Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα"

Transcript

1 Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ ζηα δάζε ηεο Ξίλδνπ. Mπαξάθηα θαη mountain resorts ηε κηα βξαδηά, θνθνξέηζη ζηε ιαδόθνιια θαη river hotels ηελ άιιε. Έλα on the road ζηελ Ξίλδν πνπ ηα έρεη όια. Ξέξα όκσο θαη πάλσ απ όια δηαηξέρεη κηα από ηηο νκνξθόηεξεο (ρσξίο ππεξβνιή) πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Νθηώ βνπλά, δεθάδεο κηθξά ρσξηά, ζπάληα δάζε θαη έλα πνηάκη-ζξύινο, ν Αρειώνο, πνπ μεθηλάεη ηελ πνξεία ηνπ από εδώ. Βξηζθόκαζηε ζηελ θαξδηά ηεο Ξίλδνπ, ζην ζεκείν όπνπ ε Θεζζαιία ζπλαληάεη ηελ Ήπεηξν. Ρν έλα θνκκάηη ηνπ νδνηπνξηθνύ, απηό πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαπηπγκέλε ηνπξηζηηθά πεξηνρή ηνπ Θόδηαθα (Διάηε- Ξεξηνύιη), κάιινλ ην γλσξίδεηε νη πεξηζζόηεξνη. Ρν δεύηεξν όκσο θνκκάηη, απηό πνπ δηεηζδύεη ζηελ θνηιάδα ηνπ Αζπξνπόηακνπ, κπήθε ζηνλ ηνπξηζηηθό ράξηε πξηλ από ιίγα ρξόληα, όηαλ άλνημε θαη ην πξώην μελνδνρείν, ν «Ξύξγνο Καληάληα», αθξηβώο πάλσ ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ. Π απηό ηνλ ηόπν, ε θύζε έρεη κεγαινπξγήζεη. Ππάληα δάζε νμηάο θαη ειάηεο, πεύθνπ θαη βειαληδηάο κπιέθνπλ αξκνληθά κε πιαηάληα, ζθεληάκηα, ηηηέο θαη ζθιήζξα, δεκηνπξγώληαο ρξώκαηα θαη αξώκαηα πνπ ζε θαζειώλνπλ. Δδώ βξίζθνπλ θαηαθύγην ειάθηα, δαξθάδηα, αγξηόγηδα, ιύθνη, αγξηνγνύξνπλα, αξθνύδεο. Νη επηβιεηηθέο βνπλνθνξθέο πνπ νξίδνπλ ηελ θνηιάδα ζηέιλνπλ όιεο ηα λεξά ηνπο ζηελ θνίηε ηνπ Αρειώνπ, πνπ μεθηλά από εδώ πάλσ, σο Αζπξνπόηακνο, ην ηαμίδη ηνπ σο ην Ηόλην Ξέιαγνο. Κύζνη θαη ζξύινη πνιινί γύξσ από ηε γέλλεζή ηνπ δειώλνπλ κε ηνλ πην μεθάζαξν ηξόπν όηη νη άλζξσπνη ζε όιεο ηηο ζηηγκέο ηεο Ηζηνξίαο έκελαλ άθσλνη κπξνζηά ζηελ ηόζε νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ θαη πξνζπαζώληαο λα ηελ εμεγήζνπλ θαηέιεγαλ ζε ηζηνξίεο γηα λεξάηδεο θαη ζενύο. Ν θίλδπλνο λα πέζνπκε θη εκείο ζε ξερνύο ιπξηζκνύο θαη κεγαινζηνκίεο είλαη κεγάινο. Θα πξνζπαζήζνπκε όκσο λα ηνλ απνθύγνπκε, δίλνληάο ζαο κόλν εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα θάλνπλ ην ηαμίδη ζαο θαιύηεξν. Γηαηί ε επαθή κε ηε θύζε είλαη πξνζσπηθή ππόζεζε. Έλα κόλν ζπλαίζζεκα θαληάδνκαη όηη ζα κνηξαζηνύκε όινη. ηε ζιίςε γηα ηα θακέλα δάζε πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ην θαινθαίξη ηνπ Δδώ επάλσ (κέζα ζηελ απόιπηε θπξηαξρία ηνπ πξάζηλνπ) ε απώιεηα κεγηζηνπνηείηαη θαη ε ζύγθξηζε εμνληώλεη. Από ηην πύλη ζηο Νεραϊδοτώρι

2 Ρν ρσξηό Βιάρα απέλαληη από ηελ Διάηε. Αξρέο θζηλνπώξνπ. ν ζεζζαιηθόο θάκπνο έρεη δξνζίζεη θαη ε δηάζρηζή ηνπ δελ είλαη δύζθνιε ππόζεζε. Ρν πξώην ξαληεβνύ ηεο παξέαο δόζεθε όρη ηπραία ζηνλ «Λεξόκπιν» κεηά ηελ Ξύιε Ρξηθάισλ. Αθξηβώο πάλσ ζηελ θνίηε ηνπ Ξνξηατθνύ πνηακνύ, εθαηό κόιηο κέηξα δεμηά από ηνλ θεληξηθό δξόκν πνπ νδεγεί πξνο Διάηε, έρεη ζηεζεί έλα θαθέ-κπαξάθη ζθέηε γιύθα κε ληεθόξ όια ηα αμεζνπάξ ελόο παιηνύ λεξόκπινπ ζε πιήξε ρξήζε. Δδώ, θάησ από ηα πιαηάληα, κε ην επγεληθό ζέξβηο ησλ ρακνγειαζηώλ παηδηώλ θαη ην ζάνπληξαθ ηνπ ηξερνύκελνπ λεξνύ ζρεδηάζακε γηα κία θνξά αθόκα ην πξόγξακκά καο επί ράξηνπ. Διάηε-Ξεξηνύιη-Λεξατδνρώξη-Γέζε-Θαιιηξξόε-Σαιίθη θαη επηζηξνθή από Θαιιηξξόε-Θαζηαληά-Κεηέσξα. Έρσ αθνινπζήζεη πνιιέο θνξέο απηή ηε δηαδξνκή, ηώξα όκσο αθόκα θαη ε Ξύιε ρσξηό-πύιε θαη ζηελ θπξηνιεμία πξνο ηελ ηνπξηζηηθά αλαπηπγκέλε πεξηνρή ηεο Διάηεο κνπ θάλεθε πνιύ θαιύηεξε. Ξην πξνζεγκέλε αηζζεηηθή ζηα ζπίηηα, ζηνπο δξόκνπο θαη ηδηαίηεξα ζηα καγαδηά πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο μέλνπο. Γίπια ζην εληππσζηαθό ηνμσηό γεθύξη ηεο Ξόξηαο (ηνπ 1514) βξίζθεηο πιένλ όκνξθα πέηξηλα θαθέ κε ζέα ζην θαξάγγη. Κηα αγξόηηζζα από δηπιαλό ρσξηό πνπιάεη ηζάη, ξίγαλε θαη κέιη θαη, πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε, δελ κε ξσηάεη αλ ζέισ λα αγνξάζσ, αιιά ζέιεη λα κε θηιέςεη θάηη από ην θνιαηζηό ηεο, ελώ κνπ ππελζπκίδεη, αλ δελ ηελ είδακε, πόζν ζεκαληηθή είλαη ε εθθιεζία ηεο Ξόξηα Ξαλαγηάο, από ηελ άιιε κεξηά ηνπ πνηακνύ. Πε δεθαπέληε ιεπηά θηάλνπκε ζηελ Διάηε. Μέξνληαο όηη ην πην ηζηνξηθό μελνδνρείν ηεο θσκόπνιεο, ν «Μελώλαο Ξαπαλαζηαζίνπ», έρεη κόιηο αλαθαηληζηεί, αξπάδσ ηελ επθαηξία γηα λα ζπκεζώ ηα πξώηα ηαμίδηα κνπ ζηελ πεξηνρή πξηλ από πνιιά ρξόληα. Ζ Δπαγγειία Ξαπαλαζηαζίνπ θαη ν άληξαο ηεο κνπ ζπζηήλνπλ ηα παηδηά ηνπο ηξίηε γεληά μελνδόρσλ. Πηελ αλαθαίληζε, δελ αθνινύζεζαλ ην δξόκν ηνπ εληππσζηαζκνύ θαη ηεο ππεξβνιηθήο πνιπηέιεηαο. Πεβάζηεθαλ ην πξνθίι ησλ πειαηώλ ηνπο, εθζπγρξνλίζηεθαλ, αιιά δηαηήξεζαλ κε επιάβεηα ηελ έλλνηα ηεο θηινμελίαο θαη ηεο ηδαληθήο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο. Ξάλσ ζηνλ θεληξηθό δξόκν ηεο Διάηεο, ηόζν ην μελνδνρείν όζν θαη ην εζηηαηόξηό ηνπο παξακέλεη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πεξηνρήο. Ρν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο γείηνλέο ηνπο αθξηβώο απέλαληη. Ν Πηέθαλνο Θαιακαξάο θαη ε κεηέξα ηνπ (ν παηέξαο δελ δεη πηα) έρνπλ αλαβαζκίζεη ηελ παιηά ηαβέξλα-θξενπσιείν ηεο νηθνγέλεηαο ζε έλα καγαδί πνπ ζέβεηαη ην ζύγρξνλν ηαμηδηώηε, πξνζθέξνληαο ηνπ όρη κόλν θαιό θαγεηό αιιά θαη πξνζεγκέλν πεξηβάιινλ. Πην ππόγεην, κάιηζηα, ηνπ θηηξίνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην εληππσζηαθό θειάξη-wine restaurant «Γεηπλνζνθηζηήο», έθπιεμε γηα ηελ Διάηε, πνπ αμίδεη νπσζδήπνηε κηα ζηάζε. Ρν ηξίην κέινο ηεο παξέαο ηεο Διάηεο, ζεκείν αλαθνξάο θαη πεγή όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ κνπ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή, είλαη ν θίινο κνπ Άγγεινο Πηλάλεο πνπ κε ηε γπλαίθα ηνπ Πκαξαγδή Θνύιηνπ έρνπλ ζηήζεη εδώ ην «Ιίθλν» ηνπο, έλα από ηα πην παιηά θαη όκνξθα καγαδηά κε ηνπηθά πξντόληα, ράξηεο θαη έληππα θηηαγκέλα κε επαηζζεζία ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνινγία. Θαη νη ηξεηο ηνπο κε έθαλαλ λα ληώζσ αηζηνδνμία γηα ηε «λέα» Διάηε, πνπ, κεηά ηελ έμαςε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, πξνζπαζεί λα βξεη έλαλ θαιύηεξν εαπηό. Ρα κπαξάθηα δελ είραλ αλνίμεη αθόκα, αιιά αλ πάηε ηώξα, ζίγνπξα ζα πεξάζεηε απ όια δπν δξόκνη είλαη όινη θη όινη. Πην ππέξνρν νξνπέδην ηνπ Ξεξηνπιίνπ, έλα θαηλνύξγην ζαιέ εηνηκάδεηαη ζην ρηνλνδξνκηθό θαη όινη

3 εύρνληαη ε ρξνληά λα είλαη ηνπιάρηζηνλ θαιύηεξε ζε ρηόλη. Ρν ζεκαληηθόηεξν μελνδνρείν ζην Ξεξηνύιη παξακέλεη ην «Αξρνληηθό Σαηδεγάθε» πνπ επεθηείλεηαη (εηνηκάδνληαη αθόκα θάπνηεο ζνπίηεο, θαθέ θαη θιεηζηό πάξθηλ). Αιιαγκέλν ξηδηθά είλαη ην Λεξατδνρώξη, ην ρσξηό πνπ κπήθε ηειεπηαίν ζηελ ηνπξηζηηθή θνύξζα. Αλ θαη αλάκεζα ζηα όκνξθα θαθέ θαη ηα πέηξηλα αξρνληηθά είδακε λα μεθπηξώλνπλ θάπνηεο αξρηηεθηνληθέο παξαθσλίεο. Δληππσζηαθή άθημε εδώ είλαη ην «Dristela Resort». Σηηζκέλν ζηελ θπξηνιεμία δίπια ζηα έιαηα, δηαηεξεί εμσηεξηθά ηελ πέηξηλε αξρηηεθηνληθή παξάδνζε, ελώ ζην εζσηεξηθό ηνπ πηνζεηεί έλα πνιπηειέο English style κε παλάθξηβα έπηπια θαη εμνπιηζκό. Από ηο Νεραϊδοτώρι ζηον Αζπροπόηαμο Ξέηξηλν ηνμσηό γεθύξη, ζηνλ Αζπξνπόηακν. Αθήλνληαο πίζσ καο ηελ ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηνπ Θόδηαθα, κπαίλνπκε ζε πην παξζέλα κνλνπάηηα, όπνπ πξσηαγσληζηεί ε θύζε. Γάζε αηέιεησηα, βνπλά πνπ πξνβάιινπλ πόηε θηιηθά θαη πόηε άγξηα. Σαξάδξεο θαη θαξάγγηα πνπ δελ κπνξείο λα πξνζεγγίζεηο κε ην απηνθίλεην. Δθθιεζηέο πνιιέο θαη ζαπκάζηεο, δείγκα ηεο πάιαη πνηέ δύλακεο ησλ ρσξηώλ. Πθύβεηο ζηα λεξά ελόο παξαπόηακνπ θαη κεζάο από ηνπο ήρνπο ησλ πνπιηώλ αλ είζαη ηπρεξόο ζα δεηο θαη πέζηξνθεο λα ζηα θξύα λεξά. Δπηπρώο, θάπνηνη ξνκαληηθνί απνθάζηζαλ λα επελδύζνπλ κε ξίζθν εδώ πάλσ, βάδνληαο ζηελ ηαμηδησηηθή καο αηδέληα ηα ρσξηά ηνπ Αζπξνπόηακνπ. Ν «Ξύξγνο Καληάληα» ηνπ Ιάκπξνπ Ξαπαγεσξγίνπ ήηαλ ην πξώην μελνδνρείν αμηώζεσλ πνπ άλνημε ζηνλ Αζπξνπόηακν. Γίπια ζην ρσξηό Θαιιηξξόε, ζηε ζέζε Ρξία Ξνηάκηα, κέζα ζε δάζνο από πιαηάληα, νμηέο θαη ηηηέο θαη κε ηα έιαηα λ αξρίδνπλ ιίγν πην πάλσ, κνηάδεη ζαλ θξνύξην ηππνηώλ ζηε κέζε ηνπ πνπζελά. Ζ πέηξα θπξηαξρεί θαη ε κνλαζηεξηαθή ηνπ αξρηηεθηνληθή εληππσζηάδεη. Ζ θεηηλή κάιηζηα επέθηαζε κε ηελ εμσηεξηθή πηζίλα θαη ην κπαξ ζε ζηηι θάζηξνπ ζηνπο θήπνπο έδσζε ζην μελνδνρείν πεξηζζόηεξε δσή θαη ην θαινθαίξη. Ν Ιάκπξνο είλαη ν θαιύηεξνο μελαγόο καο ζηελ πεξηνρή, όζν θη αλ κνπ ζύκσζε πνπ δελ θαηάθεξα λα ηνλ αθνινπζήζσ ζηηο πξαγκαηηθέο πεγέο ηνπ Αζπξνπόηακνπ, ζηε Γξαθόιηκλε Βεξιίθαο ζην όξνο Ξεξηζηέξη. πόζρνκαη λα ην θάλσ κηα άιιε θνξά γηαηί, όπσο κνπ είπε θη ν ίδηνο, ε θαιύηεξε επνρή γηα λα επηζθεθηεί θαλείο ην ζεκείν πνπ αλαβιύδεη ν Αρειώνο είλαη ε άλνημε, όηαλ νη καίαλδξνη ησλ πεγώλ δεκηνπξγνύλ έλα εθπιεθηηθό ηνπίν. Καο μελάγεζε ζηα δηπιαλά ρσξηά, καο ζύζηεζε ηνπηθνύο παξαγσγνύο, καο κίιεζε γηα ηελ πεξηνρή, καο δηεγήζεθε ηζηνξίεο θαη ζξύινπο, καο ράξηζε ηζάη από ηα γύξσ βνπλά θαη ηξαραλά (ηνλ δνθηκάζακε ζην πξσηλό) θαη καο ππνζρέζεθε ςάξεκα πέζηξνθαο, θαλό θαη θαγηάθ ηελ άλνημε, όηαλ ν πνηακόο έρεη πεξηζζόηεξν λεξό. Κε βάζε ηνλ «Ξύξγν Καληάληα» απνιαύζακε ην σξαηόηεξν ίζσο θνκκάηη ηεο δηαδξνκήο από ηελ Θαιιηξξόε σο ην Σαιίθη, ην ηειεπηαίν ρσξηό πξηλ κπεηο ζηελ Ήπεηξν (ην Κέηζνβν απέρεη κία ώξα από εδώ). Νδεγήζηε ραιαξά θαη απνιαύζηε θάζε ζπηζακή ελόο ππέξνρνπ ήξεκνπ ηνπίνπ. Highlight ζηε δηαδξνκή ε Κνλή Ξαλαγηάο Γαιαθηνηξνθνύζαο ζηελ Αλζνύζα. Πηακαηήζηε θαη θσηνγξαθήζηε ό,ηη ζαο αξέζεη, ραξείηε ηα ζεκεία όπνπ ην πνηάκη δεκηνπξγεί θπζηθέο ιίκλεο θαη γηαηί όρη; νξγαλώζηε έλα πηθ ληθ ζηελ όρζε ηνπ. Γηαθνξεηηθά, βάιηε πιώξε γηα ην Σαιίθη, έλα απζεληηθό βιαρνρώξη, θαη αλαδεηήζηε ηνλ Σξήζην Εαραξή πνπ από δεκνζηνγξάθνο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο Αζήλαο

4 βξέζεθε ζην ρσξηό ηνπ θαη νλεηξεύεηαη γη απηό έλα δηαθνξεηηθό κέιινλ από απηό ηεο απνκόλσζεο. Αλ θαη ην ρσξηό ζρεδόλ εξεκώλεη ην ρεηκώλα, ν ίδηνο κέλεη εδώ θπιώληαο... Θεξκνπύιεο. Πην εληππσζηαθό ρεηξνπνίεην ζηέθη ηνπ ζα βξείηε έλα θίιν αιιά θαη έλαλ ηθαλόηαην μελαγό. Πηε κηθξή απιή κε ηα ινπινύδηα απνιαύζακε ηζίπνπξν κε δηθνύο ηνπ κεδέδεο αιιά θαη ληόπηεο ζπληαγέο ηεο κάλαο ηνπ, ελώ από ηελ πιαηεία κε ηα πιαηάληα νη κπξσδηέο ηεο ηζίθλαο από ηηο ζνύβιεο έθηηαρλαλ ην θαηάιιειν θπξηαθάηηθν ζθεληθό. Αξάμακε κέζα ζηελ απόιπηε γαιήλε ηεο θύζεο, δηαγξάθνληαο από ην κπαιό καο ηε ιέμε επηζηξνθή. Γηα πόζν όκσο; Κε ηελ ππόζρεζε πσο ζα μαλάξζνπκε, απνραηξεηήζακε ηνλ Αζπξνπόηακν επηπρώο ε δηαδξνκή κέρξη ηα Κεηέσξα είλαη ηόζν ελδηαθέξνπζα θαη όκνξθε πνπ επηηξέπεη κηα κηθξή έζησ παξάηαζε ηνπ νλείξνπ. Tα τωριά με μια μαηιά Ζ επηβιεηηθή εθθιεζία ηνπ Ρηκίνπ Πηαπξνύ, ζηα Γνιηαλά. Πύλη Ζ είζνδνο ζηελ Ξίλδν από ηνλ θάκπν ηεο Θεζζαιίαο. Όηαλ ε Διάηε θαη ην Ξεξηνύιη γεκίδνπλ, ν θόζκνο κέλεη ζηα ρακειά, δίπια ζηνλ Ξνξηατθό πνηακό. Ελάηη Ζ «ηνπξηζηηθή» πξσηεύνπζα ηεο πεξηνρήο. Όκνξθα μελνδνρεία, πξνρσξεκέλα cafe s, ςαγκέλα κπαξάθηα, πνιιέο ηαβέξλεο, καγαδάθηα κε ηνπηθά πξντόληα. Όινο ν θόζκνο ζπγθεληξώλεηαη εδώ ηα ζαββαηνθύξηαθα ηνπ ρεηκώλα. Περηούλι Πνθηζηηθέ αηκόζθαηξα ζην πέηξηλν ρσξηό κέζα ζηελ παλέκνξθε θνηιάδα ηνπ Ξεξηνπιίνπ. Σηνλνδξνκηθό θέληξν θαη βάζε γηα ηππαζία θαη άιια ζπνξ. Νεραϊδοτώρι Σσξηό κέζα ζηα έιαηα. Ζ άθημε ελόο λένπ πνιπηεινύο resort ην βάδεη πην δπλακηθά ζην «παηρλίδη». Πύρρα-Δέζη Πηε κέζε ηεο δηαδξνκήο γηα Αζπξνπόηακν, δηεθδηθνύλ έλα πην ελαιιαθηηθό θνηλό, πνπ γνεηεύεηαη από ηε ζηγαιηά ηνπ ρσξηνύ. Καλλιρρόη Σσκέλν ζην πξάζηλν, ζηελ θαξδηά ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, κπήθε ζηνλ ηνπξηζηηθό ράξηε πξώηα κε ηνλ «Ξύξγν Καληάληα» θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο «Αρεισίδεο». Πηε ζέζε Ρξία Ξνηάκηα βξίζθεηαη ην Ξεξηβαιινληηθό Θέληξν ηνπ Αξθηνύξνπ. Αγία Παραζκεσή (Ρδηνύξηδηα) Από ηα κεγαιύηεξα θαη πην ηζηνξηθά βιαρνρώξηα ηεο πεξηνρήο. Κεγάιν ρσξηό ζηε κέζε ηνπ πνπζελά, κε κηα εληππσζηαθή εθθιεζία. Θαζίζηε ζηελ πιαηεία θάησ από ηα πιαηάληα θαη απνιαύζηε ληόπηα θξέαηα ζηελ ηαβέξλα «H Ρδηνύξηδηα». Εεηήζηε από ηνπο ληόπηνπο λα ζαο κηιήζνπλ γηα ηε ΦΑΡΑ (Φηιεθπαηδεπηηθή Αδειθόηεηα Ρδηνύξηδηαο ηεο Αζακαλίαο), κηα πξσηνπνξηαθή γηα ηελ επνρή ηεο (1893) νξγάλσζε πνπ αλέιαβε λα θάλεη όζα δελ έθαλε ην θξάηνο. Από ηελ εθθιεζία ηνπ Ατ-Γηώξγε μεθηλά έλα κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηνλ θαηαξξάθηε Καληάλη ηνπ Γαίκνλα (1 ώξα θαη 15 ιεπηά). Δολιανά Δδώ ζα βξείηε ηε Κνλή Γνιηαλώλ (1870) έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα βπδαληηλά κλεκεία ηεο Θεζζαιίαο κε δεθαηξείο εληππσζηαθνύο ηξνύινπο. Χαλίκι Ρν ηειεπηαίν ρσξηό πξηλ ηηο πεγέο ηνπ Αρειώνπ ζηε Βεξιίθα. Θάηη ζαλ νξόζεκν ζην ράξηε αλάκεζα ζηε Θεζζαιία θαη ηελ Ήπεηξν.

5 Σξώκα θαη αηκόζθαηξα ζηνλ «Ξύξγν Καληάληα». Μανιηάρια, Το καλάθι ζοσ και ζηο δάζος! Ξαξάδνζε απνηειεί πηα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπόηακνπ ην ηξηήκεξν καληηαξνγλσζίαο πνπ νξγαλώλεη ν «Ξύξγνο Καληάληα» ζε ζπλεξγαζία κ έλαλ από ηνπο θαιύηεξνπο καληηαξνζπιιέθηεο θαη κειεηεηή καληηαξηώλ ηεο Διιάδαο, ηνλ Γηώξγν Θσλζηαληηλίδε από ηα Γξεβελά. Ζ θεηηλή εθδήισζε ζα γίλεη από 19 έσο 21 Νθησβξίνπ ζε κηα πεξηνρή πνπ θεκίδεηαη γηα ηελ πνηθηιία ησλ άγξησλ καληηαξηώλ ηεο. Ν Γηώξγνο Θσλζηαληηλίδεο θαη ν Ιάκπξνο Ξαπαγεσξγίνπ ζα ζαο κάζνπλ λα μερσξίδεηε ηα άγξηα καληηάξηα θαη κεηά ηε ζπγθνκηδή ζα επηζηξέςεηε ζην μελνδνρείν γηα θηηάμεηε καληηαξόζνππεο θαη καληηαξόπηηεο (θξαηήζεηο ζην 24320/87351 Το προθιλ ηης διαδρομης Αζήλα-Ρξίθαια 330 ρικ. θαινύ δξόκνπ κε θάπνηα πξνβιήκαηα ζην πέηαιν ηνπ Καιηαθνύ θαη κεηά ηνλ Γνκνθό έσο ηελ Θαξδίηζα, όπνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε έξγα νδνπνηίαο. Ρξίθαια-Διάηε 34 ρικ. θαινύ αζθαιηόδξνκνπ. Ζ δηαδξνκή απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κεηά ην ρσξηό Ξύιε πνπ ζηελ νπζία είλαη θαη ε πύιε από ηνλ θάκπν ηεο Θεζζαιίαο ζηελ Ξίλδν. Διάηε-Θαιιηξξόε 80 ρικ. θαινύ αζθαιηνζηξσκέλνπ δξόκνπ κέζα ζην δάζνο. Ρν θαζηζηηθό ζην αλαθαηληζκέλν μελνδνρείν «Ξαλαζηαζίνπ» ζηελ Διάηε. Ποσ θα μείνεηε Ξεξηνρή Διάηεο Μελώλαο Ξαπαλαζηαζίνπ Αλαθαηληζκέλν πιήξσο, ην πην παιηό μελνδνρείν ηεο Διάηεο θξάηεζε ηνλ θηιόμελν θαη πξνζσπηθό ραξαθηήξα ηνπ, επελδύνληαο ζηηο ζύγρξνλεο αλέζεηο. Family δσκάηηα (κε παηάξη), cosy δίθιηλα (ηα 5 κε ηδάθη), 3 παλέκνξθεο ζνθίηεο θαη 3 ζνπίηεο κε πδξνκαζάδ. Γηαζέηεη επίζεο δσκάηηα κε παξνρέο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, εμσηεξηθή πηζίλα θη έλα κπαξάθη-ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πεξηνρήο (Διάηε, 24340/71150 Ιηγθέξη Όκνξθνο μελώλαο 13 δσκαηίσλ πάλσ ζηνλ θεληξηθό δξόκν ηνπ ρσξηνύ (Διάηε, 24340/71454 Κηθξή Άξθηνο Μελώλαο 11 δσκαηίσλ κέζα ζηα έιαηα, κε country ξνκαληηθή δηάζεζε (Διάηε, 24340/71777

6 Αξρνληηθό Σαηδεγάθε Δληππσζηαθό πέηξηλν πνιπηειέο αξρνληηθό, ζηαζεξή αμία γηα ηελ πεξηνρή. Ππλδπάδεη παξάδνζε θαη πνιπηέιεηα (Ξεξηνύιη, 24340/91146 Dristela Resort Δληππσζηαθή άθημε, κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ην πνιπηειέο country English style.19 δσκάηηα, ην θαζέλα κε ην δηθό ηνπ ρξώκα θαη ύθνο (Λεξατδνρώξη, 24340/91350, Βίγια Ονπζηίθ μελώλαο κε πέηξα θαη μύιν ζηελ είζνδν ηεο Ξύξξαο. Γσκάηηα ζε παξαδνζηαθό θαη ξνκαληηθό ύθνο (Ξύξξα, 24340/91400). Ξεξηνρή Αζπξνπνηάκνπ Ξύξγνο Καληάληα Γσκάηηα άλεηα (κεδνλέηεο, δίθιηλα, ηξίθιηλα θαη ζνπίηεο) κε νλόκαηα εκπλεπζκέλα από ηε κπζνινγία. Κεγαιύηεξν θαη θαιύηεξν ε θαηλνύξγηα κεγάιε ζνπίηα πνπ είλαη απηόλνκε ζρεδόλ από ην ππόινηπν θηίξην θη έρεη εληππσζηαθή ζέα ζηε γύξσ πεξηνρή. Ζ θεηηλή επέθηαζε, εθηόο από επηπιένλ δσκάηηα, έδσζε κεγαιύηεξε άλεζε ζηα θαζηζηηθά, ηελ αίζνπζα πξσηλνύ, λέν εζηηαηόξην, εζσηεξηθή πηζίλα, κπαξ θαη εμσηεξηθή πηζίλα ζηνπο θήπνπο. Ηδηαίηεξα πξνζεγκέλν πξσηλό θαη κε ηνπηθά πξντόληα (Ρξία Ξνηάκηα Θαιιηξξόεο, 24320/87351, Αρεισίδεο Γίπια ζην ρσξηό, ζ έλα μέθσην κε εληππσζηαθή ζέα. Κνλαζηεξηαθνύ ύθνπο αξρηηεθηνληθή κε κεγάια δσκάηηα ζε ξνκαληηθό ύθνο, πνπ ζπκίδεη θάηη από Αλαηνιή. (Θαιιηξξόε, 24320/87763, Πού θα θάηε Ξεξηνρή Διάηεο Πην εζηηαηόξην ηνπ μελώλα Ξαπαλαζηαζίνπ ζηελ Διάηε. Θαιό θαγεηό θαη επγεληθό ζέξβηο. Γνθηκάζηε όιεο ηηο πίηεο πνπ ππάξρνπλ (δελ παίδνληαη!), αγξηνγνύξνπλν, ηε «δπλαηή» ζνύπα κε δπγνύξη θαη πιηγνύξη θαη ηελ ηέιεηα θαξπδόπηηα. Απέλαληη αθξηβώο, ζηελ ηαβέξλα ηνπ Θαιακαξά ζα ζαο μεηξειάλεη ε κπξηδόια από αγξηνγνύξνπλν, ζα εθπιαγείηε από ην θόηζη (αθόκα θη από ηνλ ηξόπν πνπ ζεξβίξεηαη), ελώ ηα καγεηξεπηά εκέξαο θαη νη ζνύπεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ επνρή. Θιείζηε ηξαπέδη γηα έλα δείπλν-εκπεηξία ζην wine restaurant Γεηπλνζνθηζηή ζην θειάξη ηνπ Θαιακαξά. Ξηάηα παξαδνζηαθήο θνπδίλαο (ζνύπεο, πίηεο, θνθόξηα) ζα δνθηκάζεηε ζηα Θαλάβηα. Ρεο ώξαο θαη θπλήγη ζα βξείηε ζε όιεο ηηο ηαβέξλεο ηεο πεξηνρήο. Ηδηαίηεξε αηκόζθαηξα θαη ζέξβηο ζην ξεζηνξάλ ηνπ Αξρνληηθνύ Σαηδεγάθε ζην Ξεξηνύιη. Ξεξηνρή Αζπξνπνηάκνπ Άγξηα καληηάξηα (όηαλ ππάξρνπλ), ληόπηα θξέαηα θαη θάπνηα καγεηξεπηά ζην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ Ξύξγνο Καληάληηα, ηεο ώξαο ζηηο ηαβέξλεο ησλ γύξσ ρσξηώλ θαη ζην La Verliga ηνπ Σξήζηνπ Εαραξή ζην Σαιίθη (24320/87274, αλ ηειεθσλήζεηε πξηλ πάηε ζα θάηε θαιύηεξα). Πην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ Καλάθνο ζηελ Θαζηαληά (ζην δξόκν επηζηξνθήο πξνο Κεηέσξα). Τί να αγοράζεηε Πην Ππλεηαηξηζκό Γπλαηθώλ Ξεξηνπιίνπ ζα βξείηε επνρηθέο καξκειάδεο θαη γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ, ηξαραλά θαη παξαδνζηαθέο πίηεο, θαζώο θαη αξσκαηηθά θπηά θαη ιηθέξ. Ρν «Ιίθλν» ζηελ Διάηε (24340/ 71826, από ηα πξώηα καγαδηά ηνπ ρσξηνύ, είλαη κηα κηθξή θηβσηόο κε θαινύδηα αιιά θη έλα καγαδί κε άπνςε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Καξκειάδεο, ιηθέξ, βηβιία, ράξηεο, ζαπνύληα, θαιιπληηθά, βόηαλα, κέιη, καληηάξηα θαη πνιιά αθόκα. Εεηήζηε ηνλ ηαμηδησηηθό νδεγό ηνπ Άγγεινπ Πηλάλε γηα ηελ πεξηνρή. Πην Σαιίθη βξήθακε ηνλ θηελνηξόθν Γεκήηξε Εαραξή, πνπ παξάγεη ηπξηά θαη θξέαο (24910/24304, ). Πηελ Αγία Ξαξαζθεπή αγνξάζακε θεθαινγξαβηέξα, θαζέξη, γαινηύξη θαη θέηα από ηνλ παξαγσγό Βαγγέιε Ξιαηή (24320/96433, 24910/23990). Έλλη Μποσμποσρή

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ Επξίρε * Θαηαξξάθηεο Οήλνπ * Ινπθέξλε * Βέξλε * Γελεύε * Ιωδάλε * Κηιάλν 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 19,26/02 05,19/03 02,09,30/04 07,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα