Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο"

Transcript

1 Πεπίλητη ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχεηαη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ε ζεζκηθή παξέκβαζε ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζηεί ε επηξξνή ηνπ επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη θαη επέθηαζε ν βαζκφο εμεπξσπατζκνχ ηεο ειιεληθήο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ 90 νη πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. έρνπλ επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ θπθινθνξία θαη παξαγσγή θαξκάθσλ θαη ηηο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο δνκέο, πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα καο. Δπηπιένλ, ζε επηκέξνπο ξπζκηζηηθνχο ηνκείο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ θαη ηε δηαζθάιηζε επάξθεηαο εθνδηαζκνχ ζε θάξκαθα δηαπηζηψλεηαη πεξηνξηζκέλε επηξξνή ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ ξπζκίζεσλ. Ζ ρψξα καο ξπζκίδεη απηφλνκα απηνχο ηνκείο, αιιά νθείιεη λα ζέβεηαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία αγαζψλ ζηελ εληαία αγνξά. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο Abstract This paper analyzes the pharmaceutical market regulation in Greece and the European Union and in particular the institutional intervention concerning the licensing status. The aim of this paper is to examine the influence of European Community law in greek legislation and hence the degree of europeanization of the Greek pharmaceutical policy. Since the mid 90s, the EU policies have a significant influence on the regulatory framework for the drug circulation and production as well as on their respective administrative structures, practices and licensing procedures which are in force in our country. The EU policy influence on further areas of regulation, specifically on the drug cost containment policy and adequate pharmaceuticals supply, proves to be limited due to the absence of respective community legislation. Our country regulates these areas, but it has to respect the fundamental principles of community law on fair competition and free movement of goods in the single internal market. Keywords: pharmaceutical policy, community law, regulation, europeanization 1

2 Πεπιεσόμενα Διζαγυγή ζει. 4 Κεθάλαιο 1 Η παπάδοζη ηηρ Δλλάδαρ 1.1. Δηζαγσγή ζει Οη πξψηεο λνκνζεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηε δεθαεηία ηνπ 70 ζει Ρχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκάθνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 80: Κξαηηθφο παξεκβαηηζκφο ζει Ρχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκάθνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 90: ηξνθή πξνο ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζει Ννκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο Ζ θαζηέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ζει Ζ θαηάξγεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ζει πκπεξάζκαηα ζει. 28 Κεθάλαιο 2 Η παπάδοζη ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ 2.1. Δηζαγσγή ζει Σξία θαζεζηψηα έγθξηζεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Δ.Δ Δζληθή άδεηα θπθινθνξίαο ζει Γηαδηθαζία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο Κεληξηθή Γηαδηθαζία ζει Υνξήγεζε θνηλνηηθήο άδεηαο θπθινθνξίαο ζει Κξηηηθή απνηίκεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΜΑ ζει Φαξκαθνεπαγξχπλεζε ζει Σν εκηηειέο ζρέδην ηεο εληαίαο αγνξάο θαξκάθσλ ζει πκπεξάζκαηα ζει.52 2

3 Κεθάλαιο 3 Η επιπποή ηος κοινοηικού δικαίος ζηην ελληνική πύθμιζη ηηρ αγοπάρ θαπμακεςηικών πποφόνηυν 3.1. Δηζαγσγή ζει Δπηξξνή ζηελ θπθινθνξία θαη παξαγσγή ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζει Δπηξξνή ζηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο Έιεγρνο ηηκψλ θαξκάθσλ ζει Αζθαιηζηηθή θάιπςε δαπαλψλ θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζει Δπηξξνή ζηε δηαζθάιηζε επάξθεηαο εθνδηαζκνχ ζε θάξκαθα ζει πκπεξάζκαηα ζει. 71 ςμπεπάζμαηα ζει.73 Βιβλιογπαθία ζει. 78 3

4 Διζαγυγή Ο θιάδνο ηνπ θαξκάθνπ δηέπεηαη απφ έλα πνιχ ηζρπξφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο απφ ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο κηαο λέαο δξαζηηθήο νπζίαο κέρξη ηε δηάζεζε ηνπ ζηνλ ηειηθφ αζζελή-θαηαλαισηή. Απνηειεί ίζσο ηνλ πιένλ ξπζκηδφκελν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ελψ ζηελ Διιάδα, ην θάξκαθν είλαη ην κφλν πξντφλ ηνπ νπνίνπ ε ηηκή νξίδεηαη κε δειηίν ηηκψλ. Ζ αλαγθαηφηεηα παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ αγνξά θαξκάθνπ απνδίδεηαη ζηε δηθπή θχζε ηνπ ηειεπηαίνπ σο θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο αιιά θαη σο θνηλσληθνχ αγαζνχ. Ζ αγνξά θαξκάθνπ δηαθέξεη απφ ηηο αληίζηνηρεο αγνξέο άιισλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, αθνχ παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλεο αηέιεηεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, παξνπζηάδεη νηθνλνκηθά εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ (κεγάιν θφζηνο έξεπλαο, παηέληεο, δηαθήκηζε, πίζηε ζην εκπνξηθφ ζήκα, πξαθηηθέο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ) θαη ηζρπξφ ζεζκηθφ πιαίζην κε ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο θαη έγθξηζεο ηεο θπθινθνξίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή, ε δήηεζε γηα θάξκαθα είλαη ηξηρνηνκεκέλε, αθνχ νη ηαηξνί ζπλππνγξαθνχλ, νη αζζελείο θαηαλαιψλνπλ θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία απνδεκηψλνπλ. Ζ αηειήο ιεηηνπξγία ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ε αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο θαη ε εκθάληζε θαηλνκέλσλ ηερλεηήο δήηεζεο θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ παξέκβαζε ηεο Πνιηηείαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεη ηφζν ηνλ αζζελή- θαηαλαισηή. Μηα επηπιένλ αηηία παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο απνηειεί ε αλάγθε αλάπηπμεο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε πςειά θέξδε θαη κεγάιν αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ. Ζ πξνζηαζία ηεο θαξκαθεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο λέσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ γίλεηαη κέζσ ηεο θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο). Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο πςειήο θαηαλάισζεο θαξκάθσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο, νη θξαηηθέο ξπζκίζεηο απνζθνπνχλ ζηε ζπγθξάηεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Μεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ πεξηζηνιήο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ, είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ θεξδψλ θαη ηηκήο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη νη κεραληζκνί απνθιεηζκνχ ή 4

5 πεξηνξηζκνχ ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ θαξκάθσλ, φπσο ε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηε δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ θαξκάθσλ, νη θαηάινγνη (ιίζηεο) ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ θαη ην ζχζηεκα ηεο ηηκήο αλαθνξάο. Ωζηφζν, νη ζηφρνη ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο είλαη ζπρλά αιιεινζπγθξνπφκελνη θαη νη θξαηηθέο αξρέο νθείινπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα. Απφ ηελ κηα πιεπξά, νη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ λα έρνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ αγνξά θζελψλ, απνδνηηθψλ, πνηνηηθψλ θαη αζθαιψλ θαξκάθσλ θαη απφ ηελ άιιε, νη θαξκαθνβηνκήραλνη απνβιέπνπλ ζηελ θαηνρχξσζε ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε ηαρείεο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Οη αληηθαηηθέο επηδηψμεηο θαζηζηνχλ ηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκάθνπ κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε αξρηθά ησλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν ζην ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ θαη εηδηθφηεξα ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. Μέζσ ηεο αλαθνξάο ζηηο ειιεληθέο ξπζκίζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο θνηλνηηθέο, ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα ε επηξξνή ηνπ επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη θαη επέθηαζε ν εμεπξσπατζκφο ηεο ειιεληθήο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 νη θαλφλεο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα έρνπλ δερηεί ζεκαληηθέο επηξξνέο απφ ηελ θνηλνηηθέο ξπζκίζεηο, θαζψο ζε κηα πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο ζεζπίδνληαη δχν λέεο δηαδηθαζίεο, ε ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη ε θεληξηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ε επηξξνή ζε επηκέξνπο πηπρέο ξχζκηζεο, φπσο ζηελ πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ θαη ζηε δηαζθάιηζε επάξθεηαο εθνδηαζκνχ ζε θάξκαθα. Ζ πνιηηηθή ζ απηνχο ηνπο ηνκείο έρεη δερηεί πεξηνξηζκέλε επηξξνή ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ. Ωζηφζν νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζέβεηαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Δ.Δ. γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ αγαζψλ ζηελ εληαία αγνξά. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εθηφο ηνπ πεδίνπ κειέηεο είλαη ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη νξηζκέλα πξντφληα, φπσο ηα θαιιπληηθά, πξντφληα εηδηθήο δηαηξνθήο θαη ηαηξηθά βνεζήκαηα. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο αθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο θαη ζηα εζληθά δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα. Με ηνλ φξν «εμεπξσπατζκφο» ελλννχκε ηηο κεηαβνιέο νη νπνίεο επέξρνληαη ζηα 5

6 πνιηηηθνδηνηθεηηθά ζπζηήκαηα σο απνηέιεζκα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πξνζπάζεηα αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο, ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ επηηαγψλ ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ηελ επίδξαζε ηεο Δ.Δ. ζην πεξηερφκελν ησλ εγρψξησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ηε ζπκκφξθσζε ησλ ηειεπηαίσλ πξνο ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο 1. Ζ δεκηνπξγία ηεο θνηλήο αγνξάο νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε θνηλψλ πνιηηηθψλ θαη ζηε ζεζκνζέηεζε λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεραληζκψλ ελαξκφληζεο ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ. Σα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δεζκεχζεηο ησλ θνηλψλ πνιηθψλ πξνζάξκνζαλ ηηο δνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο. Ωζηφζν, ηα θξάηε κέιε δελ αληαπνθξίλνληαη φια κε ηνλ ίδην βαζκφ ζηηο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο. ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε ειιεληθή θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 κέρξη ζήκεξα. Ζ παξνρή ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζηελ ρψξα καο θαηεπζχλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ελψ ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ θαη ησλ θεξδψλ γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, κέζα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ κε ην αξκφδην Σκήκα Σηκψλ Φαξκάθσλ. Σν πξψην θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ελφηεηεο, ζηηο νπνίεο ε ειιεληθή παξάδνζε παξνπζηάδεηαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Οη πξψηεο λνκνζεηηθέο πξνζπάζεηεο έγηλαλ ηελ πεξίνδν άλζεζεο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο κε ηελ ίδξπζε πνιιψλ ειιεληθψλ θαξκαθνβηνκεραληψλ, νη νπνίεο παξήγαγαλ θπξίσο αληίγξαθα θάξκαθα πνπ ζηεξνχληαλ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο εηζάγνληαο ηηο απαξαίηεηεο δξαζηηθέο νπζίεο απφ ην εμσηεξηθφ. Σν 1970 ηδξχεηαη ην Κξαηηθφ Δξγαζηήξην Διέγρνπ Φαξκάθσλ, αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ε πνιηηηθή πνπ αζθήζεθε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ έληνλε θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ παξαγσγή θαξκάθσλ θαη ηελ ίδξπζε κε ην λφκν 1316/83 ηξηψλ λέσλ θνξέσλ, ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ, ηεο Δζληθήο Φαξκαθνβηνκεραλίαο θαη ηνπ Κξαηηθήο Φαξκαθαπνζήθεο. Ζ πνιηηηθή ηεο 1 παλνχ, Κ., Διιεληθή Γηνίθεζε θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, εθδ. Παπαδήζε, 2001, ζει.29 6

7 θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ απνζθνπνχζε ζηελ εγρσξία βηνκεραληθή αλάπηπμε κε ηελ απεμάξηεζε απφ ηηο μέλεο εηαηξίεο θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ. ηελ επφκελε ελφηεηα, ε θπβεξλεηηθή αιιαγή ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ζπλεπάγεηαη αιιαγή ζηε πνιηηηθή θαξκάθνπ κε ζηξνθή πξνο ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαηαξγψληαο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δ.Ο.Φ.. Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ αζρνιείηαη κε ηελ πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. ηελ ρψξα καο ε θαηαλάισζε θαξκάθσλ είλαη ζε πςειά επίπεδα επηβαξχλνληαο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Σν κέηξν ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ελψ είρε ήδε ςεθηζηεί κε ην λφκν 1316/83, εθαξκφζηεθε ηειηθά κε θαζπζηέξεζε ην 1998, ρσξίο φκσο λα απνθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε θνηλνηηθή θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο εληαίαο αγνξάο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. ηνλ ηνκέα ησλ θαξκάθσλ ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο απηψλ εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο γηα ηηο νπνίεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ έρεη πιήξε δηθαηνδνζία ξχζκηζεο. Ζ εληαία εζσηεξηθή αγνξά θαξκάθσλ δελ έρεη επηηεπρζεί αθφκα, θαζψο ηα θξάηε κέιε δελ έρνπλ παξαρσξήζεη ζε επίπεδν Δ.Δ. ηελ εμνπζία ξχζκηζεο ηνκέσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ζπζηήκαηα δεκφζηαο πγείαο, φπσο ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ θαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ. Δπνκέλσο, ε ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ έρεη πεξηνξηζηεί ζε νξηζκέλεο κφλν πηπρέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. ην πξψην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξνληαη νη θνηλνηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ έθδνζε εζληθήο άδεηαο θπθινθνξίαο. Με ηηο Οδεγίεο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 60 θαη ηνπ 70 ελαξκνλίζηεθε ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο έθδνζεο άδεηαο θπθινθνξίαο κε ζθνπφ λα εμαιεηθζνχλ νη πθηζηάκελεο δηαθνξέο, νη νπνίεο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ παξεκβνιή εκπνδίσλ ζην εκπφξην ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κηα εηαηξεία δεηά απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή αλαγλψξηζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο πνπ ρνξήγεζε έλα άιιν θξάηνο κέινο. ηελ ελφηεηα απηή ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχεηαη, επίζεο, ε θεληξηθή δηαδηθαζία κε ηελ έθδνζε θνηλνηηθήο 7

8 άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ βηνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο απφ ηελ Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αμηνιφγεζε Φαξκάθσλ (European Medicines Agency:ΔΜΑ). Ζ ΔΜΑ, σζηφζν, έρεη θαηεγνξεζεί φηη ιεηηνπξγεί θπξίσο πξνο φθεινο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη ιηγφηεξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί γηα ηελ Αξρή αλαπηχζζεηαη ζε απηνηειή ππνελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ. ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ απνηπρία ηεο νινθιήξσζεο ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο θαξκάθσλ. Ζ εμήγεζε ηεο κε εθπιήξσζεο ηεο εληαίαο αγνξάο έγθεηηαη ζηελ αληζνξξνπία αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ζηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ παξαηεξείηαη ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ.. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλαληά εκπφδηα ζηελ ελαξκφληζε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο ηνπ θαξκάθνπ, θαζψο δελ έρεη αθφκα ηε δηθαηνδνζία ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθή δεκφζηαο πγείαο θαη, ζπλεπψο, νη ξπζκίζεηο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν πεξηνξίδνληαη ζηελ έγθξηζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ζε ππφινηπεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θπθινθνξία ησλ θαξκάθσλ, φπσο ε θαηνρχξσζε δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο θαη ην ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζεί ν εμεπξσπατζκφο ηεο ειιεληθήο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θπθινθνξία θαη παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. ηνλ ηνκέα απηφ ε ελαξκφληζε έρεη επηηεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη αθνξά δεηήκαηα, φπσο έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο, ε δηαθήκηζε, ε επηζήκαλζε θαη ην ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. ην δεχηεξν θαη ηξίην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ, γίλεηαη αλαθνξά ζε πηπρέο ηεο ξχζκηζεο ζηηο νπνίεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ έρεη δηθαηνδνζία ελαξκφληζεο. O θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ, αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ δαπαλψλ θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο εγρψξηαο αγνξάο απνηεινχλ αληηθείκελα ξχζκηζεο γηα ηα νπνία ε ειιεληθή πνιηηηθή πεξηνξίδεηαη κφλν απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη επνκέλσο πξέπεη λα έρεη σο γλψκνλα ηελ απνθπγή δηαθξίζεσλ κεηαμχ ειιεληθψλ θαη εηζαγφκελσλ θαξκάθσλ θαη λα πξναγάγεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θαξκάθσλ εληφο ηεο ελνπνηεκέλεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 8

9 Κεθάλαιο 1 Η παπάδοζη ηηρ Δλλάδαρ 1.1 Διζαγυγή ην παξφλ θεθάιαην αλαιχεηαη ε ειιεληθή παξάδνζε ηεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο θαξκάθνπ. ηε ρψξα καο νη πξψηεο λνκνζεηηθέο πξνζπάζεηεο ζην ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ έγηλαλ ζηελ πεξίνδν ηεο Γηθηαηνξίαο ησλ πληαγκαηαξρψλ θαη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξψησλ ξπζκίζεσλ είλαη ν έληνλνο έιεγρνο ηνπ θξάηνπο ζε φιν ην θχθισκα ηνπ θαξκάθνπ απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ πψιεζε. απηήλ ηελ πεξίνδν παξαηεξείηαη άλζεζε ηεο εγρψξηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη ζπλεπψο, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ίδξπζεο ελφο θνξέα πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα λα ζέηεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειφηεηαο ησλ θαξκάθσλ θαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε απηψλ. Σνλ ξφιν απηφλ αλέιαβε ην Κξαηηθφ Δξγαζηήξην Διέγρνπ Φαξκάθσλ, ην νπνίν ηδξχζεθε ην ηελ δεθαεηία ηνπ 80, ε ζνζηαιηζηηθή θπβέξλεζε εθάξκνζε κηα πνιηηηθή θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ παξαγσγή ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ κε ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο Φαξκαθνβηνκεραλίαο κε ην λφκν ηνπ θνπφο ηεο θξαηηθνπνίεζεο ήηαλ ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ θαη ε απεμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ μέλεο εηαηξίεο. Δπηπιένλ, ε ηφηε θπβέξλεζε απνζθνπνχζε λα ειέγμεη ηηο δαπάλεο ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη, εηδηθφηεξα, λα δηαηεξήζεη ηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ ζε ρακειά επίπεδα. Οη ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ θαξκάθσλ απμάλνληαλ ζπλερψο θαη ην πξφβιεκα ζα ιπλφηαλ κε ηελ εγρψξηα παξαγσγή θαξκάθσλ καδηθήο θαηαλάισζεο, φπσο παπζίπνλα θαη αληηβηνηηθά, ηα νπνία θπθινθνξφληαο ζηελ ειιεληθή αγνξά ζα πίεδαλ ηηο ηηκέο πξνο ηα θάησ. ηε δεθαεηία ηνπ 90 βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ε ζηξνθή πξνο ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ζηελ θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο θαξκάθνπ. Ζ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ θαηάξγεζε ηελ Δζληθή Φαξκαθνβηνκεραλία, ε νπνία δελ θαηφξζσζε λα εθπιεξψζεη ηελ αξρηθή ηεο απνζηνιή. Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε ήηαλ, επίζεο ην δεηνχκελν, αιιά ε ΝΓ ζεψξεζε φηη κφλν ν ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη ηθαλφο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηνπ ειιεληθνχ θαξκάθνπ. 9

10 Δπηπιένλ, γηα κηα νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο, ζα αλαπηπρζεί ζε μερσξηζηή ελφηεηα ε πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ε εηζαγσγή ηνπ κέηξνπ ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ. Ζ θαηαλάισζε θαξκάθσλ ζηε ρψξα καο είλαη ζε πςειά επίπεδα θαη θαη επέθηαζε κεγάιε είλαη ε επηβάξπλζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πνπ θαιχπηνπλ ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. Σν ελδηαθέξνλ εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην κέηξν απηφ επεξεάδεη ηηο πσιήζεηο ησλ θαξκάθσλ, αθνχ νπζηαζηηθά απνθεχγεηαη ε αγνξά θαξκάθσλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο «ιίζηαο» θαη πνπ ζπλεπψο ην θφζηνο πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ηνπο ίδηνπο θαηαλαισηέο. Ζ πνιηηηθή ζρεηηθά κε αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη ζπκβαηή κε ην θνηλνηηθφ δίθαην ζην βαζκφ πνπ δελ εηζάγεη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θαη εηζαγφκελσλ θαξκάθσλ θαη λα πξναγάγεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θαξκάθσλ εληφο ηεο εληαίαο αγνξάο. 10

11 1.2 Οι ππώηερ νομοθεηικέρ πποζπάθειερ ζηη δεκαεηία ηος 70 Οη πξψηεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα ζηελ ρψξα καο έγηλαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο Γηθηαηνξίαο ησλ πληαγκαηαξρψλ. απηήλ ηελ πεξίνδν παξαηεξείηαη κεγάιε άλζεζε ηεο ειιεληθήο θαξκαθνβηνκεραλίαο κε ηελ ίδξπζε αξθεηψλ ειιεληθψλ θαξκαθνβηνκεραληψλ. Παξάιιεια, μέλεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο εγθαζηζηνχζαλ ζπγαηξηθέο ηνπο ζηε ρψξα καο θαη αλέζεηαλ ζ απηέο ηελ αληηπξνζψπεπζή ηνπο ή ηελ παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 2. Με ζθνπφ λα ξπζκηζηεί ν αλεξρφκελνο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο, ηδξχζεθε κε ην Ν.Γ. 411/70 ην Κξαηηθφ Δξγαζηήξην Διέγρνπ Φαξκάθσλ (Κ.Δ.Δ.Φ), ν πξψηνο θνξέαο πνπ ζα έιεγρε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θαξκαθεπηηθψλ θαη ζπλαθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ, ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πιηθψλ, ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο πνπ έρεη ζήκεξα ν Δ.Ο.Φ. πνπ απνηειεί θαη κεηεμέιημε ηνπ 3. Ζ Κ.Δ.Δ.Φ. ήηαλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη βξηζθφηαλ ππφ ηνλ έιεγρν θαη επνπηεία ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ. Δπηπιένλ, επί δηθηαηνξίαο κηα δεχηεξε λνκνζεηηθή πξνζπάζεηα ζην ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ απνηειεί ην Ν.Γ. 96/73 κε ηίηιν «Δκπνξία θαξκαθεπηηθψλ, δηαηηεηηθψλ θαη θαιιπληηθψλ πξντφλησλ». Σν Ν.Γ. απηφ πεξηέρεη κηα ζεηξά ξπζκίζεσλ γηα ηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ άδεηα θπθινθνξία ηνπο, γηα ηε παξαγσγή ηνπο θαη ηελ πψιεζε ηνπο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ελψ πξνβιέπεηαη ε απαγφξεπζε ηεο δηαθήκηζεο ηνπο. Μηα ηξίηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ην θάξκαθν ήηαλ ην Ν.Γ. 97/1973, ην φπνην πξνέβιεπε δηαηάμεηο γηα ηηο αξκνδηφηεηεο, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Δ.Δ.Φ. θαη γηα ην Αλψηαην Τγεηνλνκηθφ πκβνχιην. Οη δηαηάμεηο ησλ δχν Ν.Γ. 411/1970 θαη 97/1973 πεξί Κ.Δ.Δ.Φ θαηαξγήζεθαλ κε ην λ Νηθνιαθνπνχινπ - ηεθάλνπ Ζ., Πνιηηηθέο θαξκάθνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα Καπψλεο Π., Δπίηνκνο Φαξκαθεπηηθή Ννκνζεζία, εθδ. «Φαξκαθεπηηθφο Κφζκνο», Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2003, ζει

12 ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, νη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο δηαπλένληαλ απφ έληνλν θξαηηζκφ θαη έιεγρν ζε θάζε πηπρή ηνπ ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ. Παξφιν απηά, δελ κπνξεί λα ππνηηκεζεί ε αμία απηψλ ησλ λνκνζεηεκάησλ, αθνχ απνηεινχλ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ξχζκηζεο φινπ ηνπ θπθιψκαηνο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ πψιεζε ηνπο. 12

13 1.3 Ρύθμιζη ηηρ αγοπάρ θαπμάκος ζηη δεκαεηία ηος 80: Κπαηικόρ παπεμβαηιζμόρ Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο θαξκάθνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 80 ήηαλ ε επηθξάηεζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο αληίιεςεο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ε αλάπηπμε ελφο κνληέινπ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ βαζίδεηαη ζηελ θξαηηθή παξέκβαζε. Γηάρπηε ήηαλ ε πεπνίζεζε φηη κε εξγαιεία νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κπνξνχζαλ λα επεξεαζηεί ε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο. Ζ πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ ζηεξηδφηαλ ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ ρσξίο αλάινγε ρξεκαηνδφηεζε απφ θφξνπο θαη ζηελ θξαηηθνπνίεζε επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο 4. Ζ ζνζηαιηζηηθή ινγηθή ηνπ ηφηε θπβεξλψληνο θφκκαηνο επεξέαζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ηνκείο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (λ.1397/1983) ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, πξνάγεηαη ε θξαηηθή επζχλε γηα ηελ ίζε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. ην ηνκέα ηεο ξχζκηζεο ηνπ θαξκάθνπ, ην πλεχκα ηεο πεξηφδνπ απνηππψλεηαη ζην λφκν 1316/1983 κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηξηψλ λέσλ θνξέσλ ηνπ Δζληθνχ νξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ.), ηεο Δζληθήο Φαξκαθνβηνκεραλίαο(Δ.Φ.) θαη ηεο Κξαηηθήο Φαξκαθαπνζήθεο (Κ.Φ). Σν 1983 αλαπηχρζεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζην θχθισκα ηνπ θαξκάθνπ, μεθηλψληαο απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ παξαγσγή ησλ πξψησλ πιψλ έσο ηε δηαθίλεζε θαη δηάζεζε ηνπ θαξκάθνπ. Σν ηφηε θπβεξλψλ θφκκα ππνζηήξηδε φηη ην θχθισκα παξαγσγήο θαξκάθνπ είλαη νιηγνπσιηαθφ θαη φηη παξαηεξνχληαη θαηλφκελα πνιπθαξκαθίαο θαη χπνπησλ κάξθεηηλγθ. Οη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ δελ ππαθνχνπλ ζηνπο λφκνπο ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θαη ε πνιπθαξκαθία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο νιηγνπσιηαθήο δνκήο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο 5. 4 Γξάβαξεο Γ., Σν «ρηίζηκν» ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο: Απφ ηνλ θνκκαηηθφ ιφγν ζηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο, ΠΑΟΚ θφκκα-θξάηνο-θνηλσλία, επηκ. Μηρ πνπξδαιάθεο, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 1998, ζει. ζει Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ΚΓ ηεο 17/11/1982, ζει

14 Σν επνπηηθφ φξγαλν πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο θνηλσληθνχ ειέγρνπ είλαη ν Δ.Ο.Φ, ν νπνίνο ηδξχζεθε σο Ν.Π.Γ.Γ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο πνπ αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Πξφλνηαο. ηνλ νξγαληζκφ παξέρεηαη ζεκαληηθή αλεμαξηεζία γηα ιφγνπο νξγαλσηηθήο ζθνπηκφηεηαο θαη, θαη επέθηαζε, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επειημία, ηε δηνηθεηηθή θαη πεξηνπζηαθή απηνηέιεηα θαη ηελ εμεηδίθεπζε κέζσλ, πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ ζηηο αλάγθεο ηνπ εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ έρεη αλαηεζεί ζηελ αλεμάξηεηε ππεξεζηαθή κνλάδα. ην λ. 1316/1983 αλαθέξεηαη φηη ζθνπφο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε εμαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, εηζαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη ε αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ εκπνξνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο. ην πιαίζην ησλ βαζηθφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δ.Ο.Φ. είλαη ε ρνξήγεζε, αλαζηνιή θαη αλάθιεζε ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη ησλ αδεηψλ παξαγσγήο πξντφλησλ δηθαηνδνζίαο ηνπ θαη ε δηελέξγεηα απαηηνχκελσλ θιηληθψλ κειεηψλ. Δπίζεο, ν Δ.Ο.Φ. γλσκνδνηεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ θαη αζθεί έιεγρν ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο βηνκεραληθήο παξαζθεπήο θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο (patents). Παξάιιεια, ν Δ.Ο.Φ. κπνξεί λα ηδξχεη εκπνξνβηνκεραληθέο κνλάδεο ή λα ζπλεξγάδεηαη κε ηέηνηεο κε ζθνπφ ηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ δηθαηνδνζίαο ηνπ. Ο Δ.Ο.Φ. δηνηθείηαη απφ 11κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ έρνπλ αλαηεζεί απμεκέλα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο. ηα πιαίζηα ηνπ Δ.Ο.Φ. ζπγθξνηνχληαη, επίζεο, ηέζζεξηο Δπηηξνπέο (Δγθξίζεσλ, Δζληθνχ πληαγνινγίνπ, Διιεληθήο Φαξκαθνπνηίαο, Αλεπηζχκεησλ Δλεξγεηψλ) θαη έλα Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην. Ζ ηφηε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε ηεο ΝΓ ήηαλ ζχκθσλε κε ηελ ίδξπζε ηνπ Δ.Ο.Φ, αιιά δηαθσλνχζε κε ην επξχ θάζκα αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη κε ηε κεγάιε γθάκα πξντφλησλ πνπ απηφο ειέγρεη. Αληηθείκελν θξηηηθήο απνηέιεζε ν ηξφπνο έγθξηζεο ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο φισλ ησλ θαξκάθσλ. Ζ Δπηηξνπή Δγθξίζεσλ έρεη γλσκνδνηηθή κφλν αξκνδηφηεηα θαη ε ηειηθή θξίζε γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 14

15 πκβνχιην ηνπ Δ.Ο.Φ., ην νπνίν ζηελ πιεηνςεθία ηνπ απνηειείηαη απφ κε επηζηήκνλεο 6. Με ην λφκν 1316/83 πξνβιεπφηαλ, επίζεο, ε ίδξπζε ηεο Δζληθήο Φαξκαθνβηνκεραλίαο (Δ.Φ.),ε νπνία είρε σο ζθνπφ «ηελ παξαγσγή, εηζαγσγή θαη δηάζεζε ινηπψλ εηδψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Φ. γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ε εμαγσγή απηψλ» 7. Οη πφξνη ηεο Δ.Φ. πξνέξρνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, απφ δάλεηα θαη απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ Δ.Ο.Φ. Όζνλ αθνξά ζηε δηνίθεζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ελλεακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, εθπξνζψπνπο καδηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Ζ ίδξπζε ηεο Δ.Φ. ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκία ηεο ηφηε θπβέξλεζεο λα παξέκβεη ζηελ παξαγσγή ηνπ θάξκαθνπ κε ζθνπφ ηελ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο. Ζ θξαηηθή παξέκβαζε ζεσξείην απαξαίηεηε ψζηε λα απνθηήζεη ε Διιάδα κηα απηνδπλακία, λα δεκηνπξγήζνπλ νη θαξκαθνβηνκεραλίεο θάζεηεο δξαζηεξηφηεηεο, κπαίλνληαο ζηελ παξαγσγή πξψησλ πιψλ 8 θαη λα πεξηνξηζηεί ε εμάξηεζε απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ δηθαηνινγεηηθή βάζε γηα ηε θξαηηθνπνίεζε απνηειεί ην άξζξν 21 παξ.3 ηνπ πληάγκαηνο ζχκθσλα κε ην νπνίν απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο ε παξνρή ζσζηήο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη, επνκέλσο, ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζεσξείην φηη δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζε ζέκαηα πγείαο 9. Ζ δεκηνπξγία ηεο θξαηηθήο βηνκεραλίαο θαξκάθσλ πξνθάιεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο ζηε ηφηε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε ηεο ΝΓ. ηα πιαίζηα κηαο δηαθνξεηηθήο ηδενινγηθήο αληίιεςεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξναγσγή ελφο θηιειεχζεξνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ε ΝΓ ζεψξεζε φηη κε ηα πξνλφκηα θαη ηηο απαιιαγέο πνπ εθρσξνχληαη ζηελ Δ.Φ., ζα εμαθαληδφηαλ ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ελψ δε ζα ππήξρε ζεκηηφο αληαγσληζκφο πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ παξαγσγή φιν θαη θαιχηεξσλ θαξκάθσλ Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ηεο ΚΔ 18/11/1982, ζει Άξζξν 16 ηνπ λ.1316/ Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ΚΒ ηεο 15/11/1982, ζει Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ΚΒ ηεο 15/11/1982, ζει Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ηεο ΚΒ 15/11/1982, ζει

16 Παξάιιεια, ν λφκνο 1316/1983 πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε ηεο Κ.Φ., ε νπνία απνζθνπνχζε ζηελ εηζαγσγή, εμαγσγή, εκπνξία θαη γεληθά δηαθίλεζε εηδψλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Φ 11. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Φ. είλαη ελλεακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, εθπξνζψπνπο καδηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Ζ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ δνθηκαδφηαλ απφ ζπλερείο «ηερλεηέο» ειιείςεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη θαξκαθνβηνκεραλίεο πξνθεηκέλνπ λα πηέζνπλ ηελ θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ζε αλαηηκήζεηο ησλ θαξκάθσλ. Ζ ηφηε θπβέξλεζε γηα λα ξπζκίζεη ηελ αγνξά πξνρσξά κέζσ ηεο Κ.Φ. ζε αλεμάξηεηεο εηζαγσγέο θαξκάθσλ απφ ην εμσηεξηθφ φζνλ ζθεπαζκάησλ παξνπζίαδαλ έιιεηςε κεγαιχηεξε απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην. Μηα, επίζεο, ζεκαληηθή ξχζκηζε πνπ εηζάγεη ν ελ ιφγσ λφκνο είλαη ε θαζηέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ. Οπζηαζηηθά, ε ξχζκηζε απηή απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο θάπνηνπ κέηξνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Ο θαηάινγνο απηφο πεξηιακβάλεη ην πνιχ ηξία φκνηα ζε είδνο θαη κνξθή θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα θαη ην θξηηήξην ζπκκεηνρήο ζηνλ θαηάινγν είλαη ε πνηφηεηα θαη ην θφζηνο. Ζ ΝΓ αληέδξαζε ζηελ θαζηέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ θαη πξφηεηλε λα αξζεί ν πεξηνξηζκφο ησλ ηξηψλ θαξκάθσλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θάξκαθα αλεμαξηήησο θφζηνπο. Σειηθά, ην κέηξν δελ εθαξκφζηεθε ηελ πεξίνδν απηή(βι παξαθάησ γηα ηηο επφκελεο ξπζκίζεηο ηνπ θαηαιφγνπ). Με ηηο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηδφηεζε ηεο θξαηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο θνξνινγηθέο αηέιεηεο ηεο εθθξάζηεθαλ αλεζπρίεο φηη παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ΔΟΚ πεξί ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζπλεπψο, ζα παξνπζηαδφηαλ πξφβιεκα ζρέζεσο κε ηελ ΔΟΚ. Ζ θπβέξλεζε βξηζθφηαλ ζε ζπλερείο επαθέο κε ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηεο ΔΟΚ θαη δηαβεβαίσλε φηη δε ηίζεηαη δήηεκα παξαβηάζεσο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ίδηα ε πλζήθε ηεο Ρψκεο αθήλεη πεξηζψξηα επηινγήο ζηα θξάηε κέιε λα νξγαλψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δσή, αιιά θαη λα ξπζκίζνπλ ζέκαηα, φπσο ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Οη επαθέο ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο απηέο δηήξθεζαλ 3 ρξφληα θαη ην 1986 ηειηθά δηεπζεηήζεθε ην ζέκα ελαξκφληζεο κε ηε θνηλνηηθή λνκνζεζία. 11 Άξζξν 24 ηνπ λ.1316/

17 πκπεξαζκαηηθά, ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν παξαηεξείηαη ε θξαηηθή παξέκβαζε σο θπξίαξρε ηάζε ζηε ξχζκηζε ηνπ θαξκάθνπ. Ζ ίδξπζε ηφζν ηεο Δ.Φ. φζν θαη ηεο Κ.Φ. απνηεινχλ παξαδείγκαηα παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ αγνξά θαξκάθνπ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ νη ηηκέο θαη γεληθφηεξα ην ζχλνιν ηεο δηαθίλεζεο ηνπ θαξκάθνπ ζηε ρψξα καο. 17

18 1.4 Ρύθμιζη ηηρ αγοπάρ θαπμάκος ζηη δεκαεηία ηος 90: ηποθή ππορ ηην ιδιυηική ππυηοβοςλία Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη νη αδπλακίεο ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ ηφζν ζην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα κε ηελ αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηα ειιείκκαηα, φζν θαη ζηελ νηθνλνκία κε ηελ ζπλερή απo-βηνκεράληζε θαη ηε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 12. Ζ ΝΓ κε ηελ άλνδφ ηεο ζηε θπβέξλεζε εθάξκνζε θηιειεχζεξε πνιηηηθή θαη ζηξάθεθε πξνο ηε πξναγσγή ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. Ο ηνκέαο ηνπ θαξκάθνπ δελ απνηέιεζε εμαίξεζε θαη κε ην λφκν 1965/1991 ε ΝΓ πινπνηεί ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο ηεο, νη νπνίεο είραλ ήδε εθθξαζηεί ζηηο πλεδξηάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο ην 1982 πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λ.1316/1983. Ο λένο λφκνο ηεο ΝΓ ηξνπνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1316/1983, ψζηε λα επηθεληξψλεηαη ν ξφινο ην Δ.Ο.Φ. κφλν ζηελ πξναγσγή ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαηαξγψληαο ηηο δηαηάμεηο πεξί επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηφρνο απνηειεί λα θαηαζηεί ν Δ.Ο.Φ. έλαο απνηειεζκαηηθφο ζεζκφο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ιεηηνπξγψληαο κε έλα ζχγρξνλν θαη επηζηεκνληθά δφθηκν ηξφπν. Απφθαζε ηεο ΝΓ είλαη λα εληαζεί ν πνηνηηθφο έιεγρνο θαη λα βειηησζνχλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ θαη παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο απνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη ην θξάηνο πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε ζηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ 13. πλεπψο, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ 1316/1983 δίλεηαη έκθαζε ζην ξπζκηζηηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο θαη φρη ζηνλ αλαδηαλεκεηηθφ. Παξνπζηάδνληαο ηηο βαζηθφηεξεο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν λ.1965/1991, πξέπεη λα αλαθεξζεί, θαηαξράο, φηη επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη ηνπ Δ.Ο.Φ., ν νπνίνο πιένλ πεξηνξίδεηαη ζηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο θπθινθνξίαο ειεγκέλσλ θαη πνηνηηθψο άξηζησλ πξντφλησλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο. 12 Γξάβαξεο Γ., Σν «ρηίζηκν» ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο: Απφ ηνλ θνκκαηηθφ ιφγν ζηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο, ΠΑΟΚ θφκκα-θξάηνο-θνηλσλία, επηκ. Μηρ πνπξδαιάθεο, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 1998, ζει Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ΗΓ ηεο 22/08/1991, ζει

19 Δπηπιένλ, ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ αιιάδεη θαη γίλεηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηφζν ησλ αξκνδηνηήησλ φζν θαη ησλ ζέζεσλ ησλ κειψλ ηνπ. πγθεθξηκέλα, ηα κέιε ηνπ Γ.., δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ε ηδηφηεηα ηνπο είλαη επηζηεκνληθή θαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ Δ.Ο.Φ. Αιιάδνπλ, επίζεο, νη δνκέο ζηηο Δπηηξνπέο θαη ηα πκβνχιηα ηνπ Δ.Ο.Φ. γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ. Οη πξναλαθεξζείζεο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηνπ Δ.Ο.Φ. πξνθάιεζαλ αληηδξάζεηο ζην θφκκα ηεο αληηπνιίηεπζεο. πγθεθξηκέλα, εμέθξαζε αλεζπρίεο γηα ηε δηαθάλεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν, θαζψο κε ηε λέα ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νξγαληζκνχ θεχγνπλ νη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη φια ηα κέιε δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ εθηφο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Παλειιελίνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ, ηνπ Παλειιελίνπ Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ θαη ηνπ Παλειιελίνπ Οδνληηαηξηθνχ πιιφγνπ. Ζ απάληεζε ηεο ΝΓ ζ απηή ηελ θξηηηθή είλαη φηη δεζκεχεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην Γεληθφ πκβνχιην, ην νπνίν είλαη ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν θαη ζην νπνίν ζπκκεηέρνλ εθπξφζσπνη ησλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ επηζηεκνληθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα αληηθείκελα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Φ. Πέξα απφ ηηο αιιαγέο ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Ο.Φ, ε ξηδηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ λένπ λφκνπ εληνπίδεηαη ζηελ θαηάξγεζε ηεο Δζληθήο Φαξκαθνβηνκεραλίαο (Δ.Φ.) θαη ηεο Κξαηηθήο Φαξκαθαπνζήθεο (Κ.Φ.). Οη ζηφρνη ηεο Κ.Φ. εμππεξεηνχληαη κε έλα λέν θνξέα, ην Ηλζηηηνχην Φαξκαθεπηηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Η.Φ.Δ.Σ.). Σν Η.Φ.Δ.Σ. απνζθνπεί, επίζεο, ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηελ δηεμαγσγή πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχληνκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Φ., δελ εθπιεξψζεθαλ νη αξρηθνί ζηφρνη ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία ειιεληθνχ θαξκάθνπ θαη ηελ απεμάξηεζε ηεο ρψξαο καο απφ ηηο μέλεο εηαηξείεο. Ζ Δ.Φ. παξήγαγε ηα πεξηζζφηεξα θάξκαθα ζε εξγνζηάζηα ηξίησλ σο «θαζφλ» θαη ζεκείσζε ππνηππψδε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηα κεξίδηα ηεο λα θηάλνπλ κφιηο ζην 0,4% ηεο ειιεληθήο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο. Ζ απνηπρία ηεο Δ.Φ. εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν θνξέαο πνπ είρε αλαιάβεη ηελ επζχλε, δειαδή ν Δ.Ο.Φ. θαη θαηά πξνέθηαζε ε Δζληθή 19

20 Φαξκαθνβηνκεραλία, δελ είρε ηελ ππνδνκή θαη ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα λα αληαγσληζηεί ηηο μέλεο πνιπεζληθέο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο. Ζ θαηάξγεζε ηεο Δ.Φ. έθεξε ζην πξνζθήλην ην ζέκα ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ. Ζ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε ππνζηήξημε φηη ράλεηαη ε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ηνπ Κξάηνπο ζην ζχζηεκα δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ θαη ζηελ νκαινπνίεζε ηεο αγνξάο. ε πεξίπησζε χπαξμεο κνλνπσιίνπ ζ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ν ηδηψηεο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί κεηψλνληαο ηελ παξαγσγή ηνπ λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεη. Δπνκέλσο, ε άλνδνο ηεο ηηκήο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζα απνηειέζεη πιήγκα γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 14. Ζ θπβέξλεζε μεθαζάξηζε ηε ζέζε ηεο θαη εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ε αμία ελφο θαξκάθνπ είλαη πάληα ζρεηηθή θαη εμαξηάηαη απφ ην ηη επηηπγράλεη. Έλα αθξηβφ θάξκαθν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζαλάινγα κεγάιε εμνηθνλφκεζε άιισλ ζεξαπεπηηθψλ δαπαλψλ 15. Μηα επίζεο ζεκαληηθή ξχζκηζε ηνπ λφκνπ 1965/1991 απνηειεί ε ίδξπζε ελφο αλψηαηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ γηα ζέκαηα θαξκάθσλ, ην Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην, ην νπνίν απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε κηαο νινθιεξσκέλεο θξίζεο ζε δεχηεξν βαζκφ γηα φια ηα πξντφληα αξκνδηφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Φ. θαη κηαο άκεζεο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο γλσκνδφηεζεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε Γεκφζηα Τγεία. Σν φξγαλν απηφ ζα απνηειέζεη αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα ζσζηή θαη αδηάβιεηε δεπηεξνβάζκηα θξίζε. Σα κέιε ηνπ ΠΑΟΚ αζθψληαο θξηηηθή αλέθεξαλ φηη ην 15κειέο απηφ ζπκβνχιην φληαο πνιπκειέο δε ζα πξνζθέξεη θαλέλα έξγν, θαζψο νη θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο δε ζα έρνπλ ην ρξφλν λα αζρνιεζνχλ κε ηα ζέκαηα απηνχ ηνπ νξγάλνπ. Δπνκέλσο, πξφηεηλαλ λα θαηαζηεί ην ζπκβνχιην νιηγνκειέο θαη λα κελ απνηειείηαη απφ θαζεγεηέο κφλν πξψηεο βαζκίδαο 16. πλνςίδνληαο, νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ.1965/1991 ζπκππθλψλεη ηε θηινζνθία ηεο ΝΓ ζην ηνκέα ηεο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο. θνπφο απνηέιεζε αθελφο λα θαηαζηεί ν Δ.Ο.Φ. έλαο πξφηππνο νξγαληζκφο ειέγρνπ ησλ θαξκάθσλ ρσξίο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αθεηέξνπ λα πινπνηεζεί κηα θηιειεχζεξε πνιηηηθή κε ηελ θαηάξγεζε εο Δ.Φ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαθνξεηηθή ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε, φπνπ ην 14 Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ΗΓ ηεο 22/08/1991, ζει Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ΗΓ ηεο 22/08/1991, ζει Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, πλεδξίαζε ΗΓ ηεο 22/08/1991, ζει

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γελφζεκα ζηελ Καξδηνινγία: Πξνυπνζέζεηο - πξννπηηθέο

Γελφζεκα ζηελ Καξδηνινγία: Πξνυπνζέζεηο - πξννπηηθέο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΣ Γελφζεκα ζηελ Καξδηνινγία: Πξνυπνζέζεηο - πξννπηηθέο Αλέξανδπορ Γ. Τζελέπηρ, MD, PhD Καθηγηηήρ Βιοχημείαρ - Κλινικήρ Χημείαρ Biosimilars - Generics

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αθέμιηες εμπορικές πρακηικές και προζηαζία ηοσ καηαναλωηή ζηην Δσρωπαϊκή αγορά

Αθέμιηες εμπορικές πρακηικές και προζηαζία ηοσ καηαναλωηή ζηην Δσρωπαϊκή αγορά Αθέμιηες εμπορικές πρακηικές και προζηαζία ηοσ καηαναλωηή ζηην Δσρωπαϊκή αγορά Μεηαπηστιακός Φοιηηηής: Μανέηας Ανδρέας-Πάηροκλος Δπιβλέπων Καθηγηηής: Αργσρός Γεώργιος Πάηρα 28/02/2011 1 ΑΦΗΔΡΧΖ ηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα: ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα: ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ Δπιβλέποςζα: Γπ. ΓΔΠΟΗΝΑ ΑΝΓΡΗΩΣΖ ποςδαζηήρ: ΠΤΡΗΓΩΝ ΚΟΚΚΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθφηεξα ε εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζηνπο εμήο άμνλεο:

Δηδηθφηεξα ε εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζηνπο εμήο άμνλεο: Ανηικείμενο και Σκοπόρ ηηρ Δπγαζίαρ ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ) αλαθνξηθά κε ηελ πεξίζαιςε ησλ δηαθηλνχκελσλ πξνζψπσλ θαη εμεηάδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Πανεπιζηήμιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Τμήμα Πεπιθεπειακήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Μάθημα :Αγποηική Οικονομική Διδάζκων: Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ caladias@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο Notebooks on EU Law and European

Διαβάστε περισσότερα

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραυο συνόδου A8-0315/2015 3.11.2015 ***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Θέμα: Ζ οπγάνωζη και η λειηοςπγία ηων δημοζίων επισειπήζεων ζηη σώπα μαρ Δπιβλέπων: Σαπίλαορ Φ. Σαπίζηρ Πποςδάζηπια:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/123/ΕΚ Καπκαηζούληρ Παναγιώηηρ Επιβέπων/οςζα:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα