Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού στην Ελληνική περιφέρεια: η περίπτωση του Νοµού Μεσσηνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού στην Ελληνική περιφέρεια: η περίπτωση του Νοµού Μεσσηνίας"

Transcript

1 Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού στην Ελληνική περιφέρεια: η περίπτωση του Νοµού Μεσσηνίας Congress travel development in urban Greece: the case of the prefecture of Messinia ΑΘΗΝΑ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 2 1 MBA - Tourism Management 2 Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς

2 2 Abstract In this paper we present a case-study of the prefecture of Messinia, that is a nondeveloped congress and convention market, and discuss what needs to be done in order to become a popular congress destination. The aim of our study was to convert the conclusions of this case-study into proposals for the development of congress and convention business in urban Greece, especially in destinations outside Athens and Thessalonica. We found that both the development of quality congress settings and the coordination of the efforts of both the local authorities and tourist businessmen are of paramount importance. It is concluded that a natural beauty destination, by developing congress facilities and coordinating efforts thru the convention and visitors bureau, can create an attractive congress business profile. Περίληψη Σκοπός της εργασίας ήταν η διαµόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη της περιφέρειας σε σηµαντικό συνεδριακό προορισµό. Για τον σκοπό αυτό έγινε µελέτη περίπτωσης (case study), µε ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης σε έναν όχι ιδιαίτερα αναπτυγµένο συνεδριακό προορισµό της Ελληνικής περιφέρειας, τον Νοµό Μεσσηνίας. Από τη µελέτη προέκυψε ότι α) η ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας σε συνεδριακό προορισµό απαιτεί να αναληφθούν συντονισµένες δράσεις από τους τρεις βασικούς πυλώνες αυτής της προσπάθειας, την αυτοδιοίκηση (τοπική και νοµαρχιακή), τους τοπικούς φορείς (επαγγελµατικούς, επιστηµονικούς κλπ) και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συνεδριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό και β) η ανάπτυξη µιας περιοχής σε µείζονα συνεδριακό προορισµό είναι εφικτή όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις (φυσικό περιβάλλον, ιστορία, κληρονοµιά), δηµιουργηθούν οι υποδοµές (συνεδριακοί χώροι, προµηθευτές) και αναπτυχθούν τα

3 3 κατάλληλα συντονιστικά όργανα (όπως το περιφερειακό γραφείο συνεδρίων και εκδηλώσεων) που θα αναλάβουν την επιτυχή ανάληψη και διεκπεραίωση των συνεδριακών εκδηλώσεων, εδραιώνοντας και αναπτύσσοντας τον συνεδριακό τουρισµό στην συγκεκριµένη περιοχή. 1. Εισαγωγή Οι υποδοµές της Ελληνικής περιφέρειας είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ελλιπείς, αφού δεν αποτελούν αποτέλεσµα µελέτης και σχεδιασµού αλλά αναπτύχθηκαν ως προϊόν ανάγκης, για να υποστηρίξουν δηλαδή τις βασικές οικιστικές και οικονοµικές-επαγγελµατικές ανάγκες που αναπτύχθηκαν στην εκάστοτε περιοχή. Το αρνητικό αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι διπλό: αφενός οι επισκέπτες µιας άναρχα ανεπτυγµένης τουριστικής περιοχής ταλαιπωρούνται, και αφετέρου το περιβάλλον (το οποίο είναι το µόνο, µαζί µε την τυχόν ιστορική κληρονοµιά, που προσελκύει τους ξένους επισκέπτες στις περιοχές αυτές) υφίσταται αυθαίρετες και συχνά καταστροφικές παρεµβάσεις, αφού δεν προστατεύεται από ένα επαρκές, σύγχρονο και αυστηρό θεσµικό πλαίσιο (Rodgers 1998, Shone 1998, Swarbrooke and Horner 2001, Κραβαρίτης 1992, Παπαγεωργίου 2002). Η τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου, όµως, είναι απαραίτητο να εντάσσεται σε έναν γενικότερο οικονοµικό σχεδιασµό, που να περιλαµβάνει τον τουρισµό, την αναψυχή, τον πολιτισµό και την εκπαίδευση σε ένα ενιαίο και άρρηκτο σύνολο. Στο επίπεδο αυτό, σήµερα, ο ρόλος των τοπικών φορέων, των επιχειρηµατιών και επαγγελµατιών της περιοχής και, κυρίως, της τοπικής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, είναι σηµαντικός, µολονότι το πεδίο δράσης των δύο τελευταίων φορέων είναι µάλλον

4 4 στενό, λόγω ανεπαρκών πόρων (Αθανασίου 2003, Κουκολιάς 2005, Κραβαρίτης 1992, Λεούδης 2005, Μπουρδάρα 2003, Παπαγεωργίου 2002, Στραγάλης 2005). Πλην του κλασσικού-περιηγητικού τουρισµού (τουρισµού αναψυχής), τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά οι λεγόµενες εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού υιοθέτησε και ανέπτυξε η τουριστική βιοµηχανία για να δηµιουργήσει νέα κίνητρα και ενδιαφέροντα, να διευρύνει την τουριστική αγορά και να βοηθήσει την περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη. Σηµαντικές µορφές εναλλακτικού τουρισµού αποτελούν ο αγροτουρισµός, ο τουρισµός υγείας, ο χειµερινός, ο κοινωνικός και ο επαγγελµατικός τουρισµός (Rodgers 1998, Shone 1998, Swarbrooke and Horner 2001, Αθανασίου 2003, Κραβαρίτης 1992, Παπαγεωργίου 2002). Ο επαγγελµατικός τουρισµός (Πίνακας 1) είναι µία πολύ µεγάλη αγορά που περιλαµβάνει τον συνεδριακό τουρισµό, τον τουρισµό εκθέσεων, τον τουρισµό κινήτρων και τον επιχειρηµατικό τουρισµό (Παπαγεωργίου 2002). Πίνακας 1: Μορφές του Επαγγελµατικού Τουρισµού Συνεδριακός Τουρισµός Επαγγελµατικός Τουρισµός Τουρισµός Εκθέσεων Τουρισµός Κινήτρων Επιχειρηµατικός Τουρισµός Πηγή: Α. Παπαγεωργίου, 2002

5 5 Τα συνέδρια αποτελούν σηµαντική πηγή εσόδων για έναν τόπο, ενώ ταυτόχρονα και ο συνεδριακός τουρίστας είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος, αφού δαπανά αρκετά χρήµατα και µάλιστα σε εποχές εκτός περιόδου αιχµής. Ο ανταγωνισµός, συνεπώς, τόσο των τόπων προορισµού όσο και των χώρων διεξαγωγής των συνεδρίων, είναι ιδιαίτερα µεγάλος (Rodgers 1998, Shone 1998, Swarbrooke and Horner 2001, εληκανάκης 2003, Κραβαρίτης 1992, Λαγός 2005, Παπαγεωργίου 2002, Στραγάλης 2005). Η Ελληνική συνεδριακή αγορά, αν και µικρή σε σχέση µε το διεθνές περιβάλλον, αποτελεί ένα σηµαντικό πεδίο δράσης για τις πόλεις της Ελληνικής περιφέρειας: αυτό συµβαίνει γιατί ο συνεδριακός τουρισµός, δρώντας συµπληρωµατικά αλλά και παράλληλα µε τον µαζικό τουρισµό, αποτελεί σοβαρό έσοδο για την τοπική οικονοµία. Είναι λογικό λοιπόν να γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί η κάθε περιφέρεια σε συνεδριακό προορισµό, ιδίως όταν η πόλη ή η περιοχή έχει σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους ή τουριστικά αξιοθέατα και, άρα, θεωρείται ότι διαθέτει την στοιχειώδη τουριστική υποδοµή (Αθανασίου 2003, εληκανάκης 2003, Κουκολιάς 2005, Κραβαρίτης 1992, Λαγός 2005, Λεούδης 2005, Παπαγεωργίου 2002, Στραγάλης 2005) 1. Ο Νοµός Μεσσηνίας και ιδιαίτερα η πόλη της Καλαµάτας αποτελούν τυπικό παράδειγµα µιας µέτρια ανεπτυγµένης τουριστικής περιοχής, που έχει όµως όλα τα προσόντα να αποτελέσει σηµαντικό συνεδριακό προορισµό. Mε µελέτη της διαθέσιµης βιβλιογραφίας, επιτόπια έρευνα και συνεντεύξεις, καταγράψαµε και αναλύσαµε την υπάρχουσα κατάσταση στην πόλη της Καλαµάτας, αλλά και τον Νοµό Μεσσηνίας γενικότερα. Στην συνέχεια, αναπτύξαµε προτάσεις για την 1 Το τεράστιο Ελληνικό ενδιαφέρον για τον συνεδριακό τουρισµό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζεται στις πολύ συχνές και εκτενείς αναφορές των ειδικών περιοδικών πάνω στο θέµα. Για την, όσο το δυνατόν, πληρέστερη ενηµέρωση του αναγνώστη, παρατίθεται σειρά χρησιµοποιηθέντων στην µελέτη άρθρων διαφόρων περιοδικών, στο τέλος της βιβλιογραφίας.

6 6 ανάδειξη της περιφέρειας αυτής σε σηµαντικό συνεδριακό προορισµό. Οι προτάσεις αυτές, µε την κατάλληλη επεξεργασία και προσαρµογή, ίσως µπορούν να αποτελέσουν οδηγό και για άλλες πόλεις και περιοχές της χώρας µας. 2. Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης στον νοµό Μεσσηνίας Ο νοµός Μεσσηνίας, ένας γεωργικός κατά βάση νοµός, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, θεωρούµε ότι έχει µεγάλες συνεδριακές δυνατότητες. Πράγµατι, ο νοµός αυτός διαθέτει: πολύ καλές κλιµατολογικές συνθήκες, καταγάλανες θάλασσες και σηµαντικές ορεινές περιοχές, κυρίως στον Ταΰγετο, αεροπορική, οδική και σιδηροδροµική πρόσβαση, δυνατότητα για κοντινές αποδράσεις µε έδρα τον νοµό, ισχυρό τοπικό χρώµα, διασκέδαση και γαστριµαργικές απολαύσεις, παραδοσιακή φιλοξενία, ιστορία, πολιτισµό, µουσεία και σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και συνεδριακή και ξενοδοχειακή υποδοµή που αποτελείται από 7 µεγάλα ξενοδοχεία (τα 5 στην Καλαµάτα), µε 8 συνεδριακές αίθουσες και δυνατότητα εξυπηρέτησης κατά µέγιστο αριθµό 2700 συνέδρων, χωρίς όµως παρουσία εµπείρων διοργανωτών συνεδρίων και προµηθευτών (HAPCO, 2002). Για την ανάλυση των συνεδριακών δυνατοτήτων και την αποτύπωση της εν γένει συνεδριακής υποδοµής του νοµού, αναλύονται τρεις βασικές συνιστώσες: οι συνεδριακές αίθουσες, οι επαγγελµατίες του συνεδριακού τουρισµού και οι δυνατότητες επιλογής της Μεσσηνίας ως τόπος διεξαγωγής συνεδρίων, µε διείσδυση στελεχών σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων και εκδηλώσεων.

7 Συνεδριακές αίθουσες Η ένωση Ελλήνων Επαγγελµατιών ιοργανωτών Συνεδρίων (Hellenic Association of Professional Congress Organizers, HAPCO) καταχωρεί µόλις 5 ξενοδοχεία µε συνεδριακές δυνατότητες στην περιοχή (Πίνακας 2). Τα ξενοδοχεία αυτά έχουν την δυνατότητα εξυπηρέτησης το πολύ 2500 συνέδρων. Από την έρευνα που διενεργήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης, αναδείχθηκαν ακόµη δύο ξενοδοχεία, το Φιλοξένια και το REX, που ανεβάζουν τον µέγιστο συνολικό αριθµό εξυπηρετουµένων συνέδρων σε 2700 άτοµα περίπου. Για να επιτευχθεί, φυσικά, τόσο η διάθεση κλινών, όσο και η κάλυψη του συνολικού αριθµού τους, απαιτείται απόλυτος συντονισµός, κάτι που δεν είναι εφικτό υπό τις παρούσες συνθήκες. Πίνακας 2. Ξενοδοχεία της Μεσσηνίας µε συνεδριακή υποδοµή Elite Village, Καλαµάτα Αίθουσες: 2, Χωρητικότητα: άτοµα Pharae Palace, Καλαµάτα Αίθουσες: 1, Χωρητικότητα: άτοµα Messinian Bay, Καλαµάτα Αίθουσες: 1, Χωρητικότητα: άτοµα Sunrise Village, Πεταλίδι Αίθουσες: 1, Χωρητικότητα: άτοµα Miramare, Πύλος Αίθουσες: 1, Χωρητικότητα: άτοµα Πηγή: HAPCO 2002 Εκτός από τις συνεδριακές αίθουσες των ξενοδοχείων, για µικρής κλίµακας συνέδρια χρησιµοποιούνται ακόµη τα Πνευµατικά κέντρα Καλαµάτας και Μεσσήνης και οι αίθουσες των δηµοτικών καταστηµάτων. Η συνεδριακή κίνηση στην Μεσσηνία (κατά περιοχή και συνεδριακό κέντρο ή αίθουσα) για τα έτη εµφανίζεται στον Πίνακα 3.

8 8 Πίνακας 3. Συνέδρια που πραγµατοποιήθηκαν στη Μεσσηνία ( ) ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: Κάθε Οκτώβριο ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ: Κάθε Ιούλιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ: 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: 2001 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΕ-ΟΤΑ: 2000 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ FILOXENIA ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ: Ιούλιος 2003 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: Μάιος 2003 ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ: Σεπτέµβριος 2001 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ REX Ο.Π.Ε. 4/02 5/02/2000 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΩΝ: 24-27/05/2000 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ: 2/10/2000 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 17-19/10/2000 ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΟΝΝΕ 2 3/3/2001 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΩΝ: 30/06/2001 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ:10/03/2001 ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: 2/08/2001 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ: 17 20/1/2003 DIELOG: 19-21/3/2003 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΑΕ EURES: 26/03/2003 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ: 18/05/2003 ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: 8-9/7/2003 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ELITE ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΙ ΟΟ ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: 2002 FETAL MEDICINE (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ): 2002 ΜΕΣΣΗΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ: 2 6 Σεπτεµβρίου 2002 ΠΥΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΝΕΣΤΟΡ» FOURTH WORKSHOP ON RICH DETECTORS: 5-10 June 2002 EUROPEAN SCHOOL OF HIGH-ENERGY PHYSICS: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 8 Μαρτίου 2000 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: 16 Φεβρουαρίου 2003 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ: 17 Απριλίου 2001 Πηγή: Επιµελητήριο Μεσσηνίας

9 Επαγγελµατίες του συνεδριακού τουρισµού Όπως προκύπτει από την επιτόπια έρευνα, υπάρχει παντελής έλλειψη επαγγελµατιών διοργανωτών συνεδρίων, κάτι που αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα. Προφανώς πρόκειται για φυσική συνέπεια, αφού δεν αναπτύσσεται κάτι εκεί όπου δεν ζητείται. Τα λίγα συνέδρια που αναλαµβάνει η Μεσσηνία είναι, είτε µικρά και διοργανώνονται εκ των ενόντων, είτε ανατίθενται σε εξειδικευµένα γραφεία των Αθηνών. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι, µεταξύ των µελών της HAPCO, δεν υπάρχει κανένα γραφείο επαγγελµατιών διοργανωτών συνεδρίων γενικά στην Πελοπόννησο (HAPCO 2002), αποδεικνύοντας την δεινή θέση της ευρύτερης περιοχής συνολικά. Επίσης δεν υπάρχουν έµπειρες εταιρείες που να παρέχουν οπτικοακουστικά µέσα και υλικό, να πραγµατοποιούν κατασκευές σχετικές µε το συνέδριο (όπως πάνελ, περίπτερα διαφηµιζοµένων και άλλα), να διαθέτουν µεταφραστές και γενικά να δηµιουργούν µια στοιχειώδη συνεδριακή υποδοµή: η ύπαρξη όµως της υποδοµής αυτής είναι που θα συµβάλλει σηµαντικά στην τελική απόφαση της οργανωτικής επιτροπής ενός συνεδρίου για την επιλογή του τόπου διεξαγωγής του ιείσδυση σε διοικήσεις και οργανωτικές επιτροπές Ο αριθµός των συνεδρίων που η περιοχή της Μεσσηνίας έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3, είναι µάλλον µικρός. Τα αποτελέσµατα της επιτόπιας έρευνας απέδειξαν ότι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, επρόκειτο για συνέδρια που, στην οργανωτική επιτροπή τους, υπήρχαν άνθρωποι Μεσσηνιακής καταγωγής, οι οποίοι και πέτυχαν την διεξαγωγή του συνεδρίου στην Μεσσηνία µε την προσωπική τους παρέµβαση, επιρροή και βαρύτητα. Η διείσδυση ανθρώπων µε δεσµούς µε τον συγκεκριµένο προορισµό, σε διοικήσεις επαγγελµατικών οργανώσεων και συλλόγων, αποτελεί ως εκ τούτου σηµαντικό παράγοντα για τον

10 10 επηρεασµό αυτών των οργανισµών στην απόφαση ανάθεσης ενός συνεδρίου στην συγκεκριµένη περιοχή (Παπαγεωργίου 2002). 3. Προτάσεις για την ανάδειξη του νοµού Μεσσηνίας σε σηµαντικό συνεδριακό προορισµό Από τη µελέτη είναι προφανές ότι η συµµετοχή της Μεσσηνίας στην γενικότερη συνεδριακή "πίτα" της χώρας είναι ιδιαίτερα πτωχή. Είναι επίσης σαφές ότι, για µια περιοχή που διαθέτει στοιχειώδη συνεδριακή υποδοµή, καλή ξενοδοχειακή υποδοµή, πολιτιστική κληρονοµιά και τεράστια φυσική οµορφιά, οι δυνατότητες ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισµού είναι µεγάλες. Για την ανάδειξη του νοµού Μεσσηνίας σε σηµαντικό συνεδριακό προορισµό απαιτούνται συγκεκριµένες ενέργειες. Βασιζόµενοι στην βιβλιογραφία, αλλά και την επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, θεωρούµε ότι οι ενέργειες που απαιτούνται αφορούν τους τρεις παρακάτω βασικούς εταίρους : Την αυτοδιοίκηση (τοπική και νοµαρχιακή), Τους τοπικούς φορείς (επαγγελµατικούς, επιστηµονικούς κλπ) και Τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συνεδριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό Η τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σηµαντικός για την προσέλκυση και διοργάνωση συνεδριακών εκδηλώσεων, συνοψίζεται στα εξής: Στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, στους τοµείς ευθύνης της αυτοδιοίκησης:

11 11 - καθαριότητα, στάθµευση, πράσινο, φωτισµός, πεζοδρόµια, εικόνα και αισθητική της πόλης (τοπική αυτοδιοίκηση ) και - δρόµοι, αεροδρόµια, λιµάνια, συγκοινωνίες, υπηρεσίες και λοιπές υποδοµές (νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση σε συνδυασµό µε την κεντρική διοίκηση). Στην υποβοήθηση της ενεργοποίησης δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη των µεγάλων υποδοµών των πόλεων και των νοµών (πρόκειται µόνο για ευαισθητοποίηση στην κατεύθυνση των επενδύσεων, αφού ανάλογο θεσµικό πλαίσιο που να επιτρέπει την υλοποίηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων από την τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει ). Στη διαµόρφωση στρατηγικών και πολιτικών για την οικονοµική ανάπτυξη του δήµου και του νοµού, που επιτυγχάνεται από τη συνεργασία των επαγγελµατικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Ένα άλλο στοιχείο, που θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν για τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε το συνεδριακό τουρισµό, είναι η ανάπτυξη σχεδίου περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης της τουριστικής περιοχής που καταρτίζεται από την τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση ( εληκανάκης 2003, Κουκολιάς 2005, Λεούδης 2005, Στραγάλης 2005). Παράλληλα, η αυτοδιοίκηση µπορεί να συνεισφέρει στη συνεδριακή υποδοµή υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ιστοσελίδας στο ιαδίκτυο, την δηµιουργία χώρων πληροφόρησης στα σηµεία εισόδου των επισκεπτών (αεροδρόµιο, λιµάνι, σιδηροδροµικός σταθµός κλπ), την διαχείριση ηλεκτρονικών περιπτέρων πληροφόρησης, σε χώρους που επισκέπτονται περισσότερο οι τουρίστες, καθώς και την εκστρατεία πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης (µέσω σεµιναρίων και άλλων εκδηλώσεων) των κατοίκων και επαγγελµατιών της πόλης και της ευρύτερης περιοχής (Μπουρδάρα 2003). Σηµαντικό επίσης είναι να µετέχει στην δηµιουργία

12 12 ενός περιφερειακού γραφείου συνεδρίων και εκδηλώσεων, αφού σήµερα θεωρείται ότι η λειτουργία τέτοιων γραφείων αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού (Μπρόβας 2003, Μάντζιος 2003). Τα γραφεία αυτά µπορεί να δραστηριοποιούνται είτε σε Εθνικό επίπεδο, µε σκοπό την προώθηση του συνεδριακού τουρισµού στο σύνολο της χώρας, είτε σε Τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο, µε τη µορφή οργανισµών που αντιπροσωπεύουν µια συγκεκριµένη πόλη ή περιοχή (για την Ελληνική πραγµατικότητα έναν νοµό ή µια περιφέρεια), µε σκοπό την εκεί αύξηση και συντονισµό των συνεδριακών εν γένει εκδηλώσεων και των ταξιδιών κινήτρων Οι τοπικοί φορείς Οι συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν µε µέλη των διοικήσεων αρκετών φορέων (εµπορικός σύλλογος, επιµελητήριο) καθώς και επαγγελµατίες του χώρου (ιδιοκτήτες ξενοδοχείων), έδειξαν ότι όλοι, ανεξαίρετα, οι τοπικοί φορείς, έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα να αναπτυχθεί ο νοµός Μεσσηνίας σε συνεδριακό προορισµό. Στην προσπάθεια αυτή θεωρείται ότι είναι δυνατόν να συνεισφέρουν όλοι, αναλόγως των δυνατοτήτων τους και κατά περίπτωση: Οι Επιστηµονικοί φορείς µπορούν να δραστηριοποιηθούν στους αντίστοιχους πανελλήνιους αλλά και διεθνείς οργανισµούς και να προωθήσουν τα µέλη τους σε καίριες θέσεις ώστε να επιτύχουν την ανάθεση συνεδριακών εκδηλώσεων στη Μεσσηνία. Οι Τοπικοί Λαογραφικοί, Πολιτιστικοί και άλλοι παρεµφερείς φορείς, µπορούν να οργανώσουν λαογραφικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια σηµαντικών συνεδρίων, ώστε να προωθηθεί η εικόνα ενός τόπου µε χρώµα, λαογραφικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον.

13 13 Οι Τοπικοί Εµπορικοί και Επιµελητηριακοί φορείς, τέλος, µπορούν να διοργανώσουν παράλληλες εµπορικές εκδηλώσεις µε τοπικό χρώµα κατά τη διάρκεια διαφόρων συνεδρίων Σε κάθε περίπτωση ο συντονισµός των φορέων αποτελεί κεντρικό ζήτηµα, που πιθανώς πρέπει να ανατεθεί στο επιµελητήριο, την αυτοδιοίκηση ή το περιφερειακό γραφείο συνεδρίων και εκδηλώσεων, κάτι που αποτελεί και την σύγχρονη τάση Οι συνεδριακές επιχειρήσεις Στον Νοµό Μεσσηνίας οι µόνες συνεδριακές επιχειρήσεις, επί του παρόντος, είναι τα ξενοδοχεία µε συνεδριακή υποδοµή. Η ανάπτυξη της Μεσσηνίας σε συνεδριακό προορισµό, συνεπώς, θα πρέπει να στηριχθεί αρχικά στην τοπική ένωση ξενοδόχων, δηλαδή το σύνολο των ξενοδοχειακών µονάδων, ασχέτως εάν διαθέτουν ή όχι συνεδριακές εγκαταστάσεις. Είναι δεδοµένο, όµως, ότι τα ξενοδοχεία της Μεσσηνίας δεν µπορούν να επωµισθούν το βάρος µιας µεγάλης συνεδριακής εκδήλωσης: άσχετα λοιπόν µε το πού θα διεξαχθούν οι εργασίες ενός συνεδρίου, η στέγαση των συνέδρων θα γίνει εφικτή µόνο µε συνεργασία των ξενοδοχειακών µονάδων. Αυτό θα µπορούσε επιτευχθεί µέσω µιας επιτροπής συντονισµού υπό την αιγίδα της ένωσης ξενοδόχων και, σε µελλοντικό στάδιο, στο περιφερειακό γραφείο συνεδρίων και εκδηλώσεων Άλλωστε ένα τέτοιο γραφείο, εφ όσον αποτελεί (µεταξύ των άλλων του δραστηριοτήτων) και φορέα παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και συντονισµού, θα µπορούσε (µέσω µιας αρµόδιας επιτροπής) να µεγιστοποιήσει τα οφέλη από τη διενέργεια µιας συνεδριακής εκδήλωσης στη Μεσσηνία. Η καταλληλότερη µορφή ενός περιφερειακού γραφείου συνεδρίων και εκδηλώσεων, θεωρείται ότι είναι αυτή της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας (Μάντζιος 2003, Μπρόβας 2003), που δίδει την δυνατότητα και στην τοπική αυτοδιοίκηση να

14 14 συµµετάσχει. Σκοπός της εταιρείας θα πρέπει να είναι η αύξηση των συνεδριακών εν γένει εκδηλώσεων και των ταξιδιών κινήτρων στην ευρύτερη περιοχή µέσα από τον συντονισµό δράσεων των τοπικών φορέων, την ενηµέρωση των εµπλεκοµένων στην συνεδριακή διαδικασία και την ανάληψη και υλοποίηση εθνικών ή κοινοτικών προγραµµάτων. Η εταιρεία µπορεί να διοικείται από διοικητικό συµβούλιο και (ευέλικτη) διοικούσα επιτροπή, περιβαλλόµενες από σειρά επαγγελµατιών του χώρου µε εξειδικευµένες γνώσεις πάνω στο αντικείµενο του συνεδριακού τουρισµού και τις λοιπές δραστηριότητες της εταιρείας. Η παρουσία εταιρειών επαγγελµατιών διοργανωτών, καθώς και προµηθευτών των συνεδριακών ειδών, θεωρείται ότι θα ακολουθήσει την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού στην συγκεκριµένη περιοχή, ως φυσιολογικό επακόλουθο της αυξηµένης ζήτησης υπηρεσιών. 4. Συµπεράσµατα Όπως γίνεται αντιληπτό από την µελέτη, η ανάπτυξη της περιφέρειας σε συνεδριακό προορισµό είναι εφικτή εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις (περιβάλλον, ιστορία, κληρονοµιά), δραστηριοποιηθούν οι τοπικοί φορείς, δηµιουργηθούν οι υποδοµές και αναπτυχθούν τα κατάλληλα συντονιστικά όργανα (όπως το περιφερειακό γραφείο συνεδρίων και εκδηλώσεων) που θα αναλάβουν την επιτυχή διεκπεραίωση των εκδηλώσεων αυτών, εδραιώνοντας και αναπτύσσοντας τον συνεδριακό τουρισµό στη συγκεκριµένη περιοχή.

15 15 Ειδικότερα για τον νοµό Μεσσηνίας, που είναι προικισµένος µε φυσικό κάλλος και σηµαντική ιστορική κληρονοµιά, θεωρούµε ότι η ανάπτυξη συνεδριακών αιθουσών και χώρων, η ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής συνεδριακών υπηρεσιών, η παρουσία επαγγελµατιών διοργανωτών συνεδρίων και ο συντονισµός των δράσεων των τοπικών φορέων µέσα από ένα τοπικό γραφείο συνεδρίων και εκδηλώσεων, αποτελούν τις πλέον σηµαντικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή. Βιβλιογραφία α. Ελληνική Αθανασίου, Λ. (2003). Ο συνεδριακός τουρισµός διεθνώς και στην Ελλάδα. Εισήγηση στο ιεθνές Συνέδριο «Η προοπτική των συνεδρίων στην Ελλάδα- Εκθεσιακός και Συνεδριακός Τουρισµός», στα πλαίσια της 34 ης ΞΕΝΙΑ (ηλεκτρονική έκδοση). εληκανάκης, Ι. (2003). Επενδύσεις στον συνεδριακό τουρισµό. Μύθοι και πραγµατικότητα. Εισήγηση στο ιεθνές Συνέδριο «Η προοπτική των συνεδρίων στην Ελλάδα-Εκθεσιακός και Συνεδριακός Τουρισµός», στα πλαίσια της 34 ης ΞΕΝΙΑ (ηλεκτρονική έκδοση). Κουκολιάς, Κ. (2005). Ανάπτυξη της περιφέρειας µέσω του Συνεδριακού Τουρισµού: αξιοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 1 ο

16 16 Πανελλήνιο Συνέδριο της HAPCO για τον Συνεδριακό και Επαγγελµατικό Τουρισµό, Βιβλίο Πρακτικών, σελ , Αθήνα. Κραβαρίτης, Κ. (1992). Επαγγελµατικός τουρισµός. Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. Λαγός. (2005). υνατότητες ανάπτυξης του Ελληνικού Συνεδριακού Τουρισµού σε Περιφερειακό Επίπεδο. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της HAPCO για τον Συνεδριακό και Επαγγελµατικό Τουρισµό, Βιβλίο Πρακτικών, σελ , Αθήνα. Λεούδης, Α. (2005). Συνεδριακός Τουρισµός ως Ανάπτυξη του Τουρισµού στην υτική Μακεδονία. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της HAPCO για τον Συνεδριακό και Επαγγελµατικό Τουρισµό, Βιβλίο Πρακτικών, σελ , Αθήνα. Μάντζιος. (2003). Ο συνεδριακός τουρισµός και ο ρόλος των Convention Bureaus. Εισήγηση στο ιεθνές Συνέδριο «Η προοπτική των συνεδρίων στην Ελλάδα-Εκθεσιακός και Συνεδριακός Τουρισµός», στα πλαίσια της 34 ης ΞΕΝΙΑ (ηλεκτρονική έκδοση). Μπουρδάρα, Κ. (2003). Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του τουρισµού. Εισήγηση στο ιεθνές Συνέδριο «Η προοπτική των συνεδρίων στην Ελλάδα-Εκθεσιακός και Συνεδριακός Τουρισµός», στα πλαίσια της 34 ης ΞΕΝΙΑ (ηλεκτρονική έκδοση). Μπρόβας Β. (2003). Η δηµιουργία, η οργάνωση και ο ρόλος του Thessaloniki Convention and Visitors Bureau. Εισήγηση στο ιεθνές Συνέδριο «Η προοπτική των συνεδρίων στην Ελλάδα-Εκθεσιακός και Συνεδριακός Τουρισµός», στα πλαίσια της 34 ης ΞΕΝΙΑ (ηλεκτρονική έκδοση). Παπαγεωργίου, ΑΝ. (2002). Οργάνωση Συνεδρίων και Μαζικών Εκδηλώσεων. ιδακτικές Σηµειώσεις ΣΤΕ Αναβύσσου, Αθήνα.

17 17 Στραγάλης, Ι. (2005). Ανάπτυξη της περιφέρειας µέσω του Συνεδριακού Τουρισµού και Προβλήµατα Αξιοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της HAPCO για τον Συνεδριακό και Επαγγελµατικό Τουρισµό, Βιβλίο Πρακτικών, σελ , Αθήνα. β. Ξενόγλωσση HAPCO (2002). Congresses, Incentives, Meetings in Greece: The Ultimate Choice.. CD-ROM Edition. Rodgers Τ. (1998). Conferences: a Twenty-First Century Industry. Έκδοση Addison Wesley Longman,. Shone, Α. (1998). The business of conferences. Έκδοση Butterworth Heinemann, London. Swarbrooke, J, Horner, S. (2001). Business travel and tourism. Έκδοση Butterworth Heinemann, London. γ. Αφιερώµατα σε ειδικά περιοδικά οδηγός για περαιτέρω µελέτη Χρήµα και Τουρισµός (2001). Φάκελος Συνεδριακός Τουρισµός. Τεύχος 65, σελ Χρήµα και Τουρισµός (2002). Έρευνα: Συνεδριακός Τουρισµός. Τεύχος 76, σελ Τουρισµός και Οικονοµία (2002). Αφιέρωµα: Συνεδριακός Τουρισµός. Τεύχος 280, σελ Τουριστική Αγορά (2003). Συνεδριακός Τουρισµός. Τεύχος 157, σελ Ελληνικός Τουρισµός (2003). Συνεδριακός Τουρισµός. Τεύχος 2, σελ. 30. Business και Τουρισµός (2003). Συνεδριακός Τουρισµός. Τεύχος 45, σελ

18 18 Τουριστική Αγορά (2003). Συνεδριακός Τουρισµός: Πορεία και προοπτικές. Τεύχος 160, σελ Τουριστική Αγορά (2003). Τουρισµός και Τεχνολογία. Τεύχος 163, σελ The Tourism Report (2004). Συνεδριακός Τουρισµός, η Ελληνική Πραγµατικότητα. Τεύχος 15, σελ

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού Μαγδαληνή Αχ. Τσίλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δέσποινα Σ. Γαλανάκη Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Συνεδριακός Τουρισμός Εμπειρική Έρευνα στην πόλη Χανίων» Της φοιτήτριας ΑΜΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΩΣ ΜΙΑ ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Περίληψη

«Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΩΣ ΜΙΑ ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Περίληψη «Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΩΣ ΜΙΑ ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Λαγός ηµήτριος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλων 8, 821 00 Χίος dlagos@aegean.gr Θεόδωρος Α. Σταυρινούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001 Τηλ. : 24213 50221 Τηλ/πο : 24210

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα

Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.10 Α ΜΕΡΟΣ..11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.11 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις. Επιβλέπουσα: ρ.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις. Επιβλέπουσα: ρ. Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3

Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3 Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3 1 Αρχιτέκτων Μηχανικός, Απόφοιτος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολεοδομία - Χωροταξία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο νησί της Ζακύνθου τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, ένα είδος τουρισμού που πιέζει τους φυσικούς πόρους του νησιού και έχει σοβαρές επιπτώσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ DEPARTMENT OF TOURISM MANAGEMENT P.O. Box 141, 57400 THESSALONIKI, GREECE Email: rdoffice@tour.teithe.gr Tel. 00 30 2310791556, fax: 00 30 2310791555 ALEXANDREION TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέποντας: Διακομιχάλης Μιχάλης Πρέβεζα, 2009 Επιμέλεια: Ελ Χανούν Χριστίνα Πέρρου Γεωργία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

, 24-12-2012 .: , &

, 24-12-2012 .:   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 24-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ 2010 Περιεχόμενα Σελ 1. Εισαγωγή 2 2. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΤΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 520

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Β κύκλος εργασιών Οµάδας Εργασίας (OE) B3: «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Συντονιστές: Αναστάσιος Τζήκας - Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ, (tasos@si.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Καπριδάκης Γ. Ιωσήφ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Καπριδάκης Γ. Ιωσήφ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης Ανταγωνισµού για την Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης της Κρήτης Καπριδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ DEPARTMENT OF TOURISM MANAGEMENT P.O. Box 141, 57400 THESSALONIKI, GREECE Email: rdoffice@tour.teithe.gr Tel. 00 30 2310791556, fax: 00 30 2310791555 ALEXANDREION TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION

Διαβάστε περισσότερα