Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905"

Transcript

1 Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A' Σελ ΑΘΗΝΑ 1906

2 ΤΗΣ mimmi ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ατά το λήξαν έτος 1905 εισήλΰον h τώ Μονσείω ημών 384 αντικείμενα, καταγραφέντα εν τω κώδικι του Μουσείου imo τους άριϋμονς , inox ddfi/.θον προηλθον oc Βιβλία και εντνηα 60 Χειρόγραφα 9 'Ιερά σκεύη 36 Ιερά άμφια 22 ΔακτνλιόλιϋΌΐ αρχαίοι 2 'Αρχιτεκτονικά σχέδια αρχαίων μνημείων 20 Τοπογραφικά διαγράμματα 3 Φωτογραφικά άπότνπα 136 Διάφορα Έξ αγοράς Έκ δωρεάς κ. Α, Παηαδοποίλον Κεραμέως Εκ δωρεάς κ. Γ. Λαμπάκη Έκ δωρεών διαφόρων ' Επεσκέφϋησαν δε το ΜονοεΙον ημών κατά το h αύτώ βιβλίον τών επισκεπτών εν δλφ Μη εγγραφόμενου δε ούδε τον '/, δ άρι&μος τών επισκεπτών ανέρχεται περίπου εις 10,000.

3 16 Πεοιηγήοεις ημών κατά το έτος Ç^*?" Ένταϋ&α σημειονμεν κυρίως τάς γραμμας των ταξειδίων ημών, επιφυλασσόμενοι είς τα επόμενα Δελτία να δημοσιενσωμεν εν εκτάσει τας εκαοταχον άπονους και μελετάς ημών, τας επιγραφας και περιγραφας των μνημειόίν της χριστιανικής τέχνης. Κατά το λήξαν έτος εν συνοδεία μετά της αγαπητής ημών συζύγου Ευϋαλίας έπεσκέηιϋημεν περί τους 50 τόπους και Μονάς, εξεπληρώΰη δε εις των από παίδων διακαέστερων ημών πόϋα>ν t ϋς ήτο ή εις τους Άγιους Τόπους αποδημία ημών. Τη β 'Απριλίου δια του ατμόπλοιου της 'Εταιρείας Διακάκη ή (.(.Βασίλισσα "Ολγα» τη 9 μ. μ. άπηραμεν προς προσκύνησιν των 'Αγίων Τόπων» ικανά κατά τον πλουν διδάξαντες μαϋήματα της Ιστορίας και τοπογραφίας των Αγίων Μερών. Τη 7 'Απριλίου επί μικρόν διαμείναντες εις Ήράκ3.εΐον Κρήτης επεσκέφϋημεν τον εκεί Μητροπολιτικον Naòv τον 'Αγίου Μηνά μετά του παρακειμένου αρχαιοτάτου αύτοΰ ναϊδίου, άντιγράψαντες, δσας ήδννήϋημεν χριστιανικας επιγραφάς. Τη 9 'Απριλίου, Σάββατον του Ααζάρου, περί την εσπέραν φϋάσαντες είς Λάρνακα Κι/ποου εξήλϋομεν αμέσως εις προσκύνησιν καί μελέτην του τάφου (μηκ πλ 0,60) του Δικαίου Ααζάρου καί πρώτου επισκόπου Κύπρου. Ωσαύτως και την πρωίαν της Κυριακής των Βαΐων ήκροασάμεϋα της ϋείας λειτουργίας εν τω άρχαίω Μητροπολιτικά) ναώ, Ιερουργοΰντος τον σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιτίον κ. Κυρίλλου. Έκεΐΰεν δε τη 10 π. μ. άναχαίρησαντες, λίαν πρώι, τη 'Αγία και Μεγάλη Δευτέρα, εφΰάσαμεν είς Ίόππην μετ' ευλαβούς πόΰου ίδόντες το πρώτον την γήν της επαγγελίας ( ). ( 4 )Ότε το πρώτον είδοαεν τα παράλια της Παλαιστίνης, επί του ση- ;7.ειο) Ααταρίου ημών εχαοάςααεν τάδε : Μεγάλη Δευτέρα 11 'Απρ Περί την 5 πρωϊνην φαίνονται τα παράλια της Παλαιστίνης, ην ενλαβώς χαιρετίζω «χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξ ης ρέει μέλι και γάλα, χαίρε

4 17 Έν Ίόππν} (11 Άπριλ.) εξητάσαβεν τα της Μονής τον *Αγ. Γεωργίου, προ τον ναον της οποίας κείται άνεοχραμμένον ex λενκον μαρμάρου κιονόκρανον (0,59yC0,55), è<p' ον ίατιν άναγεγλυμμένον το Ιερόν μονόγραμμα τον Ίηοον Hal περιστερά, έργον ε' ς-' αίοάνος. Μετά τί]ν Ιπίσκεψιν δε των δέσεων, εν αϊς τί&ενται δ οίκος Σίμωνος τον Βυροέως και της Ταβιϋά, τη 2 μετά μεοημβρίαν άνεχωρήσαμεν δι" Ίεροϋόλυμα, ëv&a εν άρρήτω συγκινηθεί ίφϋάσαμεν τ# δ μ. μ. και Πατριαρχική ϊπινενσει της αρίστης h tfj Movfj 'Αβραάμ ετύχομεν φιλοξενίας παρά τον ρέκτον Γέροντος Σκενοφνλακος Κυρίου Ενϋνμίου. Μετά. την προσκννησιν του εν Ίεροσολνμοις Παναγίον Τάφου του Γολγο&ά και ιών λοιπών άγιωτάτων Τόπων, κειμένων ίν τω πανιέρφ ναώ της 'Αναστάσεως, xfj Τρίτί] (12 Απριλίου) άνεχωρήσαμεν δια Ίβ^ΐ^οβς εϊς την Μονην τοί)ά6(><ί Γερασίμου ( ι ) Χ χώρα Χριοιον του θεοϋ μου, χαίρε τοπ«, εξ ον άνέλαμψε το φως της χάριτος, καί έν φ διεδραματίοθηοαν τα νψιοτα της ίοτορίας της άνθρωπότητος γεγονότα». Είναι ηδη 6 καί ί /\ και ή χώρα της Ίόππης, ης το όνομα χιλιάκις ano παίδων έπρόφερα, καί μνριάκις έδιδάχθην καί έδίδαξα, ηρχισεν ηδη καθαρώς να διαφαίνηται. Έξ ενός οίκον φαίνεται καπνός νψηλά άναβαίνων προς ιόν ονρανόν* Μήπως εκεί πρόσπεινος πάλιν είναι 6 Πέτρος ; {Πράξ. θ') καί νέον δράμα βλέπει ; Κατακοκκοκινίζουοιν al οτέγαι των οικιών ' καιρός ονννεφώδης ' ϊοως είναι το σύνηθες περίβλημα της εβδομάδος τον Πάθους Παράλια ήμερα, αμμώδη, μαλακά, ωραία, καίτοι άνευ φυτείας. 6.30' ύψοϋται επί τον ατμόπλοιου ή ημισέληνος χαιρετίζονοα τάς αρχάς Φρίκη! Έν φ κύματα δεν νπάρχονοιν, αφρίζει ή παραλία της Ίόππης. Μακρόθεν Οε επιφαίνονται οί λεμβονχοι "Αραβες, ώς επιδρομείς εφ' ημάς ερχόμενοι. Έν τοίς προοκυνηταρίοις αναφέρονται καί τίνες πράξεις το'ο Ναπολέοντος καί των Γάλλων στρατιωτών. Ota άντίφαοις μεταξύ τούτων και των διηγήο$ων τή~ς Ευαγγελικής ίοτορίας! Καί ΐδον λέμβος, εφ' ης ή Ελληνική σημαία έρχεται προς ημάς, βυθίζεται, χάνεται ενώπιον μας είς τα κύματα. Ύψοϋται πάλιν, οία χαρά! Έτεροι λέμβοι χάνονται είς τους αφρούς, βυθίζονται, αναφαίνονται, παίζουν οί άνθρωποι ούτοι με τον θάνατον της θαλάσσης. Είναι οιονεί το νγρύν αγιον πϋρ ώς το àyttv ψώς δεν καίει, φαίνεται δτι καί η θάλασσα αϋτη δίν πνίγει. Ο Φωτογ. άπότνπ. υπ' αριθ '

5 18 είς τας δχΰας τον 'Ιορδανού (*), ενϋα και εβαπτίσϋημεν' και τή εσπέρα τής αυτής ημέρας διενυκτερεύσαμεν εν τή εγγύς Μονή τον Ττηίον Προδρόηον. Τή πρωία (Τετάρτη) της 13 'Απριλίου επεσκέφϋημεν την Βηθαβαραν πέραν τον 'Ιορδανού και το ναίδιον Μαρίας της Αιγύπτιας, εν η αναφέρεται δτι αυτή διέτριβεν. Τη 10 π, μ. άναχωρήσαντες εκ των δχϋών τον 'Ιορδανού, περί την μεοημβρίαν άφίχϋημεν εις τα νδατα τον Έλισσαίου. Περί την έσπέραν δε επισκεφϋέντες την εν Βηθανία Μονήν, $νϋα αϊ αδελφοί τον Λαζάρου προνπήντησαν τον Ίησονν κλαίονοαι, την Γεθοηηανη, ενϋα δ κήπος της αγωνίας, ο τόπος της προσευχής καϊ δ τάφος τής θεομήτορος, τή 6 μ. μ. έπανήλϋομεν είς 'Ιεροσόλυμα. Την πρωίαν (Μεγάλη Πέμπτη) μετά την εν τω Ίερω ναώ τον άδελφοϋέου Πατριαρχικψ λειτουργίαν και την από των χειρών τον Πατριάρχου μετάληψιν των Τιμίων δώραη>, παρέστημεν εις την τελετήν τον ϋείου Χιπτήρος. Μετά μεοημβρίαν δε επεοκέφΰημεν το "Ορος. των ελατών σπουδάσαντες και μελετήσαντες τα εκεί Τή πρωία τής 'Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής (15 Άπρ.) επεοκέφΰημεν την Βηθλεέμ, ενϋα εποιησάμεϋα τας πολλον λόγου άξιας αρχαιολογικός μελετάς περί του 'Αστέρος τής Βηϋλεέμ (*). "Απαν το μ. μ. διάστημα διετρίψαμεν εν τή Θεολογική Σχολή τον Τιμίου Σταυρόν, τή νπδ τον ρέκτου Διευϋυντον κ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου διευρυνόμενη, αληϋονς τούτου σεμνώματος τής παιδείας και τον κλήρου, δση ήμϊν δύναμις, τα έκεϊ σπουδάσαντες και μελ,ετήσαντες μετά πολλής τής στοργής τοις εκεί μαϋηταίς τα δέοντα περί Παιδείας και τον γένους προσειπόντες, νποδείξαντες ιδίως οία ή αξία τής εν Παλαιστίνη περισυναγωγής των 'Ελληνικών Χριστιανικών επιγραφών. Τω Άγίω και Μεγάλφ Σαββάτω παρέστημεν είς την τελετήν ( ι ) Φωτογ. άπότνπα νπ άριυ (*) Πρβλ. Νέα Σιών 1905 σελ. 542 και εξής «Περί τον tv τρ οννειδήο$ι και T(j τέχνρ των αρχαίων Χριστιανών σχήματος τοΰ Αστέρος τής Βη&λ$έμ».

6 - iö του 'Αγίου Φωτός, λίαν συγκινήσασαν ημάς, το πρώτον ΙΟόντας την θαυμασίαν συμβαϊχκψ ταύτην παράστασιν του από του Τάφον του Σωτηρος αναλάμψαντος μεγάλου Φωτός, δι 9 ου εφωτίσθησαν της οικουμένης τα πε'ρατα, πάσαι'αι φυλαί της γης, λαοί και γλώοσαι. Μετά μεοημβρίαν δε άνί)λθομεν επί του λόφου Σιών, εξ ης εξήλθε νόμος και λόγος, επί τους Άγιους δε Μαϋητάς κα\ 'Αποστόλους εν πυρίναις γλώσσαις εξεχύθη το Πνεύμα το "Λγιον. Τη 17 'Απρ. εωρτάσαμεν το Πάοχα' περί την 11 παρέοτημεν είς την εξόχου λαμπρότητος τελετην της Δευτέρας 'Αναστάσεως. Το δε εσπέρας μετά της αγαπητής ημών συζύγου, προσεκλήθημεν είς Ιδιαίτερον δεϊπνον υπό της Α. Μ. του Πατριάρχου κ. Δαμιανού. Τη επομένη Δευτέρα της Διακαινισίμου εΐδομεν του Σκευοφυλακείου τα άξιολογώτερα. Την νύκτα της 18 προς 19 'Απρ. άγρυπνήσαντες εν τω Πανιέρφ ναώ της 'Αναστάσεως ήκροάσθημεν της θείας λειτουργίας επί του Παναγίου Τάφου, τελεσθείσης ύπερ υγείας τών Α. Α. Μ. Μ. της 'Ελλάδος υπό του άλλοτε μαθητού ημών, νυν Πανοσ. άρχιμανδρίτου και Διευθυντού της Θεολ,ογικης Σχολής κ. Χρυσ. Παπαδοπούλου. Αίαν πρωΐ άνεχωρήσαμεν δι ' Ίόππην, τας εγκάρδιους ευχας ίν τω σταθμώ δεχθέντες του Γέροντος Σκευοφύλακος κ. Ευθυμίου', τών 'Αρχιερέων, του Διευθυντού της Θεολογικής Σχολής, τών καθηγητών και μαθητών αϋτης και πολλών άλλων. Τη 4 μ. μ. επιβιβασθέντες ίπι του ατμόπλοιου ό (.(Βασιλεύς Γεώργιος» και τη 7 μ. μ. άπάραντες, τη Παρασκευή (22 'Απρ.) άφίχθημεν εις τα ίδια, δοξάζοντες τον θεον εφ' οϊζ εΐδομεν και ήκούσαμεν. ΔΙν θα λησμονήσωμεν δε ποτέ την ύπέροχον σύμπτωσιν, καθ'ην, οίκοι αφιχθέντες, και το βιβλίον τών ψαλμών άνοίξαντες τυχαίως, ανέγνωμεν τον 12 ατίχ, του ξε. ψαλμοϋ «διήλθομεν δια π νρος και ύδατος και εξήγαγες ή μ ä ς είς άντιψνχήν», δια του πυρός, μνησθέντες τα του * Αγίου Φωτός xal δια του ύδατος, τών Ίορδανείων ναμάτων. Και ai συμπτώσεις αύται πόσον οίκοδομοΰσι και πόσον άνακουφίζονσιν!

7 <?o Tfj 30 'Απριλίου επεσκέφϋημεν την Etfoov και τψ 1. Μαίου τ>μ> tftvov-fv' Τ Ψ Μνκονον και ΑΛλονf ). 9 Εν ταϊς περί την Ατοηύον δε ΰέρμαις διατρίβοντες, τή 25 'Ιουλίου επεσκέφϋημεν το χωρίον Γοργοβίτο*α και την Μονίιν "Ηλίας ( 5 ), ενϋα άπεϋανμάσαμεν α.ργνρένδετον εναγγέλιον, ούτινος τα ωραία εξωτερικά περικαλνμματα εφωτογραφησαμεν ( 4 ). Έπανελϋόντες εις Άϋψας τη 1 Αυγούστου, και άναοννταγβέντες, τη 9 Ανγ. άνεχωρήοαμεν, και τή 10 Αύγ. επεσκέφϋημεν και πάλιν την Βασιλικήν της Χαλκίδος αναγνώσαντες και πάλιν την εν τη Βασιλική της αγίας Παρασκευής επιγραφην Πέτρου τοΐ Λ,ππαμάνου τον MCCCLXXXXVIIl (=1398). Ανϋημερον εν ώρα νυκτός εφϋάσαμεν ε'ις Λα u ία ν. Τή 13 Ανγ. επεσκέφϋημεν το Αιανοκλάδι και τψ*χηάτη\* Τη 14 Ανγ. άνεχωρήοαμεν εκ Στυλίοος δια Βόλον, οτε την πρωίαν της Ιο Ανγ. ώρ. 7.HO' π. μ. νπέστημεν μετά της αγαπητής ημών συζύγου Ενϋαλίας φοβερον ναυάγιον παρά την 2 ώρας άπέχουσαν τον Βόλου 'Apyvoóvndov/ '"), δεύτερον τοντο εν ταίς περιηγήσεσιν ημών ναυάγιον ( '). Τή 20 Ανγ. επεσκέφϋημεν την Άγριάν. Τη 21 εξητάσαμεν την ΪΙορχαριαν και τψ οι&λελυμένην Μονίιν τοϋ Προδοόuov('), αμφοτέρας πλουσιωτάτας εις εφ 3 νγροίς γραφάς τον 1581 και 1650, και το h τω Μητροπολιτικό) ναώ χρυσοκέντητοι' επιτραχήλιον τοΐ Τή 24 Ανγ. μετέβη μεν εις Aópidiiav, ενϋα τή 27 Ανγ. εν (*) Φωτογ. ά.τότνπ. άριϋ , 1 % ) Φωτογ. αηότνη. άριϋ (*) Φωτογ. άπότνη. άριϋ ('*) Φωτογ. άπότνπ. <ίρι& θ911, (*) Έν εκτάοει περί τον ναυαγίου τούτον δρα ίψημ. «Ακρόπολις» 27 Ανγ. μέχρι 3 Σεπτεμ (*) Πρβλ. Δελτ. Γ οελ. 64, 65. C) Ιΐλονοίαν σνλλογην Χρυσόβουλων της Μονής ίδί Mihi, και Müller Acta et diplomata Patriarchatus. Τόμ IV εκδ οελ. 333.

8 1 Oj i%f 1 """ ' τω Γυμνασίω, εν εκλεκτώ ακροατηρίω ώμιλήσαμεν- περί τον *'Αγίου Τάφου και τον σκοπού της ημετέρας 'Εταιρείας. Τη 28 Ανγ. επεσκέφΰημεν το Βελεοχϊνον. Έκεΐαεν δια Βόλου αφίχ&η μεν το πρώτον εις την Σκιάθο ν ( ) (28 Αυγούστου), ενϋα εξητάσαμει πάντας τους ενοριακούς ναούς ( ), ανεγνωμεν τάς επιγραφας τον άρχιεπιοκόπου Στράτωνος τον κτίσαντος τον μώλον' δπισ&εν δε τον ναού τής ((Παναγίας εις τα Αημνφ» ( ) εύρο μεν οπονδαιοτάτην ε'πιγραφψ 9 Αναστασίου τον επισκόπου. Tfj 31 Αύγ. επεσκέφΰημεν την Ίεραν Μονην της Εναγγε- Χιόζρίας('), εν ή Ιξωρίσϋη δεις την ϋείαν εναν&ρώπησιν άπιστήσας Θεόφιλος Καίρης, και περιεγράιραμεν πάντα τα εν amfj ( ). Αύϋημερον υπό αφόρητον καύσωνα της μεσημβρίας και την συνοδίαν του 'Αστυνόμου κ. Χριστοφή επεσκέφ&ημεν την είς τα έσχατα της νήσου άρχαίαν πόλιν KadxjïO, περιγράφοντες και φωτογραφήσαντες τα περωω&έντα λόγου άξια τον ναον της παλαιάς Μητροπόλενις ( ) καί άλλων ναών. Το διάβημα ημών τούτο, ώς εκ της ακαταλλήλου ώρας, τον αφόρητου καύσωνος του μηνός Αυγούστου, από της μεσημβρίας μέχρις εσπέρας δδοιπορούντων, καί δια το άπατομον της αναβάσεως εις Κάσχρον, δύναται να ονομασϋή κυριολεκτικώς άπονενοημενον διάβημα' άλλα τοσούτος ο από της Επιστήμης πόΰος, τοσαντη ή από της πνευματικής εμπορείας ελπίς. 3 Εν άρχαίφ βιβλίο) της Μητροπόλεως ανεγνωμεν πληϋνν χρονογραφικών σημειώσεων. Παρακληΰέντες υπό των κατοίκιυν ώμιλήσαμεν δις, τη εσπέρα της 30 Ανγ. εν τω Δημοτικό) Σχολείο) περί της άξιας τών Χρι- ( ι ) Φωτογ. άτιότνπ. άριϋ (*) Φωτογ. ànótvn. τοϋ Μητροπολ. ναον άρι& ( 3 ) Φωτογ. άπότυπ. άρι& ('*) Φωτογ. άηότνη. της Μονής άριϋ (*) Φοίχογ. ànótvn. Ευαγγελίου της Μονής άρι&, 560.'ί. (*) Φωτογ. α,πότυπ. άρι&, 5604.

9 22 στιανικών 'Αρχαιοτήτων, και τη 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, εν τφ Μητροπολιτικά), ναώ περί 'Εκκλησίας και Σχολής. Τη 6 Σεπτ. ανεχωρήσαμεν δια Σκόπελον, ενϋα τη οδηγία τον ευλαβέστατου Σακελλαρίου κ. Κωνοτ. Ζαχαριάδου ήρξάμεΰα ανϋωρει της εξετάσεως των εν τω Κάσιρω αρχαίων Εκκλησιών του 'Αγ. 'Αθανασίου, της Ευαγγελιστρίας, Άγ. 'Αποστόλων (*), 'Αγ. Δημητρίου ( ) κλ. Ή εν Σκοπέλω πληϋυς των ενοριακών ναών και Μοννδρίαίν παρέχει ήμίν ίδέαν τίνα της πληϋνος τών εν Άγίω "Ορει Μονών και ναών. Γνωσιον οτι εν Σκοπέλω εμαρτνρησεν επί 'Ιουλιανού τον Ηαραβάτον è 'Επίσκοπος Σκοπέλου ΡηγΪνος ( ), ου επεσκέφϋημεν τον εγγνς της πόλεως κείμενον ναόν, προ τον οποίου ενρηται ò τάφος αυτόν ( 4 ) και την γέφνραν ('), εφ' ης εμαρτνρησε. Περιέγραψα μεν ωσαύτως τας 'Ιεράς Μονάς τοί> Προδρόμου ( ), της'αγ. Βαρβάρας,^) τής Ευαγγελιστρίας τον Καισαρίου Δαπόντε( ), τον Σταυρόν, και τον Μετοχίον τον Σινά (Ζωοδόχος Πηγή). Τή 9 Σεπτ. εν τη Παλαιά. 'Επισκοπή άνέγνωμεν και εφωτογραφήσαμεν την σπουδαιοτάτην επιγραφην τον 'Αναστασίου επισκόπου Σκοπέλου ( ), εξ ης μαν&άνομεν οτι οντος ήκμασεν επί τής Βασιλείας Νικηφόρου του Βοτανειάτου( ι ). Ή Σκόπελος πολλά κειμήλια εισήνεγκεν iv τω Μουσείω ημών ( ι ) Φωτογ. απότνπ. άριϋ ( 9 ) Φωτογ. απότνπ. άριϋ.,5615. ( s ) Πρβλ. Άκολον&ία τον Άγ. προμάρτνρος Ρηγίνον 'JSmoxinov 2κοπί* hv. Άδήναι (') Φωτογ. απότνπ. άρι& ( h J Φωτογ. απότνπ. άρι& ( 6 ) Φωτογ. απότνπ. άρια C) Φωτογ. απότνπ. άρι&, 5608^ Ι*} Φωτογ. απότνπ. άριϋ ( 9 J Φωτογ. απότνπ. άρια ( ιη ) Τα παρί ταύτης Ιδε «Ό Βνζαντινος ναός τής ΈπιΟΜοπής tv SuoniΑφ υπό Ν. Γ. Γεωργάρα, Ά&ήναι. 1006»,

10 23 τη ενγενεΐ φροντίδι τον Αημάρχον Σκοπέλου κ. Γεωργάρα και τον * Αστυνόμου κ. Τσιμπούκη. Τη παρακλήσει τών κατοίκων τι] 10 Σεπτ. ώμιλήσαμεν εν τω Λημοτικώ Σχολείω περί τον εν Σκόπελος παρατηρουμένου πλουτον των μνημείων της Χριστιανικής 'Αρχαιότητος. Τη 12 Σεπτ. απηραμεν εις Βόλον. Tfj 16 Σεπτ. επεσκέφϋη > μεν το πρώτον τον Άλ^ΐνρόν» ενϋα αποκλειστικώς επεδόϋημεν εις την σπουδήν και μελέτην και φωτογράφησιν των ποικίλου είδους μνημείων της χριστιανικής τέχνης, ατινα εν ίδίω Μονσεύο περισννέλεξεν ή Φιλάρχαιος "Εταιρεία «"Ορ&ρνς», ης ιδρυτής ό παντός επαίνου ανώτερος, ο φιλόμουσος και φιλόπατρις νέος κ, m N. Γιαννόπουλος ( ). Έπεδόϋημεν είτα εις την σπουδην των ενοριακών ναών και τής Μητροπόλεως (*), εν η ενρομεν κιονίσκον της 'Αγίας Τραπέζης τών πρώτων χριστιανικών αιώνων κλ. Τη 22 Σεπτ. έπεσκέφϋημεν το επί τον Πηλίον χωρίον τών Μηλεών (Μηλιές), ενϋα ή διάσημος Σχολή μετά τής Βιβλιοθήκης ( ) ιών άοιδίμων τον εϋνους διδασκάλων Κωνσταντά ( ) και ΓαζήΓ). Προκειμένον δε όπως καταστρέψωσι καταγράφους τινας τοίχους τον Μητροπολιτικοί) ναον τον 1774, τη ννκτι τής 23 Σεπτ. ώμιλήσαμεν από τον αμβωνος τής εκκλησίας ταύτης, όπως μη επι&έσωσι χείρα επί τοιούτων αυστηρών τύπων τής χριστιανικής τέχνης, Έν Μηλέαις εφωτογραφήσαμεν το ήρειπωμένον οικοδόμημα τής Biß/Λθϋήκης, εν η εξεμέτρησε το ζήν 6 σοφός ιεροδιάκονος Κωνσταντας, καϊ τον δπισϋεν τον ιερόν βήματος τον ναον τάφον αντον( ). ( i ) Φωτογ. άηότνπ. αριθ (*) Φωτογ. άπότνπ. άρι&. 5624, (*) Κατάλογον τών 'Ελληνικών κωδίκων τής tv Μηλεαϊς Βιβλιοθήκης ίξέδωκεν δ κ. Α. Παπαδόπουλος Κεραμενς. 'Αθήναι C) "Ορα ΓρηγορΙον Κωνοταντά βιογραφία, λόγοι, έπιστολαι κλ. νπο Ρήγα Καμηλάρι. 'Αθήναι Πρβλ. Γονδα βίοι οελ. 321 και εξ. {*) Πρβλ. Γονδα βίοι οελ. 347 και εξ. (*) Φωτογ. απότνπ. αριθ

11 24 Έν ταύτη αώζεται πολύτιμον αληθώς κειμήλιον, το επιτραχήλιον τον άοιδίμον διδασκάλου τον έθνους 'Ανθίμου τον Γαζή. Είτα δια τον άτμοπλοίον «Κέρκυρα» τή 24 Σεπτ. ανεχωρήσαμεν δια θε dotalo νίκη ν, το τρίτον ταύτην επισκεπτόμενοι. Ένταϋθα οννεπληρώοαμεν και δρθότερον άνεγνώοαμεν τάς εν τ φ Ε' άελτίω εκδοθείσας έπιγραφάς της Θεσσαλονίκης, και πολλά εφωτογραφήσαμεν ( ι ). Ώμιλήσαμεν δε ίν τφ ορφανοτροφεία) τον Μελιτέως, εν τφ Παρθεναγωγεία) τον Στεφάνου Νονκα και εις πάσας τάς τάξεις τον Γυμνασίου, τα δέοντα περί Παιδείας και τον Γένους ειπόντες. Tfj εσπέρα της 4 'Οκτ. άνεχωρήσαμεν έκ Θεσσαλονίκης, και τή πρωία της 5 'Οκτ. αφίχϋημεν εις Πόλο ν, οπόθεν τη πρωία' της 6 Όκτ. αφίχϋημεν εις 'Αθήνας. Έντανθα μικρόν άνασυνταχθέντες, τη 13 'Οκτ. άνεχωρήσαμεν δια Κεγ^ρεάς, το τρίτον ία κατ' αντάς μελετήσαντες και φωτογραφήσαντες (*). 'Εκείθεν τή 15 Όκτ, είς ΪΙάτρας, τη 17 Όκτ. είς ΜεσΌ«λόγγιον Τη 19 Όκτ. πάλιν είς Πάτρας, h αΐς παρακληθέντες τη 22 Όκτ. ώμιλήσαμεν από τον άμβωνος τον ναον τον Παντοκράτορος ( ) περί της μεγάλης αποστολής τον Έλληνικον έθνους και περί της εθνικής αγωγής των παίδων. Tfj 24 Όκτ. εν τη εμπορική λέσχη ώμιλήσαμεν προς παρακώλυσιν της Ιδρύσεως ναον τον 'Αγίου 'Ανδρέου είς ρυθμον φραγκικον ( '), επειδή είναι ξένος, επειδή το οικοδόμημα δεν ανταποκρίνεται είς τάς λειτουργικας ανάγκας τής ορθοδόξου 'Ανατολικής Εκκλησίας, επειδή ώς άξιομίμητον δήθεν παράδειγμα θέλει ίπιβληθή και εις τας μικροτέρας πόλεις τής 'Ελλάδος, τοντο δε θέλει απομακρύνει βαθμηδόν από τα εθνικά ιδεώδη κλ. Άναχωρήσαντες εκ Πατρών τη 25 Όκτ. αφίχθημεν είς Αμαλιάδα» τη 26 Όκτ. εις Όλνμπίαν, ϊνθα τη 27 Όκτ. εφωτογραφήσαμεν τον εν μέσω προχριστιανικών αρχαιοτήτων περισω- ( ι ) Φωτ. άπότ (*) φωτ. âjiât (*} Φωτ. άπότ ('*)Πρβλ, «-ΑΙΐον» και «Π$λοπόννηοοςί> Πατρών 25 Όκτ

12 25 ϋέντα άρχαιότατον χριστιανικών ναόν, φυλάσσοντα την χρήοιν των ιερών κιγκλίδων και διαστνλων ( ). Έκέΐ&εν μετέβημεν εις Kv«aoiddiav( 8 j, εν&α ώμιλήσαμεν h τω Γνμνασίω προς απαντάς τους μαϋητας περί των καθηκόντων τον "Ελληνος και χριστιανού πολίτου. Είτα επεσκεφΰημεν τάς Καίνάμας, hda ώμιλήσαμεν εν τη Movfj των Καλογραιών, ας οννεχάρημεν δια τον χριστιανικον at'- ιών βίον, όν εναρέστως οννδνάζονοι μετά της αναπτύξεως της ευγενούς τέχνης της σηροτροφίας. Έκεϊϋεν τη 30 'Οκτ. μετέβημεν εις Τρίπολίν, τη 31 είς "Αργός και Τίρυνθα, τη 1 Νοεμβρίου εις Ναύ^λιον, ενϋα Ρψωτογραφήσαμεν ròv èv τω Μητροπολιτικό) ναω Βασιλικον ϋρόνον τον "Oêojvoç (*), τον ναόν της Παναγίας, èv φ Ικήρυττεν 6 Μηνιάτης (") κλ. Έπανελΰόντες είς "Αργός, τη 4 Νοεμβρίου Ιπεσκέφϋημεν w Μουοεΐον. Τη δε 6 Νοεμ. παρέστημεν εις τα υπό τον 'Αρχιεσκόπου Αργολίδος τελεσϋέντα εγκαίνια του ναοΰ τον 9 Αγ. Βασιλείου. Αυθημερόν δε ίπανηλϋομεν είς τας μυριοπο&ήτους ημών και. προσφιλείς 'Αθήνας, την της Ελλάδος παίδευσιν. Γ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ ÂPIAI m ipbiunm ΑΠΕΑΙΟΑΟΠΠΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1905 Επίτιμος ΙΙροεδρος ο 'Αθηνών χ. θεόκλητος. ΙΙρόεορος ί χ. Άρισ. Παππ,ούδωφ. 'Αντιπρόεδρος δ χ. Στ. Άνδροπουλος, Γεν. Γραμματεύς και Διευθυντής του Μουσείου Ò χ. Γ. Λαμπάκης. Ταμίας οχ. Ί. Φιλιππίδης. Σύμβουλοι οι χ. χ. Κωνστ. Τσακωνόπουλος, Ίω. Μίνδλερ, Λουδοβίκος Νικολαιδης, Γ. Ρώμας, Άντ. Βενιζέλος καί Εΰγ. Ραγκαβής. ( ι ) Φωιογρ. άπότνπ (*) Φωτογρ. άηότνπ (*) Φωτογρ, ànorvn (*) Φωτογρ. άηότνπ

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (συνεδρίαση 29-10-2013), πραγματοποιήθηκαν δύο μονοήμερες Εκπαιδευτικές Εκδρομές στις οποίες συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη: Πέρα Σισλί - Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου: Ακολουθία των Αγίων Παθών 17:00 - Ι. Ν. Εισοδίων της Παναγίας Σταυροδρομίου:

Μεγάλη Πέμπτη: Πέρα Σισλί - Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου: Ακολουθία των Αγίων Παθών 17:00 - Ι. Ν. Εισοδίων της Παναγίας Σταυροδρομίου: Μεγάλη Πέμπτη: Φάτιχ Φανάρι - Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός : Ακολουθία Όρθρου, Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου 8:00 Ακολουθία των Αγίων Παθών 17:30 - Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μουχλίου: - Ι. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.)

Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.) Τάξη: Β λυκείου Αριθμός μαθητών: 15 Καθηγήτρια : Νικολάου Ελένη ΛΕΜ Α3Β (φιλ) ΠΜΠ. 14532 Ημερομηνία: 29/12/2004 Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.) Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Περιεχόμενα 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Χορευτικό Αντάμωμα 06 Συναυλία σπουδαστών 07 Συναυλία σπουδαστών Μουσικής Σχολής 08 Συναυλία έναρξης Αριστοτελείων 09 Αναβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων, οι δωρεάν ξεναγήσεις είναι εδώ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων, οι δωρεάν ξεναγήσεις είναι εδώ! Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016 Γραφείο Τύπου Τηλ.: 210 5284885 886 e-mail: press@opanda.gr press1.opanda@gmail.com web: www.opanda.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων, οι δωρεάν ξεναγήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΣ

A/A ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ «Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2010 A/A ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΣ 5 30-Ιουλ-2010 Παρασκευή Λαϊκή και Δηµοτική Βραδιά στον Κάβαλο µε την ορχήστρα

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης Ενότητα 4 : Η αφήγηση της Ανάστασης στο κατά Λουκάν (Μέρος Α ) Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) Τίτλος ἐφημερίδων Ἡμερομηνία πρώτου φύλλου Ἡμερομηνία τελευταίου φύλλου Παρατηρήσεις ΑΓΩΝ 4 Φεβρουαρίου 100 2 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου

Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου Όµιλος Καβάλας για τη ιεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας Ο Ο..Ε.Γ. Καβάλας πρωτοπόρος στην ιδέα της διάδοσης διεθνοποίησης της ελληνικής γλώσσας, µε εµπνευστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του H εποχή των Πατριαρχών Από τον πολυθεϊσμό στην πίστη στον ένα Θεό Ο Θεός σχεδιάζει τη σωτηρία του κόσμου Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Σάββατο 9 Ιανουαρίου, ώρα 10.30 π.μ. ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΟΛΟΥ Σημείο συγκέντρωσης: Ιερός Ναός Αγ. Ειρήνης, επί της οδού Αιόλου ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗ Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Υπεύθυνοι μαθητές Τζούρι Άρτεμις Σίμος Νίκος Πέτσιος Αναστάσης Σακελλίων Γρηγόρης Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδαμάρα Ζούλας

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2016

Επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, 67061 Άβδηρα Ξάνθης Τηλέφωνο: 25410-51003,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Κληροδότηματα Σοφίας Χλωρού Ακίνητα επί των οδών : - Πατησίων 146 & Χανίων, Αθήνα - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Λίγα λόγια για τη δωρήτρια : Σύζυγος Νικολάου Χλωρού Στοιχεία Διαθήκης : διαθήκη 01/11/1998, Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5. 11. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013 1 / 6 18/2/13 Δευ 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 19/2/13 Τρι 689 Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α 20/2/13 Τετ 647 Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 683 Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

11:00. του bike sharing.

11:00. του bike sharing. Ποδηλατοδράσεις από τον ΟΤΕ και την COSMOTE Στο ήµο Ρεθύµνης Ηµεροµηνία: 24 & 25Οκτωβρίου2014 Τοποθεσία: Είσοδος Ενετικού Λιµανιού Ποδηλατούµε για καλό σκοπό στον 1ο Ποδηλατικό Γύρο Αρχαιοτήτων ήµου Ρεθύµνης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο

Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο «Ένα λιθαράκι για το σχολείο του μουσείου μας» Το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας ανήκει σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά

«Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά 50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗΣ «Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά Στον αυλόγυρο του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου της Γαλήνης ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ο κήπος των μικρών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 1. 1. ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 10:30 το πρωί παρτυ μασκέ για τους μικρούς μας φίλους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: "Εκτέλεση αποφάσεως Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Σαμπάνη κ.λ.π. κατά της Ελλάδας (αρ.

Θέμα: Εκτέλεση αποφάσεως Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Σαμπάνη κ.λ.π. κατά της Ελλάδας (αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Περσεφόνης 19 T.K. Πόλη: 192 00 Ελευσίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση: «Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα A: Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. αρχές 7 ου αι.) - Παλαιοχριστιανική και Προεικονομαχική Εικονογραφία. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βόλος 9 / 6 / 2011 Αρ. Πρωτ. Π Ρ Ο Σ : Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΕΛΤΙΟ Ρ. Ο. Α. Θ. 2013 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΔΕΛΤΙΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ροταριανός Ό μ ιλος Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Δ ΕΛΤΙΟ Ρ. Ο. Α. Θ. 2013 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΔΕΛΤΙΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ροταριανός Ό μ ιλος Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΔΕΛΤΙΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Στα γραφεία του ομίλου μας έγιναν οι ετήσιες εκλογές του ομίλου μας για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου 2014-15 και του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα