ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας... 2 Περιφέρειες... 3 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την αριθμ. Δ1Α ΕΞ 2014/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9, 10, 11 και 12, του άρθρου 55, και των άρθρων 56 και 57 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο, του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/ Α / ), προσλαμβάνεται από η ΒΛΑΣ ΣΗ Βασιλική του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), δικηγόρος (A.M. Δ.Σ.Α ), στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Στουρνάρα, σε θέση που συστά θηκε με τις διατάξεις του εδαφίου β, της παραγράφου 2, του άρθρου 33, του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/Α /1994), όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 55, του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α /2005), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Β και μισθολογικό κλιμάκιο 3. Η ανωτέρω αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιοδήποτε λόγο, του Υπουργού που την προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία και η πα ροχή υπηρεσίας στην προαναφερόμενη θέση δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 4 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών 980/ ) (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (2) Αριθμ. 945/Δ1.198 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εστίας Ναυτικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 92/1973 «Περί Ιδρύσεως της Εστίας Ναυτικών» (169 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 2935/2001 «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (162 Α ) και την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργα σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88 Α ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 313/1993 «Έξοδος της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.) από το Δημόσια Τομέα» (134 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4072/2012 «Βελ τίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες ακινήτων Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (86 Α ). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ ουν σήμερα. 6. Την αριθμ. 486/2012 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 7. Τις υποδείξεις των φορέων. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας Ναυτικών ως εξής: 1. Ο Ιωάννης Χαλάς του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Φ137291, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομο σπονδίας (Π.Ν.Ο.), ως Πρόεδρος.

2 166 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2. Αλέξανδρος Πουρνιάς του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. Φ , Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικής Διαχεί ρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοι νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αναπληρώτρια τη Μαρία Κουγκουδζιάν του Εμμανουήλ με ΑΔΤ Κ , Προϊσταμένη τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης. 3. Γεώργιος Μπουμπόπουλος του Βασιλείου, Υποναύ αρχος ΛΣ, με Α.Δ.Τ. 634/ΑΛΣ ΕΛ AKT, με αναπληρωτή το Δρόσο Ρεΐζη του Χρυσούλη, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ., με Α.Δ.Τ. 813/ΑΛΣ ΕΛ AKT, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 4. Γεώργιος Βλάχος του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. AB , Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. (ΠΕ ΠΕΝ), με αναπληρωτή το Νικόλαο Μούγιο του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ. AB , Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ηλεκρολόγων Ε.Ν. (ΠΕΝΗΕΝ), εκπρόσωποι των Ναυτερ γατικών Οργανώσεων. 5. Μανώλης Πατρώνης του Σταύρου, με Α.Δ.Τ. Σ , Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Οικονομικών Αξι ωματικών Ε.Ν. (ΠΣΟΑΕΝ), με αναπληρωτή τον Αριστείδη Καρκούλια του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν., εκπρόσωποι των Ναυτεργατικών Οργανώσεων. 6. Γεώργιος Κολτσιδόπουλος του Απόστολου, με Α.Δ.Τ. AB , με αναπληρωτή το Χρήστο Δελημιχάλη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , εκπρόσωποι της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. 7. Μιχαήλ Σαρλής του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Μ ,, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τριφύλλη του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , εκπρόσωποι του Ναυτικού Επιμε λητηρίου Ελλάδος. 8. Δημήτριος Καραπιπέρης του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Π , εκπρόσωπος του Υπουργού Εργασίας Κοινωνι κής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αναπληρωτή το Δημή τριο Μηνδρινό του Ιακώβου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ Δημήτριος Καψάλης του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με αναπληρώτρια τη Θεανώ Κετεντζόγλου Μπλάνα του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , εκπρόσωποι των Εργατοϋπαλλήλων Εστίας Ναυτικών. Η θητεία των μελών, πλην του Προέδρου, είναι διετής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ F ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ /1338 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης των Επενδυ τικών Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου 121 «Εκσυγ χρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». (3) 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/ Α / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελ λάδας».3. Την με αριθ. πρωτ. 2115/ (ΦΕΚ 133/ Β / ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελ λάδας που αφορά μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 4. Το άρθρο 2 της υπ αριθμ / Υπουρ γικής Απόφασης (ΦΕΚ 3246/Β / ) για τη Σύ σταση Επιτροπών Παρακολούθησης και Λεπτομέρειες Εφαρμογής για την Παραλαβή των Επενδύσεων και την Καταβολή της Αναλογούσας Δημόσιας Οικονομικής Ενίσχυσης. 5. Την με αριθμ. πρωτ / (ΦΕΚ 3192/Β / ) Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό δι καιολογητικών πληρωμής των οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζημιώσεων των μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης, των άρθρων 18, 20 και 24 της αριθμ. 724/2010 κοινή υπουργική απόφαση του Μέτρου 121 του ΠΑΑ. 6. Την σχετική εισήγηση της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αιτωλοακαρ νανίας για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης των Επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου Την ανάγκη δημοσίευσης σε ΦΕΚ των αποφάσεων συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης προκει μένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων των μελών των εν λόγω Επιτροπών, αποφασίζουμε: Τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης των Επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου «Εκ συγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» Π.Α.Α για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, αποτελούμενη από: 1. Τον Ασημακόπουλο Νικόλαο του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. Ι , Π.Ε. Γεωπόνο, μόνιμο υπάλληλο της Δι εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, ως πρόε δρο, με αναπληρωτή του τον Τριανταφύλλου Γρηγόρη του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , Π.Ε. Γεωπόνο, μόνιμο υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. 2. Το Βλάχο Σάββα του Αποστόλου, με Α.Δ.Τ. Μ , Π.Ε. Γεωπόνο, μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγρο τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, ως μέλος με αναπληρω τή του την Κωνσταντοπούλου Ελένη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Π.Ε. Γεωπόνο, μόνιμο υπάλληλο της ιδίας Υπηρεσίας. 3. Τον Μασίκα Νικόλαο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Φ , Π.Ε. Πολ. Μηχανικό, μόνιμο υπάλληλο της Δι εύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη τας Αιτωλοακαρνανίας, ως μέλος, με αναπληρωτή του, τον Χαραλάμπους Στυλιανό του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Σ , ΠΕ Πολ. Μηχανικό, μόνιμο υπάλληλο της ιδίας Υπηρεσίας. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αναφέρονται αναλυτι κά στα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8 της υπ' αριθμό 16270/ Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3246/Β / ) για τη Σύσταση Επιτροπών Παρακολούθησης και τις Λεπτομέ ρειες Εφαρμογής για την Παραλαβή των Επενδύσεων και την καταβολή της Αναλογούσας Δημόσιας Οικονο μικής Ενίσχυσης.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 167 Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μεσολόγγι, 17 Ιανουαρίου 2014 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - Aριθμ /1594 Ορισμός αξιολογητών φακέλων υποψηφιότητας του Μέ τρου «Εγκατάσταση νέων Γεωργών» του άξονα 1 του ΠΑΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 17 παράγραφος 3 της αριθμ / (ΦΕΚ 2497/Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερι κών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ ξης & Τροφίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Την αριθμ / Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Φακέλου Υποψηφιότητας Νέου Γεωργού Οδη γού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότη τας για τη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » (ΦΕΚ 3254/Β /2013). 3. Το εδάφιο β της παραγράφου 8 του κεφαλαίου Γ της υπ αριθμ / Υπουργικής Απόφασης «2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξο να 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α για το έτος 2014» (ΦΕΚ 3255/Β /2013). 4. Την αριθμ / «Περίληψη 2ης Πρό σκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014» Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως αξιολογητές των φακέλων υποψηφιό τητας για ένταξη στο ανωτέρω πρόγραμμα για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας τους παρακάτω γεωτεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας μας: 1. Βλάχο Σάββα του Αποστόλου, με Α.Δ.Τ. Μ , 2. Ασημακόπουλο Νικόλαο του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. Ι , 3. Χήρα Γκούμα Μαγδαληνή του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , 4. Χαλέπη Μαρία του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΑ Καλτσώνη Ελευθέριο του Στεφάνου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , 6. Τσιλιπάνο Δημοσθένη του Θεοφάνη, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , Π.Ε. Γεωπόνος. 7. Χήρα Αριστέα του Χριστοφόρου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , Π.Ε. Γεωπόνο, 8. Ζέμα Ιωάννη του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ Π.Ε. Γεωπόνο. 9. Παπαδημητρίου Θεοδώρα του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Ρ , 10. Καρτέρη Δημήτριο του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , 11. Λειβαδείτη Ιφιγένεια του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Π , 12. Πλατάνη Δημήτριο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , 13. Τριανταφύλλου Γρηγόριο του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , 14. Καρασαβόγλου Ανδρονίκη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Χ , 15. Αγγελή Καλλιόπη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , 16. Κοντογιάννη Γεώργιο του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , 17. Σχίζα Φώτιο του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. Κ , Π.Ε. Γεωπόνο. 18. Κολοβού Γεωργία του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , 19. Κωνσταντοπούλου Ελένη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , 20. Κουμπουλή Δανάη του Ευθυμίου, με Α.Δ.Τ. Χ , 21. Τασόπουλο Σωκράτη του Κόδρου, με Α.Δ.Τ. Π , 22. Φραγκούλη Ρεγγίνα του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , 23. Μπαρμπετάκη Αφροδίτη του Επαμεινώνδα, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , 24. Τραχήλη Ελένη του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. Χ , 25. Πάντα Νικόλαο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , 26. Τριάντη Ιωάννα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Τ , 27. Παναγιωτόπουλο Χρήστο του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Θ , Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μεσολόγγι, 20 Ιανουαρίου 2014 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΝΗΣ

4 168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ Καθορισμός αριθμού Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου Οχη μάτων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και ονομα στικός πίνακας υπαλλήλων αρμόδιων υπηρεσιών που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά για το έτος Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 3, 113, 114, 160, 186 και 282 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τον αριθμ. 129/2010 (Φ.Ε.Κ. 222/2010 τ. Α ) Οργανισμός λειτουργίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 3. Την 1/ (Φ.Ε.Κ. 3/2011 τ. Β ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερει ακής ενότητας Λάρισας.». 4. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 131 Α / ). 5. To άρθρο 1 του N. 3446/2006 (Φ.Ε.Κ. 49/2006 τ. Α ) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις». 6. Την αριθμ. Φ2/55009/4626/00 (Φ.Ε.Κ. 1028/2000 τ. Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα». 7. Τα αριθμ. από , έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με τον ορισμό υπαλ λήλων από λοιπές Υπηρεσίες. 8. Το αριθμ. πρωτ. 2501/35/6 α/ έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας. 9. Το σχετικό έγγραφο με λίστα συμμετεχόντων του τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων. 10. Το αριθμ. πρωτ. 1016/12/28 α/ έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων. 11. Το αριθμ. πρωτ. 1016/12/31 α/ έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου. 12. Το αριθμ. πρωτ. 1016/12/38 α/ έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς. 13. Το αριθμ. πρωτ. 1016/12/41 α/ έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας. 14. Το αριθμ. πρωτ. 1016/12/42 γ/ έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ελασσόνας. 15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη που βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρει ας Θεσσαλίας σε βάρος του φορέα: 073 και ΚΑΕ: Την ανάγκη καθορισμού του αριθμού των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου που θα συγκροτηθούν καθώς και την σύνταξη ονομαστικού πίνακα υπαλλήλων που νομιμοποι ούνται να μετάσχουν ως μέλη των Μ.Κ.Ε., αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τους παρακάτω πίνακες υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, των Αστυνομικών οργάνων και υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας από τους οποίους θα συγκροτούνται τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου για το Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΣ 1 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΙΟΜΑΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΗ Β 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AH Δ 3 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ρ Ε 4 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Χ Ε 5 ΖΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΙ Δ 6 ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ρ Δ 7 ΛΕΪΛΕΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΚΙΩΝΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ρ Δ 8 ΠΑΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕ Γ 9 ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΖ Δ 10 ΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ Β 11 ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΒ Β 12 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΖ Β 13 ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΑΕ Β 14 ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Κ Γ 15 ΤΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Χ Γ 16 ΜΠΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Χ Γ 17 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Φ Γ 18 ΣΩΤΗΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Χ Γ 19 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Μ Γ 20 ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Δ 21 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞ/ΝΔΡΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ Γ 22 ΖΥΤΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ ΑΙ Ε 23 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΗ Γ 24 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ ΑΙ Γ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Τ Γ 26 ΤΣΙΝΟΥΛΗ ΒΑΪΑ ΠΗΛΕΑΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Λ Δ 27 ΧΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Μ Δ 28 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Σ Δ 29 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Μ Ε 30 ΔΕΛΗΔΗΜΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Μ Γ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΚΛΑΔΟΣ/ΒΑΘΜΟΣ 1 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ ΠΕ Δ. ΟΙΚ./Ε 2 ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν ΔΕ ΠΛΗΡ/ΣΤ 3 ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/Ε 4 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Φ ΠΕ Δ. ΟΙΚ./Δ 5 ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΝΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕ ΠΕ Δ. ΟΙΚ./Ε 6 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΤΕ ΜΗΧ. ΙΔΑΧ /Γ 7 ΜΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π ΤΕ ΜΗΧ ΚΩΝ/Β 8 ΠΑΝΤΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΙΔΑΧ/Δ 9 ΜΑΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Ρ ΠΕ ΓΕΩ ΚΩΝ/Δ 10 ΠΕΡΩΝΗ ΣΥΡΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ ΤΕ ΕΠ.ΥΓ./Β 11 ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΤΕ ΤΕΧΝ.ΤΡ/Ε 12 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΓΡ./Ε 13 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΓΡ./Ε 14 ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΑΒΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΤΕ ΕΠΑΓΓ.ΥΓ./Γ 15 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ Ρ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/Ε 16 ΑΛΑΤΑ ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ../Γ 17 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/Β 18 ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ ΔΕ ΟΔΗΓ./ΣΤ 19 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΑ ΠΕ ΓΕΩ ΚΩΝ/Δ 20 ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΓΡ./Δ 21 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Φ ΤΕ ΤΕΧ ΓΕΩΠ/Δ 22 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΖ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/Ε 23 ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ/Δ 24 ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖ ΠΕ ΦΥΣ.ΑΓ./Ε 25 ΜΠΡΙΑΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/Ε 26 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑ Σ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/Ε Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩ/ΜΟ ΑΓΜ ΒΑΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΒΟΥΡΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΤΥΝ.Β 2 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΣΤΥΝ.Β 3 ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΥΝ.Β 4 ΒΑΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 5 ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 6 ΚΑΡΥΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 7 ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 8 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 9 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 10 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α 11 ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α 12 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α 13 ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α

6 170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 14 ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α 15 ΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α 16 ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α 17 ΑΚΡΙΒΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 18 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 19 ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 20 ΒΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 21 ΖΙΩΓΑΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 22 ΜΑΓΓΟΥΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 23 ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 24 ΣΑΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 25 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 26 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 27 ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 28 ΓΟΥΛΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 29 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 30 ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 31 ΜΠΟΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 32 ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 33 ΤΣΙΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΕΠΤΑ 1 ΧΑΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΥΠΑΣΤ.Β 2 ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α 3 ΖΙΩΓΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 4 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 6 ΝΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 7 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 8 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 9 ΤΖΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ 10 ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡ. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 1 ΣΙΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΝ. ΥΠ/ΔΝΤΗΣ 2 ΧΑΡΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 3 ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 4 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 5 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 6 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 7 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 8 ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 9 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 10 ΖΗΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 11 ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 12 ΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 13 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 14 ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 15 ΜΗΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 16 ΣΚΟΜΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 17 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ 18 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ 19 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 171 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩ/ΜΟ ΑΓΜ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΧΑΡΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α/Β 2 ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ/Β 3 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 5 ΜΠΕΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 7 ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 8 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 9 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 10 ΛΑΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 11 ΝΤΟΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 12 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ 13 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 14 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 15 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 16 ΜΠΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 17 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 18 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 19 ΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 20 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣ/ΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 21 ΓΩΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 22 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 23 ΚΑΛΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 24 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 25 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ 26 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ 27 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Φ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΓΜ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 2 ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 3 ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 4 ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 5 ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 6 ΠΑΠΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 7 ΡΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ 8 ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 9 ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 10 ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 11 ΑΓΙΟΚΥΡΙΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 12 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 13 ΜΙΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 14 ΣΙΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 15 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΓΜ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠ. 2 ΚΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 3 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 4 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 5 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 6 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 7 ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ

8 172 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 8 ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 9 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 10 ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 11 ΘΕΟΣ ΠΑΝΤΕ/ΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 12 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 13 ΜΠΟΥΡΓΑΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΓΜ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 2 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΓΜ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υ/Β 2 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΘ. 3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΘ. 4 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘ. 5 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 6 ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 7 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 8 ΠΙΠΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 2. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο συγκροτουμένων επιτροπών Μ.Κ.Ε. οχημάτων για το έτος 2014 τις Η συγκρότηση κάθε Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου θα γίνεται με έγγραφη απόφαση του προσώπου που έχει την εν λόγω αρμοδιότητα ως εξής: To 1ο και 2ο μέλος του Μ.Κ.Ε. θα επιλέγεται από τους υπαλλήλους του πίνακα Α. Το 3ο μέλος του Μ.Κ.Ε. θα επιλέγεται από τους υπαλλήλους του πίνακα Β. Το 4ο μέλος του Μ.Κ.Ε. θα επιλέγεται από τους Αστυνομικούς των υπολοίπων πινάκων του παραπάνω τμήματος Γ. Στην προαναφερόμενη απόφαση θα καθορίζεται επίσης για κάθε Μ.Κ.Ε. ο επικεφαλής αυτού, η ημερομηνία και ο τόπος ελέγχου. 4. Έργο κάθε Μ.Κ.Ε. είναι o έλεγχος της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας, των εκπομπών καυσαερίων, όλων των οχημάτων ελληνικών και αλλοδαπών που κυκλοφορούν στην χώρα μας καθώς και της νομιμότητας της διενέργειας μεταφοράς μ αυτά καθώς επίσης και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων όπως αυτές καθορίζονται με το Ν. 3446/2006 (Φ.Ε.Κ. 49 Α / ) ως επίσης και ο οδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ2/55009/4626/00 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1028Β / ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ /4508/10 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 40Β / ). 5. Η απόφαση ισχύει μέχρι Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λάρισα, 23 Ιανουαρίου 2014 Η Αντιπεριφερειάρχης ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ F ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΤΣΟΥ Δια της υπ' αριθμ. 1/ αποφάσεως του Δ.Σ. του Ιδρύματος υπό την επωνυμία «Γηροκομείο Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου», που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1) τας διατά ξεις της υπ αριθμ / ιδρυτικής πράξεως περί συστάσεως Γηροκομείου, υπό την επωνυμία «Γηροκομείον Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου», συνταγείσης ενώπιον του Συμβολαιογράφου Άρτας Δημητρίου Λάμπρου Λιαροκάπη, υπό των ιδρυτών Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης Ιγνα τίου Βασιλείου Τσίγκρη και Σοφίας χήρας Γεωργίου Μάτσου, 2) τας διατάξεις των άρθρων 108 του Αστικού Κωδικός και 119 του Αναγκ. Νόμου 2783/1941 «περί εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικας» και 3) τις διατάξεις των άρθρων 95, 97 και 98 του Αναγκ. Νόμου 2039/1939 συγκροτείται σε σώμα το νέο Δ.Σ. του ιδρύματος ως εξής: * * (4) 1) Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης Ιγνάτι ος (Αλεξίου Ιγνάτιος του Παύλου), Πρόεδρος (ΑΔΤ Θ ). 2) Ο Δήμαρχος Αρταίων Ιωάννης Παπαλέξης του Αθα νασίου, Αντιπρόεδρος (ΑΔΤ ΑΖ ). 3) Ο Διονύσιος Διβάρης του Γερασίμου, Γραμματέας (ΑΔΤ ΑΙ ). 4) Ο Δημοσθένης Ευθυμίου του Γεωργίου, Ταμίας (ΑΔΤ ΑΕ ). 5) Ο Βασίλειος Νούλης του Βησσαρίωνα, Έφορος (ΑΔΤ Π ). 6) Οι Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Ντούβαλης του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΒ ) και ο Πρό εδρος Πρωτοδικών Νικόλαος Ράπτης του Χρήστου, (ΑΔΤ Κ ), μέλη. Η θητεία του Συμβουλίου είναι δύο ετών και λήγει στις Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Μητροπολίτης Άρτης ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ.

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας Ταχ. Κώδικας : 411 10 Πληροφορίες : Θεοδοσίου Εύα : 2413 506.241 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ. 12444 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIKONΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.τέκνων) (1) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.τέκνων) (1) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ : 109,111,112,118,121,130,132,133 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ 1735 ΨΑΡΡΑ ΘΕΟΦΑΝΩ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ172624

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ /05-08-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015 1 12014266 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 15000508 ΒΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 14001050 ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 4 15005694 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 15001503 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

2.- Η τοιχοκόλληση των παραπάνω πινάκων να γίνει στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

2.- Η τοιχοκόλληση των παραπάνω πινάκων να γίνει στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π434066 Οχι Οχι 1 49 3 18,10 88 800 0 0 110 0 0 362,00 420 Οχι 1 Οχι 1.692,00 1 23 ΚΟΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΗ195802 Οχι Οχι 1 13 1 19,25

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΩΠΑΙΣ Αριθ. κουπονιού Ημερ/νία εντολής Επώνυμο παραγωγού Όνομα παραγωγού Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 92 93 94 95 96 97 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Αγ. Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΟΣ 4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου Ι Διευθυντής Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 9130 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Λ. Λ. Μαραθώνος 29 Τηλ.: 2132030600 ΓΑΧ: 2132030630 & Αθ. Διόκου 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 1 ΑΙΤΗΣΗΣ 1172 286 ΜΑΪΚΙΔΟΥ- ΠΟΥΤΡΙΝΟ ΔΑΦΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ 1074 306 ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 3 ΑΙΤΗΣΗΣ 1047 331 ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 /ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21 ΘΕΜΑ:. Εξέταση Πρακτικού κλήρωσης των Επιτροπών Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA Δ Δ/νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.: Κ. Βακάκη e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση περίληψης Διαπιστωτικής Πράξης λήξης υπηρεσίας του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου.

Δημοσίευση περίληψης Διαπιστωτικής Πράξης λήξης υπηρεσίας του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 9 / 7 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.66129 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΕΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Τελικά αποτελέσματα αγώνων υδατοσφαίρισης: Α/Α Ημερομηνία Σωματείο Αποτέλεσμα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ 17.10.2005 ΠΑ-ΕΛ.ΑΣ ΣΞ-ΠΝ

Γ. Τελικά αποτελέσματα αγώνων υδατοσφαίρισης: Α/Α Ημερομηνία Σωματείο Αποτέλεσμα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ 17.10.2005 ΠΑ-ΕΛ.ΑΣ ΣΞ-ΠΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΛΣ/Γ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Αγώνες Υδατοσφαίρισης-Κολύμβησης Ε.Δ. και Σ.Α. 2005 Γ. Τελικά αποτελέσματα αγώνων υδατοσφαίρισης: Α/Α Ημερομηνία Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4Α39Ω9Α-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012 Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Δομοκού Έχοντας υπόψη: το άρθρο 254

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ Α/Α Υποψηφίων προς πρόσληψη Αριθμός Αίτησης Αριθμός Ανήλικων Μόρια Ανήλικων Μόρια Πολυτεκνίας (Τέκνο Πολυτ.Οικογεν.) Ηλικία Μόρια Ηλικίας Εξάμηνο Ανεργίας (έως 8) Μόρια Ανεργίας Αριθμός Μηνών Συναφούς

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 526 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Α.Π.: 526 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 26-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Α.Π.: 526 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. δ/νση : Καλλιθέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΝΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΒΡΕΦΗ A (8 MΗΝΩΝ ΕΩΣ 1,5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΒΑΝΑΣ ΑΡΕΝ-ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 95 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 60 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Φορέας Υλοποίησης/ Επιμέρους Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (Γ.Γ.Ι.Φ.) Έδρα Υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Σελίδα 3 από 7

ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Σελίδα 3 από 7 ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 επιλεχθηκε 2 ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 12 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΥΚΜ/οικ.463048/9988 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔAΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση : Φλέμινγκ κ Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κωδ. : 35 100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ν. 4182/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ν. 4182/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΘΕΜΑ: 21 ο Συγκρότησης συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα