ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας... 2 Περιφέρειες... 3 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την αριθμ. Δ1Α ΕΞ 2014/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9, 10, 11 και 12, του άρθρου 55, και των άρθρων 56 και 57 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο, του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/ Α / ), προσλαμβάνεται από η ΒΛΑΣ ΣΗ Βασιλική του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), δικηγόρος (A.M. Δ.Σ.Α ), στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Στουρνάρα, σε θέση που συστά θηκε με τις διατάξεις του εδαφίου β, της παραγράφου 2, του άρθρου 33, του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/Α /1994), όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 55, του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α /2005), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Β και μισθολογικό κλιμάκιο 3. Η ανωτέρω αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιοδήποτε λόγο, του Υπουργού που την προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία και η πα ροχή υπηρεσίας στην προαναφερόμενη θέση δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 4 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών 980/ ) (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (2) Αριθμ. 945/Δ1.198 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εστίας Ναυτικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 92/1973 «Περί Ιδρύσεως της Εστίας Ναυτικών» (169 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 2935/2001 «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (162 Α ) και την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργα σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88 Α ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 313/1993 «Έξοδος της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.) από το Δημόσια Τομέα» (134 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4072/2012 «Βελ τίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες ακινήτων Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (86 Α ). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ ουν σήμερα. 6. Την αριθμ. 486/2012 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 7. Τις υποδείξεις των φορέων. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας Ναυτικών ως εξής: 1. Ο Ιωάννης Χαλάς του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Φ137291, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομο σπονδίας (Π.Ν.Ο.), ως Πρόεδρος.

2 166 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2. Αλέξανδρος Πουρνιάς του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. Φ , Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικής Διαχεί ρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοι νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αναπληρώτρια τη Μαρία Κουγκουδζιάν του Εμμανουήλ με ΑΔΤ Κ , Προϊσταμένη τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης. 3. Γεώργιος Μπουμπόπουλος του Βασιλείου, Υποναύ αρχος ΛΣ, με Α.Δ.Τ. 634/ΑΛΣ ΕΛ AKT, με αναπληρωτή το Δρόσο Ρεΐζη του Χρυσούλη, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ., με Α.Δ.Τ. 813/ΑΛΣ ΕΛ AKT, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 4. Γεώργιος Βλάχος του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. AB , Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. (ΠΕ ΠΕΝ), με αναπληρωτή το Νικόλαο Μούγιο του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ. AB , Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ηλεκρολόγων Ε.Ν. (ΠΕΝΗΕΝ), εκπρόσωποι των Ναυτερ γατικών Οργανώσεων. 5. Μανώλης Πατρώνης του Σταύρου, με Α.Δ.Τ. Σ , Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Οικονομικών Αξι ωματικών Ε.Ν. (ΠΣΟΑΕΝ), με αναπληρωτή τον Αριστείδη Καρκούλια του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν., εκπρόσωποι των Ναυτεργατικών Οργανώσεων. 6. Γεώργιος Κολτσιδόπουλος του Απόστολου, με Α.Δ.Τ. AB , με αναπληρωτή το Χρήστο Δελημιχάλη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , εκπρόσωποι της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. 7. Μιχαήλ Σαρλής του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Μ ,, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τριφύλλη του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , εκπρόσωποι του Ναυτικού Επιμε λητηρίου Ελλάδος. 8. Δημήτριος Καραπιπέρης του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Π , εκπρόσωπος του Υπουργού Εργασίας Κοινωνι κής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αναπληρωτή το Δημή τριο Μηνδρινό του Ιακώβου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ Δημήτριος Καψάλης του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με αναπληρώτρια τη Θεανώ Κετεντζόγλου Μπλάνα του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , εκπρόσωποι των Εργατοϋπαλλήλων Εστίας Ναυτικών. Η θητεία των μελών, πλην του Προέδρου, είναι διετής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ F ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ /1338 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης των Επενδυ τικών Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου 121 «Εκσυγ χρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». (3) 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/ Α / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελ λάδας».3. Την με αριθ. πρωτ. 2115/ (ΦΕΚ 133/ Β / ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελ λάδας που αφορά μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 4. Το άρθρο 2 της υπ αριθμ / Υπουρ γικής Απόφασης (ΦΕΚ 3246/Β / ) για τη Σύ σταση Επιτροπών Παρακολούθησης και Λεπτομέρειες Εφαρμογής για την Παραλαβή των Επενδύσεων και την Καταβολή της Αναλογούσας Δημόσιας Οικονομικής Ενίσχυσης. 5. Την με αριθμ. πρωτ / (ΦΕΚ 3192/Β / ) Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό δι καιολογητικών πληρωμής των οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζημιώσεων των μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης, των άρθρων 18, 20 και 24 της αριθμ. 724/2010 κοινή υπουργική απόφαση του Μέτρου 121 του ΠΑΑ. 6. Την σχετική εισήγηση της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αιτωλοακαρ νανίας για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης των Επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου Την ανάγκη δημοσίευσης σε ΦΕΚ των αποφάσεων συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης προκει μένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων των μελών των εν λόγω Επιτροπών, αποφασίζουμε: Τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης των Επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου «Εκ συγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» Π.Α.Α για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, αποτελούμενη από: 1. Τον Ασημακόπουλο Νικόλαο του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. Ι , Π.Ε. Γεωπόνο, μόνιμο υπάλληλο της Δι εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, ως πρόε δρο, με αναπληρωτή του τον Τριανταφύλλου Γρηγόρη του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , Π.Ε. Γεωπόνο, μόνιμο υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. 2. Το Βλάχο Σάββα του Αποστόλου, με Α.Δ.Τ. Μ , Π.Ε. Γεωπόνο, μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγρο τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, ως μέλος με αναπληρω τή του την Κωνσταντοπούλου Ελένη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Π.Ε. Γεωπόνο, μόνιμο υπάλληλο της ιδίας Υπηρεσίας. 3. Τον Μασίκα Νικόλαο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Φ , Π.Ε. Πολ. Μηχανικό, μόνιμο υπάλληλο της Δι εύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη τας Αιτωλοακαρνανίας, ως μέλος, με αναπληρωτή του, τον Χαραλάμπους Στυλιανό του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Σ , ΠΕ Πολ. Μηχανικό, μόνιμο υπάλληλο της ιδίας Υπηρεσίας. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αναφέρονται αναλυτι κά στα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8 της υπ' αριθμό 16270/ Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3246/Β / ) για τη Σύσταση Επιτροπών Παρακολούθησης και τις Λεπτομέ ρειες Εφαρμογής για την Παραλαβή των Επενδύσεων και την καταβολή της Αναλογούσας Δημόσιας Οικονο μικής Ενίσχυσης.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 167 Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μεσολόγγι, 17 Ιανουαρίου 2014 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - Aριθμ /1594 Ορισμός αξιολογητών φακέλων υποψηφιότητας του Μέ τρου «Εγκατάσταση νέων Γεωργών» του άξονα 1 του ΠΑΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 17 παράγραφος 3 της αριθμ / (ΦΕΚ 2497/Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερι κών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ ξης & Τροφίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Την αριθμ / Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Φακέλου Υποψηφιότητας Νέου Γεωργού Οδη γού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότη τας για τη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » (ΦΕΚ 3254/Β /2013). 3. Το εδάφιο β της παραγράφου 8 του κεφαλαίου Γ της υπ αριθμ / Υπουργικής Απόφασης «2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξο να 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α για το έτος 2014» (ΦΕΚ 3255/Β /2013). 4. Την αριθμ / «Περίληψη 2ης Πρό σκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014» Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως αξιολογητές των φακέλων υποψηφιό τητας για ένταξη στο ανωτέρω πρόγραμμα για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας τους παρακάτω γεωτεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας μας: 1. Βλάχο Σάββα του Αποστόλου, με Α.Δ.Τ. Μ , 2. Ασημακόπουλο Νικόλαο του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. Ι , 3. Χήρα Γκούμα Μαγδαληνή του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , 4. Χαλέπη Μαρία του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΑ Καλτσώνη Ελευθέριο του Στεφάνου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , 6. Τσιλιπάνο Δημοσθένη του Θεοφάνη, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , Π.Ε. Γεωπόνος. 7. Χήρα Αριστέα του Χριστοφόρου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , Π.Ε. Γεωπόνο, 8. Ζέμα Ιωάννη του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ Π.Ε. Γεωπόνο. 9. Παπαδημητρίου Θεοδώρα του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Ρ , 10. Καρτέρη Δημήτριο του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , 11. Λειβαδείτη Ιφιγένεια του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Π , 12. Πλατάνη Δημήτριο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , 13. Τριανταφύλλου Γρηγόριο του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , 14. Καρασαβόγλου Ανδρονίκη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Χ , 15. Αγγελή Καλλιόπη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , 16. Κοντογιάννη Γεώργιο του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , 17. Σχίζα Φώτιο του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. Κ , Π.Ε. Γεωπόνο. 18. Κολοβού Γεωργία του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , 19. Κωνσταντοπούλου Ελένη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , 20. Κουμπουλή Δανάη του Ευθυμίου, με Α.Δ.Τ. Χ , 21. Τασόπουλο Σωκράτη του Κόδρου, με Α.Δ.Τ. Π , 22. Φραγκούλη Ρεγγίνα του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , 23. Μπαρμπετάκη Αφροδίτη του Επαμεινώνδα, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , 24. Τραχήλη Ελένη του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. Χ , 25. Πάντα Νικόλαο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , 26. Τριάντη Ιωάννα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Τ , 27. Παναγιωτόπουλο Χρήστο του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Θ , Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μεσολόγγι, 20 Ιανουαρίου 2014 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΝΗΣ

4 168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ Καθορισμός αριθμού Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου Οχη μάτων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και ονομα στικός πίνακας υπαλλήλων αρμόδιων υπηρεσιών που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά για το έτος Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 3, 113, 114, 160, 186 και 282 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τον αριθμ. 129/2010 (Φ.Ε.Κ. 222/2010 τ. Α ) Οργανισμός λειτουργίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 3. Την 1/ (Φ.Ε.Κ. 3/2011 τ. Β ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερει ακής ενότητας Λάρισας.». 4. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 131 Α / ). 5. To άρθρο 1 του N. 3446/2006 (Φ.Ε.Κ. 49/2006 τ. Α ) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις». 6. Την αριθμ. Φ2/55009/4626/00 (Φ.Ε.Κ. 1028/2000 τ. Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα». 7. Τα αριθμ. από , έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με τον ορισμό υπαλ λήλων από λοιπές Υπηρεσίες. 8. Το αριθμ. πρωτ. 2501/35/6 α/ έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας. 9. Το σχετικό έγγραφο με λίστα συμμετεχόντων του τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων. 10. Το αριθμ. πρωτ. 1016/12/28 α/ έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων. 11. Το αριθμ. πρωτ. 1016/12/31 α/ έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου. 12. Το αριθμ. πρωτ. 1016/12/38 α/ έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς. 13. Το αριθμ. πρωτ. 1016/12/41 α/ έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας. 14. Το αριθμ. πρωτ. 1016/12/42 γ/ έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ελασσόνας. 15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη που βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρει ας Θεσσαλίας σε βάρος του φορέα: 073 και ΚΑΕ: Την ανάγκη καθορισμού του αριθμού των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου που θα συγκροτηθούν καθώς και την σύνταξη ονομαστικού πίνακα υπαλλήλων που νομιμοποι ούνται να μετάσχουν ως μέλη των Μ.Κ.Ε., αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τους παρακάτω πίνακες υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, των Αστυνομικών οργάνων και υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας από τους οποίους θα συγκροτούνται τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου για το Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΣ 1 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΙΟΜΑΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΗ Β 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AH Δ 3 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ρ Ε 4 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Χ Ε 5 ΖΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΙ Δ 6 ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ρ Δ 7 ΛΕΪΛΕΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΚΙΩΝΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ρ Δ 8 ΠΑΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕ Γ 9 ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΖ Δ 10 ΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ Β 11 ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΒ Β 12 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΖ Β 13 ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΑΕ Β 14 ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Κ Γ 15 ΤΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Χ Γ 16 ΜΠΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Χ Γ 17 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Φ Γ 18 ΣΩΤΗΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Χ Γ 19 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Μ Γ 20 ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Δ 21 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞ/ΝΔΡΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ Γ 22 ΖΥΤΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ ΑΙ Ε 23 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΗ Γ 24 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ ΑΙ Γ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Τ Γ 26 ΤΣΙΝΟΥΛΗ ΒΑΪΑ ΠΗΛΕΑΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Λ Δ 27 ΧΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Μ Δ 28 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Σ Δ 29 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Μ Ε 30 ΔΕΛΗΔΗΜΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Μ Γ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΚΛΑΔΟΣ/ΒΑΘΜΟΣ 1 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ ΠΕ Δ. ΟΙΚ./Ε 2 ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν ΔΕ ΠΛΗΡ/ΣΤ 3 ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/Ε 4 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Φ ΠΕ Δ. ΟΙΚ./Δ 5 ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΝΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕ ΠΕ Δ. ΟΙΚ./Ε 6 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΤΕ ΜΗΧ. ΙΔΑΧ /Γ 7 ΜΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π ΤΕ ΜΗΧ ΚΩΝ/Β 8 ΠΑΝΤΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΙΔΑΧ/Δ 9 ΜΑΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Ρ ΠΕ ΓΕΩ ΚΩΝ/Δ 10 ΠΕΡΩΝΗ ΣΥΡΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ ΤΕ ΕΠ.ΥΓ./Β 11 ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΤΕ ΤΕΧΝ.ΤΡ/Ε 12 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΓΡ./Ε 13 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΓΡ./Ε 14 ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΑΒΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΤΕ ΕΠΑΓΓ.ΥΓ./Γ 15 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ Ρ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/Ε 16 ΑΛΑΤΑ ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ../Γ 17 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/Β 18 ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ ΔΕ ΟΔΗΓ./ΣΤ 19 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΑ ΠΕ ΓΕΩ ΚΩΝ/Δ 20 ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΓΡ./Δ 21 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Φ ΤΕ ΤΕΧ ΓΕΩΠ/Δ 22 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΖ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/Ε 23 ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ/Δ 24 ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖ ΠΕ ΦΥΣ.ΑΓ./Ε 25 ΜΠΡΙΑΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/Ε 26 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑ Σ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/Ε Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩ/ΜΟ ΑΓΜ ΒΑΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΒΟΥΡΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΤΥΝ.Β 2 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΣΤΥΝ.Β 3 ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΥΝ.Β 4 ΒΑΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 5 ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 6 ΚΑΡΥΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 7 ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 8 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 9 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 10 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α 11 ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α 12 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α 13 ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α

6 170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 14 ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α 15 ΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α 16 ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α 17 ΑΚΡΙΒΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 18 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 19 ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 20 ΒΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 21 ΖΙΩΓΑΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 22 ΜΑΓΓΟΥΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 23 ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 24 ΣΑΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 25 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 26 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 27 ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 28 ΓΟΥΛΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 29 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 30 ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 31 ΜΠΟΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 32 ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 33 ΤΣΙΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΕΠΤΑ 1 ΧΑΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΥΠΑΣΤ.Β 2 ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α 3 ΖΙΩΓΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β 4 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 6 ΝΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 7 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 8 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 9 ΤΖΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ 10 ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡ. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 1 ΣΙΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΝ. ΥΠ/ΔΝΤΗΣ 2 ΧΑΡΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 3 ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 4 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 5 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 6 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 7 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 8 ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 9 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 10 ΖΗΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 11 ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 12 ΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 13 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 14 ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 15 ΜΗΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 16 ΣΚΟΜΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 17 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ 18 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ 19 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 171 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩ/ΜΟ ΑΓΜ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΧΑΡΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α/Β 2 ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ/Β 3 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 5 ΜΠΕΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 7 ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ 8 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 9 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 10 ΛΑΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 11 ΝΤΟΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 12 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ 13 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 14 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 15 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 16 ΜΠΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 17 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 18 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 19 ΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 20 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣ/ΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 21 ΓΩΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 22 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 23 ΚΑΛΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 24 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 25 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ 26 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ 27 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Φ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΓΜ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 2 ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 3 ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 4 ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 5 ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 6 ΠΑΠΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 7 ΡΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ 8 ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 9 ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ 10 ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 11 ΑΓΙΟΚΥΡΙΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 12 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 13 ΜΙΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 14 ΣΙΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 15 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΓΜ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠ. 2 ΚΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 3 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 4 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 5 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 6 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 7 ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ

8 172 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 8 ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 9 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 10 ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 11 ΘΕΟΣ ΠΑΝΤΕ/ΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 12 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 13 ΜΠΟΥΡΓΑΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΓΜ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ 2 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΓΜ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υ/Β 2 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΘ. 3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΘ. 4 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘ. 5 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 6 ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 7 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 8 ΠΙΠΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 2. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο συγκροτουμένων επιτροπών Μ.Κ.Ε. οχημάτων για το έτος 2014 τις Η συγκρότηση κάθε Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου θα γίνεται με έγγραφη απόφαση του προσώπου που έχει την εν λόγω αρμοδιότητα ως εξής: To 1ο και 2ο μέλος του Μ.Κ.Ε. θα επιλέγεται από τους υπαλλήλους του πίνακα Α. Το 3ο μέλος του Μ.Κ.Ε. θα επιλέγεται από τους υπαλλήλους του πίνακα Β. Το 4ο μέλος του Μ.Κ.Ε. θα επιλέγεται από τους Αστυνομικούς των υπολοίπων πινάκων του παραπάνω τμήματος Γ. Στην προαναφερόμενη απόφαση θα καθορίζεται επίσης για κάθε Μ.Κ.Ε. ο επικεφαλής αυτού, η ημερομηνία και ο τόπος ελέγχου. 4. Έργο κάθε Μ.Κ.Ε. είναι o έλεγχος της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας, των εκπομπών καυσαερίων, όλων των οχημάτων ελληνικών και αλλοδαπών που κυκλοφορούν στην χώρα μας καθώς και της νομιμότητας της διενέργειας μεταφοράς μ αυτά καθώς επίσης και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων όπως αυτές καθορίζονται με το Ν. 3446/2006 (Φ.Ε.Κ. 49 Α / ) ως επίσης και ο οδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ2/55009/4626/00 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1028Β / ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ /4508/10 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 40Β / ). 5. Η απόφαση ισχύει μέχρι Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λάρισα, 23 Ιανουαρίου 2014 Η Αντιπεριφερειάρχης ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ F ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΤΣΟΥ Δια της υπ' αριθμ. 1/ αποφάσεως του Δ.Σ. του Ιδρύματος υπό την επωνυμία «Γηροκομείο Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου», που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1) τας διατά ξεις της υπ αριθμ / ιδρυτικής πράξεως περί συστάσεως Γηροκομείου, υπό την επωνυμία «Γηροκομείον Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου», συνταγείσης ενώπιον του Συμβολαιογράφου Άρτας Δημητρίου Λάμπρου Λιαροκάπη, υπό των ιδρυτών Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης Ιγνα τίου Βασιλείου Τσίγκρη και Σοφίας χήρας Γεωργίου Μάτσου, 2) τας διατάξεις των άρθρων 108 του Αστικού Κωδικός και 119 του Αναγκ. Νόμου 2783/1941 «περί εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικας» και 3) τις διατάξεις των άρθρων 95, 97 και 98 του Αναγκ. Νόμου 2039/1939 συγκροτείται σε σώμα το νέο Δ.Σ. του ιδρύματος ως εξής: * * (4) 1) Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης Ιγνάτι ος (Αλεξίου Ιγνάτιος του Παύλου), Πρόεδρος (ΑΔΤ Θ ). 2) Ο Δήμαρχος Αρταίων Ιωάννης Παπαλέξης του Αθα νασίου, Αντιπρόεδρος (ΑΔΤ ΑΖ ). 3) Ο Διονύσιος Διβάρης του Γερασίμου, Γραμματέας (ΑΔΤ ΑΙ ). 4) Ο Δημοσθένης Ευθυμίου του Γεωργίου, Ταμίας (ΑΔΤ ΑΕ ). 5) Ο Βασίλειος Νούλης του Βησσαρίωνα, Έφορος (ΑΔΤ Π ). 6) Οι Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Ντούβαλης του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΒ ) και ο Πρό εδρος Πρωτοδικών Νικόλαος Ράπτης του Χρήστου, (ΑΔΤ Κ ), μέλη. Η θητεία του Συμβουλίου είναι δύο ετών και λήγει στις Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Μητροπολίτης Άρτης ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31 7 2012 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1805 7 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 20 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των ΝΠΔΔ Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 723 2 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα