Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες"

Transcript

1 Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση µιας περίληψης των βασικότερων θεµάτων που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης σε σχέση µε την εφαρµογή της έννοιας της Αξιολόγησης για τη Μάθηση σε µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ). Μια σηµαντική πρακτική πλευρά της αξιολόγησης στη συνεκπαίδευση, η οποία προέκυψε από τις συνεχείς συζητήσεις µε τους Ειδικούς του Προγράµµατος, ήταν η έννοια της Αξιολόγησης για τη Μάθηση. Βιβλιογραφικές αναφορές για τη συγκεκριµένη έννοια είναι διαθέσιµες στην πλειοψηφία των Εκθέσεων των χωρών που µετείχαν στο πρόγραµµα, σε σχέση µε τα εθνικά συστήµατα αξιολόγησης (www.european-agency.org/site/themes/ assessment/index.shtml). Στις προαναφερ θείσες εκθέσεις, η Αξιλόγηση για τη Μάθηση παρουσιάζεται ως ένας «ποιοτικός» τύπος διαδικασίας αξιολόγησης. Αυτός ο τρόπος αξιολόγησης ο οποίος αναφέρεται και ως «εποικοδοµητική» ή «συνεχής» αξιολόγηση συνήθως εφαρµόζεται µέσα στην τάξη, από τους δασκάλους και τους επαγγελµατίες που συνεργάζονται µε το δάσκαλο της τάξης. Συνήθως, αναφέρεται σε διαδικασίες αξιολόγησης που πληροφορούν τους δασκάλους για το επίπεδο µάθησης των παιδιών και τους καθοδηγούν στο σχεδιασµό των επόµενων βηµάτων της διδασκαλίας. Κεντρικό έργο της δεύτερης φάσης του προγράµµατος του Φορέα ήταν η λήψη της απόφασης για περαιτέρω και εις βάθος διερεύνηση της έννοιας της Αξιολόγησης για τη Μάθηση και ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί αυτή να εφαρµοστεί στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. Αυτό περιελάµβανε τη διεξαγωγή δύο δραστηριοτήτων: - Την επισκόπηση της διαθέσιµης βιβλιογραφίας σχετικά µε τη συ γκεκριµένη έννοια, η οποία αποτελείται κυρίως από υλικό στην αγγλική γλώσσα (βλ. βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος του εγγράφου). - Τις συζητήσεις µε όλους τους Ειδικούς του Προγράµµατος. Οι πληροφορίες από την αρχική επισκόπηση της διαθέσιµης βιβλιογραφί ας παρουσιάστηκαν ως κίνητρο για συζήτηση µεταξύ των Ειδικών του Προγράµµατος, από τους οποίους ζητήθηκε να σκεφτούν τις διαφορές µεταξύ της Αξιολόγησης για τη Μάθηση (σχηµατική, συνεχής αξιολόγηση ) και την Αξιολόγηση της Μάθησης (αθροιστική αξιολόγηση), χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες παραµέτρους: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Σκοπός Υποστήριξη της Μάθησης Αποτίµηση (που σχετίζεται µε προκαθορισµένα πρότυπα) Στόχοι Παράγοντες Παρέχει πληροφορίες στη διδασκαλία και τη µάθηση Προωθεί τα περαιτέρω βήµατα στη µάθηση Εστιάζει στη βελτίωση Αναπτύσσει τις ικανότητες σκέψης και κρίσης των µαθητών Δάσκαλοι, Μαθητές, Γονείς, Συνοµήλικοι, Άλλοι επαγγελµατίες του σχολείου Συλλογή πληροφοριών για τα επιτεύγµατα του µαθητή (αρχείο βαθµών) Συγκρίνει προκαθορισµένους στόχους Εστιάζει στα επιτεύγµατα Δάσκαλοι, Επαγγελµατίες εκτός σχολείου Πότε Συνεχής Σε συγκεκριµένο, προκαθορισµένο χρόνο Αξιολόγηση Για τη Μάθηση και Μαθητές µε ΕΕΑ 1

2 Εργαλεία Προσαρµοσµένο από Harlen (2007a) Συζητήσεις, παρατηρήσεις, αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση συνοµηλίκων, συζητήσεις µεταξύ δασκάλων, διάλογος µε σχόλια, ερωτήσεις, ανατροφόδοτηση, έλλειψη βαθµολόγησης, φάκελος για κάθε µαθητή, ατοµικό εκπαιδευτικό σχέδιο Τεστ, ασκήσεις, βαθµολόγηση, καταγραφή πορείας, ερωτήσεις, παρατήρηση Η βασική διαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης για τη Μάθηση και της Αξιολόγησης της Μάθησης είναι ο σκοπός για τον οποιο οι δάσκαλοι και οι άλλοι επαγγελµατίες συγκεντρώνουν στοιχεία για την πορεία της µάθησης. Αν και κάποια εργαλεία είναι, ίσως, κοινά (π.χ. οι ερωτήσεις ) τα βασικά ζητήµ ατα που ανακύπτουν από την ανατροφοδότηση που προήλθε από τους Ειδικούς του Προγράµµατος καταδεικνύουν ότι είναι αναγκαίο να υπογραµµίσουµε τα εξής: - Η Αξιολόγηση για τη Μάθηση στοχεύει στη βελτίωση της µάθησης ενώ η Αξιολόγηση της Μάθησης στη διασφάλιση της υπευθυνότητας (του σχολείου και των δασκάλων). - Οι παράγοντες που εµπλέκονται στην Αξιολόγηση για τη Μάθηση είναι ικανοί να παρέχουν βαθιά γνώση της προόδου του µαθητή και του τρόπου µε τον οποίο το σχολείο έχει συµβάλλει σε αυτή την ανάπτυξη. Οι παράγοντες που εµπλέκονται στην Αξιολόγηση της Μάθησης περιλαµβάνουν επαγγελµατίες εκτός σχολείου (π.χ. υπεύθυνοι Γραφείων Εκπαιδευσης), οι οποίοι, καλούνται να παρέχουν µια εικόνα ενός σχολείου σε µια ορισµένη στιγµή αλλά, ίσως, δε γνωρίζουν πάντα τις απαιτούµενες λεπτοµέρεις για το πλαίσιο του σχολείου και τη ζωή µέσα σε αυτό, ώστε να διασφαλίσουν µια βαθιά γνώση της µάθησης των παιδιών. Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε ΕΕΑ; Η έννοια της παροχής ανατροφοδότησης στα παιδιά σχετικά µε τη µάθησή τους είναι το κρίσιµο στοιχείο για την κατανόηση της δυνητικής διαφοράς µεταξύ της χρήσης του όρου Αξιολόγηση για τη Μάθηση γενικά από τους εκπαιδευτικούς καθώς χρησιµοποιείται συχνά για παράδειγµα στις Εκθέσεις των Χωρών του προγράµµατος και τη χρήση του όρου εντός ενός ερευνητικού πλαισίου. Γενικά, η Αξιολόγηση για τη Μάθηση ενδιαφέρεται για τη συλλογή στοιχείων σχετικών µε τη µάθηση, που θα χρησιµοποιηθούν στην προσαρµογή της διδασκαλίας και το σχεδιασµό των επόµενων εκπαιδευτικών βηµάτων. Τα στοιχεία για τη µάθηση είναι κρίσιµα καθώς καταδεικνύουν την ύπαρξη ή όχι αλλαγών στην πρόοδο του παιδιού και ενδεχοµένως στις διαδικασίες µάθησης. Στη βάση αυτών των στοιχείων, οι δάσκαλοι µπορούν να διατυπώσουν στόχους/σκοπούς και έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στου ς µαθητές ανατροφοδότηση για τη µάθησή τους (βλ. Hattie and Timperly, 2007), όχι µόνο δηλώνοντας µε σαφήνεια στο µαθητή τί έχει µάθει, αλλά δίνοντάς του πληροφορίες και για το πώς έµαθε και πώς θα µάθει καλύτερα στο µέλλον. Η ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της Αξιολόγησης για τη Μάθηση συµβάλλει στη διαδικασία σκέψης του µαθητή σχετικά µε την εκπαίδευσή του. Στην ερευνητική βιβλιογραφία, η οποία χρησιµοποιήθηκε στη συγκεκριµένη έρευνα, η Αξιολόγηση για τη Μάθηση συχνά εµπεριέχει ένα είδος ενδοσκόπησης, ή πιο συγκεκριµένα είναι ένα µέσο µε το οποίο οι µαθητές σκέφτονται για τη µάθησή τους καθώς συµµετέχουν σε έναν διαδραστικό «κύκλο ανατροφοδότησης» µε τους δασκάλους τους. Ο 2 Αξιολόγηση Για τη Μάθηση και Μαθητές µε ΕΕΑ

3 ουσιαστικός στόχος της χρήσης του «κύκλου ανατροφοδότησης» στην Αξιολόγηση για τη Μάθηση είναι η προαγωγή της µετα-γνώσης των µαθητών, δηλαδή της κατανόησης όχι µόνο αυτών που έχουν µάθει αλλά του τρόπου µε τον οποίο έµαθαν και του πώς µπορούν να µάθουν καλύτερα στο µέλλον. Τα παραπάνω παρουσιάζονται µε σαφήνεια από την Οµάδα Αναµόρφωση ς της Αξιολόγησης (2002) που περιγράφει την Αξιολόγηση για τη Μάθηση ως: τη διαδικασία αναζήτησης και ερµηνείας δεδοµένων για να χρησιµοποιηθούν από τους µαθητές και του δασκάλους τους ώστε να αποφασίσουν σε ποιο σηµείο µάθησης βρίσκονται, πού χρειάζεται να πάνε και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσουν εκεί. (Οµάδα Αναµόρφωσης της Αξιολόγησης, σελ 2) Η Αξιολόγηση για τη Μάθηση σε αυτό το ερευνητικό πλαίσιο περιλαµβάνει θέµατα ενδοσκόπησης και αυτοαξιολόγησης, η οποία προάγει την κατανόηση του µαθητή για τον τρόπο µε τον οποίο δεινεργείται η µάθηση και το πώς µπορεί να αναπτυχθεί. Αυτό είναι πολύ σχετικό, καθώς η Αξιολόγηση για τη Μάθηση δίνει έµφαση στην αξιολόγηση ως µια µετα-γνωστική διαδικασία (βλ. για παράδειγµα την έννοια της Αξιολόγησης ως Μάθηση στο Πρωτόκολλο του Δυτικού και Ανατολικού Καναδά για τη Συνεργασία στην Εκπαίδευση, 2006). Αυτές οι έννοιες, παρόλα αυτά, δεν αποτελούν πάντα επίκεντρο όταν η έννοια της Αξιολόγησης για τη Μάθηση χρησιµοποιείται πιο γενικά (όπως για παράδειγµα στις Εκθέσεις των Χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα). Ο Meijer (2003) υπογραµµίζει ότι αυτό που είναι καλό για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι εξίσου καλό και για όλους τους µαθητές και αυτό το απόφθεγµα έχει επηρεάσει όλο το πρόγραµµα του Φορέα, το σχετικό µε την Αξιολόγηση. Παρόλα αυτά, κατά τη θεώρηση του όρου της Αξιολόγησης για τη Μάθηση, όπως προκύπτει από την έρευνα, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι η δράση έχει εστιαστεί σε µαθητές χωρίς ΕΕΑ. Στις έρευνες σχετικά µε την Αξιολόγηση για τη Μάθηση, κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας (Lynn and et al., 1997; Black and Wiliam, 1998), τα θέµατα της Αξιολόγησης για τη Μάθηση και τους µαθητές µε ΕΕΑ παρουσιάζονται µόνο ακροθιγώς. Κατά συνέπεια, οδηγηθήκαµε στην απόφαση να εξερευνήσουµε ενεργά µέσα στο πρόγραµµα για την Αξιολόγηση τη συνάφεια της έννοιας Αξιολόγηση για τη Μάθηση για τους µαθητές µε ΕΕΑ, που βασίζεται σε ερευνητικά δεδοµένα, και των πιθανών συνεπειών των διαδικασιών αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται από τους δασκάλους, τους διευθυντές των σχολείων, τους γονείς, ακόµα και τους ίδιους τους µαθητές. Κατά συνέπεια στη διάρκεια των συζητήσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος, το βασικό ερώτηµα που τέθηκε ήταν αν ό,τι είναι καλό για όλους τους µαθητές είναι εξίσου καλό για τους µαθητές µε ΕΕΑ. Οι συζητήσεις µε τους ειδικούς του προγράµµατος διερεύνησαν το βαθµό στον οποίο η ερευνητική έννοια της Αξιολόγησης για τη Μάθηση ισχύει για τους µαθητές µε ΕΕΑ. Τα δύο βασικά ερωτήµατα του διαλόγου µεταξύ των Ειδικών του Προγράµµατος ήταν: 1. Η Αξιολ όγηση για τη Μάθηση έχει την ίδια έννοια για τους µαθητές µε ή χωρίς ΕΕΑ; Εφαρµόζονται οι ίδιες αρχές; 2. Υπάρχουν διαφορές στη χρήση της Αξιολόγησης για τη Μάθηση για µαθητές µε ή χωρίς ΕΕΑ; Αν ναι, ποιες είναι αυτές οι διαφορές σε σχέση µε τους µαθητές, τους δασκάλους, τους διευθυντές των σχολείων και την εκπαιδευτική πράξη; Αξιολόγηση Για τη Μάθηση και Μαθητές µε ΕΕΑ 3

4 Αξιολόγηση για τη Μάθηση µια σχετικά έννοια Το πιο σηµαντικό αποτέλεσµα των συζητήσεων µεταξύ των Ειδικών του Προγράµµατος ήταν η συµφωνία ότι η Αξιολόγηση για τη Μάθηση είναι έ να βασικό στοιχείο της επιτυχηµένης διδασκαλίας και µάθησης όλων των µαθητών, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων µε ΕΕΑ. Ουσιαστικά, το κρίσιµο ερώτηµα δεν είναι αν η Αξιολόγηση για τη Μάθηση µπορεί να εφαρµοστεί σε µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά µάλλον πώς θα εφαρµοστεί. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί του προγράµµατος υπογράµµισαν ένα δυνητικό πεδίο ενδιαφέροντος σε σχέση µε τη χρήση της Αξιολόγησης για τη Μάθηση των παιδιών µε τις πιο σοβαρές ανάγκες. Συγκεκριµένα, η εµπλοκή των µαθητών µε βαθιές και πολλαπλές µαθησιακές δυσκολίες στον «κύκλο ανατροφοδότησης» αποτελεί µεγάλη πρόκληση. Εντούτοις, οι σκέψεις των ειδικών για αυτή την ενδεχόµενη δυσκολία µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: οι µαθητές µε σοβαρές δυσκολίες δε χρειάζονται διαφορετικά συστήµατα αξιολόγησης, παρά µόνο διαφορετικές µεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης. Αξιολόγηση για τη Μάθηση µέθοδοι και εργαλεία Σε σχέση µε τα εργαλεία της Αξιολόγησης για τη Μάθηση, οι Ειδικοί του Προγράµµατος υπογραµµίζουν ότι πολλές προσεγγίσεις της Αξιολόγησης για τη Μάθηση (όπως η ατοµική παρατήρηση, οι φάκελοι και τα ηµερολόγια) έχουν χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα στο πλαίσιο της ειδικής εκπαίδευσης και για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αναφορικά µε άλλες πιθανές µεθόδους και εργαλεία, είναι απαραίτητο να τονίσουµε το γεγονός ότι οι µέθοδοι και τα εργαλεία της Αξιολόγησης για τη Μάθηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µαθητές µε ΕΕΑ, υπό τον όρο ότι θα τροποποιηθούν και θα προσαρµοστούν ώστε να καλύψουν τις ατοµικές ανάγκες του κάθε µαθητή. Οι Ειδικοί του Προγράµµατος εκτιµούν ότι η καλύτερη µέθοδος συλλογής πληροφοριών για την Αξιολόγηση για τη Μάθηση, είναι η παρατήρηση από την πλευρά του δασκάλου. Αυτή η προσέγγιση αφορά ιδιαιτέρως τους µαθητές µε ΕΕΑ, καθώς είναι, ίσως, η µόνη διαθέσιµη µέθοδος συλλογής πλ ηροφοριών για τη µάθηση των παιδιών που χρησιµοποιούν µη λεκτικά ή προ-λεκτικά σχήµατα επικοινωνίας. Οι Ειδικοί του Προγράµµατος εισηγήθηκαν την παροχή µεγαλύτερης καθοδήγησης στους δασκάλους από ειδικούς, µε στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην παρατήρηση. Συγκεκριµένα, οι ειδικοί σηµείωσαν ότι πρέπει να δοθούν κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη πιο εξατοµικευµένων µεθόδων παρατήρησης των µαθητών µε ΕΕΑ. Κάποιες προτάσεις περιλάµβαναν τη χρήση της βιντεοσκόπησης, ως χρήσιµου εργαλείου συλλογής στοιχείων για τη µάθηση των παιδιών µε σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες και παροχής καλύτερων ευκαιριών στους δασκάλους για τη θεώρηση της αξιολόγησης και τη συζήτηση των δεδοµένων µε τους συναδέλφους τους. Η συνέντευξη είναι συχνά κρίσιµο σηµείο της αλληλεπίδρασης δασκάλου-µαθητή, η οποία συµβαίνει µέσα στον «κύκλο ανατροφοδότησης» της Αξιολόγησης για τη Μάθηση. Οι Ειδικοί του Προγράµµατος σηµείωσαν ότι η συνέντευξη σε µαθητές µε ΕΕΑ είναι δυνατή και αναγκαία αλλά µόνο: 4 Αξιολόγηση Για τη Μάθηση και Μαθητές µε ΕΕΑ

5 αν οι ερωτήσεις διατυπώνονται µε τρόπο ώστε να επιτρέπουν στους µαθητές να έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για να απαντήσουν («χρόνος αναµονής») και αν λαµβάνονται υπόψη τα διαφορετικά ερεθίσµατα που στηρίζουν τις ερωτήσεις (π.χ. οπτικά αντί για λεκτικά ερεθίσµατα) και οι διαφορετικοί τρόποι απόκρισης (π.χ. οπτική ανταπόκριση) Παράλληλα, οι Ειδικοί του Προγράµµατος υπογράµµισαν ότι ο φάκελος αν συνοδεύεται και από άλλες πληροφορίες, για παράδειγµα το Εξατοµικευµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (ΕΕΠ) του µαθητή ή ειδικά θεραπευτικά προγρ άµµατα θα µπορούσε να αποτελέσει εργαλείο διαλόγου µε άλλους επαγγελµατίες και τους γονείς. Τέλος, οι Ειδικοί του Προγράµµατος, εξέφρασαν την άποψη ότι οι προσεγγίσεις που ενθαρρύνουν την αυτοαξιολόγηση και κυρίως την ενδοσκόπηση αποτελούν εργαλεία της Αξιολόγησης για τη Μάθηση, υπό τον όρο ότι είναι ικανοποιητικά προσαρµοσµένες και τροποποιηµένες ώστε να καλύπτουν τις ατοµικές ανάγκες κάθε µαθητή. Η ενίσχυση των ικανοτήτων αυτοαξιολόγησης θεωρήθηκε κρίσιµος στόχος για τους µαθητές µε σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες, οι προσωπικοί µαθησιακοί στόχοι των οποίων, συχνά περιλαµβάνουν την αυτονοµία και την ανεξαρτησία, που αποτελούν θεµελιώδεις ικανότητες, οι οποίες στηρίζονται στην ανάτπυξη της ενδοσκόπησης και των µεταγνωστικών δεξιοτήτων (Porter et al., 2000). Αξιολόγηση για τη Μάθηση η σηµασία της για τους διευθυντές των σχολείων Όλοι οι Ειδικοί του Προγράµµατος συµφώνησαν για τον σηµαντικό ρόλο των διευθυντών των σχολείων στη δηµιουργία ευκαιριών για τους µεν δασκάλους να συζητήσουν και να σκεφτούν θέµατ α αξιολόγησης, για τους δε γονείς να συµµετάσχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης των παιδιών τους. Αναδύεται η ανάγκη για: τους διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολείων να ρυθµίσουν το σχεδιασµό και την αξιολόγηση περισσότερα ηµερολόγια στο σπίτι και στο σχολείο, απολογισµοί ανεπίσηµων συζητήσεων, τηλεφωνήµατα. Οι Διευθυντές των σχολείων είναι κρίσιµοι παράγοντες της ανάπτυξης ενός οργανωτικού ήθους που αναγνωρίζει την εµπλοκή των µαθητών ως θεµελιώδη (Porter, Robertson and Hayhoe, 2000). Χωρίς σεβασµ ό στις επιθυµίες των µαθητών και µια γενική σχολική φιλοσοφία η οποία υποστηρίζει τη συµµετοχή του µαθητή, η Αξιολόγηση για τη Μάθηση δεν έχει αρκετές πιθανότητες να αναπτυχθεί. Συνολικά, σε ό,τι αφορά τους διευθυντές των σχολείων, οι Ειδικοί του Προγράµµατος από τις διάφορες χώρες του Φορέα, κατέδειξαν µια πραγµατική ανάγκη για παροχή σε όλους τους δασκάλους µεγαλύτερου επίσηµου χρόνου για σκέψη σχετικά µε τη χρήση της αξιολόγησης από την πλευρά τους, µε στόχο την επιτυχηµένη ενασχόλησή τους µε τις διαδικασίες της Αξιολόγησης για τη Μάθηση µαζί µε τους µαθητές. Συµπεράσµατα Τα δεδοµένα που προήλθαν από τους ειδικούς του προγράµµατος ήταν οµόφωνα : η έννοια της Αξιολόγησης για τη Μάθηση, όπως γίνεται κατανοητή στις διάφορες χώρες αλλά το πιο σηµαντικό σε αυτή τη συζήτηση όπως περιγράφεται στην ερευνητική βιβλιογραφία, ισχύει για όλους του µαθητές: συµπεριλαµβανοµένων και αυτών µε ΕΕΑ. Από τις συζητήσεις µε τους Ειδικούς του Προγράµµατος, η πρόταση αυτή µπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω: η Αξιολόγηση για τη Μάθηση αφορά όλους τους µαθητές και, από Αξιολόγηση Για τη Μάθηση και Μαθητές µε ΕΕΑ 5

6 την άποψη της συνεκπαίδευσης, δε θα έπρεπε να υπάρχει καµιά ανάγκη για διαφοροποίηση των µαθητών µε και χωρίς ΕΕΑ, αλλά µάλλον διαφοροποίηση της πρακτικής µέσα στην τάξη για την κάλυψη των απαιτήσεων όλων των µαθητών. Στη βάση αυτής της δήλωσης υπογραµµίζουµε τέσσερα κύρια ευρήµατα: 1. Οι αρχές της Αξιολόγησης για τη Μάθηση απευθύνονται σε όλους τους µαθητές µε και χωρίς ΕΕΑ. 2. Η µόνη διαφορά της Αξιολόγησης για τη Μάθηση µεταξύ των µαθητών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι το είδος των εργαλείων και των µεθόδων αξιολόγησης και επικοινωνίας που θα χρησιµοποιηθούν από τους δασκάλους. 3. Η µόνη ανησυχία σε σχέση µε την εφαρµογή της Αξιολόγησης για τη Μάθηση σε παιδιά µε ΕΕΑ, αφορά τη θεώρηση της Αξ ιολόγησης για τη Μάθηση ως εργαλείου για τη διαδικασία της σκέψης των µαθητών σχετικά µε τη µάθησή τους (π.χ. την αλληλεπίδραση του µαθητή µε το δάσκαλο κατά τη διάρκεια του «κύκλου ανατροφοδότησης»). Για τους µαθητές που χρησιµοποιούν εναλλακτικούς τρόπου ς επικοινωνίας, αυτή η διαδικασία ανατροφοδότησης δεν µπορεί να λειτουργήσει στη βάση της «παραδοσιακής» γλώσσας. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να διερευνηθούν και να εφαρµοστούν πιο εξατοµικευµένες προσεγγίσεις, νέα εργαλεία αξιολόγησης και µια π οικιλία τρόπων αλληλεπίδρασης δασκάλου µαθητή, όπως για παράδειγµα η προσεκτική παρατήρηση σε δοµηµένες καταστάσεις, η οποία επιτρέπει στους δασκάλους να αξιολογήσουν τις προτιµήσεις του µαθητή κ.λπ. 4. Πολλές µέθοδοι και εργαλεία Αξιολόγηση για τη Μάθη ση έχουν αναπτυχθεί σε ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια και θα µπορούσαν να µεταφερθούν στο πλαίσιο του γενικού σχολείου ώστε να βελτιώσουν την παροχή εκπαίδευσης σε όλους του µαθητές. Συνοψίζοντας, η Αξιολόγηση για τη Μάθηση µπορεί να πρέπει να εφαρµόζεται σε όλους τους µαθητές, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων µε ΕΕΑ, υπό τον όρο ότι έχουν γίνει οι σχετικές και απαραίτητες αλλάγές και µετατροπές µε σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συµµετοχής του κάθε µαθητή στη διαδικασία της αξιολόγησης. Είναι σαφές ότι οι συζητήσεις σχετικά µε την έννοια της Αξιολόγησης για τη Μάθηση στο πλαίσιο του προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση αποτελούν µόνο ένα σηµείο εκκίνησης. Στο µέλλον είναι απαραίτητη µια πιο λεπτοµερής εξέταση -έρευνα και, ταυτόχρονα, µια ευρύτερη διάχυση παραδειγµάτων καλής πρακτικής στην εφαρµογή της Αξιολόγησης για τη Μάθηση για κάλυψη των αναγκών των µαθητών µε ΕΕΑ. Ελπίζουµε ότι οι σκέψεις των ειδικών του προγράµµατος, καθώς και οι δηλώσεις τους για τη χρησιµότητα της έννοιας στη στήριξη των µαθησιακών διαδικασιών για όλους τους µαθητές θα τροφοδοτήσει τη δράση και τη λήψη αποφάσεων των διαµορφωτών της πολιτικής αλλά και των επαγγελµατιών σε όλη την Ευρώπη. Για το πλήρες κείµενο της παρούσας έκθεσης µε τις απευθείας αναφορές από τους Ειδικούς του Πρ ογράµµατος σε σχέση µε τα βασικά ευρήµατα απευθυνθείτε στο: 6 Αξιολόγηση Για τη Μάθηση και Μαθητές µε ΕΕΑ

7 Βιβλιογραφικές Αναφορές Assessment Reform Group (1999) Assessment for Learning: Beyond the Black Box. Cambridge: University of Cambridge School of Education. Assessment Reform Group (2002) Assessment for Learning: 10 principles. Researchbased principles to guide classroom practice. Nuffield Foundation: Electronic source available online at: (Last accessed November 2008). Black, P. and Wiliam, D. (1998) Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment Phi Delta Kappan, 80, Available online: (Last accessed July 2008). Black, P. and Wiliam, D. (2002) Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment London: King s College. Harlen, W. (2007a) Assessment of Learning. London: Sage. Harlen, W. (2007b) The Quality of Learning: assessment alternatives for primary education. (Primary Review Research Survey 3/4). Cambridge: University of Cambridge. Hattie, J. & Timperly, H. (2007) The power of feedback. Review of Educational Research, Vol. 77, N.1, pp Lynn, S. F. and et al. (1997) Effects of task-focused goals on low-achieving students with and without learning disabilities American Educational Research Journal, 34, Meijer, C. J. W. (ed.) (2003) Inclusive Education and Classroom Practices. Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education. Porter, J., Robertson, C. and Hayhoe, H. (eds.) (2000) Classroom Assessment for Students with Learning Difficulties/Disabilities. Birmingham: Qualifications & Curriculum Authority. Wiliam, D. (2007) Assessment for learning: why, what and how. London: Institute of Education, University of London. Wiliam, D. and Leahy, S. (2007) A theoretical foundation for formative assessment. In J. McMillan, H. (ed.) Formative Classroom Assessment: Theory into Practice (pp ). New York: Teachers College Press. Western and Northern Canadian Protocol for Collaboration in Education, (ed.) (2006) Rethinking Classroom Assessment with Purpose in Mind. Crown Right of the Government of Alberta, British Columbia, Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, Saskatchewan, Yukon Territory: Western and Northern Canadian Protocol for Collaboration in Education. Αξιολόγηση Για τη Μάθηση και Μαθητές µε ΕΕΑ 7

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Ως αποτέλεσµα του έργου χαρτογράφησης της εφαρµογής πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής Κουρέα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν μια αλλαγή ή μια καινοτομία εκφράζουν συχνά ανησυχίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES «Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο(ΕΚΤ)» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: ekpmet1030@uom.gr

e-mail: ekpmet1030@uom.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ιπλωµατική Εργασία: «Ο αυτοπροσδιορισµός των µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη 1, Θεόδωρος Χατζηπαντελής 2, Ευστάθιος Μαυροθέρης 3 και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων

Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων Καραγιάννη Ελένη, Μ.Ed, Εκπαιδευτικός Π.Ε. Κλαδάκης Ιωάννης, Δρ. Εκπαιδευτικός Π.Ε Περίληψη: Όταν οι δάσκαλοι λένε ότι συνεργάζονται εννοούν πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μίχα Γεωργία Επιβλέπουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα