Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού στην Ελληνική περιφέρεια: η περίπτωση του Νοµού Μεσσηνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού στην Ελληνική περιφέρεια: η περίπτωση του Νοµού Μεσσηνίας"

Transcript

1 Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού στην Ελληνική περιφέρεια: η περίπτωση του Νοµού Μεσσηνίας Congress travel development in urban Greece: the case of the prefecture of Messinia ΑΘΗΝΑ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 2 1 MBA - Tourism Management 2 Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς

2 2 Abstract In this paper we present a case-study of the prefecture of Messinia, that is a nondeveloped congress and convention market, and discuss what needs to be done in order to become a popular congress destination. The aim of our study was to convert the conclusions of this case-study into proposals for the development of congress and convention business in urban Greece, especially in destinations outside Athens and Thessalonica. We found that both the development of quality congress settings and the coordination of the efforts of both the local authorities and tourist businessmen are of paramount importance. It is concluded that a natural beauty destination, by developing congress facilities and coordinating efforts thru the convention and visitors bureau, can create an attractive congress business profile. Περίληψη Σκοπός της εργασίας ήταν η διαµόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη της περιφέρειας σε σηµαντικό συνεδριακό προορισµό. Για τον σκοπό αυτό έγινε µελέτη περίπτωσης (case study), µε ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης σε έναν όχι ιδιαίτερα αναπτυγµένο συνεδριακό προορισµό της Ελληνικής περιφέρειας, τον Νοµό Μεσσηνίας. Από τη µελέτη προέκυψε ότι α) η ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας σε συνεδριακό προορισµό απαιτεί να αναληφθούν συντονισµένες δράσεις από τους τρεις βασικούς πυλώνες αυτής της προσπάθειας, την αυτοδιοίκηση (τοπική και νοµαρχιακή), τους τοπικούς φορείς (επαγγελµατικούς, επιστηµονικούς κλπ) και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συνεδριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό και β) η ανάπτυξη µιας περιοχής σε µείζονα συνεδριακό προορισµό είναι εφικτή όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις (φυσικό περιβάλλον, ιστορία, κληρονοµιά), δηµιουργηθούν οι υποδοµές (συνεδριακοί χώροι, προµηθευτές) και αναπτυχθούν τα

3 3 κατάλληλα συντονιστικά όργανα (όπως το περιφερειακό γραφείο συνεδρίων και εκδηλώσεων) που θα αναλάβουν την επιτυχή ανάληψη και διεκπεραίωση των συνεδριακών εκδηλώσεων, εδραιώνοντας και αναπτύσσοντας τον συνεδριακό τουρισµό στην συγκεκριµένη περιοχή. 1. Εισαγωγή Οι υποδοµές της Ελληνικής περιφέρειας είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ελλιπείς, αφού δεν αποτελούν αποτέλεσµα µελέτης και σχεδιασµού αλλά αναπτύχθηκαν ως προϊόν ανάγκης, για να υποστηρίξουν δηλαδή τις βασικές οικιστικές και οικονοµικές-επαγγελµατικές ανάγκες που αναπτύχθηκαν στην εκάστοτε περιοχή. Το αρνητικό αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι διπλό: αφενός οι επισκέπτες µιας άναρχα ανεπτυγµένης τουριστικής περιοχής ταλαιπωρούνται, και αφετέρου το περιβάλλον (το οποίο είναι το µόνο, µαζί µε την τυχόν ιστορική κληρονοµιά, που προσελκύει τους ξένους επισκέπτες στις περιοχές αυτές) υφίσταται αυθαίρετες και συχνά καταστροφικές παρεµβάσεις, αφού δεν προστατεύεται από ένα επαρκές, σύγχρονο και αυστηρό θεσµικό πλαίσιο (Rodgers 1998, Shone 1998, Swarbrooke and Horner 2001, Κραβαρίτης 1992, Παπαγεωργίου 2002). Η τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου, όµως, είναι απαραίτητο να εντάσσεται σε έναν γενικότερο οικονοµικό σχεδιασµό, που να περιλαµβάνει τον τουρισµό, την αναψυχή, τον πολιτισµό και την εκπαίδευση σε ένα ενιαίο και άρρηκτο σύνολο. Στο επίπεδο αυτό, σήµερα, ο ρόλος των τοπικών φορέων, των επιχειρηµατιών και επαγγελµατιών της περιοχής και, κυρίως, της τοπικής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, είναι σηµαντικός, µολονότι το πεδίο δράσης των δύο τελευταίων φορέων είναι µάλλον

4 4 στενό, λόγω ανεπαρκών πόρων (Αθανασίου 2003, Κουκολιάς 2005, Κραβαρίτης 1992, Λεούδης 2005, Μπουρδάρα 2003, Παπαγεωργίου 2002, Στραγάλης 2005). Πλην του κλασσικού-περιηγητικού τουρισµού (τουρισµού αναψυχής), τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά οι λεγόµενες εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού υιοθέτησε και ανέπτυξε η τουριστική βιοµηχανία για να δηµιουργήσει νέα κίνητρα και ενδιαφέροντα, να διευρύνει την τουριστική αγορά και να βοηθήσει την περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη. Σηµαντικές µορφές εναλλακτικού τουρισµού αποτελούν ο αγροτουρισµός, ο τουρισµός υγείας, ο χειµερινός, ο κοινωνικός και ο επαγγελµατικός τουρισµός (Rodgers 1998, Shone 1998, Swarbrooke and Horner 2001, Αθανασίου 2003, Κραβαρίτης 1992, Παπαγεωργίου 2002). Ο επαγγελµατικός τουρισµός (Πίνακας 1) είναι µία πολύ µεγάλη αγορά που περιλαµβάνει τον συνεδριακό τουρισµό, τον τουρισµό εκθέσεων, τον τουρισµό κινήτρων και τον επιχειρηµατικό τουρισµό (Παπαγεωργίου 2002). Πίνακας 1: Μορφές του Επαγγελµατικού Τουρισµού Συνεδριακός Τουρισµός Επαγγελµατικός Τουρισµός Τουρισµός Εκθέσεων Τουρισµός Κινήτρων Επιχειρηµατικός Τουρισµός Πηγή: Α. Παπαγεωργίου, 2002

5 5 Τα συνέδρια αποτελούν σηµαντική πηγή εσόδων για έναν τόπο, ενώ ταυτόχρονα και ο συνεδριακός τουρίστας είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος, αφού δαπανά αρκετά χρήµατα και µάλιστα σε εποχές εκτός περιόδου αιχµής. Ο ανταγωνισµός, συνεπώς, τόσο των τόπων προορισµού όσο και των χώρων διεξαγωγής των συνεδρίων, είναι ιδιαίτερα µεγάλος (Rodgers 1998, Shone 1998, Swarbrooke and Horner 2001, εληκανάκης 2003, Κραβαρίτης 1992, Λαγός 2005, Παπαγεωργίου 2002, Στραγάλης 2005). Η Ελληνική συνεδριακή αγορά, αν και µικρή σε σχέση µε το διεθνές περιβάλλον, αποτελεί ένα σηµαντικό πεδίο δράσης για τις πόλεις της Ελληνικής περιφέρειας: αυτό συµβαίνει γιατί ο συνεδριακός τουρισµός, δρώντας συµπληρωµατικά αλλά και παράλληλα µε τον µαζικό τουρισµό, αποτελεί σοβαρό έσοδο για την τοπική οικονοµία. Είναι λογικό λοιπόν να γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί η κάθε περιφέρεια σε συνεδριακό προορισµό, ιδίως όταν η πόλη ή η περιοχή έχει σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους ή τουριστικά αξιοθέατα και, άρα, θεωρείται ότι διαθέτει την στοιχειώδη τουριστική υποδοµή (Αθανασίου 2003, εληκανάκης 2003, Κουκολιάς 2005, Κραβαρίτης 1992, Λαγός 2005, Λεούδης 2005, Παπαγεωργίου 2002, Στραγάλης 2005) 1. Ο Νοµός Μεσσηνίας και ιδιαίτερα η πόλη της Καλαµάτας αποτελούν τυπικό παράδειγµα µιας µέτρια ανεπτυγµένης τουριστικής περιοχής, που έχει όµως όλα τα προσόντα να αποτελέσει σηµαντικό συνεδριακό προορισµό. Mε µελέτη της διαθέσιµης βιβλιογραφίας, επιτόπια έρευνα και συνεντεύξεις, καταγράψαµε και αναλύσαµε την υπάρχουσα κατάσταση στην πόλη της Καλαµάτας, αλλά και τον Νοµό Μεσσηνίας γενικότερα. Στην συνέχεια, αναπτύξαµε προτάσεις για την 1 Το τεράστιο Ελληνικό ενδιαφέρον για τον συνεδριακό τουρισµό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζεται στις πολύ συχνές και εκτενείς αναφορές των ειδικών περιοδικών πάνω στο θέµα. Για την, όσο το δυνατόν, πληρέστερη ενηµέρωση του αναγνώστη, παρατίθεται σειρά χρησιµοποιηθέντων στην µελέτη άρθρων διαφόρων περιοδικών, στο τέλος της βιβλιογραφίας.

6 6 ανάδειξη της περιφέρειας αυτής σε σηµαντικό συνεδριακό προορισµό. Οι προτάσεις αυτές, µε την κατάλληλη επεξεργασία και προσαρµογή, ίσως µπορούν να αποτελέσουν οδηγό και για άλλες πόλεις και περιοχές της χώρας µας. 2. Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης στον νοµό Μεσσηνίας Ο νοµός Μεσσηνίας, ένας γεωργικός κατά βάση νοµός, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, θεωρούµε ότι έχει µεγάλες συνεδριακές δυνατότητες. Πράγµατι, ο νοµός αυτός διαθέτει: πολύ καλές κλιµατολογικές συνθήκες, καταγάλανες θάλασσες και σηµαντικές ορεινές περιοχές, κυρίως στον Ταΰγετο, αεροπορική, οδική και σιδηροδροµική πρόσβαση, δυνατότητα για κοντινές αποδράσεις µε έδρα τον νοµό, ισχυρό τοπικό χρώµα, διασκέδαση και γαστριµαργικές απολαύσεις, παραδοσιακή φιλοξενία, ιστορία, πολιτισµό, µουσεία και σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και συνεδριακή και ξενοδοχειακή υποδοµή που αποτελείται από 7 µεγάλα ξενοδοχεία (τα 5 στην Καλαµάτα), µε 8 συνεδριακές αίθουσες και δυνατότητα εξυπηρέτησης κατά µέγιστο αριθµό 2700 συνέδρων, χωρίς όµως παρουσία εµπείρων διοργανωτών συνεδρίων και προµηθευτών (HAPCO, 2002). Για την ανάλυση των συνεδριακών δυνατοτήτων και την αποτύπωση της εν γένει συνεδριακής υποδοµής του νοµού, αναλύονται τρεις βασικές συνιστώσες: οι συνεδριακές αίθουσες, οι επαγγελµατίες του συνεδριακού τουρισµού και οι δυνατότητες επιλογής της Μεσσηνίας ως τόπος διεξαγωγής συνεδρίων, µε διείσδυση στελεχών σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων και εκδηλώσεων.

7 Συνεδριακές αίθουσες Η ένωση Ελλήνων Επαγγελµατιών ιοργανωτών Συνεδρίων (Hellenic Association of Professional Congress Organizers, HAPCO) καταχωρεί µόλις 5 ξενοδοχεία µε συνεδριακές δυνατότητες στην περιοχή (Πίνακας 2). Τα ξενοδοχεία αυτά έχουν την δυνατότητα εξυπηρέτησης το πολύ 2500 συνέδρων. Από την έρευνα που διενεργήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης, αναδείχθηκαν ακόµη δύο ξενοδοχεία, το Φιλοξένια και το REX, που ανεβάζουν τον µέγιστο συνολικό αριθµό εξυπηρετουµένων συνέδρων σε 2700 άτοµα περίπου. Για να επιτευχθεί, φυσικά, τόσο η διάθεση κλινών, όσο και η κάλυψη του συνολικού αριθµού τους, απαιτείται απόλυτος συντονισµός, κάτι που δεν είναι εφικτό υπό τις παρούσες συνθήκες. Πίνακας 2. Ξενοδοχεία της Μεσσηνίας µε συνεδριακή υποδοµή Elite Village, Καλαµάτα Αίθουσες: 2, Χωρητικότητα: άτοµα Pharae Palace, Καλαµάτα Αίθουσες: 1, Χωρητικότητα: άτοµα Messinian Bay, Καλαµάτα Αίθουσες: 1, Χωρητικότητα: άτοµα Sunrise Village, Πεταλίδι Αίθουσες: 1, Χωρητικότητα: άτοµα Miramare, Πύλος Αίθουσες: 1, Χωρητικότητα: άτοµα Πηγή: HAPCO 2002 Εκτός από τις συνεδριακές αίθουσες των ξενοδοχείων, για µικρής κλίµακας συνέδρια χρησιµοποιούνται ακόµη τα Πνευµατικά κέντρα Καλαµάτας και Μεσσήνης και οι αίθουσες των δηµοτικών καταστηµάτων. Η συνεδριακή κίνηση στην Μεσσηνία (κατά περιοχή και συνεδριακό κέντρο ή αίθουσα) για τα έτη εµφανίζεται στον Πίνακα 3.

8 8 Πίνακας 3. Συνέδρια που πραγµατοποιήθηκαν στη Μεσσηνία ( ) ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: Κάθε Οκτώβριο ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ: Κάθε Ιούλιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ: 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: 2001 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΕ-ΟΤΑ: 2000 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ FILOXENIA ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ: Ιούλιος 2003 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: Μάιος 2003 ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ: Σεπτέµβριος 2001 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ REX Ο.Π.Ε. 4/02 5/02/2000 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΩΝ: 24-27/05/2000 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ: 2/10/2000 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 17-19/10/2000 ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΟΝΝΕ 2 3/3/2001 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΩΝ: 30/06/2001 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ:10/03/2001 ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: 2/08/2001 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ: 17 20/1/2003 DIELOG: 19-21/3/2003 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΑΕ EURES: 26/03/2003 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ: 18/05/2003 ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: 8-9/7/2003 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ELITE ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΙ ΟΟ ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: 2002 FETAL MEDICINE (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ): 2002 ΜΕΣΣΗΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ: 2 6 Σεπτεµβρίου 2002 ΠΥΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΝΕΣΤΟΡ» FOURTH WORKSHOP ON RICH DETECTORS: 5-10 June 2002 EUROPEAN SCHOOL OF HIGH-ENERGY PHYSICS: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 8 Μαρτίου 2000 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: 16 Φεβρουαρίου 2003 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ: 17 Απριλίου 2001 Πηγή: Επιµελητήριο Μεσσηνίας

9 Επαγγελµατίες του συνεδριακού τουρισµού Όπως προκύπτει από την επιτόπια έρευνα, υπάρχει παντελής έλλειψη επαγγελµατιών διοργανωτών συνεδρίων, κάτι που αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα. Προφανώς πρόκειται για φυσική συνέπεια, αφού δεν αναπτύσσεται κάτι εκεί όπου δεν ζητείται. Τα λίγα συνέδρια που αναλαµβάνει η Μεσσηνία είναι, είτε µικρά και διοργανώνονται εκ των ενόντων, είτε ανατίθενται σε εξειδικευµένα γραφεία των Αθηνών. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι, µεταξύ των µελών της HAPCO, δεν υπάρχει κανένα γραφείο επαγγελµατιών διοργανωτών συνεδρίων γενικά στην Πελοπόννησο (HAPCO 2002), αποδεικνύοντας την δεινή θέση της ευρύτερης περιοχής συνολικά. Επίσης δεν υπάρχουν έµπειρες εταιρείες που να παρέχουν οπτικοακουστικά µέσα και υλικό, να πραγµατοποιούν κατασκευές σχετικές µε το συνέδριο (όπως πάνελ, περίπτερα διαφηµιζοµένων και άλλα), να διαθέτουν µεταφραστές και γενικά να δηµιουργούν µια στοιχειώδη συνεδριακή υποδοµή: η ύπαρξη όµως της υποδοµής αυτής είναι που θα συµβάλλει σηµαντικά στην τελική απόφαση της οργανωτικής επιτροπής ενός συνεδρίου για την επιλογή του τόπου διεξαγωγής του ιείσδυση σε διοικήσεις και οργανωτικές επιτροπές Ο αριθµός των συνεδρίων που η περιοχή της Μεσσηνίας έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3, είναι µάλλον µικρός. Τα αποτελέσµατα της επιτόπιας έρευνας απέδειξαν ότι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, επρόκειτο για συνέδρια που, στην οργανωτική επιτροπή τους, υπήρχαν άνθρωποι Μεσσηνιακής καταγωγής, οι οποίοι και πέτυχαν την διεξαγωγή του συνεδρίου στην Μεσσηνία µε την προσωπική τους παρέµβαση, επιρροή και βαρύτητα. Η διείσδυση ανθρώπων µε δεσµούς µε τον συγκεκριµένο προορισµό, σε διοικήσεις επαγγελµατικών οργανώσεων και συλλόγων, αποτελεί ως εκ τούτου σηµαντικό παράγοντα για τον

10 10 επηρεασµό αυτών των οργανισµών στην απόφαση ανάθεσης ενός συνεδρίου στην συγκεκριµένη περιοχή (Παπαγεωργίου 2002). 3. Προτάσεις για την ανάδειξη του νοµού Μεσσηνίας σε σηµαντικό συνεδριακό προορισµό Από τη µελέτη είναι προφανές ότι η συµµετοχή της Μεσσηνίας στην γενικότερη συνεδριακή "πίτα" της χώρας είναι ιδιαίτερα πτωχή. Είναι επίσης σαφές ότι, για µια περιοχή που διαθέτει στοιχειώδη συνεδριακή υποδοµή, καλή ξενοδοχειακή υποδοµή, πολιτιστική κληρονοµιά και τεράστια φυσική οµορφιά, οι δυνατότητες ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισµού είναι µεγάλες. Για την ανάδειξη του νοµού Μεσσηνίας σε σηµαντικό συνεδριακό προορισµό απαιτούνται συγκεκριµένες ενέργειες. Βασιζόµενοι στην βιβλιογραφία, αλλά και την επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, θεωρούµε ότι οι ενέργειες που απαιτούνται αφορούν τους τρεις παρακάτω βασικούς εταίρους : Την αυτοδιοίκηση (τοπική και νοµαρχιακή), Τους τοπικούς φορείς (επαγγελµατικούς, επιστηµονικούς κλπ) και Τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συνεδριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό Η τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σηµαντικός για την προσέλκυση και διοργάνωση συνεδριακών εκδηλώσεων, συνοψίζεται στα εξής: Στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, στους τοµείς ευθύνης της αυτοδιοίκησης:

11 11 - καθαριότητα, στάθµευση, πράσινο, φωτισµός, πεζοδρόµια, εικόνα και αισθητική της πόλης (τοπική αυτοδιοίκηση ) και - δρόµοι, αεροδρόµια, λιµάνια, συγκοινωνίες, υπηρεσίες και λοιπές υποδοµές (νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση σε συνδυασµό µε την κεντρική διοίκηση). Στην υποβοήθηση της ενεργοποίησης δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη των µεγάλων υποδοµών των πόλεων και των νοµών (πρόκειται µόνο για ευαισθητοποίηση στην κατεύθυνση των επενδύσεων, αφού ανάλογο θεσµικό πλαίσιο που να επιτρέπει την υλοποίηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων από την τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει ). Στη διαµόρφωση στρατηγικών και πολιτικών για την οικονοµική ανάπτυξη του δήµου και του νοµού, που επιτυγχάνεται από τη συνεργασία των επαγγελµατικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Ένα άλλο στοιχείο, που θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν για τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε το συνεδριακό τουρισµό, είναι η ανάπτυξη σχεδίου περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης της τουριστικής περιοχής που καταρτίζεται από την τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση ( εληκανάκης 2003, Κουκολιάς 2005, Λεούδης 2005, Στραγάλης 2005). Παράλληλα, η αυτοδιοίκηση µπορεί να συνεισφέρει στη συνεδριακή υποδοµή υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ιστοσελίδας στο ιαδίκτυο, την δηµιουργία χώρων πληροφόρησης στα σηµεία εισόδου των επισκεπτών (αεροδρόµιο, λιµάνι, σιδηροδροµικός σταθµός κλπ), την διαχείριση ηλεκτρονικών περιπτέρων πληροφόρησης, σε χώρους που επισκέπτονται περισσότερο οι τουρίστες, καθώς και την εκστρατεία πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης (µέσω σεµιναρίων και άλλων εκδηλώσεων) των κατοίκων και επαγγελµατιών της πόλης και της ευρύτερης περιοχής (Μπουρδάρα 2003). Σηµαντικό επίσης είναι να µετέχει στην δηµιουργία

12 12 ενός περιφερειακού γραφείου συνεδρίων και εκδηλώσεων, αφού σήµερα θεωρείται ότι η λειτουργία τέτοιων γραφείων αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού (Μπρόβας 2003, Μάντζιος 2003). Τα γραφεία αυτά µπορεί να δραστηριοποιούνται είτε σε Εθνικό επίπεδο, µε σκοπό την προώθηση του συνεδριακού τουρισµού στο σύνολο της χώρας, είτε σε Τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο, µε τη µορφή οργανισµών που αντιπροσωπεύουν µια συγκεκριµένη πόλη ή περιοχή (για την Ελληνική πραγµατικότητα έναν νοµό ή µια περιφέρεια), µε σκοπό την εκεί αύξηση και συντονισµό των συνεδριακών εν γένει εκδηλώσεων και των ταξιδιών κινήτρων Οι τοπικοί φορείς Οι συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν µε µέλη των διοικήσεων αρκετών φορέων (εµπορικός σύλλογος, επιµελητήριο) καθώς και επαγγελµατίες του χώρου (ιδιοκτήτες ξενοδοχείων), έδειξαν ότι όλοι, ανεξαίρετα, οι τοπικοί φορείς, έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα να αναπτυχθεί ο νοµός Μεσσηνίας σε συνεδριακό προορισµό. Στην προσπάθεια αυτή θεωρείται ότι είναι δυνατόν να συνεισφέρουν όλοι, αναλόγως των δυνατοτήτων τους και κατά περίπτωση: Οι Επιστηµονικοί φορείς µπορούν να δραστηριοποιηθούν στους αντίστοιχους πανελλήνιους αλλά και διεθνείς οργανισµούς και να προωθήσουν τα µέλη τους σε καίριες θέσεις ώστε να επιτύχουν την ανάθεση συνεδριακών εκδηλώσεων στη Μεσσηνία. Οι Τοπικοί Λαογραφικοί, Πολιτιστικοί και άλλοι παρεµφερείς φορείς, µπορούν να οργανώσουν λαογραφικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια σηµαντικών συνεδρίων, ώστε να προωθηθεί η εικόνα ενός τόπου µε χρώµα, λαογραφικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον.

13 13 Οι Τοπικοί Εµπορικοί και Επιµελητηριακοί φορείς, τέλος, µπορούν να διοργανώσουν παράλληλες εµπορικές εκδηλώσεις µε τοπικό χρώµα κατά τη διάρκεια διαφόρων συνεδρίων Σε κάθε περίπτωση ο συντονισµός των φορέων αποτελεί κεντρικό ζήτηµα, που πιθανώς πρέπει να ανατεθεί στο επιµελητήριο, την αυτοδιοίκηση ή το περιφερειακό γραφείο συνεδρίων και εκδηλώσεων, κάτι που αποτελεί και την σύγχρονη τάση Οι συνεδριακές επιχειρήσεις Στον Νοµό Μεσσηνίας οι µόνες συνεδριακές επιχειρήσεις, επί του παρόντος, είναι τα ξενοδοχεία µε συνεδριακή υποδοµή. Η ανάπτυξη της Μεσσηνίας σε συνεδριακό προορισµό, συνεπώς, θα πρέπει να στηριχθεί αρχικά στην τοπική ένωση ξενοδόχων, δηλαδή το σύνολο των ξενοδοχειακών µονάδων, ασχέτως εάν διαθέτουν ή όχι συνεδριακές εγκαταστάσεις. Είναι δεδοµένο, όµως, ότι τα ξενοδοχεία της Μεσσηνίας δεν µπορούν να επωµισθούν το βάρος µιας µεγάλης συνεδριακής εκδήλωσης: άσχετα λοιπόν µε το πού θα διεξαχθούν οι εργασίες ενός συνεδρίου, η στέγαση των συνέδρων θα γίνει εφικτή µόνο µε συνεργασία των ξενοδοχειακών µονάδων. Αυτό θα µπορούσε επιτευχθεί µέσω µιας επιτροπής συντονισµού υπό την αιγίδα της ένωσης ξενοδόχων και, σε µελλοντικό στάδιο, στο περιφερειακό γραφείο συνεδρίων και εκδηλώσεων Άλλωστε ένα τέτοιο γραφείο, εφ όσον αποτελεί (µεταξύ των άλλων του δραστηριοτήτων) και φορέα παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και συντονισµού, θα µπορούσε (µέσω µιας αρµόδιας επιτροπής) να µεγιστοποιήσει τα οφέλη από τη διενέργεια µιας συνεδριακής εκδήλωσης στη Μεσσηνία. Η καταλληλότερη µορφή ενός περιφερειακού γραφείου συνεδρίων και εκδηλώσεων, θεωρείται ότι είναι αυτή της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας (Μάντζιος 2003, Μπρόβας 2003), που δίδει την δυνατότητα και στην τοπική αυτοδιοίκηση να

14 14 συµµετάσχει. Σκοπός της εταιρείας θα πρέπει να είναι η αύξηση των συνεδριακών εν γένει εκδηλώσεων και των ταξιδιών κινήτρων στην ευρύτερη περιοχή µέσα από τον συντονισµό δράσεων των τοπικών φορέων, την ενηµέρωση των εµπλεκοµένων στην συνεδριακή διαδικασία και την ανάληψη και υλοποίηση εθνικών ή κοινοτικών προγραµµάτων. Η εταιρεία µπορεί να διοικείται από διοικητικό συµβούλιο και (ευέλικτη) διοικούσα επιτροπή, περιβαλλόµενες από σειρά επαγγελµατιών του χώρου µε εξειδικευµένες γνώσεις πάνω στο αντικείµενο του συνεδριακού τουρισµού και τις λοιπές δραστηριότητες της εταιρείας. Η παρουσία εταιρειών επαγγελµατιών διοργανωτών, καθώς και προµηθευτών των συνεδριακών ειδών, θεωρείται ότι θα ακολουθήσει την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού στην συγκεκριµένη περιοχή, ως φυσιολογικό επακόλουθο της αυξηµένης ζήτησης υπηρεσιών. 4. Συµπεράσµατα Όπως γίνεται αντιληπτό από την µελέτη, η ανάπτυξη της περιφέρειας σε συνεδριακό προορισµό είναι εφικτή εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις (περιβάλλον, ιστορία, κληρονοµιά), δραστηριοποιηθούν οι τοπικοί φορείς, δηµιουργηθούν οι υποδοµές και αναπτυχθούν τα κατάλληλα συντονιστικά όργανα (όπως το περιφερειακό γραφείο συνεδρίων και εκδηλώσεων) που θα αναλάβουν την επιτυχή διεκπεραίωση των εκδηλώσεων αυτών, εδραιώνοντας και αναπτύσσοντας τον συνεδριακό τουρισµό στη συγκεκριµένη περιοχή.

15 15 Ειδικότερα για τον νοµό Μεσσηνίας, που είναι προικισµένος µε φυσικό κάλλος και σηµαντική ιστορική κληρονοµιά, θεωρούµε ότι η ανάπτυξη συνεδριακών αιθουσών και χώρων, η ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής συνεδριακών υπηρεσιών, η παρουσία επαγγελµατιών διοργανωτών συνεδρίων και ο συντονισµός των δράσεων των τοπικών φορέων µέσα από ένα τοπικό γραφείο συνεδρίων και εκδηλώσεων, αποτελούν τις πλέον σηµαντικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή. Βιβλιογραφία α. Ελληνική Αθανασίου, Λ. (2003). Ο συνεδριακός τουρισµός διεθνώς και στην Ελλάδα. Εισήγηση στο ιεθνές Συνέδριο «Η προοπτική των συνεδρίων στην Ελλάδα- Εκθεσιακός και Συνεδριακός Τουρισµός», στα πλαίσια της 34 ης ΞΕΝΙΑ (ηλεκτρονική έκδοση). εληκανάκης, Ι. (2003). Επενδύσεις στον συνεδριακό τουρισµό. Μύθοι και πραγµατικότητα. Εισήγηση στο ιεθνές Συνέδριο «Η προοπτική των συνεδρίων στην Ελλάδα-Εκθεσιακός και Συνεδριακός Τουρισµός», στα πλαίσια της 34 ης ΞΕΝΙΑ (ηλεκτρονική έκδοση). Κουκολιάς, Κ. (2005). Ανάπτυξη της περιφέρειας µέσω του Συνεδριακού Τουρισµού: αξιοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 1 ο

16 16 Πανελλήνιο Συνέδριο της HAPCO για τον Συνεδριακό και Επαγγελµατικό Τουρισµό, Βιβλίο Πρακτικών, σελ , Αθήνα. Κραβαρίτης, Κ. (1992). Επαγγελµατικός τουρισµός. Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. Λαγός. (2005). υνατότητες ανάπτυξης του Ελληνικού Συνεδριακού Τουρισµού σε Περιφερειακό Επίπεδο. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της HAPCO για τον Συνεδριακό και Επαγγελµατικό Τουρισµό, Βιβλίο Πρακτικών, σελ , Αθήνα. Λεούδης, Α. (2005). Συνεδριακός Τουρισµός ως Ανάπτυξη του Τουρισµού στην υτική Μακεδονία. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της HAPCO για τον Συνεδριακό και Επαγγελµατικό Τουρισµό, Βιβλίο Πρακτικών, σελ , Αθήνα. Μάντζιος. (2003). Ο συνεδριακός τουρισµός και ο ρόλος των Convention Bureaus. Εισήγηση στο ιεθνές Συνέδριο «Η προοπτική των συνεδρίων στην Ελλάδα-Εκθεσιακός και Συνεδριακός Τουρισµός», στα πλαίσια της 34 ης ΞΕΝΙΑ (ηλεκτρονική έκδοση). Μπουρδάρα, Κ. (2003). Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του τουρισµού. Εισήγηση στο ιεθνές Συνέδριο «Η προοπτική των συνεδρίων στην Ελλάδα-Εκθεσιακός και Συνεδριακός Τουρισµός», στα πλαίσια της 34 ης ΞΕΝΙΑ (ηλεκτρονική έκδοση). Μπρόβας Β. (2003). Η δηµιουργία, η οργάνωση και ο ρόλος του Thessaloniki Convention and Visitors Bureau. Εισήγηση στο ιεθνές Συνέδριο «Η προοπτική των συνεδρίων στην Ελλάδα-Εκθεσιακός και Συνεδριακός Τουρισµός», στα πλαίσια της 34 ης ΞΕΝΙΑ (ηλεκτρονική έκδοση). Παπαγεωργίου, ΑΝ. (2002). Οργάνωση Συνεδρίων και Μαζικών Εκδηλώσεων. ιδακτικές Σηµειώσεις ΣΤΕ Αναβύσσου, Αθήνα.

17 17 Στραγάλης, Ι. (2005). Ανάπτυξη της περιφέρειας µέσω του Συνεδριακού Τουρισµού και Προβλήµατα Αξιοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της HAPCO για τον Συνεδριακό και Επαγγελµατικό Τουρισµό, Βιβλίο Πρακτικών, σελ , Αθήνα. β. Ξενόγλωσση HAPCO (2002). Congresses, Incentives, Meetings in Greece: The Ultimate Choice.. CD-ROM Edition. Rodgers Τ. (1998). Conferences: a Twenty-First Century Industry. Έκδοση Addison Wesley Longman,. Shone, Α. (1998). The business of conferences. Έκδοση Butterworth Heinemann, London. Swarbrooke, J, Horner, S. (2001). Business travel and tourism. Έκδοση Butterworth Heinemann, London. γ. Αφιερώµατα σε ειδικά περιοδικά οδηγός για περαιτέρω µελέτη Χρήµα και Τουρισµός (2001). Φάκελος Συνεδριακός Τουρισµός. Τεύχος 65, σελ Χρήµα και Τουρισµός (2002). Έρευνα: Συνεδριακός Τουρισµός. Τεύχος 76, σελ Τουρισµός και Οικονοµία (2002). Αφιέρωµα: Συνεδριακός Τουρισµός. Τεύχος 280, σελ Τουριστική Αγορά (2003). Συνεδριακός Τουρισµός. Τεύχος 157, σελ Ελληνικός Τουρισµός (2003). Συνεδριακός Τουρισµός. Τεύχος 2, σελ. 30. Business και Τουρισµός (2003). Συνεδριακός Τουρισµός. Τεύχος 45, σελ

18 18 Τουριστική Αγορά (2003). Συνεδριακός Τουρισµός: Πορεία και προοπτικές. Τεύχος 160, σελ Τουριστική Αγορά (2003). Τουρισµός και Τεχνολογία. Τεύχος 163, σελ The Tourism Report (2004). Συνεδριακός Τουρισµός, η Ελληνική Πραγµατικότητα. Τεύχος 15, σελ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- MANAGEMENT ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO

ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO Δημιουργία νέων προοπτικών για την πόλη ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δέσποινα Αμαραντίδου, Πρόεδρος Γιατί Convention Bureau

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Θέμα: Προκήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Για Την Ανάληψη Οργάνωσης Και Γραμματειακής Υποστήριξης Εκδηλώσεων (Διήμερων Συμποσίων) Περιφερικών Τμημάτων ΕΛΕΓΕΙΑ* Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Δράσεων 2013

Απολογισμός Δράσεων 2013 Απολογισμός Δράσεων 2013 Ο Απολογισμός Δράσεων 2013 έχει σκοπό να προσφέρει μια εικόνα για το βασικό έργο του Ιδρύματος τη χρονιά που πέρασε μέσα από την παρουσίαση επιλεγμένων προγραμμάτων. Δράσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Convention Bureaux. Ο ρόλος τους στην προβολή και προώθηση της χώρας Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές

Convention Bureaux. Ο ρόλος τους στην προβολή και προώθηση της χώρας Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές Convention Bureaux Ο ρόλος τους στην προβολή και προώθηση της χώρας Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές ρ. ηµήτρης Κούτουλας Σύµβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ INTERREG IV ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑµεΑ) ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ. Τουριστικές Υποδομές Καταγραφή Προβλημάτων. Επιτροπή Παρακολούθησης Θεμάτων Τουρισμού. της Κ.Ε.Ε.Ε.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ. Τουριστικές Υποδομές Καταγραφή Προβλημάτων. Επιτροπή Παρακολούθησης Θεμάτων Τουρισμού. της Κ.Ε.Ε.Ε. Επιτροπή Παρακολούθησης Θεμάτων Τουρισμού της Κ.Ε.Ε.Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ Τουριστικές Υποδομές Καταγραφή Προβλημάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Οργανωτικής Πρωτοβουλίας

Ομάδα Οργανωτικής Πρωτοβουλίας Ομάδα Οργανωτικής Πρωτοβουλίας Θεόδωρος Βοντετσιάνος Πνευμονολόγος, Διευθυντής ehealth Unit Νοσοκομείου Σωτηρία, Συντονιστής Ελληνικού Δικτύου EIP on AHA Λευτέρης Θηραίος Γενικός Ιατρός, Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 1) ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Η Σαντορίνη είναι κατά κοινή ομολογία ένας από τους δημοφιλέστερους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 24 η ιεθνής Έκθεση Τουρισμού 30 Οκτωβρίου 2 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ Τετάρτη 29/10 Αίθουσα CORONA 19:00 21:00 είπνο εργασίας για Νομάρχες και Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΡΧΑΙΑΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 31 Αυγούστου 2014

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΡΧΑΙΑΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 31 Αυγούστου 2014 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα επώνυμο τουριστικό προϊόν, το οποίο διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο. Ως εκ τούτου: Διαθέτει ένα κεντρικό θέμα /συνεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρίσκεται η νέα διεθνής έκθεση του τουρισμού Greek Tourism Expo 2014 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας»

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος MP of SWEDEN Γενικά Χαρακτηριστικά της Σουηδίας Πληθυσμός 10.500.000 κάτοικοι Το 84%

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 6 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειστική Έκθεση για την Ελλάδα και την Κύπρο στην καρδιά της Σκανδιναβίας. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επισκέπτες! 165 εκθέτες! 35+ προορισμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Rhodes Tourism Forum. ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις

3rd International Rhodes Tourism Forum. ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις 3rd International Rhodes Tourism Forum ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN TOURISM DESTINATIONS

Διαβάστε περισσότερα

TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015

TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015 TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015 Η 1η Αποκλειστική Έκθεση για την Ελλάδα και την Κύπρο στην Πολωνία Υπό την αιγίδα: 1 η Έκθεση GRECKA PANORAMA I CYPR Βαρσοβία, Πολωνία, TORWAR ARENA 11-12-13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Διδάσκοντες: Σ. Αυγερινού, Ε. Κλαμπατσέα, Ε. Χανιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

4o Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops για το Συνεδριακό & Επαγγελματικό Τουρισμό

4o Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops για το Συνεδριακό & Επαγγελματικό Τουρισμό 4o Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops για το Συνεδριακό & Επαγγελματικό Τουρισμό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» 28 & 29 Φεβρουαρίου 2008 Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες Στόχος µας Να προσφέρουµε την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση στην Ολυµπιακή Οικογένεια Να διατηρήσουµε το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Οργανωτικού Γραφείου Συνεδρίων για τις εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος

Θέμα : Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Οργανωτικού Γραφείου Συνεδρίων για τις εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος Αθήνα, 17.06.2013 Α.Π. 342/2013 Θέμα : Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Οργανωτικού Γραφείου Συνεδρίων για τις εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος,

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 Αίγλη Ζαππείου

www.palladianconferences.gr Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 Αίγλη Ζαππείου Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS διοργανώνει το ATHENS DIABETES FORUM - Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή, υπό την αιγίδα του Π.Ο.ΣΣ.Α.Σ.ΔΙΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου.

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Είναι πολύ δύσκολη η θέση κάθε Έλληνα ομιλητή και ιδιαίτερα του Δήμαρχου μιας ελληνικής πόλης, σε στιγμές,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015

TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015 TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015 Η 1η Αποκλειστική Έκθεση για την Ελλάδα και την Κύπρο στην Πολωνία Υπό την αιγίδα: 1 η Έκθεση GRECKA PANORAMA I CYPR Βαρσοβία, Πολωνία, TORWAR ARENA 11-12-13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές: Από τις 10 Σεπτεμβρίου, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν μια έκπτωση της τάξης του 20%

4. Τιμές: Από τις 10 Σεπτεμβρίου, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν μια έκπτωση της τάξης του 20% 9η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ TRAVEL TURKEY 2015 Η Συνεδριακή Έκθεση Travel Turkey İzmir είναι μία από τις πιο σημαντικές συναντήσεις της τουριστικής βιομηχανίας στον κόσμο. Θα λάβει μέρος μεταξύ 10-13

Διαβάστε περισσότερα

Η PHILOXENIA ΣΕ ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ!

Η PHILOXENIA ΣΕ ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ! Η PHILOXENIA ΣΕ ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ! Επικέντρωση στην εξωστρέφεια με την προσέλκυση εμπορικών επισκεπτών από τέσσερις ηπείρους και υιοθέτηση μίας νέας, δυναμικής ταυτότητας, είναι τα στοιχεία, που συμπυκνώνει η

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ IOYNIΟΣ 2014

ΚΑΛΑΜΑΤΑ IOYNIΟΣ 2014 «Φ ΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 1/2014 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 20 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 με ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 29-10-2013. Αριθ. Πρωτ: 933. -ΜΜΕ ράμας, Καβάλας, Σερρών -Λοιπό Γεωτεχνικό Τύπο. Προς:

Καβάλα, 29-10-2013. Αριθ. Πρωτ: 933. -ΜΜΕ ράμας, Καβάλας, Σερρών -Λοιπό Γεωτεχνικό Τύπο. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚ- ΘΕΣΗ TRAVEL TURKEY IZMIR 2015 Αξιότιμε κύριε, αξιότιμη κυρία, Σε συνέχεια των Δελτίων Ενημέρωσης που σας έχω στείλει, θέλω να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. Άργος, 06 Μαρτίου 2015 Αρ.Πρωτ:0876/ Φ.121

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. Άργος, 06 Μαρτίου 2015 Αρ.Πρωτ:0876/ Φ.121 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Κορίνθου 23-21200 Άργος Πλ. Δερβενακίων Τηλ.: 27510 67216,63023 fax : 27510 24595 E-mail : ebear@otenet.gr Site : www.arcci.gr Άργος, 06 Μαρτίου 2015 Αρ.Πρωτ:0876/

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών.

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 1 Εισαγωγή (4 περίοδοι) : Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 2 Ιστορική εξέλιξη του τουρισµού (5 περίοδοι) Να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη του τουρισµού. Να αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

29 η Eνημέρωση Μελών Σ.Ε.Τ

29 η Eνημέρωση Μελών Σ.Ε.Τ 29 η Eνημέρωση Μελών Σ.Ε.Τ Oκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2012 Α.Π 798/2012 T ο 2012 είναι για πολλού επαγγελματίε του Τολού μια χρονιά που θα ήθελαν να ξεχάσουν. Οι οικονομικέ συνθήκε στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισµός, µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας

Τουρισµός, µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας Αφιερώµατα Οικονοµία Ηµεροµηνία: 09.06.2009 17:57 Τουρισµός, µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας Χαµένο για φέτος το παιχνίδι στον τουρισµό Άκης Κελεπέσιης: «Η Κύπρος σήµερα δεν έχει το δικό της τουριστικό προϊόν»

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα