Έρευνα στον φαρµακευτικό κλάδο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα στον φαρµακευτικό κλάδο"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ Ανταγωνισµού Έρευνα στον φαρµακευτικό κλάδο Προκαταρτική έκθεση (Έγγραφο εργασίας της Γ Ανταγωνισµού) Συνοπτική παρουσίαση 28 Νοεµβρίου 2008

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ A. Εισαγωγή και επισκόπηση Ο τοµέας των φαρµάκων έχει ζωτική σηµασία για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών. Οι ασθενείς στην Ευρώπη πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, καινοτόµα και προσιτά φάρµακα. Η αξία της αγοράς των φαρµάκων που χορηγούνται µε ιατρική συνταγή και αυτών που χορηγούνται χωρίς συνταγή υπερβαίνει τα 138 δις σε τιµές εργοστασίου και τα 214 δις ευρώ σε τιµές λιανικής. Το 2007, το ποσό αυτό αντιπροσώπευε δαπάνη για λιανικές αγορές περίπου 430 για κάθε πολίτη της ΕΕ. Τον Ιανουάριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε έρευνα στις αγορές των φαρµάκων στις χώρες της ΕΕ βάσει των κανόνων ανταγωνισµού της ΕΚ (άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ), διότι από τα στοιχεία που αφορούν τα καινοτόµα φάρµακα και τα γενόσηµα σκευάσµατα συνάγεται ότι ενδέχεται να υπάρχει περιορισµός ή στρέβλωση του ανταγωνισµού. Αυτό προέκυπτε από την ύφεση της καινοτοµίας, µε βάση τον αριθµό των νέων φαρµάκων που φθάνουν στην αγορά, και από την καθυστέρηση που σηµειώνεται συχνά στην είσοδο των γενόσηµων σκευασµάτων στην αγορά σε σχέση µε τις προβλέψεις. Η παρούσα προκαταρκτική έκθεση επιβεβαιώνει τη µείωση των νέων χηµικών οντοτήτων που φθάνουν στην αγορά και την καθυστέρηση στην είσοδο των γενόσηµων σκευασµάτων, και επισηµαίνει ορισµένες από τις πιθανές αιτίες. Στόχος της προκαταρκτικής έκθεσης δεν είναι να καταλογίσει ευθύνες σε βάρος µεµονωµένων επιχειρήσεων ή να καταλήξει σε οιοδήποτε συµπέρασµα για το αν ορισµένες πρακτικές οι οποίες περιγράφονται στην έκθεση συνιστούν παράβαση των κανόνων ανταγωνισµού της ΕΚ. Η έκθεση αυτή παρέχει στην Επιτροπή συγκεκριµένα στοιχεία για αποφασίσει αν είναι απαραίτητο να λάβει µέτρα. Η έρευνα αφορά την περίοδο και βασίζεται σε διεξοδική εξέταση ενός δείγµατος 219 φαρµάκων. Τα βασικά πορίσµατα της παρούσας προκαταρκτικής έρευνας αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία: Ανταγωνισµός µεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων και εταιρειών παραγωγής γενόσηµων Η προκαταρκτική έρευνα υπογραµµίζει ότι τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας έχουν καθοριστική σηµασία για τον φαρµακευτικό κλάδο, δεδοµένου ότι επιτρέπουν στις εταιρείες να αντισταθµίζουν τις συνήθως πολύ υψηλές επενδύσεις τους και να ανταµείβονται για τις καινοτοµικές τους προσπάθειες. Η έρευνα επίσης διαπιστώνει ότι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων έχουν σχεδιάσει και εφαρµόζουν στρατηγικές (διαθέτουν ένα «οπλοστάσιο») µε στόχο να διασφαλίσουν τη συνέχιση της ροής εσόδων από τα φάρµακά τους. Αν και υπάρχουν ενδεχοµένως και άλλες αιτίες καθυστερήσεων στην είσοδο των γενόσηµων, η επιτυχής εφαρµογή αυτών των στρατηγικών µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση ή τον αποκλεισµό της εισόδου αυτών των σκευασµάτων στην αγορά. Οι στρατηγικές αυτές συνίστανται στην κατάθεση µέχρι και 1300 διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε όλη την ΕΕ για ένα µόνο φάρµακο (τα "cluster" διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας), την εµπλοκή σε διαφορές µε εταιρείες παραγωγής γενόσηµων, µε

3 αποτέλεσµα να καταγράφονται περίπου 700 δικαστικές διαδικασίες, στη σύναψη συµφωνιών διακανονισµού των διαφορών µε τις εταιρείες παραγωγής γενόσηµων, που καθυστερούν ενδεχοµένως την είσοδο στην αγορά γενόσηµων σκευασµάτων και την παρέµβαση σε εθνικές διαδικασίες για την έγκριση γενόσηµων. Αυτές οι καθυστερήσεις της εισόδου γενόσηµων στην αγορά προκαλούν σηµαντικότατο πρόσθετο κόστος για τους δηµόσιους προϋπολογισµούς στον τοµέα της υγείας και, σε τελική ανάλυση, για τους καταναλωτές. Η έρευνα στο συγκεκριµένο κλάδο επιβεβαίωσε ότι η είσοδος γενόσηµων στην αγορά πραγµατοποιείται σε ορισµένες περιπτώσεις αργότερα από το αναµενόµενο. Στο δείγµα φαρµάκων της έρευνας τα οποία είχαν χάσει την αποκλειστικότητα τους µεταξύ 2000 και 2007, ο µέσος χρόνος που απαιτήθηκε για την είσοδο στην αγορά µετά την απώλεια της αποκλειστικότητας ήταν περίπου επτά µήνες σε σταθµικό µέσο όρο, ενώ και για τα ακριβότερα φάρµακα χρειάστηκαν περίπου τέσσερις µήνες. Κατά µέσο όρο, τα επίπεδα τιµών στα φάρµακα του δείγµατος που αντιµετώπισαν την απώλεια της αποκλειστικότητας στο διάστηµα , µειώθηκαν κατά 20% περίπου ένα χρόνο µετά την πρώτη είσοδο γενόσηµων. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ωστόσο, σε κάποια κράτη µέλη οι µειώσεις των τιµών έφθασαν το 80-90% για ορισµένα φάρµακα. Με βάση το δείγµα των φαρµάκων της έρευνας που έχασαν την αποκλειστικότητά τους κατά την περίοδο και αντιπροσωπεύουν συνολικές δαπάνες µετά τη λήξη της αποκλειστικότητας 50 δις για όλο το διάστηµα (σε 17 κράτη µέλη), η προκαταρτική έκθεση εκτιµά ότι οι δαπάνες αυτές θα ήταν µεγαλύτερες κατά 14 δισεκατοµµύρια περίπου, αν δεν είχε µεσολαβήσει η είσοδος των γενόσηµων σκευασµάτων. Ωστόσο, οι οικονοµίες από την είσοδο των γενόσηµων σκευασµάτων θα ήταν περισσότερες κατά 3 δισ. περίπου, περιορίζοντας έτσι περαιτέρω τις δαπάνες για τα φάρµακα αυτά κατά πάνω από 5%, αν η είσοδος των γενόσηµων σκευασµάτων είχε γίνει χωρίς καθυστέρηση. Τα πορίσµατα της έρευνας υποδηλώνουν ότι οι εξεταζόµενες πρακτικές συµβάλλουν στο αποτέλεσµα αυτό. Ανταγωνισµός µεταξύ των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων Τα προκαταρτικά πορίσµατα της έρευνας υποδηλώνουν επίσης ότι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων χαράζουν και ασκούν αµυντικές στρατηγικές διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κυρίως για να εµποδίσουν την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων. Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει εµπόδια στην καινοτοµία αυξάνοντας το κόστος για τις ανταγωνιστικές φαρµακευτικές εταιρείες (π.χ. για δικαιώµατα εκµετάλλευσης) ή προκαλώντας καθυστερήσεις. Το κανονιστικό πλαίσιο Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ενδιαφερόµενοι υπέβαλαν πολλές παρατηρήσεις σχετικά µε το κανονιστικό πλαίσιο, επισηµαίνοντας τις δυσκολίες και τις ανεπάρκειες που διαπιστώνουν. Οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων και οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων συµφωνούν ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα ενιαίο κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο και ειδικό δικαιοδοτικό όργανο για τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη. Τα προκαταρκτικά πορίσµατα της έρευνας ενισχύουν αυτές τις απόψεις. Ορισµένοι ενδιαφερόµενοι ανέφεραν επίσης τι θεωρούν ότι επιβραδύνει τις σχετικές διαδικασίες για την έγκριση και την εµπορία των φαρµάκων (περιλαµβανοµένων των καθεστώτων τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης) που ενδεχοµένως καθυστερούν την κυκλοφορία προϊόντων στην αγορά.

4 B. Τα χαρακτηριστικά της αγοράς των φαρµάκων 1. Τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς 1.1 ιάρθρωση της αγοράς Ο τοµέας των φαρµάκων έχει ως βασικό µοχλό την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και υπόκειται σε µεγάλο αριθµό κανονιστικών ρυθµίσεων. Από την πλευρά της προσφοράς, υπάρχουν δύο τύποι εταιριών. Οι αποκαλούµενες εταιρείες παραγωγής «αρχέτυπων σκευασµάτων», που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την εµπορία και διοχέτευση στην αγορά καινοτόµων φαρµάκων. Οι εταιρείες αυτές συνήθως προστατεύονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, χάρη στα οποία ανταµείβεται η καινοτοµία και δηµιουργούνται κίνητρα για τη µελλοντική έρευνα. Όταν λήξει η προστασία από το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων χάνουν τα αποκλειστικά δικαιώµατα παραγωγής και εµπορίας αυτών των φαρµάκων και οι παρασκευαστές γενόσηµων εισέρχονται στην αγορά µε φάρµακα τα οποία είναι ισοδύναµα µε τα αρχέτυπα σκευάσµατα, αλλά σε πολύ χαµηλότερες τιµές. Αυτό συµβάλλει στον περιορισµό των δηµόσιων δαπανών υγείας, στη βελτίωση της ευηµερίας των καταναλωτών και αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω καινοτοµία. Εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων και Ε&Α: κατά την περίοδο , οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων δαπανούσαν παγκοσµίως κατά µέσο όρο το 17% του κύκλου εργασιών τους από τα συνταγογραφούµενα φάρµακα σε Ε&Α (1,5% περίπου του κύκλου εργασιών δαπανήθηκε για βασική έρευνα, δηλαδή έρευνα για τον εντοπισµό ενδεχόµενων νέων φαρµάκων, και το υπόλοιπο κυρίως σε προκλινική έρευνα και δοκιµές). Οι δαπάνες για δραστηριότητες µάρκετινγκ και εµπορικής προώθησης αντιπροσώπευαν το 23% του κύκλου εργασιών τους, ποσοστό περίπου κατά ένα τρίτο υψηλότερο από τις συνολικές δαπάνες τους για έρευνα και ανάπτυξη. Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι ορισµένα προϊόντα µε τις υψηλότερες πωλήσεις ("blockbuster"- µε ετήσιο συνολικό κύκλο εργασιών για το συγκεκριµένο σκεύασµα άνω του ενός δις δολαρίων ΗΠΑ) αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µέρος των πωλήσεων και των κερδών των µεγάλων εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων φαρµάκων. Ορισµένα από τα εν λόγω σκευάσµατα δεν προστατεύονται πλέον από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας τα τελευταία έτη και ακόµη περισσότερα θα πάψουν να προστατεύονται κατά τα επόµενα έτη. Αυτό, σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, ώθησε τις επιχειρήσεις παραγωγής αρχέτυπων να παρατείνουν το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο έχουν έσοδα από αυτά τα "blockbuster". Εταιρείες παραγωγής γενόσηµων: οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων σκευασµάτων είναι γενικά µικρότερες σε µέγεθος από τις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων και συχνά έχουν περισσότερο περιφερειακό χαρακτήρα. Οι µεγάλες εταιρείες παραγωγής γενόσηµων δραστηριοποιούνται µε σηµαντικό φάσµα προϊόντων. Μεγάλο µέρος του κύκλου εργασιών τους προέρχεται από φάρµακα ισοδύναµα µε τα "blockbuster", τα δικαιώµατα αποκλειστικής εκµετάλλευσης των οποίων έχουν λήξει. Η δραστηριότητά τους στον τοµέα της Ε&Α είναι περιορισµένη. Η ζήτηση φαρµάκων: από την πλευρά της ζήτησης, ο τοµέας των φαρµάκων είναι ιδιότυπος, διότι τις αποφάσεις για τα συνταγογραφούµενα φάρµακα δεν τις λαµβάνει ο τελικός καταναλωτής (ο ασθενής), αλλά συνήθως ο ιατρός που τα χορηγεί και σε ορισµένα κράτη µέλη ο φαρµακοποιός. Ο τελικός καταναλωτής δεν βαρύνεται άµεσα

5 ούτε και µε το κόστος τους, διότι αυτό καλύπτεται συνήθως από το εθνικό σύστηµα υγείας. Λόγω της ιδιαίτερης δοµής αυτής της αγοράς, υπάρχει συνήθως περιορισµένη ευαισθησία στις τιµές από την πλευρά αυτών που λαµβάνουν τις αποφάσεις και των ασθενών Κύκλος ζωής των προϊόντων Υπάρχουν τρεις διακριτές φάσεις στον κύκλο ζωής ενός νέου φαρµάκου: (1) η φάση Ε&Α µέχρι τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά (2) η περίοδος µεταξύ της εισόδου στην αγορά και της λήξης του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσης (π.χ. λήξη του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας) και (3) η περίοδος µετά την απώλεια του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσης, µε την είσοδο στην αγορά των εταιρειών παραγωγής γενόσηµων φαρµάκων. Κατά το πρώτο στάδιο, οι εταιρείες εντοπίζουν πιθανά νέα φάρµακα και πραγµατοποιούν εντατικές προκλινικές και κλινικές δοκιµές. Οι ερευνηθείσες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων βασίζονται σε µεγάλο βαθµό (για ποσοστό άνω του ενός τρίτου όλων των νέων φαρµάκων στο στάδιο έγκρισης της κυκλοφορίας τους) σε καινοτοµίες τις οποίες αποκτούν από τρίτους. Κατά το δεύτερο στάδιο, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων προβαίνουν σε εµπορία των σκευασµάτων που έχουν αναπτύξει, µε στόχο να αποσβέσουν την αρχική επένδυσή τους και να αποκοµίσουν κέρδος. Η αποτελεσµατική προστασία µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει ζωτική σηµασία για τη διατήρηση αυτού του επιχειρηµατικού προτύπου, το οποίο εγγυάται και την παροχή κινήτρων για περαιτέρω καινοτοµία. Μετά την απώλεια του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσης, τα γενόσηµα σκευάσµατα µπορούν να εισαχθούν στην αγορά. Το µερίδιο των γενόσηµων στην αγορά διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών. Σε όρους αξίας, τα υψηλότερα µερίδια των γενόσηµων στην αγορά παρατηρούνται στην Πολωνία (56%), την Πορτογαλία και την Ουγγαρία (από 32%), και τα χαµηλότερα ποσοστά στην Ιρλανδία (13%), τη Γαλλία(15%) και τη Φιλανδία (16%). 1.3 Οι επιπτώσεις της εισόδου γενόσηµων σκευασµάτων στην αγορά Από τα φάρµακα του δείγµατος για τα οποία έγινε περαιτέρω εµπεριστατωµένη έρευνα και που είχαν χάσει το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης την περίοδο , σχεδόν τα µισά αντιµετώπισαν την είσοδο γενόσηµων στην αγορά κατά το πρώτο έτος µετά την απώλεια της αποκλειστικότητας (µέσος όρος ΕΕ). Σε όρους αξίας, τα φάρµακα αυτά αντιπροσώπευαν περίπου το 74% των πωλήσεων (αξία πωλήσεων κατά το έτος της λήξης της προστασίας). Η µέση χρονική απόκλιση µεταξύ της ηµεροµηνίας λήξης του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσης των σκευασµάτων και της ηµεροµηνίας της πρώτης εισόδου γενόσηµων στην αγορά ήταν περίπου επτά µήνες, σε σταθµικό µέσο όρο για το σύνολο του δείγµατος, ενώ και για τα ακριβότερα φάρµακα ήταν περίπου τέσσερις µήνες, µε σηµαντικές διακυµάνσεις µεταξύ των κρατών µελών και των διαφόρων φαρµάκων.

6 Οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων άρχισαν να πωλούν τα προϊόντα τους στην αγορά σε τιµή η οποία ήταν κατά µέσο όρο 25% χαµηλότερη από την τιµή των αρχέτυπων πριν τη λήξη του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσής τους. ύο χρόνια µετά την είσοδό τους, οι τιµές των γενόσηµων ήταν κατά µέσο όρο κατά 40% χαµηλότερες από τις τιµές των προηγούµενων αρχέτυπων σκευασµάτων. Το µερίδιο αγοράς (σε όγκο πωλήσεων) των εταιριών παραγωγής γενόσηµων ήταν 30% στο τέλος του πρώτου έτους και 45% µετά από δύο έτη. Στις αγορές στις οποίες διατίθενται γενόσηµα, η µέση εξοικονόµηση για το σύστηµα υγείας (όπως υπολογίζεται µε τη βοήθεια ενός σταθµισµένου δείκτη τιµών των αρχέτυπων και των γενόσηµων σκευασµάτων) φθάνει σχεδόν το 20% ένα χρόνο µετά τη λήξη του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσης και το 25% περίπου µετά από δύο χρόνια (µέσος όρος ΕΕ). Η έρευνα καταδεικνύει σηµαντικές διαφορές, ωστόσο, όσον αφορά την επίπτωση της εισόδου γενόσηµων στα διάφορα κράτη µέλη και για τα διάφορα φάρµακα. Με βάση το δείγµα των φαρµάκων της έρευνας που έχασαν την αποκλειστικότητά τους κατά την περίοδο και αντιπροσωπεύουν συνολικές δαπάνες µετά τη λήξη της αποκλειστικότητας περίπου 50 δις για όλο το διάστηµα (σε 17 κράτη µέλη), η προκαταρτική έκθεση εκτιµά ότι οι δαπάνες αυτές θα ήταν µεγαλύτερες κατά 14 δισεκατοµµύρια περίπου, αν δεν είχε µεσολαβήσει η είσοδος των γενόσηµων σκευασµάτων. Ωστόσο, οι οικονοµίες από την είσοδο των γενόσηµων σκευασµάτων θα ήταν περισσότερες κατά 3 δισ. περίπου, περιορίζοντας έτσι περαιτέρω τις δαπάνες για τα φάρµακα αυτά κατά πάνω από 5%, αν η είσοδος των γενόσηµων σκευασµάτων είχε γίνει χωρίς καθυστέρηση. 2. Το κανονιστικό πλαίσιο Υπάρχουν τρία συστήµατα κανόνων που διέπουν ειδικά τον τοµέα των φαρµάκων, και συγκεκριµένα οι διατάξεις για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, οι διατάξεις για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας των φαρµάκων και οι διατάξεις για την τιµολόγηση και τα ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης των φαρµάκων ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας Στην Ευρώπη, η προστασία από τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µπορεί να διαρκέσει έως 20 έτη από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Για τον τοµέα των φαρµάκων, όπου το διάστηµα από την κατάθεση µιας αίτησης για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µέχρι την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά µπορεί να είναι σηµαντικά µεγαλύτερο σε σχέση µε τους άλλους τοµείς, είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών πρόσθετης προστασίας (ΠΠΠ). Αυτά παρατείνουν έως και πέντε έτη την αποτελεσµατική προστασία των προϊόντων που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. Παρά τις σηµαντικές προσπάθειες, δεν υπάρχει ούτε κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ούτε κοινοτικό δικαιοδοτικό όργανο για τις υποθέσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας χειρίζεται κεντρικά τις αιτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (και τις σχετικές διαδικασίες ενστάσεων και προσφυγών κατά των χορηγούµενων διπλωµάτων). Ωστόσο, µετά τη χορήγησή του, το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µετατρέπεται σε ένα σύνολο εθνικών δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, τα οποία πρέπει να προσβληθούν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό µπορεί να

7 έχει ως αποτέλεσµα την έκδοση αντιφατικών αποφάσεων από τα κράτη µέλη και είναι δαπανηρό και χρονοβόρο για όλους τους ενδιαφερόµενους Άδειες κυκλοφορίας Για την τήρηση των κανόνων δηµόσιας υγείας, στις διαδικασίες χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ελέγχεται αν τα φάρµακα είναι ασφαλή, αποτελεσµατικά και υψηλής ποιότητας. Για να εγκριθεί ένα νέο σκεύασµα πρέπει να υποβληθούν αναλυτικά αποτελέσµατα προκλινικών και κλινικών ερευνών και δοκιµών. Απαιτούνται επίσης άδειες κυκλοφορίας και για τα γενόσηµα, αλλά οι αιτήσεις δεν είναι απαραίτητο να περιέχουν αναλυτικά αποτελέσµατα δοκιµών, εάν αποδειχθεί ότι το γενόσηµο είναι ισοδύναµο µε ένα φάρµακο που είχε λάβει προηγούµενη άδεια. Όµως, οι συνοπτικές αιτήσεις αυτού του είδους επιτρέπονται µόνον όταν δεν προστατεύονται πλέον τα δεδοµένα της εταιρείας του αρχέτυπου σχετικά µε αυτές τις (προ)κλινικές έρευνες και δοκιµές. Οι διαδικασίες χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ρυθµίζονται από τη νοµοθεσία της ΕΕ. Υπάρχει µια κεντρική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την έκδοση αδειών για ολόκληρη την ΕΕ ή εθνικές διαδικασίες έκδοσης εθνικών αδειών, οι οποίες µπορεί να αναγνωρισθούν αµοιβαία σε άλλα κράτη µέλη Τιµολόγηση και ασφαλιστική κάλυψη Σε όλα σχεδόν τα κράτη µέλη το καθεστώς τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης των σκευασµάτων που χορηγούνται µε ιατρική συνταγή πρέπει να καθορίζεται πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος, αν καλύπτεται από το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να διατηρείται ο έλεγχος των εθνικών δαπανών για την υγεία. Αρκετά κράτη µέλη εφαρµόζουν πολιτικές στήριξης των πωλήσεων γενόσηµων φαρµάκων µε πρακτικές τιµολόγησης που συνδυάζουν την προσφορά και τη ζήτηση, όπως η υποχρέωση των φαρµακοποιών να χορηγούν πάντοτε το φθηνότερο φάρµακο. Σε ορισµένα κράτη µέλη, τα συστήµατα ασφάλισης υγείας άρχισαν πρόσφατα να ασκούν ενεργό έλεγχο των τιµών των φαρµάκων, π.χ. µέσα από διαδικασίες διαγωνισµού. Γ. Κύρια πορίσµατα 1. Προϊόντα και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας Ο τοµέας των φαρµάκων είναι ένας από τους βασικούς χρήστες του υφιστάµενου συστήµατος διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Ο αριθµός των αιτήσεων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για φάρµακα που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓ Ε) σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2000 έως το Αντίθετα απ ό,τι θα µπορούσε να υποτεθεί, τα χαρτοφυλάκια διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας φαρµάκων "blockbuster" παρουσιάζουν σταθερή αύξηση όσον αφορά τις αιτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας καθ όλη τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα σηµειώνεται ακόµη πιο απότοµη αύξηση στο τέλος της περιόδου προστασίας που παρέχεται µε το πρώτο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.

8 2. Προβλήµατα ανταγωνισµού µεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων και εταιρειών παραγωγής γενόσηµων σκευασµάτων Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων χρησιµοποιούν διάφορες στρατηγικές µε στόχο να παρατείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την εµπορική ζωή των φαρµάκων τους Στρατηγικές κατάθεσης και προστασίας των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας Τα προκαταρκτικά πορίσµατα της έρευνας είναι ότι κατά τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων έχουν αλλάξει τις στρατηγικές τους για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Συγκεκριµένα, οι εταιρείες αυτές επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να αναπτύξουν στρατηγικές που θα επεκτείνουν το πεδίο κάλυψης και θα παρατείνουν τη διάρκεια των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας τους. Μια συνήθης στρατηγική είναι η κατάθεση πολλαπλών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για το ίδιο φάρµακο, που συνθέτουν τις ονοµαζόµενες «δέσµες ή συστάδες διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας» ("patent clusters ή "patent thickets"). ιάφορα έγγραφα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι βασικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να αναβάλει ή να εµποδίσει την είσοδο γενόσηµων στην αγορά. Σχετικά, η έρευνα διαπιστώνει ότι τα µεµονωµένα σκευάσµατα "blockbuster" προστατεύονται µε έως και 1300 διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή/και από εκκρεµείς αιτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε όλη την ΕΕ και ότι, όπως προαναφέρθηκε, ορισµένες αιτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κατατίθενται πολύ αργά στη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός φαρµάκου. Οι δέσµες διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µπορούν να δηµιουργήσουν αβεβαιότητα στις ανταγωνίστριες εταιρείες παραγωγής γενόσηµων ως προς το εάν και πότε µπορούν να αρχίσουν τη διαδικασία ανάπτυξης ενός γενόσηµου χωρίς να παραβιάζουν κάποια από τα πολλά (νέα) διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, έστω και αν οι κάτοχοι των εν λόγω διπλωµάτων παραδέχονται ανεπίσηµα ότι ορισµένα από αυτά µπορεί να µην είναι ισχυρά. Ένα άλλο µέσο που µετέρχονται οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων είναι η υποβολή «τµηµατικών αιτήσεων» διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Οι τµηµατικές αιτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας αποτελούν µέσο που επιτρέπει στον αιτούντα π.χ. να κατατµήσει µια αρχική αίτηση. Η εξέταση των τµηµατικών αιτήσεων συνεχίζεται ακόµη κι αν αποσυρθεί ή ανακληθεί η αρχική αίτηση, γεγονός που δηµιουργεί µεγαλύτερη νοµική αβεβαιότητα στις εταιρείες παραγωγής γενόσηµων σκευασµάτων. Η προστασία των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας µε προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου είναι γενικά θεµιτή: είναι ένα µέσο διασφάλισης του σεβασµού των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας. Όµως, το προκαταρκτικό πόρισµα της έρευνας είναι ότι η δικαστική διαφορά µπορεί να είναι αποτελεσµατικό µέσο για τη δηµιουργία εµποδίων κυρίως στις µικρότερες επιχειρήσεις παραγωγής γενόσηµων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων µπορεί να λαµβάνουν υπόψη όχι τόσο την ουσία της δικαστικής διαδικασίας, αλλά την αποτελεσµατικότητά της για να αποτρέψει την είσοδο των γενόσηµων στην αγορά Επαφές και διαφορές σχετικά µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας

9 Την περίοδο , οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων και γενόσηµων σκευασµάτων συµµετείχαν, εξωδικαστικά, σε τουλάχιστον 1300 επαφές και διενέξεις σχετικά µε την κυκλοφορία γενόσηµων σκευασµάτων. Οι περισσότερες από τις διενέξεις προκλήθηκαν από τις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων, οι οποίες συνήθως επικαλούνταν τα αρχικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας τους, π.χ. µε προειδοποιητικές επιστολές. Ο αριθµός των δικαστικών διαδικασιών για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ανάµεσα σε εταιρίες παραγωγής αρχέτυπων και σε εταιρείες παραγωγής γενόσηµων σκευασµάτων τετραπλασιάστηκε από το 2000 έως το Συνολικά, αναφέρθηκαν περίπου 700 υποθέσεις που αφορούσαν διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ανάµεσα σε εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων και σε εταιρίες παραγωγής γενόσηµων για τα φάρµακα που αφορούσε η έρευνα. Από αυτές, οι 149 υποθέσεις ήταν διαφορές για τις οποίες εκδόθηκε οριστική δικαστική απόφαση. Η διάρκεια των σχετικών δικών ποικίλλει σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο µε µέση διάρκεια 2,8 έτη. Οι περισσότερες δικαστικές διαδικασίες κινήθηκαν από εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων. Τις περισσότερες, ωστόσο, υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκε οριστική δικαστική απόφαση τις κέρδισαν οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων (62%). Σε αντίθεση µε την πρακτική που εφαρµόζουν στο στάδιο της διένεξης, ενώπιον του δικαστηρίου οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων επικαλούνται κατά κύριο λόγο τα παράγωγα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Συχνά, η δικαστική διαδικασία κινείται σε πολλά κράτη µέλη της ΕΕ για το ίδιο φάρµακο. Στο 11% των οριστικών δικαστικών αποφάσεων, δύο ή περισσότερα δικαστήρια διαφορετικών κρατών µελών της ΕΕ εξέδωσαν αλληλοσυγκρουόµενες οριστικές αποφάσεις για το ίδιο ζήτηµα εγκυρότητας ή προσβολής διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων ζήτησαν τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων σε 225 περιπτώσεις, και τα εν λόγω µέτρα διατάχθηκαν σε 112 από αυτές. Η µέση διάρκεια των ασφαλιστικών µέτρων ήταν 18 µήνες. Το συνολικό κόστος των δικαστικών διαδικασιών για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην ΕΕ για 68 φάρµακα την περίοδο 2000 έως 2007 εκτιµάται ότι υπερβαίνει τα 420 εκατ. ευρώ Ενστάσεις και προσφυγές Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι το ποσοστό ενστάσεων (δηλαδή ο αριθµός ενστάσεων ανά 100 χορηγηθέντα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας) στο ΕΓ Ε είναι σηµαντικά υψηλότερο κατά το πλησιέστερο διαθέσιµο ενδεικτικό ποσοστό (proxy) για τον τοµέα των φαρµάκων απ ό,τι για την οργανική χηµεία και τους άλλους τοµείς (µέσος όρος ΕΓ Ε). Με βάση το δείγµα που ερευνήθηκε, οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων υπέβαλαν ενστάσεις σχεδόν αποκλειστικά για παράγωγα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. ικαιώθηκαν περίπου στο 75% των οριστικών αποφάσεων που εξέδωσε το ΕΓ Ε (συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων του Συµβουλίου Προσφυγών) την περίοδο 2000 έως 2007, επιτυγχάνοντας είτε την ανάκληση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας είτε τον περιορισµό του πεδίου του.

10 Αν και οι ενστάσεις που υποβάλλουν οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων κατά των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων για τα παράγωγα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας έχουν υψηλό ποσοστό επιτυχίας, χρειάστηκαν πάνω από δύο χρόνια για την έκδοση του 80% περίπου των οριστικών αποφάσεων. Η διάρκεια των διαδικασιών εξέτασης των ενστάσεων (περιλαµβανοµένων των προσφυγών) περιορίζει σηµαντικά τη δυνατότητα των εταιρειών παραγωγής γενόσηµων να διασαφηνίσουν έγκαιρα την κατάσταση µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για τα δυνητικά γενόσηµα σκευάσµατα ιακανονισµοί και άλλες συµφωνίες Τα προκαταρκτικά πορίσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων και οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων συνάπτουν συµφωνίες στην ΕΕ για το διακανονισµό απαιτήσεων στα πλαίσια διενέξεων, ενστάσεων ή δικαστικών διαφορών για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Από το 2000 έως τον Ιούνιο του 2008, υπήρξαν περισσότερες από 200 συµφωνίες διακανονισµού για περίπου 49 φάρµακα, το 63% από τα οποία ήταν φάρµακα πρώτα σε πωλήσεις που είχε λήξει το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσής τους από το 2000 έως το Όταν εκτιµούν τις δυνατότητες φιλικού διακανονισµού µιας διαφοράς για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων εξετάζουν κυρίως πόσο ισχυρή είναι η θέση τους, δηλαδή τι πιθανότητες έχουν να κερδίσουν ή να χάσουν την υπόθεση, και πόσο σηµαντικό είναι το προϊόν για τη συνολική επιχειρηµατική τους δραστηριότητα (κύκλος εργασιών, µερίδια αγοράς, παρουσία άλλων "παικτών" στην αγορά κ.α.). Το κυριότερο µέληµα των εταιρειών παραγωγής γενόσηµων είναι η εξοικονόµηση εξόδων για χρονοβόρες και περίπλοκες δικαστικές διαδικασίες και η άρση της εγγενούς σε µια δικαστική διένεξη για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας αβεβαιότητας. Σε ποσοστό άνω του 50% αυτών των διακανονισµών, η εταιρεία παραγωγής του αρχέτυπου δεν επέβαλε κανένα περιορισµό στην είσοδο γενόσηµων στην αγορά. Όµως, στο 48% των συµφωνιών διακανονισµού σε επίπεδο ΕΕ, περιορίζεται η δυνατότητα της εταιρείας του γενόσηµου να διαθέσει το προϊόν της στην αγορά. Ένα µεγάλο ποσοστό των διακανονισµών περιλαµβάνει, εκτός από τον περιορισµό, τη µεταβίβαση αξίας από την εταιρία του αρχέτυπου στην εταιρία του γενόσηµου είτε µε τη µορφή απευθείας πληρωµής είτε µε τη µορφή άδειας εκµετάλλευσης, συµφωνίας διανοµής ή παρεπόµενης συµφωνίας (side deal). Περισσότερες από 20 συµφωνίες διακανονισµού αφορούσαν άµεσες πληρωµές και οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων κατέβαλαν στις εταιρείες παραγωγής γενόσηµων συνολικό ποσό άνω των 200 εκατ.. Στις ΗΠΑ, η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου διενήργησε εξονυχιστικό έλεγχο σε διακανονισµούς για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που αφορούσαν την καταβολή άµεσης πληρωµής από την εταιρεία παραγωγής του αρχέτυπου στην εταιρεία παραγωγής του γενόσηµου σε συνδυασµό µε την επιβολή περιορισµών στην είσοδο της εταιρίας του γενόσηµου στην αγορά µε το δικό της σκεύασµα. Το διάστηµα από το 2000 έως το 2007, οι εταιρείες αρχέτυπων και οι εταιρείες γενόσηµων συνήψαν πολλές συµφωνίες πώλησης/διανοµής γενόσηµων σκευασµάτων. Το ένα τρίτο αυτών των συµφωνιών αφορούσαν αρχέτυπα σκευάσµατα τα οποία εξακολουθούσαν να προστατεύονται από δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης Άλλες πρακτικές που εµποδίζουν την είσοδο γενόσηµων στην αγορά

11 Τα προκαταρκτικά πορίσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν, σε πολλές περιπτώσεις, την ύπαρξη παρεµβάσεων από τις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σε εθνικές αρχές εκτός από τις αρµόδιες υπηρεσίες διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Οι παρεµβάσεις αυτές συνέβαιναν όταν οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων υπέβαλλαν αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και τον καθορισµό του καθεστώτος τιµολόγησης /ασφαλιστικής κάλυψης για τα φάρµακα τους. Στις παρεµβάσεις τους, οι εταιρείες παραγωγής των αρχέτυπων ισχυρίζονταν ότι τα γενόσηµα είναι λιγότερο ασφαλή, λιγότερο αποτελεσµατικά ή/και κατώτερης ποιότητας. Ισχυρίζονταν επίσης ότι η έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή/και η έγκριση καθεστώτος τιµολόγησης ή ασφαλιστικής κάλυψης των σκευασµάτων θα παραβίαζε τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας τους, αν και οι φορείς έκδοσης αδειών κυκλοφορίας δεν µπορούν να λάβουν υπόψη αυτό το επιχείρηµα. Οι παρεµβάσεις των εταιρειών παραγωγής αρχετύπων συχνά εστιάζονταν σε περιορισµένο αριθµό προϊόντων µε υψηλό κύκλο εργασιών. Στις περιπτώσεις που οι υποθέσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κατέληξαν στο δικαστήριο, οι αξιώσεις των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων έγιναν δεκτές µόνο στο 2% των περιπτώσεων, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν µπόρεσαν να τεκµηριώσουν τους ισχυρισµούς που πρόβαλαν κατά των γενόσηµων. Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων είχαν επίσης χαµηλά ποσοστά επιτυχίας και για τις περιπτώσεις αποκλειστικότητας των δεδοµένων. Οι παρεµβάσεις και η κίνηση δικαστικών διαδικασιών από τις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων που εµπλέκονται σε διοικητικές διαδικασίες για γενόσηµα φάρµακα µπορεί να καθυστερήσουν την είσοδο γενόσηµων στην αγορά. Από το δείγµα που εξετάσθηκε ενδελεχώς προκύπτει ότι οι άδειες κυκλοφορίας χορηγήθηκαν κατά µέσο όρο τέσσερις µήνες αργότερα στις περιπτώσεις που υπήρξε παρέµβαση. Σύµφωνα µε τις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων, οι πρακτικές αυτές τους απέφεραν σηµαντικά πρόσθετα έσοδα. Το προκαταρκτικό πόρισµα της έρευνας είναι ότι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων δαπανούν κατά µέσο όρο το 23% του κύκλου εργασιών τους σε δραστηριότητες εµπορικής προώθησης και διαφήµισης των προϊόντων τους. Οι εµπορικές τους στρατηγικές δεν περιορίζονται απλώς στο να προωθούν τα δικά τους σκευάσµατα σε γιατρούς και σε άλλους επαγγελµατίες του κλάδου της υγείας, αλλά φαίνεται ότι εφαρµόζουν πρακτικές αµφισβήτησης της ποιότητας των γενόσηµων. Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων προσπαθούν να παρέµβουν στο δίκτυο χονδρικής διανοµής και στις πηγές προµήθειας των δραστικών φαρµακευτικών ουσιών που είναι απαραίτητες για την παρασκευή των φαρµάκων. Η απευθείας διανοµή στα φαρµακεία είναι µια νέα τάση στον τοµέα της διανοµής των φαρµάκων. Κατά την απευθείας διανοµή στα φαρµακεία, η φαρµακευτική εταιρεία πωλεί τα σκευάσµατα απευθείας στους φαρµακοποιούς. Σύµφωνα µε ορισµένους ενδιαφερόµενους, η τάση αυτή θα µπορούσε να περιορίσει τον ανταγωνισµό στο επίπεδο των χονδρικών πωλήσεων και ενδεχοµένως να δυσχεράνει την είσοδο στην αγορά των µικρότερων εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων και γενόσηµων Στρατηγικές σχετικά µε τον κύκλο ζωής των παράγωγων προϊόντων Από τα προκαταρκτικά πορίσµατα της έρευνας προκύπτει ότι για το 40% των φαρµάκων στο δείγµα που επιλέχθηκε για ενδελεχή έρευνα και τα οποία είχαν χάσει

12 την αποκλειστικότητά τους µεταξύ 2000 και 2007, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων κυκλοφόρησαν τα αποκαλούµενα δεύτερης γενιάς / παράγωγα φάρµακα. Κατά µέσο όρο, η κυκλοφορία των εν λόγω φαρµάκων πραγµατοποιήθηκε ένα χρόνο και πέντε µήνες πριν από την απώλεια της αποκλειστικότητας του προϊόντος πρώτης γενιάς. Σε ορισµένες περιπτώσεις, το πρώτο φάρµακο αποσύρθηκε από την αγορά λίγους µήνες µετά την κυκλοφορία του φαρµάκου δεύτερης γενιάς. Περί το 60% των δικαστικών διαφορών σχετικά µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µεταξύ εταιριών παραγωγής αρχέτυπων και γενόσηµων φαρµάκων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας αφορούν φάρµακα τα οποία πέρασαν από την πρώτη στη δεύτερη γενιά προϊόντων. Για την επιτυχία της κυκλοφορίας ενός φαρµάκου δεύτερης γενιάς, οι εταιρείες παραγωγής του αρχετύπου καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες εµπορικής προώθησης µε σκοπό τη "µεταστροφή" ενός σηµαντικού αριθµού ασθενών προς το νέο φάρµακο πριν από την είσοδο την αγορά του αντίστοιχου γενόσηµου του προϊόντος πρώτης γενιάς. Εάν επιτύχουν τον στόχο τους, µειώνονται σηµαντικά οι πιθανότητες των γενόσηµων να µπορέσουν να κερδίσουν σηµαντικό µερίδιο στην αγορά. Εάν, από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων εισέλθουν στην αγορά πριν από την εν λόγω "µεταστροφή" των ασθενών, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων δυσκολεύονται να πείσουν τους γιατρούς να συνταγογραφούν το δεύτερης γενιάς φάρµακό τους και/ ή να εξασφαλίσουν υψηλότερη τιµή για το προϊόν δεύτερης γενιάς. Η κυκλοφορία προϊόντων δεύτερης γενιάς συνήθως προετοιµάζεται προσεκτικά όσον αφορά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλη προστασία του φαρµάκου πρώτης γενιάς µέχρι να λάβει χώρα η "µεταστροφή". Απαιτείται επίσης η κατάθεση νέου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για το προϊόν δεύτερης γενιάς. Ενώ είναι γενικά αποδεκτό ότι συνήθως η καινοτοµία επιτυγχάνεται σταδιακά, τα διπλώµατα που αφορούν τα προϊόντα δεύτερης γενιάς ορισµένες φορές επικρίνονται ως αδύναµα από τους άλλους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν αποδεικνύεται ότι προσφέρουν παρά µόνον οριακή (ή και καµία) βελτίωση ή πρόσθετο όφελος στους ασθενείς Συντονισµένη εφαρµογή πρακτικών σε βάρος εταιρειών παραγωγής γενόσηµων Πολλές φορές, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων χρησιµοποιούν ταυτόχρονα ή διαδοχικά δύο ή περισσότερα όπλα από το «οπλοστάσιό» τους για να παρατείνουν τον κύκλο ζωής των φαρµάκων τους. Τα όπλα αυτά είναι κυρίως η απόκτηση παράγωγων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, η εµπλοκή σε επαφές, διενέξεις και δικαστικές διαφορές για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, οι διακανονισµοί και οι παρεµβάσεις σε διάφορες δηµόσιες αρχές. Ορισµένες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων κατέφυγαν ακόµη και στη συνδυασµένη χρήση όλων αυτών των όπλων για ορισµένα φάρµακα. Ο βαθµός χρησιµοποίησης αυτών των µέσων εξαρτάται από την εµπορική σηµασία των σκευασµάτων. Η διενεργηθείσα έρευνα δείχνει ότι τα µέσα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση µεγαλύτερου κύκλου ζωής των σκευασµάτων χρησιµοποιούνται για τα πρώτα σε πωλήσεις προϊόντα. Η συνδυασµένη χρήση µέσων που αποσκοπούν στην αύξηση του κύκλου ζωής ενδέχεται να προκαλέσει µεγαλύτερες καθυστερήσεις στην είσοδο γενόσηµων στην αγορά ορισµένες φορές, η χρήση διαφόρων µέσων µπορεί να επιφέρει σωρευτικές καθυστερήσεις. Γενικά, µπορεί να προκαλέσει πολύ µεγαλύτερη νοµική αβεβαιότητα

13 σε βάρος της εισόδου γενόσηµων στην αγορά, επιβαρύνοντας µε σηµαντικά ποσά τις δαπάνες για τη δηµόσια υγεία και εν τέλει τους τελικούς καταναλωτές. 3. Προβλήµατα ανταγωνισµού µεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων 3.1. Στρατηγικές διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας Η έρευνα καταλήγει προκαταρτικά στο συµπέρασµα ότι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων ακολούθησαν τις λεγόµενες «αµυντικές στρατηγικές διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας». Τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που εµπίπτουν σ αυτή την κατηγορία χρησιµοποιήθηκαν κυρίως για να αποτρέψουν την ανάπτυξη ενός νέου ανταγωνιστικού φαρµάκου. Από την έρευνα του κλάδου συνάγεται επίσης ότι, στις εν λόγω περιπτώσεις, οι εταιρείες παραγωγής αρχετύπων δεν έχουν την πρόθεση να διατηρήσουν αυτά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας προκειµένου να εισαγάγουν ένα νέο/ βελτιωµένο σκεύασµα στην αγορά. Τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας αµυντικού χαρακτήρα εξυπηρετούν δύο στόχους. Πρώτον, παρέχουν δικαίωµα που µπορεί να αντιταχθεί στους ανταγωνιστές ώστε να µην αναπτύξουν το αντικείµενο αυτού του διπλώµατος. εύτερον, η δηµοσίευση της αίτησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δηµιουργεί προηγούµενη "στάθµη της τεχνικής". Έτσι, οι άλλες εταιρείες δεν θα είχαν πλέον εµπορικό συµφέρον να αναπτύξουν τη δηµοσιευθείσα εφεύρεση, διότι δεν θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν την προστασία της δικής τους εργασίας µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Ορισµένες εταιρείες υποστήριξαν επίσης ότι προβαίνουν σε κατοχυρώσεις µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για να εξασφαλίσουν ευκαιρίες παροχής αδειών εκµετάλλευσης. Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων ανέφεραν επίσης ότι οι τµηµατικές αιτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας παρακωλύουν τα σχέδιά τους για Ε&Α, και σε αρκετές περιπτώσεις τις προσβάλλουν µε υποβολή ενστάσεων Επαφές και διαφορές που συνδέονται µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας Συνολικά, η έρευνα αποκάλυψε τουλάχιστον 1100 περιπτώσεις σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ όπου διπλώµατα ευρεσιτεχνίας εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων για φάρµακα του εξετασθέντος δείγµατος ήταν πιθανό να συµπίπτουν µε προγράµµατα Ε&Α ή/και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας άλλων εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων για το φάρµακό τους. Αυτό ενέχει πολλούς κινδύνους για µαταίωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων, µε αρνητικές επιπτώσεις στη διαδικασία καινοτοµίας. Πολλές φορές, εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων προσπάθησαν να επιτύχουν διακανονισµό των πιθανών διαφορών, π.χ. µε άδειες εκµετάλλευσης. Όµως, περίπου στο 20% των περιπτώσεων στις οποίες ζητήθηκε άδεια εκµετάλλευσης, ο κάτοχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας την αρνήθηκε. Από την έρευνα συνάγεται ότι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων κινούσαν δικαστικές διαδικασίες εναντίον άλλων εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων. Οι εταιρείες ανέφεραν, σε σχέση µε το δείγµα στο οποίο έγινε η έρευνα, για την περίοδο 2000 έως 2007, συνολικά 66 περιπτώσεις διαφορών για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που αφορούσαν 18 διαφορετικά σκευάσµατα. Οι δικαστικές διαδικασίες κινήθηκαν, στο ίδιο ποσοστό, από τον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και από την φερόµενη ως προσβολέα

14 του διπλώµατος εταιρεία παραγωγής αρχέτυπων. Στο 64% των περιπτώσεων, η διαφορά διευθετήθηκε µε συµφωνία διακανονισµού. Ο αριθµός των υποθέσεων για τις οποίες εκδόθηκε οριστική απόφαση ήταν σχετικά µικρός (σε 13 από τις 66 περιπτώσεις). Οι κάτοχοι των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας έχασαν τις περισσότερες υποθέσεις (77%) στις οποίες εκδόθηκαν οριστικές δικαστικές αποφάσεις Ενστάσεις και προσφυγές Από το 2000 έως το 2007, όσον αφορά το δείγµα φαρµάκων της έρευνας, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων αµφισβητούσαν κυρίως τα παράγωγα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας άλλων εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων. Οι ενστάσεις των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων σηµείωναν µεγάλη επιτυχία όταν στρέφονταν κατά των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας άλλων εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων. Κατά την περίοδο αυτή, οι ενστάσεις έγιναν δεκτές περίπου στο 89% των οριστικών αποφάσεων που εξέδωσε το ΕΓ Ε (περιλαµβανοµένων των αποφάσεων του Συµβουλίου Προσφυγών) ιακανονισµοί και άλλες συµφωνίες Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων συνήπταν επίσης συµφωνίες διακανονισµού µε άλλες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων στην ΕΕ για την διευθέτηση αξιώσεων στα πλαίσια διενέξεων, ενστάσεων ή δικαστικών διαφορών για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Την περίοδο 2000 έως 2007, δηλώθηκαν 27 συµφωνίες διακανονισµού για υποθέσεις του εξεταζόµενου δείγµατος. Περίπου το 67% αυτών των συµφωνιών διακανονισµού αφορούσαν χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης (συµπεριλαµβανοµένων αµοιβαίων αδειών εκµετάλλευσης). Πέρα από τις συµφωνίες διακανονισµού, από τα προκαταρτικά πορίσµατα της έρευνας προκύπτει ότι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων συνήπταν µεταξύ τους και πολλές άλλες συµφωνίες. Συνολικά, δηλώθηκαν 1450 συµφωνίες µεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων κατά την περίοδο της έρευνας. Για ορισµένα φάρµακα, αναφέρθηκε ευρύ φάσµα συµφωνιών, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν µάλλον το στάδιο της εµπορίας παρά της Ε&Α.. Παρατηρήσεις για το κανονιστικό πλαίσιο Οι ενδιαφερόµενοι υπέβαλαν πολλές παρατηρήσεις σχετικά µε το κανονιστικό πλαίσιο, που θεωρούν καθοριστικής σηµασίας για τον τοµέα των φαρµάκων. Η έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά αυτά τα σχόλια χωρίς, ωστόσο, να καταλήγει σε οριστικά συµπεράσµατα στο παρόν στάδιο. 1. ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας Στις παρεµβάσεις τους, τόσο οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων όσο και οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων υποστηρίζουν τη δηµιουργία ενός ενιαίου κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, ώστε να αλλάξει το υφιστάµενο δαπανηρό και επαχθές σύστηµα, το οποίο συνίσταται σε ένα σύνολο εθνικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Τάσσονται υπέρ της δηµιουργίας ενός ενιαίου και ειδικού δικαιοδοτικού οργάνου για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη που θα αντικαταστήσει το υφιστάµενο

15 κατακερµατισµένο και δαπανηρό σύστηµα επίλυσης διαφορών για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που εφαρµόζεται παράλληλα µε τα εθνικά συστήµατα. Πολλές εταιρείες παραγωγής γενόσηµων, αλλά και ορισµένες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων, ζητούν από το ΕΓ Ε να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των χορηγούµενων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά στρατηγικές που µπορεί να οδηγήσουν σε περιττές καθυστερήσεις. Η έρευνα δείχνει ότι η δηµιουργία ενός κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και ενός ενιαίου δικαιοδοτικού οργάνου για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας θα µπορούσε να επιφέρει σηµαντική εξοικονόµηση πόρων και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας (π.χ. αποφεύγοντας τον υψηλό αριθµό κατ' ουσία παράλληλων δικαστικών υποθέσεων, την αποκλίνουσα έκβασή τους και τις δαπάνες που συνεπάγεται η ύπαρξη πολλαπλών εθνικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και η επίλυση των σχετικών διαφορών σε εθνικό επίπεδο). 2. Άδειες κυκλοφορίας Επιχειρήσεις, ενώσεις και οργανισµοί του εξεταζόµενου κλάδου ανέφεραν ότι υπάρχουν εµπλοκές στις διαδικασίες χορήγησης αδειών εµπορίας που ενδέχεται να προκαλέσουν εµπόδια και καθυστερήσεις και να αυξήσουν το διοικητικό φόρτο εργασίας. Οι εµπλοκές που θίγουν όλες τις εταιρείες αποδίδονται στο γεγονός ότι ορισµένοι οργανισµοί δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους. Τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες γενόσηµων οφείλονται κυρίως σε ανοµοιογενή κριτήρια αξιολόγησης και στο ότι ορισµένοι ρυθµιστικοί φορείς θεωρούν ότι τα γενόσηµα µπορεί να προσβάλουν τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας της εταιρείας παραγωγής αρχέτυπων (σύνδεση µε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας), καθώς και στην αποκάλυψη πληροφοριών σε ανταγωνιστές. Η σύνδεση µε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας θεωρείται παράνοµη σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 και την οδηγία (ΕΚ) αριθ. 2001/ 83. Ειδικότερα, ορισµένες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων θα επιθυµούσαν µεγαλύτερη εναρµόνιση των διαδικασιών χορήγησης αδειών κυκλοφορίας σε διεθνές επίπεδο. Σήµερα υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις αγορές των ΗΠΑ και της ΕΕ, π.χ. όσον αφορά τις δοκιµές παιδιατρικών φαρµάκων, που συνεπάγονται πρόσθετο κόστος και καθυστερήσεις. Καταβάλλονται ήδη ορισµένες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. 3. Τιµολόγηση και ασφαλιστική κάλυψη Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων παραπονέθηκαν ιδίως για καθυστερήσεις και ανασφάλεια που οφείλονται στις εθνικές διαδικασίες τιµολόγησης και επιστροφής εξόδων. Ισχυρίστηκαν ότι αυτό µειώνει την περίοδο κατά την οποία απολαµβάνουν δικαιώµατα αποκλειστικής εκµετάλλευσης και, κατά συνέπεια, περιορίζει τα προσδοκώµενα κέρδη τους. Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων αποδίδουν τις καθυστερήσεις και την ανασφάλεια, µεταξύ άλλων, στον κατακερµατισµό των εθνικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, στην ολοένα µεγαλύτερη αξιολόγηση της τεχνολογίας στον τοµέα της υγείας και την εκτεταµένη χρήση των συστηµάτων τιµολόγησης των φαρµάκων µε διασυνοριακά κριτήρια αναφοράς. Οι καθυστερήσεις αποτελούν επίσης τη βασική αιτία παραπόνων των εταιριών παραγωγής γενόσηµων. Ισχυρίζονται ότι οι καθυστερήσεις αυτές δεν οφείλονται µόνο

16 στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αλλά συχνά και στις πρόσθετες απαιτήσεις για την έγκριση καθεστώς τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης των γενόσηµων, όπως πληροφορίες σχετικά µε το καθεστώς του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή η πλήρης ισοδυναµία ανάµεσα στο αρχέτυπο και το γενόσηµο σκεύασµα. Αυτές οι πρόσθετες απαιτήσεις φαίνεται ότι δίνουν στις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων την ευκαιρία να παρεµβαίνουν και, κατά συνέπεια, να παρατείνουν εκ των πραγµάτων την περίοδο αποκλειστικής εκµετάλλευσης του προϊόντος τους. Τέλος, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων εξέφρασαν ανησυχίες για συγκεκριµένες πρακτικές ελέγχου των δαπανών, ιδίως τιµολόγηση βάσει θεραπευτικών κριτηρίων αναφοράς (και συµπερίληψη προϊόντων κατοχυρωµένων µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας). Από την άλλη, οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων θα υποστήριζαν την ευρύτερη χρήση αυτής της πρακτικής, διότι θα διευκόλυνε την είσοδο γενόσηµων στην αγορά. E. Έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης Η Γ Ανταγωνισµού ζητεί τις απόψεις και τα σχόλια των ενδιαφεροµένων µερών για τα προκαταρκτικά πορίσµατα της έρευνας του κλάδου που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για την παρούσα έκθεση το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου Όλες οι παρατηρήσεις πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Η τελική έκθεση της έρευνας στον κλάδο αναµένεται να εκδοθεί την άνοιξη του 2009.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ

«1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ «1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα είναι τα φάρµακα που θεωρούνται κατάλληλα για χρήση από το ευρύ κοινό χωρίς να απαιτείται για τη χρήση τους ιατρική συνταγή και που δεν αποζηµιώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών

Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών 1 Η φαρµακευτική δαπάνη µε τις ως τώρα ενέργειες έχει µειωθεί σηµαντικά: 250,000,000.00 ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΚΑΙ 2010 200,000,000.00

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-07-2016 ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16). 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Διαφορών σχετιζόμενων με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Αγορά Φαρμάκου & Συνέπειες εξ Επόψεως Δικαίου Ανταγωνισμού. Γρηγόρης Πελεκάνος LLM (UCL)

Επίλυση Διαφορών σχετιζόμενων με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Αγορά Φαρμάκου & Συνέπειες εξ Επόψεως Δικαίου Ανταγωνισμού. Γρηγόρης Πελεκάνος LLM (UCL) Επίλυση Διαφορών σχετιζόμενων με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Αγορά Φαρμάκου & Συνέπειες εξ Επόψεως Δικαίου Ανταγωνισμού Γρηγόρης Πελεκάνος LLM (UCL) Γενικές εισαγωγικές παρατηρήσεις Θέμα: Η χρήση συμφωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 109/56 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 19.4.2001 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Το φαρμακείο στην εποχή του internet Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Χαρακτηριστικά της εποχής μας Χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι: η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2011 SEC(2011) 1559 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία Κυριάκος Σουλιώτης 1, Χαράλαμπος Νάκος 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2 Φαρμακοποιός / Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 560 final 2015/0260 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Λετονίας να παρατείνει την εφαρμογή μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Γρίβα ιγενή 81-83, 2ο όροφο, Τ.Θ , 1304 Λευκωσία Τηλ: , Φαξ: , Web:

Λεωφ. Γρίβα ιγενή 81-83, 2ο όροφο, Τ.Θ , 1304 Λευκωσία Τηλ: , Φαξ: ,   Web: Λεωφ. Γρίβα ιγενή 81-83, 2ο όροφο, Τ.Θ. 24820, 1304 Λευκωσία Τηλ: 22445100, Φαξ: 22445107, Email: tra@aap.gov.cy, Web: www.tra.gov.cy Προσφυγή Αρ. 33/2014 Μεταξύ: DEMETRIADES & PAPAELLINAS LTD ν. Αιτητών

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ευτέρα 3 Ιουνίου 2002 - Ο Έλληνας ασθενής καθυστερεί σηµαντικά να έχει στη διάθεσή του ένα νέο φάρµακο σε σχέση µε τον ευρωπαίο πολίτη. Η επισήµανση έχει

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Αιτών Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακοτεχνική. Ribavirin IQUR Capsules. Ribavirin IQUR Capsules. Ribavirin IQUR Capsules. Ribavirin IQUR Capsules

Αιτών Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακοτεχνική. Ribavirin IQUR Capsules. Ribavirin IQUR Capsules. Ribavirin IQUR Capsules. Ribavirin IQUR Capsules ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1 Κράτος µέλος Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΔΗΕ 13/2014 αναφορικά με την προσέγγιση που έχει κατ αρχάς υιοθετήσει το ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με την αξιολόγηση υπηρεσιών που προσφέρονται σε δέσμη, από αδειοδοτημένους παροχείς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Insert workgroup logo on slide master

Insert workgroup logo on slide master Πρόσβαση στα Oρφανά φάρµακα Ελλη Γαβριήλ Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Το 1980 η µητέρα του Adam Seligman ενός 7 χρονου αγοριού που υπέφερε από το σύνδοµο Tourette µε φρίκη διαπίστωσε ότι τοφάρµακοπουβελτίωνετηνποιότηταζωήςτουγιούτηςκαιτο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα 8 Επιστημονικά πορίσματα Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών (BfArM) της Γερμανίας και η Επιθεώρηση Υπηρεσιών Υγείας (IGZ) του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακο-οικονομία: Κατάσταση Στην Ελλάδα

Φαρμακο-οικονομία: Κατάσταση Στην Ελλάδα Φαρμακο-οικονομία: Κατάσταση Στην Ελλάδα ΛΑΜΠΡΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, PhD, MSc Evidera, Research Scientist, Health Economics & Epidemiology Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φαρμακευτική Σχολή, 4 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Βασικά θεσμικά θέματα Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Δ.Ν. Δικηγόρος Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Ιστορική διαδρομή Στόχος: Εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΖΩΙΚΑ ΕΙ Η, Ο ΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΖΩΙΚΑ ΕΙ Η, Ο ΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΖΩΙΚΑ ΕΙ Η, Ο ΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1/7 Αιτών ή κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Επινοηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 1627 Κ.Δ.Π. 190/96 Αρ. 3067, Αριθμός 190 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989)

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 1627 Κ.Δ.Π. 190/96 Αρ. 3067, Αριθμός 190 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 1627 Κ.Δ.Π. 190/96 Αρ. 3067, 21.6.96 Αριθμός 190 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2057(INI) της Επιτροπής Αναφορών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2057(INI) της Επιτροπής Αναφορών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 2016/2057(INI) 10.11.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα 41 Επιστημονικά πορίσματα Από τις 29 Σεπτεμβρίου 2015 έως τις 9 Οκτωβρίου 2015, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των Ηνωμένων Πολιτειών διεξήγαγε επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 6520/11 PI

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 650/2012 του Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

ονομασία Loratadine Vitabalans 10 mg tablety Loratadine Vitabalans Loratadine Vitabalans 10 mg tabletes

ονομασία Loratadine Vitabalans 10 mg tablety Loratadine Vitabalans Loratadine Vitabalans 10 mg tabletes Παραρτημα I Κατασταση με τις ονομασιες, τη φαρμακοτεχνικη μορφη, τις περιεκτικοτητες των φαρμακευτικων προϊοντων, την οδο χορηγησης, τον αιτουντα / κατοχο της αδειας κυκλοφοριας στα κρατη μελη 1 Κράτος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ανταγωνισμού

Πολιτική ανταγωνισμού Πολιτική ανταγωνισμού Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιλαμβάνει στα άρθρα 101 έως 109 κανόνες σχετικά με τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με αυτούς απαγορεύονται

Διαβάστε περισσότερα