5.13 Υγιεινή διατροφή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.13 Υγιεινή διατροφή"

Transcript

1 Υγιεινή διατροφή Καλλιόπη Μακρονάσιου Νηπιαγωγός Στα πλαίσια του προγράµµατος Αγωγής Υγείας, αναπτύχθηκε στο 2o Ολοήµερο Nηπιαγωγείο Φερών Βελεστίνου το project Υγιεινή διατροφή. Στην παρούσα εργασία αναλύεται διεξοδικά το πώς η θεωρία της µεθόδου project και η διδακτική συνδέονται µε τη σχολική πράξη. Ειδικότερα, η προσοχή µας επικεντρώνεται: (α) στη θεωρία των projects (σχεδίων εργασίας), (β) στην ανάλυση του πεδίου των δυνατοτήτων (µαθητών και εκπαιδευτικών), (γ) στην ανάλυση του θέµατος. (δ) στη διδακτική ανάλυση, δηλαδή, στο σχεδιασµό και στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και, τέλος, (ε) στην ανατροφοδότηση του σχεδίου εργασίας: την αξιολόγηση, δηλαδή, από τις νηπιαγωγούς και τα παιδιά των επιµέρους, αλλά και του συνόλου των δραστηριοτήτων σε σχέση µε τους στόχους που αρχικά είχαµε θέσει, µε σκοπό την ανατροφοδότηση της διδακτικής πράξης και εποµένως τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Το σχέδιο εργασίας Με τον όρο σχέδιο εργασίας αποδίδουµε στα ελληνικά τον αγγλόφωνο όρο project method, που καθιερώθηκε από τον Kilpatrik (όπως αναφέρεται στο Ματσαγγούρα, 2003) ως όρος της διδακτικής και ως µέθοδος διδασκαλίας στη γενική εκπαίδευση. Το σχέδιο εργασίας που αναπτύσσεται στο σχολείο είναι µια οργανωµένη, µεθοδευµένη και συλλογική µαθησιακή δραστηριότητα, που στηρίζεται σε συγκεκριµένο προγραµµατσιµό και αποσκοπεί στη µελέτη θεµάτων, καθώς και την επίλυση προβληµατικών καταστάσεων, προσωπικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος. Κατά το Ματσαγγούρα, αποτελεί τρόπο οργάνωσης και προσέγγισης της σχολικής γνώσης που διασφαλίζει προωθηµένες µορφές διαθεµατικότητας και ευέλικτο τρόπο ανταλλαγής ρόλων µεταξύ δάσκαλου και µαθητών. Όλοι είναι συνεργάτες, µε στόχο την κατάκτηση της γνώσης µέσα από την έρευνα, την ανταλλαγή ιδεών και την κατανόηση της πραγµατικότητας την οποία βιώνουµε και συνδέει τη γνώση µε τη ζωή, µε πραγµατικές επικοινωνιακές καταστάσεις 1 που ενεργοποιούν τους µαθητές να αναζητήσουν την γνήσια γνώση και να προάγουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Ανάλυση του πεδίου των δυνατοτήτων Στην ανάλυση του πεδίου των δυνατοτήτων περιλαµβάνονται οι ανθρωπογενείς και κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν το µάθηµα. Σύµφωνα µε τους Henrici και Riemer (2001), ανθρωπογενείς είναι όλοι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι έχουν την προέλευσή τους στους ανθρώπους που εµπλέκονται στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, ενώ κοινωνικοπολιτιστικοί όσοι έχουν την προέλευσή τους, α- φενός στην εκάστοτε κοινωνία και κουλτούρα και στο πολίτευµά της, αφετέρου στις κοινωνικές συνθήκες που βιώνουν οι µαθητές, όπως επίσης και στις ιδιορρυθµίες και ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου/µορφωτικού ιδρύµατος Είναι πραγµατικά και ση- µαντικά δεδοµένα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπ όψη κατά τον σχεδιασµό του µαθήµατος. Το ολοήµερο τµήµα του 2oυ Nηπιαγωγείου Φερών Βελεστίνου είναι οµοιογενές σε ό,τι αφορά την ηλικία και εθνοτική οµάδα των µαθητών του -είναι όλα προνήπια και έχουν αλβανική καταγωγή, καθώς και τις συνήθειες και προσδοκίες τους. Τα παιδιά είναι πολύ δεµένα µεταξύ τους ως οµάδα, συνεργάζονται, βοηθούν το ένα το άλλο 1 Καταστάσεις µέσα στις οποίες οι άνθρωποι επικοινωνούν µε άλλους στις φυσικές κοινωνικές τους επαφές (Dahlhaus, 2002).

2 569 και δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για ό,τι διαδραµατίζεται µέσα στην τάξη. Οι νηπιαγωγοί, από την πλευρά τους, γνωρίζουν τις δυνατότητες, αλλά και τις αδυναµίες του κάθε µαθητή και θεωρούµε ότι έχουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και εµπειρία, για να ανταποκριθούν µε επιτυχία στους στόχους του σχεδίου εργασίας. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται µε το 2ο ηµοτικό Σχολείο της περιοχής, συγκυρία που µας παρείχε τη δυνατότητα να συνεργαστούµε µε την Α' τάξη κατά τη διεξαγωγή ορισµένων δραστηριοτήτων. ιαθέτει δικό του υπολογιστή µε σύνδεση στο ιαδίκτυο, εκτυπωτή, τηλέφωνο και φαξ, ραδιοκασετόφωνο και CD player, ενώ υπάρχει και δυνατότητα χρήσης προβολικού µηχανήµατος, τηλεόρασης, ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής και φωτοτυπικού. Τα βιβλία που είναι στη διάθεση των παιδιών, είναι στην πλειοψηφία τους δωρεές από γονείς µαθητών προηγούµενων ετών. Η διάταξη των καθισµάτων είναι τέτοια, ώστε το καθένα παιδί να µπορεί να βλέπει και να απευθύνεται στο άλλο απευθείας, µε αποτέλεσµα να ευνοείται η οµαδική εργασία. Οι µαθησιακοί σκοποί και στόχοι είναι αυτοί που περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραµµα για το Νηπιαγωγείο. Ανάλυση του θέµατος Το θέµα Υγιεινή διατροφή προσελκύει σήµερα το προσωπικό, κοινωνικό και ε- πιστηµονικό ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των πολιτών και προκαλεί συχνά προβλη- µατισµούς, διλήµµατα και αντιπαραθέσεις µεταξύ πολιτών, αλλά και των επιστηµόνων (διαιτολόγων, γιατρών, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων κ.λπ.). Ένα snack, που έφερε µια µαθήτρια, στην τάξη έδωσε την αφορµή για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου σχεδίου εργασίας, που υλοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα µεταξύ 20/02 και 30/03/2007. Συνδέεται άµεσα µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των µαθητών και η σχολική γνώση οργανώθηκε όχι µόνο µέσα στο σχολείο, αλλά και έξω απ αυτό, σε αυθεντικές πραγµατικές καταστάσεις. Επιστήµονες και πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας µε σχετική εµπειρία ενεπλάκησαν στη µαθησιακή διαδικασία, η οποία έγινε έτσι βιωµατική. Οι επιδιωκόµενοι στόχοι αφορούσαν το γνωστικό πεδίο, τις δεξιότητες και στάσεις των παιδιών. Πιο συγκεκριµένα, µέσα από την εφαρµογή του προγράµ- µατος, στόχοι µας ήταν: (α) να κατακτήσουν οι µαθητές µας το λεξιλόγιο που σχετίζεται µε την υγιεινή διατροφή, (β) να εξασκηθούν στην οµιλία, ακοή, ανάγνωση και γραφή, µε σκοπό την παραγωγή δηµιουργικού λόγου, προφορικού και γραπτού, (γ) να βελτιώσουν την γλωσσική τους ικανότητα, την ικανότητα, δηλαδή, να παραγάγουν "ένα απείρως µεγάλο σύνολο προτάσεων που συνθέτουν τη γλώσσα" τους (Lyons, 2002, σ. 259), αλλά και την επικοινωνιακή, την ικανότητα, δηλαδή, για προσαρµογή του λόγου στο περιβάλλον και στις εκάστοτε συνθήκες επικοινωνίας (Μήτσης, 1996), (δ) να µάθουν να τρέφονται σωστά, µε την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στα ελκυστικά, αλλά επικίνδυνα για την υγεία προϊόντα διατροφής, και (ε) να συνδέσουν την υγιεινή διατροφή µε τη διατήρηση της υγείας τους. ιδακτική ανάλυση Σύµφωνα µε τον Klafki (όπως αναφέρεται στους Bimmel, Kast και Neuner (2003), ο όρος διδακτική ανάλυση περιγράφει τα κριτήρια σχεδιασµού για ένα διδακτικά θεµελιωµένο µάθηµα. Κατά τη διδακτική ανάλυση, το πρώτο ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί από τους/ις εκπαιδευτικούς αφορά το τι πρέπει να µάθουν οι µαθητές, δηλαδή, να προσδιοριστούν µε σαφήνεια οι στόχοι, ερώτηµα που στην προκειµένη περίπτωση έχει ήδη καλυφθεί. Το δεύτερο ερώτηµα αναφέρεται στο τι πρέπει να κάνουν οι µαθητές, σχετίζεται, δηλαδή, µε τις µαθησιακές δραστηριότητες που θα οδηγήσουν στην ε- πίτευξη των στόχων. Επόµενο βήµα συνιστά ο προσδιορισµός του πώς θα εργαστούν οι µαθητές ώστε να είναι αποτελεσµατικό αυτό που θα κάνουν (αν, δηλαδή, θα εργαστούν σε οµάδες, ανά δύο, ατοµικά κ.λπ.), µε ποιους θα συνεργαστούν µέσα και έξω από το

3 570 σχολείο, πότε και για πόσο χρονικό διάστηµα και ποια υλικά, µέσα και βοηθήµατα (ηλεκτρονικός υπολογιστής, DVD, CD, διαγράµµατα, κατάλογοι, βιβλία, εικόνες, κόµικς, κ.λπ.) θα χρειαστούν κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Τέλος, αποµένει να καθορίσουµε το ρόλο των εκπαιδευτικών κατά τη µαθησιακή διαδικασία. Έτσι, και µε βάση τα παραπάνω, οι σηµαντικότερες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, ήταν οι ακόλουθες: (α) Προβολή του DVD του Discovery Chanel µε θέµα Υγιεινή ιατροφή. Το συγκεκριµένο ντοκιµαντέρ αναφέρεται στο διαγωνισµό κατανάλωσης hot dog, που διεξάγεται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, κατά την επέτειο της Ηµέρας της Ανεξαρτησίας. Τα παιδιά παρατήρησαν τι τρώνε, µε τι ταχύτητα και πόσο τρώνε οι διαγωνιζόµενοι και τις συνέπειες αυτής της συµπεριφοράς, καθώς και το πώς λειτουργεί το πεπτικό µας σύστηµα. Στόχοι αυτής της προβολής ήταν: η διέγερση του ενδιαφέροντος των παιδιών για το συγκεκριµένο θέµα, η ενεργοποίηση των ήδη κεκτηµένων, σχετικών γνώσεών τους για το θέµα, ώστε να προκύψει συζήτηση, η εξάσκηση στην πρόσληψη πληροφοριών µέσω της σύνδεσης εικόνας και αυθεντικού ηχητικού κειµένου, που εισάγει τα παιδιά σε πραγµατικές επικοινωνιακές καταστάσεις και, τέλος, η πρόκληση ενδιαφέροντος για διατύπωση ερωτήσεων, όπως γιατί πεινάµε, γιατί παχαίνου- µε, πόσο και τι πρέπει να τρώµε, ποιες είναι υγιεινές τροφές. (β) ηµιουργία δικτύου µνήµης (mindmapping). Πρόκειται για µια τεχνική µνή- µης, η οποία συνδέει την εικόνα µε τη λέξη, ώστε να βελτιώσει τη διατήρηση της λέξης στη µνήµη (Bohn, 2000). Στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν η συγκέντρωση και εκµάθηση του βασικού λεξιλογίου που αφορά τη διατροφή. Οι νηπιαγωγοί δη- µιούργησαν στον πίνακα µια γραφική παράσταση, όπου το θέµα υγιεινή διατροφή αναγράφηκε στο κέντρο και κυκλώθηκε. Από τον κύκλο ξεκίνησαν κλάδοι, που έ- φεραν αφηρηµένες έννοιες (π.χ., το πρωί, το µεσηµέρι, τρώω σπάνια, κ.λπ.) σχετικές µε το θέµα και µε φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού. Στο σηµείο αυτό, θα θέλαµε να διευκρινίσουµε ότι στο δίκτυο εννοιών οι κύριες έννοιες τακτοποιούνται σύµφωνα µε τη φορά των δεικτών του ρολογιού, επειδή, όµως, στις διάφορες απεικονίσεις ο ήλιος ακολουθεί πορεία από δεξιά προς αριστερά -άρα το µεσηµέρι βρίσκεται ψηλά, προχωρήσαµε σε αυτή την παρατυπία, για να αποφύγουµε οποιαδήποτε σύγχυση. Οι µαθητές ανέφεραν τι τρώνε και πίνουν σε κάθε γεύµα στα διάφορα διαστή- µατα της ηµέρας και οι λέξεις αναγράφηκαν σε δευτερεύοντες κλάδους, που συνδέονταν µε τους αρχικούς, έφεραν συγκεκριµένες έννοιες (ουσιαστικά), όπως γάλα, χυ- µός, ψωµί και συνοδεύονταν από την αντίστοιχη εικόνα. "Με αυτή την ευκαιρία, παρουσιάζονται νέες λέξεις. Εδώ έχουµε τη συνδροµή της µητρικής γλώσσας. Οι µαθητές λένε τη λέξη που τους έρχεται στο µυαλό στη µητρική γλώσσα" και ο δάσκαλος σηµειώνει στο ιστόγραµµα την αντίστοιχη ελληνική. (Dahlhaus, 1994, σ. 54). Το ι- στόγραµµα συµπληρώθηκε σιγά-σιγά και οι νηπιαγωγοί προχώρησαν στην ενεργοποίηση και ένταξη του γλωσσικού portfolio των παιδιών στο µάθηµα, αφού η πολυγλωσσία διευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων. Οι τεχνικές µνήµης (Βοhn, 2002) που χρησιµοποιήθηκαν, όπως η σύνδεση της λέξης µε την εικόνα, η παρουσίαση των γευµάτων µε χρονική σειρά, η χρήση διαφορετικών χρωµάτων στο ι- στόγραµµα, "διευκολύνουν την κωδικοποίηση του υπό εκµάθηση υλικού και υποβοηθούν την ολοκλήρωση της γνώσης και την ανάκληση" (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997, σ. 296). Οι εικόνες που χρησιµοποιήθηκαν, τις βρήκαν τα παιδιά σε συνεργασία µε τους γονείς τους, ψάχνοντας σε περιοδικά µε συνταγές µαγειρικής, εφηµερίδες, διαφηµιστικά φυλλάδια κ.λπ. Με αυτό τον τρόπο, µέσα δηλαδή από την ενεργό εµπλοκή των µαθητών στον προγραµµατισµό, στην αναζήτηση πληροφοριών, στην επεξεργασία τους και στην παρουσίαση του µαθησιακού αποτελέσµατος, καλλιεργείται η αυτενεργός µάθηση (Ματσαγγούρας, 2003).

4 571 (γ) Ανάγνωση του βιβλίου: "Χτίζω σωστά εµένα" (Μαραζιώτη, 2006), µε στόχους να µάθουµε τις κατηγορίες των τροφών, τις θρεπτικές τους ουσίες, τι είναι ωφέλιµο και υγιεινό και τι όχι, σε τι ποσότητες και µε ποια συχνότητα πρέπει να καταναλώνουµε τις διάφορες κατηγορίες τροφών και να συζητήσουµε και να συγκρίνουµε τις διατροφικές συνήθειες των δύο λαών (Ελλήνων και Αλβανών), καθώς αυτές του χθες και του σήµερα. Θεωρήσαµε απαραίτητη την εξοικείωση των παιδιών µε τα συγκεκριµένα θέµατα, µέσα από την ανάγνωση και συζήτηση, δεδοµένης της κυρίαρχης κατάστασης στη σηµερινή εποχή: όλο και περισσότερες γυναίκες µπαίνουν στην αγορά εργασίας και ο ελεύθερος χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισµένος για να ετοιµάσουν απαιτητικά γεύµατα. Γι αυτό, όλο και περισσότερες οικογένειες σιτίζονται µε προπαρασκευασµένα ή έτοιµα φαγητά, µε δυσάρεστες επιπτώσεις για την υγεία µας. Αλλά και η διαφήµιση νέων, ελκυστικών σε χρώµα και γεύση προϊόντων διατροφής, αµφίβολης όµως ποιότητας, έχει επηρεάσει αποφασιστικά τη διατροφική συµπεριφορά µας. Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε την έλλειψη άσκησης µας οδηγούν στην παχυσαρκία και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία µας. (δ) Κατασκευή της πυραµίδας της µεσογειακής διατροφής και του καλαθιού των αχρήστων µε την τεχνική του κολάζ. Στόχοι ήταν η οπτικοποίηση της γνώσης για καλύτερη διατήρησή της στη µνήµη, η εµπλοκή των παιδιών στη διαδικασία αναζήτησης των κατάλληλων εικόνων µε τη βοήθεια των γονέων τους -µε σκοπό την ενθάρρυνσή τους για αυτόνοµη µάθηση και την ενεργή εµπλοκή των γονέων στα τεκταινόµενα του σχολείου, η σύγκριση της δικής µας πυραµίδας µε αυτές άλλων λαών, τις οποίες βρήκαµε στο ιαδίκτυο (π.χ., Harvard School of Public Health, 2007 Nestle, 2007) και η ταυτόχρονη µύηση των παιδιών στις νέες τεχνολογίες και τις στοιχειώδεις λειτουργίες του Η/Υ, ο σταδιακός διαχωρισµός, από πλευράς τους, των γραµµάτων και αριθµών στο πληκτρολόγιο, και, τέλος, η εξοικείωση µε τη διαδικασία ταξινόµησης τροφών, µε την τοποθέτησή τους στο ανάλογο επίπεδο της πυραµίδας. (ε) Παιχνίδι ρόλων, µε τίτλο: "Ένας δύσκολος πελάτης" (βλ. Aufderstrasse, Bock, Gerdes, & Müller, 2006). Παραδοσιακά, τα παιχνίδια ρόλων έχουν ως αντικείµενο την προσαρµογή των παιδιών στους κανόνες της κοινωνίας, µέσω της αποδοχής δοσµένων εκ των προτέρων µορφών συµπεριφοράς (Heyd, 1991). Τα παιδιά υποδύθηκαν ανά ζεύγη τον πελάτη και το σερβιτόρο στο εστιατόριο, µια γωνιά της τάξης κατάλληλα διαµορφωµένη. Τους ρόλους τους έµαθαν µε τη βοήθεια των µαθητών της Α' ηµοτικού και των µεγαλύτερων αδελφών τους. Αφού µελετήσαµε µαζί µε τα παιδιά τα χαρακτηριστικά ενός αυθεντικού καταλόγου εστιατορίου, δηµιουργήσαµε στον Η/Υ, και για τις ανάγκες του παιχνιδιού, έναν παρόµοιο κατάλογο, όπου αναγραφόταν, δίπλα σε κάθε εικονιζόµενο φαγητό, ποτό κ.λπ., η ονοµασία και η τιµή του. Τα παιδιά επέλεξαν τις κατάλληλες ως προς το περιεχόµενο και τις διαστάσεις εικόνες από το υλικό που είχε συγκεντρωθεί στην τάξη. Στόχοι ήταν: η µελέτη αυθεντικού κειµένου (τα χαρακτηριστικά και η χρήση του) και η προσαρµογή του λόγου σε συγκεκριµένες επικοινωνιακές καταστάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων λαµβάνουν χώρα διαδράσεις µεταξύ των εµπλεκοµένων. Έτσι, όταν ο πελάτης χρησιµοποιούσε λανθασµένες εκφράσεις, όπως θέλω ένα ποτήρι τυρί ή ένα πιάτο µπύρα, δεν µπορούσε να συνεννοηθεί µε το σερβιτόρο, γιατί χρησιµοποιούσε λάθος κώδικα επικοινωνίας. Οι µαθητές αναγνώρισαν τα φραστικά λάθη, και διασκέδασαν προσθέτοντας αυθόρµητα εκφράσεις που επινόησαν µόνοι τους (αυτοσχεδίασαν) και επειδή όλοι ανέλαβαν ένα ρόλο, εξασκήθηκαν σιγά-σιγά στο να επικεντρώνουν την προσοχή τους στο παιχνίδι και ανάλογα να αντιδρούν. "Οι µαθητές, µε τα ενδεικνυόµενα παιχνίδια ρόλων κερδίζουν σταδιακά περισσότερη σιγουριά και αναπτύσσουν τη δεξιότητα και ετοιµότητα να µεταφέρουν την αποκτηθείσα γνώση σε παρόµοιες επικοινωνιακές πράξεις" (Ziebel, 2003, σ. 78).

5 572 (στ) Συγγραφή κειµένου, µε τίτλο: "Η αγάπη περνάει από το στοµάχι" (βλ. Κουναλάκη, ελικεϊσόγλου, Brodowski, & Κουτεντάκη, 2006). Στόχοι αυτής της δραστηριότητας ήταν: η παραγωγή γραπτού κειµένου, ανάλογου της ιστορίας που παρουσίαζαν οι εικόνες, η καλλιέργεια του προφορικού λόγου, µέσα από συζήτηση για τους τρόπους συµπεριφοράς που σχετίζονται µε την πρόσκληση σε γεύµα και η δηµιουργία µιας ευχάριστης ατµόσφαιρας στην τάξη. Η ιστορία που χρησιµοποιήθηκε -δεν περιείχε κείµενο και αναπαριστούσε µια καθηµερινή σκηνή, συγκεκριµένα τις σχετικές προεργασίες που απαιτεί η πρόσκληση σε γεύµα- έδωσε την αφορµή για συζήτηση και ελεύθερη έκφραση των παιδιών. Συζητήσαµε για τους τρόπους συµπεριφοράς σε ανάλογες περιπτώσεις, δηλαδή, πότε προσφέρουµε δώρα (στα γενέθλια, τα Χριστούγεννα, στους γάµους κ.λπ.), τη συµµετοχή των δύο φύλων στις δουλειές του σπιτιού (προετοιµασία του φαγητού, στρώσιµο του τραπεζιού, πλύσιµο των πιάτων) και τις συνήθειες που έχουµε όταν προσκαλούµε κάποιον για φαγητό, ότι, για παράδειγµα, στο τέλος προσφέρουµε γλυκό. Μετά τη συζήτηση γράψαµε τις φράσεις που ταίριαζαν σε κάθε εικόνα και χτίσαµε έτσι ένα κείµενο ανάλογο της ιστορίας που παρουσίαζαν οι εικόνες. Τα παιδιά έκαναν υποθέσεις και υπαγόρευσαν το κείµενο στη νηπιαγωγό. Κατόπιν συζητήσαµε και για τα έθιµα που συνδέονται µε το τραπέζι του Πάσχα (που χρονικά ήταν πολύ κοντά µε την ανάπτυξη του συγκεκριµένου project). (ζ) Παρασκευή φρουτοσαλάτας και σαλάτας λαχανικών. Στόχοι ήταν: η βιωµατική µάθηση, η µελέτη αυθεντικού κειµένου, όπως είναι η συνταγή µαγειρικής, και η συγγραφή συνταγής. Τα παιδιά έφεραν από το σπίτι τους όλα τα απαιτούµενα υλικά, και ετοιµάσαµε τις συνταγές στο σχολείο σύµφωνα µε αλβανική συνταγή, την οποία και γράψαµε κατά το πρότυπο άλλων συνταγών, που είδαµε σε οδηγούς µαγειρικής. Τέλος, συγκρίναµε τη συνταγή µας µε αντίστοιχη ελληνική. (η) Επίσκεψη στον φούρνο της γειτονιάς µας 2. Στόχοι ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά τον τρόπο παρασκευής του ψωµιού σε πραγµατικές από επαγγελµατία, να δοκιµάσουν γεύσεις διαφόρων τύπων ψωµιού (ολικής άλεσης, λευκού κ.λπ.) και να µάθουν για τη διατροφική τους αξία, να ακούσουν αυθεντικό ηχητικό κείµενο, µε παράλληλη εξάσκηση της ακουστικής τους δεξιότητας και να υποβάλλουν ερωτήσεις, να εκφράσουν απορίες, να δηµιουργήσουν αυθεντικό λόγο, κατάλληλο για τη συγκεκριµένη επικοινωνιακή κατάσταση. (θ) Επίσκεψη στο super market της γειτονιάς µας. Στόχοι ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά τους χώρους που τοποθετούνται τα προϊόντα διατροφής (τα ευπαθή στα ψυγεία, τα ζυµαρικά στα ράφια, κ.λπ.), να παρατηρήσουν πού αναγράφονται τα συστατικά των τροφίµων, να µάθουν τι πρέπει να προσέχουν όταν αγοράζουν τρόφιµα (π.χ., η- µεροµηνία λήξης), καθώς και τι µπορεί να συµβεί στην περίπτωση που καταναλώσουµε ένα τρόφιµο που η ηµεροµηνία του έχει λήξει. (ι) Πρόγευµα στον πεζόδροµο του χωριού. Με τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ε- πιδιώχθηκε η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των µαθητών του Νηπιαγωγείου και της Α' τάξης, µε απώτερο στόχο την ταχύτερη κοινωνικοποίηση των νηπίων και την ευκολότερη προσαρµογή τους, µελλοντικά, στο νέο τους σχολικό περιβάλλον. (ια) Ανάγνωση του βιβλίου: " ε φοβάµαι τον οδοντογιατρό" (Γιαννίκου, 1997), µε στόχο να µάθουν τα παιδιά για την αναγκαιότητα της στοµατικής υγιεινής. Η συζήτηση που ακολούθησε, προετοίµασε τα παιδιά για την επίσκεψη της οδοντιάτρου στο σχολείο µας. (ιβ) Επισκέψεις ειδικών. Το σχολείο µας επισκέφθηκε οδοντίατρος, η οποία αφού συζήτησε µε τους µαθητές, διένειµε ενηµερωτικό υλικό προσαρµοσµένο στις ηλικιακές τους δυνατότητες. Στόχος ήταν η αυθεντική επικοινωνία των παιδιών, που φυσικά 2 Οι δραστηριότητες η, θ και ι πραγµατοποιήθηκαν από κοινού µε τα παιδιά της Α' ηµοτικού.

6 573 ίσχυε και στην περίπτωση της επίσκεψης του διατροφολόγου. Επιπλέον, στα πλαίσια της δεύτερης αυτής επίσκεψης, στόχοι ήταν να δηµιουργήσουν τα παιδιά αυθεντικό λόγο κατά τη συζήτηση στην τάξη για την αναγκαιότητα της ενηµέρωσής µας από ειδικό στη διατροφή επιστήµονα, καθώς και για τις ανάλογες προεργασίες, να συντάξουµε πρόσκληση, αφού προηγουµένως µελετήσουµε τα χαρακτηριστικά της (θέµα, οµιλητής, τόπος, χρόνος και µορφή) σε ανάλογη πρόσκληση που και εµείς είχαµε λάβει και να ασκήσουν τα παιδιά την ακουστική τους δεξιότητα και τη δεξιότητα της συζήτησης διατυπώνοντας ερωτήσεις και απορίες, καθώς και την παρατηρητικότητά τους κατά την παρουσίαση των δεδοµένων στον πίνακα µε τη βοήθεια του προβολικού. Τη συγκεκριµένη οµιλία παρακολούθησαν τόσο οι γονείς των παιδιών, όσο και το προσωπικό του Νηπιαγωγείου και του ηµοτικού Σχολείου και έτσι, µε τη συµµετοχή όλων, προωθήθηκε το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία. Αξιολόγηση και συµπεράσµατα Βασικός στόχος του προγράµµατος ήταν η απόκτηση γνώσεων που ενισχύουν τις σωστές διατροφικές συνήθειες των παιδιών µε σκοπό τη βελτίωση και προάσπιση της υγείας τους. Έτσι, σε ό,τι αφορά το γνωστικό πεδίο, οι µαθητές: (α) έµαθαν για την αξία της µεσογειακής διατροφής, αλλά και τη θρεπτική αξία των τροφών (λαχανικών, φρούτων κ.λπ.), (β) ταξινόµησαν τις τροφές σε οµάδες, ανάλογα µε την περιεκτικότητά τους σε βιταµίνες, λιπαρά και άλλα στοιχεία, (γ) εξοικειώθηκαν µε τα τακτικά α- ριθµητικά (φύτρωσε πρώτο, δεύτερο, κ.λπ.), (δ) ενηµερώθηκαν από ειδικούς (επιστή- µονες, επαγγελµατίες), αλλά και εξασκήθηκαν στο να ερευνούν µόνοι τους, όπως, για παράδειγµα, να βρίσκουν πού αναγράφονται τα συστατικά των τροφίµων κ.λπ. Στον τοµέα των δεξιοτήτων, έµαθαν να χειρίζονται το βασικό λεξιλόγιο που σχετίζεται µε τη διατροφή, να διατυπώνουν ερωτήσεις, να κάνουν υποθέσεις για την εξέλιξη µιας συνοµιλίας, να υπαγορεύουν κείµενα, να γράφουν λέξεις και κείµενα (συνταγές). Τέλος, άλλαξαν στάση απέναντι στα ελκυστικά, αλλά επικίνδυνα τρόφιµα και έµαθαν να εργάζονται κυρίως οµαδικά ή ανά δύο ή σε συνεργασία µε παιδιά διαφορετικής ηλικίας. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν από τις εκπαιδευτικούς µε τρόπο ώστε οι µαθητές να ανακαλύπτουν µόνοι τους, δηµιουργικά, τη γνώση και όχι να είναι παθητικοί δέκτες της. Άλλωστε, σύµφωνα και µε τις θέσεις της Γνωστικής Ψυχολογίας, αποτελεσµατικός εκπαιδευτικός δεν είναι εκείνος που µπορεί να διατυπώσει και να µεταδώσει ένα µεγάλο αριθµό γεγονότων, ιδεών και γνώσεων, αλλά εκείνος που µπορεί να ενεργοποιήσει τους µαθητές για τις µαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες είναι κατάλληλες για την απόκτηση της γνώσης (Κολιάδης, 1997). Στο πλαίσιο αυτό, στο επίκεντρο της µαθησιακής διαδικασίας δεν βρίσκονται πλέον οι εκπαιδευτικοί, αλλά οι µαθητές, που αναλαµβάνουν όσες περισσότερες δραστηριότητες µπορούν. Συνεργάζονται και χαίρονται να δηµιουργούν, ανταλλάσσουν ρόλους, µαθαίνουν µέσα και έξω απ το σχολείο και µοιράζονται µε όλους τις εµπειρίες τους (Biechele & Pardόs, 2003). Η µύηση των παιδιών στα νέα περιβάλλοντα µάθησης και το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία έβγαλε τη µαθησιακή διαδικασία από τα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης και συνέδεσε τη γνώση µε τη ζωή. Η συνεργασία νηπιαγωγών, δασκάλων, γονέων, επιστηµόνων και παιδιών διαφορετικής ηλικίας ήταν για µας µια πρωτόγνωρη εµπειρία, µε πολύ θετικά αποτελέσµατα. Επιπλέον, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο, σε συνάρτηση µε τα υπόλοιπα µέσα (βιβλία, σκίτσα, διαγράµµατα, κατάλογοι, εικόνες, DVD, CD, φωτογραφική µηχανή, κ.λπ.) άλλαξε τα δεδοµένα στη διδακτική, ανοίγοντας παράθυρο στη γνώση και την επικοινωνία µε όλο τον κόσµο. Πλέον, η µάθηση παρουσιάζει µεγαλύτερη ποικιλία και γίνεται πιο ευχάριστη και α- ποτελεσµατική.

7 574 Ευχαριστίες Ευχαριστώ θερµά τη συνάδελφό µου στο ολοήµερο τµήµα Ελένη Κούρια και τη δασκάλα της Α' τάξης του 2ου ηµοτικού Σχολείου Φερών Βελεστίνου Πηνελόπη Κιάσσια, για την πολύτιµη συνδροµή τους στην υλοποίηση αυτού του προγράµµατος. Βιβλιογραφία Aufderstrasse, H., Bock, H., Gerdes M., & Müller, J. (2006). Themen1 aktuell: Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag. Biechele, M., & Padrόs, A. (2003). Didaktik der Landeskunde: Fernstudieneinheit 31. Berlin: Langenscheidt. Bimmel, P., Kast, B., & Neuner, G. (2003). Deutschunterricht planen. Arbeit mit Lehrwerklektionen: Fernstudieneinheit 18. München: Langenscheidt. Bonn, R. (1999). Probleme der Wortschatzarbeit: Fernstudieneinheit 22. Berlin: Langenscheidt. Γιαννίκου, Κ. (1997). ε φοβάµαι τον οδοντογιατρό: Μια ιστορία για... πονεµένα δόντια. Αθήνα: Μοντέρνοι Καιροί. Dahlhaus, B. (1994). Fertigkeit Hören: Fernstudieneinheit 5. Berlin: Langenscheidt. Harvard School of Public Health. (2007). Food Pyramids, 1-8. Retrieved March 14, 2007, from Henrici, G., & Riemer, C. (Hrsg.). (2001). Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen (2 Bde). Baltmannsweiler: Schneider Verlag. Heyd, G. (1991). Deutsch lehren: Grundwissen fürden Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt: Lang. Κολιάδης, Ε. (1997). Θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτική πράξη: τ. Γ'. Γνωστικές θεωρίες. Αθήνα: Συγγραφέας. Κουναλάκη, Μ., ελικεϊσόγλου, Α., Brodowski, A., & Κουτεντάκη, Μ. (2006). Luftballons Κids B. Ηράκλειο: Kουναλάκης. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1997). Ψυχολογία της σκέψης. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Lyons, J. (2002). Εισαγωγή στη γλωσσολογία. Αθήνα: Πατάκης. Μαραζιώτη, Ε. Γ. (2006). Χτίζω σωστά εµένα. Αθήνα: Χριστάκης. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2003). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση: Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας (2η έκδ.). Αθήνα: Γρηγόρης. Μήτσης, Ν. (1996). ιδακτική του γλωσσικού µαθήµατος: Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Nestle, (2007). Ernährungspyramide. Retrieved February 20, 2007 from Ziebel, B. (2002). Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin: Langenscheidt.

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δεκέµβριος2012-Απρίλιος 2013 Υπεύθυνη Προγράµµατος Αθηνά Τρέλλη «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Με το ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά»

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά» Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά» 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ Σχολικό έτος 2012-2013 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Μπούσια Κωνσταντίνα Συνεργαζόμενοι: - Σχολείο: 2/θ Νηπιαγωγείο Λουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Φορέας Υποδοχής και Εκπαίδευσης : 9 ος Παιδικός Σταθμός Δ.Βύρωνα Διεύθυνση : Βορείου Ηπείρου 7 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2107665016 Ονοματεπώνυμο: Xhafa Rovena ΑΜ: 20845 9

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΤΡΩΜΕ ΣΩΣΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΓΙΕΙΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΤΡΩΜΕ ΣΩΣΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΓΙΕΙΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΤΡΩΜΕ ΣΩΣΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΓΙΕΙΣ» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δεν ήταν δύσκολο να βρεθεί η αφορμή για να μιλήσουμε με τα παιδιά για την υγιεινή διατροφή, καθώς πολλές ενότητες στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν: Οι αιτίες που κάνουν ένα πρόγραµµα αγωγής υγείας µε θέµα τη διατροφή αναγκαίο Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ 9 η : ΟΜΑΔΑ ΑΜΥΛΟΥ

ΗΜΕΡΑ 9 η : ΟΜΑΔΑ ΑΜΥΛΟΥ ΗΜΕΡΑ 9 η : ΟΜΑΔΑ ΑΜΥΛΟΥ Συζήτηση σχετικά με τα τρόφιμα που ανήκουν στην ομάδα του αμύλου Παροχή φωτοτυπιών με διαφορετικά ασπρόμαυρα σχέδια γαλακτοκομικών και αμυλούχων τροφίμων για να αναγνωρίσουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει.

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει. 2 Στο σημερινό περιβάλλον των έντονων αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο αναγκαία σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυρίαρχα στοιχεία το διαδίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Υγιεινή διατροφή Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα Ομάδα στόχος: παιδιά ή ενήλικες χαμηλού επιπέδου Διδακτικός στόχος: κατανόηση ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ 11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος: Ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι στα αδέσποτα Κατανόηση των δικαιωμάτων/αναγκών/συναισθημάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Λαχτάρα για φαγητό Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η σηµασία της υγιεινής και ισορροπηµένης διατροφής στην καλή πνευµατική και ψυχική υγεία των παιδιών.

ΘΕΜΑ: Η σηµασία της υγιεινής και ισορροπηµένης διατροφής στην καλή πνευµατική και ψυχική υγεία των παιδιών. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 Β ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ Συντονιστική οµάδα: 1. Μύρια Καλλή (Συντονιστής) 2. Ντίνα Ανδρέου Οικονοµίδου 3. Πολυξένη Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί».

Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί». Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί». Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Μ. Μηλιάς Σχ. Έτος: 2006 2007 Υπεύθυνες προγράμματος: Τζιάτζιου Χριστίνα Βασιλειάδου Γεωργία 1 Στέφος Γιώργος Κουτλουμπάσης

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δάσκαλος : Μιαρίτης Στυλιανός ΥΠΕΠΘ ΕΙΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΠΡΑΞΗ 2.4.3.α) ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 Ο,7 Ο,8 Ο,12 Ο,15 Ο,16 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. λάδι Στη διατροφή εμπλέκονται οι γονείς, τα παιδιά, οι μάγειροι

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα Υγιεινής Διατροφής είναι ένας απλός, εικονικός τρόπος για να κατανοήσει κανείς πώς να τρέφεται σωστά σε καθημερινή βάση. Η εικονική αναπαράσταση βοηθά στο να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Υλοποιείται από Με δωρεά του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ υλοποιείται από το 2012 από το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: «Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: «Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ» 7 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2008-2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: «Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος;

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος; Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Το Πρόγραμμα ΔΙΑ.ΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών της χώρας, που πλήττονται περισσότερο από

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Α. Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1. Γιάννα Κυριαζή

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και Βιολογία

Διατροφή και Βιολογία Διατροφή και Βιολογία Παπαδοπούλου Δέσποινα, Πεκρίδης Νίκος, Πινακά Ιωάννα, Πούφλης Κλέων, Ραντοσάβλιεβιτς Γιέλενα, Σπυριδοπούλου Φανή. Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης lykeio@aristotelio.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. Οι διατροφικές συνήθειες των. μαθητών του Γυμνασίου. (ερωτηματολόγιο)

Θέμα. Οι διατροφικές συνήθειες των. μαθητών του Γυμνασίου. (ερωτηματολόγιο) Θέμα Οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών του Γυμνασίου (ερωτηματολόγιο) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή: Διατροφική πυραμίδα (Λαμπρινουδάκη Μαρία, Βαλενστάιν Μαρία) 2. Κυρίως θέμα (ερωτηματολόγιο) (Μουτζούρη

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Τρίτη διδακτική πρόταση Κατοικίδια ζώα Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πύλο σεμινάριο με θέμα «Αειφόρο Σχολείο-Βιωματικές Δράσεις» το οποίο οργάνωσε η Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Έρευνα Συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου. Αποτελέσματα από επιδημιολογική έρευνα για το ποσοστό της παχυσαρκίας και υπερβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«KOYZΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ»

«KOYZΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ με τίτλο: «KOYZΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ» Σχ. Έτος: 2011-2012 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 1/θέσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο Νέας Προποντίδας Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2373022772 ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός και η λειτουργία του ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Σχολική Σύμβουλος 49ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Βασίλαρου Βάσω

Ο θεσμός και η λειτουργία του ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Σχολική Σύμβουλος 49ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Βασίλαρου Βάσω Ο θεσμός και η λειτουργία του ολοήμερου Νηπιαγωγείου Σχολική Σύμβουλος 49ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Βασίλαρου Βάσω Ο θεσμός του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εντάχθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Τα νήπια ΟΙ ΜΗΛΙΤΣΕΣ Δάϊου Εμμανουέλα Παπαγεωργίου Αριάδνη Μπιτέρνα Ελένη Ιτσκάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. Οι διατροφικές ανάγκες των παιδιών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 1.1 Ανακαλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες

ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. Οι διατροφικές ανάγκες των παιδιών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 1.1 Ανακαλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑ ΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο Οι διατροφικές ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ Ενότητα λογισμικού Τροφή Θρέψη Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Στις αρχές του 20ου αιώνα ένας νομπελίστας ιατροφιλόσοφος,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ζώντας υγιεινά!» Σχολικό έτος 2012-2013. 39 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ζώντας υγιεινά!» Σχολικό έτος 2012-2013. 39 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ζώντας υγιεινά!» Σχολικό έτος 2012-2013 39 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Αμπλά Μαρία Συνεργαζόμενοι: Δανέλλη Όλγα, Παπαγεωργίου Αλέξης, Παύλου Μαριάνθη Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ : * Paul, Lisa & CO 1 Kursbuch (αναγνωστικό) * Paul, Lisa & CO 1 Arbeitsbuch (βιβλίο ασκήσεων) * Paul, Lisa & CO 1 Glossar (βιβλίο λεξιλογίου + CD) * GRAMMATIKLAND 1 (Βιβλίο γραμματικής)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο Γυμνάσιο Μαλακοπής Θεσσαλονίκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με τις εξής ομάδες τροφίμων:

Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με τις εξής ομάδες τροφίμων: Μεταβρεφικό, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΤΡΩΜΕ Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ηλικίας των 2-3 ετών είναι η έμφυτη τάση των παιδιών για αυτονομία. Αντιλαμβάνονται για πρώτη φορά τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio 1 Σελίδα 1. Portfolio Vs Κλασικός φάκελος εργασιών.. 4 2. Βασικά χαρακτηριστικά του portfolio... 5 3. Ο ρόλος του/της

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και ηλικιωμένοι

Διατροφή και ηλικιωμένοι Διατροφή και ηλικιωμένοι Η διατροφή αποτελεί τη σημαντικότερη ανάγκη για τη διατήρηση της ανθρώπινη ζωής σε όλα τα στάδιά της. Το είδος και η ποσότητα της τροφής που χρειάζεται ο άνθρωπος εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Παυλίδου Κλινικός ιατροφολόγος- ιαιτολόγος Επιστηµονικός Σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ

Χριστιάνα Παυλίδου Κλινικός ιατροφολόγος- ιαιτολόγος Επιστηµονικός Σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ ΝέαΘεµατικήΕνότητα: Απλός, Υγιεινός & Οικονοµικός Τρόπος ιατροφής Χριστιάνα Παυλίδου Κλινικός ιατροφολόγος- ιαιτολόγος Επιστηµονικός Σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ ΣχεδιάγραµµαΠαρουσίασης Παρουσίαση βασικών µηνυµάτων

Διαβάστε περισσότερα