3. Είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι η διάκριση εξουσιών και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι η διάκριση εξουσιών και"

Transcript

1 1 Το «έγκληµα» της «απάτης επί δικαστηρίω» 1 (ή η δικαιοσύνη και πάλι- νοµοθετούσα) ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 4. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1.Πολύ συχνά η, (υπαρκτή ή νοµιζόµενη), ανεπάρκεια του νοµικού µας οπλοστασίου σε σχέση µε συγκεκριµένα βιοτικά περιστατικά, ωθεί στην αναλογική εφαρµογή ποινικών διατάξεων, στην προσπάθεια του κρίνοντος να ανταποκριθεί στην εικαζόµενη κοινωνική ή περιρρέουσα αντίληψη, (η οποία διαχεόµενη, κυρίως δια των ΜΜΕ, προσλαµβάνει χαρακτηριστικά πίεσης), περί δικαίου, (πράξη καθαρώς πολιτική εκφεύγουσα των ορίων κίνησης και δράσης του δικαστού). 2. Αυτή η υποβόσκουσα αλλά πάντα παρούσα διάσταση περί απονοµής δικαιοσύνης βασισµένης σε εξωνοµικές σκοπιµότητες, αποτελεί σύµπτωµα εκφυλισµού ενός δικαϊκού συστήµατος, και παραπέµπει σε σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας της ίδιας της πολιτειακής οντότητας, στην οποία αναπτύσσεται η δικαϊκή λειτουργία. 1 Προδηµοσίευση από τον Τιµητικό Τόµο προς τιµήν Ι. Μανωλεδάκη, εκδόσεις Σάκκουλα 2007, και Ποινική ικαιοσύνη 2005, σελ. 452 επόµ.

2 3. Είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι η διάκριση εξουσιών και λειτουργιών στα πλαίσια µιας πολιτείας, αποτελεί εγγύηση δηµοκρατικότητας. Η σύγχυση, η αλληλοεµπλοκή, η υπόγεια διασύνδεση, ο αλληλοεπηρεασµός, η ώσµωση µεταξύ των εξουσιών διαµορφώνουν κλίµα διαφθοράς και επιτρέπουν ανάπτυξη εξωθεσµικών λειτουργιών. 4. Κατά συνέπεια αυτό το οποίο έχει ανατεθεί στη δικαστική εξουσία είναι η απονοµή δικαιοσύνης εντός πλαισίων προδιαµορφωµένων από τη νοµοθετική εξουσία. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Nullum crimen, nulla poena sine lege certa. εν αρκεί να διατυπώνεται η ως άνω ρήση σε θεωρητικά κείµενα και σε επίσηµα συνέδρια, πρέπει να εφαρµόζεται και στην πράξη. εν αποτελεί δε καθήκον του δικαστού να υποκαθιστά την Πολιτεία, και λειτουργώντας πολιτικά να εφευρίσκει νοµικά τεχνάσµατα καταδίκης των, έστω, αποδεδειγµένα ενόχων. 2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 2 1. Ανάλογο πρόβληµα παρουσιάζεται και στην περίπτωση διαδίκων, οι οποίοι προσπαθούν να/ή παρασύρουν τα δικαστήρια σε ευνοϊκές αποφάσεις υπέρ αυτών. Η έννοια της απάτης επί δικαστηρίω καθαρά αποτελεί νοµολογιακό δηµιούργηµα, (µη προβλεπόµενο παντάπασι στον νόµο), και δεν εντάσσεται στις κλασσικές, περιγραφόµενες, περιπτώσεις απάτης του άρθρου 386 του ΠΚ Η βασική δοµή του εγκλήµατος της απάτης, ως γνωστόν, συνίσταται σε σκοπό αποκόµισης παρανόµου περιουσιακού οφέλους, σε βάρος ξένης περιουσίας, δια της πειθούς κάποιου σε πράξη ή παράλειψη 2 βλ. Ζ. Φασούλα «Απάτη», σελ. 321.

3 ή ανοχή, µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθών. Μη συντρεχόντων των ως άνω όρων δεν θεµελιούται αδίκηµα απάτης. 3. υο ειδών υποθέσεις άγονται ενώπιον των δικαστηρίων: α. για όσες υπάρχει, πραγµατική, διαφορά εκτιµήσεων 3 και β. για όσες κάποιο εκ των εµπλεκοµένων µερών θεωρεί, (σκόπιµα έως κακόπιστα), ότι η δική του άποψη πρέπει για λόγους ηθικούς, κοινωνικούς, ιδεολογικούς, οικονοµικού ή απλώς στυγνού συµφέροντος, να γίνει δεκτή. 4. Συνεπώς η ψευδής εν όλω ή εν µέρει παράσταση ψευδών είτε προς υποστήριξη αληθούς και βασίµου αιτήµατος είτε προς υποστήριξη κατασκευασµένου ή αβασίµου αιτήµατος, είναι νοµοθετικά αναµενόµενη. Αν η Πολιτεία επιθυµεί τον φυσικό περιορισµό αναλόγων φαινοµένων τότε θα πρέπει, ως πρώτο, ελάχιστο, βήµα, να ισχύσει, στην πολιτική διαδικασία, όχι η αρχή της συζήτησης 4 αλλά το ανακριτικό σύστηµα. Η υιοθέτηση του ισχύοντος συστήµατος της αστικής διαδικασίας, εκπορευόµενη από συγκεκριµένες, προηγηθείσες, πολιτικές επιλογές, συνεπάγεται και συγκεκριµένο «κόστος», (ανεξάρτητα είδους 3 3 διότι, όπως, προσφυώς, επισηµαίνει και ο N. Luhmann, («Legitimation durch Verfahren», εκδόσεις Κριτική, 1999, σελ. 197), «σε κανέναν από τους ρόλους και τις λειτουργίες του δεν µπορεί ο πολίτης του κράτους να θεωρηθεί ένας άνθρωπος που κρίνει ορθολογικά και ορθά». 4 στην οποία, όµως, «ουσιώδης έλεγχος υφίσταται και εκ της παραλλήλου δράσεως του αντιδίκου», και όπου «το αντίδοτον κατά του κινδύνου εκ της δράσεως του ενός των µερών παρέχει κατά κανόνα η δράσις του ετέρου», βλ. έτσι Ν. Ανδρουλάκης «Και πάλιν», σελ Ας µη διαφεύγει, προς επίρρωση της προηγούµενης επισήµανσης και η ratio legis της καθιέρωσης των δυο βαθµών δικαιοδοσίας, και της ακυρωτικής διαδικασίας, (διασφαλιστικές τυχόν πληµµελούς δικαστικής αποφάσεως).

4 και επιπέδου), δίκην παρενεργειών. Για τα, τυχόν, «λάθη» της Πολιτείας στην επιλογή του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης ή για τις, όποιες, δυσλειτουργίες του τελευταίου, θα επιβαρυνθεί ο ίδιος ο πολίτης, επί του οποίου ασκείται η δικαϊκή πολιτική; 5. Θεωρείται δηλ. εκ των προτέρων πιθανή και αναµενόµενη µια στρεβλή παρουσίαση των γεγονότων και εκ του υπάρχοντος υποκειµενισµού 5 και εκ της υπαρχούσης αντιδικίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο : α. στο άρθρο 340 του Κ.Πολ. ικ. προβλέπεται, κατά βάση, η ελεύθερη εκτίµηση των αποδείξεων. Ναι µεν καθιερώνεται ο numerus clausus των αποδεικτικών µέσων αλλά επιφυλάσσεται στον δικαστή το δικαίωµα της κατά συνείδηση κρίσης και εκτίµησης, (όπως άλλωστε και στο άρθρο 8 του Κ.Πολ. ικ., η επονοµαζόµενη δικονοµική απόδειξη). β. στο άρθρο 185 του Κ.Πολ. ικ. προβλέπονται αυτοτελείς και συγκεκριµένες ποινές για τους παραβιάζοντες το καθήκον αληθείας, (βλ. και άρθρο 116 του Κ.Πολ. ικ. 6 ). 6. Ο συνδυασµός των δύο ως άνω διατάξεων οδηγεί στις εξής προφανείς σκέψεις: α. ότι η προσπάθεια επηρεασµού των πολιτικών δικαστηρίων κείται εντός νοµοθετικής αναµονής και δογµατικών πλαισίων. 4 5 βλ. σχετικά µε τον υποκειµενισµό και τις εκφάνσεις του Θ.Θ. Κονταξή «Ο εκ πεποιθήσεως εγκληµατίας», εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, βλ. για τους παραβιάζοντες το άρθρο 116 Κ.Πολ. ικ. Κεραµέως/Κονδύλη/Νίκα «Ερµηνεία», σελ. 17, (επιβολή χρηµατικής ποινής, καταδίκη στα δικαστικά έξοδα παρά τη νίκη του, πειθαρχική ευθύνη δικηγόρου, υποχρέωση αποζηµίωσης κλπ). Βλ. για το ίδιο θέµα και για τις δικονοµικές, χρηµατικές και λοιπές κυρώσεις Κ. Μπότσαρη «Το καθήκον», σελ. 254 και Κ. Μπέη «Εισαγωγή στη δικονοµική σκέψη», εκδόσεις Αφοι Π. Σάκκουλα, 1981, σελ. 99.

5 (συµφέροντα, πεποιθήσεις, υποκειµενισµοί, εµµονές, ψυχολογικές και πνευµατικές αγκυλώσεις, στρεψοδικίες, κοινωνικές πλάνες, κλπ). β. ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η νοµοθετική βούληση προβλέπει ρητά την τιµώρηση ανάλογων συµπεριφορών, στο ίδιο το κείµενο του Κ.Πολ. ικ. γ. ότι είναι παράλογη κάθε σκέψη περί µιας και της αυτής αληθείας, την οποία κατανοούν, ενστερνίζονται και αποδέχονται άπαντες οι κοινωνοί. Αν αυτό ίσχυε τότε δεν θα απαιτείτο η προσφυγή και υπαγωγή µιας διαφοράς στην αξιολογική διαδικασία των δικαστηρίων, (το κυριότερο: δεν θα υπήρχαν δικαστήρια), αλλά θα αρκούσε µια διοικητική, περιγραφική διαδικασία «αποκατάστασης και επαναφοράς των πραγµάτων». Σε ποια κατάσταση όµως; Στην προτέρα; Αυτή είναι δεδοµένη, είναι, όµως, και αληθής ή δίκαιη; δ. ότι και η καθιέρωση δυο βαθµών δικαιοδοσίας, µε δυνατότητα διατύπωσης εξ αντιδιαµέτρου αντιθέτων κρίσεων αποδεικνύει τη σχετικότητα αλλά και την, (µέχρι βεβαιότητας), πιθανότητα διαφορετικής προσέγγισης στην έννοια της αλήθειας, ακόµη και σε επίπεδο δικαστικής κρίσης. ε. ότι, τελικά, η ίδια η θεσµοθέτηση της διαµεσολάβησης, όπως αυτή επιχειρείται δια του θεσµού της δικαιοσύνης, προϋποθέτει ως δεδοµένο την προσπάθεια: ι. επιβολής προσωπικών απόψεων 7 και 5 7 «η αντίθεσις του δικαίου προς το άδικον, της αληθείας προς το ψεύδος, ανήκει εξ άλλου µέχρις ενός σηµείου εις αυτήν ταύτην την φύσιν του νοµικού φαινοµένου της δίκης, προ πάντων δε της πολιτικής: της δίκης υπέρ του ιδίου και εις βάρος του αλλοτρίου συµφέροντος», Ν. Ανδρουλάκης «Είναι νοητή», σελ. 567.

6 ιι. την επίλυση ιδιωτικών διαφορών στη βάση υποκειµενικών αντιλήψεων. ζ. άλλωστε, είναι προφανές ότι η νοµική αδυναµία-απαγόρευση του πολιτικού δικαστή να λάβει υπόψη του µη αναφερόµενα στον Κ.Πολ. ικ. αποδεικτικά µέσα, προϋποθέτει ταξική αντίληψη περί δικαίου και συνεπώς περί ζωής. Σύµφωνα µε το άρθρο 338 του Κ.Πολ. ικ. «κάθε διάδικος οφείλει να αποδείξει τα πραγµατικά γεγονότα, που είναι αναγκαία για να υποστηρίξει την αυτοτελή αίτηση ή ανταίτηση του». 8 Αποδεικνύεις, όµως, όσα µπορείς και αν µπορείς. Το δε «αν» και το «όσα» συµπλέκονται µε τη βιολογική ικανότητα του διαδίκου, µε την οικονοµική του ευχέρεια, µε το πολιτιστικό του επίπεδο, µε τις κοινωνικές και πολιτικές του διασυνδέσεις, µε τη γενικότερη θέση του στα κοινωνικά δρώµενα και στην ταξική διάρθρωση. Συνεπώς, ακόµη και αν ο δικαστής γνωρίζει καλά το αβάσιµο του αιτήµατος ενός διαδίκου δεν µπορεί να αχθεί σε δίκαιη λύση, («τυπική αλήθεια»), αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης της υπόθεσης υπάρξει «πλήρης απόδειξη» του αντιθέτου. 7. Συνεπώς επί ποινικού δικαστηρίου η απάτη µπορεί να εξαντληθεί, (λόγω και της υπάρξεως του «δικαιώµατος σιωπής» του κατηγορουµένου, άρθρο 273 παραγρ. 2 Κ.Πον. ικ.), 9 στην περίπτωση καταδίκης και µη επιδίκασης του αιτηθέντος εκ της πολιτικής αγωγής ποσού, λόγω προταθέντων από τον κατηγορούµενο ψευδών παραστάσεων, µέσων ή ισχυρισµών. 6 8 µε δεδοµένο ότι τα πολιτικά δικαστήρια επιλαµβάνονται µετά από αίτηση διαδίκου και όχι αυτεπαγγέλτως, (ne proce dat judex ex officio), ισχυούσης της αρχής της «ελεύθερης διάθεσης του αντικειµένου της δικαστικής προστασίας». 9 βλ., αναλυτικά, Α. Αποστολίδου «Η πλάνη», σελ. 662.

7 8. Σε περίπτωση αθώωσης γίνεται δεκτό ότι «η χρήσις υπό του κατηγορουµένου των ως άνω µέσων ουδεµίαν τω αδικηθέντι επήνεγκε περιουσιακήν βλάβην, δοθέντος ότι τούτο κριθήσεται εν τη µελλούση να επακολουθήση πολιτική δίκη». 10 ογµατικά, (και στη βάση της λογικής ότι µπορεί να υπάρξει απάτη επί δικαστηρίω), η παραπάνω θέση είναι εκτεθειµένη σε ενστάσεις. 11 Αν ο κατηγορούµενος παρέσυρε το ποινικό δικαστήριο, µε την προβολή ψευδών και κατασκευασµένων αποδεικτικών µέσων σε αθωωτικό αποτέλεσµα, δεν προκαλεί στον πολιτικώς ενάγοντα, (συγκεκριµένη κατά περίπτωση, πλην της ηθικής,) οικονοµική βλάβη, αιτιωδώς συνδεόµενη µε τη στάση του; εν συνιστά, παράλληλα, η αθώωση του µέγιστο ψυχολογικό πρόκριµα αλλά και δικαστικό τεκµήριο για τη, µελλοντική, πολιτική δίκη; Άλλωστε και στην πρώτη περίπτωση, ήτοι έκδοσης καταδικαστικής απόφασης, στερείται ή εµποδίζεται ο ζηµιωθείς να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια; Γίνεται, όµως, δεκτό, ότι ο πολιτικώς ενάγων και ο αστικώς υπεύθυνος µπορούν να διαπράξουν αδίκηµα απάτης επί δικαστηρίω, στα πλαίσια της ποινικής δίκης βλ. και βούλευµα ΑΠ 1215/1988, Ποινικά Χρονικά ΛΘ, σελ Βλ. και σύµφωνη γνώµη. Σπινέλλη «Ποινικό δίκαιο», σελ. 97. Η Α. Αποστολίδου «Η πλάνη», σελ. 663, σηµειώνει και το επιχείρηµα ότι η ποινική απόφαση δεν αποτελεί δεδικασµένο για την πολιτική δίκη αλλά απαιτείται η πρόσθετη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου που θα κρίνει εκ νέου την έννοµη σχέση. 11 βλ. σχετικά και Α. Κωνσταντινίδη «Απάτη σε δίκη», Ποινικά Χρονικά ΛΗ, σελ. 557 επόµ, ο οποίος αναφερόµενος στο υπ αριθµ. 695/1970 Βούλευµα του ΣυµβΠληµ/δικών Ηρακλείου, επισηµαίνει περιπτώσεις δυνητικής απάτης επί ποινικού δικαστηρίου. 12 βλ., σχετικά, απόφαση Πληµ/δικείου Αθηνών 853/1974, Ποινικά Χρονικά Κ, σελ. 217 και απόφαση Εφετείου Αθηνών 638/1970, Ποινικά Χρονικά Κ, σελ. 626.

8 9. Ως βασική προϋπόθεση θεµελίωσης της απάτης επί, (αστικούπολιτικού), δικαστηρίω λαµβάνεται η δυνατότητα ο εξαπατηθείς ή παραπλανηθείς να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον τελικώς ζηµιωθέντα. 13 Συνεπώς, κατά την παραπάνω αντίληψη δια της εξαπατήσεως του δικαστού µπορεί να ζηµιωθεί ο ηττηθείς διάδικος Κατ αρχάς, τα δικαστήρια είναι ταγµένα στην έρευνα και στον αποχωρισµό του αδίκου από το δίκαιο, του αληθούς από το ψευδές. Θεσµικά δηλ. η διάγνωση αυτή ανήκει στον κύκλο του δικαστικού έργου και συνεπώς η αναγωγή ενός ψεύδους καταγραφέντος στο πολιτικό δικαστήριο δεν είναι νοητό να θεµελιώνει αυτόµατα αδίκηµα απάτης. Αν αυτό ήθελε γίνει δεκτό τότε θα έπρεπε η εκδίκαση των αστικών υποθέσεων να ανατεθεί εξ αρχής στα ποινικά δικαστήρια Συναφές είναι και το επόµενο επιχείρηµα. Ο δικαστής, (ακόµη και αν θεωρηθεί ότι υφίσταται αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ παρατεθέντος ψεύδους και αποφάσεως), δεν εξαπατάται, δεν «πείθεται», δεν παρασύρεται αφού δεν προβαίνει σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, σύµφωνα µε το άρθρο 386 ΠΚ. Πολλώ δε µάλλον δεν µπορεί η δικαστική απόφαση να χαρακτηρισθεί ως «διάθεση περιουσίας», από τον δικαστή, ο οποίος: 8 13 βλ., ενδεικτικά, Λ. Μαργαρίτη «Κατάρτιση πλαστής διαθήκης και χρήση της στο δικαστήριο», Αρµενόπουλος ΛΕ, σελ. 524 επόµ. 14 στην περίπτωση διαφορών µε περιουσιακό αντικείµενο. Βλ., όµως, contra, βούλευµα ΑΠ 34/1975, Ποινικά Χρονικά ΚΕ, σελ. 411, το οποίο έκρινε ότι διέπραξε απάτη επί δικαστηρίω ο ενάγων, ο οποίος παρέστησε ψευδώς ότι η εναγοµένη σύζυγος του είναι αγνώστου διαµονής και έτσι πέτυχε τη λύση του γάµου µε υπαιτιότητα αυτής και µε αναγκαία συνέπεια την παύση της υποχρέωσης του προς διατροφήν της. Για τις λοιπές περιπτώσεις βλ. σχετικά και Α. Αποστολίδου «Η πλάνη», σελ. 652 και βλ. έτσι Ν. Ανδρουλάκης «Είναι νοητή», σελ. 570.

9 α. δεν είναι τρίτος ούτε όργανο του τρίτου 16 β. εφαρµόζει τον νόµο, 17 τέµνει τη διαφορά αλλά γ. δεν διαθέτει περιουσία κανενός διαδίκου Όπως δε ορθά επισηµαίνεται 19 ουσιώδες στοιχείο της περιουσιακής διάθεσης είναι η αµεσότητα. Από τη συµπεριφορά, (έκδοση συγκεκριµένης απόφασης), στην οποία παρακινείται ο πλανώµενος δικαστής δεν επέρχεται άµεσα µεταβολή της περιουσίας του διαδίκου. Από την επίλυση δηλ. της όποιας διαφοράς µέχρι τη πραγµατική διάθεση περιουσίας παρεµβάλλεται σωρεία διαδικαστικών πράξεων και δικονοµικών κινήσεων. Το µόνο, το οποίο θα µπορούσε να υποστηριχθεί, (µακράν σκέψεων περί συνδροµής του στοιχείου της αµεσότητας), είναι ότι ο διάδικος προλειαίνει το έδαφος, δηµιουργεί δηλ. κατάλληλες συνθήκες για την προσβολή της περιουσίας του αντιδίκου του. 13. Άλλωστε η παραβίαση του καθήκοντος αληθείας των διαδίκων στην πολιτική διαδικασία, (άρθρα 116 και 185 του Κ.Πολ. ικ.), επισύρει, όπως προαναφέρθηκε, αυτοτελείς κυρώσεις, ρητά προβλεπόµενες στο ως άνω άρθρο Αλλά η «ανακάλυψη» εγκλήµατος απάτης επί δικαστηρίω σηµαίνει ότι η αντίληψη των αρχαίων Λακώνων περί ηθικής δυνατότητας του κλέπτειν, (έστω και ως ενδεικτικού σηµείου ικανότητας επιβίωσης), αλλά περί καταδίκης και διαπόµπευσης των συλλαµβανοµένων κλεπτών, 9 16 βλ. Α. Χαραλαµπάκη «Η έµµεση», σελ βλ. και Ν. Χαρανά «Απάτη», σελ λειτουργεί ως δικαιοδοτικό όργανο, δεν ενεργεί προς όφελος ή σε βάρος ενός εκ των διαδίκων ούτε φυσικά ως κατ εντολήν, εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του φορέα της θιγοµένης περιουσίας. 19 Χ. Μυλωνόπουλος «Ποινικό ίκαιο», σελ. 470 επόµ.

10 ισχύει και σήµερα. ηλ. κάποιος διάδικος µπορεί να είναι, κατ αρχάς, απατεών 20 αλλά οφείλει ενώπιον των δικαστηρίων να απεκδυθεί του ενδύµατος της απάτης, να δηλώσει µετάνοια και να αποδεχθεί το λάθος του, (όπως συνέβαινε στις περίφηµες Σταλινικές δίκες «µετανοίας»;). Τότε προς τι η προσφυγή στο δικαστήριο; Αφού η µετάνοια και η επανόρθωση µπορούν να συµβούν στο κοινωνικό, (προδικαστικό), επίπεδο πρέπει να καταργηθούν τα δικαστήρια, και να αντικατασταθούν από ένα µηχανισµό εξωδικαστικής πίεσης του αµαρτήσαντος. 15. Με άλλα λόγια πας τις έχων εξαπατήσει συµπολίτη του, εκτός δικαστηρίων, (π.χ. µετερχόµενος κατ επάγγελµα απάτες, και προσπαθών να διατηρήσει τα κεκτηµένα πάση θυσία), σύµφωνα µε την κοινή λογική είναι πιθανό και αναµενόµενο, να ψευσθεί και ενώπιον του δικαστηρίου, (ειδικά όταν το καθεστώς απονοµής δικαιοσύνης προσδιορίζεται από το υπάρχον πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα της ελεύθερης αγοράς). Η αναγνώριση αδικήµατος απάτης επί δικαστηρίω στην ως άνω συµπεριφορά του απατεώνος σηµαίνει, (λογικό προ-απαιτούµενο), ότι η πολιτειακή λογική, (αφιστάµενη της κοινής), θεωρεί, (εκτιµά, πιστεύει), ότι ενώπιον των αρµοδίων οργάνων της, (άρα εγκλήµατα απάτης θα υπάρχουν µέχρι της παραποµπής τινός στο δικαστήριο. Χρονική προσέγγιση της εννοίας του αδικήµατος ), ο απατεών, θα πρέπει, (προφανώς συναισθανόµενος την απαξία της πράξης του), να οµολογήσει την απάτη ή εν πάση περιπτώσει να µην προσπαθήσει να υποστηρίξει τη θέση του. 21 Συνεπώς αν δεν το πράξει θα διωχθεί για απάτη. Ή η κοινή σε κοινωνικό επίπεδο. Η αναγνώριση αυτή, βέβαια, δεν σηµαίνει ηθική αποδοχή του απατεώνος αλλά καταγραφή της, από υπάρξεως κόσµου, εµπειρικά αντιληπτής πραγµατικότητας. 21 ο Κ. Μπότσαρης «Το καθήκον», σελ. 193, σηµειώνει ότι «αφότου ο διάδικος αποφασίσει να λάβει µέρος στον δικαστικό αγώνα είναι υποχρεωµένος να

11 λογική λανθάνει ή η πολιτεία καθεύδει τον ύπνο του παραλόγου. υοίν θάτερον. 16. Είναι προφανές ότι η θεσµοθέτηση των δικαστηρίων, (πλην της διάχυσης κυρίαρχης ιδεολογίας και της στήριξης του εκάστοτε ισχύοντος πολιτικο-οικονοµικού status), δεν αποσκοπεί, µόνον, στη διευθέτηση διαφορών µεταξύ εντίµων ή καλοπίστων ή ισορροπηµένων πολιτών. Η αποδοχή διαφορετικής άποψης οδηγεί σε αδιέξοδα. 17. Ως γνωστόν για τη συγκρότηση του αδικήµατος της απάτης δικαστηρίου δεν αρκούν ψευδείς ισχυρισµοί. Όπως έχει δε παγίως νοµολογηθεί, τυχόν ψευδείς ισχυρισµοί χωρίς σύγχρονη προσαγωγή και επίκληση, (προς απόδειξή τους), εν γνώσει, πλαστών ή νόθων εγγράφων και γενικά ψευδών αποδεικτικών στοιχείων δεν στοιχειοθετούν τετελεσµένη απάτη επί δικαστηρίω κατ άρθρο 386 ΠΚ, (κρατούσα άποψη στη νοµολογία). 22 Ειδικότερα, όπως γίνεται δεκτό, τετελεσµένη είναι η απάτη ενώπιον του δικαστηρίου, όταν µε τους ψευδείς ισχυρισµούς και µε την επίκληση και προσαγωγή πλαστών ή ψευδών αποδεικτικών στοιχείων εκδίδεται από το πολιτικό δικαστήριο οριστική απόφαση υπέρ των απόψεων του δράστη της απάτης σε βάρος του αντιδίκου του. 11 ανταποκριθεί στα βάρη που εναποθέτει σ αυτόν ο νόµος», (τα οποία, προφανώς, δεν ανέλαβε στον κοινωνικό στίβο). Τότε, όµως, διαµορφώνονται δυο πραγµατικότητες, (αλλά και δυο προσωπικότητες στα πλαίσια του αυτού ατόµου): η πρώτη η καθηµερινή, εµπειρικά αντιληπτή και η δεύτερη των δικαστικών αιθουσών. Με δεδοµένο ότι τα δικαστήρια έχουν ταχθεί στην εξυπηρέτησηρύθµιση της πρώτης προς τι η ύπαρξη της δεύτερης; 22 βλ., εντελώς ενδεικτικά, ιάταξη Εισαγγελέως Εφετών Πατρών υπ αριθµ. 61/1998, Ποινική ικαιοσύνη 1999, σελ. 32.

12 18. Τέλος, γίνεται δεκτό ότι ακόµα και όταν υποβάλλονται µεν στο δικαστήριο ψευδείς ισχυρισµοί του ενάγοντος, χωρίς, όµως, παράλληλα να προσκοµίζονται µε επίκληση προς απόδειξη αυτών, και εν επιγνώσει, πλαστά ή νοθευµένα έγγραφα και γενικά ψευδή αποδεικτικά στοιχεία, τότε δεν στοιχειοθετείται το έγκληµα της απάτης ενώπιον του δικαστηρίου, ούτε σε µορφή απόπειρας, εφ όσον µόνη η προβολή αναληθούς ισχυρισµού σε αγωγή κλπ. δεν συνιστά κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ.1 του ΠΚ πράξη περιέχουσα αρχή εκτελέσεως απάτης. Πόσο βάσιµη, όµως, µπορεί να θεωρηθεί η τελευταία θέση; Η έναρξη της διαδικασίας εξαπάτησης δεν άρχεται µε την κατάθεση-επίδοση του αναληθούς δικογράφου, το οποίο και καλείται εισαγωγικό; Η παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών, (ως εκ του κειµένου του νόµου άλλωστε), «και αναπόδεικτος έτι ούσα», δεν συνιστά «αρχή τελέσεως του εγκλήµατος της απάτης». 23 / Πλην, όµως, υφίστανται µια σειρά διατάξεων στον Ποινικό Κώδικα, οι οποίες τιµωρούν την πλαστογραφία, τη νόθευση, τη ψευδή βεβαίωση, τη ψευδή ανόµωτη κατάθεση, τη ψευδή καταµήνυση, τη δυσφήµηση, κλπ., οι οποίες µπορούν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος διάδικος πλαστογραφεί, συκοφαντεί, νοθεύει, υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία ή προσαγάγει πλαστά έγγραφα ενώπιον δικαστηρίου, (εγκλήµατα περί τα υποµνήµατα, περί τη δικαιοσύνη κλπ). 25 Παράλληλα µια σειρά διατάξεων του ΑΚ µπορούν να Ν. Ανδρουλάκης «Και πάλιν», σελ βλ. έτσι και. Σπινέλλης «Ποινικό δίκαιο», σελ βλ., όµως, ενστάσεις. Σπινέλλη «Ποινικό δίκαιο», σελ. 94, σχετικά µε το αν η προβολή ισχυρισµών στις προτάσεις του διαδίκου µπορεί να θεωρηθεί εξέταση ή κατάθεση κατά το άρθρο 225 ΠΚ. Ανάλογοι ψευδείς ισχυρισµοί

13 προσφέρουν συνδροµή στην περίπτωση απάτης επί δικαστηρίω στον βλαβέντα διάδικο. Προς τι, λοιπόν, η «εφεύρεση» της απάτης επί δικαστηρίω; Τι εξυπηρετεί; Ποιο κενό καλύπτει; 20. Κατά την άποψη του Η. ασκαλάκη 26, (παρότι δέχεται την απαγόρευση της αναλογικής ερµηνείας), η συσταλτική ερµηνεία, (ήτοι αυτή η οποία αποκρούει την ύπαρξη απάτης επί δικαστηρίω), «αφήνει την κοινωνίαν ακάλυπτον έναντι των αντικοινωνικών πράξεων επιφέρουσα ανεπίτρεπτον χαλάρωσιν της ποινικής καταστολής». Με δεδοµένο ότι η συγκεκριµένη συµπεριφορά καλύπτεται-προβλέπεται ποινικώς, (βλ. προηγούµενη παράγραφο), ποιο είναι το ζήτηµα; Η πολλαπλή τιµώρηση της αυτής συµπεριφοράς; Και τι σηµαίνει «ανεπίτρεπτος χαλάρωσις»; Η αίσθηση του Η. ασκαλάκη, (ή του όποιου άλλου πολίτη), ερειδόµενη επί αορίστων εννοιών, µπορεί να αποτελεί λόγο αναλογικής ερµηνείας για τη θεµελίωση, µάλιστα, του αξιοποίνου; Ποια η κλίµακα και η ακριβής διαβάθµιση της, πέραν της οποίας η «χαλάρωσις», (ότι και αν σηµαίνει τελικά), της ποινικής καταστολής είναι «ανεπίτρεπτος»; Ή µήπως αυτή η «χαλάρωσις» µπορεί να αποτελεί θεµιτό νοµολογιακό στόχο ή αντικείµενο επιστηµονικής κριτικής; 21. Όπως τονίζει και ο Ν. Ανδρουλάκης, 27 «η επί απάτη επί δικαστηρίω έγκλησις και η εν τη ποινική δίκη παράστασις του εγκαλούντος εν είδει πολιτικώς ενάγοντος δια την εκ της «απάτης» προσγενοµένην αυτώ ζηµίαν συνιστούν πράγµατι µιαν άνετον µέθοδον 13 µπορούν, όµως, να πληρούν π.χ. τη νοµοτυπική µορφή συκοφαντικής δυσφήµησης ή ψευδούς καταµήνυσης. 26 «Σκέψεις τινές επί της ούτω καλουµένης απάτης επί δικαστηρίω», Ποινικά Χρονικά 1971, σελ. 513 επόµ. και ειδικά σελ «Είναι νοητή», σελ. 572.

14 διαιωνίσεως της περατωθείσης ήδη πολιτικής δίκης και εισαγωγήν ενός νέου ενδίκου µέσου, περί του οποίου ο νόµος ουδέν απολύτως γνωρίζει». Η «ανακάλυψη» δηλ. της απάτης επί δικαστηρίω οδηγεί, αναπόδραστα, στην, υπό των πάντων καταδικαζόµενη αλλά υφιστάµενη, ποινικοποίηση των αστικών διαδικασιών. Σε έγκληση για απάτη επί δικαστηρίω, (η οποία συνοδεύεται και από άλλα αδικήµατα), «απαντά» ο εγκαλούµενος µε υποβολή έγκλησης για συκοφαντική δυσφήµιση, ψευδή καταµήνυση, αγωγή ηθικής βλάβης, κλπ. Και αν και οι δυο διάδικοι, (ή σε περίπτωση οµοδικίας οι περισσότεροι), εξαπατήσουν το δικαστήριο, µε διάφορο ποσοστό και ένταση εξαπάτησης, τι µέλλει γενέσθαι; Αέναες δικαστικές διαµάχες προς δόξαν της δικαιοσύνης και της παραγωγικότητας; ίκες επί δικών, αναβολές, συνάφειες, συνεκδικάσεις, αναστολές µέχρι πέρατος ποινικής δίωξης, λιποµαρτυρίες, και έπεται συνέχεια. η οποία κλονίζει ανεπανόρθωτα το κύρος του θεσµού της ικαιοσύνης και καθιστά όλους τους συµπράττοντες και µη λειτουργούς της έκθετους έως ύποπτους, (αν όχι παρασιτικώς διαβιούντες κατά τη Μαρξιστική αντίληψη), στα όµµατα των πολιτών. 22. Και αν ο έχων επί της ουσίας απόλυτα δίκαιο, φοβούµενος, (και ευθυγραµµιζόµενος και µε τη λογική του Ντοστογιέφσκι, όπως τη διατυπώνει στους «αίµονες» του, περί σχέσεως αληθείας µε το ψεύδος και αποδοχής και των δυο), τυχόν έκδοση αποφάσεως σε βάρος του, (λόγω και της, εν πολλοίς, τυποποιηµένης και βιοµηχανοποιηµένης διαδικασίας απονοµής δικαιοσύνης), µετέλθει τεχνασµάτων, (π.χ. πλαστογραφήσει µια απόδειξη είσπραξης, η οποία δεν είχε συνταχθεί ποτέ, παρά το ότι το αναγραφόµενο ποσό είχε καταβληθεί), προς υποστήριξη του δίκαιου, (ουσιαστικά και νοµικά), αιτήµατος του, και παρασύρει το δικαστήριο σε έκδοση απόφασης υπέρ αυτού και αντίθετης προς τους ισχυρισµούς αλλά και τα έγγραφα του αντιδίκου, διαπράττει απάτη; Τυπικά ναι. Ουσιαστικά; 14

15 23. Αλλά το άτοπον της «εφεύρεσης» της επί δικαστηρίω απάτης προκύπτει και εξ άλλης οπτικής, στην περίπτωση των ασφαλιστικών µέτρων, όπου γίνεται, νοµολογιακά, δεκτό 28 ότι απάτη συντρέχει και στην περίπτωση αυτή, (παρά το γεγονός ότι αρκεί η πιθανολόγηση, και συνεπώς δεν απαιτείται η προσαγωγή αποδεικτικού τινός µέσου), απλώς «δια της προβολής εν γνώσει της αναληθείας ψευδούς ισχυρισµού». 29 Αυτή είναι µια εκ των συνεπειών υποκατάστασης της νοµοθετικής εξουσίας υπό των δικαστηρίων, (δια της «ανακάλυψης» εγκληµάτων): η πλήρης αναίρεση της ασφάλειας του δικαίου. Είναι ορατή η διολίσθηση σε κατασκευές νοµικά έωλες και ηθικά αµφισβητούµενες: προηγήθηκε, αρχικά, η «εφεύρεση» του εγκλήµατος, στη συνέχεια η «εφεύρεση» περί αναγκαιότητας προσαγωγής πρόσφορου 30 -προς παραπλάνησηαποδεικτικού µέσου, κατόπιν η «εφεύρεση» περί προσφορότητας των προφορικών ισχυρισµών να παραπλανήσουν τα δικαστήρια, (στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, διότι στην τακτική διαδικασία ανάλογη συµπεριφορά δεν θεωρείται, -πέραν πάσης δογµατικής συνέπειας- όπως προαναφέρθηκε, ούτε καν απόπειρα του εγκλήµατος). Αύριο τι; Με την αυτή ευχέρεια µπορεί, στο µέλλον, να υποστηριχθεί, (νοµολογία είναι και αλλάζει), ότι για τη θεµελίωση απάτης επί δικαστηρίω στην τακτική διαδικασία, αρκεί και η προβολή ψευδούς βλ., (ενδεικτικά), βουλεύµατα ΑΠ 1610/1982, Ποινικά Χρονικά ΛΓ, σελ. 596, ΑΠ 326/1996, Ποινικά Χρονικά ΜΖ, σελ. 27 και απόφαση ΑΠ 2433/2003, Ποινικά Χρονικά Ν, σελ «επί τη βάσει προφορικών εξηγήσεων», βλ. βούλευµα ΑΠ, 1461/1984, Ποινικά Χρονικά ΛΕ, σελ Βλ. contra το υπ αριθµ. 1227/1979 βούλευµα του ΑΠ, (σε Ολοµέλεια), Ποινικά Χρονικά Λ, σελ βλ. βούλευµα ΑΠ 1055/1973, Ποινικά Χρονικά Κ, σελ Βλ., όµως, και βούλευµα ΑΠ 34/1975, Ποινικά Χρονικά ΚΕ, σελ. 411.

16 ισχυρισµού χωρίς την προσαγωγή αναλόγων εγγράφων. 31 / 32 Ήδη, η νοµολογία 33 θεωρεί, (πιστή στην κρατούσα θεωρία της νοµικοοικονοµικής έννοιας της περιουσίας), ότι στην έννοια της βλάβης εµπεριέχεται και η, (συγκεκριµένη 34 σήµερα, αφηρηµένη αύριο), απλή - διακινδύνευση περιουσιακού στοιχείου. 35 Μη υπάρχοντος θετικού πλαισίου, περιγραφικής, δεσµευτικής διαδικασίας, το οτιδήποτε είναι πιθανό στα πλαίσια αυθαίρετων αργότερα, σε καιρούς πολιτικής εκτροπής- πιθανώς και σκόπιµων «αξιολογήσεων» ήδη τµήµα της θεωρίας, (βλ. Χ. Μυλωνόπουλος ό.π. σελ. 482), θεωρεί ότι «του νόµου µη διακρίνοντος και εφόσον αρκεί αιτιώδης σύνδεσµος κατά τη θεωρία του ισοδυνάµου των όρων, η πράξη εξαπάτησης νοµίµως µπορεί να περιορισθεί στους ψευδείς ισχυρισµούς». Του νόµου µη διακρίνοντας πολλά µπορούν να υποστηριχθούν, ειδικά νοµολογιακώς. 32 ουσιαστικά δια της αποδοχής εγκλήµατος απάτης επί δικαστηρίω, (είτε εν αποπείρα είτε ολοκληρωµένου), χωρίς καν την προσκόµιση πλαστών ή νοθευµένων εγγράφων, τιµωρούνται οι όποιες προπαρασκευαστικές πράξεις του διαδίκου, (αν τελικά συντρέχει το υποκειµενικό στοιχείο του δόλου), χωρίς φυσικά καµία ανάλογη νοµοθετική πρόβλεψη. Βλ. σχετικά Ν. Ανδρουλάκη «Είναι νοητή», σελ. 569, Ζ. Φασούλα, «Η απάτη», σελ. 344 επόµ. και παρατηρήσεις Λ. Μαργαρίτη στο υπ αριθµ. 589/1985 βούλευµα του ΣυµβΠληµΘεσσαλονίκης, Αρµενόπουλος Μ, σελ. 240 και βλ. (ενδεικτικά), βούλευµα του ΑΠ 1108/1988, Ποινικά Χρονικά ΛΘ, σελ. 74, και βούλευµα ΑΠ 326/96, Ποινικά Χρονικά ΜΖ, σελ βλ. Χ. Μυλωνόπουλου «Ποινικό», σελ συνεπώς και η αναγνωριστική απόφαση, παρότι δεν παράγει άµεσα εκτελεστό τίτλο, µπορεί η έκδοση της να επιφέρει ζηµία στον διάδικο ως αποτέλεσµα, προηγηθείσης, απάτης επί δικαστηρίω. Βλ. σχετικά και Α. Αποστολίδου «Η πλάνη», σελ και 654.

17 24. Συνεπώς, οι παραπάνω δικαστικές αποφάσεις, όχι µόνον, δεν λειτουργούν παιδαγωγικά, «ως κοινωνική µοντελιστική» 36 αλλά διασύρουν και την έννοια της δικαιοσύνης. Τι µένει ως γεύση στον απλό πολίτη, (στην υπηρεσία του οποίου είναι ταγµένη και η δικαστική εξουσία, και εκ του οποίου έλκει την όποια νοµιµοποίηση της): ότι υπέρτατος σκοπός και µέγιστο ενδιαφέρον της πολιτείας αποτελεί η πάση θυσία καταδίκη του. Όπως σηµειώνει και ο Ν. Ανδρουλάκης, 37 «εάν προσδοθή εις τους µη αποδεικνυοµένους αναληθείς ισχυρισµούς ποινικόν διαφέρον, τότε ολίγον θα απέχωµεν από την καθιέρωσιν του αξιώµατος ουδεµία δίκη άνευ απάτης». 25. Αλλά η παραβίαση της λογικής λαµβάνει άλλες διαστάσεις π.χ. στην περίπτωση της ΑΠ 637/ , στην οποία εκτιµήθηκε ότι υφίσταται απάτη σε επίπεδο απόπειρας όταν ο δικαστής είτε δεν παραπλανήθηκε από τους ψευδείς ισχυρισµούς είτε δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση. Με δεδοµένα τα καθηµερινά πλαίσια λειτουργίας της δικαιοσύνης, πως γνωρίζουµε ότι ο δικαστής ήλεγξε, αξιολόγησε και απέρριψε τους ψευδείς ισχυρισµούς; 39 Εκ της αιτιολογίας; Στην πλειοψηφία τους οι αποφάσεις είναι, δυστυχώς, αναιτιολόγητες. Μπορεί, µάλιστα, σε αιτιολογηµένη απόφαση ο δικαστής να προσπέρασε, να αγνόησε τους ψευδείς ισχυρισµούς, σε επίπεδο λογικής αλλά να Βλ. V. FERRARI «Λειτουργίες του δικαίου», εκδόσεις Σάκκουλα, 1992, σελ «Είναι νοητή», σελ Ποινικά Χρονικά ΛΗ, σελ εκτός αν οι προβληθέντες ψευδείς ισχυρισµοί δεν είχαν καµία σχέση µε το συγκεκριµένο αντικείµενο της πολιτικής δίκης, ήταν δηλ. εντελώς άσχετοι µε τα προς απόδειξη περιστατικά, τα οποία θα µπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στην έκδοση της δικαστικής απόφασης, όπως στην περίπτωση του βουλεύµατος 156/1992 του ΣυµβΕφετΘεσσαλονίκης, Αρµενόπουλος ΜΣΤ, σελ. 755.

18 εγκλωβίστηκε απ αυτούς σε ψυχολογικό επίπεδο. Πολλές φορές, µάλιστα, δίδουµε, (απόλυτα συνειδητά), λογική διάσταση και εξήγηση στις ψυχολογικές µας προτιµήσεις και ροπές, (η λογική αιτιολόγηση καλύπτει προηγηθείσα ψυχολογική απόφαση στηριγµένη σε αίσθηση ή διαίσθηση). Συνεπώς κάλλιστα θα µπορούσε να έχει εξαπατηθεί, (µε την έννοια ότι ωθήθηκε), το δικαστήριο αλλά να µη στηρίχθηκε, (κατά την αιτιολόγηση της απόφασης), στους ψευδείς ισχυρισµούς. Αν η ολοκληρωµένη απάτη επί δικαστηρίω είναι δυσχερώς διαπιστώσιµη, (απαιτείται ακριβής προσδιορισµός της αιτιώδους συνάφειας, η εξέταση του πρόσφορου ή µη του αποδεικτικού υλικού κλπ.), η απόπειρα απάτης είναι, σχεδόν, αδύνατον να διαπιστωθεί µε όρους ασφαλείας δικαίου Συναφές είναι και το επόµενο επιχείρηµα. Σύµφωνα µε το βούλευµα του ΑΠ 64/ , δεν υπήρχαν ενδείξεις απάτης, διότι ο Άγγλος διαιτητής, κατέληξε στη δυσµενή κρίση µετά από διαδικασία ηµερών και αφού στηρίχθηκε όχι µόνον στις καταθέσεις των δυο αλλά η ασφάλεια δικαίου όπως και η αρχή nullum crimen nulla poena sine lege certa/scripta/stricta, δεν συνιστούν έννοιες κενές περιεχοµένου. Ο κίνδυνος διάπραξης λογικών αλµάτων-σφαλµάτων είναι προ των πυλών. Με βούλευµα του Ανωτάτου Ακυρωτικού, (271/1983, Ποινικά Χρονικά ΛΓ, σελ. 742), επικυρώθηκε παραποµπή για απόπειρα απάτης επί δικαστηρίω του αναιρεσείοντος «καίτοι τούτος παρητήθη της ασκηθείσης ψευδούς αγωγής, µετά τη συζήτησιν ταύτης, την κατάθεσιν των προτάσεων και την επίκλησιν των ψευδών αποδεικτικών στοιχείων». Σηµειώνεται ότι κατά τον χρόνο της παραιτήσεως του δεν είχε υπάρξει, (ούτε καν σε πρώτο βαθµό), καταδίκη του αναιρεσείοντος για τα, επιµέρους, αδικήµατα, τα οποία εφέρετο ότι είχε τελέσει προς εξαπάτηση του δικαστηρίου. Είχε απλώς ασκηθεί ποινική δίωξη. Εάν µετά ταύτα τα δικαστήρια άγονταν σε αθωωτική κρίση, (για τα ψευδή αποδεικτικά), θα ίσχυε η παραποµπή ή αργότερα η καταδίκη για απόπειρα απάτης; 41 Ποινικά Χρονικά ΛΣΤ, σελ. 467.

19 κατηγορουµένων αλλά σε ικανό αριθµό άλλων αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να µην µπορεί να γίνει δεκτό ότι ο δικαστής πείστηκε και παραπλανήθηκε από τις ψευδείς καταθέσεις. 27. Πρώτη επισήµανση: ποιος ο βαθµός συµµετοχής κάθε αποδεικτικού µέσου στη διαµόρφωση της, τελικής, δικανικής πεποίθησης; Αφού δεν είναι εκ των προτέρων, (in abstracto), αξιολογηµένη και δεδοµένη η αποδεικτική βαρύτητα ενός εκάστου των αποδεικτικών στοιχείων, πως είναι, (µε δικαϊκή ασφάλεια), δυνατός, (στα πλαίσια µιας δικαστικής απόφασης), ο εντοπισµός και η διάκριση µιας εµφιλοχωρήσασας εξαπάτησης; Πως από την πληθώρα των αποδεικτικών στοιχείων µιας υπόθεσης θα αποδειχθεί, (η ψυχολογική και µετά λογική), δέσµευση-δροµολόγηση του κρίνοντος προς συγκεκριµένη κατεύθυνση; 28. εύτερη παρατήρηση: η, χρονική, διάρκεια µιας δίκης, και ο ενδελεχής έλεγχος όλων των προσαχθέντων στοιχείων και η στήριξη του δικαστηρίου στο σύνολο του αποδεικτικού υλικού 42 και όχι µόνον στο φερόµενο ως αναληθές, 43 αποκλείει τα περιθώρια εξαπάτησης σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση, αφού αποτελούν εχέγγυα ορθής κρίσης. Τότε η λύση είναι απλή: η προσήλωση των κρινόντων στα θεσµικά τους καθήκοντα, ο έλεγχος-εκτίµηση του συνόλου των αποδεικτικών βλ. απόφαση ΑΠ 1265/1989, Ποινικά Χρονικά Μ, σελ δηλ. απάτη συντρέχει στην περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο στηρίχθηκε µόνον στο προβληµατικό αποδεικτικό µέσο; (νέα νοµοθετικής υφήςδιάκριση, η οποία, όµως ούτε θεσµοθετηµένη είναι ούτε γενικής εφαρµογής και αποδοχής). Μάλλον καταφατική απάντηση δίδει το υπ αριθµ. 2262/2003 βούλευµα του ΑΠ, Ποινικά Χρονικά Ν, σελ εκτής γενοµένης, όµως, της παραπάνω άποψης απαιτείται ειδικός διαχωρισµός των περιπτώσεων απάτης επί δικαστηρίω, µε βάση ποια αποδεικτικά στοιχεία ελήφθησαν υπόψιν, (συνεκτιµήθηκαν), και ποια όχι, (προφανώς κατά παράβαση καθήκοντος), από το δικαστήριο.

20 στοιχείων και ο, ιδιαίτερα, επιµελής χειρισµός των υποθέσεων, (πράγµατα άλλωστε αυτονόητα και επιβεβληµένα σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό καθεστώς- για κάθε δικαστή). Σε διαφορετική περίπτωση, ήτοι της αναγνώρισης εγκλήµατος απάτης επί δικαστηρίω, το επιχείρηµα αναδύεται a contrario- από µόνο του : η ανεπάρκεια των θεσµών επιχειρείται να καλυφθεί-ισοσκελιστεί µε την «εφεύρεση» της απάτης επί δικαστηρίω. 29. Το έγκληµα της απάτης του άρθρου 386 ΠΚ τελείται και µε την παρασιώπηση της αληθείας, ήτοι δια της παραλείψεως ανακοινώσεως πραγµατικού γεγονότος. 44 Σε περίπτωση κατά την οποία το πραγµατικό γεγονός αποτυπώνεται σε έγγραφο, το οποίο, µε τη σειρά του, θα µπορούσε να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο, και ο διάδικος δεν το προβάλλει, (χωρίς να έχει ρητή υποχρέωση προς τούτο είτε από τον νόµο είτε από σύµβαση 45 / 46 ), το αποκρύπτει, πως θα θεµελιωθεί αποδεικτικώς η απάτη επί δικαστηρίω; 47 Γνώριζε την ύπαρξη του και δεν το υπέβαλλε; Και αν το γνώριζε ποια η εκτίµηση του σχετικά µε την αποδεικτική του δύναµη; Μήπως το θεώρησε άνευ αποδεικτικής σηµασίας; Μήπως θεώρησε δικονοµικά ορθή µια άλλη επιλογή-τακτική; βλ. σχετικά Ν. Χαρανά «Απάτη». 45 βλ. σχετικά και ιάταξη Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης 27/2003, Ποινικά Χρονικά Ν, σελ είτε λόγω «δραπέτευσης του υποκειµένου από τον ρόλο, που διαδραµατίζει βάσει καθορισµένων σχέσεων», βλ. σχετικά Ν. Χαρανά «Απάτη», σελ δεν θεµελιούται απαντούν το υπ αριθµ. 392/1954 βούλευµα του ΑΠ, Ποινικά Χρονικά Ε, σελ. 85, µη υπαρχούσης ειδικής υποχρέωσης είτε εκ του νόµου είτε εκ συµβάσεως «προς ανακοίνωσιν», όπως, επίσης, το, (µε αντίθετη εισαγγελική πρόταση), υπ αριθµ. 31/1959 βούλευµα ΑΠ, Ποινικά Χρονικά Θ, σελ. 212.

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στο υπ αριθµ. 5β-6 τεύχος του περιοδικού Πράξη και Λόγος Ποινικού ικαίου και στη σελίδα 595, δηµοσιεύτηκε κείµενο του εισαγγελέως κ. Ζύγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 και 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ - Τσαλαπάτης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ I. Η σημασία της δικονομικής πράξης...1 II. Η ανισόπεδη λειτουργία της δικονομικής πράξης στη μεταβολή της κατηγορίας και στο δεδικασμένο...2

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 κ α ι 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A Α έκδοση Εκδόσεις ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν Με αφορµή την δίκη των µελών της 17Ν, έχει ανοιχτεί µια ευρύτατη συζήτηση για τον αν τα διαπραχθέντα, [υπό την αίρεση φυσικά τυχόν καταδίκης των κατηγορουµένων],

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (άρθρο 141 παρ. 2 Κ.Ποιν. ικ.) Ο συνήγορος του κατηγορουµένου ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά και περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ

ΤΟ Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΤΟ Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 1 ΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ Ο Α κατηγορείται ότι µε µια και την αυτή πράξη διέπραξε σε βάρος των Γ,, Ε και Ζ, τα εγκλήµατα της ψευδούς καταµήνυσης, της ψευδορκίας και της συκοφαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (άρθρα 1-13 ΠΚ) Η έκταση ισχύος του άρθρου 2 2 ΠΚ (Υπεράσπιση 1999, 314)... 3 Η έννοια της «εµπορίας ναρκωτικών» στο άρθρο 8 ΠΚ (Υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από το γραφείο του Θεόδωρου Ρουσόπουλου δίνεται το υπόμνημα που. κατέθεσε σήμερα στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από το γραφείο του Θεόδωρου Ρουσόπουλου δίνεται το υπόμνημα που. κατέθεσε σήμερα στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το γραφείο του Θεόδωρου Ρουσόπουλου δίνεται το υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την Υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου.

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ);

ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ); 1 ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ); (Με αφορµή την υπ' αριθµ. 18518/97 απόφαση του Τριµελούς Πληµ/δικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος του Θεόδωρου Π. Μαντά Ο N. 1608/1950 ανατρέπει την ισορροπία ολόκληρου του ποινικού (ουσιαστικού και oικονομικού) μας συστήματος. Και τούτο διότι: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ.

Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ. Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ. Η διάκριση των αξιόποινων πράξεων ανάλογα µε την in abstracto

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Συχνή η ενασχόληση των δικαστηρίων με την ποινική ευθύνη των γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα

Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα υπό Αντωνίου Αλαπάντα Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιώς, Δ.Ν. Σημ. Το παρόν άρθρο αποτέλεσε εισήγηση το 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2008. Αγαπητέ κύριε Βαρνάβα, Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις για το εφημεριακό, επιτρέψατέ μου να κάνω τα κάτωθι σχόλια:

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2008. Αγαπητέ κύριε Βαρνάβα, Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις για το εφημεριακό, επιτρέψατέ μου να κάνω τα κάτωθι σχόλια: Αγαπητέ κύριε Βαρνάβα, Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2008 Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις για το εφημεριακό, επιτρέψατέ μου να κάνω τα κάτωθι σχόλια: 1. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση, διότι οι συνεχείς και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως)

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.Ο.Π. κατέστη ολικά ανάπηρος συνεπεία βαριάς ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι:

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι: BULLETIN 74 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (HAIRCUT) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ) Προδικαστική Ένσταση: Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν κατά την έκδοση ή τη σύνταξή τους παραλείπει να βεβαιωθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν αυτού, δεν εκδόθηκε απόφαση επί της αγωγής.

Κατόπιν αυτού, δεν εκδόθηκε απόφαση επί της αγωγής. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε του Αρείου Πάγου Όπως γνωρίζετε, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου άσκησε κατά του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3126 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 66 20030319 Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.2003 Ηµ.Υπογραφής: 18.03.2003 Τίτλος: Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Δικηγόρος Αθηνών Απόσπασμα σημειώσεων 3ης Συνάντησης Ποινική δικονομία: σύνολο κανόνων δικαίου που καθορίζουν τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης και η διαδικασία που μέσω αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Αρθρο 17 -Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών.

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007 Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. Συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. Παπαδακάκη Νικόλαο, Στρατιωτικό ικαστή Β,Προεδρεύοντα,επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Τι είναι η Ποινική Δικονομία και ποια η

Διαβάστε περισσότερα

Η πτώχευση του πτωχευτικού δικαίου Άλλως η προνομιακή ικανοποίηση των προσημειούχων πιστωτών και η καταστρατήγηση της αρχής της σύμμετρης ικανοποίησης

Η πτώχευση του πτωχευτικού δικαίου Άλλως η προνομιακή ικανοποίηση των προσημειούχων πιστωτών και η καταστρατήγηση της αρχής της σύμμετρης ικανοποίησης Η πτώχευση του πτωχευτικού δικαίου Άλλως η προνομιακή ικανοποίηση των προσημειούχων πιστωτών και η καταστρατήγηση της αρχής της σύμμετρης ικανοποίησης Του Αργύρη Αργυριάδη Δικηγόρου Φορολογικού Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα