l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σούρτης Κώστας! 1: :C0HKH ; ι, ΑΜ: l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣ Ι Α ΣΤΟ Δ Ι ΕΘΝΕΣ ΚΑ Ι ΕΥΡΩ Π ΑΪΚ Ο ΕΠ Ι ΠΕΔΟ Η Οδηγία 95/46/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24'" Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων ένα ντι της επεξερ γασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Η συμβολή της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της κοινοτικής Οδηγίας 95/46/ΕΚ στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των ερ γα ζομένων Οι προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για έκδοση Οδηγίας ειδικά για το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των ερ γασιακών σχέσεων Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12'" Ιουλί ο υ 2002 σχετικά με τη ν επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιω τικής ζω ής στον τομέα των ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Ο Κανονισμός 45/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18"' Δ εκεμβρίο υ 2000 σχετικά μ ε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ γασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς τη ς Κοινότητας και την ελε ύθερ η κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Π ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣ ΜΙ ΚΟ Π ΛΑ Ι ΣΙΟ Το Σύνταγμα Άρθρο 2 παρ Άρθρο 5 παρ Άρθρο 9 π αρ Άρθρο 19 παρ Άρθρο 9Α Ο Αστικός Κώδικας Ο Π οιν ικ ός Κώδικας Νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( ΦΕΚ Α' 50/ ) Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομέvωv Πρ οσωπικο ύ Χαρακτήρα Η Οδ η γία 115/2001 για τηv προστασία τωv προσωπικών δεδο μέ vωv στο πεδίο τωv εργασιακώv σχέσεωv Οδηγία 1122/2000 για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασ η ς ΟΝ. 3144/2003 γ ια την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία της ερ γασίας ΟΝ. 3471/2006 για την προστασ ί α δεδομένων προσωπ ι κού χαρακτήρα και της ιδ ιωτική ς ζω ής στον τομέα των ηλ εκ τρονικών επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ Δ Ι ΚΑ Ι ΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. ΓΕΝΙ Κ Ε Σ Π Α Ρ ΑΤΗ ΡΗΣ ΕΙΣ

3 1.1. Το δ ι καίωμα στην προσω πι κότητα Το δι καίωμα προστασίας ιδιωτικού βίου Το Δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομ έ νων Τ Α Δ Ι ΚΑ ΙΩΜ ΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔ ΟΤΗ Το Δι ευθυντικό Δι καίωμα του εργοδότη ΣΤΑΘΜΙΣ Η ΤΩΝ ΣΥ Γ Κ ΡΟΥΟ ΜΕΝΩΝ Δ Ι ΚΑ Ι ΩΜ ΑΤΩ Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ ΕΝ Ι ΚΕ Σ Α Ρ Χ Ε Σ ΕΠΕΞΕΡΓΑ ΣΙ Α Σ Η Αρχή της νόμιμης και θε μιτή ς επεξεργασίας Η Αρχή του σκοπού Η Αρχή της αναλογικότητας Αρχή της ακρίβειας και της χρονικά πεπερασμένης διατήρηση ς των δε δομένων... 3 ο 1.5. Η Αρχή της υπευθυνότητας Π ΡΟ Υ ΠΟΘΕ Σ ΕΙΣ ΝΟΜΙΜΗ Σ ΕΠΕΞΕΡ ΓΑ Σ Ι Α Σ Η προηγούμενη ε νημ έρωση του εργαζομ έ νου Η συγκατάθεση το υ εργα ζόμενου Γνωστοποίηση της επεξεργασίας. Απαλλαγή από σχε τική υποχρ έωση όταν η επεξεργασία γίνεται στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜ Ι ΚΑ Δ Ι ΚΑ Ι Ω Μ Α ΤΑ Το δικαίωμα πρόσβασης Το δικαίωμα αντίρρησης Το δικαίωμα πρ ο σωρινή ς δικαστικής προστασία ς Τα δι καιώματα ε κ της προσβολής της προσωπικότητας Σ ΥΛΛ ΟΓΙ ΚΑ Δ Ι ΚΑ Ι ΩΜΑ ΤΑ Ρύθμιση μ ε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Κανονισμ ό Εργασίας και Συναπόφαση Εργοδότη - Συμ6ούλιου Εργα ζομ έ νων Δικαίωμα πληροφόρησης Δικαίωμα απεργία ς ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Π ΡΟΣΤΑΣ Ι Α Τ Ω Ν Ε ΡΓΑΖΟ ΜΕΝ Ω Ν ΑΠΟ Τ ΗΝ ΕΠ ΕΞΕΡΓΑΣ Ι Α ΠΡΟΣΩ ΠΙ ΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕ Ν Ω Ν ΚΑΤΑ ΤΗ Δ Ι ΑΔ Ι ΚΑΣ Ι Α ΤΗ Σ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ Σ Π ΡΟ ΣΤΑ ΣΙ Α ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ Ν Α Π Ο ΤΗΝ ΕΠ Ε Ξ ΕΡΓΑΣ Ι Α ΤΩΝ ΠΡ ΟΣΩ ΠΙ ΚΩ Ν ΤΟΥΣ Δ Ε ΔΟΜΕΝΩ Ν ΚΑΤΑ Τ Η Λ ΕΙΤΟΥ ΡΓΙ Α ΤΗΣ ΕΡΓΑΣ Ι ΑΚ Η Σ ΣΧ Ε ΣΗΣ Προστασία των εργαζομ έ νων από τη χρήση συστημάτων ελ έ γχου και παρακολούθησης Χ ρ ή σ η κλ εισ τών κυκ λ ωμ άτω ν παρ ακολούθ η σ η ς, η χοσκόπη σ η ς κ αι β ιντεοσκόπη σ η ς

4 Χρήσ η βιομετρικών μεθόδων Έλεγχος των η λεκτρονικών ε πι κο ινων ι ών των ε ργ αζο μ ένων Π α ρ α κ ολούθ η σ η τηλεφων ημ άτων κα ι ηλεκτρονικο ύ ταχυδρομε ί ο υ Επιτήρ η ση χρ ή σ η ς του διαδικτύου Προστασία από την επεξεργασία ε υαίσθητων δεδομ έ νων των εργα ζομ έ νων Δεδομένα π ου αφο ρ ο ύ ν στ η ν υγ εία Γ ενετικά Δεδομένα... Συ μ με τοχ ή σε συνδικαλιστ ι κές ορ γ ανώσε ι ς Δια6ί6αση δε δομέ νων τω ν εργα ζομ έ νων σε τρ ί του ς Π ΡΟ ΣΤΑΣ Ι Α Δ ΕΔΟΜ ΕΝ Ω Ν Π ΡΟΣΩ Π Ι ΚΟΥ ΧΑΡΑΚ ΤΗΡ Α ΜΕΤΑ ΤΗ Λ Υ Σ Η Τ Η Σ ΕΡΓΑΣ Ι ΑΚ Η Σ ΣΧ Ε Σ Η Σ ΣΥΜΠΕΡΑ Σ ΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝ Ι Κ Η Μ Ε Λ ΕΤΕΣ - Λ Ο ΙΠ Α ΚΕ Ι ΜΕΝ Α Ν Ο ΜΟ Θ ΕΤΙΚ Α ΚΕ Ι ΜΕΝ Α

5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠ Άρειος Π άγος ΑΠΔΠΧ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αρμ. Αρμενόπουλος Αρχή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Βλ. Βλέπετε ΔΕΕ Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών ΔΕΚ Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΔΕΝ Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας ΔιΜΜΕ Δίκαιο Μ έσεων Μα ζικ ής Επικοινωνίας ΔΟΕ Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ΔτΑ Δικαιώματα του Ανθρώπου ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ Επίσημη Εφημ ε ρίδα ΕΕργΔ ΕΔΔΑ ΕΣΔΑ ΦΕΚ 0.0.Σ.Α ό.π Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης όπου παραπάνω παρ. παράγραφος ΣΣΕ Συλλογική Σύ μβαση Εργασίας ΣτΕ Συμβούλιο της Επικρατείας ΣυνΘΕΕ Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣυνΘΕΚ Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΤοΣ Το Σύνταγμα 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Το ζήτημα της προστασίας του ατόμου από την επ ε ξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καίτοι δ ε ν ε ίναι νέο, παραμ έ ν ε ι διαρκώς επίκαιρο, τόσο στη χώρα μας όσο και σ ε διε θν έ ς ε πίπ ε δο, προκαλώντας έ ντονο επιστημονικό αλλά κα ι κοινωνικό ενδιαφέρον. Η εισαγωγή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσ ε ις, η οποία συνέβαλε, ως ένα βαθμό, στην ορθολογικότερη οργάνωση της παραγωγής και συνακόλουθα στην ε νίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, ε ίχε άμ ε σο αντίκτυπο και στις εργασιακές σχέσεις. Ειδικότερα, μ ε την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας όχι μόνο μεταβλήθηκε ριζικά ο τρόπος παροχής της εργασίας, αλλά παράλληλα, τέθηκαν στη διάθ ε ση του ε ργοδότη τ ε χνικά μ έ σα που του παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου των ε ργαζομένων, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε εύλογα να γίνεται λόγος για μια σοβαρή ανατροπή της ισορροπίας στις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων. 1 Οι δυνατότητες επέμβασης στην ιδιωτική ζωή και στα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, μέσω των συνεχώς εξελισσόμ ε νων νέων τεχνολογιών, που χρησιμοποιούνται άλλωστ ε ευρύτατα από τις κάθε είδους επιχειρήσεις, είναι σήμερα πολλαπλάσιες σε σχέση μ ε το παρελθόν, ενώ οι κίνδυνοι που αναφύονται για τις ατομικές ελευθερίες από τη χρήση της πληροφορικής είναι ασύγκριτα μεγαλύτεροι και πιο σοβαροί από εκ ε ίνους που συν ε πάγεται η χρησιμοποίηση των παραδοσιακών ατομικών φακέλωv2, δεδομένου ότι είνα ι πλέον δυνατή, όχι μόνο η συσσώρευση άπειρου αριθμού πληροφοριών κα ι η άμεσ η προσπέλαση σε αυτές αλλά και η ανασύνθεση τους, μέσω συσχετισμού τους με άλλα στοιχεία, η δημιουργία δηλαδή ουσιαστικά νέας πληροφορίας '. Στη χώρα μας, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο ατομικό δικαίωμα, ενώ και σε επίπεδο κοινής νομοθεσίας, ο νόμος 2472/1997, ο οποίος καταλαμβάνει και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, θέτει το πλαίσιο και τις εγγυήσεις, υπό τις οποίες καθίσταται νόμιμη η επεξεργασία τους. 1 Βλ. Μήτρου Λ., Η προστασία τωv προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των εργασιακών σχ έ σεων σε σειρά Δίκαιο και Κοινωνία στον 21 αιώνα, ε κδό σε ις Σ άκκοuλα, Α θήνα - Θ ε σσαλονίκη 2002, σ ε λ.23 2 Βλ. Παπαδημητρίου Κ., Πληροφορική, Εργασία, Εργατικό Δί κ αιο, 1987, σελ Βλ. Άvθιμου κ., Το δικαίωμα πληροφοριακού αυτοκαθορισμού του ατόμου ως έ κφανση του δικαιώματος ε πί τη ς προσωπικότητας, ΚριτΕ 1998, ο ε λ βιβλιοθ~ικι1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ' Θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων,, προσωπικου χαρακτηρα 1. Προστασία στο διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο Τα πρώτα ίχνη της ανάγκης προστασίας των δεδο μένων προσωπικού χαρακτήρα εν τοπίζονται στη Σύμβαση της Ρώμη ς της 4 ης Νο ε μβρίου 1950 για την προστασία των ανθρωπίνων δικα ιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθε ριών, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 κα ι αποτελεί έκτοτε 1 αναπόσπαστο μ έ ρος του εσωτερ ι κο ύ ελληνικού δικαίου μ ε υπερνομοθ ετική ισχύ (άρθρο 28 παρ. του Συντάγματος). Σύμφωνα μ άλ ιστα μ ε το άρθρο 8 της παραπ άνω σύμβασης (ΕΣΔΑ) κάθε πρόσωπο έχε ι δ ικαίω μα να γίν ετα ι σ ε βαστή η ι δ ιωτική και οικογενειακή του ζωή, η κατο ι κία και η αλλ ηλογραφία του, δηλαδή μορφές των προσωπικών δεδομένων. Ο σεβασμός δε της ιδιωτικής ζωής, αφορά και στην συλλογή και την επεξεργασία από τον εργοδό τη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ε ργαζομένων. Ει δ ικότ ε ρα, σύμφωνα μ ε την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) 4, στην έννοια του ιδιωτικού βίου, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα δημιουργίας και ανάπτυξης σχ έ σ ε ων μ ε άλλους ανθρώπους, άρα και σχέσεων που αναπτύσσονται Στον επαγγελματικό χώρο. Ως εκ τούτου, η προστασία της ιδιωτικής ζω ής δεν εξα ιρ ε ί την ε παγγ ελ ματική ζωή των ατόμων, ούτε π ε ριορίζε ται στην ζω ή εν τό ς της κατοικίας 5. Στην απόφαση Nie metz κατά της Γ ε ρμανίας (της ), το ΕΔΔΑ έκ ριν ε ότι η ιδιωτικότητα δεν υπάρχει μόνο στην οικία του ατόμου και την οικογενειακή και προσωπική του ζωή αλλά υπάρχε ι και στον ε ργασιακό χώρο και η προστασία της π ε ριλαμβάνει και τις επα γγ ελ ματικές σχέσεις. ' Εκρινε επ ίσης ότι το «γραφ ε ίο» εξομοιώνεται μ ε τον τόπο κατοικίας, ιδίως όταν χρησιμεύει για την ανάπτυξη ιδιωτικών σχέσεων ε πομ ένως προστατεύετα ι ως «κατοικία» υπό την έννο ια του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ 6. Εξαιρ ετικ ής σημασίας στις πρώτ ε ς προσπάθ ε ι ες για προστασία στοιχ ε ίων προσωπικού χαρακτήρα υπήρξε και η απόφαση 2450 τη ς από 19/12/1968 Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που αναφέρεται στα προβλήματα που ανακύπτουν μ ε τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη ραγδαία ανάπτυξη της ε πιστήμης και της τεχνολογίας. Λίγο αργότερα σημαντικός αριθμός κρατών ανάμεσα στα οποία η Σουηδία, η Δανία, η Γ ε ρμανία, το ομόσπονδο κρατίδιο τη ς Έσσης, το Λουξεμβούργο προχώρησαν μετά το 1978 στη θέσπιση νομοθετημάτων, τα οποία διακρίνοντα ι από τη δυσπιστία του νομοθέτη απέναντι σε κάθε μορφή ς ηλ εκτρονικ ή ε π εξε ργασία προσωπικών δεδομένων. Τ έλος τ ο Συμβούλιο τ η ς Ευρώπης υπογράφοντα ς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση τ ης 28/1/1981 «για την προσατσία των ατόμων από την αυτόματη ε π εξε ργασία προσωπικών πληροφοριών», γνωστή και 4 ΕΔΔΑ Kla ss κ.λ π. κατά Γ ε ρμ αν ία ς, απόφαση τη ς , Niemietz κατά Γε ρμα ν ίας, απόφαση Βλ. Θ ε οδόση, Βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδο μ ένων των ε ργα ζομένων, Δίκαιο Επ ι χε ιρήσ ε ων και Εταιρ ειών 6/2006, σελ. 595, ο οποί~ς αναφ έ ρ ε. ι και τις α.ποφάσεις Lusting- Prean/Beckett και S mi t h - G r a dγ κατά Ηνωμ έν ου Βασιλείου ( ), που αφορου.σαν απολ~σεις αξατιας π ληροφοριών που συν έλεξαν οι Βρετανικές έ νοπλ ες δ υνάμ εις ( ε ργοδότης), σχ ε.τικα μ ε τι ς. σεξουαλ~κες προτιμησ ε ις των σ υγκ εκ ριμένων ε ργαζομ έ νων. Σ τις υ ποθέσε ις αυτ ές το Ε ΔΔΑ διαπίστωσ ε ότι ~πηρξε παραβιαση του αρθρου 8 τ η ς ΕΔΔΑ. Ομοίως, απόφαση Beck κ.λπ. κατά Η νωμ έ νου Βασιλε ίου τ η ς ΔΣΑ, Η προ σασία των δ ικαιωμ ά των του ανθρώπου στ η ν Ευρώπη, σελ

8 ως σύμβασ η 108, θέτει τις γενικές κατευθύνσε ι ς για την προστασία των προσωπ ι κών στοιχε ίων κάθ ε φυσικού προσώπου από την α υθ αίρετη επεξεργασία τους Η Οδηγία 95/46/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της z4η ς Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Πριν την υιοθέτησ η της Οδ ηγ ίας 95/46/ΕΚ, η ύπαρξη σε ορισμ ένες χώρες της Ε.Ε δ ι αφορετικών συστ ημάτων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η ανυπαρξία οποιασδήποτε σχετικής προστασίας στις υπόλοιπ ες δημιουργούσε ε μπόδ ι α στ η λειτουργία της κο ινής αγοράς των μ ελών της Ε.Ε. Για τον λόγο αυτό, και αφού απέτυχαν ο ι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να π είσει τα κράτη - μέλη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σ ύμβαση 108/ του Συ μβουλίου της Ευρώπ η ς για τ η ν προστασία του ατόμου από τη ν αυτοματοποιη μ έ νη επεξερ γασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κο ινοβούλιο και Συμβούλιο της Ε.Ε. η Οδ ηγ ία 95/46/ΕΚ «τη ς 24η ς Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναν τι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τη ν ελεύθερ η κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Στόχος της Οδηγίας ήτ αν επομένως η εναρ μόνιση των εθν ικών νομοθεσιών στον τομ έα τ η ς προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπήρχαν στα κράτη μ έ λη και να εξαλε ιφθούν έτσι τα εμπόδια στην κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Οδηγία θεσπίζε ι ένα πολύπλευρο πλέγμα διατάξεων για την προστασία των προσωπ ικών δεδομένων. Ειδικότερα, θέτ ε ι τις γ εν ι κές προϋποθέσεις της θε μιτή ς και σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ορίζοντας τις αρχές που πρέπει να τηρούνται ως προς την ποιότητα των δεδομένων ( άρθρο 6) καθώς κα ι τις βασικές π ρ οϋποθέσεις ( άρθρο 7 ) υπό τι ς οποίες είναι ε πιτρ επτ ή η επεξεργασία των προσωπ ι κών πληροφοριών. Π ερα ιτ έρω μ ε το άρθρο 8 της Οδ ηγ ίας απαγορεύετα ι η επεξε ργασία των ε υαίσθητων δεδομένων, τα οποία μόνο κατ' εξαίρεσ η μπορούν να αποτελέσουν αντικεί μ ενο ε π εξερ γασίας και μ όνο σε ορ ισμένες αυστηρά καθορισμένες περιπτώσ ε ι ς μ ε ταξύ των οποίων και όταν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωσ η των υποχρεώσεων και των ε ιδικών δικα ιωμάτων του υπεύθυνου της επεξεργασίας στον τομέα του εργατικού δικαίου, στο βαθμό που το επιτρ έπει η εθν ι κή νομοθεσία, η οποία π αρέχε ι ε παρκείς εγγυήσεις. Μ ε την Οδηγία κατοχυρώνονται επίσης τα δικαιώ μ ατα του υποκειμένου των δεδο μ ένων, και πιο συγκεκριμένα, το δ ικαίωμα ενημέρωσης του για τη συλλογή των προσωπικών του δεδο μ ένων, το δικαίωμα πρόσβασ η ς του στα δεδο μ ένα που τον αφορούν κα ι το δ ικ αίωμα του να προβάλει αντιρρήσεις σε π ερίπτωση αθέμιτης συλλογής κα ι να απαιτεί τ η διόρθωση των στοιχείων, όταν α υτ ά ε ί ναι ανακριβή. Στα άρθρα 16 και 17, η Οδηγία θ έ τει τους κανόνες για τ ο απόρρητο και την ασφάλεια της επεξε ργασίας, ενώ στο άρθρο 22 αναγνωρίζεται η δυνατότητα κάθε πρ οσώπου να προσφύγε ι ενώπιον δικαστηρίου σε περίπτωση παραβιάσεως δ ι καιωμάτων κατοχυρωμένων από την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζεται στη σχετική ε πεξεργασία, προβλέποντας και τις αντίστοιχες κυρώσεις. Στο άρθρο 25, θεσπίζονται οι προϋποθ έσε ις για τ η νόμιμ η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκ τός της Ε.Ε. Ι διαίτερη σημασία έχει ε πίσης και το άρθρο 28, μ ε τ ο οποίο προβλέπεται η σύσταση σε κάθε κράτος μ έλος μίας ή περισσότερων δημόσιων αρχών, οι οποίες εκ τελούν τα καθήκοντα τους μ ε πλήρ η ανεξαρτησ ί α, με αντικεί μ ε νο τον έ λ ε γ χο εφαρ μογή ς στο έδαφός τ ου των 8

9 εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη. Αξίζει επίσης να αναφερθεί το άρθρο 29, με βάση το οποίο δημιουργήθηκε μια ομάδα σε ε υρωπαϊκό επίπεδο μ ε συμβουλευτικό προς την Επιτροπή ρόλο ως προς τα ζ ητήματα που θα προκύψουν από την ε φαρμογή της Οδηγίας, το ε πίπεδο της προστασίας σ ε τρίτες χώρες, την ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης της σχετικής νομοθεσίας και την σύνταξη κωδίκων δεοντολογίας σε Κοινοτικό επίπεδο. Οι διατάξεις της Οδηγίας αυτής είναι θεμελιώδους σημασίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το π ε ριεχόμ ε νό τους δεν ε λήφθη υπόψη μόνο από τα κράτη μ έ λη της ΕΕ για την προσαρμογή της νομοθεσίας του ς στην Οδηγία, αλλά άσκησε ουσιώδη επιρροή κα ι κατά διαμόρφωση του άρθρου 8 του Χάρτ η Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε. Όπως όμως τόνισε το ΔΕΚ, στην υπόθεση Osterreicher Rυndfunk and Others 7, οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ θα πρέπ ε ι, στο βαθμό που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομ έ νων που περιορίζει ατομικές ελευθερίες, ιδίως το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, να ερμ ην ε ύονται υπό το πρίσμα των θεμελιωδών δ ικαιωμάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των γενικών αρχών του δικαίο υ, την τήρηση των οποίων εξα σφαλίζ ε ι το Δικαστήριο Η συμβολή της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της κοινοτικής Οδηγίας 95/46/ΕΚ στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29, που αναφέρθηκε ανωτέρω, έχουν απασχολήσει, αρκετ έ ς φορές, ζ ητήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ε ργαζομένων, για ορισμένα μάλιστα από τα οποία, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που της παρέχει το άρθρο 30 παρ.3 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, έχε ι εκδώσε ι σχετικές συστάσεις. 8 ' Πιο συγκεκριμένα την εκδόθ ηκε η Σύσταση 1 / 2001 σχετικα με τα δεδομένα αξιολό γησης των εργαζομένων, σύμφωνα με την οποία, τα δεδομένα που αφορούν την αξιολόγηση των εργαζομένων, ακόμη και αν η αξιολόγηση αυτή συνοψίζεται μέσω βαθμολογίας ή κατάταξης ή μέσω άλλων κριτηρίων, αποτελούν προστατευμένα προσωπικά δ ε δομένα και ως εκ τούτου 0 εργαζόμενος διατηρεί όλα τα δικαιώματα του, όπως π.χ. η ενημέρωση και πρόσβαση. Προβλημ ατική είναι τα για τα δεδομένα αυτά μόνο η άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης και διόρθωσης, επε ιδή η αξιολόγηση του ε ργαζομένου αποτελεί, τις περισσότερες φορές, έκφραση υποκειμενικής κρίσης του ε ργοδότη 9. πολύ σημαντική είνα ι επίσης η Σύσταση 8/2001 (της ) της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, για την επεξεργασία των δ εδ ομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της ερ γασιακής σχέσης 1 0. Πρόκειται για μια λ ε πτομερή γνωμοδότηση, στην οποία εξε ιδικεύονται οι βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προσαρμόζονται στι ' ' ' 11 Σ Σ' ' ' ς ιδιαιτ ε ροτητες του ε ργασιακου χωρου. τη υσταση αυτη η Ομαδα Εργασία ς του άρθρου 29 επιμένει ιδιαιτέρως στο ότι κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αναφέ~εται στο~ ε ργα ζο μ~νους, οι ε ρ~ο δότες θα, πρέπ ε ι να έχουν πάντα κατά νου τους τις θεμελιωδεις αρχες προστασιας των δεδομ ε νων, και, ιδιως εκε ίνη του σκοπού της επεξερ γασίας, που 7 Απόφαση τη ς 20ης Μαρτίου 2003, ECHR 2003, βλ. ΕΔΚΑ τ όμ ο ς ΜΕ ' σελ. 737 ε π. 8 h ι ιρ: // ec. eu ro pa. e u/j ιι s t ic e/p r ίν a cy/worl< o ιι ρ/ wpd ocs/2001 e 11. h ι rη 9 Ετήσια έκθ ε ση Α Π Δ Π Χ για το έτος 2001, σελ Διαθέσ ιμη στην ιστοσελίδα h tιp://ec.euro p a/ j ιι s t ice/priν a cy/wo rk i 11 gg r oup/wc d ocs/2001 e ιi IΗιη ( σ ε α λ λ ) ' δ. ΥΥ ικη Υ ωσσα και σχε ιο συνοπτικ η παρουσιαση στα ελλ η ν ι κά λ. //..... στην η ε κτρονικ η δ ιε υ θ υν ση http. e c.e urop a. eu/j u s tι ce/ p olιcιe s/pr ι v a cy/doc s/wcdoc s/2001/w p 48el s u ιη.pdf 11 Ετήσια έκθεση Α ΠΔΠ Χ, ό. π., σ ε λ. 96-9

10 υπαγορεύει ό τι τα δεδομένα πρέπ ε ι να συλλέ γ ον τ α ι για καθορισμένους, σαφείς και νό μιμους σκοπούς και η μεταγενέστερη επεξε ργ ασία τους πρέπει να συμβιβάζεται μ ε τους σκοπούς αυτούς. Τονίζ εται επίσης στη Σ ύσταση αυτή η αλληλ ε πίδραση μ εταξύ του ε ργατικού δικαίου και του δικαίου π ε ρί προστασίας δ ε δομ έ νων, μ ε την έ ννοια ότι το δίκαιο περί προστασίας δ ε δομ έ νων δ ε λ ε ιτουργ ε ί απομον ωμένα από το εργατικό δίκαιο και την ερ γατι κ ή πρακτική, τα οποία, μ ε την σειρά τους, δ ε ν λειτουργούν απο μο νωμένα από το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων. Η αλλ ηλεπίδρασ η αυτή ε ίναι αν α γκαία και πολύτιμ η και πρ έ π ε ι να συμβάλλ ε ι στην ανάπτυξη λύσ ε ων, οι οποί ε ς θα ε ξασφαλίζουν την κατάλληλ η προστασία συμφερόντων των ε ργα ζομ έ νων. Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι σύμφωνα μ ε την ως άνω Σύστασ η, οι γενικές αρχ έ ς και προϋποθέσ ε ι ς νόμ ιμη ς ε π εξεργασ ί ας ε φαρμόζονται και στις περιπτώσεις παρακολούθησης και βιντεο ε πιτήρησης των εργαζομένων ' αλλά και επιτήρησης τηλ ε φων ι κής και ηλεκτρονικής τους επικοινωνίας κα ι της ενασχόλ η σής τους μ ε το Διαδίκτυο. Ειδικά για την επε ξ εργασία των προσωπικών δεδο μένων μ έσω βιντεοεπιτήρησης, η Ομάδα ε ργασίας του άρθρου 29 έχει εκδώσει 12 ' δ λ β ' Γν ωμοδότ η σ η 4/2004, η οπο ια ια αμ ανει, στο τελευταίο τμήμα της, προβλέ ψ εις και για τ ην βιντ ε ο ε πιτήρησ η στο π ε ριβάλλον ε ργα σ ίας, οι οπ ο ί ε ς ωστόσο συμπληρώνουν αυτές της Σύστασ η ς 8/2001. Αξίζει επίσης, στο σημείο αυτό, να γίνει μνεία και στο έ γγρ αφο εργασίας (τη ς ) της Ομάδας του άρθρου 29, για τη ν επιτήρηση τω ν ηλ ε κτρονικών επικοινων ιών στον τόπο εργασίας 13, το οποίο συμπλ ηρ ώνει την ανωτέρω Σύστασ η 8/2001. Στο κείμενο αυτό αναφ έ ρονται οι γενικ έ ς αρχές που πρ έ π ει να διέπουν την παρα κολούθ ηση των ηλ εκτ ρονικών ε πι κοινων ιών των ε ργ αζο μ ένων, δ ηλαδή του ηλεκτρονικού ταχυδ ρ ο μ ε ίου κα ι της πλοήγησης στο δ ιαδ ί κτυο, και παρουσιάζονται αναλυ τι κά οι τρόποι ε ναρμονισμένης εφαρ μογή ς της κοινοτικής οδηγίας π ε ρί προσωπικών δεδομ ένων στον τομέα αυτό Οι προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση για έκδοση Οδηγίας ειδικά για το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επ ιτροπ ή, έχοντας ε πισ ημ άνει το γ ε γονός ότι οι δ ιατάξε ις των ανωτ έ ρω Οδηγιών που αναφ έ ρονται στο θ έ μα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της απασχόλ η σης ήταν ελάχ ιστ ες, ενώ οι εσωτε ρικ ές ρυθμίσ ε ι ς των κρατών μελών συχνά ήταν αν τιφ α τι κ έ ς, φάνηκε να ε υνο ε ί την υιοθέτηση μια ε ιδικής Οδηγίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη κα ι τι ς ι δ ι αιτε ρ ότητες που παρουσιάζουν οι εργασ ι ακές σχέσε ι ς. Έτσι, στα πλαίσια της προβλ ε πόμ ε ν η ς στο άρθρο 138 παρ. 2 της Συ νθεκ, διαδ ι κασίες, η Επιτροπή ξεκίν ησ ε το 2001 ένα πρώτο στάδιο διαβουλεύσεων μ ε τους κοινω νι κούς ε τ αίρους 14. Το γενικό ε ρ ώτημα που τέθηκε ήταν ε άν οι γενικές ρυθμίσεις της Οδηγίας 95/46/ ΕΚ καλύπτο υ ν επαρκώς τα ζητ ήμ ατα που ανακ ύπτουν από την ε π ε ξ ε ργασία προσωπικών δεδο μ ένων στον ειδικότερο χώρο ερ γ ασ ιακών σχέσεων ή αν αντίθετα θα έ πρ επε να υπάρξει μια κοινοτική πρωτοβουλία για το θέμα αυτό και σ ε καταφατική περίπτωση ποια μορφή θα έπρεπε ν α πάρε ι α υτή t tρ : // ec.e uropί1. e u/ j ιιsti ce/ pol i cies/p r i ν<κy/docs/wcdocs/2004/wp89 el.pdf. Τη ς γνωμοδότηση ς auτής ε ίχε προηγηθ ε ί σ χε τι κό έ γγρ α φ ο ε ργασίας του 2002 ( ) σ ε hιtp : //ec.e uropa. e u/j u s ti ce/ p o li c i es/ pri νacγ/ d oc s/wp d ocs/ /wp6 7 _el.pdf 13 ht t p ://ec.e uro p a.eu/ju s t ice/ pri vacγ/w o rkin gg roup /w pdo cs/2 00 2_e n. h tm 14 Β λ. E ur o ρ ea n Commission, Communication from the Commission, First stage consultion of social partners on the ρrot ec ti o n of worke rs' pe rson al data, σ ε ιστο σ ε λίδα httρ :// Europa.eu.int 10

11 Οι κοινωνικοί ετα ίροι που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις, καίτοι αναγνώρισαν τη σημασία του σχετικού ζητήματος, διχάστηκαν, ευνοώντας δ ιαφορετικές ρυθμίσε ις. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των ε ργαζομένων υποστήριξαν την υιοθέτηση μια ε ιδικής Οδηγίας για τις εργασιακές σχέσεις θεωρώντας τις γ εν ι κές διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ αλλά και τις υφιστάμενες σχετικές εθν ικ ές διατάξεις α ν ε πα ρκ ε ίς. Αντίθετα, οι ε ργοδοτικές οργανώσ ε ις έκ ριναν επαρκε ίς τις προβλ έ ψ ε ις της ανωτέρω Οδηγίας και ως εκ τούτου μη αναγκαία την ύπαρξη ε ιδικής ρύθμισης επί του θέματος σε επίπεδο Ε.Ε. Κατά το δεύτερο στάδιο διαβουλεύσεων, το οποίο ολοκληρώθηκ ε στις αρχές του 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστήριξ ε την άποψη ότι ήταν απαραίτητη η ρύθμισ η του θ έ ματος σε κοινοτικό ε πίπ εδο, επικαλούμ ενη την ανάγκη για ασφάλεια δικαίου και ομοιόμορφη και ε νιαία εφα ρμογή στα κράτη μέλη των σχ ε τικών κανόνων. Η Επιτροπή έλαβε ι δίως υπόψη τις ε ιδικ ές συνθήκες που επ ικρατούν στις εργασιακές σχέσεις, κυρίως το στοιχείο της εξάρτησ η ς, αλλά και τις σημαντικές αλλαγές που ε πιφ έ ρει η ραγδαία ανάπτυξ η των σύγχρονων τεχνολο γιώ ν και των εφαρμογών τους στον χώρο εργασίας και δ ιατύπωσε μάλιστα ορισμ έ ν ες βασικ ές αρχές που θα πρ έπει να διέπουν τις μελλοντικές ρυθμίσεις 15. Τόνισ ε δε ιδιαίτερα ότι η συγκατάθεση των ε ργα ζομένων δεν θα πρ έ πει, από μ όνη της, να συνιστά επαρκή νομιμοποιητικό λόγο για την ε π εξε ργασία των προσωπικών τους δεδομένων, ότι η συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών θα πρ έ πει να γίν ε ται καταρχήν από τον ίδιο τον ε ργα ζόμενο ενώ κατά τη διαδικασία πρόσληψης δε θα πρ έ πει να συλλέγονται ε υαίσθητα δεδο μένα παρά μόνο στο τελ ε υταίο πριν την πρόσληψη στάδιο και αφού έχε ι προ επιλεγεί ο εργαζόμενος. Δυστυχώς όμως, η προσπάθεια αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ξεπέρασε το δεύτερο στάδιο των διαβουλ ε ύσεων, καθώς οι προτάσεις της δεν έγ ιναν αποδεκτές από τους κοινωνικούς ε ταίρους, ιδίω ς από τις ενώσε ις των εργοδοτών. Οπως αποδ ε ίχθηκε, η έ κδοση μια ειδικής Οδηγίας εξε ιδικ ευ μένης στο θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομ έ νων στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεω ν αποτελεί μια ε ξαιρ ε τικά δύσκολη υπόθ εσ η Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 16 Με τις διατάξεις της κοινοτικής αυτής Οδηγίας καταργήθηκε η Οδηγία 97 /66/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Δ εκε μβρίου 1997 «π ε ρί ε π εξε ργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της προστασίας της ιδιωτική ς ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα» 17, η οποία απέδωσε τις αρχές που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ μ ε τη μορφή συγκεκριμένων κανόνων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, καθώς κρίθηκε ότι ήταν ε πιβ ε βλημένο να προσαρμοσθεί αυτή στις εξελίξεις των αγορών και της τεχνολογίας των υπηρ εσ ιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμ ένου να παρέχεται το ίδιο ε πίπεδο προστ ασ ία ς των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σε όλους τους χρήστες υπηρεσιών ε πι κο ινωνιών διαθέσιμων στο κοινό, ανεξάρτητα από τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες Βλ. Second stage consultion of socia l partners on the protection of workers' personal data, Europa.eu.int 16 Ε.Ε. L. 201 SE L. 37 ε π. Ενσωματώθηκε στο ελλ ηνι κ ό δίκαιο με τον. 3471/ Η οδη γ ία αυτή ε ίχε ενσω μ ατωθεί στο ελλ ηνικό δίκαιο μ ε τον. 2774/ Προίμιο Οδηγίας 2002/59/ΕΚ, αριθμ. 4 11

12 Την ανάγκ η επομένως αυτή για την αντιμετώπιση των ειδ ι κώ ν ζ ητημ άτων που δημιουργούντα ι αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες στα δημόσια δίκτ υ α ε πι κοινωνίας, κάλυψε η συγκεκριμένη Οδηγία, η οποία εξειδίκε υσ ε και συμπλήρωσε τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, στον τομέα των ηλ εκτρονικών ε πι κοινων ιών. Ε ι δικό τ ε ρα, μ ε την Οδηγία /58/ΕΚ ρυθμίζεται το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων από την επεξεργασία που πραγματοποι ε ίται στα πλ αίσια της παροχής δ ιαθ έσιμων στο κοινό υπηρ εσ ιώ ν ε πικοινωνιών σε δ ημόσια δίκτυα ηλ εκτρο νι κ ή ς ε πικοινωνίας (άρθρο 3), ενώ η Οδηγία 95/4 6/ΕΚ εξακολο υθ εί να εφα ρμό ζεται σε κάθε ζήτη μ α σχετικό με την παροχή υπηρ εσ ιών ηλεκτρονικών επικο ιν ωνιών πο υ δε ν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Ακολούθησε η Οδηγία 2006 / 24/ΕΚ για τη δ ι ακ ράτηση των δ ε δομ έ νων που δημιουργούνται ή ε π εξεργάζοντ αι κατά την πα ρο χ ή δημοσίως διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η οποία τροποποίησε την 2002/58 και καλύπ τ ε ι κα ι το Διαδίκτυο για φωνή και δεδο μ ένα Ο Κανονισμός 45/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών19, Ο Κανονισμός 45/2001/ΕΚ θ ε σπίστηκε σε εκ τ έ λεσ η των διατάξεων του άρθ ρου 286 Σ υνθεκ, μ ε το οποίο προβλέπετα ι τόσο η εφαρμο γή των κο ινοτικ ών κανόνω ν για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στ η λειτουργία των οργάνων και των οργανισμών της Κοινότητας όσο και η ίδρυση ανεξάρτ η του οργάνου με αποστολή το θ ε σμικό έ λεγχο τήρησης από α υτά των σχετικών διατάξεων. Οι δια τ άξεις του Κανονισμού α υτ ού καταρτίσθη καν με πρότυπο την Οδηγία 95/46/ΕΚ υιοθετώντας ό μ ως, σε ορισμένα σημεία, πιο λεπτομερ ε ίς διαπιστώσεις. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι με τον Κανονισμό καθιερώθ η καν δύο μορφ ές ανεξάρτητου θεσμικού ελέγχου παρακολούθησης της εφαρμογή ς των διατάξεών του, ένας κεντρικός κα ι έ νας αποκεντρωμένος 20. Όργανο του κεντρικού ελέγχου είναι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 41), ο οποίος έχε ι ε λεγκτικές, συμβουλευτικές, αλλά και αποφασιστικές αρμοδιότητες, ενώ ο αποκεντρωμένος έ λ ε γ χος ασκείται από τον Υπεύθ υν ο Προστ ασίας των Δεδομένων (άρθρο 240 ), δηλαδή από ένα τουλάχιστον πρόσωπο που διο ρίζε ι κάθε όργανο κα ι οργανισμός της Κοινότητας, ως υπεύθυνος για την προστασία δεδ ομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Υπεύθυνος Προστασ ίας Δ εδο μ έ νων, ο οποίος είναι ανεξά ρτητος, με την έννοια ότι δεν μπορ εί να λαμβάνει ε ντολές κατά τ ην εκ τ έ λεση των καθ η κόντων του, φροντίζει για τ ην διασφάλισ η της εσωτερικής εφα ρμογής του Κανονισμού καθώς και για την εν ημ έρωση του υπεύθυνου ε π εξερ γ ασίας αλλά και των υποκειμ ε νικών των δεδομένων σχετικά μ ε τα δ ικαιώ ματα και τις υποχρ εώσε ι ς τους, τηρεί μητρώο επεξεργασιών και συνεργάζεται με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 19 Επίσημη Εφημ ε ρίδα αριθμ. ι της , σελ Βλ. Σωτηρόπουλο Β., Η συνταγμ ατική προστασία των προσωπικών δ ε δομένων, 2006, σελ

13 2. Προστασία στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο Το Σύνταγμα Πριν την αναθεώρηση του 2001, με την οποία η προστασία των προσωπικών δεδομένων κατοχυρώθηκε ως αυτοτελές συνταγματικό δικαίωμα (άρθρο 9Α του Σ },τ ο ελληνικό Σύνταγμα δεν προέβλεπε ρητά το σχετικό δικαίωμα, το οποίο ωστόσο συναγόταν ερμηνευτικά από σειρά άλλων συνταγματικών διατάξεων, και δη από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ 1, 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 εδ. β' και το 19 παρ. 1 του Συντάγματος, οι οποίες συνιστούσαν το συνταγματικό του θεμέλιο, όπως προκύπτει και άλλωστε και από την εισ ηγητι κ ή έκθεσ η του ν. 2472/ Άρθρο 2 παρ.1 Κατά τη συνταγματική αυτή διάταξη «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Ο συντακτικός νομοθέτης ανήγαγε τη διάταξη αυτή σε θεμελιώδη αρχή της συνταγματικής τάξης, γι ' αυτό άλλωστε και την εξα ιρεί από τις υποκ είμενες σε αναθεώρηση ή αναστολή διατάξεις. Αυτό ωστόσο δε σημαίνει ότι πρόκειται για απλώς κα τ ε υθυντήρια, αλλά αντίθετα για νομικά δεσμευτική διάταξη, η οποία, λόγω της γ ενικότ ητα ς της, εφα ρμόζεται επ ικουρικά έναντι των ε ιδικότ ε ρων διατάξεων που κατοχυρώνουν τα ατομικά δικαιώματα 2 1. Η Πολιτ εία οφείλει όχι απλώς να σέβεται η ίδια, αλλά και να προστατεύει την αξία του ανθρώπου, όταν αυτή απειλείται ή προσβάλλεται από άλλους. Το π ε ρι εχόμενο της συγκεκριμένης διάταξης έγκε ιται κυρίως στην απίτηση να μην υποβιβά ζεται ο άνθρωπος από υποκ εί μ ε νο σε αντικείμενο, σε απλό δ ηλαδή μέσο για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε σκοπού, σε αντικαταστατό τελ ικά μέγεθος 22. Στην αξία του ανθρώπου ανήκει μεταξύ άλλων και η ελε υθ ε ρία της επικ οινωνίας σε σχέση με τις πληροφορ ίες που ανταλλάσσει. Η κατα γραφή προσωπικών πληροφοριών μ ε σκοπό τον έλε γχο κα ι τη χειραγώγησή του, προσβάλλει την ίδια την αξία του ανθρώπου καθώς τον μετατρέπει σε πληροφοριακό αντικε ίμ ενο Άρθρο 5 παρ. 1 Με τη διάταξη α υτή, το Σύνταγμα προβλέπει ότι καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσε ι ελεύ θ ε ρα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική κα ι πολιτική ζωή της χώρας, εφ όσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη. Θεμελιώνεται έ τσι, στη διάταξη αυτή, η αρχή της ε λεύθε ρης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Ως προσωπικότητα νοείται το σύνολο των ιδιοτήτων, ικανοτήτων και καταστάσεων, που αφενός μ εν προκύπτουν από την υπόσταση του ανθ ρώπου ως έλλο γου και συνειδητού όντος, αφετέρου δε εξατομικεύουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο 23. Υποστηρίζεται ότι το 2 1 Βλ. Σωτηρόπουλο Β., Η συνταγματική προστα σ ία των προσωπικών δεδομένων, 2006, σελ. 43, Ομοίως Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, 1995,σε λ Βλ.. Χρυσογονο, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 2006, σελ βλ. Χ ρυσόγονο, ό.π., σελ

14 δι κ αίωμα αυτό, συμπληρώνει την παρ ε χόμ ε νη από τα άλλα συνταγματι κά κ ατο χυρωμ έ να δικαιώματα προστασίας 24, ε νώ αποδέκτες του δεν είναι μόνο το κράτος αλλά και οι ιδώτ ε ς 25. Σ τις προστατ ε υόμ ε ν ε ς από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 Σ ε πιμ έ ρους ε κ δ ηλώσ ε ις της προσωπικότητας περιλαμβάνει κ αι η εξουσία του ατόμου να αποφασίζ ε ι κατ' α ρχήν το ίδιο για την αποκάλυψη, διάθεση και χρησιμοποίηση των προσωπικών του στοιχείων (δικαίωμα της. δ. θ ) 26 πληροφοριακης αυτο ια ε σης Άρθρο 9 παρ. 1. Η ιδιωτική ζωή του ατόμου προστατεύεται με βάση τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 ε δ β ' του Συντάγματος, η οποία ορίζει ότι «η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη». Η συγκ ε κριμ έ νη συνταγματική διάταξη καλύπτει όλ ε ς τις πλ ε υρ έ ς τη ς ιδιωτι κ ής σφ α ίρ α ς, εκ τός από το άσυλο της κατοικίας, την ελευθερία της ε πικοινωνίας και την ε λ ε υθερία της θρησκ ε υτικής συν ε ίδησης που κατοχυρώνονται από τις ε ιδικ έ ς διατάξει ς 27. Η διακήρυξη του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής σημαίνε ι απαγόρευση δημοσιοποίησης της ζωής του ανθρώπου, ήτοι, με άλλα λόγια, ότι απαγορεύ ε ται στη ζωή κάθε ανθρώπου να διεισδύει άλλος. Τα όρια και το περι εχόμ ε νο της ιδιωτικής του ζωής τα καθορίζ ε ι καταρχήν το ίδιο το 28 ατομο Θ α πρ έ π ε ι να επισημανθεί ότι ιδίως στο δι κ αίωμα για την προστασία του ιδιωτικού βίου ανα ζ ητούνταν, πριν την αναθ ε ώρηση του 2001, η συνταγματι κ ή θεμελίωση του δικαιώματος προστ α σίας των προσωπι κ ών δ ε δομένων. Ωστόσο, η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του Σ δ ε ν προσ έ φερ ε επαρκή συνταγματική βάση και ε ν τέλ ε ι λυσιτ ε λή προστασία έ ναντι της ε π ε ξ ε ργασίας προσωπικών δ ε δομένων, καθώς η αμυντική διάσταση του δικαιώματος του ιδιωτικού βίου δ ε ν ανταποκρίνεται στην ένταση και την έ κταση επεξ ε ργασίας δεδομένων προσωπικού χαρα κτήρα Άρθρο 19 παρ.1 Σ ύμφωνα με τη συνταγματική αυτή διάσταση, «το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθ ε ρη ς ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόμος ορί ζ ει τις ε γγυήσεις από τις οποί ε ς η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους ε θνι κ ής ανασφάλ ε ιας ή για την διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων». Η σχ έ ση του δι κ αιώματος α υτού με την προστασία των προσωπικών δεδομ έ νων δεν είναι άμεση. Τούτο δ ε, διότι το περιεχόμενο της ε πι κ οινωνίας δεν αποτελείται πάντοτε από προσωπικά δ ε δομ έ να, αλλά μόνο όταν ε ίναι εφικτός ο προσδιορισμός του αποστολέα και του παραλήπτη ενός Ιbi d, σελ. 175, κα ι Δα γτό γ λ ο υ, ό.π., σελ Βλ. Σωτ ηρ όπ ουλ ο, ό. π. σελ. 45, μ ε εκεί π α ρ απο μ πές. Βλ. Δα γ τό γ λοu, ό. π. σελ. 1144, Χρuσό γ ονος, ό.π. σελ. 184 α λλά κα ι 116, όπου α να φέ ρ ε ι ότι το δικα ίωμα στ ην πλ ηροφ οριακ ή αυτοδ ιάθεσ η β ρ ίσκει έρε ισ μ α στο ά ρ θ ρ ο 5 π α ρ. 1 Σ σε σ υ νδ υ ασ μό όμ ως με το ά ρ θ ρ ο 2 παρ. 1 Σ. 27 Βλ. Κρ ιάρη - Κατράν η, Γενετικ ή τ ε χνολογία και θ ε λε λιώδ η δ ι κα ιώ μα τ α, 1999 σελ Βλ. Δα γ τό γ λ ο u, ό. π. σελ Β λ. Γ έ ρ οντ α Α, Η πρ οστασία τ ου π ολ ίτ η απ ό την η λ εκ τρον ικ ή επ εξε ργ α σία προ σ ωπ ικώ ν δεδ ομ έ νων. 2002, σ ε λ. 96 κ αι Ιγγλ εζάκ η Ι ωάνν η, Ε υ αίσθ η τα π ρ οσωπ ι κά μ δεδ ομ ένα, 2003, σε λ

15 μηνύματο ς. Αντίθ ε τα, τα ε ξωτ ε ρικά στοιχ εία τη ς ε πι κ οινωνία ς α ποτ ε λούν δ ε δομ έ να προσωπικού χαρακτήρα, προστατ ε υόμ ε να και από την ε μβέλ ε ια του άρθρου 19 παρ. l Σ Άρθρο 9Α Η θ ε μ ε λίωση της προστασίας των προσωπικών δ ε δομ έ νων στις ανωτ έ ρω συνταγματικ έ ς διατάξ ε ι ς (άρθρ α 2 παρ. 1, 9 παρ. 1 ε δ β' και 19 παρ. 1 Σ ) ήταν αναγκαία σ ε μια περίοδο κατά την οποία το Σύνταγμα της Ελλάδας δεν προ έ βλεπε ρητά την προστασία του ε ν λόγω έννομου αγαθού. Παρόλα αυτά όμως ήταν επιβεβλημένη και η ρητή κατοχύρωσή του σε συνταγματικό επίπεδο που επήλθε με την συνταγματική αναθεώρηση του έτους Με το από Ψήφισμα της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής, προστέθηκε στο Σύνταγμα και η διάταξη του άρθρου 9Α 30, μ ε την οποία αναγορεύεται σε αυτοτελές συνταγματικό δικαίωμα το ατομικό δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, ε πεξεργασία και χρήση των προσωπικών δ ε δομένων. Ειδικότερα, ο αναθεωρητι κ ός νομοθέτης θέσπισε ε ιδική συνταγματική διάταξη, σύμφωνα μ ε την οποία «καθ ένας έχ ε ι δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με τα ηλεκτρονικά μ έ σα 3 1 των προσωπικών του δεδομένων», η δε προστασία αυτή διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή ( άρθρο 9 και 101 Α Σ ). Το ελάχιστο περιεχόμενο της διάταξης συνίσταται σε κάθε περίπτωση στην παραδοχή και επιταγή ότι η ε πεξεργασία των προσωπικών δ ε δομ έ νων είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, μόνο εφόσον θεμελιώνεται σε νόμο που α) ορίζ ε ι τις προϋποθ έ σεις νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με τρόπο ώστε να διασφαλίζ ε ται η εκ του Συντάγματος πλέον επιτασσόμ ενη προστασία τους και β) ρυθμί ζ ει τα της αν ε ξάρτητης αρχής 3 2. Με την αναγόρευση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε αυτοτ ε λ έ ς συνταγματικό δι κ αίωμα εκδηλώνεται η προσαρμογή και η ανάγκη αντίδρασης έ ννομη ς τάξης στις ραγδαίες εξελίξεις της οικονομικής ανάπτυξης και της τεχνολογίας. Περαιτ έ ρω, καθίσταται πληρ έ στερη και πιο αποτελεσματική η προστασία του ατόμου από τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ενώ παράλληλα εναρμονίζεται η εσωτ ε ρική έννομη τάξη μ ε το Χ άρτη των θεμ ε λιωδών δικαιωμάτων της Ε. Ε., που διακρίνει ' με ιδιαίτ ε ρη σαφήνεια το σ ε βασμό τ ης ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής ( άρθρο 7 ) απο τη προστασία των δεδομ έ νων προσωπικού χαρακτήρα ( άρθρο 8) 33. Το π ε ριεχόμ ενο του δικαιώματος αυτού συνιστάται στην κατοχύρωση των βασικών αρχών που έχουν ήδη αποτυπωθ ε ί σε δι ε θνή και δ ε σμ ε υτικά για την χώρα μας κ ε ίμενα, όπως η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η κοινοτική οδηγία 95/46/ΕΚ, που δι έ πουν το σύστημα προστασίας των προσωπικών δεδομ έ νω v3 4. Μ ε τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δ ε δομ ένων ο νομοθέτης δεσμεύ ε ται όσον αφορά στο επίπ ε δο προστασίας το οποίο δ ε ν,,,,,, μπορ ε ι να 35 μειωθει. Η ασκηση του δικαιωματος αυτου υποκ ε ιται μονο στους π ε ριορισμούς που καθίστανται αναγκαίοι για την προστασία των δ ικαιωμάτων των άλλων, μ ε την τήρηση β έ β α ια της συνταγματικά κατοχυρωμ έ νης αρχής της αναλογικότητας ( άρθρο 25παρ1 Σ in fin e ). 30. Ο πω ς υποστ ηρι ζετ α ι θ στη θ εω ρία., το δικ α ίω μ α α υτ ό δεν δ ημιούργη σε αλλά τ υπ οπ ο ίη σε έ να δικα ίω μ α, τ ο ο πο ιο κα ι π ριν την να ε ωρη σ η το υ 2001 εμ ελιω ν οταν σ ε υ φ ιστ α μ ένο υ ς σ υ ντ α γμ ατι κο ύ ς κ α νόν ες. ~1 θ Ο αν α θε ωρητι κ ό ς νο μοθ έ τη ς ε στ ίασε κ υρίως στο υ ς κινδ ύ ν ου ς π ο υ ενέχ ε ι η η έ λκτ ρ ον ι κ η' ε π εξε ργ ασι' α...., χω ρ ις ωοτοσο να π ε ριο ρ ισει σ ε α υτη τη ν κ α νονιστικ η ε μβ ελ ε ια τ η ς ν ε ας δ ια τα ξ η ς 32 Β λ. Μ η' τρου, Σ υ ντ αγ μ α τι κή πρ όσληψη των τ ε χν ο λο γ ικών εξε λ 'ξ ι ε ων κ α ι «ν ε α» δ ικα ιω μ ατα, Π έ ντ ε χ ρό νια μ ε τ ά τη ~~ντα γμ α τι κή αναθ ε ώ ρη σ η, 2006 βλ. Γ έ ρο ντ α, ό.π., 2002, σ ε λ. 99, Σωτ η ρόπο υ λο, ό. π., σ ε λ Β λ. Ιγγ λεζάκ η Ι ωάνν η, ό.π., σ ε λ Β λ Γ ε' ρ οντα, ο '. π., 2002, σελ Ο μ οίως Χ ρυ σο γ όνος, ό.π., σ ε λ Μή τ ρ ο υ, ό.π., σ ε λ

16 Ο Αστικός Κώδικας Η γενική ρήτρα του άρθρο υ 57 του Αστικού Κώδικα αναγνωρίζει το δικαίωμα στην προσωπικότητα, καλύπτοντας όλα τα αγαθά που απορρέουν από αυτή. Πριν την εισαγωγή του ν. 2472/1997, η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του δ ε δομ έ νων απέρρεε από τη γενική αυ τή διάταξη. Είναι δεν χαρακτη ριστικό, ότι κατά τη νομολογία, στο άρθρο αυτό, σε συνδυασμό με τις διατάξε ι ς που θεμ ε λιώνουν την υποχρ έ ωση πρόνοιας, στηρίζεται η υποχρ έ ωση του ε ργοδότη για σ ε βασμό της προσωπικότητας του εργα ζομ έ νου Ο Ποινικός Κώδικας Από τις αρκετές δ ιατάξ ε ις που αναφέρονται στην ποινική προστασία της προσωπικότητας κα ι των ειδικότερων εκφάνσεών της, π ε ρ ι σσότερο σχετικές με το θέμα της παρούσας ε ργασίας είναι ο ι διατάξ ε ις των άρθρων α) 370 Π. Κ. που αφορά στην παραβίαση του απορρήτου των ε π ιστολών, β) 370 Π. Κ που αναφ έ ρ ε ται στην παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνη μάτων και της προφορικής συνομιλίας, γ) 3708 Π. Κ. για την παραβίαση του απορρήτου στοιχείων ή προγραμμάτων ηλ ε κτρονικών υπ ολογιστών, δ ) 370Γ Π.Κ για την αντιγραφή ή παράνομη χρ η σιμοποίηση προγρα μμάτων η λεκτρονικών υπολογιστών και ε) 371 Π. Κ. γ ια την παραβίαση ε παγγελματικής εχεμύθειας Νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( ΦΕΚ Α' 50/ ) Ο νό μ ος αυτός ο οποίος ψηφίστηκ ε πριν από τη ρητή συνταγματική κατοχύρωσ η της προστασίας των προσωπικών δ ε δομένων κα ι έπειτα από άκαρπ ε ς νομοθετικές προσπάθ ε ιες του παρ ε λθόντος, ε νσωμάτωσ ε στην ε λληνική έννο μη τάξη την Οδηγία 95 / 46/ΕΚ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έ ναντι τη ς επεξεργασίας δ ε δομένων προσωπ ι κού χαρακτήρα κα ι για τ η ν ε λ ε ύθερη κ υκλοφορία των δ ε δομένων αυτών». Ο συ γ κεκριμένος νόμος, ο οπο ίος προσδιορίζε ι μ ε ιδιαίτ ε ρη ε υθύτητα την έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 36 αλλά και της ε πεξεργασίας 37 την οποία υ πάγει στον έλεγχο του, εφαρ μ όζε τ α ι τόσο στην αυτο μ ατο ποιημ έν η επε ξ εργασία προσωπικών δ ε δο μ ένων, όσο και στην μη αυτο μ ατοπο ιημ έν η, εφόσον τα δεδομ ένα περιλαμβάνονται ή πρόκ ε ιται να περιληφθούν σε αρχε ίο. Π ε ρ α ιτ έ ρω, μ ε τι ς διατάξεις του τίθενται ο ι οι βασικ έ ς αρχέ ς και οι νό μιμ ες προϋποθ έ σεις κάθε επεξεργασίας, εισάγετα ι αυξημένη προστασία των ε υαίσθητων δεδομ έ νων, προβλέπονται δικαιώ μ ατα για το υποκείμενο τους αλλά και κυρώσ ε ις 36 Ως δεδ ομ ένο προ σ ωπικο ύ χαρ α κτήρ α, νο ε ίται, σύμφω ν α μ ε τ ο ά ρθρο 2 στοιχ. α ', κ ά θ ε πληροφ ο ρ ία π ου α ναφ έ ρ ετ α ι στ ο υπο κεί μ ε νο των δ ε δομ έ νω ν, από τη ν πιο «α νώδυν η )) μ έχ ρι την πιο «Ε υαίσθητη) >, ε νώ «δ ε ν λογίζονται ω ς δ ε δομ έ ν α π ρ οσ ω πικο ύ χα ρ ακτή ρα τα συγ κεν τρωτι κής φ ύσεω ς συγ κεντρωτι κά στοιχεία, από τα οποία δ ε ν μπορο ύ ν πλ έ ον ν α π ρ οσδ ιορισ θο ύν τα υ πο κ εί μ ενα τω ν δεδ ομέν ων )). 3 7 Σ ύμφ ω ν α μ ε το ν ο ρι σ μό του άρθ ο υ 2 ο τοιχ. δ', επεξε ργασία δ εδ ομέ νων προσωπικού χαρακτήρα θε ωρ ε ίτα ι «κά θ ε ε ργα σ ία ή σ ε ιρ ά ερ γ ασιώ ν π ου πραγματ ο π ο ι ε ίται, από τ ο Δημό σ ιο ή από νομικό πρόσωπο δ ημο σ ίου δ ικαίου ή ι διωτικού δ ι καίο υ ή έvωσ η προσώ π ωv ή φυσ ι κό πρόσ ω πο ή χω ρίς τ η βοήθ ε ια α υ τ οματοποιημ ένωv μ ε θ ό δ ων κα ι ε φ α ρμ όζο ντα ι σε δεδο μ ένα προσωπ ικού χα ρ ακτ ή ρ α όπως η σ υ λλο γή, η καταχώ ρη σ η, η οργ άν ω σ η, η δ ιατήρηση ή απ ο θή κε υ σ η, η τρ ο πο π οίη σ η, η εξα γωγή, η χ ρήση, η δ ια βίβ ασ η, η διάδοσ η ή κ άθε ά λλη ς μ ο ρ φ ή ς δ ιά θεσ η, η σ υ σχέ τισ η ή ο συν δ υασμ ός, η δ ια σύ νδεσ η, η δέ σμ ε υ σ η (κλε ί δωμα ), η δια γρ α φή, η κατ αστρ ο φ ή». 16

17 για τ η ν π ε ρ ίπτωση πα ρ α β ίασ η ς τω ν ου σ ιαστι κώ ν ρυθμ ίσ ε ων, ε ν ώ πα ρ άλληλ α ιδ ρ ύ ετα ι η ανεξά ρ τ η τ η Αρ χ ή Προστασία ς Δ εδ ομ έ ν ω ν Προσωπι κ ού Χ αρακτήρα, στην οποία ανατ ίθ ε ται ο έ λ ε γχο ς ( ε ποπτ ε ία) τη ς ε φαρμογής των διατάξ ε ων για την προστασία των προσωπικών δ ε δομ έ νων. Αυτό που έ χ ε ι ι δ ιαίτ ε ρη σημασία και πρ έ π ε ι να τονιστ ε ί ε ίναι ότι μ ε τις διατάξ ε ι ς του συγκ ε κριμ έ νου νόμου αντιμετωπίζ ε ται το ζ ήτημα της σύγκρουσης και της ανάγκης συγκ ε ρασμού μ εταξύ αφ ε νός της προστ α σία του ατόμου από την αθ έ μιτη ε π ε ξ ε ργα σ ία των προσωπικών του δ εδ ομ έ νων και αφετ έ ρου της διασφάλισης της χρήση ς της πληροφορία ς γ ια την ε πιδ ίωξη σκοπών πο υ η έ νν ο μη τάξη προ σ τ α τ ε ύ ε ι κα ι σ ε ο ρ ισμ έ ν ες π ε ριπτ ώ σ ε ις ε υν ο ε ί 38, καθώς κ α ι ότι τ ο δι κ αίω μ α π ληρο φο ριακ ού αυ το καθ ορισ μού α ν αδε ι κνύ ε τ α ι ω ς ε ι δ ικότ ε ρ η έκ φρ ασ η τ ης π ρο σπωπικότητας Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Σ ύμφων α μ ε τη δ ιάτ α ξ η τη ς π α ρ. 1 στοιχε ίο α ' του ά ρθρου 19 του ν. 2472/1997, μ ε τα ξύ των αρμοδιοτήτων τη ς Αρχής περιλαμβάν ε ται και η αρμοδιότητά της ν α ε κδίδει οδηγίες προς το σκοπό ε νιαία ς ε φαρμογής των ρυθμίσ ε ων που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πρόκειται δηλαδή για ε ρμην ε υτικές διατάξεις χωρίς κανονιστική ισχύ (softlaw), οι., ρυθμι' σ ε ων σ ε ε ιδικούς βιοτικούς τομ ε ίς οι οποι ε ς συντ ε ινουν στην ε φαρμογη των κανονιστικων '.. 0 μα αλλά καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσ ε ι ς οποιοι ε νδ ε χομ ε νως να μην αναφ ε ρονται ρητα στον ν,., του. Μ ε τις Οδηγί ες η Αρχή προβαίνει στην κατά την κρίση τη ; ε ρμη: ε ια τ~ν διαταξ ε ων του ν. 2472/1997. Πρόκ ε ιτ α ι για ε πίσημη ερμην ε ία, ήτοι για ε ρμην ε ια απο το οργανο το ο ποίο θ α. δ ξ αυτ ε' ς κ α ι γι ' αυτό οι συγκ ε κριμ έ νοι ε ρμην ε υτικοί κανόν ες αποκτούν ε φ α ρμοσ ε ι τι ς ιατα ε ις..,.. θω' ς η Αρχη' αφη' ν ε ι να διαφανει πως θα ε κρινε στο μ ελλον μια συγκ ε κριμ έ νη ι δ ιαιτερη σημασι α, κα., π ε ρίπτωση ε πεξ ε ργασίας προσωπικών δ ε δομ ένων που θα ε μφανιζοταν ενωπιον τη ς προκ ε ιμένου ν α αποφανθε ί αν αυτή ε ίναι νόμιμα ή όχι. Υποστηρίζε ται μάλιστ α η άποψη 40 ότι οι οδηγί ε ς αυτ έ ς συχνά αποτ ε λο ύν προθ άλα μ ο τη ς νομοθ ε τική ς ρύθμισης Η Οδηγία 115/2001 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεωv4 1 Η Αρ χ ή ασ κ ώντας την ανωτ έ ρω αναφ ε ρόμ ενη αρμο δ ιότητ α του ά ρθρου 19 π α ρ.1 α' του ν. 2472/1997, εξέδ ω σε την Ο δ ηγία μ ε α ριθ μ. 115/ 2001, επιχειρώ ντας την ε ρμην ε υτι κ ή εξειδίκε υ σ η του νομι κ ού πλα ισ ίου για τ α προ σω πι κά δεδ ομ έ να στο χώ ρ ο τ ων ε ργ ασ ιακώ ν σχέ σ ε ων. Η έ κ δ οση τ ης συγκ ε κριμ έ νης Οδηγίας μ ε την οποία ε ρμην ε ύονται οι νομι κ οί καν ό ν ε ς για την προστασία των δ ε δομ έ νων προσωπικού χαρακτήρα, ε πι δ ιώκ ε ι να ε ίναι πιο ε ύκολη κ αι σαφή ς η ε φαρμογή τους και ν α ε πιτυγχάν ε ται η πιο αποτ ε λ ε σματική προστασία των προσωπικών δε δομ έ νων των ε ργα ζομ έ νων. Σ κοπός της Οδηγίας είναι, όπω ς η ίδια ορί ζε ι, να καθορισθούν τ α α κραία όρια ε ντός των οποίων 38 Βλ. ε ισ η γητική έ κθ ε σ η ν. 2472/1997. ΚΝοΒ 1997, σε λ Βλ. Αυγουστιανάκ η Μ., Π ροστ α σία του ατ ό μου από τ η ν ε π ε ξ ε ργασ ία προσωπ ι κ ών δ ε δομ έ νων, προβλήματα κ αι αντιμ ε τώπισ η από το δίακ ι ο, ΔτΑ 2001, σ ε λ β λ.. ' Αρ μ α μ εντο Π αν. - Σωτ ηρ οπουλο Β., Π ρ οσωπ ι κά δεδομένα, Ερμη ν ε ία ν. 2472/1997,2005, σε λ Τ ο πλή ρ ε ς κ ε ί μεν ο αυτή ς βρ ίσκεται δ ημ οσι ε υ μ έ νο στ η ν ιστ ο σε λίδα της Α Π Δ Π Χ, αλλά κα ι σ ε ΕΕ ργ Δ 2001 σ ελ

18 δικα ιούται ο ε ργοδότης, κατ ά την άσκηση του δι ε υθυντικού του δι καιώματος κ αι του δικ α ι ώ ματος για οργάνωση της ε πιχε ίρησης του, να επ ε ξ ε ργά ζε ται τα δ ε δομ ένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων. Αξίζ ε ι να σημειωθεί ότι με τη συγκεκριμένη Οδηγία, δεν τίθενται νέοι κανόνες δικαίου, αλλά προσαρμόζονται οι υφιστάμενοι κανόνες και οι γενικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σε ερμηνευτικό επίπεδο, στις εργασιακές σχέσεις, καθοδηγ ε ίται ο ε φαρμοστής του δικαίου στην ερμηνεία και εφαρμογή του ν.2472/1997 και διευκρινίζ εται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με ένα συστηματικό και ε νιαίο ερμην ε υτικό χ ε ιρισμό του που αποτελ ε ί γνώμονα τόσο για του ς ε ργαζόμ ε νους όσο και για τους ε ργοδ ό τ ε ς στην άσκηση των δι κ αιωμάτων τους που απορρ έ ουν από την ε ργασιακή σχ έ ση καθώς και στην εκπλήρωση των συναφών υποχρ ε ώσ ε ων τους 2. Περαιτέρω, με την Οδηγία εξειδικεύονται και αποσαφηνίζοντα ι οι γενικ έ ς αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, οι κανόνες για τη συλλογή, την επεξε ργασία και τη χρήση των δεδομένων αυτών, τα θέματα που αφο ρο ύν στην προστασία των εργαζομένων από τη χρήση συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης και από τη διαβίβαση δεδομένων τους σε τρίτους, καθώς επίσης και τα δικαιώματα των ε ργ αζομένων αλλά και η ευθύνη του εργοδότη Οδηγία 1122/2000 για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης Άλλη μια σημαντική για το υπό διαπραγμάτευση θέμα Οδηγία είναι η αριθ μ. 1122/ , τις προβλέψεις της οποίας λαμβάν ε ι υπόψη της και εφαρμόζε ι, σ ε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην 115/2001, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περιπτώσεις λειτουργίας στους χώρους εργασίας κλε ιστών κυκλωμάτων τηλεόρασης. Σύμφωνα με την Οδηγία αυτή, με την οποία μεταφ έ ρονται και εξειδικεύονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 στο πεδίο της ε π ε ξ ε ργασίας οπτικού υλι κού μέσω κλ ε ιστών κυκλω μάτων τηλεόρασης 44, η λήψη και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με ένα τέτοιο σύστημα που λειτουργεί μονίμως, συνεχώς ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν είναι επιτρεπτή, διότι προσβάλλει την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του ατόμου. Κ ατ' ε ξαίρ ε ση, ε ίναι νόμιμη τ έτοιου ε ίδους λήψη, χωρίς τη συγκατάθ ε ση του υποκ ε ιμ έ νου, μόνο εφόσον σκοπός ε ίναι η προστασία προσώπων ή αγαθών ή η ρύθμιση της κυκλοφορίας. Περαιτέρω, τα δεδομένα που συλλέγονται πρ έπε ι να είναι ακριβή και να μην διατηρούνται για χρονικό διάστημα ανωτ έ ρω των 15 ημερών 45. Σε κάθε δε περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αρχή την εγκατάσταση του κλειστού κυκλώ μ ατος και, σε περίπτωση συλλογής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, να λάβει ειδ ι κή άδεια από αυτή, υποχρεώσεις μάλιστα από τις οποίες δεν απαλλάσσεται ακόμη και όταν πραγματοποιείται απλώς λήψη της ε ικόνας από κλ ε ιστό κύκλωμα, χωρίς αποθήκευση ή περαιτ έ ρω ε π ε ξ ε ργασία (Προοίμιο αρ. 3) Ετή σ ια έκ θ εσ η 2001 τη ς Α Π Δ Π Χ (Φ εκ Β ' 1234/ ). Η οδηγ ία αυτή ισχύ ε ι όπω ς τροποποιήθηκ ε με τις 377/ (ΦΕ Κ Β 387), 2162/ ( Φ ΕΚ Β' 1072 ) κ α ι 35 10/ (ΦΕ Κ Β') αποφάσ ε ις της ΑΠΔΠΧ,www.dpa.ge 44 β λ. Λ ε β ε ντο π ο ύλου Μ., Η βιντεοε πιτ ή ρ η σ η κα ι το δικαίω μ α προ στασ ία ς πρ οσ ωπι κών δεδ ομ ένω ν, 2010, σε λ τα χ ρημ α το π ιστωτι κά ιδρύμ ατα, σ ύμ φωνα μ ε τ η ν από φ ασ η 46/ 2009 τηυ ς Α Π Δ Π Χ, η ο πο ία τρ ο π οπ ο ίη σε τ ην από φ ασ η 40/2001 και τη ν Οδ ηγία 1122/2000 της Α Π Δ Π Χ, δύ ν α νται ν α δ ιατηρο ύν τα δεδ ομ έ ν α για χρονι κ ό δ ιάστημ α έ ω ς 45 ημ ε ρών, το οποίο μπ ο ρ ε ί να παρασ τ αθ ε ί για άλλ ε ς 30 ημ έ ρ ες στις π ε ριπτώσ ε ις και υπό τους όρους που αναφ έ ρονται στην απόφαση α υτή. 18

19 2.5. ΟΝ. 3144/2003 για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία της εργασίας Στο άρθρο 8 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ A'lll/ ) προβλέπεται ειδική ρύθμιση για την προστασία των ιατρικών προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται η απαγόρευση της αναγραφής και επεξεργασίας στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του εργαζομένου στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων, στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 14 του π.δ. 17 /1996 και τίθενται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες είναι δυνατή η συλλογή, με επιμέλεια του ιδίου του εργαζομένου, ιατρικών του δεδομένων, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας. Κατά τα οριζόμενα στη συγκεκριμένη διάταξη, τέτοια συλλογή είναι επιτρεπτή, μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία για κάποιον από τους περιοριστικά αναφερόμενους σ' αυτή λόγους, ήτοι: α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του εργαζόμενου για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζομένου και την απόδοση σε αυτόν αντίστοιχων κοινωνικών παροχών. Σε περιπτώσεις παραβάσεων, προβλέπεται ότι επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις του Ν. 2472/ ΟΝ. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ο νόμος αυτός, ο οποίος μετέφερε στο εσωτερικό δίκαιο την κοινοτική οδηγία 2002/58/ΕΚ, ρυθμίζει το θέμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δημόσια δίκτυα. Με τις διατάξεις του θεσπίζονται οι προϋποθέσεις για την επιτρεπτή επεξεργασία δεδομένων προδωπικού χαρακτήρα αλλά και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών επικοινωνιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες διαδικτύου αλλά και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ορίζονται τα σχετικά δικαιώματα συνδρομητών και χρηστών και προβλέπονται κυρώσεις, διοικητικές και ποινικές, και αστική ευθύνη σε περίπτωση παράβασης αυτών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 του ανωτέρου νόμου, σύμφωνα με την οποία, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο μη διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2472/1997. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οριοθετείται επομένως το πεδίο εφαρμογής των δύο αυτών νόμων, οι οποίοι αμφότεροι περιλαμβάνουν διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ' Το αντικείμενο του δικαίου προστασίας δεδομένων ' ' ' ' προσωπικου χαρακτηρα στις εργασιακες σχεσεις 1. Τα ατομικά δικαιώματα του εργαζομένου. Γενικές Παρατηρήσεις. Παρά το γεγονός ότι σημείο αναφοράς των ρυθμίσεων του δικαίου προστασία ς τω ν προσωπικ ώ ν δεδομ έ νων ε ίναι οι πληροφορί ε ς προσωπικού χαρακτήρα, οι κίνδυνοι, στου ς οποίους αναφέρονται οι νομικ έ ς ρυθμίσ ε ι ς, αφορούν ουσιαστικά την προστασία της προσωπικότητας του ατόμου κ αι ε ιδικότερα, το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου των ε πικοινωνιών, ε νώ παράλληλα ε πηρεά ζουν την άσκηση και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων του 46. Αντικείμ ε νο λοιπόν του δικαίου της προστασίας των προσωπικών δ ε δομένων είναι η θ έ σπιση των προϋποθ έ σ ε ων γ ια την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, μ ε στόχο την προστασία των συνταγματικών δι κ αιωμάτων και των θ ε μ ε λιωδών ε λευθ ε ριών των φυσι κ ών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής 47. Έτσι, και στο πεδίο των εργασιακών σχ έ σεων, με τις σχε τικές ρυθμίσεις ε πιδιώκ ε ται η οριοθ έτηση της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών των μισθωτών, ώστε, μέσω της ε ξισορρόπησης των αντικρουόμενων συμφερόντων ε ργα ζομ έ νων και εργοδοτών, να προστατ ε ύονται επαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα ιδιωτικού βίου και των προσωπικών τους δ ε δομ ένων. Παρακάτω εκτίθ ε νται τα δικαιώματα των εργαζομ έ νων, στην διασφάλιση των οποίων αποβλ έ π ε ι το δίκαιο της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα : 1.1. Το δικαίωμα στην προσωπικότητα Στο Σύνταγμα δ ε ν υπ ά ρχ ε ι ρητή και συγκεκριμένη διάταξη για την προστασία της προσωπικότητας του ε ργαζομένου απέναντι στον εργοδότη. Στο πλαίσιο όμως των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 1 (αλλά και 106 παρ. 2) του Σ υντάγματος, γίν ε ται δ εκτό ότι η προσωπικότητα του εργαζομ έ νου και γενικότερα τα άυλα συμφέροντά του προστατεύονται από το σύνταγμα και μάλιστα ε ντόνως, αφού άλλωστε η ανάπτυξη της προσωπικότητας του εργαζομ έ νου μ έ σα στο χώρο ε ργασίας αποτ ε λεί ε πιμέρους ε κδήλωση της προσωπι κ ότητας του, για την οποία οι συνταγματικές διατάξεις παρέχουν αυξημένη προστασία 4 8. Η συνταγματική προστασία της προσωπικότητας του μισθωτού, επιβάλ ε ι στον εργοδότη να προβαίν ε ι σ ε πράξ ε ις που ε ίναι αναγκαί ε ς για τη διαφύλαξη της προσωπικότητας των ε ργαζομ έ νων κ αι να παραλ ε ίπ ε ι ε κείν ες που τη θίγουν. 4 6 Βλ. Ιγγ λεζάκ η, ό. π., σελ Ο μοί ως, Θε ο δόσ η ς Γ., Β α σι κ έ ς α ρ χές προ στα σ ία ς τ ω ν π ρο δ ωπι κών δεδ ομ έ νω ν τω ν ε ργ αζομ έ νων, Δίκ α ιο Επ ιχειρήσεων κα ι Ετα ιρ ειών 6/2006, ό. π., σε λ Βλ. ά ρ θ ρ ο 1 π α ρ. 1 τ ο υ ν. 2472/ Βλ. Βλαστο ύ Στ., Ατο μι κές Ε ργ ασ ι ακ έ ς Σχέσεις ( ο υ σιαστικά κα ι δ ι κ ο ν ομι κά ζ ητήμ ατα ), 2005, σε λ

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα. Ο όρος «ατομικά δικαιώματα» επικράτησε ανάμεσα σε πολλούς άλλους, όπως «θεμελιώδη»

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤμήμαΕλεγκτών ΑΠΔΠΧ ΚυριακήΜανίκα, δικηγόρος/νομικήελέγκτρια ΠΕΡΙΕΧΟ ΜΕΝΑ Ισχύον Δίκαιο ΠεδίοεφαρμογήςΝ. 2472/97 Ο ρισμοίν.

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Μου ζητήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Μου ζητήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ι. Επί των ερωτημάτων. Μου ζητήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων: «1. Είναι συμβατή με τις διατάξεις του ν.1264/1982 η πραγματοποιούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΜΑΘΗΜΑ 1: «Τα πρώτα βήματα» ( σ ε λ. 8-10) 1. Πώς μοιάζ ε ι η ζ ω ή το υ ανθ ρ ώπο υ; Α ΠΑΝΤΗ ΣΗ: σε λ. 8, 1, «Η ζ ωή μοι άζ ε ι...βήματα» 2. Τι σ υναντά ο ά νθ ρωπ ος σ ε κ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα