Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μπούας του Δήμου Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου καθώς και του νομικού του προσώπου ΟΠΑΑΠ για το έτος Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει δε σχετικές πιστώσεις οι οποίες θα εγγραφούν στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου και του νομικού προσώπου ΟΠΑΑΠ του έτους Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των: - Ν.2286/95/Α 19 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». - Ν.2307/1995/Α 113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». - Ν.2539/1997/Α 244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». - Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». - Ν.3548/2007/Α 68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» - Ν.3801/2009/Α 163, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» - N.3852/2010/A 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης». - Ν.3979/2011/Α 138 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». - Του Ν.3886/2010/Α 173 «Δικαστική προστασία κατά ση σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989(L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L335). - ΠΔ 166/2003/A 38 «Προσαρμογή με Οδηγ.2000/35:Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». - Π.Δ. 60/2007/Α 64 «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών & υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής & την οδηγία 2005/75/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου & του συμβουλίου της 16ης/11/2005.». - Υ.Α.11389/93/Β 185 «ΕΚΠΟΤΑ». - της Απόφασης 291/2003 ΦΕΚ Β'332/ του ΑΧΣ, για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 98/70/ΕΚ και το πρότυπο ΕΝ-590 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων ντίζελ. - της απόφασης ΓΧΚ ΑΧΣ 354/2000 ΦΕΚ Β' 872/ πετρέλαιο κίνησης και μέθοδοι ελέγχου. - ΥΑ 510/2004/Β 872 «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. Ο Συντάξας Δημήτριος Μπούας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Σελίδα 1 από 14

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μπούας του Δήμου Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη και ελαιολιπαντικά, για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις των - Ν.2286/95/Α 19 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». - Ν.2307/1995/Α 113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». - Ν.2539/1997/Α 244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». - Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». - Ν.3548/2007/Α 68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» - Ν.3801/2009/Α 163, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» - N.3852/2010/A 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης». - Ν.3979/2011/Α 138 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». - Του Ν.3886/2010/Α 173 «Δικαστική προστασία κατά ση σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989(L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L335). - ΠΔ 166/2003/A 38 «Προσαρμογή με Οδηγ.2000/35:Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». - Π.Δ. 60/2007/Α 64 «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών & υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής & την οδηγία 2005/75/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου & του συμβουλίου της 16ης/11/2005.». - Υ.Α.11389/93/Β 185 «ΕΚΠΟΤΑ». Σελίδα 2 από 14

3 - της Απόφασης 291/2003 ΦΕΚ Β'332/ του ΑΧΣ, για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 98/70/ΕΚ και το πρότυπο ΕΝ-590 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων ντίζελ. - της απόφασης ΓΧΚ ΑΧΣ 354/2000 ΦΕΚ Β' 872/ πετρέλαιο κίνησης και μέθοδοι ελέγχου. - ΥΑ 510/2004/Β 872 «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». όπως σήμερα έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 3 Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία είναι: α) Η διακήρυξη της δημοπρασίας β) Το τιμολόγιο προσφοράς γ) η παρούσα μελέτη. δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική προδιαγραφή) της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 4 Αξία και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει δε σχετικές πιστώσεις οι οποίες θα εγγραφούν στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου και του νομικού προσώπου ΟΠΑΑΠ του έτους Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 5 Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των δέκα ημερών ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών, προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα πρέπει να ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, επιστρέφεται δε στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών τα οποία παραδόθηκαν από τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7 Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Σελίδα 3 από 14

4 Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. ΑΡΘΡΟ 8 Φόροι-τέλη Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού εκτός του ΦΠΑ ο οποίος βαραίνει το Δήμο. ΑΡΘΡΟ 9 Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των προμηθευομένων ειδών. ΑΡΘΡΟ 10 Προσωρινή και οριστική παραλαβή α. Πετρέλαιο κίνησης. Η προσωρινή παραλαβή του πετρελαίου κίνησης, διενεργείται κάθε φορά από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα παραδίδει την ζητούμενη κάθε φορά ποσότητα από την υπηρεσία μετά από την έγγραφη ειδοποίηση αυτής. Παραδόσεις θα διενεργούνται από τον ανάδοχο το χρονικό διάστημα 7:00 το πρωί ως 14:00 το μεσημέρι. Οι δεξαμενές του βυτίου θα είναι υποχρεωτικά σφραγισμένες στα ακροσωλήνια και στα καπάκια των διαμερισμάτων, τα στοιχεία των σφραγίδων θα αναγράφονται στο σχετικό δελτίο αποστολής το οποίο θα συνοδεύει το υπό παράδοση πετρέλαιο κίνησης. Κάθε φορά που διενεργείται παραλαβή πετρελαίου κίνησης, υποχρεωτικά λαμβάνεται δείγμα από κάθε διαμέρισμα του βυτίου σε δοχείο ενός λίτρου με ευθύνη του οδηγού του βυτίου οποίος φέρει και το απαραίτητο δοχείο το οποίο σφραγίζεται και στέλνεται εάν η υπηρεσία το επιθυμεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγχο. Κατά την παραλαβή θα γίνεται έλεγχος παρουσίας νερού στις δεξαμενές του πετρελαίου κίνησης. Η δαπάνη των ελέγχων του δείγματος που λαμβάνεται κατά την παραλαβή καθώς και αυτού για την ύπαρξη νερού στις δεξαμενές βαρύνει τον προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη και την αντικατάστασή της συγκεκριμένης ποσότητας πετρελαίου κίνησης. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Περιστερίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημιά σε περιουσιακό στοιχείο του Δήμου από ακατάλληλη ποσότητα πετρελαίου κίνησης, με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν γνωστοποιούνται αυθημερόν, και απαιτείται δαπάνη για την αποκατάσταση της αυτή θα βαραίνει τον ανάδοχο. Σελίδα 4 από 14

5 Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο είκοσι ημερολογιακών ημερών από την προσωρινή παραλαβή της εκάστοτε παραδιδόμενης ποσότητας από τον προμηθευτή και τους τυχόν ελέγχους, ενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων η οριστική παραλαβή της εκάστοτε ποσότητας πετρελαίου κίνησης. β. Πετρέλαιο θέρμανσης. Η προσωρινή παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης, διενεργείται κάθε φορά από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα παραδίδει την ζητούμενη κάθε φορά ποσότητα από την υπηρεσία μετά από την έγγραφη ειδοποίηση αυτής. Παραδόσεις θα διενεργούνται από τον ανάδοχο το χρονικό διάστημα 7:00 το πρωί ως 14:00 το μεσημέρι. Οι δεξαμενές του βυτίου θα είναι υποχρεωτικά σφραγισμένες στα ακροσωλήνια και στα καπάκια των διαμερισμάτων, τα στοιχεία των σφραγίδων θα αναγράφονται στο σχετικό δελτίο αποστολής το οποίο θα συνοδεύει το υπό παράδοση πετρέλαιο θέρμανσης. Κάθε φορά που διενεργείται παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης, υποχρεωτικά λαμβάνεται δείγμα από κάθε διαμέρισμα του βυτίου σε δοχείο ενός λίτρου με ευθύνη του οδηγού του βυτίου οποίος φέρει και το απαραίτητο δοχείο το οποίο σφραγίζεται και στέλνεται εάν η υπηρεσία το επιθυμεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγχο. Κατά την παραλαβή θα γίνεται έλεγχος παρουσίας νερού στις δεξαμενές του πετρελαίου θέρμανσης. Η δαπάνη των ελέγχων του δείγματος που λαμβάνεται κατά την παραλαβή καθώς και αυτού για την ύπαρξη νερού στις δεξαμενές βαρύνει τον προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη και την αντικατάστασή της συγκεκριμένης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Περιστερίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημιά σε περιουσιακό στοιχείο του Δήμου από ακατάλληλη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν γνωστοποιούνται αυθημερόν, και απαιτείται δαπάνη για την αποκατάσταση της αυτή θα βαραίνει τον ανάδοχο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο είκοσι ημερολογιακών ημερών από την προσωρινή παραλαβή της εκάστοτε παραδιδόμενης ποσότητας από τον προμηθευτή και τους τυχόν ελέγχους, ενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων η οριστική παραλαβή της εκάστοτε ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης. γ. βενζίνη Η προσωρινή παραλαβή της εκάστοτε υπό προμήθειας ποσότητας βενζίνης διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Θα λαμβάνεται δείγμα εφόσον το απαιτεί η υπηρεσία, παρουσία του προμηθευτή, θα σφραγίζεται και θα στέλνεται στο Γενικό Χημείο για έλεγχο. Η δαπάνη των ελέγχων βαραίνει τον προμηθευτή. Σελίδα 5 από 14

6 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη και την αντικατάστασή της υπό προμήθειας βενζίνης. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Περιστερίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση της εκκρεμότητας σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την διενέργεια και των τυχόν ελέγχων, εφόσον αυτοί διενεργούνται ή μετά πάροδο είκοσι ημερών από την προσωρινή παραλαβή της εκάστοτε υπό προμήθεια ποσότητας βενζίνης, ενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων η οριστική παραλαβή της. δ. ελαιολιπαντικά Η προσωρινή παραλαβή των ελαιολιπαντικών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Από κάθε είδος λαμβάνεται εφόσον το επιθυμεί η υπηρεσία δείγμα, παρουσία του προμηθευτή, σφραγίζεται και στέλνεται στο Γενικό Χημείο για έλεγχο. Το δείγμα θα συγκριθεί με δείγμα από το ίδιο ως προς τις προδιαγραφές προϊόν το οποίο θα αγοραστεί από το εμπόριο από σημείο επιλογής της υπηρεσίας, το οποίο θα παραδοθεί σφραγισμένο στο γενικό χημείο του κράτους. Η αξία του δείγματος το οποίο θα αγοραστεί από το εμπόριο θα βαραίνει τον προμηθευτή και η τιμολόγηση θα γίνει στο όνομα του. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρευρεθεί στο σημείο αγοράς μετά από την ειδοποίηση της υπηρεσίας εντός της ίδιας ημέρας για να ρυθμίσει την αποπληρωμή του δείγματος με τον πωλητή. Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, ή και από το εξεταζόμενο δείγμα του εμπορίου, η υπό παραλαβή ποσότητα δεν θα παραληφθεί ο δε προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος. Για την κάλυψη όλων των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την προσωρινή παραλαβή των ελαιολιπαντικών ή του χρόνου που απαιτήθηκε για τους τυχόν ελέγχους, και μετά την τακτοποίηση κατά τις ισχύουσες διατάξεις τυχόν εκκρεμοτήτων, ενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων η οριστική παραλαβή των ελαιολιπαντικών. ΑΡΘΡΟ 11 Τιμολόγηση α. Πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης του πετρελαίου κίνησης θα είναι σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο. Λόγω του ότι η τιμή του λίτρου του πετρελαίου κίνησης, δεν παραμένει σταθερή αλλά αναπροσαρμόζεται, θα γίνουν δεκτές προσφορές οι οποίες θα προβλέπουν αναπροσαρμογές της τιμής η οποία όμως θα παραμένει πάντοτε έως ίση (δεν θα την υπερβαίνει) προς την μέση τιμή χονδρικής του λίτρου πετρελαίου κίνησης όπως αυτή ορίζεται από την Περιφέρεια Αττικής την αντίστοιχη ημέρα παράδοσης της εκάστοτε ποσότητας. Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρει επί της μέσης τιμής χονδρικής όπως αυτή ορίζεται από την Περιφέρεια Σελίδα 6 από 14

7 Αττικής την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής το οποίο θα συνοδεύει την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα πετρελαίου κίνησης. β. Πετρέλαιο θέρμανσης. Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο. Λόγω του ότι η τιμή του λίτρου του πετρελαίου θέρμανσης, δεν παραμένει σταθερή αλλά αναπροσαρμόζεται, θα γίνουν δεκτές προσφορές οι οποίες θα προβλέπουν αναπροσαρμογές της τιμής η οποία όμως θα παραμένει πάντοτε έως ίση (δεν θα την υπερβαίνει) προς την μέση τιμή χονδρικής του λίτρου πετρελαίου θέρμανσης όπως αυτή ορίζεται από την Περιφέρεια Αττικής. Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρει επί της μέσης τιμής χονδρικής του λίτρου πετρελαίου θέρμανσης όπως αυτή ορίζεται από την Περιφέρεια Αττικής την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής το οποίο θα συνοδεύει την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα. γ. βενζίνη Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο. Λόγω του ότι η τιμή του λίτρου της αμόλυβδης βενζίνης, δεν παραμένει σταθερή αλλά αναπροσαρμόζεται, θα γίνουν δεκτές προσφορές οι οποίες θα προβλέπουν αναπροσαρμογές της τιμής η οποία όμως θα παραμένει πάντοτε έως ίση (δεν θα την υπερβαίνει) προς την μέση τιμή λιανικής του λίτρου αμόλυβδης βενζίνης όπως αυτή ορίζεται από την Περιφέρεια Αττικής. Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρει επί της μέσης τιμής λιανικής του λίτρου αμόλυβδης βενζίνης όπως αυτή ορίζεται από την Περιφέρεια Αττικής την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής το οποίο θα συνοδεύει την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα. δ. ελαιολιπαντικά Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα μέτρησης όπως αυτή ορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσης. Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρει επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος. Ο συντάξας Δημήτριος Μπούας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στέφανος Μαρούκος Σελίδα 7 από 14

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μπούας του Δήμου Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1.Πετρέλαιο κίνησης Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο κίνησης το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων ντίζελ diesel. Ντίζελ πετρέλαια εσωτερικής καύσης που εμπίπτουν στην κωδικό ΣΟ και χρησιμοποιούνται για αυτοπροωθούμενα οχήματα όπως αναφέρονται στην ΚΥΑ12651 (ΦΕΚ697/Β/1984) και στην ΚΥΑ81160/861 (ΦΕΚ574/β/1991) και όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Προδιαγραφές παράμετρος (1) μονάδα όρια (2) ελάχιστο μέγιστο αριθμός κετανίου 51,0 πυκνότητα στους 15οC kg/m3 845 απόσταξη - απόσταγμα 95%(ν/ν)στους oc 360 πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες %m/m 11 περιεκτικότητα σε θείο mg/kg 50 (1)Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο ΕΝ590:1999. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΝ590:1999, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας με την μέθοδο που αντικαθιστά. (2)Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι <<αληθείς τιμές>>. Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ISO 4259 <<προϊόντα πετρελαίου - καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής>> ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μια ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R=αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο ISO4259. Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων σύμφωνα με τις αποφάσεις ΑΧΣ354/2000 και 355/2000. Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στα : ΦΕΚ Β' 410/ (πετρέλαιο κίνησης και μέθοδοι ελέγχου) και ΦΕΚ Β'332/ , (εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 98/70/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.) Σελίδα 8 από 14

9 Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985)ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO Ο προμηθευτής θα αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση τα πλήρη στοιχεία προέλευσης του υπό προμήθεια πετρελαίου, δηλαδή χώρα παραγωγής, διυλιστήριο, εταιρείες εμπορίας κλπ. Ο προμηθευτής θα πρέπει, με υπεύθυνη δήλωσή του η οποία θα συνοδεύει την προσφορά του προς επιβεβαίωση, να δύναται να διενεργεί τμηματικές παραδώσεις στο χώρο του δημοτικού σταθμού οχημάτων αναλόγως των αναγκών του Δήμου ενώ ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του υπό παραγγελία πετρελαίου να μην ξεπερνά τις δύο ημέρες από την παραγγελία της υπηρεσίας. Ο προμηθευτής θα επισυνάπτει της προσφοράς του την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι δύναται να εκτελέσει τη συγκεκριμένη προμήθεια. Η ποσότητα πετρελαίου κίνησης που ο Δήμος υπολογίζει ότι χρειάζεται ετησίως για τις ανάγκες του ανέρχεται σε λίτρα. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την εξάντληση της παραπάνω ποσότητας, οι παραγγελίες του θα εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας. Η μέση τιμή χονδρικής του λίτρου όπως ορίζεται από την Περιφέρεια Αττικής την 10 η Σεπτεμβρίου 2013 προκύπτει στα 1,148 ανά λίτρο μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ο επί μέρους ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης. ΆΡΘΡΟ 2. πετρέλαιο θέρμανσης Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Νοείται ως πετρέλαιο θέρμανσης μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές, χωρίς νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. Αριθ.467/2002 (ΦΕΚ Β 1531/ ) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης.» Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται οι όροι της Υ.Α. Αριθ.467/2002 (ΦΕΚ Β 1531/ ) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης.» Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 (ΦΕΚ Β'/ ) απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.. Οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην Υ.Α. Αριθ.467/2002 (ΦΕΚ Β 1531/ ) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης.» Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 13/85 Α.Χ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 314/Β/1985) ή των προτύπων ΕΝ ή ΕΝ ISO 3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/ ). Ο προμηθευτής θα πρέπει, με υπεύθυνη δήλωσή του η οποία θα συνοδεύει την προσφορά του προς επιβεβαίωση, να δύναται να διενεργεί τμηματικές παραδώσεις αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας ενώ ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του υπό παραγγελία πετρελαίου να μην ξεπερνά τις δύο ημέρες από την παραγγελία της υπηρεσίας. Σελίδα 9 από 14

10 Ως τόπος παράδοσης ορίζονται εγκαταστάσεις του Δήμου εντός των ορίων του, ο Δήμος σε κάθε παραγγελία του θα αναφέρει και τον εκάστοτε τόπο παράδοσης. Ο προμηθευτής θα επισυνάπτει της προσφοράς του την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι δύναται να εκτελέσει τη συγκεκριμένη προμήθεια. Η ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης που ο δήμος υπολογίζει ότι χρειάζεται ετησίως για τις ανάγκες του ανέρχεται σε λίτρα για το νομικό του πρόσωπο ΟΠΑΑΠ και λίτρα για ίδιες ανάγκες. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την εξάντληση της παραπάνω ποσότητας, οι παραγγελίες του θα εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας. Η μέση τιμή χονδρικής του λίτρου όπως ενδεικτικά ορίζονταν από την Περιφέρεια Αττικής για τον μήνα Μάρτιο του 2013 (κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης δεν πωλείται πετρέλαιο θέρμανσης) προκύπτει στα 1,035 ανά λίτρο μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης. Άρθρο 3 αμόλυβδη βενζίνη Η υπό προμήθεια βενζίνη, αμόλυβδη 95-96RON, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το Ελληνικό κράτος και ισχύουν σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/ «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». Σε περίπτωση δειγματοληψίας αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 απόφαση του Α.Χ.Σ. ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171 και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/ «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». Αυτή η μέθοδος θα εφαρμοστεί και για επίλυση πιθανών διαφορών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Ο προμηθευτής θα αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση την χώρα προέλευσης της υπό προμήθεια βενζίνης. Ο προμηθευτής θα πρέπει, με υπεύθυνη δήλωσή του η οποία θα συνοδεύει την προσφορά του προς επιβεβαίωση, να δύναται να διενεργεί παραδόσεις καθημερινά από ώρα 07:00 έως και 19:00. Οι παραδόσεις βενζινών θα είναι τμηματικές, απ ευθείας στο ρεζερβουάρ των υπό ανεφοδιασμό οχημάτων ή μηχανημάτων άμεσα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από την υπηρεσία και όσες φορές την ημέρα το επιθυμεί η υπηρεσία. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο υγρών καυσίμων το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Ο προμηθευτής θα επισυνάπτει της προσφοράς του την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι δύναται να εκτελέσει τη συγκεκριμένη προμήθεια. Η ποσότητα βενζίνης που ο Δήμος υπολογίζει ότι χρειάζεται ετησίως για τις ανάγκες του ανέρχεται σε λίτρα. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την εξάντληση της παραπάνω ποσότητας, οι παραγγελίες του θα εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας. Η μέση τιμή λιανικής ενός λίτρου αμόλυβδης βενζίνης όπως ορίζεται από την Περιφέρεια Αττικής την 10 η Σεπτεμβρίου 2013 προκύπτει στα 1,375 ανά λίτρο χωρίς το ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης. Σελίδα 10 από 14

11 Άρθρο 4 Πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE15W-40, το οποίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές τουλάχιστον: ACEA 7/Ε5/E3/B4/B3/A3, API CI-4/CH-4/CG-4/CF- 4/CF/SL, GLOBAL DHD-1, MB 228.3/229.1, VOLVO VDS-3/VDS-2, VW 505/501MAN M 3275, MACK EO- M/EO-M PLUS, ALLISON C-4, RENAULT RLD, CUMMINS 20071/72/76/77/78, MTU TYPE 2, CAT ECF-1 ή παρόμοιες. Ποσότητα: 2460 λίτρα. Άρθρο 5 Πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE10W-40, το οποίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές τουλάχιστον: API CI-4, ACEA E4-99 3/E6-04/E7-04, MAN 3477 / 3277 (CRT), MTU TYPE 3, MB /228.5, VOLVO VDS-3, RENAULT RVI RXD, RLD, RLD- 2, DAF EXTENDED DRAIN CAPABILITY, SCANIA LA ή παρόμοιες. Ποσότητα: 410 λίτρα. Άρθρο 6 Πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W-40, το οποίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές τουλάχιστον: API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW / ή παρόμοιες Ποσότητα: 410 λίτρα. Άρθρο 7 Λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα μεγάλων φορτίσεων τύπου hvlp46, με πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό δείκτη ροής για χρήση σε υδραυλικά συστήματα απορριμματοφόρων το οποίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές τουλάχιστον DIN PART 2 HLP, AFNOR NF-E HM, ISO TYPE HM, DENISON HF-0, VICKERS I-286-S, VICKERS M-2950-S, CINCINNATI MILACRON P-70, ή παρόμοιες. Ποσότητα: 1640 λίτρα. Άρθρο 8 Αντιπηκτικό Υγρό κυκλωμάτων ψύξης κινητήρων εσωτερικής καύσης συμπυκνωμένο βάσης αιθυλενογλυκόλης απαλαγμένο από πυριτικά άλατα για την προστασία του κυκλώματος ψύξης του οχήματος όλο το χρόνο. Παροχή προστασία για τουλάχιστον 7500 ώρες λειτουργίας για πετρελαιοκινητήρες. Θα παρέχει αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον μέχρι τους -20 ο C σε διάλυμα 33% κ.ο. και μέχρι τους -40 ο C σε διάλυμα 50% κ.ο. το οποίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές τουλάχιστον VW/AUDI/SKODA/SEAT TL-774D/F (G12 / G12+), MB Page 325.3, MAN 324 Type SNF, VOLVO, DEUTZ, CUMMINS, MAZDA, DETROIT DIESEL,RENAULT, SCANIA, ISUZU, KOMATSU, JOHN DEERE ή παρόμοιες. Συσκευασία σε βαρέλι 196 λίτρων. Ποσότητα: 2352 λίτρα. Άρθρο 9 Μονότυπο λιπαντικό SAE30 το οποίο θα ανταποκρίνεται στην προδιαγραφή τουλάχιστον API SF/CD ή παρόμοια. Ποσότητα: 615 λίτρα. Σελίδα 11 από 14

12 Άρθρο 10 Λιπαντικό απορρυπαντικού τύπου για δίχρονους βενζινοκινητήρες SAE20 όπου η λίπανση παρέχεται από μίγμα λαδιού και βενζίνης το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές JASO FB, ISO-L-EGB ή παρόμοιες. Ποσότητα: 615 λίτρα. Άρθρο 11 Βαλβολίνη συνθετική SAE75W-90 υπερενισχυμένη συνθετικής βάσης με πρόσθετα υψηλής πίεσης ΕΡ, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές API GL-5 ή παρόμοιες. Ποσότητα: 205 λίτρα Άρθρο 12 Βαλβολίνη συνθετική SAE85W-140 ενισχυμένη, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές API GL-5 ή παρόμοιες. Ποσότητα: 205 λίτρα. Άρθρο 13 Υγρό αυτόματων συστημάτων μετάδοσης κίνησης τύπου ATF III κατάλληλο για χρήση σε αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων το οποίο να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές DEXRON III, ALLISON C-4/C-3, MB236.1, DENISON HF-0, ZF TE ML 09/11/14, VOITH, CATERPILLAR TO-2, FORD MERCON ή παρόμοιες. Ποσότητα: 205 λίτρα. Άρθρο 14 υγρά φρένων συνθετικά υψηλής απόδοσης τα οποία να ικανοποιούν τις προδιαγραφές DOT-3 & DOT-4, FMVSS 116 DOT-4, SAE J1703, ISO-4925 ή παρόμοιες συμβατό με τα ελαστομερή του συστήματος πέδησης. Συσκευασία σε δοχεία των 250cc. Ποσότητα: 45 λίτρα. Άρθρο 15 παρατηρήσεις σχετικές με τα ζητούμενα ελαιολιπαντικά (άρθρα 4 14 της παρούσης). Θα πληρούν τους κανόνες προδιαγραφών που ορίζονται και από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας για τις δραστηριότητες του σχεδιασμού, της παραγωγής, της διακίνησης, της αποθήκευσης και της εμπορίας λιπαντικών, της σειράς ISO Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. Οι προδιαγραφές οι οποίες αναφέρεται ότι θα πρέπει να πληρούν τα ζητούμενα λιπαντικά είναι υποχρεωτικές. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες επικαλεστούν παρόμοιες προδιαγραφές θα πρέπει να αποδείξουν προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα ότι αυτές καλύπτουν τα οριζόμενα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν στις προσφορές τους κατάλογο - prospectus του κατασκευαστή και του προσφέροντα, όχι σε φωτοαντίγραφο στον οποίο Σελίδα 12 από 14

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 5 34 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 222079604 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑ:30.735-4

Διαβάστε περισσότερα