l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σούρτης Κώστας! 1: :C0HKH ; ι, ΑΜ: l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣ Ι Α ΣΤΟ Δ Ι ΕΘΝΕΣ ΚΑ Ι ΕΥΡΩ Π ΑΪΚ Ο ΕΠ Ι ΠΕΔΟ Η Οδηγία 95/46/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24'" Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων ένα ντι της επεξερ γασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Η συμβολή της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της κοινοτικής Οδηγίας 95/46/ΕΚ στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των ερ γα ζομένων Οι προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για έκδοση Οδηγίας ειδικά για το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των ερ γασιακών σχέσεων Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12'" Ιουλί ο υ 2002 σχετικά με τη ν επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιω τικής ζω ής στον τομέα των ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Ο Κανονισμός 45/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18"' Δ εκεμβρίο υ 2000 σχετικά μ ε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ γασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς τη ς Κοινότητας και την ελε ύθερ η κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Π ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣ ΜΙ ΚΟ Π ΛΑ Ι ΣΙΟ Το Σύνταγμα Άρθρο 2 παρ Άρθρο 5 παρ Άρθρο 9 π αρ Άρθρο 19 παρ Άρθρο 9Α Ο Αστικός Κώδικας Ο Π οιν ικ ός Κώδικας Νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( ΦΕΚ Α' 50/ ) Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομέvωv Πρ οσωπικο ύ Χαρακτήρα Η Οδ η γία 115/2001 για τηv προστασία τωv προσωπικών δεδο μέ vωv στο πεδίο τωv εργασιακώv σχέσεωv Οδηγία 1122/2000 για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασ η ς ΟΝ. 3144/2003 γ ια την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία της ερ γασίας ΟΝ. 3471/2006 για την προστασ ί α δεδομένων προσωπ ι κού χαρακτήρα και της ιδ ιωτική ς ζω ής στον τομέα των ηλ εκ τρονικών επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ Δ Ι ΚΑ Ι ΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. ΓΕΝΙ Κ Ε Σ Π Α Ρ ΑΤΗ ΡΗΣ ΕΙΣ

3 1.1. Το δ ι καίωμα στην προσω πι κότητα Το δι καίωμα προστασίας ιδιωτικού βίου Το Δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομ έ νων Τ Α Δ Ι ΚΑ ΙΩΜ ΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔ ΟΤΗ Το Δι ευθυντικό Δι καίωμα του εργοδότη ΣΤΑΘΜΙΣ Η ΤΩΝ ΣΥ Γ Κ ΡΟΥΟ ΜΕΝΩΝ Δ Ι ΚΑ Ι ΩΜ ΑΤΩ Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ ΕΝ Ι ΚΕ Σ Α Ρ Χ Ε Σ ΕΠΕΞΕΡΓΑ ΣΙ Α Σ Η Αρχή της νόμιμης και θε μιτή ς επεξεργασίας Η Αρχή του σκοπού Η Αρχή της αναλογικότητας Αρχή της ακρίβειας και της χρονικά πεπερασμένης διατήρηση ς των δε δομένων... 3 ο 1.5. Η Αρχή της υπευθυνότητας Π ΡΟ Υ ΠΟΘΕ Σ ΕΙΣ ΝΟΜΙΜΗ Σ ΕΠΕΞΕΡ ΓΑ Σ Ι Α Σ Η προηγούμενη ε νημ έρωση του εργαζομ έ νου Η συγκατάθεση το υ εργα ζόμενου Γνωστοποίηση της επεξεργασίας. Απαλλαγή από σχε τική υποχρ έωση όταν η επεξεργασία γίνεται στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜ Ι ΚΑ Δ Ι ΚΑ Ι Ω Μ Α ΤΑ Το δικαίωμα πρόσβασης Το δικαίωμα αντίρρησης Το δικαίωμα πρ ο σωρινή ς δικαστικής προστασία ς Τα δι καιώματα ε κ της προσβολής της προσωπικότητας Σ ΥΛΛ ΟΓΙ ΚΑ Δ Ι ΚΑ Ι ΩΜΑ ΤΑ Ρύθμιση μ ε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Κανονισμ ό Εργασίας και Συναπόφαση Εργοδότη - Συμ6ούλιου Εργα ζομ έ νων Δικαίωμα πληροφόρησης Δικαίωμα απεργία ς ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Π ΡΟΣΤΑΣ Ι Α Τ Ω Ν Ε ΡΓΑΖΟ ΜΕΝ Ω Ν ΑΠΟ Τ ΗΝ ΕΠ ΕΞΕΡΓΑΣ Ι Α ΠΡΟΣΩ ΠΙ ΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕ Ν Ω Ν ΚΑΤΑ ΤΗ Δ Ι ΑΔ Ι ΚΑΣ Ι Α ΤΗ Σ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ Σ Π ΡΟ ΣΤΑ ΣΙ Α ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ Ν Α Π Ο ΤΗΝ ΕΠ Ε Ξ ΕΡΓΑΣ Ι Α ΤΩΝ ΠΡ ΟΣΩ ΠΙ ΚΩ Ν ΤΟΥΣ Δ Ε ΔΟΜΕΝΩ Ν ΚΑΤΑ Τ Η Λ ΕΙΤΟΥ ΡΓΙ Α ΤΗΣ ΕΡΓΑΣ Ι ΑΚ Η Σ ΣΧ Ε ΣΗΣ Προστασία των εργαζομ έ νων από τη χρήση συστημάτων ελ έ γχου και παρακολούθησης Χ ρ ή σ η κλ εισ τών κυκ λ ωμ άτω ν παρ ακολούθ η σ η ς, η χοσκόπη σ η ς κ αι β ιντεοσκόπη σ η ς

4 Χρήσ η βιομετρικών μεθόδων Έλεγχος των η λεκτρονικών ε πι κο ινων ι ών των ε ργ αζο μ ένων Π α ρ α κ ολούθ η σ η τηλεφων ημ άτων κα ι ηλεκτρονικο ύ ταχυδρομε ί ο υ Επιτήρ η ση χρ ή σ η ς του διαδικτύου Προστασία από την επεξεργασία ε υαίσθητων δεδομ έ νων των εργα ζομ έ νων Δεδομένα π ου αφο ρ ο ύ ν στ η ν υγ εία Γ ενετικά Δεδομένα... Συ μ με τοχ ή σε συνδικαλιστ ι κές ορ γ ανώσε ι ς Δια6ί6αση δε δομέ νων τω ν εργα ζομ έ νων σε τρ ί του ς Π ΡΟ ΣΤΑΣ Ι Α Δ ΕΔΟΜ ΕΝ Ω Ν Π ΡΟΣΩ Π Ι ΚΟΥ ΧΑΡΑΚ ΤΗΡ Α ΜΕΤΑ ΤΗ Λ Υ Σ Η Τ Η Σ ΕΡΓΑΣ Ι ΑΚ Η Σ ΣΧ Ε Σ Η Σ ΣΥΜΠΕΡΑ Σ ΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝ Ι Κ Η Μ Ε Λ ΕΤΕΣ - Λ Ο ΙΠ Α ΚΕ Ι ΜΕΝ Α Ν Ο ΜΟ Θ ΕΤΙΚ Α ΚΕ Ι ΜΕΝ Α

5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠ Άρειος Π άγος ΑΠΔΠΧ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αρμ. Αρμενόπουλος Αρχή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Βλ. Βλέπετε ΔΕΕ Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών ΔΕΚ Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΔΕΝ Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας ΔιΜΜΕ Δίκαιο Μ έσεων Μα ζικ ής Επικοινωνίας ΔΟΕ Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ΔτΑ Δικαιώματα του Ανθρώπου ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ Επίσημη Εφημ ε ρίδα ΕΕργΔ ΕΔΔΑ ΕΣΔΑ ΦΕΚ 0.0.Σ.Α ό.π Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης όπου παραπάνω παρ. παράγραφος ΣΣΕ Συλλογική Σύ μβαση Εργασίας ΣτΕ Συμβούλιο της Επικρατείας ΣυνΘΕΕ Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣυνΘΕΚ Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΤοΣ Το Σύνταγμα 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Το ζήτημα της προστασίας του ατόμου από την επ ε ξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καίτοι δ ε ν ε ίναι νέο, παραμ έ ν ε ι διαρκώς επίκαιρο, τόσο στη χώρα μας όσο και σ ε διε θν έ ς ε πίπ ε δο, προκαλώντας έ ντονο επιστημονικό αλλά κα ι κοινωνικό ενδιαφέρον. Η εισαγωγή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσ ε ις, η οποία συνέβαλε, ως ένα βαθμό, στην ορθολογικότερη οργάνωση της παραγωγής και συνακόλουθα στην ε νίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, ε ίχε άμ ε σο αντίκτυπο και στις εργασιακές σχέσεις. Ειδικότερα, μ ε την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας όχι μόνο μεταβλήθηκε ριζικά ο τρόπος παροχής της εργασίας, αλλά παράλληλα, τέθηκαν στη διάθ ε ση του ε ργοδότη τ ε χνικά μ έ σα που του παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου των ε ργαζομένων, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε εύλογα να γίνεται λόγος για μια σοβαρή ανατροπή της ισορροπίας στις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων. 1 Οι δυνατότητες επέμβασης στην ιδιωτική ζωή και στα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, μέσω των συνεχώς εξελισσόμ ε νων νέων τεχνολογιών, που χρησιμοποιούνται άλλωστ ε ευρύτατα από τις κάθε είδους επιχειρήσεις, είναι σήμερα πολλαπλάσιες σε σχέση μ ε το παρελθόν, ενώ οι κίνδυνοι που αναφύονται για τις ατομικές ελευθερίες από τη χρήση της πληροφορικής είναι ασύγκριτα μεγαλύτεροι και πιο σοβαροί από εκ ε ίνους που συν ε πάγεται η χρησιμοποίηση των παραδοσιακών ατομικών φακέλωv2, δεδομένου ότι είνα ι πλέον δυνατή, όχι μόνο η συσσώρευση άπειρου αριθμού πληροφοριών κα ι η άμεσ η προσπέλαση σε αυτές αλλά και η ανασύνθεση τους, μέσω συσχετισμού τους με άλλα στοιχεία, η δημιουργία δηλαδή ουσιαστικά νέας πληροφορίας '. Στη χώρα μας, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο ατομικό δικαίωμα, ενώ και σε επίπεδο κοινής νομοθεσίας, ο νόμος 2472/1997, ο οποίος καταλαμβάνει και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, θέτει το πλαίσιο και τις εγγυήσεις, υπό τις οποίες καθίσταται νόμιμη η επεξεργασία τους. 1 Βλ. Μήτρου Λ., Η προστασία τωv προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των εργασιακών σχ έ σεων σε σειρά Δίκαιο και Κοινωνία στον 21 αιώνα, ε κδό σε ις Σ άκκοuλα, Α θήνα - Θ ε σσαλονίκη 2002, σ ε λ.23 2 Βλ. Παπαδημητρίου Κ., Πληροφορική, Εργασία, Εργατικό Δί κ αιο, 1987, σελ Βλ. Άvθιμου κ., Το δικαίωμα πληροφοριακού αυτοκαθορισμού του ατόμου ως έ κφανση του δικαιώματος ε πί τη ς προσωπικότητας, ΚριτΕ 1998, ο ε λ βιβλιοθ~ικι1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ' Θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων,, προσωπικου χαρακτηρα 1. Προστασία στο διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο Τα πρώτα ίχνη της ανάγκης προστασίας των δεδο μένων προσωπικού χαρακτήρα εν τοπίζονται στη Σύμβαση της Ρώμη ς της 4 ης Νο ε μβρίου 1950 για την προστασία των ανθρωπίνων δικα ιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθε ριών, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 κα ι αποτελεί έκτοτε 1 αναπόσπαστο μ έ ρος του εσωτερ ι κο ύ ελληνικού δικαίου μ ε υπερνομοθ ετική ισχύ (άρθρο 28 παρ. του Συντάγματος). Σύμφωνα μ άλ ιστα μ ε το άρθρο 8 της παραπ άνω σύμβασης (ΕΣΔΑ) κάθε πρόσωπο έχε ι δ ικαίω μα να γίν ετα ι σ ε βαστή η ι δ ιωτική και οικογενειακή του ζωή, η κατο ι κία και η αλλ ηλογραφία του, δηλαδή μορφές των προσωπικών δεδομένων. Ο σεβασμός δε της ιδιωτικής ζωής, αφορά και στην συλλογή και την επεξεργασία από τον εργοδό τη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ε ργαζομένων. Ει δ ικότ ε ρα, σύμφωνα μ ε την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) 4, στην έννοια του ιδιωτικού βίου, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα δημιουργίας και ανάπτυξης σχ έ σ ε ων μ ε άλλους ανθρώπους, άρα και σχέσεων που αναπτύσσονται Στον επαγγελματικό χώρο. Ως εκ τούτου, η προστασία της ιδιωτικής ζω ής δεν εξα ιρ ε ί την ε παγγ ελ ματική ζωή των ατόμων, ούτε π ε ριορίζε ται στην ζω ή εν τό ς της κατοικίας 5. Στην απόφαση Nie metz κατά της Γ ε ρμανίας (της ), το ΕΔΔΑ έκ ριν ε ότι η ιδιωτικότητα δεν υπάρχει μόνο στην οικία του ατόμου και την οικογενειακή και προσωπική του ζωή αλλά υπάρχε ι και στον ε ργασιακό χώρο και η προστασία της π ε ριλαμβάνει και τις επα γγ ελ ματικές σχέσεις. ' Εκρινε επ ίσης ότι το «γραφ ε ίο» εξομοιώνεται μ ε τον τόπο κατοικίας, ιδίως όταν χρησιμεύει για την ανάπτυξη ιδιωτικών σχέσεων ε πομ ένως προστατεύετα ι ως «κατοικία» υπό την έννο ια του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ 6. Εξαιρ ετικ ής σημασίας στις πρώτ ε ς προσπάθ ε ι ες για προστασία στοιχ ε ίων προσωπικού χαρακτήρα υπήρξε και η απόφαση 2450 τη ς από 19/12/1968 Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που αναφέρεται στα προβλήματα που ανακύπτουν μ ε τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη ραγδαία ανάπτυξη της ε πιστήμης και της τεχνολογίας. Λίγο αργότερα σημαντικός αριθμός κρατών ανάμεσα στα οποία η Σουηδία, η Δανία, η Γ ε ρμανία, το ομόσπονδο κρατίδιο τη ς Έσσης, το Λουξεμβούργο προχώρησαν μετά το 1978 στη θέσπιση νομοθετημάτων, τα οποία διακρίνοντα ι από τη δυσπιστία του νομοθέτη απέναντι σε κάθε μορφή ς ηλ εκτρονικ ή ε π εξε ργασία προσωπικών δεδομένων. Τ έλος τ ο Συμβούλιο τ η ς Ευρώπης υπογράφοντα ς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση τ ης 28/1/1981 «για την προσατσία των ατόμων από την αυτόματη ε π εξε ργασία προσωπικών πληροφοριών», γνωστή και 4 ΕΔΔΑ Kla ss κ.λ π. κατά Γ ε ρμ αν ία ς, απόφαση τη ς , Niemietz κατά Γε ρμα ν ίας, απόφαση Βλ. Θ ε οδόση, Βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδο μ ένων των ε ργα ζομένων, Δίκαιο Επ ι χε ιρήσ ε ων και Εταιρ ειών 6/2006, σελ. 595, ο οποί~ς αναφ έ ρ ε. ι και τις α.ποφάσεις Lusting- Prean/Beckett και S mi t h - G r a dγ κατά Ηνωμ έν ου Βασιλείου ( ), που αφορου.σαν απολ~σεις αξατιας π ληροφοριών που συν έλεξαν οι Βρετανικές έ νοπλ ες δ υνάμ εις ( ε ργοδότης), σχ ε.τικα μ ε τι ς. σεξουαλ~κες προτιμησ ε ις των σ υγκ εκ ριμένων ε ργαζομ έ νων. Σ τις υ ποθέσε ις αυτ ές το Ε ΔΔΑ διαπίστωσ ε ότι ~πηρξε παραβιαση του αρθρου 8 τ η ς ΕΔΔΑ. Ομοίως, απόφαση Beck κ.λπ. κατά Η νωμ έ νου Βασιλε ίου τ η ς ΔΣΑ, Η προ σασία των δ ικαιωμ ά των του ανθρώπου στ η ν Ευρώπη, σελ

8 ως σύμβασ η 108, θέτει τις γενικές κατευθύνσε ι ς για την προστασία των προσωπ ι κών στοιχε ίων κάθ ε φυσικού προσώπου από την α υθ αίρετη επεξεργασία τους Η Οδηγία 95/46/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της z4η ς Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Πριν την υιοθέτησ η της Οδ ηγ ίας 95/46/ΕΚ, η ύπαρξη σε ορισμ ένες χώρες της Ε.Ε δ ι αφορετικών συστ ημάτων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η ανυπαρξία οποιασδήποτε σχετικής προστασίας στις υπόλοιπ ες δημιουργούσε ε μπόδ ι α στ η λειτουργία της κο ινής αγοράς των μ ελών της Ε.Ε. Για τον λόγο αυτό, και αφού απέτυχαν ο ι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να π είσει τα κράτη - μέλη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σ ύμβαση 108/ του Συ μβουλίου της Ευρώπ η ς για τ η ν προστασία του ατόμου από τη ν αυτοματοποιη μ έ νη επεξερ γασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κο ινοβούλιο και Συμβούλιο της Ε.Ε. η Οδ ηγ ία 95/46/ΕΚ «τη ς 24η ς Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναν τι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τη ν ελεύθερ η κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Στόχος της Οδηγίας ήτ αν επομένως η εναρ μόνιση των εθν ικών νομοθεσιών στον τομ έα τ η ς προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπήρχαν στα κράτη μ έ λη και να εξαλε ιφθούν έτσι τα εμπόδια στην κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Οδηγία θεσπίζε ι ένα πολύπλευρο πλέγμα διατάξεων για την προστασία των προσωπ ικών δεδομένων. Ειδικότερα, θέτ ε ι τις γ εν ι κές προϋποθέσεις της θε μιτή ς και σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ορίζοντας τις αρχές που πρέπει να τηρούνται ως προς την ποιότητα των δεδομένων ( άρθρο 6) καθώς κα ι τις βασικές π ρ οϋποθέσεις ( άρθρο 7 ) υπό τι ς οποίες είναι ε πιτρ επτ ή η επεξεργασία των προσωπ ι κών πληροφοριών. Π ερα ιτ έρω μ ε το άρθρο 8 της Οδ ηγ ίας απαγορεύετα ι η επεξε ργασία των ε υαίσθητων δεδομένων, τα οποία μόνο κατ' εξαίρεσ η μπορούν να αποτελέσουν αντικεί μ ενο ε π εξερ γασίας και μ όνο σε ορ ισμένες αυστηρά καθορισμένες περιπτώσ ε ι ς μ ε ταξύ των οποίων και όταν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωσ η των υποχρεώσεων και των ε ιδικών δικα ιωμάτων του υπεύθυνου της επεξεργασίας στον τομέα του εργατικού δικαίου, στο βαθμό που το επιτρ έπει η εθν ι κή νομοθεσία, η οποία π αρέχε ι ε παρκείς εγγυήσεις. Μ ε την Οδηγία κατοχυρώνονται επίσης τα δικαιώ μ ατα του υποκειμένου των δεδο μ ένων, και πιο συγκεκριμένα, το δ ικαίωμα ενημέρωσης του για τη συλλογή των προσωπικών του δεδο μ ένων, το δικαίωμα πρόσβασ η ς του στα δεδο μ ένα που τον αφορούν κα ι το δ ικ αίωμα του να προβάλει αντιρρήσεις σε π ερίπτωση αθέμιτης συλλογής κα ι να απαιτεί τ η διόρθωση των στοιχείων, όταν α υτ ά ε ί ναι ανακριβή. Στα άρθρα 16 και 17, η Οδηγία θ έ τει τους κανόνες για τ ο απόρρητο και την ασφάλεια της επεξε ργασίας, ενώ στο άρθρο 22 αναγνωρίζεται η δυνατότητα κάθε πρ οσώπου να προσφύγε ι ενώπιον δικαστηρίου σε περίπτωση παραβιάσεως δ ι καιωμάτων κατοχυρωμένων από την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζεται στη σχετική ε πεξεργασία, προβλέποντας και τις αντίστοιχες κυρώσεις. Στο άρθρο 25, θεσπίζονται οι προϋποθ έσε ις για τ η νόμιμ η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκ τός της Ε.Ε. Ι διαίτερη σημασία έχει ε πίσης και το άρθρο 28, μ ε τ ο οποίο προβλέπεται η σύσταση σε κάθε κράτος μ έλος μίας ή περισσότερων δημόσιων αρχών, οι οποίες εκ τελούν τα καθήκοντα τους μ ε πλήρ η ανεξαρτησ ί α, με αντικεί μ ε νο τον έ λ ε γ χο εφαρ μογή ς στο έδαφός τ ου των 8

9 εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη. Αξίζει επίσης να αναφερθεί το άρθρο 29, με βάση το οποίο δημιουργήθηκε μια ομάδα σε ε υρωπαϊκό επίπεδο μ ε συμβουλευτικό προς την Επιτροπή ρόλο ως προς τα ζ ητήματα που θα προκύψουν από την ε φαρμογή της Οδηγίας, το ε πίπεδο της προστασίας σ ε τρίτες χώρες, την ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης της σχετικής νομοθεσίας και την σύνταξη κωδίκων δεοντολογίας σε Κοινοτικό επίπεδο. Οι διατάξεις της Οδηγίας αυτής είναι θεμελιώδους σημασίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το π ε ριεχόμ ε νό τους δεν ε λήφθη υπόψη μόνο από τα κράτη μ έ λη της ΕΕ για την προσαρμογή της νομοθεσίας του ς στην Οδηγία, αλλά άσκησε ουσιώδη επιρροή κα ι κατά διαμόρφωση του άρθρου 8 του Χάρτ η Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε. Όπως όμως τόνισε το ΔΕΚ, στην υπόθεση Osterreicher Rυndfunk and Others 7, οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ θα πρέπ ε ι, στο βαθμό που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομ έ νων που περιορίζει ατομικές ελευθερίες, ιδίως το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, να ερμ ην ε ύονται υπό το πρίσμα των θεμελιωδών δ ικαιωμάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των γενικών αρχών του δικαίο υ, την τήρηση των οποίων εξα σφαλίζ ε ι το Δικαστήριο Η συμβολή της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της κοινοτικής Οδηγίας 95/46/ΕΚ στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29, που αναφέρθηκε ανωτέρω, έχουν απασχολήσει, αρκετ έ ς φορές, ζ ητήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ε ργαζομένων, για ορισμένα μάλιστα από τα οποία, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που της παρέχει το άρθρο 30 παρ.3 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, έχε ι εκδώσε ι σχετικές συστάσεις. 8 ' Πιο συγκεκριμένα την εκδόθ ηκε η Σύσταση 1 / 2001 σχετικα με τα δεδομένα αξιολό γησης των εργαζομένων, σύμφωνα με την οποία, τα δεδομένα που αφορούν την αξιολόγηση των εργαζομένων, ακόμη και αν η αξιολόγηση αυτή συνοψίζεται μέσω βαθμολογίας ή κατάταξης ή μέσω άλλων κριτηρίων, αποτελούν προστατευμένα προσωπικά δ ε δομένα και ως εκ τούτου 0 εργαζόμενος διατηρεί όλα τα δικαιώματα του, όπως π.χ. η ενημέρωση και πρόσβαση. Προβλημ ατική είναι τα για τα δεδομένα αυτά μόνο η άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης και διόρθωσης, επε ιδή η αξιολόγηση του ε ργαζομένου αποτελεί, τις περισσότερες φορές, έκφραση υποκειμενικής κρίσης του ε ργοδότη 9. πολύ σημαντική είνα ι επίσης η Σύσταση 8/2001 (της ) της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, για την επεξεργασία των δ εδ ομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της ερ γασιακής σχέσης 1 0. Πρόκειται για μια λ ε πτομερή γνωμοδότηση, στην οποία εξε ιδικεύονται οι βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προσαρμόζονται στι ' ' ' 11 Σ Σ' ' ' ς ιδιαιτ ε ροτητες του ε ργασιακου χωρου. τη υσταση αυτη η Ομαδα Εργασία ς του άρθρου 29 επιμένει ιδιαιτέρως στο ότι κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αναφέ~εται στο~ ε ργα ζο μ~νους, οι ε ρ~ο δότες θα, πρέπ ε ι να έχουν πάντα κατά νου τους τις θεμελιωδεις αρχες προστασιας των δεδομ ε νων, και, ιδιως εκε ίνη του σκοπού της επεξερ γασίας, που 7 Απόφαση τη ς 20ης Μαρτίου 2003, ECHR 2003, βλ. ΕΔΚΑ τ όμ ο ς ΜΕ ' σελ. 737 ε π. 8 h ι ιρ: // ec. eu ro pa. e u/j ιι s t ic e/p r ίν a cy/worl< o ιι ρ/ wpd ocs/2001 e 11. h ι rη 9 Ετήσια έκθ ε ση Α Π Δ Π Χ για το έτος 2001, σελ Διαθέσ ιμη στην ιστοσελίδα h tιp://ec.euro p a/ j ιι s t ice/priν a cy/wo rk i 11 gg r oup/wc d ocs/2001 e ιi IΗιη ( σ ε α λ λ ) ' δ. ΥΥ ικη Υ ωσσα και σχε ιο συνοπτικ η παρουσιαση στα ελλ η ν ι κά λ. //..... στην η ε κτρονικ η δ ιε υ θ υν ση http. e c.e urop a. eu/j u s tι ce/ p olιcιe s/pr ι v a cy/doc s/wcdoc s/2001/w p 48el s u ιη.pdf 11 Ετήσια έκθεση Α ΠΔΠ Χ, ό. π., σ ε λ. 96-9

10 υπαγορεύει ό τι τα δεδομένα πρέπ ε ι να συλλέ γ ον τ α ι για καθορισμένους, σαφείς και νό μιμους σκοπούς και η μεταγενέστερη επεξε ργ ασία τους πρέπει να συμβιβάζεται μ ε τους σκοπούς αυτούς. Τονίζ εται επίσης στη Σ ύσταση αυτή η αλληλ ε πίδραση μ εταξύ του ε ργατικού δικαίου και του δικαίου π ε ρί προστασίας δ ε δομ έ νων, μ ε την έ ννοια ότι το δίκαιο περί προστασίας δ ε δομ έ νων δ ε λ ε ιτουργ ε ί απομον ωμένα από το εργατικό δίκαιο και την ερ γατι κ ή πρακτική, τα οποία, μ ε την σειρά τους, δ ε ν λειτουργούν απο μο νωμένα από το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων. Η αλλ ηλεπίδρασ η αυτή ε ίναι αν α γκαία και πολύτιμ η και πρ έ π ε ι να συμβάλλ ε ι στην ανάπτυξη λύσ ε ων, οι οποί ε ς θα ε ξασφαλίζουν την κατάλληλ η προστασία συμφερόντων των ε ργα ζομ έ νων. Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι σύμφωνα μ ε την ως άνω Σύστασ η, οι γενικές αρχ έ ς και προϋποθέσ ε ι ς νόμ ιμη ς ε π εξεργασ ί ας ε φαρμόζονται και στις περιπτώσεις παρακολούθησης και βιντεο ε πιτήρησης των εργαζομένων ' αλλά και επιτήρησης τηλ ε φων ι κής και ηλεκτρονικής τους επικοινωνίας κα ι της ενασχόλ η σής τους μ ε το Διαδίκτυο. Ειδικά για την επε ξ εργασία των προσωπικών δεδο μένων μ έσω βιντεοεπιτήρησης, η Ομάδα ε ργασίας του άρθρου 29 έχει εκδώσει 12 ' δ λ β ' Γν ωμοδότ η σ η 4/2004, η οπο ια ια αμ ανει, στο τελευταίο τμήμα της, προβλέ ψ εις και για τ ην βιντ ε ο ε πιτήρησ η στο π ε ριβάλλον ε ργα σ ίας, οι οπ ο ί ε ς ωστόσο συμπληρώνουν αυτές της Σύστασ η ς 8/2001. Αξίζει επίσης, στο σημείο αυτό, να γίνει μνεία και στο έ γγρ αφο εργασίας (τη ς ) της Ομάδας του άρθρου 29, για τη ν επιτήρηση τω ν ηλ ε κτρονικών επικοινων ιών στον τόπο εργασίας 13, το οποίο συμπλ ηρ ώνει την ανωτέρω Σύστασ η 8/2001. Στο κείμενο αυτό αναφ έ ρονται οι γενικ έ ς αρχές που πρ έ π ει να διέπουν την παρα κολούθ ηση των ηλ εκτ ρονικών ε πι κοινων ιών των ε ργ αζο μ ένων, δ ηλαδή του ηλεκτρονικού ταχυδ ρ ο μ ε ίου κα ι της πλοήγησης στο δ ιαδ ί κτυο, και παρουσιάζονται αναλυ τι κά οι τρόποι ε ναρμονισμένης εφαρ μογή ς της κοινοτικής οδηγίας π ε ρί προσωπικών δεδομ ένων στον τομέα αυτό Οι προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση για έκδοση Οδηγίας ειδικά για το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επ ιτροπ ή, έχοντας ε πισ ημ άνει το γ ε γονός ότι οι δ ιατάξε ις των ανωτ έ ρω Οδηγιών που αναφ έ ρονται στο θ έ μα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της απασχόλ η σης ήταν ελάχ ιστ ες, ενώ οι εσωτε ρικ ές ρυθμίσ ε ι ς των κρατών μελών συχνά ήταν αν τιφ α τι κ έ ς, φάνηκε να ε υνο ε ί την υιοθέτηση μια ε ιδικής Οδηγίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη κα ι τι ς ι δ ι αιτε ρ ότητες που παρουσιάζουν οι εργασ ι ακές σχέσε ι ς. Έτσι, στα πλαίσια της προβλ ε πόμ ε ν η ς στο άρθρο 138 παρ. 2 της Συ νθεκ, διαδ ι κασίες, η Επιτροπή ξεκίν ησ ε το 2001 ένα πρώτο στάδιο διαβουλεύσεων μ ε τους κοινω νι κούς ε τ αίρους 14. Το γενικό ε ρ ώτημα που τέθηκε ήταν ε άν οι γενικές ρυθμίσεις της Οδηγίας 95/46/ ΕΚ καλύπτο υ ν επαρκώς τα ζητ ήμ ατα που ανακ ύπτουν από την ε π ε ξ ε ργασία προσωπικών δεδο μ ένων στον ειδικότερο χώρο ερ γ ασ ιακών σχέσεων ή αν αντίθετα θα έ πρ επε να υπάρξει μια κοινοτική πρωτοβουλία για το θέμα αυτό και σ ε καταφατική περίπτωση ποια μορφή θα έπρεπε ν α πάρε ι α υτή t tρ : // ec.e uropί1. e u/ j ιιsti ce/ pol i cies/p r i ν<κy/docs/wcdocs/2004/wp89 el.pdf. Τη ς γνωμοδότηση ς auτής ε ίχε προηγηθ ε ί σ χε τι κό έ γγρ α φ ο ε ργασίας του 2002 ( ) σ ε hιtp : //ec.e uropa. e u/j u s ti ce/ p o li c i es/ pri νacγ/ d oc s/wp d ocs/ /wp6 7 _el.pdf 13 ht t p ://ec.e uro p a.eu/ju s t ice/ pri vacγ/w o rkin gg roup /w pdo cs/2 00 2_e n. h tm 14 Β λ. E ur o ρ ea n Commission, Communication from the Commission, First stage consultion of social partners on the ρrot ec ti o n of worke rs' pe rson al data, σ ε ιστο σ ε λίδα httρ :// Europa.eu.int 10

11 Οι κοινωνικοί ετα ίροι που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις, καίτοι αναγνώρισαν τη σημασία του σχετικού ζητήματος, διχάστηκαν, ευνοώντας δ ιαφορετικές ρυθμίσε ις. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των ε ργαζομένων υποστήριξαν την υιοθέτηση μια ε ιδικής Οδηγίας για τις εργασιακές σχέσεις θεωρώντας τις γ εν ι κές διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ αλλά και τις υφιστάμενες σχετικές εθν ικ ές διατάξεις α ν ε πα ρκ ε ίς. Αντίθετα, οι ε ργοδοτικές οργανώσ ε ις έκ ριναν επαρκε ίς τις προβλ έ ψ ε ις της ανωτέρω Οδηγίας και ως εκ τούτου μη αναγκαία την ύπαρξη ε ιδικής ρύθμισης επί του θέματος σε επίπεδο Ε.Ε. Κατά το δεύτερο στάδιο διαβουλεύσεων, το οποίο ολοκληρώθηκ ε στις αρχές του 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστήριξ ε την άποψη ότι ήταν απαραίτητη η ρύθμισ η του θ έ ματος σε κοινοτικό ε πίπ εδο, επικαλούμ ενη την ανάγκη για ασφάλεια δικαίου και ομοιόμορφη και ε νιαία εφα ρμογή στα κράτη μέλη των σχ ε τικών κανόνων. Η Επιτροπή έλαβε ι δίως υπόψη τις ε ιδικ ές συνθήκες που επ ικρατούν στις εργασιακές σχέσεις, κυρίως το στοιχείο της εξάρτησ η ς, αλλά και τις σημαντικές αλλαγές που ε πιφ έ ρει η ραγδαία ανάπτυξ η των σύγχρονων τεχνολο γιώ ν και των εφαρμογών τους στον χώρο εργασίας και δ ιατύπωσε μάλιστα ορισμ έ ν ες βασικ ές αρχές που θα πρ έπει να διέπουν τις μελλοντικές ρυθμίσεις 15. Τόνισ ε δε ιδιαίτερα ότι η συγκατάθεση των ε ργα ζομένων δεν θα πρ έ πει, από μ όνη της, να συνιστά επαρκή νομιμοποιητικό λόγο για την ε π εξε ργασία των προσωπικών τους δεδομένων, ότι η συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών θα πρ έ πει να γίν ε ται καταρχήν από τον ίδιο τον ε ργα ζόμενο ενώ κατά τη διαδικασία πρόσληψης δε θα πρ έ πει να συλλέγονται ε υαίσθητα δεδο μένα παρά μόνο στο τελ ε υταίο πριν την πρόσληψη στάδιο και αφού έχε ι προ επιλεγεί ο εργαζόμενος. Δυστυχώς όμως, η προσπάθεια αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ξεπέρασε το δεύτερο στάδιο των διαβουλ ε ύσεων, καθώς οι προτάσεις της δεν έγ ιναν αποδεκτές από τους κοινωνικούς ε ταίρους, ιδίω ς από τις ενώσε ις των εργοδοτών. Οπως αποδ ε ίχθηκε, η έ κδοση μια ειδικής Οδηγίας εξε ιδικ ευ μένης στο θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομ έ νων στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεω ν αποτελεί μια ε ξαιρ ε τικά δύσκολη υπόθ εσ η Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 16 Με τις διατάξεις της κοινοτικής αυτής Οδηγίας καταργήθηκε η Οδηγία 97 /66/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Δ εκε μβρίου 1997 «π ε ρί ε π εξε ργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της προστασίας της ιδιωτική ς ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα» 17, η οποία απέδωσε τις αρχές που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ μ ε τη μορφή συγκεκριμένων κανόνων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, καθώς κρίθηκε ότι ήταν ε πιβ ε βλημένο να προσαρμοσθεί αυτή στις εξελίξεις των αγορών και της τεχνολογίας των υπηρ εσ ιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμ ένου να παρέχεται το ίδιο ε πίπεδο προστ ασ ία ς των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σε όλους τους χρήστες υπηρεσιών ε πι κο ινωνιών διαθέσιμων στο κοινό, ανεξάρτητα από τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες Βλ. Second stage consultion of socia l partners on the protection of workers' personal data, Europa.eu.int 16 Ε.Ε. L. 201 SE L. 37 ε π. Ενσωματώθηκε στο ελλ ηνι κ ό δίκαιο με τον. 3471/ Η οδη γ ία αυτή ε ίχε ενσω μ ατωθεί στο ελλ ηνικό δίκαιο μ ε τον. 2774/ Προίμιο Οδηγίας 2002/59/ΕΚ, αριθμ. 4 11

12 Την ανάγκ η επομένως αυτή για την αντιμετώπιση των ειδ ι κώ ν ζ ητημ άτων που δημιουργούντα ι αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες στα δημόσια δίκτ υ α ε πι κοινωνίας, κάλυψε η συγκεκριμένη Οδηγία, η οποία εξειδίκε υσ ε και συμπλήρωσε τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, στον τομέα των ηλ εκτρονικών ε πι κοινων ιών. Ε ι δικό τ ε ρα, μ ε την Οδηγία /58/ΕΚ ρυθμίζεται το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων από την επεξεργασία που πραγματοποι ε ίται στα πλ αίσια της παροχής δ ιαθ έσιμων στο κοινό υπηρ εσ ιώ ν ε πικοινωνιών σε δ ημόσια δίκτυα ηλ εκτρο νι κ ή ς ε πικοινωνίας (άρθρο 3), ενώ η Οδηγία 95/4 6/ΕΚ εξακολο υθ εί να εφα ρμό ζεται σε κάθε ζήτη μ α σχετικό με την παροχή υπηρ εσ ιών ηλεκτρονικών επικο ιν ωνιών πο υ δε ν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Ακολούθησε η Οδηγία 2006 / 24/ΕΚ για τη δ ι ακ ράτηση των δ ε δομ έ νων που δημιουργούνται ή ε π εξεργάζοντ αι κατά την πα ρο χ ή δημοσίως διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η οποία τροποποίησε την 2002/58 και καλύπ τ ε ι κα ι το Διαδίκτυο για φωνή και δεδο μ ένα Ο Κανονισμός 45/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών19, Ο Κανονισμός 45/2001/ΕΚ θ ε σπίστηκε σε εκ τ έ λεσ η των διατάξεων του άρθ ρου 286 Σ υνθεκ, μ ε το οποίο προβλέπετα ι τόσο η εφαρμο γή των κο ινοτικ ών κανόνω ν για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στ η λειτουργία των οργάνων και των οργανισμών της Κοινότητας όσο και η ίδρυση ανεξάρτ η του οργάνου με αποστολή το θ ε σμικό έ λεγχο τήρησης από α υτά των σχετικών διατάξεων. Οι δια τ άξεις του Κανονισμού α υτ ού καταρτίσθη καν με πρότυπο την Οδηγία 95/46/ΕΚ υιοθετώντας ό μ ως, σε ορισμένα σημεία, πιο λεπτομερ ε ίς διαπιστώσεις. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι με τον Κανονισμό καθιερώθ η καν δύο μορφ ές ανεξάρτητου θεσμικού ελέγχου παρακολούθησης της εφαρμογή ς των διατάξεών του, ένας κεντρικός κα ι έ νας αποκεντρωμένος 20. Όργανο του κεντρικού ελέγχου είναι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 41), ο οποίος έχε ι ε λεγκτικές, συμβουλευτικές, αλλά και αποφασιστικές αρμοδιότητες, ενώ ο αποκεντρωμένος έ λ ε γ χος ασκείται από τον Υπεύθ υν ο Προστ ασίας των Δεδομένων (άρθρο 240 ), δηλαδή από ένα τουλάχιστον πρόσωπο που διο ρίζε ι κάθε όργανο κα ι οργανισμός της Κοινότητας, ως υπεύθυνος για την προστασία δεδ ομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Υπεύθυνος Προστασ ίας Δ εδο μ έ νων, ο οποίος είναι ανεξά ρτητος, με την έννοια ότι δεν μπορ εί να λαμβάνει ε ντολές κατά τ ην εκ τ έ λεση των καθ η κόντων του, φροντίζει για τ ην διασφάλισ η της εσωτερικής εφα ρμογής του Κανονισμού καθώς και για την εν ημ έρωση του υπεύθυνου ε π εξερ γ ασίας αλλά και των υποκειμ ε νικών των δεδομένων σχετικά μ ε τα δ ικαιώ ματα και τις υποχρ εώσε ι ς τους, τηρεί μητρώο επεξεργασιών και συνεργάζεται με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 19 Επίσημη Εφημ ε ρίδα αριθμ. ι της , σελ Βλ. Σωτηρόπουλο Β., Η συνταγμ ατική προστασία των προσωπικών δ ε δομένων, 2006, σελ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 16 Ιουνίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.7.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 178/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου Σχολή Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής : Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Περίοδος Δεκέμβριος 2004 Ιούνιος 2005 Αναγκαστική Εργασία Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237 31 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 82 10 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4070 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 178 1 Αυγούστου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3601 Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδα πούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική European Criminal Policy Initiative* Προοίμιο Οι υπογράφοντες καθηγητές του ποινικού δικαίου δέκα ευρωπαϊκών χωρών δίνουν στη δημοσιότητα με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δ. ΒΙΤΕΤΖΑΚΗ Α.Μ. 1340200700520 ΑΘΗΝΑ 2009 Η ελεύθερη διακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 26 9 Φεβρουαρίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3528 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 2015.

Διαβάστε περισσότερα