramsay, W. M., «Pisidia and the Lycaonian Frontier», IX ( ), , πίν. V. Τοπογραφία τής Πισιδίας, εντοπισμός ρωμαϊκών καί βυζαντινών πόλεων μέ βάση τούς καταλόγους τών επισκόπων καί έξέταση τών συνόρων της μέ τή Λυκαονία. 7. Tod, Μ. Ν., «Inscriptions from Eumeneia», XI ( ), Δημοσίευση επιγραφών από τήν Εύμένεια. 8. Hasluck, F. W., «Dr. Covel s Notes on Galata», XI (1904-5), 50-62, πίν. II. Τοπογραφία καί μεσαιωνικές επιγραφές τού Γαλατά άπό τις σημειώσεις τού Άγγλου Covel, ιατρού τής πρεσβείας τής Κων/πολης άπό τό 1669 έως τό Hasluck, F. W., «Note on the Lion Group from Cyzicus», XI (1904-5), Dawkins, R. M., Hasluck, F. W., «Inscriptions from Bizye», XII (1905-6), Επτά ρωμαϊκές έπιγραφές άπό τή Βιζύη καί σχόλιο γιά τις επιγραφές Θρακών βασιλέων. 11. Hasluck, F. W., «A Roman Bridge on the Aesepus», XII ( ), Δημοσίευση καί περιγραφή μιδς ρωμαϊκής γέφυρας στόν Αί'σηπο. 12. Hasluck, F. W., «Notes on Mss. in the British Museum relating to Levant Geography and Travel», XII (1905-6), , πίν. I. 1) Χειρόγραφα μέ ταξιδιωτικές έντυπώσεις καί περιγραφές τής τοπογραφίας τής Κωνσταντινούπολης (σσ ) καί τής Μικράς Ασίας (σσ ). 2) Χειρόγραφα τού Covel (βλ. καί λήμμα άρ. 8 καί συμπλήρωμα στό B.S.A XIII (1906-7), , είδ ). 13. Hasluck, F. W., «Bithynica», XIII (1906-7), Σημειώσεις άπό ταξίδια στήν περιοχή άνάμεσα στήν Προύσα καί στό Μιχαλίτς. Ό συγγραφέας άσχολείται μέ βυζαντινές εκκλησίες τής Τρίγλειας καί τής Συγής, τα βυζαντινά φρούρια τής Καισάρειας, τής Κατοικίας, τών Κουβουκλίων, μέ τό Καλόλιμνο (Βέσβικος) καί μέ ρωμαϊκές έπιγραφές τής περιοχής. 14. Hasluck, F. W., «Monuments of the Gattelusi», XV (1908-9), Δημοσίευση έπιγραφής άπό τή γενουατική κατοχή τής Φώκαιας ( ), καί συγκεκριμένα άπό τήν εποχή τού Dorino Gattelusi, καί άναφορά τών λιγοστών λειψάνων τής περιόδου. 328

7 Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 15. Hasluck, F. W., «Frankish Remains at Adalia», XV (1908-9), Φραγκικές μαρμάρινες πλάκες μέ οικόσημα άπό τήν Αττάλεια. 16. Woodward, A. Μ., Ormerod, Η. A., «A Journey in South-Western Asia Minor», XVI ( ), , πίν. VII, Vili. Περιγράφονται: 1. 'Η τοπογραφία καί τά κλασικά εύρήματα τής Παμφυλίας, τής Πισιδίας καί τής Λυκίας. 2. Προϊστορικές θέσεις, κεραμική καί εύρήματα των περιοχών αυτών. 3. Επιγραφές ρωμαϊκές. 4. Κατάλογος νομισμάτων. 17. Hasluck, F. W., «A French Inscription at Adalia», XVI ( ), Δημοσίευση γαλλικής έπιγραφής πού καταγράφει τήν κατάληψη τής Αττάλειας άπό τόν Pierre I το Woodward, A. Μ., «Some Notes on the Monument of Porfyrios at Constantinople», XVII ( ), Παρατηρήσεις για βυζαντινές επιγραφές επάνω στο μνημείο τού Πορφυρίου, στο αϊθριον τού ναού τής 'Αγ. Ειρήνης, στήν Κων/πολη. Περιέχεται καί σημείωμα τού J. Β. Bury για τό μέτρο τών ελληνικών έπιγραφών (σσ ). 19. Hasluck, F. W., «Genoese Heraldry and Inscription at Amastra», XVII ( ), Μεσαιωνικά μνημεία Σινώπης καί Τραπεζούντας. 20. Hasluck, F. W., «Heraldry of the Rhodian Knights, formerly in Smyrna Castle», XVII ( ), Δύο πλάκες μέ φραγκικά οικόσημα άπό τό κάστρο του 'Αγ. Πέτρου (1399 ή 1400) τής Σμύρνης. 21. Woodward, A. Μ., «Inscriptions from Western Pisidia», XVII ( ), Τέσσερις έπιγραφές άπό τή Δυτική Πισιδία, άφιερωματικές σέ Ρωμαίους αύτοκράτορες, δύο ρωμαϊκές αγωνιστικές καί δέκα μέ διάφορες άφιερώ- σεις. 22. Ormerod, Η. A., Robinson, Ε. S. G., «Notes and Inscriptions from Pamphylia», XVII ( ), Ρωμαϊκές έπιγραφές καί τοπογραφία τής Παμφυλίας. 23. Leaf, W., «The Topography of the Scamander Valley I», XVII ( ), , πίν. XXI. Γενικά τοπογραφικά τής κοιλάδας τού Σκαμάνδρου καί πληροφορίες γιά τίς πόλεις: Βιρυτός, Σκήψις καί Παλαίσκηψις (βλ. συμπλήρωμα στο B.S.A., XVIII ( ), , πίν. XVI). 329

8 24. Ramsay, W. M., «Sketches in the Religious Antiquities of Asia Minor», XVIII ( ), 37-79, πίν. I-IV. Περιγραφή μνημείων καί θρησκευτικών τελετών τής Μικρδς Ασίας: τά φρυγικά μυστήρια, οί θεότητες καί θρησκευτικά τους μνημεία στήν Αντιόχεια. 25. Ormerod, Η. A., «Prehistoric Remains in SW. Asia Minor», XVIII ( ), 80-94, πίν. V-VII. Προϊστορικά ευρήματα (χαλκολιθικής εποχής) από τόν τύμβο Senirdje καί προϊστορική κεραμική καί χάλκινα όπλα από τόν τύμβο Bounarbasi, στήν Πισιδία. 26. Hasluck, F. W., «Datcha - Stadia - Halikarnassos», XVIII ( ), Ή πόλη Σταδία στή χερσόνησο τής Κνίδου καί στοιχεία γιά τήν ταύτισή της μέ τήν πόλη Datcha. Γενικά στοιχεία γιά τήν ταύτιση τής 'Αλικαρνασσού μέ τό Budrum. 27. Hasluck, F. W., «Note on a Greek Inscription of the Knights at Budrum», XVIII ( ), Σημείωση γιά μιά ελληνική επιγραφή τών 'Ιπποτών στήν 'Αλικαρνασσό. 28. Hasluck, F. W., «Plato in the Folk-lore of the Konia Plain», XVIII ( ), Ό Πλάτων στήν παράδοση τής πεδιάδας τού Ίκονίου. Σύνδεση τού ονόματος του μέ τήν ονομασία πηγής τής πεδιάδας τού Ίκονίου καί ταύτιση άπό τούς Μωαμεθανούς τής εκκλησίας τού Αγίου Άμφιλοχίου μέ τόν τάφο τού Πλάτωνα. 29. Hasluck, F. W., «Topographical Drawings in the British Museum illustrating Classical Sites and Remains in Greece and Turkey», XVIII ( ), Κατάλογος τών χειρογράφων σχεδίων τού Βρετανικού Μουσείου σχετικών μέ τήν τοπογραφία κλασικών θέσεων στήν Ελλάδα καί στήν Τουρκία. 30. Leaf, W., «The Topography of the Scamander Valley II», XVIII ( ), , πίν. XVI. Συνέχιση τής ερευνάς γύρω άπό τήν τοπογραφία τής κοιλάδας τού Σκαμάνδρου: Έρευνώνται οί πόλεις: Γέργις, Πέτρα, Μερμησσός, Καλή Πεύκη, Άρχαίιον, Σίγειον. 31. Leaf, W., «Trade Routes and Constantinople», XVIII ( ),

9 Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Συζήτηση για τούς εμπορικούς, θαλάσσιους καί χερσαίους, δρόμους πού έλέγχει ή Κων/πολη. 32. Ormerod, Η. A., «Prehistoric Remains in SW. Asia Minor», XIX ( ), Προϊστορικά ειδώλια καί κεραμεικά άπό το Çukurkent, τή Σπάρτη, τά Θυάτειρα, τήν Αττάλεια καί τό Kul Tepe. 33. Hasluck, F. W., «Dionysos at Smyrna», XIX ( ), Ή λατρεία του Διονύσου (Διόνυσος Βρεισεύς - Διόνυσος προ πόλεως) στά ρωμαϊκά αύτοκρατορικά χρόνια. 34. Hasluck, F. W., «Graves of the Arabs in Asia Minor», XIX ( ), Εξετάζεται ή αυθεντικότητα ταφικών μνημείων τής Μικρός Ασίας πού ταυτίζονται μέ τάφους επιφανών Αράβων: τής άδελφής τού Μωάμεθ, του Sidi Batta! Ghazi κ.ά., καθώς καί τού τάφου του Umm Haram στήν Κύπρο. 35. Hasluck, F. W., «Christianity and Islam under the Sultans of Konia», XIX ( ), Έρευνα τών σχέσεων χριστιανών καί μωάμεθανών καί εντοπισμός τεσσάρων μνημείων πού θεωρούνταν ιερά καί γιά τούς μωαμεθανούς καί γιά τούς χριστιανούς. 'Υπόθεση ότι οί Σελτζούκοι τού Ίκονίου Jelaled din, Alaed din, καί οί χριστιανοί κληρικοί είχαν έπιδιώξει τή συμφιλίωση μεταξύ τών δύο θρησκειών. 36. Hasluck, F. W., «Studies in Turkish History and Folk Legends», XIX ( ), Ή άνοδος τής Δυναστείας Karaosmanoglou στή Μαγνησία. 2. Ό μύθος τού Sari Saltik (γιά τήν Εύρωπαϊκή Τουρκία). 3. Ή παράδοση τής ενθρόνισης τού σουλτάνου καί οί Σελτζούκοι τού Ίκονίου. 37. Hasluck, F. W., «The Forty», XIX ( ), Εξετάζεται ή συμβολική σημασία τού άριθμοΰ σαράντα στήν τουρκική παράδοση επίσης άναφέρονται τοπωνύμια τής Μικρδς Ασίας μέ τον αριθμό αυτόν στήν Κων/πολη, στή Λυκαονία, στον Πόντο, στή Μυσία, στήν Καρία, στή Λώρυμα, στήν Κνίδο κλπ. 38. Hasluck, F. W., «The Tomb of St. Polycarp and the Topography of Ancient Smyrna», XX ( ), 'Ο λεγόμενος τάφος τού 'Αγ. Πολυκάρπου καί ή ιστορία του. 2. Ή αξιοπιστία τής παράδοσης τής Σμύρνης. 3. Τά έρείπια στό λόφο τού Κάστρου τής Σμύρνης. 331

10 39. Hasluck, F. W., «Ambiguous Sanctuaries and Bektashi Propaganda», XX ( ), 'Η αίρεση Bektashi. 2. Ό Χριστιανισμός καί ή έξάπλωση τής αίρεσης στή Μικρά Άσία καί μνημεία θρησκευτικού συγκρητισμού μουσουλμάνων καί χριστιανών, σσ Hasluck, F. W., «Note on Haidar, Khodja Achmet, Karadja Achmet», XX ( ), 'Η ταυτότητα τών άναφερομένων μουσουλμάνων αγίων. 41. Leaf, W., «Some problems of the Troad», XXI ( / ), Τοπογραφικά καί μαρτυρίες πηγών: Παλαίσκηψις, Καλή Πεύκη, Άνδειρα καί Πιονίαι, Άνδειρα καί τά μεταλλεία ψευδαργύρου, ή θέση τής 'Αμαξιτού. 42. Lamb, D., «Notes on Seldjouk Buildings at Konia», XXI ( / ), Tò τζαμί τού σουλτάνου Alaed din. 2. Tò τζαμί Energeh. 3. 'O Indjeh Minareli Medresseh. 4. Σημείωση γιά τό σύστημα τών αψίδων στό Ικόνιο. 43. Hasluck, F. W., «Stones Cults and Venerated Stones in the Graecoturkish area», XXI ( / ), Περιπτώσεις λατρείας λίθων σέ διάφορα μέρη τού έλληνοτουρκικοϋ κόσμου. Από τή Μικρά Άσία σημειώνεται ή Κων/πολη, ή Καισάρεια, ό Πόντος, τό Ικόνιο, ή Σμύρνη, ή Γαλάτία, οί Αίζανοί (Φρυγία) καί τά Σοϋσα. 44. Hasluck, F. W., «Geographical Distribution of the Bektashi», XXI ( / ), Ή έξάπλωση τής αίρεσης Bektashi στήν Εύρώπη (Αλβανία) καί στή Μικρά Άσία. 45. Hutton, C. A., «Two Sepulchral Inscriptions from Suvla Bay», XXI ( / ), Δύο ρωμαϊκές ταφικές επιγραφές άπό τήν περιοχή τής Αλμυρής Λίμνης. 46. Buckler, W. Η., «Some Lydian Propriatory Inscriptions», XXI ( / ), Δημοσίευση μιάς νέας καί άναδημοσίευση πέντε ήδη γνωστών ρωμαϊκών κτητορικών επιγραφών άπό τή Λυδία. 47. Rostovtsef, Μ., «Pontus, Bithynia, and the Bosporus», XXII ( / ),

11 Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 'Ιστορική επισκόπηση του Πόντου τής Βιθυνίας καί τής περιοχής του Βοσπόρου έως καί τή ρωμαϊκή εποχή. 48. Leaf, W., «Strabo and Demetrios of Skepsis», XXII ( / ), 23-47, πίν. I. Ή τοπογραφία τής Τρωάδος καί ή σχετική περιγραφή του Στράβωνα. 49. Hasluck, F. W., «The Mosques of the Arabs in Constantinople», XXII ( / ), , πίν. V. Περιγραφή δύο τζαμιών τής Πόλης: 1. του Arab Djami καί 2. του Kurshunlu Maghren Djami. Προλήψεις καί Πολιτική στήν Κων/πολη, Ή ονομασία «Άραψ» στή λαϊκή παράδοση καί στήν 'Αγιολογία. 'Η προφητεία τής Κόκκινης Μηλιάς. 50. Buckler, W. Η., «Documents from Mylasa», XXII ( / ), Παρουσίαση έπιγραφών μέ στοιχεία δικαιοπραξιών από τή Μύλασα, σχετικά μέ τίς έγγειες επενδύσεις ναών τής Καρίας, τών αρχών τού 2ου τετάρτου τού 1ου π.χ. αιώνα. 51. Hasluck, F. W., «The Rise of modern Smyrna», XXIII ( ), Εξέταση τών συνθηκών εμπορικής ανάπτυξης τής Σμύρνης άπό τόν 17ο αίώνα καί ύστερα. 52. Woodward, A. Μ., «Some Note Books of Sir William Gell II», XXVIII ( ), Τό οδοιπορικό στή Μ. Ασία καί τά νησιά τού Αιγαίου άπό τίς σημειώσεις τού Sir William Gell (Σμύρνη, Κλαζομενές, Γέροντα καί Δίδυμα, 'Αλικαρνασσός, Κνίδος). Δημοσίευση έπιγραφών από τά μέρη αυτά. 53. Biegen, C. W., «New Evidence for Dating the Settlement of Troy», XXXVII ( ), Αναθεώρηση τής χρονολόγησης τών φάσεων τής Τροίας σύμφωνα μέ νέα κεραμεικά ευρήματα (Πρωτοελλαδική, Μινυακή, Μεσοελλαδική καί Μυκηναϊκή κεραμική) κατά τίς άνασκαφές τού C. Biegen. 54. Ko ay, Η. Z., «Disques Solaires mis au jour aux Fouilles d Alaca Höyük», XXXVII ( ), , πίν Δημοσίευση χάλκινων ηλιακών δίσκων άπό τό νεκροταφείο τού Alaca Höyük, τής εποχής τού Χαλκού (3η χιλιετία). 55. Lamb, W., «Some West Anatolian Vases at Cambridge», XXXVII ( ), , πίν Αδημοσίευτα αγγεία τής 3ης π.χ. χιλιετηρίδας, άπό τή Δυτική Μικρά Ασία, στό Μουσείο Fitzwilliam στό Cambridge, μέ άντιστοιχίες προς 333

12 τή Θέρμη τής Λέσβου καί μεταγενέστερα άγγεϊα τής εποχής του Σιδήρου. 56. Lamb, W., «Face Urns and Kindred Types in Anatolia», XLVI (1951), 75-80, πίν. 12. Εξέταση τής τυπολογίας τών προϊστορικών (έποχής χαλκού) προσωπόμορφων αγγείων τής Μ. Ασίας από τήν Τροία, τό Bolli, τό Tekeköy, τό Alaca Höyük, τό Bogazköy, καθώς καί τών σχέσεών τους μέ άνάλογα αγγεία τής περιφέρειας (Αιγαίο, Μ. Ανατολή). 57. Schweitzer, Β., «Megaron und Hofhaus in der Ägäis des Jahr-tausends v. Chr.», XLVI (1951), Εξέταση του τύπου του «μεγάρου» στο χώρο του Αιγαίου (Τροία, Κρήτη, έλλαδικός χώρος) καί πιθανή τυπολογική του εξέλιξη. 58. Fraser, Ρ. Μ., «Inscriptions from Commagene», XLVII (1952), , πίν. 26. Αναδημοσίευση μιας ανάγλυφης καί ένεπίγραφης στήλης άπό τήν έποχή τού Άντιόχου I τής Κομμαγηνής. 59. Cook, J. Μ., «Α List of Clazomenian Pottery», XLVII (1952), , πίν Δημοσίευση ορισμένων σειρών «Κλαζομενίων» άγγείων (τών μέσων του 6ου π.χ. αί.). 60. Bean, G. F.., Cook, J. M., «The Cnidia», XLVII (1952), , πίν Αρχαιολογική περιγραφή, τοπογραφία καί επιγραφές τής χερσονήσου τής Κνίδου ( Αρχαία καί Νέα Κνίδος). 61. Cormarck, J. Μ. R., «Epigraphic Evidence for the Water Supply of Aphrodisias», XLIX (1954), Τό ύδρευτικό σύστημα τής Άφροδισιάδος στά ρωμαϊκά χρόνια, μέ βάση τις μαρτυρίες δύο έπιγραφών. 62. MacPherson, I. W., «Inscriptions from Eskisehir and District», XLIX (1954), 11-16, πίν Δημοσίευση δεκατριών έπιγραφών άπό τό Δορύλαιο (Eskiçehir). 63. Bean, G. Ε., Cook, J. M., «The Halicarnassus Peninsula», L (1955), , πίν Ή χερσόνησος τής 'Αλικαρνασσού. Τοπογραφία τής πόλης μετά καί πριν τό Μαυσωλείο καί επιγραφές Μύνδος, Θεάγγελα, θέσεις τών πόλεων τών Λελέγων. "Αλλες θέσεις καί κατάλοιπα τής χερσονήσου καί οί επιγραφές τους. Ταύτιση χώρων (συνοικισμός Μαυσωλείου, Μύνδος, Συάγγελα, Θεάγγελα, Τερμέρια, Πίδασα, Τελμισσός, Μέδμασα, Ουράνιον, Σίβδη, Καρύανσα κ.ά.). Οί τάφοι άνατολικά τής 'Αλικαρνασσού. 334

13 Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 64. Bean, G. E., «Notes and Inscriptions from the Cibyratis and Caralitis», 51 (1956), , πίν Επιγραφές άπό τήν Κιβύρα, τα Βάλβουρα, τον Οίνόαντα καί τήν Καραλίτιδα τής Φρυγίας. (Σημ. Για τήν άρίθμηση των τόμων του τό περιοδικό χρησιμοποιεί λατινικά ψηφία έως τό 1955 καί αραβικά ψηφία άπό τό 1956 καί εξής). 65. Bean, G. Ε., Cook, J. M., «The Carian Coast. Ili», 52 (1957), , πίν Τοπογραφία, αρχαιολογική περιγραφή, επιγραφές καί νέες θέσεις τής Δυτικής Ακτής καί Καρίας. Συμπλήρωση γιά χώρους τής Κνιδίας (βλ. πιο πάνω, λήμμα άρ. 60) καί τή χερσόνησο τής 'Αλικαρνασσού (άρ. 63). 66. Cook, J. Μ., «Old Smyrna, », ( ), 1-34, πίν Τοπογραφία τής αρχαίας Σμύρνης: 1. Ό χώρος καί τά περίχωρα. 2. Ή ιστορία τής αρχαίας Σμύρνης άπό τήν προϊστορική έως τήν ελληνιστική εποχή. 67. Nicholls, R. V., «Old Smyrna: the Iron Age Fortifications and Associated Remains of the City Perimeter», ( ), , πίν Οί οχυρώσεις τής αρχαίας Σμύρνης άπό τήν εποχή του Σιδήρου: Περιγραφή των άνασκαφέντων υπολειμμάτων, υλικά καί κατασκευή, ή ιστορία των οχυρώσεων. 68. Anderson, J. Κ.., «Old Smyrna: the Corinthian Pottery», ( ), , πίν Κατάλογος κορινθιακών αγγείων άπό τήν αρχαία Σμύρνη, κατά στρωματογραφική σειρά, καί συζήτηση τών διακοσμητικών τους μοτίβων. 69. Boardman, J., «Old Smyrna: the Attic Pottery», ( ), , πίν Ή μελανόμορφη καί ερυθρόμορφη άττική κεραμική τής Σμύρνης. Κατάλογος αγγείων, συζήτηση τυπολογίας σχημάτων καί διακόσμησης. 70. Nicholls, R. V., «Site Plan of Old Smyrna», ( ), πίν. 74. Ένθετος τοπογραφικός χάρτης τής αρχαίας Σμύρνης. 71. Cook, J. Μ., «Some Sites of the Milesian Territory», 56 (1961), , πίν Τοπογραφία τών χώρων τής σφαίρας τής Μιλήτου: Ταύτιση τών αρχαίων πόλεων: Πίδασα, Ίωνιάπολις, Μύλασα. 335

14 72. Hereward, D., «Inscriptions from the khersonese», 57 (1962), Κατάλογος έπιγραφών άπό τή Χερσόνησο (Θράκη). 73. Cormarck, J. Μ. R., «Inscriptions from Aphrodisias», 59 (1964), 16-29, πίν Ρωμαϊκές επιγραφές άπό τήν Άφροδισιάδα. 74. Jeffery, L. Η., «Old Smyrna: Inscriptions on Sherds and Small Objects», 59 (1964), 39-49, πίν Κατάλογος οστράκων αγγείων μέ εγχάρακτες τυχαίες καί καθημερινές φράσεις (Graffitti). 75. Cook, J. Μ., «Old Smyrna: Ionic Black Figure and other Sixth Century Figured Ware», 60 (1965), , πίν Κατάλογος ιωνικών μελανόμορφων καί άλλων αγγείων του 6ου π.χ. ai. καί συζήτηση τής διακόσμησης καί τών σχημάτων τους. 76. Cook, J. Μ., «Old Smyrna: Fourth Century Black Glaze», 60 (1965), , πίν. 45. Μελαμβαφή αγγεία τοϋ 4ου π.χ. ai. άπό τή Σμύρνη. 77. Cook, J. Μ., «On Some Inscriptions of the Milesian Islands», 62 (1967), 1-3. Επιγραφές άπό τή Λεψία καί τή Λέρο. 78. Cook, J. Μ., «Coins from an Aeolic Site», 63 (1968), 33-40, πίν Νομίσματα πόλεων τής Αίολίδας, τής Ιωνίας, τής Προποντίδας, προερχόμενα άπό τό Buruncuk. 79. Allen, R. E., «Attalos I and Aigina», 66 (1971), 1-12, πίν. l-2a. Νέα έπιγραφικά στοιχεία γιά τήν κατοχή τής Αίγινας άπό τόν Άτταλο τόν I τό 209/8 π.χ. 80. Anghelou, A., «Private Journal of a Voyage from Smyrna to Venice, by J.O. Hanson», 66 (1971), Ταξιδιωτικό ήμερολόγιο τοϋ J.O. Hanson άπό τό ταξίδι του άπό τή Σμύρνη στή Βενετία. Ελάχιστες πληροφορίες γιά τή Σμύρνη (σ. 14). 81. Cook, Μ. R., «Old Smyrna: the Clazomenian Sarcofagi», 69 (1974), 56-60, πίν Κατάλογος καί περιγραφή τών κλαζομενίων σαρκοφάγων άπό τή Σμύρνη. 82. Allen, R. Ε., «Three Bases from Halikarnassos», 70 (1975), 1-6, πίν Περιγραφή καί χρονολόγηση τριών έλληνιστικών βάσεων άπό τήν 336

15 Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 'Αλικαρνασσό, τις όποιες ό συγγραφέας θεωρεί ώς τοπικό είδος ταφικοΰ μνημείου. 83. Cook, B. F., «The Mausoleum Frieze: Membra Disjectanda», 71 (1976), 49-54, πίν Συζήτηση καί κατάλογος τών διασωθέντων διασκορπισμένων μελών από τό Μαυσωλείο τής 'Αλικαρνασσού. 84. Lawrence, A. W., «A Skeletal Flistory of Byzantine Fortification», 78 (1983), , πίν Γενική ιστορία τών βυζαντινών οχυρώσεων: άπό τόν 4ο αί. έως τό Άναφέρονται όχυρώσεις στήν Κωνσταντινούπολη, Αγκυρα, Αττάλεια, Δίδυμα, Πέργαμο καί Μίλητο. 85. Cook, J. Μ., «On the Date of Alyattes Sack of Smyrna», 80 (1985), 25-28, πίν. 5. Συζήτηση καί άρχαιολογικά στοιχεία για τή χρονολογία καταστροφής τής Σμύρνης άπό τόν Άλυάττη (περ. 600 π.χ.). Β. Κατάλογος εικόνων 86. Τόμος III ( ). α. Πίν. XI: Ανάγλυφο άπό τις Τράλλεις. β. Πίν. Xlla: Ανάγλυφο άπό τίς Τράλλεις στό Tchinli-Kiögk. γ. Πίν. Xllb: Ανάγλυφο στήν κατοχή Μ. Duval στή Morillon, δ. Πίν. XIII(a, b): Δύο μαρμάρινα άνάγλυφα στό Tchinli-Kiö k. 87. IV ( ). α. Πίν. IV: Χάρτης τής Γαλατίας Cis Halym. 88. Vili ( ). α. Πίν. IV: Γλυπτά άπό τήν Κύζικο, 1-2. β. Πίν. V: Γλυπτά άπό τήν Κύζικο, 3-4. γ. Πίν. VI: Γλυπτά άπό τήν Κύζικο, IX ( ). α. Πίν. V: Χάρτης τής Πισιδίας. 90. XI ( ). α. Πίν. II: Χάρτης τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τόν 16ο αίώνα. 91. XII ( ). α. Πίν. I: Χάρτης τής Κωνσταντινουπόλεως άπό χειρόγραφο τού 15ου αί. στό Βρετανικό Μουσείο

16 92. XVI ( ). α. Πίν. VII: ΝΔ Μικρά Άσία. Γραπτή κεραμική, στιλβωτήρας άπό αίματίτη, ειδώλια. β. Πίν. VIII: ΝΔ Μικρά Άσία. Νομίσματα. 93. XVII ( ). α. Πίν. XXI: Χάρτης τής Τρωάδος. 94. XVIII ( ). α. Πίν. I: Απόψεις του χώρου εισαγωγής στό ιερό του Men Askaënos, Αντιόχεια. β. Πίν. II: Ή θεά τής Αντιόχειας ώς Εκάτη, γ. Πίν. III: Ανάγλυφο μέ παράσταση τής Έφεσίας Άρτέμιδος. δ. Πίν. IV: Γλυπτή βάση μέ άφιέρωση στή Σελήνη, ε. Πίν. V: Προϊστορικά αγγεία. στ. Πίν. VI: Προϊστορικά άγγεία άπό τή ΝΔ Μικρά Άσία. ζ. Πίν. VII: Προϊστορικά άγγεία άπό τή ΝΔ Μικρά Άσία. η. Πίν. XVI: Απόψεις του Σιγείου καί του Αχίλλειου. 95. XXII ( / ). α. Πίν. I: Χάρτης τής Τρωάδος. β. Πίν. V: 1. Ό μιναρές του Arab Carni, Κων/πολη. 2. Ή είσοδος κάτω άπό τόν μιναρέ. 96. XXXVII ( ). α. Πίν : 'Ηλιακοί δίσκοι άπό τό Alaca Höyük. β. Πίν : Άγγεία άπό τή Μ. Άσία στό Cambridge. 97. XLVI (1951). α. Πίν. 12: Ανθρωπόμορφο αγγείο άπό τό Bolu. 98. XLVII (1952). α. Πίν. 26: Στήλη άπό τήν Κομμαγηνή. β. Πίν : Κεραμεικά άπό τις Κλαζομενές. γ. Πίν. 36: Τείχη άπό χώρους τής Κνιδίας. δ. Πίν. 37: Χάρτης τής χερσονήσου τής Κνίδου. ε. Πίν /41: Απόψεις καί επιγραφές άπό τήν Κνιδία. στ. Πίν. 39: Ειδώλια άπό τήν Κνιδία. 99. XLIX (1954). α. Πίν. 1-2: Επιγραφές άπό τήν περιοχή Eski ehir L (1955). α. Πίν. 11: Απόψεις τής Αλικαρνασσού καί τής Μύνδου. β. Πίν. 12: Γλυπτά άπό τήν Αλικαρνασσό. γ. Πίν. 13: Αντικείμενα άπό τήν Αλικαρνασσό καί τή χερσόνησο, δ. Πίν. 14: Όστρακα άπό τήν Αλικαρνασσό καί γειτονικούς χώρους. 338

17 Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ε. Πίν. 15: Οχυρώσεις καί επιγραφές από τήν 'Αλικαρνασσό καί τή χερσόνησο. στ. Πίν. 16: a-c: Τείχος, δεξαμενή καί τάφος (Θεάγγελα). d-f: Τύμβος καί αγροτική οικία άνατολικά τής 'Αλικαρνασσού, ζ. Πίν. 17: a-b: Λατομεία στο Koyunbara. c: Göl. d: Τάφος στό Gürice. e: Asarlik (1956). α. Πίν. 38: Επιγραφές καί ανάγλυφα, Κιβύρα. Λαξευτός τάφος, Βουβών, β. Πίν. 39: Βάλβουρα, θέατρο. Οίνόαντας, ελληνιστικός πύργος, ρωμαϊκός τοίχος. Ανάγλυφα από τό Kalkantasi καί τό Çardir. γ. Πίν. 40: Τάφοι καί ανάγλυφα από τό Girder Golii, Uyluköy, Dengere. δ. Πίν. 41: Επιγραφές άπό τό Osmankalfalar. Τείχος στό Manay Asari. Ανάγλυφα βράχων άπό τό Τοριαίον. ε. Πίν. 42: Ανάγλυφα βράχων καί επιγραφές, Τοριαίον (1957). α. Πίν. 16: Αρχαιότητες άπό τήν Περαία. β. Πίν. 17: Χώροι, γ. Πίν. 18: Τάφοι καί επιγραφές, δ. Πίν. 19: Χώροι καί επιγραφές. ε. Πίν. 20: Αρχαία ερείπια τής χερσονήσου τής 'Αλικαρνασσού. στ. Πίν. 21: Θεάγγελα, τείχη. ζ. Πίν. 22: Χώροι τού κόλπου τής Ίασού. η. Πίν. 23: Νομίσματα τής Δυτικής Καρίας καί επιγραφές άπό τήν άκτή. θ. Πίν. 24: Οχυρώσεις τής Τήλου καί τής Νισύρου. ι. Πίν. 25: Κώς, Αστυπάλαια, ια'. Πίν. 26: Λιπσοί καί Κάλυμνος ( ). α. Πίν. 1: Χάρτης τής αρχαίας Σμύρνης, β. Πίν. 2: Απόψεις τής Σμύρνης. γ. Πίν. 3: Νομίσματα, γλυπτά καί άποψη διόδου κοντά στό ναό. δ. Πίν. 4, 5: Κεραμική. ε. Πίν. 6: Εύρήματα καί κεραμική. στ. Πίν. 7-9: Τομές τών οχυρώσεων. ζ. Πίν , 16-20: Απόψεις τών οχυρώσεων. η. Πίν : Κρήνη. θ. Πίν : Κορινθιακή κεραμική. ι. Πίν : Αττική κεραμική. ια'. Πίν. 74: Τοπογραφικός χάρτης τής άρχαίας Σμύρνης (1961). α. Πίν. 15: Πίδασα, άπόψεις. β. Πίν. 16: Πίδασα καί Ίωνιάπολις. 339

18 (1964). α. Πίν. 1, 2: Επιγραφές τής Άφροδισιάδος. β. Πίν. 5-8: Αρχαία Σμύρνη: graffitti (1965). α. Πίν : Σμύρνη, ιωνική μελανόμορφη κεραμική, β. Πίν : "Αλλες μελανόμορφες τεχνοτροπίες, γ. Πίν. 45: Σμύρνη, μελαμβαφή όστρακα 4ου π.χ. αιώνα (1968). α. Πίν. 9-10: Νομίσματα από τό Buruncuk (1971). α. Πίν. 1-2α: Επιγραφές (1974). α. Πίν. 8-13: Σμύρνη, κλαζομενιακές σαρκοφάγοι (1975). α. Πίν. 1, 2: Βάσεις από τήν Αλικαρνασσό (1976). α. Πίν. 6-7: Θραύσματα τού Μαυσωλείου τής Αλικαρνασσού (1983). Βυζαντινές οχυρώσεις. α. Πίν. 8: Πέργα, Κώρυκος. β. Πίν. 9, 10: Κώρυκος. γ. Πίν. 11, 12: Νικόπολις. δ. Πίν. 13: Νικόπολις, Πλαταιά. ε. Πίν. 14: Σίδη (Side), Άρδεα. στ. Πίν. 15: Terracina, Άγκυρα, Τελμησσός. ζ. Πίν. 16, 17: Άγκυρα. η. Πίν. 18. Qal at Sim'an. θ. Πίν. 19: Qal at Sim an, Sahyun. ι. Πίν. 20: Οχρίδα, Άγιος Ίλαρίων. ια-. Πίν. 21: Άγιος Ίλαρίων, Πέργαμον (1985). α. Πίν. 5: Αγγεία από τή Σμύρνη. 340

19 Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Ευρετήριο Ονομάτων-Πραγμάτων* άγγεΐα, 94ε, στ, ζ, 96β, 97α - Alaca Höyük, 56 - Bogazköy, 56 - Bolu, 56, 97α - Cambridge, 96ß - Προϊστορία, 56 - Σμύρνη, 74, 113α - Tekeköy, 56 - Τροία, 56 Άγ. Ειρήνη Κωνσταντινουπόλεως - μνημείο Πορφυρίου, 18 Άγ. Ίλαρίων, 112ι, ια' Άγ. Πολύκαρπος - τάφοι, 38 Άγ. Πέτρος - Σμύρνη, 20 Άγκυρα, 112στ, ζ - οχυρώσεις βυζαντινές, 84 Αιγαίο - κεραμική προϊστορική, 56 - τύπος αρχιτεκτονικός «μεγάρου», 57 Αίγινα - κατοχή από τόν Άτταλο Α', 79 Αίζσνοί - λατρεία λίθων, 43 Αίολίς - νομίσματα, 78 αίρεση - Bektashi, 39, 40, 44 Αίσηπος - γέφυρα ρωμαϊκή, 11 Άκροηνός, 3 Alaca Höyük - αγγεία, 56 - δίσκοι ήλιακοί, 54, 96α Alaed din - τζαμί στο Ικόνιο, 42 - Χριστιανισμός, 35 Αλικαρνασσός - απόψεις, 100α - γλυπτά, ΙΟΟβ - έλληνιστικές βάσεις, 82, 110α - επιγραφές, 27, 100ε - ερείπια, 102ε - Μαυσωλείο, 83, 111α - όστρακα, οχυρώσεις, 100ε - περιγραφές ταξιδιωτικές, 52 - ταύτιση μέ Budrum, 26 - τοπογραφία, 63, 65 - τύμβος, ΙΟΟστ Allen, R.E., 82 Αλμυρή Λίμνη, 45 Αμαξιτός, 41 ανάγλυφα - άρχαϊστικά, 2 - Çardir, 101 β - Dengere, 101γ - Duval, Μ., 86γ - Διόνυσος, 2 - Girder Gölü, 101γ - Kalkantaçi, 101 β - Κιβύμυ, 101 ix - Κύζικος, 5 - λεόντων, 9 - στήλες, 3 - Τοριαϊον, 101 δ, ε - Τράλλεις, 86α, β - Uyluköy, 101γ Άνδειρα, 41 Anderson, J.G.C., 3 Anderson, J.K., 68 Anghelou, A., 80 Αντιόχεια - θέα, 94β - θεότητες, 24 - μνημεία θρησκευτικά, 24 * Οΐ αριθμοί παραπέμπουν στήν άρίθμηση τών λημμάτων τών πινάκων. 341

20 Άντίοχος A', 58 Arab Carni - Κωνσταντινούπολη, 49, 95β Άραβες - μνημεία ταφικά, 34 - παράδοση λαϊκή, 49 - τζαμιά, 49 Άρδεα, 112ε Άρτεμις, 94γ Άρχαίιον, 30 αρχαιότητες - Περαία, 102α αρχιτεκτονική - βυζαντινή, 4, 84 - Ικόνιο, 42 - Σελτζοΰκοι, 42 - μυκηναϊκή Τροία, 1 - τύπος «μεγάρου», 57 Asarlik, ΙΟΟζ Αστυπάλαια, 102ι Αττάλεια - έπιγραφή γαλλική, 17 - ευρήματα προϊστορικά, 32 - οικόσημα φραγκικά, 15 - οχυρώσεις βυζαντινές, 84 Άτταλος Α' - κατοχή Αίγινας, 79 Αττική - κεραμική, 103ι Άφροδισιάς - επιγραφές, 73, 105α - ύδρευση, 61 Αχίλλειο, 94η Βάλβουρα - επιγραφές, 64 - θέατρο, 101 β βάσεις - 'Αλικαρνασσός, 82, 110α Bean, G.E., 60, Bektashi - άγιοι, 40 - άνάπτυξη, 39 - έξάπλωση γεωγραφική, 44 - Χριστιανισμός, 39 Βενετία, 80 Βέσβικος, 13 Βιζύη - έπιγραφές ρωμαϊκές, 10 Βιθυνία, - ιστορία, 47 - ναοί, 13 - φρούρια βυζαντινά, 13 Βιρυτός, 23 Biegen, C.W., 53 Boardman, I., 69 Bogazköy - προϊστορικά προσωπόμορφα αγγεία, 56 Bolli - προϊστορικά προσωπόμορφα αγγεία, 56, 97α Βόσπορος - ιστορία, 47 Bounarbasi - τύμβος, 25 Buckler, W.H., 46, 50 Buruncuk - νομίσματα, 78, 107α Γ αλατάς - τοπογραφία, 8 Γαλατία - λατρεία, 43 - τοπογραφία, 3 - χάρτης 87α Γέργις, Γεργίθιον, 30 γέφυρα - ρωμαϊκή Αίσηπος, 11 γλυπτική, 103γ - Αλικαρνασσός, ΙΟΟβ - Κύζικος, 5, 9, 88α, β, γ Cambridge - αγγεία, 96 β - μουσείο Fitzwilliam, 55 Çardir - ανάγλυφα, 101β Carr Bosanquet. R.. 1 Cook, B.F., 83 Cook, J.Μ,, 59, 60, 63, 65-66, 71, Cook, J.R., 81 Cormarck, J.M.R., 61, 73 Covel Dr., 8, 12 Crowfoot, J.W., 4 Çukurkent - ευρήματα,

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Τομ. 6, 1986 Η αρχαιολογία της Μικράς Ασίας και η βρετανική αρχαιολογική σχολή Αθηνών Κοσμόπουλος Μιχαήλ 10.12681/deltiokms.115 Copyright 1986 To cite this article:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρχαία της Κατοχής

Τα αρχαία της Κατοχής Τα αρχαία της Κατοχής Σπερχειάδα 7 Απριλίου 2016 Σαράντος Θεοδωρόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΑΗΣ Ο ΠΟΘΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥΣ 1939 Ο Δρ. Γκαίμπελς επισκέπτεται την Αρχαιότητες στην Αθήνα 1940 ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Αθηνά Παπαδάκη Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας Επιμορφωτικό Σεμινάριο Θήβα 8 Σεπτεμβρίου 2016 Διαχρονικά ο πολιτισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ. Χρωματίστε τη γραμμή του χρόνου Α.. Β.. Γ...

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ. Χρωματίστε τη γραμμή του χρόνου Α.. Β.. Γ... Χρωματίστε τη γραμμή του χρόνου 1) Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που εμφανίστηκαν στον ελλαδικό χώρο κατά την εποχή του χαλκού: Α.. Β.. Γ... 2) Επιλέξτε ποιες λέξεις της στήλης Β

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από το 2000 έως το 2009 στην περιοχή αρμοδιότητας της Κ ΕΠΚΑ που περιλαμβάνει τα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά και Άγιο Ευστράτιο, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον ελληνικό κόσμο κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Αναφέρεται όχι μόνο στις περιοχές του

Ο όρος Αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον ελληνικό κόσμο κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Αναφέρεται όχι μόνο στις περιοχές του Ο όρος Αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον ελληνικό κόσμο κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Αναφέρεται όχι μόνο στις περιοχές του σύγχρονου ελληνικού κράτους, αλλά όπου εγκαταστάθηκαν στους

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Εξω-ευρωπαϊκή τέχνη. 4.4. Ισλαµική τέχνη

Εξω-ευρωπαϊκή τέχνη. 4.4. Ισλαµική τέχνη eikastika B gym Mathiti 5:eikastika B Mathiti 10/1/08 4:12 PM Page 96 4.4. Ισλαµική τέχνη Ο Ισλαµικός Πολιτισµός στη µεγαλύτερή του ακµή απλωνόταν από τις περιοχές της Περσίας και της Βορείου Αφρικής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1. Εισαγωγικό Μάθημα Αρχιτεκτονική/Τοπογραφία-Γλυπτική-Αγγειογραφία.

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού

Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 27-04-2016 Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού Η Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

7o Ταξίδι στην Θράκη. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

7o Ταξίδι στην Θράκη. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. 7o Ταξίδι στην Θράκη Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. 7o Ταξίδι στην Θράκη Δευτέρα, 17 Αύγουστος 2015 Παραλία Μακρύαμμου Παραδεισένια και πλήρως εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1 το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 2 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ αντίγραφο από πρωτότυπο του 3ου π.χ. αι. της

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ Όταν οι μαθητές δημιουργούν

ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ Όταν οι μαθητές δημιουργούν ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ Όταν οι μαθητές δημιουργούν ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στην Α τάξη Γυμνασίου, οι μαθητές μας

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Παρή Καλαμαρά Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας Εμπορικό Επιμελητήριο - Χαλκίδα, 7-6-2015 Τα κάστρα στα χρόνια του Βυζαντίου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική Αρχαιολογία Γ εξαμήνου. Το Αιγαίο και η Μεσόγειος της 2 ης χιλιετίας π.χ.

Προϊστορική Αρχαιολογία Γ εξαμήνου. Το Αιγαίο και η Μεσόγειος της 2 ης χιλιετίας π.χ. Προϊστορική Αρχαιολογία Γ εξαμήνου Το Αιγαίο και η Μεσόγειος της 2 ης χιλιετίας π.χ. Α Ενότητα: Άνθρωπος και Τοπίο Τροία, πεδιάδα Σκαμάνδρου Ιράκ Ποταμός Ευφράτης Ιορδανία Ιορδάνης και υψίπεδα Μάλτα

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Σάββατο 9 Ιανουαρίου, ώρα 10.30 π.μ. ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΟΛΟΥ Σημείο συγκέντρωσης: Ιερός Ναός Αγ. Ειρήνης, επί της οδού Αιόλου ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗ Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Όνομα: Χολέβα Βασιλική Εξάμηνο: Η Μάθημα: Το Αιγαίο κατά την 3η χιλιετία π.χ Διδάσκων: Βλαχόπουλος Ανδρέας ΠΑΛΑΜΑΡΙ I ΠΧ II ΠΑΛΑΜΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η φιλοσοφία. Έννοια και περιεχόμενο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η εξέλιξη της φιλοσοφίας και η οντολογία Ι. Εισαγωγή... 25 ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από:

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΚΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΦΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο Ιερό τοπικής λατρείας αφιερωμένο στον θεό Κάβιρο (γενειοφόρο θεό με στεφάνι κισσού στο κεφάλι και κάνθαρο στο χέρι υπόσταση του Διονύσου) και το Θεό Παίδα (θεϊκό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες Μυκηναϊκή θρησκεία Τα στοιχεία που διαθέτουμε για αυτήν προέρχονται: 1.Από την εικονογραφία σφραγιστικών δακτυλιδιών, σφραγίδων, τοιχογραφιών και αντικειμένων μικροτεχνίας (ελεφαντουργίας κλπ). Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα 3 5 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 3 5 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ... 11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΙΣΡΑΗΛ Εισαγωγικά... 27 1. Αρχαιολογία του βιβλικού Ισραήλ... 29

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΜΟΝ Το Πέργαμον ή η Πέργαμος είναι πόλη που από το τέλος του 3ου αιώνα π.χ. αναδείχθηκε σε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας ελληνιστικός ονομάστηκε o πολιτισμός που προήλθε από τη σύνθεση ελληνικών και ανατολικών στοιχείων κατά τους τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Το μάθημα προφέρει μια συστηματική και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγικά Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό. Ομηρική εποχή Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό. 1100 π.χ.: Εναρξη της ελληνικής ιστορίας. 11 ος 9 ος αιώνας:οι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΣΤΡΑΚΑ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μεσοποταμία-Σουμέριοι Μέσα 4ης χιλιετίας π.χ. Σφηνοειδής γραφή Τρόπος γραφής που

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Το λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Τίτλος λήμματος Δελτίο λήμματος Κυρίως λήμμα Χρονολόγιο Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) Γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα της ανασκαφής Στέλλα Χρυσουλάκη και Γιώργος Πέππας

Ευρήματα της ανασκαφής Στέλλα Χρυσουλάκη και Γιώργος Πέππας Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση Ευρήματα της ανασκαφής Στέλλα Χρυσουλάκη και Γιώργος Πέππας 1 Πρώιμη φάση της πόλης Λουτροφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10. Ιωνικοί Ναοί της Μ. Ασίας στον 4 ο αι.

Διαβάστε περισσότερα

1979 Πτυχίο στην Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο τμήμα Συντήρησης Αρ/των στη Θ' Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Αθηνών.

1979 Πτυχίο στην Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο τμήμα Συντήρησης Αρ/των στη Θ' Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Αθηνών. BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Συντηρήτρια έργων τέχνης και αρχαιοτήτων Ζωγράφος Καθηγήτρια εφαρμογών στο τμήμα συντήρηση Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στο Τ.Ε.Ι/Αθηνών Κυδαντιδών 33 11851 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 6. Οι χρυσελεφάντινοι κολοσσοί του Φειδία και

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ένα πτυχίο με δύο κύριες κατευθύνσεις: 1. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας 2. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

«Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Νατάσα Μιχαηλίδου, Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

«Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Νατάσα Μιχαηλίδου, Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης «Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Περιεχόμενα Εισαγωγικά...2 Α. Αρχαιολογικοί χώροι, Μνημεία και Μουσεία της Θράκης...3 Β. Χάρτης της Θράκης με σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος...5 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Copyright 2006, Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Μινωικοί ιεροί χώροι

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Μινωικοί ιεροί χώροι ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Μινωικοί ιεροί χώροι Ενδεχομένως από τη Νεολιθική, αλλά με βεβαιότητα από την Προανακτορική εποχή φαίνεται ότι οι μινωίτες ασκούσαν τις λατρευτικές τους πρακτικές στα σπήλαια.

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι.

Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι. Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι. Η Θεσσαλονίκη υδρευόταν κυρίως από τις πηγές στο Χορτιάτη, το Ρετζίκι και τη Σταυρούπολη. Μέσα στην πόλη υπήρχαν επίσης πηγάδια, δεξαμενές

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 27 ΚΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατά την περίοδο 2000-2009 πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες σωστικές ανασκαφές μέσα στην πόλη του Πειραιά, κατά τις οποίες αποκαλύφθηκαν τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά

Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟ 2 ΙΕΡΟΟΛΥΜΠΙΟΥΔΙΟΣΚΑΤΒΑΛΑΝΕΙΟΤΡΟΛΥΜΠΙΑΓΗΤΟΖΠΥΛΗΑΔΡΙΑΝΟΥΜΠΕΠΙΔΕΛΦΙΝΙΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΒΕΑΤΟΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣΥΖΠΥΡΡΑΠΟΡΘΗΣΕΑΣΧΡΥΣΕΛΕΦΑΝΤΙΝΟΑΓΑΛΜΑΙΛΙΣΣΟΣΟΡΑΣΤΥΠΟΚΕΚΙΟΝΕΣΙΡΙΚΕΤΗΡΙΑΚΛΑΔΟΣΥΒΟΤΕΜΕΝΟΣΑΝΤΑΨΙΔΑΜΕΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΩΚΕΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣΓΑΔΕΛΦΙΝΙΟΣΑΠΟΛΛΩΝΑΣΜοτΕιΝΟΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΤΥΡΚΡΟΝΟΣΗΡΕΑΠΥΡΝΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους.

ΘΕΜΑ : Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-7-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria

ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria Η κωμόπολη της Υπάτης, κτισμένη σε υψόμετρο 400μ. με τη χαρακτηριστική πολυμορφία του τοπίου της, έχει συμπληρώσει πάνω από 2500 χρόνια συνεχούς παρουσίας σε όλα τα γεγονότα της

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος Διεξαγωγής. Αξιοθέατα*

Χώρος Διεξαγωγής. Αξιοθέατα* Χώρος Διεξαγωγής Το 4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) του Τμήματος Κοινωνιολογίας θα διεξαχθεί στην Μυτιλήνη της Λέσβου. Η Λέσβος έχει πληθυσμό 85.330 κατοίκους, ανήκει διοικητικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Η Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) δραστηριοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (σελ.140-151)

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (σελ.140-151) Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (σελ.140-151) Ορισμός: ο πολιτισμός που προήλθε από τη σύνθεση ελληνικών και ανατολικών στοιχείων ονομάστηκε ελληνιστικός και απέκτησε οικουμενικό χαρακτήρα. 2.1 Τα ελληνιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης 6ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Τάξη:Α Τµήµα:2 Μάθηµα:Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα:ελ.σάρδη Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΣΕΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΪΟΣ 2015 Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΕΤ ΣΓΤΚΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΕΤ ΣΓΤΚΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΕΤ ΣΓΤΚΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΟΨΙΑΝΟΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΠΥΡΙΤΟΛΙΘΟΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ ΕΡΜΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα