Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212"

Transcript

1 Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (1 ν. 551/1914 «περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων» 648, 652, 681 ΑΚ 6 ν. 765/45 38 Eισ. ΝΑΚ 189 επ. ΕµπΝ 33 2 και 32 4 ν. 2496/ ΚΠολ 914, 330, 299, 932, 926, 927, 926, 481 επ., 410, 411, 345, 346 ΑΚ 74, 176, 907, εδ. δ, 86, 87 και 88 ΚΠολ 63, 67, 82 ΚΠ , 106 επ., 223 ΚΠολ ). Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Ο χαρακτηρισµός του ατυχήµατος ως εργατικού δεν εµποδίζεται από το λόγο ότι το ατύχηµα αποτελεί αδικοπραξία προβλεπόµενη από τον ΑΚ ή από ειδικό αστικό νοµοθέτηµα. Όταν όµως ασκείται αγωγή από αδικοπραξία, στρεφόµενη κατά του υποκειµενικώς ευθυνόµενου τρίτου, ο οποίος δεν είναι εργοδότης του παθόντος ή δεν ταυτίζεται προς αυτόν (λ.χ. ως προστηθείς από τον εργοδότη), η αγωγή υπάγεται στην τακτική διαδικασία και όχι στην ειδική διαδικασία των άρθρων 16 2 και 663 αρ. 1 ΚΠολ. Έννοια σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας και διάκρισή της από τη σύµβαση µίσθωσης έργου. Ασφάλιση γενική ευθύνης (ατυχηµάτων τρίτων). Αναφέρεται συνήθως σε όλους τους κινδύνους αστικής ευθύνης προς αποζηµίωση από το νόµο, µε εξαίρεση της ευθύνης αυτοκινήτου, ως προς την οποία ισχύει ο ν. 489/1976. Καλύπτει δηλαδή κινδύνους κυρίως επαγγελµατικούς, επιχειρησιακούς κλπ. Σύµφωνα µε τη γενική ρύθµιση, η ασφάλιση ευθύνης δηµιουργεί συµβατική σχέση και, συνακόλουθα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις µόνο µεταξύ του ασφαλιστή αφενός και του αντισυµβαλλοµένου ή του ασφαλισµένου, αφετέρου. Ο τρίτος που ζηµιώθηκε και έχει αξίωση αποζηµιώσεως κατά του ασφαλισµένου, δεν µπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή, παρά µόνον πλαγιαστικώς, εκτός αν προτιµά την κατάσχεση στα χέρια του ασφαλιστή, ως τρίτου. Ειδικότερα, εκείνος που έχει αξίωση αποζηµιώσεως έναντι οφειλέτου ασφαλισµένου για αστική ευθύνη και αδρανούντος να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξιώσεώς του στο ασφάλισµα σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, µπορεί να στραφεί πλαγιαστικώς κατά του ασφαλιστού και να ζητήσει την καταβολή της παροχής όχι στον ίδιο (ενάγοντα) αλλά στον οφειλέτη του (ασφαλισµένο) του οποίου ενασκείται το δικαίωµα. Ευθεία αγωγή του ζηµιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή χορηγεί µόνον ο ν. 489/1976 (άρθρο 10 1). Εδώ πρέπει να υπαχθεί και η περίπτωση γερανού, ο οποίος ακινητοποιηµένος µέσα σε ανοιχτό χώρο εργοστασίου χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση ή αλλαγή θέσεων διαφόρων αντικειµένων. Η προέχουσα χρήση του γερανού, στην περίπτωση αυτή, είναι ως εργαλείου και όχι ως αυτοκινήτου µε την έννοια του άρθρου 1 του ν. 489/1976. Συνεπώς, σε περίπτωση ατυχήµατος σε τρίτον, κατά τη λειτουργία του γερανού ως εργαλείου, δεν εφαρµόζεται ο ν. 489/76 και συνακόλουθα ο τρίτος δεν έχει ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστού. Συνήθως για την κάλυψη ατυχηµάτων σε µια τέτοια περίπτωση συνάπτεται προαιρετική ασφάλιση, σε συνδυασµό µε την υποχρεωτική ασφάλιση του ν. 489/1976, για τις ζηµίες σε τρίτους από τη λειτουργία του γερανού ως αυτοκινήτου. Τα ανωτέρω όµως δεν ισχύουν αν ο τρίτος στην αγωγή του, που την στρέφει κατά του ασφαλιστή, ισχυρίζεται ότι, µολονότι δεν είναι συµβαλλόµενος στην ασφαλιστική σύµβαση, εντούτοις η τελευταία καταρτίσθηκε υπέρ αυτού (ασφάλιση ευθύνης υπέρ τρίτου), οπότε στην περίπτωση αυτή µπορεί να στραφεί απευθείας κατά του ασφαλιστή, δεδοµένου ότι η ανωτέρω σύµβαση µπορεί να καταρτιστεί υπό την αίρεση πραγµατοποιήσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, χωρίς το πρόσωπο του τρίτου να είναι εξ υπαρχής καθ' ολοκληρίαν ορισµένο, αρκούσης της δυνατότητας καθορισµού του βάσει των στοιχείων που υπάρχουν στη σύµβαση. Ηθική βλάβη. Η επιδικαζόµενη από το ποινικό δικαστήριο χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης είναι η ίδια που προβλέπεται από το άρθρο 932 ΑΚ, συνεπώς η τελεσίδικη επιδίκασή της από το ποινικό δικαστήριο καθιστά απαράδεκτη την εκ νέου επιδίωξή της ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου κατά του ιδίου προσώπου, γιατί προσκρούει στο υπάρχον δεδικασµένο. Η δεσµευτικότητα της τελεσίδικης απόφασης του ποινικού δικαστηρίου, κατά

2 το πολιτικό µέρος της, κρίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 321 επ. ΚΠολ, αφού το ποινικό δικαστήριο, όταν δικάζει πολιτικές αξιώσεις, δικάζει πλέον ως πολιτικό δικαστήριο. Εφόσον ο δικαιούχος δεν ζήτησε ολόκληρη την απαίτησή του, αλλά µέρος της, δεν εµποδίζεται από το δεδικασµένο να επιδιώξει µε νέα αγωγή και το υπόλοιπό της, εφόσον δεν αποτέλεσε αντικείµενο της πρώτης δίκης. Η διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων δεν γίνεται αυτεπαγγέλτως, αλλά σύµφωνα µε τις αιτήσεις των διαδίκων και εντός των ορίων τους. Εποµένως, αν ο παθών ζήτησε µέρος µόνον της απαιτήσεώς του, µε την επιφύλαξη επιδιώξεως του υπολοίπου µεταγενεστέρως, δεν εµποδίζεται να προσφύγει γι αυτό στα πολιτικά δικαστήρια, εφόσον το ποινικό δικαστήριο του επιδίκασε ολόκληρο το µικρότερο ποσό που είχε ζητήσει. Πρόεδρος: Παναγιώτης Κατσιρούµπας. ικαστές: Α. Ιωσηφίδου, Γ. Ευστρατιάδης (εισηγητής). ικηγόροι: Ν. Πάπαρης - Ι. Λαµπίρη, Β. Θωµάς,. Θωµαΐδης. Επειδή, κατά τη σαφή διάταξη του άρθρου 1 του ν. 551/1914, όπως κωδικοποιήθηκε µε το β.δ. της 24.7/ «περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων» και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 28 ΕισΝΑΚ, ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν, που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής σε εργάτη ή υπάλληλο των εργασιών ή επιχειρήσεων των αναφεροµένων στο άρθρο 2 του αυτού β.δ/τος, θεωρείται κάθε βλάβη η οποία είναι αποτέλεσµα βιαίας και αιφνίδιου επενέργειας εξωτερικού αιτίου, που δεν θα λάµβανε χώρα χωρίς την εργασία και την εκτέλεσή της υπό τις δεδοµένες περιστάσεις εκτελέσεώς της (ολ.απ 1287/1986 ΝοΒ , ΑΠ 1029/1993 Ελλ νη ). Ο χαρακτηρισµός του ατυχήµατος ως εργατικού δεν εµποδίζεται από το λόγο ότι το ατύχηµα αποτελεί αδικοπραξία προβλεπόµενη από τον ΑΚ, ή από ειδικό αστικό νοµοθέτηµα (ΑΠ 272/1979 ΝοΒ , ΕφΑθ 9366/1988 Ελλ νη ). Στην περίπτωση όµως που ασκείται αγωγή από αδικοπραξία, στρεφόµενη κατά του υποκειµενικώς ευθυνόµενου τρίτου, ο οποίος δεν είναι εργοδότης του παθόντος ή δεν ταυτίζεται προς αυτόν (λ.χ. ως προστηθείς από τον εργοδότη), αυτή (η αγωγή) υπάγεται στην τακτική διαδικασία και όχι στην ειδική διαδικασία των άρθρων 16 2 και 663, αρ. 1 ΚΠολ (ΕφΘεσ 75/1992 Αρµ , βλ. σχετ. Λ. Ντάσιου, Εργατικό ικονοµικό ίκαιο, έκδοση 1980, τόµος Α/1, σελ. 80). Επειδή, εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 618, 652, 681 ΑΚ και 6 του ν. 765/1945, ο οποίος κυρώθηκε µε την υπ' αριθµ. 324/1946 Π.Υ.Σ. και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι σύµβαση παροχής εξαρτηµένης εργασίας υφίσταται όταν, κατά τους όρους της σχετικής συµφωνίας των µερών, οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην εργασία που συµφωνήθηκε να παρέχει ο µισθωτός, χωρίς περαιτέρω ευθύνη του για την επίτευξη µ αυτήν ορισµένου αποτελέσµατος, οι οδηγίες δε που παρέχονται από τον εργοδότη ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας είναι δεσµευτικές για το µισθωτό, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να τις ακολουθεί και να δέχεται την άσκηση ελέγχου προς διαπίστωση της συµµορφώσεώς του προς αυτές και της επιµελούς και συµφώνου προς τις οδηγίες εκτελέσεως της εργασίας που του έχει ανατεθεί. ιακρίνεται δε της µισθώσεως έργου γιατί η τελευταία αποσκοπεί στην επίτευξη του συµφωνηθέντος τελικού αποτελέσµατος, η πραγµάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόµατη λύση της σχέσεως (βλ. σχετ. Καρδαρά, εις Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, Αστικός Κώδιξ, Ειδικό Ενοχικό III, στις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στα άρθρα αριθµ. 13 έως 16, Ντάσιου, ό.π., σελ. 55, Γκούτου - Λεβέντη, Εργατική Νοµοθεσία, έκδοση 7η, σελ και τις εκεί παραποµπές στη νοµολογία, ΑΠ 473/1994 Ελλ νη , ΑΠ 355/1990 Ελλ νη , ΕφΘεσ 522/1990 Αρµ ). Επειδή, τέλος, η γενική ασφάλιση ευθύνης (ασφάλιση ατυχηµάτων τρίτων) αναφέρεται συνήθως σε όλους τους κινδύνους αστικής ευθύνης προς αποζηµίωση από το νόµο, µε εξαίρεση της ευθύνης αυτοκινήτου, ως προς την οποία ισχύει ο ν. 489/1976. Καλύπτει δηλαδή η γενική ασφάλιση ευθύνης κινδύνους κυρίως επαγγελµατικούς ή επιχειρησιακούς κλπ. Σύµφωνα δε µε τη ρύθµιση που ισχύει βάσει των γενικών διατάξεων (αρθρ. 189 επ. ΕµπΝ, όπως ίσχυαν προτού καταργηθούν µε το άρθρο 33 2 του ν. 2496/1997, ο οποίος

3 όµως διέπει µόνον τις υφιστάµενες, κατά την έναρξη της ισχύος του, ασφαλιστικές συµβάσεις - βλ. σχετ. αρθρ αυτού), η ασφάλιση ευθύνης δηµιουργεί συµβατική σχέση και συνακόλουθα δικαιώµατα και υποχρεώσεις µόνο µεταξύ του ασφαλιστή αφενός και του αντισυµβαλλοµένου ή του ασφαλισµένου, αφετέρου. Ο τρίτος, που ζηµιώθηκε και έχει αξίωση αποζηµιώσεως κατά του ασφαλισµένου, δεν µπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή, παρά µόνο πλαγιαστικώς, εκτός αν προτιµά την κατάσχεση στα χέρια του ασφαλιστή, ως τρίτου (βλ. σχετ. Α. Αργυριάδη, Στοιχεία Ασφαλιστικού ικαίου, έκδοση 1976, σελ. Ι04 επ., Κ. Ρόκα, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό ίκαιο, έκδοση 1974, σελ. 6, Ζ. Σκουλούδη, ίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, έκδοση 1995, σελ. 361). Ειδικότερα, κατ' εφαρµογήν της διατάξεως του άρθρου 72 ΚΠολ, που ορίζει ότι «οι δανειστές έχουν δικαίωµα να ζητήσουν δικαστική προστασία ασκώντας τα δικαιώµατα του οφειλέτη τους, εφόσον εκείνος δεν τα ασκεί, εκτός αν συνδέονται στενά µε το πρόσωπό του», εκείνος που έχει αξίωση αποζηµιώσεως έναντι οφειλέτου ασφαλισµένου για αστική ευθύνη και αδρανούντος να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξιώσεώς του στο ασφάλισµα σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, µπορεί να στραφεί πλαγιαστικώς κατά του ασφαλιστού (ad hoc ΕφΑθ 2911/1979 ΝοΒ , ΕφΑθ 260/1977 ΝοΒ ) και να ζητήσει την καταβολή της παροχής όχι στον ίδιο (ενάγοντα) αλλά στον οφειλέτη του (ασφαλισµένο), του οποίου ενασκείται το δικαίωµα (ΕφΑθ 1750/1987 ΝοΒ ). Ευθεία αγωγή του ζηµιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή χορηγεί µόνον ο ν. 489/1976 (άρθρο 10 1 αυτού). Εδώ πρέπει να υπαχθεί και η περίπτωση γερανού, ο οποίος, ακινητοποιηµένος µέσα σε ανοικτό χώρο εργοστασίου, χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση ή αλλαγή θέσεων διαφόρων αντικειµένων. Η προέχουσα χρήση του γερανού, στην περίπτωση αυτή, είναι ως εργαλείου και όχι ως αυτοκινήτου, µε την έννοια του άρθρου 1 του ν. 489/1976. Συνεπώς, σε περίπτωση ατυχήµατος σε τρίτον, κατά τη λειτουργία του γερανού ως εργαλείου, δεν εφαρµόζεται ο ν. 489/1976 και συνακόλουθα ο τρίτος δεν έχει ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστού. Συνήθως, για την κάλυψη ατυχηµάτων σε µια τέτοια περίπτωση, συνάπτεται προαιρετική ασφάλιση, σε συνδυασµό µε την υποχρεωτική ασφάλιση του ν. 489/1976, για τις ζηµίες σε τρίτους από τη λειτουργία του γερανού ως αυτοκινήτου (βλ. σχετ. Αθ. Κρητικού, Αποζηµίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήµατα, έκδοση 1992, αριθ. 1477). Τα ανωτέρω όµως δεν ισχύουν αν ο τρίτος στην αγωγή του, που την στρέφει κατά του ασφαλιστή, ισχυρίζεται ότι, µολονότι δεν είναι συµβαλλόµενος στην ασφαλιστική σύµβαση, εντούτοις η τελευταία καταρτίσθηκε υπέρ αυτού (ασφάλιση ευθύνης υπέρ τρίτου), οπότε στην περίπτωση αυτή µπορεί να στραφεί απευθείας κατά του ασφαλιστή (άρθρ. 410, 411 ΑΚ - βλ. σχετ. Γεωργιάδη, εις Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, Αστικός Κώδιξ. Γενικό Ενοχικό II, στα άρθρα αριθµ. 35 και τις εκεί περαιτέρω παραποµπές στη νοµολογία και ιδίως στην ΠρΤρικ 747/1965, ΑΠ 404/1991 Ελλ νη , ΕφΑθ 3044/1989 Ελλ νη ), δεδοµένου ότι η ανωτέρω σύµβαση µπορεί να καταρτισθεί υπό την αίρεση πραγµατοποιήσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, χωρίς το πρόσωπο του τρίτου να είναι εξυπαρχής καθολοκληρίαν ορισµένο, αρκούσης της δυνατότητος καθορισµού του βάσει των στοιχείων που υπάρχουν στη σύµβαση (ΕφΘεσ 318/1979 Αρµ ). Επειδή, στην προκείµενη περίπτωση, ο ενάγων στην κρινόµενη υπό στοιχ. (α') αγωγή του (κυρία), κατά τη δέουσα εκτίµηση του δικογράφου, εκθέτει ότι την συνέβη εργατικό ατύχηµα στον χώρο της εργασίας του, από υπαιτιότητα των δύο εναγοµένων, οι οποίοι δεν ήταν εργοδότες του, ούτε είχαν την ιδιότητα του προστηθέντος από τον εργοδότη του, µε τον οποίο συνδέονταν απλώς µε σύµβαση εργολαβίας, χωρίς ο τελευταίος να έχει διαφυλάξει για τον εαυτό του τη διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου. Ειδικότερα, η υπαιτιότητά τους συνίσταται σε αµέλεια περί τη συντήρηση και το χειρισµό του αναφεροµένου στην αγωγή ανυψωτικού µηχανήµατος (γερανού), συνεπεία της οποίας ο ίδιος (ενάγων) τραυµατίσθηκε σοβαρώς και κατέστη ανίκανος για κάθε είδους εργασία, κατά τα εκτιθέµενα λεπτοµερώς στο δικόγραφο. Ενόψει δε όλων αυτών ζητά να εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή απόφαση του ικαστηρίου τούτου, που να υποχρεώνει τους εναγοµένους [την 3η εξ αυτών, διότι δυνάµει εγκύρου ασφαλιστικής συµβάσεως που καταρτίσθηκε υπέρ αυτού (ασφάλιση ευθύνης υπέρ τρίτου), είχε αναλάβει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη από ζηµίες - βλ. ειδικώς την 7η σελίδα της αγωγής] να του καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος και νοµιµοτόκως από την επέλευση της αδικοπραξίας ( ), άλλως από την επίδοση προγενεστέρας αγωγής του ( ), που απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους από το

4 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το ποσό των δρχ. ως χρηµατική του ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη εκ της αδικοπραξίας. Τέλος, ζητά να καταδικαστούν οι εναγόµενοι στη δικαστική του δαπάνη. Επειδή η αγωγή του, όπως εκτιµήθηκε, αρµοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον φέρεται για να δικαστεί από το ικαστήριο αυτό µε την προκείµενη τακτική διαδικασία (αρθρ. 18 αριθµ. 1, 22 και 37 1 ΚΠολ ) και σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν είναι νόµιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 330, 299, 932, 926, 481 επ., 410, 411, 345, 346 ΑΚ, 74, 176, 907, εδ. δ' ΚΠολ, εκτός από το περί καταβολής τόκων αίτηµά της, που κρίνεται νόµιµο για το χρόνο µετά την επίδοση της επικαλουµένης καταψηφιστικής αγωγής, που απορρίφθηκε για τυπικό λόγο, άλλως από της επιδόσεως της κρινοµένης αγωγής. Και τούτο γιατί επί αδικοπραξίας τόκοι οφείλονται από της οχλήσεως, όχληση δεν επέρχεται και µε την επίδοση καταψηφιστικής αγωγής, ανεξαρτήτως του αν απορρίφθηκε για λογούς µη ουσιαστικούς (ΑΠ 18/1993 ΕΣυγκ ). Εποµένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία, δεδοµένου ότι ο κυρίως ενάγων κατέβαλε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήµου, µε τ' αντιστοιχούντα σ' αυτό ποσοστά υπέρ του ΤΑΧ ΙΚ και του ΤΝ (βλ. το υπ' αριθµ..../1998 διπλότυπο της αρµοδίας ΟΥ/Ε ΕΘ, σε συνδυασµό και µε την υπ' αριθµ..../1998 απόδειξη της ΕΤΕ, που προσκοµίζει). Επειδή, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 86, 87 και 88 ΚΠολ, προκύπτει ότι η προσεπίκληση, που είναι διαδικαστική πράξη µε την οποία εξαιρετικώς επεκτείνονται τα υποκειµενικά όρια της εννόµου σχέσεως της δίκης έναντι τρίτων, δεν είναι γενικώς δυνατή, µεταξύ δε των περιπτώσεων που είναι επιτρεπτή, περιλαµβάνεται και η προσεπίκληση του λεγοµένου δικονοµικού εγγυητή (αρθρ. 88 ΚΠολ ). Βάση της προσεπικλήσεως αυτής και της, τυχόν ενωθείσας µ' αυτήν παρεµπίπτουσας αγωγής αποζηµιώσεως, είναι κάποια προϋφισταµένη έννοµη σχέση, είτε εκ του νόµου είτε εξ αδικήµατος, και από την οποία προκύπτει υποχρέωση του προσεπικαλουµένου - τρίτου να καταβάλει στον προσεπικαλούντα - εναγόµενο την αποζηµίωση που ζητά από τον τελευταίο ο ενάγων µε την κύρια (βασική) αγωγή του (Εφ Αθ 10895/1988 Ελλ νη , ΕφΘεσ 658/1988 Αρµ ). Κατά συνέπεια, απαραίτητο στοιχείο για τη νοµιµότητα της προσεπικλήσεως και της τυχόν ενουµένης αγωγής αποζηµιώσεως είναι ν αναφέρεται σ' αυτήν η ύπαρξη, µεταξύ προσεπικαλούντος και προσεπικαλουµένου, εννόµου σχέσεως. Ο ισχυρισµός, εποµένως, του προσεπικαλούντος, ότι ευθέως υπόχρεος προς αποζηµίωση έναντι του ενάγοντος δεν είναι ο ίδιος αλλά ο προσεπικαλούµενος, καθιστά αυτές (προσεπίκληση και ενουµένη αγωγή αποζηµιώσεως) µη νόµιµες και απορριπτέες (ΑΠ 690/1985 Ελλ νη 27.91). Εκ των ανωτέρω παρέπεται ότι ο εναγόµενος προς καταβολή αποζηµιώσεως, συνεπεία αδικοπραξίας, είναι κατά το νόµο δυνατόν να προσεπικαλέσει στην ανοιγείσα δίκη τους λοιπούς συνυποχρέους, κατά των οποίων έχει δικαίωµα αναγωγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 926 και 927 ΑΚ, δεδοµένου ότι η διάταξη του άρθρου 927 ΑΚ δεν εφαρµόζεται µόνον όταν όλοι οι εξ αδικοπραξίας συνοφειλέτες ευθύνονται υποκειµενικώς, αλλά και όταν ευθύνονται αντικειµενικώς (ΕφΑθ 4155/1986 Ελλ νη ). Όµως, δεν είναι παραδεκτή και νόµιµη τέτοια προσεπίκληση, αν προσεπικαλείται τρίτο πρόσωπο, στην αποκλειστική υπαιτιότητα του οποίου αποδίδεται το ατύχηµα και ζητείται (µε την συνήθως παραλλήλως σωρευόµενη αγωγή) η καταδίκη του προσεπικαλουµένου να καταβάλει στον προσεπικαλούντα κάθε ποσό, που ο τελευταίος θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον ενάγοντα της κύριας αγωγής. Σε µια τέτοια περίπτωση, αν δηλαδή κριθεί αναίτιος ο προσεπικαλών, θ απορριφθεί η εναντίον του αγωγή και δεν θα υπάρχει δικαίωµα αναγωγής κατά του προσεπικαλουµένου (ΕφΑθ 1753/1983 ΕΣυγκ ). Αντιθέτως, είναι παραδεκτή και νόµιµη, αν επικαλείται συνυπαιτιότητα του προσεπικαλουµένου, ζητά δε να καταδικαστεί να του καταβάλει ο,τιδήποτε ποσό θα υποχρεωθεί να καταβάλει ο ίδιος στον ενάγοντα της κύριας αγωγής, κατά την αναλογία του πταίσµατός του. ηλονότι, µε την προσεπίκληση αυτή µπορεί να ενωθεί και παρεµπίπτουσα αγωγή αποζηµιώσεως, υπό την αίρεση ευδοκιµήσεως της κυρίας αγωγής (αρθρ. 69 παρ. 1 εδ. ε ΚΠολ, βλ. σχετ. ΕφΘεσ 658/1988 ό.π., ΕφΑθ 1189/1989 ΑρχΝ 40.45). Επειδή, στην προκείµενη περίπτωση, οι 1ος και 2ος των εναγοµένων της υπό στοιχ. (α ) κυρίας αγωγής, στην υπό στοιχ. (β ) προσεπίκληση - παρεµπίπτουσα αγωγή τους, εκθέτουν ότι εις βάρος τους ασκήθηκε η ως άνω κυρία αγωγή, το περιεχόµενο της οποίας παραθέτουν

5 αυτολεξεί. Ότι, περαιτέρω, ο προσεπικαλούµενος - παρεµπιπτόντως εναγόµενος, δυνάµει συµβάσεως µισθώσεως έργου που κατήρτισε µε την εταιρία «Φ.-Τ.» ανέλαβε την υποχρέωση, έναντι αµοιβής, να προβεί στην αποσυναρµολόγηση και µεταφορά διαφόρων µηχανηµάτων, από τον 3ο όροφο ενός κτιρίου των εγκαταστάσεών της στο ισόγειο. Ότι, προς τούτο, χρησιµοποιήθηκε ο, αναφερόµενος στην κυρία αγωγή, υπ αριθµ. κυκλοφορίας ΜΕ... τηλεσκοπικός γερανός, ιδιοκτησίας του πρώτου εξ αυτών, που τον εκµίσθωσε στην εργοδότρια εταιρία («Φ.-Τ.»), µε χειριστή τον δεύτερο. Ότι ο προσεπικαλούµενος - παρεµπιπτόντως εναγόµενος, κατά την εκτέλεση του έργου, έδιδε εντολές στον, εξ αυτών, χειριστή του γερανού (2ο), καθόσον δεν υπήρχε οπτική επαφή µεταξύ της καµπίνας του γερανού και του κτιρίου, συνεπεία δε της αµελούς συµπεριφοράς του, όπως αυτή µε πληρότητα καθορίζεται στο δικόγραφο, κατέστη συνυπαίτιος κατά ποσοστό 95% για την πρόκληση του επιδίκου ατυχήµατος, που είχε ως συνέπεια τον τραυµατισµό του κυρίως ενάγοντος. Ενόψει δε όλων αυτών, τον προσεπικαλούν να παρέµβει στην εκκρεµή δίκη, µε τη σωρευόµενη δε παρεµπίπτουσα αγωγή τους ζητούν να εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή απόφαση που να τον υποχρεώνει να τους καταβάλει οιοδήποτε ποσό θα υποχρεωθούν οι ίδιοι (παρεµπιπτόντως ενάγοντες), να καταβάλουν στον κυρίως ενάγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής ουσιαστικής ευδοκιµήσεως της κυρίας αγωγής, αποτελούµενο από κεφάλαιο και τόκους, κατά την αναλογία του πταίσµατός του, νοµιµοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής. Επιπροσθέτως, ζητούν ν απαγγελθεί εις βάρος του προσωπική κράτηση διαρκείας ενός (1) έτους, λόγω της αδικοπραξίας. Επικουρικώς ζητούν τα ανωτέρω, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού. Τέλος, ζητούν να καταδικαστεί στη δικαστική τους δαπάνη. Επειδή και η υπό στοιχ. (β ) παρεµπίπτουσα αγωγή τους αρµοδίως καθ ύλην και κατά τόπον φέρεται για να δικαστεί από το ικαστήριο αυτό µε την αυτή, ως άνω, τακτική διαδικασία και είναι νόµιµη κατά την κυρία βάση της, στηριζόµενη στις αµέσως ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις, καθώς και σ εκείνες των άρθρων 316 ΑΚ και 176 ΚΠολ (ΕφΑθ 6915/1984 Ελλ νη ). Το παρεπόµενο όµως αίτηµά της, περί απαγγελίας δηλαδή προσωπικής κρατήσεως εις βάρος του παρεµπιπτόντως εναγοµένου, είναι απορριπτέο ως µη νόµιµο, διότι η επίδικη αξίωση των παρεµπιπτόντως εναγόντων δεν πηγάζει από την αδικοπραξία, αλλ απευθείας από το νόµο (927 ΑΚ, βλ. σχετ. ΕφΑθ 14343/1988 ΑρχΝ , ΕφΑθ 7543/190 αδηµ., Κρητικού, ό.π., αριθµ. 2621). Οµοίως απορριπτέα είναι και η επικουρική της βάση, δεδοµένου ότι πρόκειται περί αναγωγής εκ του νόµου, µε εσωτερική έννοµη σχέση της αδικοπραξία (αρθρ. 927 ΑΚ). Επειδή, κατά τα λοιπά, πρέπει και αυτή να ερευνηθεί περαιτέρω κατ ουσίαν, δεδοµένου ότι οι παρεµπιπτόντως ενάγοντες κατέβαλαν το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήµου, µε τ αντιστοιχούντα σ' αυτό ποσοστά υπέρ του ΤΑΧ ΙΚ και του ΤΝ (βλ. το υπ' αριθµ..../1998 διπλότυπο της αρµοδίας ΟΥ/Ε ΕΘ, σε συνδυασµό και µε την υπ' αριθµ..../1998 απόδειξη της ΕΤΕ, που προσκοµίζουν), απορριπτόµενης ως µη νοµίµου της ενστάσεως 5ετούς παραγραφής που προέβαλε ο παρεµπιπτόντως εναγόµενος (βλ. τις προτάσεις του), διότι η αξίωση για αναγωγή υπόκειται σε αυτοτελή 20ετή παραγραφή (αρθρ. 249 ΑΚ), αν δεν προκύπτει βραχύτερη παραγραφή (και εν προκειµένω δεν προκύπτει τέτοια) από την εσωτερική σχέση (βλ. σχετ. Γεωργιάδη, εις Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, ό.π., στο άρθρο 927 αριθµ. 25 και τις εκεί περαιτέρω παραποµπές στη θεωρία και νοµολογία). Επειδή η 3η των εναγοµένων της, υπό στοιχ. (α ), κυρίας αγωγής («Ε. ΑΕ»), απαντώντας στην κυρία αγωγή συνοµολογεί την επικαλούµενη από τον κυρίως ενάγοντα σύµβαση ασφαλίσεως, προβάλλει όµως την ένσταση της τριετούς παραγραφής της επιδίκου αξιώσεως του τελευταίου (βλ. τις προτάσεις της, όπως εκτιµώνται από το ικαστήριο), που είναι νόµιµη, στηριζόµενη στη διάταξη του άρθρου 195 ΕµπΝ (βλ. Στ. Σταυρόπουλου, Ερµηνεία Εµπορικού και Ναυτικού ικαίου, έκδοση 1986, στο άρθρο α ), η οποία εφαρµόζεται εν προκειµένω, αφού είχε συµπληρώνει η προβλεπόµενη απ αυτήν 3ετής παραγραφή προ της ενάρξεως ισχύος του άρθρου 10 του ν. 2496/ 1997 (βλ. αρθρ. 18 ΕισΝΑΚ). Επειδή, από τα προαποδεικτικώς προσαγόµενα µε επίκληση έγγραφα, η ένστασή της αποδεικνύεται ουσία βάσιµη, δεδοµένου ότι η 3ετής παραγραφή της αξιώσεως του κυρίως ενάγοντος άρχισε να τρέχει από την (αρθρ. 195 ΕµπΝ), ενώ η επικαλούµενη από τον κυρίως ενάγοντα υπ αριθµ. καταθέσεως 537/ΕΡ- Ι 13/ , όµοια αγωγή του, που ασκήθηκε αναρµοδίως ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επεδόθη για

6 πρώτη φορά στην ως άνω ασφαλιστική εταιρία την (βλ. την υπ' αριθµ..../ έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιµελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σ.Κ., που προσκοµίζει ο κυρίως ενάγων), ήτοι µετά τη συµπλήρωση 3ετίας από την προαναφερόµενη ηµεροχρονολογία. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κυρία αγωγή πρέπει ν απορριφθεί κατ ουσίαν αναφορικώς µε την 3η των δι αυτής εναγοµένων, η δε µεταξύ αυτής και του κυρίως ενάγοντος δικαστική δαπάνη πρέπει να συµψηφιστεί στο σύνολό της, κατ' άρθρο 179 ΚΠολ (εύλογες αµφιβολίες). Επειδή, περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 247, 251, 261, 263, 270, 298, 914, 932 και ΑΚ συνάγεται ότι, στην περίπτωση αδικοπραξίας, από την εκδήλωση του ζηµιογόνου γεγονότος γεννάται υπέρ του ζηµιωθέντος αξίωση αποζηµιώσεως για την όλη και τη µέλλουσα, προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, ζηµία, αλλά και αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως του λόγω ηθικής βλάβης (ΕφΑθ 1/1994 Ελλ νη ). Και εφόσον η δικαστική επιδίωξη της είναι δυνατή, αρχίζει η διαδροµή του χρόνου παραγραφής της, που είναι, κατά τον κανόνα του τελευταίου ως ανωτέρω άρθρου, πενταετής, αφότου ο ζηµιωθείς έλαβε γνώση της ζηµίας και του προς αποζηµίωση υπόχρεου (ΑΠ 821/ 1982 ΕΝ ). Τρέχει δε έκτοτε ο χρόνος παραγραφής της αξιώσεως αποζηµιώσεως για όλες τις µερικότερες επελθούσες και µέλλουσες να επέλθουν ζηµίες, εκτός εκείνων των οποίων δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων. Περαιτέρω, η άσκηση της αγωγής (η οποία ολοκληρώνεται µε την επίδοσή της στον εναγόµενο), διακόπτει την, ήδη αρξαµένη και µη συµπληρωθείσα εισέτι, παραγραφή (ΕφΑθ 2335/1992 Ελλ νη ). Αµέσως µετά την άσκηση της αγωγής αρχίζει να τρέχει η ίδια παραγραφή, δηλαδή οµοειδής µε τη διακοπείσα, διακόπτεται δε µετά από κάθε διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του ικαστηρίου. Από την επιχείρηση της νέας διαδικαστικής πράξεως αρχίζει νέα παραγραφή, ισόχρονη µε τη διακοπείσα κατά τον τρόπο αυτό και µπορεί να συµπληρωθεί όταν παρέλθει ο χρόνος που ισχύει γι' αυτήν, αν δεν µεσολαβήσει κάποια διαδικαστική πράξη ή άλλος λόγος διακοπής, πριν από την τελεσίδικη περάτωση της δίκης (ολ. ΑΠ ΝοΒ ). Αν η αγωγή που ασκήθηκε (και, κατά τα ανωτέρω, διέκοψε την παραγραφή), απορριφθεί τελεσιδίκως για λόγους µη ουσιαστικούς, η παραγραφή θεωρείται ότι δεν διακόπηκε µε την άσκηση της αγωγής αυτής. Ως «µη ουσιαστικοί» λόγοι νοούνται οι δικονοµικοί, δηλαδή οι µη αναφερόµενοι στο υποστατό της αξιώσεως (ΑΠ 65/1991 ΝοΒ , ΑΠ 229/1987 Ελλ νη ). Αν όµως ο δικαιούχος ασκήσει νέα αγωγή (ήτοι στηριζόµενη στην αυτή ιστορική και νοµική αιτία - ΑΠ 65/1991 ό.π.), πριν παρέλθει εξάµηνο από τη τελεσίδικη απόρριψη της πρώτης αγωγής του, τότε η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί µε την πρώτη (απορριφθείσα) αγωγή. Όπως δε σαφώς διαφαίνεται από τη διάταξη του άρθρου ΑΚ, η εξάµηνη προθεσµία που προαναφέρθηκε αρχίζει από την τελεσιδικία της αποφάσεως που απέρριψε την αγωγή, προκειµένου δε περί εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως, από της δηµοσιεύσεως της (ΕφΑθ 817/1964 ΝοΒ ). Επειδή, εξάλλου, κατά το άρθρο 63 ΚΠ, η περί χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής ή ψυχικής οδύνης πολιτική αγωγή µπορεί ν ασκηθεί ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, υπό των κατά τον ΑΚ δικαιουµένων, κατά δε το άρθρο 67 του ίδιου κώδικα, αν καταδικαστεί ο κατηγορούµενος, η πολιτική αγωγή που κρίθηκε ήδη από το ποινικό δικαστήριο δεν µπορεί να εγερθεί πλέον ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η επιδικαζοµένη από το ποινικό δικαστήριο χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης είναι η ίδια που προβλέπεται από το άρθρο 932 ΑΚ, συνεπώς η τελεσίδικη επιδίκαση της από το ποινικό δικαστήριο καθιστά απαράδεκτη την εκ νέου επιδίωξη της ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου κατά του ίδιου προσώπου, γιατί προσκρούει στο υπάρχον δεδικασµένο (ΕφΑιγ 42/1983 ΝοΒ ). Περαιτέρω, από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασµό και προς τη διάταξη του άρθρου 82 του ίδιου κώδικα, προκύπτει ότι η δεσµευτικότητα της τελεσιδίκου αποφάσεως του ποινικού δικαστηρίου, κατά το πολιτικό µέρος της, κρίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 321επ. ΚΠολ, αφού το ποινικό δικαστήριο, όταν δικάζει πολιτικές αξιώσεις, δικάζει πλέον ως πολιτικό δικαστήριο. Από τις διατάξεις δε των άρθρων ΚΠολ, που αναφέρονται στο δεδικασµένο, προκύπτει ότι, εφόσον ο δικαιούχος δεν ζήτησε ολόκληρη την απαίτησή του αλλά µέρος της, δεν

7 εµποδίζεται από το δεδικασµένο να επιδιώξει µε νέα αγωγή και το υπόλοιπο της, εφόσον δεν αποτέλεσε αντικείµενο της πρώτης δίκης και, κατά τις διατάξεις των άρθρων 106 επ. και 223 Κ Πολ, η διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων δεν γίνεται αυτεπαγγέλτως, αλλά σύµφωνα µε τις αιτήσεις των διαδίκων και εντός των ορίων τους. Εποµένως, αν ο παθών ζήτησε µέρος µόνον της απαιτήσεώς του, µε την επιφύλαξη επιδιώξεως του υπολοίπου µεταγενεστέρως, δεν εµποδίζεται να προσφύγει γι' αυτό στα πολιτικά δικαστήρια (βλ. σχετ. ΕφΠειρ 108/1994 Ελλ νη και τις εκεί περαιτέρω παραποµπές στη θεωρία και νοµολογία), εφόσον το ποινικό δικαστήριο του επιδίκασε ολόκληρο το µικρότερο ποσό που είχε ζητήσει (ΑΠ 866/1988 Ελλ νη ). Επειδή, στην προκείµενη περίπτωση, οι δύο πρώτοι των κυρίως εναγοµένων, πλην των άλλων, ισχυρίζονται ότι η επίδικη αξίωση του ενάγοντος υπέκυψε στην 5ετή παραγραφή της διατάξεως του άρθρου 937 1, δεδοµένου ότι η αυτή (5ετής) παραγραφή ισχύει και για την ποινικώς κολάσιµη πράξη (παράβαση των άρθρων 314 και 315 ΠΚ), που επιπλέον συνιστά η επίδικη αδικοπραξία (αρθρ και ΠΚ). Επειδή ο κυρίως ενάγων, αποκρούοντας τον ισχυρισµό τους αυτόν, που συνιστά νόµιµη ένσταση στηριζόµενη στις αµέσως ανωτέρω διατάξεις του ΑΚ, προβάλλει την αντένσταση της διακοπής της αρξαµένης και µη συµπληρωθείσας εισέτι 5ετούς παραγραφής δια της ασκήσεως οµοίας αγωγής ενώπιον του εδώ Μονοµελούς Πρωτοδικείου, που απορρίφθηκε τελεσιδίκως για λόγους µη ουσιαστικούς και δια της ασκήσεως της επιδίκου αγωγής εντός του 6µήνου από της τελεσιδικίας της, η οποία (αντένσταση) είναι νόµιµη (βλ. επίσης τις ανωτέρω διατάξεις του ΑΚ). Εποµένως αµφότερες (ένσταση και αντένσταση) πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω κατ ουσίαν. Επειδή, από τα εκατέρωθεν προαποδεικτικώς και µε επίκληση προσκοµιζόµενα έγγραφα, αποδεικνύονται τα εξής: Το επίδικο ατύχηµα συνέβη την , οπότε ο κυρίως ενάγων έλαβε γνώση της ζηµίας και των υπόχρεων προς αποζηµίωσή του. Εποµένως, έκτοτε άρχισε να τρέχει η 5ετής παραγραφή των αξιώσεων του, εκ της αδικοπραξίας, µεταξύ των οποίων και η επίδικη, για τη χρηµατική του ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη, η οποία ήταν προβλεπτή (ο ίδιος δεν επικαλείται κάποιο διαφορετικό αφετήριο της 5ετούς παραγραφής πραγµατικό περιστατικό). Η παραγραφή αυτή διεκόπη δια της ασκήσεως της υπ' αριθµ. καταθέσεως 537/ΕΡ- Ι 13/ αγωγής του κυρίως ενάγοντος ενώπιον του µονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία επεδόθη στους δυο πρώτους των εναγοµένων την , ήτοι τριάντα δύο ηµέρες προτού συµπληρωθεί η προµνησθείσα 5ετία (βλ. τις υπ' αριθµ.... Β και... Β / , εκθέσεις επιδόσεως του αρµοδίου δικαστικού επιµελητή στο Πρωτοδικείο αυτό Α. Λ., που νοµίµως προσκοµίζει ο κυρίως ενάγων και επικαλείται µε την εµπρόθεσµη αντίκρουσή του στο έσχατο φύλλο των προτάσεων του, απορριπτόµενου ως µη νοµίµου του αιτήµατος των κυρίως εναγοµένων που αφορά τη µη λήψη υπόψη από το ικαστήριο των ανωτέρω εκθέσεων επιδόσεως, για το λόγο ότι δεν γίνεται επίκλησή τους µε τις προτάσεις του κυρίως ενάγοντος, δεδοµένου ότι ο τελευταίος είχε υποχρέωση να τις επικαλεστεί όχι µε τις προτάσεις του αλλά µε την αντίκρουσή του, µε την οποία προέβαλε την αντένσταση διακοπής της 5ετούς παραγραφής και προς απόδειξη αυτής). Από της ασκήσεως της ανωτέρω αγωγής, η οποία στηριζόταν στην αυτή ιστορική και νοµική βάση µε την επίδικη και είχε το αυτό αίτηµα, άρχισε να τρέχει νέα οµοειδής (5ετής) παραγραφή, διακοπτόµενη από τις ε- πιµέρους διαδικαστικές πράξεις των διαδίκων και του ικαστηρίου, µε τελευταία αυτήν της δηµοσιεύσεως της υπ αριθµ / οριστικής αποφάσεως του ως άνω ικαστηρίου, που απέρριψε την αγωγή για τυπικό λόγο, ειδικότερα δε διότι εισήχθη να δικαστεί µε τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, ενώ υπαγόταν στην τακτική διαδικασία. Ανεξαρτήτως δε του εσφαλµένου της ανωτέρω αποφάσεως (δεδοµένου ότι, κατ εφαρµογήν των διατάξεων των άρθρων 46 και ΚΠολ, έπρεπε η υπόθεση να παραπεµφθεί στο παρόν ικαστήριο για να δικαστεί κατά την προσήκουσα - τακτική - διαδικασία), πρόκειται, περί απορρίψεως της αγωγής για «τυπικό» λόγο, ήτοι για λόγο που δεν ανάγεται στο υποστατό της επιδίκου τότε και τώρα αξιώσεως του κυρίως ενάγοντος. Συνακόλουθα, ο τελευταίος, για να θεωρηθεί ότι η διακοπή της 5ετούς παραγραφής είχε επέλθει τότε (ήτοι όταν ασκήθηκε η υπ αριθµ. καταθέσεως 537/ΕΡ- Ι 13/ αγωγή του), όφειλε ν ασκήσει νέα και όµοια µε την απορριφθείσα αγωγή, εντός 6µήνου από της τελεσιδίκου

8 απορρίψεώς της. Όπως προκύπτει από την ανωτέρω απόφαση, αυτή δηµοσιεύθηκε την , ο δε ενάγων ισχυρίζεται ότι την επέδωσε στους εναγοµένους την (χωρίς να προσκοµίζει σχετικές εκθέσεις επιδόσεως). Ανεξαρτήτως όµως των ανωτέρω), είτε η απόφαση επεδόθη τότε, είτε δεν επεδόθη, ο ενάγων άσκησε οπωσδήποτε προ της παρόδου 6µήνου από της ενδεχοµένης τελεσιδικίας της την κρινόµενη αγωγή, η οποία επεδόθη στους δύο πρώτους των κυρίως εναγοµένων την (βλ. τις υπ αριθµ.... Β και... Β / εκθέσεις επιδόσεως του αυτού ως άνω δικαστικού επιµελητή). Σηµειώνεται ότι, αν η ανωτέρω απόφαση δεν επεδόθη, τελεσιδίκησε την (µε την πάροδο 3ετίας - βλ. άρθρο ΚΠολ ), ενώ, ακόµη και αν επεδόθη από κάποιο διάδικο έστω και την εποµένη της δηµοσιεύσεως της ( ), είναι προφανές ότι δεν παρήλθε 6µηνο από την ενδεχοµένη, στην περίπτωση αυτή, τελεσιδικία της (ήτοι από την δεδοµένου ότι δεν ασκήθηκε κατ αυτής κάποιο ένδικο µέσο µέχρι και την , βλ. το υπ αριθµ. 810/1997 πιστοποιητικό της Γραµµατέως αυτού του Πρωτοδικείου, που προσκοµίζει ο ενάγων), αφού η άσκηση της ενδίκου αγωγής συντελέσθηκε την Εποµένως, η 5ετής παραγραφή της επιδίκου αξιώσεως του ενάγοντος θεωρείται ότι διεκόπη την , όταν δηλαδή είχε επιδοθεί η πρώτη αγωγή στους ως άνω εναγοµένους, ουδέποτε δε συµπληρώθηκε µέχρι τη συζήτηση της κρινοµένης αγωγής, αφού από την ως άνω τελευταία διαδικαστική πράξη του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ( ), άρχισε να τρέχει νέα 5ετής παραγραφή, διακοπτόµενη µε τις νέες διαδικαστικές πράξεις των διαδίκων ή του παρόντος ικαστηρίου, µε περαιτέρω συνέπεια ν αρχίζει η διαδροµή νέας οµοειδούς (5ετούς) παραγραφής, µετά από κάθε διακοπή της προηγουµένης, ουδέποτε συµπληρωθείσα µέχρι τη συζήτηση της αγωγής στην παρούσα δικάσιµο [ενδεικτικώς σηµειώνεται ότι η ως άνω παραγραφή διεκόπη µε την επίδοση της κρινοµένης αγωγής, που έλαβε χώρα την , µε την αναβολή που δόθηκε κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιµο της (βλ. τον φάκελλο της δικογραφίας), µε την εκ νέου εγγραφή της στο πινάκιο κ.ο.κ.]. Επειδή, περαιτέρω, και η ένσταση δεδικασµένου (αρθρ. 321 επ. και 332 ΚΠολ ), που προέβαλαν οι κυρίως εναγόµενοι (βλ. της προτάσεις, τους), ισχυριζόµενοι ότι ο ενάγων δεν επιφυλάχθηκε ενώπιον των ποινικών ικαστηρίων για το επιπλέον ποσό της χρηµατικής του ικανοποιήσεως, είναι οµοίως απορριπτέα κατ ουσίαν. Και τούτο γιατί, από µεν την υπ αριθµ. 9944/1991 απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Θεσσαλονίκης (το οποίο δίκασε ως πρωτοβάθµιο πολιτικό ικαστήριο την πολιτική αγωγή του κυρίως ενάγοντος) προκύπτει ότι τότε ο κυρίως ενάγων παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων για την επιδίκαση σ αυτόν χρηµατικής ικανοποιήσεως ποσού δρχ. «... µε την επιφύλαξη να προσφύγει στα πολιτικά ικαστήρια...» (βλ. την εσχάτη παράγραφο της 1ης σελίδος της αποφάσεως), από δε την υπ αριθµ.1626/1993 τελεσίδικη απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης προκύπτει ότι τούτο δίκασε ως δευτεροβάθµιο πολιτικό ικαστήριο την έφεση που άσκησαν οι κατηγορούµενοι - πολιτικώς εναγόµενοι κατά της προµνησθείσας αποφάσεως του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου, άρα επελήφθη της υποθέσεως όπως εισήχθη στο πρωτοβάθµιο ικαστήριο («µε επιφύλαξη» - βλ. οµοίως την 1η σελίδα αυτής). Άλλωστε, το «συµβολικώς» αιτηθέν τότε ποσό των δρχ. από µόνο του ενέχει επιφύλαξη του πολιτικώς ενάγοντος για την περαιτέρω χρηµατική του ικανοποίηση, ακόµη και αν δεν επιφυλασσόταν ρητώς (ΕφΑθ. 2184/1975 ΝοΒ ). Επειδή, από τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, προκύπτει ότι παρέχεται στο ικαστήριο η δυνητική ευχέρεια όπως, ύστερα από εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία οι διάδικοι θέτουν υπόψη του (όπως λ.χ. το είδος και η έκταση της προσγενοµένης στον παθόντα σωµατικής βλάβης, ο πόνος που δοκίµασε, οι ταλαιπωρίες που υπέστη, η ηλικία του, οι συνθήκες τελέσεως της αδικοπραξίας, η βαρύτητα του πταίσµατος του αδικοπραγήσαντος, η τυχόν συνυπαιτιότητα του παθόντος, η περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση και θέση των διαδίκων µερών και κυρίως του παθόντος κλπ.) και µε δάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής, επιδικάσει χρηµατική ικανοποίηση, κατά τις αρχές της ευλόγου αποζηµιώσεως, αν κρίνει ότι επήλθε σ εκείνον που έχει αδικηθεί ηθική βλάβη (Γεωργιάδης, εις Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, ό.π., στο άρθpo 932 αριθµ. 22, ΑΠ 103/ , ΑΠ 197/1994 Ελλ νη 36.64, ΕφΘεσ 2569/1992 Αρµ ), χωρίς να ταχθεί απόδειξη για την πρόκληση ή µη

9 ηθικής βλάβης (ΕφΑθ 1537/1991 Ελλ νη ), καθώς και για το ύψος του επιδικαστέου ποσού (ΑΠ 1410/1986 ΝοΒ ). Επειδή, εξάλλου, το δεδικασµένο της ποινικής αποφάσεως από την παραδοχή ή την απόρριψη της απόρριψη της πολιτικής αγωγής δεν καταλαµβάνει και την έννοµη σχέση της αδικοπραξίας. Και τούτο γιατί το ποινικό ικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία ν αποφασίσει για την αδικοπραξία, ως έννοµη σχέση του ιδιωτικού δικαίου. Εποµένως, αν µετά την αποδοχή της πολιτικής αγωγής εγερθεί αγωγή για περαιτέρω αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση ενώπιον του πολιτικού ικαστηρίου, το τελευταίο δεν θα προβεί απλώς στην εκκαθάριση των (περιουσιακών ή µη) ζηµιών που γεννήθηκαν µετά την καταδικαστική απόφαση (αρθρ. 67 ΚΠ ), αλλά θα δικάσει εκ νέου όλη την υπόθεση, µη δεσµευόµενο από την ποινική απόφαση, ως προς την ύπαρξη της αδικοπραξίας (βλ. σχετ.. Κονδύλη, Το δεδικασµένον κατά τον ΚΠολ, έκδοση 1983, σελ. 73, Στ. Σταµατόπουλο, στο ενηµερωτικό σηµείωµα κάτωθι της ΕφΠατρ 283/ , Κ. Μπέη, ΝοΒ επ.), ενόψει µάλιστα του ότι στον ΚΠολ δεν περιελήφθη διάταξη ανάλογη µε εκείνη του άρθρου 12 της Πολιτικής ικονοµίας του 1835, η οποία καθιέρωνε το απαράδεκτο της εκ νέου ερεύνης του αυτού προδικαστικού ζητήµατος εκ µέρους του πολιτικού ικαστηρίου, εάν είχε ήδη αποφανθεί σχετικώς το ποινικό ικαστήριο (βλ. σχετ. Κ. Μπέη, Πολ ικ, στο άρθρο 321, σελ επ. και τις εκεί περαιτέρω παραποµπές στη θεωρία). Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, παρά την έκδοση της προαναφεροµένης υπ αριθµ. 1626/1993, τελεσιδίκου αποφάσεως του Τριµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, που επιδίκασε στον τότε πολιτικώς ενάγοντα (και ήδη κυρίως ενάγοντα) την αιτηθείσα απ αυτόν µε επιφύλαξη, χρηµατική ικανοποίηση, πρέπει να ταχθούν θέµατα αποδείξεως: α) για τις συνθήκες τελέσεως της επιδίκου αδικοπραξίας, που δεν συνοµολογούνται από τους κυρίως εναγοµένους, καθώς και για τη νόµιµη ένσταση (αρθρ. 330 ΑΚ) περί του συντρέχοντος πταίσµατος του κυρίως ενάγοντος, που προέβαλαν οι κυρίως εναγόµενοι (βλ. τις προτάσεις τους). Επειδή, περαιτέρω, από τα προαποδεικτικώς προσκοµιζόµενα µε επίκληση από τον κυρίως ενάγοντα δηµόσια έγγραφα (αποφάσεις του ιευθυντού του ΙΚΑ), που δεν αµφισβητούνται από τους κυρίως εναγοµένους, αποδεικνύονται τα κάτωθι: Αµέσως µετά τον τραυµατισµό του ο κυρίως ενάγων διακοµίσθηκε στο ενταύθα Β Νοσοκοµείο του ΙΚΑ, όπου νοσηλεύθηκε επί 4µηνο περίπου (βλ. την υπ αριθµ. 942/1987 Ιατροδικαστική Έκθεση), χωρίς έκτοτε να µπορέσει να εργασθεί, δεδοµένου ότι ο α- σφαλιστικός του φορέας (ΙΚΑ) µε αλλεπάλληλες αποφάσεις του ιευθυντού του χορηγεί σ αυτόν αναπηρική σύνταξη. Ειδικότερα, µε την υπ αριθµ /1988 απόφαση κρίθηκε ανάπηρος σε ποσοστό 51%, λόγω µη πορωθέντος κατάγµατος αριστερού αντιβραχίου, δυσλειτουργίας αριστ. άκρου χειρός, σπονδυλολισθήσεως των Α5 και Α6 σπονδύλων της Α.Μ.Σ.Σ., καταθλιπτικής αντιδραστικής συνδροµής, βαρηκοΐας κλπ. Η κατάσταση αυτή του κυρίως ενάγοντος εξακολούθησε υφισταµένη και την , οπότε εκδόθηκε η υπ' αριθµ απόφαση που ενέκρινε τη συνταξιοδότηση του για περαιτέρω διάστηµα. Στη συνέχεια, µε την υπ' αριθµ /1991 απόφαση, κρίθηκε ανάπηρος σε ποσοστό 67%, ενώ περί τον Ιούλιο του 1993 η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, αφού παρουσίασε «... Σπαστική ηµιπάρεση αριστερά...» εξακολουθούσας της βαρηκοΐας του «... άµφω...» και της καταθλιπτικής συνδροµής. Για το λόγο αυτόν κρίθηκε ανάπηρος σε ποσοστό 80% και εγκρίθηκε η περαιτέρω συνταξιοδότησή του. Η ως άνω κατάσταση υφίστατο και τον εκέµβριο του 1993 (βλ. την υπ αριθµ. 4575/ απόφαση περί καταβολής συντάξεως λόγω βαριάς αναπηρίας). Περαιτέρω, περί τον Ιούνιο του 1991, επανεξετάσθηκε χωρίς να διαγνωσθεί βελτίωση. Αντιθέτως, κρίθηκε ότι «χρήζει συµπαράστασης ετέρου προσώπου» λόγω της συνεχιζοµένης «...σπαστικής ηµιπάρεσης αριστερά συνεπεία παλαιάς κάκωσης Α.Μ.Σ.Σ» (βλ. την υπ αριθµ / απόφαση). Τέλος, από την υπ αριθµ / απόφαση προκύπτει ότι εγκρίθηκε η συνταξιοδότησή του για το διάστηµα από έως , λόγω του ότι η κατάσταση της υγείας του παρέµεινε στάσιµη, µετά δε την πάροδο του ως άνω διαστήµατος συνεστήθη η επανεξέτασή του. Επειδή εκ των ανωτέρω δηµοσίων εγγράφων, τα οποία όπως προαναφέρθηκε δεν αµφισβητούνται, το ικαστήριο καταλήγει στην κρίση ότι η κάκωση που προκλήθηκε στον κυρίως ενάγοντα συνεπεία του επιδίκου ατυχήµατος είναι βαρεία και τον κατέστησε ανίκανο για κάθε είδους εργασία κατά το επικαλούµενο στην κρινόµενη κυρία αγωγή χρονικό

10 διάστηµα. Εποµένως για τα περιστατικά αυτά (τα οποία άλλωστε δεν αµφισβητούν ειδικώς οι κυρίως εναγόµενοι - βλ. τις προτάσεις τους), δεν θα ταχθούν θέµατα αποδείξεως. Επίσης, θέµατα αποδείξεως δεν πρέπει να ταχθούν αναφορικώς µε τις συνέπειες που είχε ο τραυ- µατισµός του κυρίως ενάγοντος, στην οικογενειακή, κοινωνική και προσωπική του εν γένει ζωή, όπως αυτές εκτίθενται στο δικόγραφο της κύριας αγωγής, δεδοµένου ότι οι κυρίως εναγόµενοι, οι οποίοι αντικρούουν ένα προς ένα όλους τους ισχυρισµούς του κυρίως ενάγοντος (βλ. τις προτάσεις τους), δεν αµφισβητούν ειδικώς τις συνέπειες αυτές και συνακόλουθα το ικαστήριο συνάγει οµολογία περί των ανωτέρω περιστατικών (αρθρ. 261 ΚΠολ, βλ. σχετ. ΑΠ 1605/ 1992 Ελλ νη , ΕφΘεσ 872/1993 Ελλ νη ). Επειδή, τέλος, πρέπει να ταχθούν θέµατα αποδείξεως εις βάρος των παρεµπιπτόντως εναγόντων, αναφορικώς µε την επικαλούµενη συνυπαιτιότητα του παρεµπιπτόντως εναγοµένου για την πρόκληση του επιδίκου ατυχήµατος, ενόψει της αρνήσεως του τελευταίου (βλ. τις προτάσεις του). Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να εκδοθεί απόφαση περί αποδείξεων (άρθρο ΚΠολ ), προκειµένου οι προµνησθέντες διάδικοι ν αποδείξουν µε κάθε νόµιµο αποδεικτικό µέσο και µε µάρτυρες (η εξέταση των οποίων συγχωρείται εν προκειµένω ενόψει των αποδεικτέων θεµάτων), τα πραγµατικά περιστατικά που θεµελιώνουν τους µη συνοµολογούµενους, ούτε προαποδεικνυόµενους, ως άνω, ισχυρισµούς των. Επειδή, κατά την κρίση του ικαστηρίου, ενόψει και των αποδεικτέων θεµάτων, η εξέταση των µαρτύρων θ' απαιτήσει πολύ χρόνο και οπωσδήποτε δεν θα καταστεί δυνατόν να περατωθεί σε µία συνεδρίαση (αρθρ ΚΠολ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 14 του ν. 2207/1994). Εποµένως, πρέπει να διεξαχθεί ενώπιον Εισηγητού, κατά τα οριζόµενα στο διατακτικό. Για τους λόγους αυτούς, ικάζοντας αντιµωλία των διαδίκων. Συνεκδικάζει τις αναφερόµενες στο σκεπτικό υπό στοιχ. α (υπ αριθµ. καταθέσεως: /1995) κυρία αγωγή και β (υπ αριθµ. καταθέσεως: 2963/1998) προσεπίκληση - παρεµπίπτουσα αγωγή. Απορρίπτει την υπό στοιχ. (α) κυρία αγωγή, αναφορικώς µε την 3η των δι αυτής εναγοµένων («Ε. ΑΕ»). Συµψηφίζει την, µεταξύ του κυρίως ενάγοντος και της ως άνω κυρίως εναγοµένης, δικαστική δαπάνη. Αναβάλλει κατά τα λοιπά την έκδοση της οριστικής του αποφάσεως. Υποχρεώνει τους λοιπούς διαδίκους, µε κάθε νόµιµο αποδεικτικό µέσο και µε µάρτυρες, ν αποδείξουν τα εξής: Α) Ο κυρίως ενάγων: 1) Ότι οι δύο πρώτοι των κυρίως εναγοµένων είχαν προσληφθεί στο ενταύθα (5ο χιλιόµετρο της επ. οδού Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας) εργοτάξιο της εταιρίας κατασκευής πλακιδίων «Φ.-Τ.», προκειµένου να προβούν στη µεταφορά από ένα κτίριο του εργοστασίου αυτής και συγκεκριµένα τον 2ο όροφο και από ύψος 6 µέτρων στο έδαφος, πλην των άλλων αντικειµένων, και εντός ηλεκτροκινητήρας βάρους 600 περίπου κιλών, µε τον υπ αριθµ. κυκλοφορίας ΜΕ... τηλεσκοπικό γερανό τύπου Thomas Smith ανυψωτικής ικανότητος 30 τόνων, του οποίου ο πρώτος εξ αυτών ήταν ιδιοκτήτης και ο δεύτερος χειριστής. Για την εκτέλεση δε του συγκεκριµένου έργου εβοηθούντο τόσο από τον ίδιο (κυρίως ενάγοντα), όσο και από άλλους τεχνίτες της ως άνω εταιρίας, διότι για να εκτελεσθεί η συγκεκριµένη µεταφορά έπρεπε το συρµατόσχοινο του γερανού να διέλθει από µία οπή του 3ου ορόφου του κτιρίου και αφού ο ηλεκτροκινητήρας θ ανυψωνόταν από τον 1ο στον 3ο όροφο, στη συνέχεια θα κατέβαινε στο έδαφος. Ενόψει δε του ότι δεν υπήρχε άµεση οπτική επαφή του χειριστή του γερανού (2ου των κυρίως εναγοµένων) µε το ανυψούµενο βάρος (ηλεκτροκινητήρα), είχε τοποθετηθεί ο ίδιος (κυρίως ενάγων) στον 3ο όροφο του κτιρίου και µεταβίβαζε τις εντολές που ελάµβανε (να καθοριστεί από ποιον) στον ως άνω χειριστή του γερανού, µεσώ αλλού συναδέλφου του (τεχνίτη), ο οποίος είχε άµεση οπτική επαφή µε τον χειριστή. 2) Ότι οι ανωτέρω εναγόµενοι, προτού προβούν στην ανύψωση του συγκεκριµένου ηλεκτροκινητήρα, δεν έλεγξαν εάν το συρµατόσχοινο αναρτήσεως του βαρούλκου του τηλεσκοπικού γερανού ήταν σε καλή κατάσταση, ώστε να αντέξει στην ανύψωση βάρους 600

11 περίπου κιλών, αλλ αντιθέτως προέβησαν στην ανύψωση αυτού (του ηλεκτροκινητήρα) χωρίς προηγούµενο έλεγχο, µε αποτέλεσµα να σπάσει, καθ ον χρόνο ο ηλεκτροκινητήρας αιωρείτο στο κενό, το συρµατόσχοινο που συγκρατούσε τον «παπαγάλο» (εξάρτηµα του γερανού), λόγω των πολλών εξωτερικών οξειδώσεων των κλώνων αυτού, να πέσει ο «παπαγάλος» κάτω και το συρµατόσχοινο να τον πλήξει µε δύναµη στο κεφάλι, στο αριστερό άνω άκρο, στην αριστερή κλείδα και στον αυχένα, τραυµατίζοντας τον σοβαρώς. Β) Οι δύο πρώτοι των κυρίως εναγοµένων: Ότι, συνυπαίτιος για τον τραυµατισµό του είναι ο κυρίως ενάγων, διότι αφενός στεκόταν µέσα από το κιγκλίδωµα της προαναφεροµένης οπής και µάλιστα προς την πλευρά της µπίγας του γερανού, αφετέρου στηριζόταν από το χαλαρό συρµατόσχοινο του γερανού, που συγκρατούσε τον ηλεκτροκινητήρα, µε κίνδυνο να τραυ- µατισθεί αν έσπαζε το τελευταίο, όπως πράγµατι συνέβη. Γ) Οι παρεµπιπτόντως ενάγοντες: 1) Ότι ο παρεµπιπτόντως εναγόµενος κατήρτισε σύµβαση εργολαβίας µε την εταιρία «Φ.-Τ.», δυνάµει της οποίας ανέλαβε την υποχρέωση, έναντι αµοιβής, να προβεί στην αποσυναρµολόγηση και µεταφορά στο ισόγειο του κτιρίου των εγκαταστάσεων της ως άνω εταιρίας ύψους 20 περίπου µέτρων, διαφόρων µηχανηµάτων, τα οποία βρισκόταν σε τρεις ορόφους αυτού, παρά το ότι δεν είχε σχετική εµπειρία, δεδοµένου ότι η κύρια εργασία του είναι «επικαλύψεις στεγών και µονώσεις». 2) Ότι, για την εκτέλεση της µεταφοράς αυτής, χρησιµοποιήθηκε ο προαναφερόµενος γερανός, ιδιοκτησίας του πρώτου, χειριζόµενος από τον δεύτερο εξ αυτών, τον οποίο είχαν µισθώσει στην ως άνω εταιρία («Φ.-Τ.»). 3) Ότι πρόσβαση του γερανού εντός του κτιρίου δεν υπήρχε και για το λόγο αυτόν ο δεύτερος εξ αυτών (χειριστής) τον στάθµευσε σε απόσταση 25 µέτρων απ αυτό, αναπτύσσοντας τον τηλεσκοπικό του βραχίονα σε ύψος 40 µέτρων, µαζί µε την προσθήκη µήκους 6 µέτρων που χρησιµοποιήθηκε, έτσι ώστε να καλύψει τη µεσολαβούσα απόσταση των 25 µέτρων που τον χώριζε από το κτίριο και να φτάσει στο άκρο, όπου υπήρχε η τροχαλία µε τα συρµατόσχοινα ανυψώσεως, που κατέληγαν στο γάντζο συγκρατήσεως του βάρους κατακορύφως, επάνω από το δώµα του κτιρίου. Κατ αυτόν όµως τον τρόπο η ανυψωτική δύναµη του γερανού, που είναι συνάρτηση του ύψους και της µεσολαβούσας αποστάσεως µεταξύ του οχήµατος επί του οποίου βρίσκεται και της καθέτου, η οποία αρχίζει από το απώτατο σηµείο του παρεκτάµατος του βραχίονα και καταλήγει στο έδαφος, µειώθηκε στα 500 κιλά. Και τούτο γιατί, όσο ο βραχίονας ανυψώνεται και όσο λαµβάνει κλίση αποµακρυνόµενος από το όχηµα επί του οποίου είναι στερεωµένη η βάση του γερανού, τόσο αποµακρύνεται το κέντρο βάρους από το όχηµα, µε αποτέλεσµα την ανάλογη µείωση της ανελκυστικής του ικανότητος, αφού πλέον κινδυνεύει ν ανατραπεί ο γερανός µε την αποµάκρυνση του ελκοµένου βάρους από τη βάση του. Το γεγονός δε αυτό το είχαν γνωστοποιήσει αµφότεροι στον παρεµπιπτόντως εναγόµενο, ενώ και ο µηχανικός της «Φ.-Τ.», ονόµατι Τ.Μ., του είχε επιστήσει την προσοχή αναφορικώς µε τη µειωµένη (το πολύ µέχρι των 500 κιλών) ικανότητα ανελκύσεως του γερανού στη θέση όπου, εκ των πραγµάτων, βρισκόταν, µάλιστα δε του έδωσε την εντολή να αποσυναρµολογήσει τον απορροφητήρα που επρόκειτο να µεταφέρει σε δύο κοµµάτια και να κατεβάσει χωριστά τον ηλεκτροκινητήρα και χωριστά την όλη κατασκευή του απορροφητήρα. 4) Ότι, παρά τις ανωτέρω επισηµάνσεις, ο παρεµπιπτόντως εναγόµενος, την , εκµεταλλευόµενος την απουσία του πρώτου εξ αυτών (παρεµπιπτόντως εναγόντων), αλλά και του προµνησθέντος µηχανικού της «Φ.-Τ.» και αποσκοπώντας στην εξοικονόµηση χρόνου και δαπάνης, εις βάρος της ασφαλούς περατώσεως του υπ' αυτού αναληφθέντος έργου, προσπάθησε να µεταφέρει,- από τον 3ο όροφο του ανωτέρω κτιρίου στον 2ο όροφο αυτού, το ως άνω µηχάνηµα και ειδικότερα έναν απορροφητήρα µε τον κινητήρα του, συνολικού βάρους κιλών, χωρίς να τον αποσυναρµολογήσει, ως όφειλε ενόψει των προηγηθεισών επισηµάνσεων, ώστε να µοιρασθεί το βάρος στα δύο. Πέραν τούτων ο απορροφητήρας αυτός, που ήταν στερεωµένος στο δάπεδο από λαµαρίνα του 3ου ορόφου, έπρεπε να αποσυναρµολογηθεί και αφού θα περνούσε από τα δάπεδα των υποκειµένων ορόφων, στη συνέχεια θα έφτανε στο έδαφος. Προς τούτο στην ταράτσα του κτιρίου ανοίχθηκε µία οπή, η οποία γύρω-γύρω είχε σιδερένιο κιγκλίδωµα, για να διέλθει απ αυτήν το συρµατόσχοινο του γερανού, ενώ σε κάθε υποκείµενο όροφο οι βοηθοί εκπληρώσεως του παρεµπιπτόντως εναγοµένου θα έκοβαν περιµετρικώς µε οξυγόνο τα σίδερα µε τις λαµαρίνες που

12 αποτελούσαν το δάπεδο εκάστου ορόφου, έτσι ώστε να χωράει ο απορροφητήρας και να φτάνει στον αµέσως κατώτερο όροφο. Όµως, το κόψιµο του δαπέδου δεν έγινε περιµετρικώς, γύρω από το µηχάνηµα, αλλά, αφού οι ανωτέρω έκοβαν κυκλικώς µόνο ένα µέρος του δαπέδου, άφηναν το υπόλοιπο δάπεδο (που δεν είχε κοπεί) να υποχωρήσει, συµπαρασυρόµενο από το βάρος του µηχανήµατος. Η απότοµη όµως υποχώρηση του δαπέδου υπό το βάρος του µηχανήµατος, τη στιγµή που τα συρµατόσχοινα που το συγκρατούσαν ήσαν χαλαρά, είχε σαν αποτέλεσµα αφενός την πολλαπλή αύξηση του βάρους του µηχανήµατος, λόγω της πτώσεώς του και της βαρύτητας, αφετέρου τον κραδασµό του γερανού που βρισκόταν έξω από το κτίριο και του οποίου ο χειριστής (2ος των παρεµπιπτόντως εναγόντων) δεν είχε οπτική επαφή µε τον χώρο της εργασίας, διότι µεσολαβούσε ένα κτίριο ύψους 20 µέτρων, δεχόταν δε εντολές για τον τρόπο ενεργείας του από τον παρεµπιπτόντως εναγόµενο, ο οποίος στεκόταν στην ταράτσα του κτιρίου, έτσι ώστε να έχει οπτική επαφή τόσο µε τον χειριστή του γερανού όσο και µε µέλη του συνεργείου του, που εργαζόταν τρία µέτρα κάτω από την ταράτσα, ήτοι στο δάπεδο του 3ου ορόφου. 5) Ότι, συνεπεία των ανωτέρω παραλείψεων του παρεµπιπτόντως εναγοµένου, προκλήθηκε κραδασµός του γερανού και έσπασε το βοηθητικό συρµατόσχοινο, που συγκρατούσε την τελευταία προέκταση του βραχίονα του γερανού (επίτονος), χωρίς να υποστούν ζηµία τα συρµατόσχοινα που συγκρατούσαν το βάρος, πλην όµως από το απότοµο και βίαιο τέντωµα των συρµατόσχοινων συγκρατήσεως του βάρους, που είναι διαφορετικά από τον προαναφερόµενο, τραυµατίσθηκε ο κυρίως ενάγων, ο οποίος κατ εντολήν του παρεµπιπτόντως εναγοµένου, που ήταν εργοδότης του και τον προέστησε στη συγκεκριµένη εργασία, στεκόταν µέσα από το κιγκλίδωµα της οπής και µάλιστα προς την πλευρά της µπίγας του γερανού, στηριζόµενος από το, έως τότε, χαλαρό συρµατόσχοινο του γερανού, που συγκρατούσε το µηχάνηµα, το οποίο τελικώς τον έπληξε και τον τραυµάτισε, ως ανωτέρω σηµειώνεται. [Κατ εφαρµογήν της διατάξεως του άρθρου 72 ΚΠολ, ο έχων αξίωση αποζηµιώσεως έναντι οφειλέτου ασφαλισµένου για αστική ευθύνη και αδρανούντος να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξιώσεώς του επί το ασφάλισµα σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστέου κινδύνου, µπορεί να στραφεί πλαγιαστικώς κατά του ασφαλιστού υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 72 ΚΠολ και χωρίς προηγούµενη της αγωγής καταβολή. Επίσης, αν ο ασφαλισµένος είχε εγείρει, κάτι τη διάρκεια της κυρίας δίκης περί αποζηµιώσεως του τρίτου ζηµιωθέντος από αυτοκίνητο, παρεµπίπτουσα αναγνωριστική αγωγή εναντίον της ασφαλιστικής εταιρίας η οποία αµφισβητεί την υποχρέωσή της προς κάλυψη της αστικής του ευθύνης και γίνει δεκτή αυτή µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ο ζηµιωθείς, ως έχων έννοµο µπορεί κατόπιν να ασκήσει πλαγιαστικώς την καταψηφιστική αγωγή του ασφαλισµένου εναντίον της ασφαλιστικής εταιρίας, εφόσον ο ασφαλισµένος αδρανεί να ασκήσει αυτήν (ΕφΑθ 4868/1992 ΕΕµπ ). Από τη σύγκριση του χρόνου παραγραφής της αξίωσε του ζηµιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή και των άλλων υπευθύνων προσώπων, προκύπτει ότι ο πρώτος σε περίπτωση παραγραφής της κατά του ασφαλιστή αξιώσεώς του (άρθρο 10 2 ν. 489/1976) µπορεί να ασκήσει κατ αυτού πλαγιαστικά την από τη σύµβαση ασφαλίσεως αξίωση του ασφαλισµένου κατά του ασφαλιστή εφόσον η τελευταία υπόκειται σε τριετή παραγραφή, κατά το άρθρο 195 ΕµπΝ. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση για την έγερση της πλαγιαστικής αυτής αγωγής είναι γένεση της αξιώσεως του ασφαλισµένου κατά του ασφαλιστή, η οποία γένεση, κατά την κρατούσα και ορθότερη άποψη, επέρχεται όταν ο τρίτος που ζηµιώθηκε επιδώσει στον ασφαλισµένο τη σχετική αγωγή που ενεργοποιεί την ευθύνη του, γιατί από τότε πραγµατώνεται η ασφαλιστική περίπτωση (κίνδυνος), έστω και αν ακόµα δεν έχει συγκεκριµενοποιηθεί, µε δικαστική διάγνωση ή εξώδικο καθορισµό, το ύψος της αξιώσεως του τρίτου του ζηµιωθέντος (ΕφΑΘ 2152/1990 ΕΕµπ , Αθ. Κρητικός, Αποζηµίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήµατα, έκδ. 1987, σ. 402, Α. Φλούδας, Αστική ευθύνη εξ αυτοκινητικών ατυχηµάτων, έκδ. 1987, σ. 228, ΕφΑθ 6132/1982 ΕΕµπ ).] Φ. Ο.

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξαρτήτως της οφειλοµένης ή µη αποζηµιώσεως, υπάρχει και

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 ικαστικό ένσηµο και αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από εργατικό ατύχηµα. Κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001 ΕφΠειρ 301/2001 Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη παραγωγού για ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αξίωση ζημιωθέντος καταναλωτή. Δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος παραγωγού,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλ νη 36. 562, ΣτΕ 3042/92 Ολ, 842, 1381, 2463/98, 2763/99, 2739/2000, 740/2001).

Ελλ νη 36. 562, ΣτΕ 3042/92 Ολ, 842, 1381, 2463/98, 2763/99, 2739/2000, 740/2001). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 21/29-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 212/2013 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξώδικο ή µη συµβιβασµό και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές.

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές. 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ (Προσφυγή υπ αρίθμ.: 13251/07) ΑΠΟΦΑΣΗ (Τύποις και Ουσία) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 η Δεκεμβρίου 2014 Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Περίληψη: Εμπορική μίσθωση - Νόμιμη ελάχιστη διάρκεια - H δωδεκαετής (νόμιμη) διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Περίληψη: Περιορισμός ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου προς αποζημίωση από αυτοκινητιστικά ατυχήματα - Αντισυνταγματικές και ανίσχυρες οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Άρειος Πάγος 703/2013 Εργατικό Ατύχημα - Αποζημίωση για ηθική βλάβη - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση Περίληψη Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος Εργαζοµένου. Σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Θεσσαλονίκης: 432/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1741

Εφετείο Θεσσαλονίκης: 432/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1741 Εφετείο Θεσσαλονίκης: 432/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1741 Εργατικό ατύχηµα. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που οφείλεται είτε σε πταίσµα του κυρίου της επιχείρησης, είτε σε πταίσµα των προστηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Η αντέφεση στην διαδικασία των εργατικών διαφορών ασκείται παραδεκτώς και µε τις προτάσεις, εφ' όσον µέσω αυτής προσβάλλονται µόνο τα ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Γεωργία Στεφανίδου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24664/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /2.5.2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ /28.6.2010 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24664/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /2.5.2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ /28.6.2010 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24664/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /2.5.2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ /28.6.2010 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

1 0. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1 0. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 415 1 0. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 9/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Οικονόμου, Εφέτες). (Δικηγόροι: Σπύρος Πιτσινής,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245

Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245 www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 12 Έτος: 2013 Περίληψη: - Σύµβαση έργου. Αδικαιολόγητος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Σελίδα 1 από 11 Αριθµός Απόφασης 121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Κωνσταντίνο Βαµβακίδη, Πρόεδρο Εφετών, Στυλιανή Πανταζή και Κυριακή Ασλανίδου - Παπαδοπούλου, Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ AK 1287. Ο ενυπόθηκος δανειστής (όχι ο κύριος του ακινήτου) δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ AK 1287. Ο ενυπόθηκος δανειστής (όχι ο κύριος του ακινήτου) δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως AK 1287 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ο ενυπόθηκος δανειστής (όχι ο κύριος του ακινήτου) δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως Ι Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως, μέχρι του ύψους της απαιτήσεως που

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409]

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Περίληψη: Τροχαίο ατύχημα - Αποζημίωση για ολική μόνιμη ανικανότητα προς εργασία - Μέλλουσα ζημία Έννοια ισόβιας

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους) ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους) Της Παναγιώτας Αποστολοπούλου του Αποστόλου, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ Δ.Σ.Α. 24.183),

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων Αριθμός απόφασης 123/2013

Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων Αριθμός απόφασης 123/2013 Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων Αριθμός απόφασης 123/2013 Περίληψη Επαγγελματική μίσθωση - Αναπροσαρμογή μισθώματος - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης - Το δικαστήριο μπορεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 Περίληψη Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά ημερολόγια που περιλαμβάνουν υπερζεύξεις (hyperlinks) και καταχωρήσεις απόψεων, έχουν δε ως «βασική μονάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ.

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Τρόπος σύναψης ασφαλιστικής σύµβασης πότε η σύµβαση θεωρείται καταρτισµένη. Πότε ο λήπτης της ασφάλισης δεσµεύεται από τους τυχόν πρόσθετους όρους, οι οποίοι τέθηκαν από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 523/2000

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 523/2000 ΠολΠρωτΑθ 523/2000 Τηλεοπτικοί σταθμοί. Διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών. Προστασία ανηλίκων. Ενώσεις καταναλωτών. Απαγόρευση μετάδοσης παιδικής διαφήμισης. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί λογίζονται ως προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές 2829/2015 Δ Εφ Αθ Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888 /2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 3ο Τριμελές Αριθμός απoφάσεως 924/2010

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 3ο Τριμελές Αριθμός απoφάσεως 924/2010 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 3ο Τριμελές Αριθμός απoφάσεως 924/2010 Περίληψη: Το επίδομα των 176 ευρώ κατά Ν. 2738/1999 και Ν. 3016/2002 αποτελεί προσαύξηση μισθού των εκπαιδευτικών και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ: 164/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ '

ΑΡΙΘΜΟΣ: 164/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ' Σελίδα 1 από 18 ΑΡΙΘΜΟΣ: 164/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές ηµήτριο Στέφανο Βόσκα, Πρόεδρο Εφετών, Αναστασία Κυριαζή, και ηµητρία Περιστερίδου Κωνσταντίνου, Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα