Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο"

Transcript

1 Πεπίλητη ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχεηαη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ε ζεζκηθή παξέκβαζε ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζηεί ε επηξξνή ηνπ επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη θαη επέθηαζε ν βαζκφο εμεπξσπατζκνχ ηεο ειιεληθήο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ 90 νη πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. έρνπλ επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ θπθινθνξία θαη παξαγσγή θαξκάθσλ θαη ηηο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο δνκέο, πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα καο. Δπηπιένλ, ζε επηκέξνπο ξπζκηζηηθνχο ηνκείο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ θαη ηε δηαζθάιηζε επάξθεηαο εθνδηαζκνχ ζε θάξκαθα δηαπηζηψλεηαη πεξηνξηζκέλε επηξξνή ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ ξπζκίζεσλ. Ζ ρψξα καο ξπζκίδεη απηφλνκα απηνχο ηνκείο, αιιά νθείιεη λα ζέβεηαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία αγαζψλ ζηελ εληαία αγνξά. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο Abstract This paper analyzes the pharmaceutical market regulation in Greece and the European Union and in particular the institutional intervention concerning the licensing status. The aim of this paper is to examine the influence of European Community law in greek legislation and hence the degree of europeanization of the Greek pharmaceutical policy. Since the mid 90s, the EU policies have a significant influence on the regulatory framework for the drug circulation and production as well as on their respective administrative structures, practices and licensing procedures which are in force in our country. The EU policy influence on further areas of regulation, specifically on the drug cost containment policy and adequate pharmaceuticals supply, proves to be limited due to the absence of respective community legislation. Our country regulates these areas, but it has to respect the fundamental principles of community law on fair competition and free movement of goods in the single internal market. Keywords: pharmaceutical policy, community law, regulation, europeanization 1

2 Πεπιεσόμενα Διζαγυγή ζει. 4 Κεθάλαιο 1 Η παπάδοζη ηηρ Δλλάδαρ 1.1. Δηζαγσγή ζει Οη πξψηεο λνκνζεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηε δεθαεηία ηνπ 70 ζει Ρχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκάθνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 80: Κξαηηθφο παξεκβαηηζκφο ζει Ρχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκάθνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 90: ηξνθή πξνο ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζει Ννκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο Ζ θαζηέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ζει Ζ θαηάξγεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ζει πκπεξάζκαηα ζει. 28 Κεθάλαιο 2 Η παπάδοζη ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ 2.1. Δηζαγσγή ζει Σξία θαζεζηψηα έγθξηζεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Δ.Δ Δζληθή άδεηα θπθινθνξίαο ζει Γηαδηθαζία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο Κεληξηθή Γηαδηθαζία ζει Υνξήγεζε θνηλνηηθήο άδεηαο θπθινθνξίαο ζει Κξηηηθή απνηίκεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΜΑ ζει Φαξκαθνεπαγξχπλεζε ζει Σν εκηηειέο ζρέδην ηεο εληαίαο αγνξάο θαξκάθσλ ζει πκπεξάζκαηα ζει.52 2

3 Κεθάλαιο 3 Η επιπποή ηος κοινοηικού δικαίος ζηην ελληνική πύθμιζη ηηρ αγοπάρ θαπμακεςηικών πποφόνηυν 3.1. Δηζαγσγή ζει Δπηξξνή ζηελ θπθινθνξία θαη παξαγσγή ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζει Δπηξξνή ζηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο Έιεγρνο ηηκψλ θαξκάθσλ ζει Αζθαιηζηηθή θάιπςε δαπαλψλ θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζει Δπηξξνή ζηε δηαζθάιηζε επάξθεηαο εθνδηαζκνχ ζε θάξκαθα ζει πκπεξάζκαηα ζει. 71 ςμπεπάζμαηα ζει.73 Βιβλιογπαθία ζει. 78 3

4 Διζαγυγή Ο θιάδνο ηνπ θαξκάθνπ δηέπεηαη απφ έλα πνιχ ηζρπξφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο απφ ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο κηαο λέαο δξαζηηθήο νπζίαο κέρξη ηε δηάζεζε ηνπ ζηνλ ηειηθφ αζζελή-θαηαλαισηή. Απνηειεί ίζσο ηνλ πιένλ ξπζκηδφκελν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ελψ ζηελ Διιάδα, ην θάξκαθν είλαη ην κφλν πξντφλ ηνπ νπνίνπ ε ηηκή νξίδεηαη κε δειηίν ηηκψλ. Ζ αλαγθαηφηεηα παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ αγνξά θαξκάθνπ απνδίδεηαη ζηε δηθπή θχζε ηνπ ηειεπηαίνπ σο θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο αιιά θαη σο θνηλσληθνχ αγαζνχ. Ζ αγνξά θαξκάθνπ δηαθέξεη απφ ηηο αληίζηνηρεο αγνξέο άιισλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, αθνχ παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλεο αηέιεηεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, παξνπζηάδεη νηθνλνκηθά εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ (κεγάιν θφζηνο έξεπλαο, παηέληεο, δηαθήκηζε, πίζηε ζην εκπνξηθφ ζήκα, πξαθηηθέο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ) θαη ηζρπξφ ζεζκηθφ πιαίζην κε ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο θαη έγθξηζεο ηεο θπθινθνξίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή, ε δήηεζε γηα θάξκαθα είλαη ηξηρνηνκεκέλε, αθνχ νη ηαηξνί ζπλππνγξαθνχλ, νη αζζελείο θαηαλαιψλνπλ θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία απνδεκηψλνπλ. Ζ αηειήο ιεηηνπξγία ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ε αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο θαη ε εκθάληζε θαηλνκέλσλ ηερλεηήο δήηεζεο θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ παξέκβαζε ηεο Πνιηηείαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεη ηφζν ηνλ αζζελή- θαηαλαισηή. Μηα επηπιένλ αηηία παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο απνηειεί ε αλάγθε αλάπηπμεο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε πςειά θέξδε θαη κεγάιν αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ. Ζ πξνζηαζία ηεο θαξκαθεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο λέσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ γίλεηαη κέζσ ηεο θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο). Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο πςειήο θαηαλάισζεο θαξκάθσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο, νη θξαηηθέο ξπζκίζεηο απνζθνπνχλ ζηε ζπγθξάηεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Μεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ πεξηζηνιήο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ, είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ θεξδψλ θαη ηηκήο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη νη κεραληζκνί απνθιεηζκνχ ή 4

5 πεξηνξηζκνχ ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ θαξκάθσλ, φπσο ε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηε δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ θαξκάθσλ, νη θαηάινγνη (ιίζηεο) ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ θαη ην ζχζηεκα ηεο ηηκήο αλαθνξάο. Ωζηφζν, νη ζηφρνη ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο είλαη ζπρλά αιιεινζπγθξνπφκελνη θαη νη θξαηηθέο αξρέο νθείινπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα. Απφ ηελ κηα πιεπξά, νη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ λα έρνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ αγνξά θζελψλ, απνδνηηθψλ, πνηνηηθψλ θαη αζθαιψλ θαξκάθσλ θαη απφ ηελ άιιε, νη θαξκαθνβηνκήραλνη απνβιέπνπλ ζηελ θαηνρχξσζε ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε ηαρείεο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Οη αληηθαηηθέο επηδηψμεηο θαζηζηνχλ ηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκάθνπ κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε αξρηθά ησλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν ζην ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ θαη εηδηθφηεξα ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. Μέζσ ηεο αλαθνξάο ζηηο ειιεληθέο ξπζκίζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο θνηλνηηθέο, ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα ε επηξξνή ηνπ επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη θαη επέθηαζε ν εμεπξσπατζκφο ηεο ειιεληθήο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 νη θαλφλεο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα έρνπλ δερηεί ζεκαληηθέο επηξξνέο απφ ηελ θνηλνηηθέο ξπζκίζεηο, θαζψο ζε κηα πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο ζεζπίδνληαη δχν λέεο δηαδηθαζίεο, ε ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη ε θεληξηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ε επηξξνή ζε επηκέξνπο πηπρέο ξχζκηζεο, φπσο ζηελ πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ θαη ζηε δηαζθάιηζε επάξθεηαο εθνδηαζκνχ ζε θάξκαθα. Ζ πνιηηηθή ζ απηνχο ηνπο ηνκείο έρεη δερηεί πεξηνξηζκέλε επηξξνή ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ. Ωζηφζν νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζέβεηαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Δ.Δ. γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ αγαζψλ ζηελ εληαία αγνξά. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εθηφο ηνπ πεδίνπ κειέηεο είλαη ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη νξηζκέλα πξντφληα, φπσο ηα θαιιπληηθά, πξντφληα εηδηθήο δηαηξνθήο θαη ηαηξηθά βνεζήκαηα. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο αθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο θαη ζηα εζληθά δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα. Με ηνλ φξν «εμεπξσπατζκφο» ελλννχκε ηηο κεηαβνιέο νη νπνίεο επέξρνληαη ζηα 5

6 πνιηηηθνδηνηθεηηθά ζπζηήκαηα σο απνηέιεζκα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πξνζπάζεηα αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο, ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ επηηαγψλ ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ηελ επίδξαζε ηεο Δ.Δ. ζην πεξηερφκελν ησλ εγρψξησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ηε ζπκκφξθσζε ησλ ηειεπηαίσλ πξνο ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο 1. Ζ δεκηνπξγία ηεο θνηλήο αγνξάο νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε θνηλψλ πνιηηηθψλ θαη ζηε ζεζκνζέηεζε λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεραληζκψλ ελαξκφληζεο ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ. Σα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δεζκεχζεηο ησλ θνηλψλ πνιηθψλ πξνζάξκνζαλ ηηο δνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο. Ωζηφζν, ηα θξάηε κέιε δελ αληαπνθξίλνληαη φια κε ηνλ ίδην βαζκφ ζηηο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο. ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε ειιεληθή θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 κέρξη ζήκεξα. Ζ παξνρή ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζηελ ρψξα καο θαηεπζχλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ελψ ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ θαη ησλ θεξδψλ γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, κέζα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ κε ην αξκφδην Σκήκα Σηκψλ Φαξκάθσλ. Σν πξψην θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ελφηεηεο, ζηηο νπνίεο ε ειιεληθή παξάδνζε παξνπζηάδεηαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Οη πξψηεο λνκνζεηηθέο πξνζπάζεηεο έγηλαλ ηελ πεξίνδν άλζεζεο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο κε ηελ ίδξπζε πνιιψλ ειιεληθψλ θαξκαθνβηνκεραληψλ, νη νπνίεο παξήγαγαλ θπξίσο αληίγξαθα θάξκαθα πνπ ζηεξνχληαλ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο εηζάγνληαο ηηο απαξαίηεηεο δξαζηηθέο νπζίεο απφ ην εμσηεξηθφ. Σν 1970 ηδξχεηαη ην Κξαηηθφ Δξγαζηήξην Διέγρνπ Φαξκάθσλ, αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ε πνιηηηθή πνπ αζθήζεθε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ έληνλε θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ παξαγσγή θαξκάθσλ θαη ηελ ίδξπζε κε ην λφκν 1316/83 ηξηψλ λέσλ θνξέσλ, ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ, ηεο Δζληθήο Φαξκαθνβηνκεραλίαο θαη ηνπ Κξαηηθήο Φαξκαθαπνζήθεο. Ζ πνιηηηθή ηεο 1 παλνχ, Κ., Διιεληθή Γηνίθεζε θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, εθδ. Παπαδήζε, 2001, ζει.29 6

7 θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ απνζθνπνχζε ζηελ εγρσξία βηνκεραληθή αλάπηπμε κε ηελ απεμάξηεζε απφ ηηο μέλεο εηαηξίεο θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ. ηελ επφκελε ελφηεηα, ε θπβεξλεηηθή αιιαγή ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ζπλεπάγεηαη αιιαγή ζηε πνιηηηθή θαξκάθνπ κε ζηξνθή πξνο ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαηαξγψληαο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δ.Ο.Φ.. Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ αζρνιείηαη κε ηελ πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. ηελ ρψξα καο ε θαηαλάισζε θαξκάθσλ είλαη ζε πςειά επίπεδα επηβαξχλνληαο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Σν κέηξν ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ελψ είρε ήδε ςεθηζηεί κε ην λφκν 1316/83, εθαξκφζηεθε ηειηθά κε θαζπζηέξεζε ην 1998, ρσξίο φκσο λα απνθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε θνηλνηηθή θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο εληαίαο αγνξάο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. ηνλ ηνκέα ησλ θαξκάθσλ ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο απηψλ εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο γηα ηηο νπνίεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ έρεη πιήξε δηθαηνδνζία ξχζκηζεο. Ζ εληαία εζσηεξηθή αγνξά θαξκάθσλ δελ έρεη επηηεπρζεί αθφκα, θαζψο ηα θξάηε κέιε δελ έρνπλ παξαρσξήζεη ζε επίπεδν Δ.Δ. ηελ εμνπζία ξχζκηζεο ηνκέσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ζπζηήκαηα δεκφζηαο πγείαο, φπσο ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ θαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ. Δπνκέλσο, ε ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ έρεη πεξηνξηζηεί ζε νξηζκέλεο κφλν πηπρέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. ην πξψην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξνληαη νη θνηλνηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ έθδνζε εζληθήο άδεηαο θπθινθνξίαο. Με ηηο Οδεγίεο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 60 θαη ηνπ 70 ελαξκνλίζηεθε ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο έθδνζεο άδεηαο θπθινθνξίαο κε ζθνπφ λα εμαιεηθζνχλ νη πθηζηάκελεο δηαθνξέο, νη νπνίεο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ παξεκβνιή εκπνδίσλ ζην εκπφξην ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κηα εηαηξεία δεηά απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή αλαγλψξηζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο πνπ ρνξήγεζε έλα άιιν θξάηνο κέινο. ηελ ελφηεηα απηή ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχεηαη, επίζεο, ε θεληξηθή δηαδηθαζία κε ηελ έθδνζε θνηλνηηθήο 7

8 άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ βηνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο απφ ηελ Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αμηνιφγεζε Φαξκάθσλ (European Medicines Agency:ΔΜΑ). Ζ ΔΜΑ, σζηφζν, έρεη θαηεγνξεζεί φηη ιεηηνπξγεί θπξίσο πξνο φθεινο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη ιηγφηεξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί γηα ηελ Αξρή αλαπηχζζεηαη ζε απηνηειή ππνελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ. ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ απνηπρία ηεο νινθιήξσζεο ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο θαξκάθσλ. Ζ εμήγεζε ηεο κε εθπιήξσζεο ηεο εληαίαο αγνξάο έγθεηηαη ζηελ αληζνξξνπία αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ζηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ παξαηεξείηαη ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ.. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλαληά εκπφδηα ζηελ ελαξκφληζε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο ηνπ θαξκάθνπ, θαζψο δελ έρεη αθφκα ηε δηθαηνδνζία ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθή δεκφζηαο πγείαο θαη, ζπλεπψο, νη ξπζκίζεηο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν πεξηνξίδνληαη ζηελ έγθξηζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ζε ππφινηπεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θπθινθνξία ησλ θαξκάθσλ, φπσο ε θαηνρχξσζε δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο θαη ην ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζεί ν εμεπξσπατζκφο ηεο ειιεληθήο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θπθινθνξία θαη παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. ηνλ ηνκέα απηφ ε ελαξκφληζε έρεη επηηεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη αθνξά δεηήκαηα, φπσο έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο, ε δηαθήκηζε, ε επηζήκαλζε θαη ην ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. ην δεχηεξν θαη ηξίην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ, γίλεηαη αλαθνξά ζε πηπρέο ηεο ξχζκηζεο ζηηο νπνίεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ έρεη δηθαηνδνζία ελαξκφληζεο. O θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ, αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ δαπαλψλ θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο εγρψξηαο αγνξάο απνηεινχλ αληηθείκελα ξχζκηζεο γηα ηα νπνία ε ειιεληθή πνιηηηθή πεξηνξίδεηαη κφλν απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη επνκέλσο πξέπεη λα έρεη σο γλψκνλα ηελ απνθπγή δηαθξίζεσλ κεηαμχ ειιεληθψλ θαη εηζαγφκελσλ θαξκάθσλ θαη λα πξναγάγεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θαξκάθσλ εληφο ηεο ελνπνηεκέλεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 8

9 Κεθάλαιο 1 Η παπάδοζη ηηρ Δλλάδαρ 1.1 Διζαγυγή ην παξφλ θεθάιαην αλαιχεηαη ε ειιεληθή παξάδνζε ηεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο θαξκάθνπ. ηε ρψξα καο νη πξψηεο λνκνζεηηθέο πξνζπάζεηεο ζην ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ έγηλαλ ζηελ πεξίνδν ηεο Γηθηαηνξίαο ησλ πληαγκαηαξρψλ θαη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξψησλ ξπζκίζεσλ είλαη ν έληνλνο έιεγρνο ηνπ θξάηνπο ζε φιν ην θχθισκα ηνπ θαξκάθνπ απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ πψιεζε. απηήλ ηελ πεξίνδν παξαηεξείηαη άλζεζε ηεο εγρψξηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη ζπλεπψο, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ίδξπζεο ελφο θνξέα πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα λα ζέηεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειφηεηαο ησλ θαξκάθσλ θαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε απηψλ. Σνλ ξφιν απηφλ αλέιαβε ην Κξαηηθφ Δξγαζηήξην Διέγρνπ Φαξκάθσλ, ην νπνίν ηδξχζεθε ην ηελ δεθαεηία ηνπ 80, ε ζνζηαιηζηηθή θπβέξλεζε εθάξκνζε κηα πνιηηηθή θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ παξαγσγή ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ κε ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο Φαξκαθνβηνκεραλίαο κε ην λφκν ηνπ θνπφο ηεο θξαηηθνπνίεζεο ήηαλ ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ θαη ε απεμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ μέλεο εηαηξίεο. Δπηπιένλ, ε ηφηε θπβέξλεζε απνζθνπνχζε λα ειέγμεη ηηο δαπάλεο ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη, εηδηθφηεξα, λα δηαηεξήζεη ηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ ζε ρακειά επίπεδα. Οη ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ θαξκάθσλ απμάλνληαλ ζπλερψο θαη ην πξφβιεκα ζα ιπλφηαλ κε ηελ εγρψξηα παξαγσγή θαξκάθσλ καδηθήο θαηαλάισζεο, φπσο παπζίπνλα θαη αληηβηνηηθά, ηα νπνία θπθινθνξφληαο ζηελ ειιεληθή αγνξά ζα πίεδαλ ηηο ηηκέο πξνο ηα θάησ. ηε δεθαεηία ηνπ 90 βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ε ζηξνθή πξνο ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ζηελ θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο θαξκάθνπ. Ζ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ θαηάξγεζε ηελ Δζληθή Φαξκαθνβηνκεραλία, ε νπνία δελ θαηφξζσζε λα εθπιεξψζεη ηελ αξρηθή ηεο απνζηνιή. Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε ήηαλ, επίζεο ην δεηνχκελν, αιιά ε ΝΓ ζεψξεζε φηη κφλν ν ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη ηθαλφο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηνπ ειιεληθνχ θαξκάθνπ. 9

10 Δπηπιένλ, γηα κηα νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο, ζα αλαπηπρζεί ζε μερσξηζηή ελφηεηα ε πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ε εηζαγσγή ηνπ κέηξνπ ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ. Ζ θαηαλάισζε θαξκάθσλ ζηε ρψξα καο είλαη ζε πςειά επίπεδα θαη θαη επέθηαζε κεγάιε είλαη ε επηβάξπλζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πνπ θαιχπηνπλ ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. Σν ελδηαθέξνλ εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην κέηξν απηφ επεξεάδεη ηηο πσιήζεηο ησλ θαξκάθσλ, αθνχ νπζηαζηηθά απνθεχγεηαη ε αγνξά θαξκάθσλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο «ιίζηαο» θαη πνπ ζπλεπψο ην θφζηνο πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ηνπο ίδηνπο θαηαλαισηέο. Ζ πνιηηηθή ζρεηηθά κε αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη ζπκβαηή κε ην θνηλνηηθφ δίθαην ζην βαζκφ πνπ δελ εηζάγεη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θαη εηζαγφκελσλ θαξκάθσλ θαη λα πξναγάγεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θαξκάθσλ εληφο ηεο εληαίαο αγνξάο. 10

11 1.2 Οι ππώηερ νομοθεηικέρ πποζπάθειερ ζηη δεκαεηία ηος 70 Οη πξψηεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα ζηελ ρψξα καο έγηλαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο Γηθηαηνξίαο ησλ πληαγκαηαξρψλ. απηήλ ηελ πεξίνδν παξαηεξείηαη κεγάιε άλζεζε ηεο ειιεληθήο θαξκαθνβηνκεραλίαο κε ηελ ίδξπζε αξθεηψλ ειιεληθψλ θαξκαθνβηνκεραληψλ. Παξάιιεια, μέλεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο εγθαζηζηνχζαλ ζπγαηξηθέο ηνπο ζηε ρψξα καο θαη αλέζεηαλ ζ απηέο ηελ αληηπξνζψπεπζή ηνπο ή ηελ παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 2. Με ζθνπφ λα ξπζκηζηεί ν αλεξρφκελνο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο, ηδξχζεθε κε ην Ν.Γ. 411/70 ην Κξαηηθφ Δξγαζηήξην Διέγρνπ Φαξκάθσλ (Κ.Δ.Δ.Φ), ν πξψηνο θνξέαο πνπ ζα έιεγρε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θαξκαθεπηηθψλ θαη ζπλαθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ, ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πιηθψλ, ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο πνπ έρεη ζήκεξα ν Δ.Ο.Φ. πνπ απνηειεί θαη κεηεμέιημε ηνπ 3. Ζ Κ.Δ.Δ.Φ. ήηαλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη βξηζθφηαλ ππφ ηνλ έιεγρν θαη επνπηεία ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ. Δπηπιένλ, επί δηθηαηνξίαο κηα δεχηεξε λνκνζεηηθή πξνζπάζεηα ζην ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ απνηειεί ην Ν.Γ. 96/73 κε ηίηιν «Δκπνξία θαξκαθεπηηθψλ, δηαηηεηηθψλ θαη θαιιπληηθψλ πξντφλησλ». Σν Ν.Γ. απηφ πεξηέρεη κηα ζεηξά ξπζκίζεσλ γηα ηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ άδεηα θπθινθνξία ηνπο, γηα ηε παξαγσγή ηνπο θαη ηελ πψιεζε ηνπο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ελψ πξνβιέπεηαη ε απαγφξεπζε ηεο δηαθήκηζεο ηνπο. Μηα ηξίηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ην θάξκαθν ήηαλ ην Ν.Γ. 97/1973, ην φπνην πξνέβιεπε δηαηάμεηο γηα ηηο αξκνδηφηεηεο, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Δ.Δ.Φ. θαη γηα ην Αλψηαην Τγεηνλνκηθφ πκβνχιην. Οη δηαηάμεηο ησλ δχν Ν.Γ. 411/1970 θαη 97/1973 πεξί Κ.Δ.Δ.Φ θαηαξγήζεθαλ κε ην λ Νηθνιαθνπνχινπ - ηεθάλνπ Ζ., Πνιηηηθέο θαξκάθνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα Καπψλεο Π., Δπίηνκνο Φαξκαθεπηηθή Ννκνζεζία, εθδ. «Φαξκαθεπηηθφο Κφζκνο», Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2003, ζει

12 ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, νη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο δηαπλένληαλ απφ έληνλν θξαηηζκφ θαη έιεγρν ζε θάζε πηπρή ηνπ ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ. Παξφιν απηά, δελ κπνξεί λα ππνηηκεζεί ε αμία απηψλ ησλ λνκνζεηεκάησλ, αθνχ απνηεινχλ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ξχζκηζεο φινπ ηνπ θπθιψκαηνο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ πψιεζε ηνπο. 12

13 1.3 Ρύθμιζη ηηρ αγοπάρ θαπμάκος ζηη δεκαεηία ηος 80: Κπαηικόρ παπεμβαηιζμόρ Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο θαξκάθνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 80 ήηαλ ε επηθξάηεζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο αληίιεςεο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ε αλάπηπμε ελφο κνληέινπ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ βαζίδεηαη ζηελ θξαηηθή παξέκβαζε. Γηάρπηε ήηαλ ε πεπνίζεζε φηη κε εξγαιεία νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κπνξνχζαλ λα επεξεαζηεί ε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο. Ζ πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ ζηεξηδφηαλ ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ ρσξίο αλάινγε ρξεκαηνδφηεζε απφ θφξνπο θαη ζηελ θξαηηθνπνίεζε επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο 4. Ζ ζνζηαιηζηηθή ινγηθή ηνπ ηφηε θπβεξλψληνο θφκκαηνο επεξέαζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ηνκείο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (λ.1397/1983) ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, πξνάγεηαη ε θξαηηθή επζχλε γηα ηελ ίζε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. ην ηνκέα ηεο ξχζκηζεο ηνπ θαξκάθνπ, ην πλεχκα ηεο πεξηφδνπ απνηππψλεηαη ζην λφκν 1316/1983 κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηξηψλ λέσλ θνξέσλ ηνπ Δζληθνχ νξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ.), ηεο Δζληθήο Φαξκαθνβηνκεραλίαο(Δ.Φ.) θαη ηεο Κξαηηθήο Φαξκαθαπνζήθεο (Κ.Φ). Σν 1983 αλαπηχρζεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζην θχθισκα ηνπ θαξκάθνπ, μεθηλψληαο απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ παξαγσγή ησλ πξψησλ πιψλ έσο ηε δηαθίλεζε θαη δηάζεζε ηνπ θαξκάθνπ. Σν ηφηε θπβεξλψλ θφκκα ππνζηήξηδε φηη ην θχθισκα παξαγσγήο θαξκάθνπ είλαη νιηγνπσιηαθφ θαη φηη παξαηεξνχληαη θαηλφκελα πνιπθαξκαθίαο θαη χπνπησλ κάξθεηηλγθ. Οη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ δελ ππαθνχνπλ ζηνπο λφκνπο ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θαη ε πνιπθαξκαθία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο νιηγνπσιηαθήο δνκήο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο 5. 4 Γξάβαξεο Γ., Σν «ρηίζηκν» ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο: Απφ ηνλ θνκκαηηθφ ιφγν ζηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο, ΠΑΟΚ θφκκα-θξάηνο-θνηλσλία, επηκ. Μηρ πνπξδαιάθεο, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 1998, ζει. ζει Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ΚΓ ηεο 17/11/1982, ζει

14 Σν επνπηηθφ φξγαλν πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο θνηλσληθνχ ειέγρνπ είλαη ν Δ.Ο.Φ, ν νπνίνο ηδξχζεθε σο Ν.Π.Γ.Γ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο πνπ αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Πξφλνηαο. ηνλ νξγαληζκφ παξέρεηαη ζεκαληηθή αλεμαξηεζία γηα ιφγνπο νξγαλσηηθήο ζθνπηκφηεηαο θαη, θαη επέθηαζε, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επειημία, ηε δηνηθεηηθή θαη πεξηνπζηαθή απηνηέιεηα θαη ηελ εμεηδίθεπζε κέζσλ, πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ ζηηο αλάγθεο ηνπ εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ έρεη αλαηεζεί ζηελ αλεμάξηεηε ππεξεζηαθή κνλάδα. ην λ. 1316/1983 αλαθέξεηαη φηη ζθνπφο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε εμαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, εηζαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη ε αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ εκπνξνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο. ην πιαίζην ησλ βαζηθφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δ.Ο.Φ. είλαη ε ρνξήγεζε, αλαζηνιή θαη αλάθιεζε ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη ησλ αδεηψλ παξαγσγήο πξντφλησλ δηθαηνδνζίαο ηνπ θαη ε δηελέξγεηα απαηηνχκελσλ θιηληθψλ κειεηψλ. Δπίζεο, ν Δ.Ο.Φ. γλσκνδνηεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ θαη αζθεί έιεγρν ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο βηνκεραληθήο παξαζθεπήο θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο (patents). Παξάιιεια, ν Δ.Ο.Φ. κπνξεί λα ηδξχεη εκπνξνβηνκεραληθέο κνλάδεο ή λα ζπλεξγάδεηαη κε ηέηνηεο κε ζθνπφ ηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ δηθαηνδνζίαο ηνπ. Ο Δ.Ο.Φ. δηνηθείηαη απφ 11κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ έρνπλ αλαηεζεί απμεκέλα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο. ηα πιαίζηα ηνπ Δ.Ο.Φ. ζπγθξνηνχληαη, επίζεο, ηέζζεξηο Δπηηξνπέο (Δγθξίζεσλ, Δζληθνχ πληαγνινγίνπ, Διιεληθήο Φαξκαθνπνηίαο, Αλεπηζχκεησλ Δλεξγεηψλ) θαη έλα Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην. Ζ ηφηε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε ηεο ΝΓ ήηαλ ζχκθσλε κε ηελ ίδξπζε ηνπ Δ.Ο.Φ, αιιά δηαθσλνχζε κε ην επξχ θάζκα αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη κε ηε κεγάιε γθάκα πξντφλησλ πνπ απηφο ειέγρεη. Αληηθείκελν θξηηηθήο απνηέιεζε ν ηξφπνο έγθξηζεο ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο φισλ ησλ θαξκάθσλ. Ζ Δπηηξνπή Δγθξίζεσλ έρεη γλσκνδνηηθή κφλν αξκνδηφηεηα θαη ε ηειηθή θξίζε γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 14

15 πκβνχιην ηνπ Δ.Ο.Φ., ην νπνίν ζηελ πιεηνςεθία ηνπ απνηειείηαη απφ κε επηζηήκνλεο 6. Με ην λφκν 1316/83 πξνβιεπφηαλ, επίζεο, ε ίδξπζε ηεο Δζληθήο Φαξκαθνβηνκεραλίαο (Δ.Φ.),ε νπνία είρε σο ζθνπφ «ηελ παξαγσγή, εηζαγσγή θαη δηάζεζε ινηπψλ εηδψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Φ. γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ε εμαγσγή απηψλ» 7. Οη πφξνη ηεο Δ.Φ. πξνέξρνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, απφ δάλεηα θαη απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ Δ.Ο.Φ. Όζνλ αθνξά ζηε δηνίθεζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ελλεακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, εθπξνζψπνπο καδηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Ζ ίδξπζε ηεο Δ.Φ. ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκία ηεο ηφηε θπβέξλεζεο λα παξέκβεη ζηελ παξαγσγή ηνπ θάξκαθνπ κε ζθνπφ ηελ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο. Ζ θξαηηθή παξέκβαζε ζεσξείην απαξαίηεηε ψζηε λα απνθηήζεη ε Διιάδα κηα απηνδπλακία, λα δεκηνπξγήζνπλ νη θαξκαθνβηνκεραλίεο θάζεηεο δξαζηεξηφηεηεο, κπαίλνληαο ζηελ παξαγσγή πξψησλ πιψλ 8 θαη λα πεξηνξηζηεί ε εμάξηεζε απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ δηθαηνινγεηηθή βάζε γηα ηε θξαηηθνπνίεζε απνηειεί ην άξζξν 21 παξ.3 ηνπ πληάγκαηνο ζχκθσλα κε ην νπνίν απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο ε παξνρή ζσζηήο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη, επνκέλσο, ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζεσξείην φηη δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζε ζέκαηα πγείαο 9. Ζ δεκηνπξγία ηεο θξαηηθήο βηνκεραλίαο θαξκάθσλ πξνθάιεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο ζηε ηφηε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε ηεο ΝΓ. ηα πιαίζηα κηαο δηαθνξεηηθήο ηδενινγηθήο αληίιεςεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξναγσγή ελφο θηιειεχζεξνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ε ΝΓ ζεψξεζε φηη κε ηα πξνλφκηα θαη ηηο απαιιαγέο πνπ εθρσξνχληαη ζηελ Δ.Φ., ζα εμαθαληδφηαλ ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ελψ δε ζα ππήξρε ζεκηηφο αληαγσληζκφο πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ παξαγσγή φιν θαη θαιχηεξσλ θαξκάθσλ Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ηεο ΚΔ 18/11/1982, ζει Άξζξν 16 ηνπ λ.1316/ Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ΚΒ ηεο 15/11/1982, ζει Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ΚΒ ηεο 15/11/1982, ζει Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ηεο ΚΒ 15/11/1982, ζει

16 Παξάιιεια, ν λφκνο 1316/1983 πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε ηεο Κ.Φ., ε νπνία απνζθνπνχζε ζηελ εηζαγσγή, εμαγσγή, εκπνξία θαη γεληθά δηαθίλεζε εηδψλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Φ 11. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Φ. είλαη ελλεακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, εθπξνζψπνπο καδηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Ζ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ δνθηκαδφηαλ απφ ζπλερείο «ηερλεηέο» ειιείςεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη θαξκαθνβηνκεραλίεο πξνθεηκέλνπ λα πηέζνπλ ηελ θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ζε αλαηηκήζεηο ησλ θαξκάθσλ. Ζ ηφηε θπβέξλεζε γηα λα ξπζκίζεη ηελ αγνξά πξνρσξά κέζσ ηεο Κ.Φ. ζε αλεμάξηεηεο εηζαγσγέο θαξκάθσλ απφ ην εμσηεξηθφ φζνλ ζθεπαζκάησλ παξνπζίαδαλ έιιεηςε κεγαιχηεξε απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην. Μηα, επίζεο, ζεκαληηθή ξχζκηζε πνπ εηζάγεη ν ελ ιφγσ λφκνο είλαη ε θαζηέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ. Οπζηαζηηθά, ε ξχζκηζε απηή απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο θάπνηνπ κέηξνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Ο θαηάινγνο απηφο πεξηιακβάλεη ην πνιχ ηξία φκνηα ζε είδνο θαη κνξθή θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα θαη ην θξηηήξην ζπκκεηνρήο ζηνλ θαηάινγν είλαη ε πνηφηεηα θαη ην θφζηνο. Ζ ΝΓ αληέδξαζε ζηελ θαζηέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ θαη πξφηεηλε λα αξζεί ν πεξηνξηζκφο ησλ ηξηψλ θαξκάθσλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θάξκαθα αλεμαξηήησο θφζηνπο. Σειηθά, ην κέηξν δελ εθαξκφζηεθε ηελ πεξίνδν απηή(βι παξαθάησ γηα ηηο επφκελεο ξπζκίζεηο ηνπ θαηαιφγνπ). Με ηηο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηδφηεζε ηεο θξαηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο θνξνινγηθέο αηέιεηεο ηεο εθθξάζηεθαλ αλεζπρίεο φηη παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ΔΟΚ πεξί ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζπλεπψο, ζα παξνπζηαδφηαλ πξφβιεκα ζρέζεσο κε ηελ ΔΟΚ. Ζ θπβέξλεζε βξηζθφηαλ ζε ζπλερείο επαθέο κε ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηεο ΔΟΚ θαη δηαβεβαίσλε φηη δε ηίζεηαη δήηεκα παξαβηάζεσο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ίδηα ε πλζήθε ηεο Ρψκεο αθήλεη πεξηζψξηα επηινγήο ζηα θξάηε κέιε λα νξγαλψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δσή, αιιά θαη λα ξπζκίζνπλ ζέκαηα, φπσο ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Οη επαθέο ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο απηέο δηήξθεζαλ 3 ρξφληα θαη ην 1986 ηειηθά δηεπζεηήζεθε ην ζέκα ελαξκφληζεο κε ηε θνηλνηηθή λνκνζεζία. 11 Άξζξν 24 ηνπ λ.1316/

17 πκπεξαζκαηηθά, ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν παξαηεξείηαη ε θξαηηθή παξέκβαζε σο θπξίαξρε ηάζε ζηε ξχζκηζε ηνπ θαξκάθνπ. Ζ ίδξπζε ηφζν ηεο Δ.Φ. φζν θαη ηεο Κ.Φ. απνηεινχλ παξαδείγκαηα παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ αγνξά θαξκάθνπ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ νη ηηκέο θαη γεληθφηεξα ην ζχλνιν ηεο δηαθίλεζεο ηνπ θαξκάθνπ ζηε ρψξα καο. 17

18 1.4 Ρύθμιζη ηηρ αγοπάρ θαπμάκος ζηη δεκαεηία ηος 90: ηποθή ππορ ηην ιδιυηική ππυηοβοςλία Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη νη αδπλακίεο ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ ηφζν ζην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα κε ηελ αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηα ειιείκκαηα, φζν θαη ζηελ νηθνλνκία κε ηελ ζπλερή απo-βηνκεράληζε θαη ηε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 12. Ζ ΝΓ κε ηελ άλνδφ ηεο ζηε θπβέξλεζε εθάξκνζε θηιειεχζεξε πνιηηηθή θαη ζηξάθεθε πξνο ηε πξναγσγή ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. Ο ηνκέαο ηνπ θαξκάθνπ δελ απνηέιεζε εμαίξεζε θαη κε ην λφκν 1965/1991 ε ΝΓ πινπνηεί ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο ηεο, νη νπνίεο είραλ ήδε εθθξαζηεί ζηηο πλεδξηάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο ην 1982 πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λ.1316/1983. Ο λένο λφκνο ηεο ΝΓ ηξνπνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1316/1983, ψζηε λα επηθεληξψλεηαη ν ξφινο ην Δ.Ο.Φ. κφλν ζηελ πξναγσγή ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαηαξγψληαο ηηο δηαηάμεηο πεξί επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηφρνο απνηειεί λα θαηαζηεί ν Δ.Ο.Φ. έλαο απνηειεζκαηηθφο ζεζκφο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ιεηηνπξγψληαο κε έλα ζχγρξνλν θαη επηζηεκνληθά δφθηκν ηξφπν. Απφθαζε ηεο ΝΓ είλαη λα εληαζεί ν πνηνηηθφο έιεγρνο θαη λα βειηησζνχλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ θαη παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο απνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη ην θξάηνο πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε ζηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ 13. πλεπψο, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ 1316/1983 δίλεηαη έκθαζε ζην ξπζκηζηηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο θαη φρη ζηνλ αλαδηαλεκεηηθφ. Παξνπζηάδνληαο ηηο βαζηθφηεξεο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν λ.1965/1991, πξέπεη λα αλαθεξζεί, θαηαξράο, φηη επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη ηνπ Δ.Ο.Φ., ν νπνίνο πιένλ πεξηνξίδεηαη ζηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο θπθινθνξίαο ειεγκέλσλ θαη πνηνηηθψο άξηζησλ πξντφλησλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο. 12 Γξάβαξεο Γ., Σν «ρηίζηκν» ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο: Απφ ηνλ θνκκαηηθφ ιφγν ζηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο, ΠΑΟΚ θφκκα-θξάηνο-θνηλσλία, επηκ. Μηρ πνπξδαιάθεο, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 1998, ζει Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ΗΓ ηεο 22/08/1991, ζει

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Ζ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...1 ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT KEY WORDS...6 ΔΗΑΓΧΓΖ...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α...9 A.1 ΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ...9 Α.1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ Α.Γ.Α...9 Α.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003 ΚΑΛΑΜΑΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Δλφηεηα Μεηαθνξψλ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία «Η ειζαγωγή ηοσ Σσζηήμαηος Ομοιογενών Διαγνωζηικών Καηηγοριών (ΚΕΝ- DRG) ζηα Ελληνικά Νοζοκομεία: η διεθνής εθαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα