Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για Κολεγιακές Βιβλιοθήκες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για Κολεγιακές Βιβλιοθήκες"

Transcript

1 Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για κολεγιακές βιβλιοθήκες, έκδοση 2000 Η τελική έκδοση εγκρίθηκε τον Ιανουάριο Προετοιµάστηκε από την Επιτροπή Προτύπων του Τµήµατος Κολεγιακών Βιβλιοθηκών της ACRL (ACRL College Libraries Section Standards Committee) Πρόλογος Τα παρόντα πρότυπα έχουν σκοπό να εφαρµόζονται σε βιβλιοθήκες που υποστηρίζουν ακαδηµαΐκά προγράµµατα σε επίπεδα πτυχίου και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Τα προηγούµενα πρότυπα για κολεγιακές βιβλιοθήκες βασίστηκαν πολύ σε «εισαγωγές δεδοµένων» πόρων και προγραµµάτων, όπως οικονοµική υποστήριξη, χώρος, υλικό και δραστηριότητες προσωπικού. 1 Αυτά τα νέα πρότυπα συνεχίζουν να εξετάζουν «εισαγωγές δεδοµένων», αλλά επίσης λαµβάνουν υπόψη «παραγόµενο έργο» και «αποτελέσµατα». Για να δηµιουργηθεί οµοιοµορφία, οι ορισµοί που περιγράφονται στην Εκθεση Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων της Οµάδας Εργασίας για Ακαδηµαΐκές Βιβλιοθήκες (ACRL Task Force on Academic Library Outcomes Assessment Report), θα χρησιµοποιηθούν σε αυτά τα πρότυπα. Εισαγωγές δεδοµένων γενικά θεωρούνται τα ακατέργαστα υλικά ενός προγράµµατος βιβλιοθήκης: χρήµατα, χώρος, συλλογή, εξοπλισµός και προσωπικό από τα οποία µπορεί να προκύψει ένα πρόγραµµα. 1 Το παρόν κείµενο θα αντικαταστήσει τα Standards for College Libraries, έκδοση 1995 [C&RL News, April 1995, pp ]. H Επιτροπή Προτύπων CLS οδηγήθηκε από το έργο της Οµάδα Εργασίας της ACRL για την Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων στις Ακαδηµαΐκές Βιβλιοθήκες (ACRL Task Force on Academic Library Outcomes Assessment), µια οµάδα, στην οποία ανάθεσε η ACRL την ανάπτυξη ενός φιλοσοφικού πλαισίου για αποτίµηση βιβλιοθηκών στα πλαίσια επιθυµητών σχολίων από το πανεπιστήµιο (η τελική έκθεση της Οµάδας Εργασίας έγινε αποδεκτή από το Συµβούλιο της ALA τον Ιούλιο 1988). Αυτά τα πρότυπα επίσης παραθέτουν πρόσφατο 1

2 Το παραγόµενο έργο εξυπηρετεί για να καθορίσει την ποσότητα µιας εργασίας, για παράδειγµα τον αριθµό βιβλίων που κυκλοφόρησαν, τον αριθµό ερωτήσεων αναφοράς που απαντήθηκαν. Τα αποτελέσµατα είναι οι τρόποι µε τους οποίους οι χρήστες της βιβλιοθήκης αλλάζουν, ως αποτέλεσµα της επαφής τους µε τις συλλογές και προγράµµατα της βιβλιοθήκης. 2 Αυτά τα Πρότυπα παρέχουν ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας µιας βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκονόµων της. Υποστηρίζουν τη χρήση µέτρων εισαγωγών δεδοµένων, παραγόµενου έργου και αποτελεσµάτων στο πλαίσιο της δήλωσης αποστολής του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Ενθαρρύνουν τη σύγκριση αυτών των µέτρων µε αυτά οµότιµων ιδρυµάτων. Προσφέρουν εκθέσεις καλής πρακτικής της βιβλιοθήκης και προτείνουν τρόπους αξιολόγησης αυτής της πρακτικής στα πλαίσια των προτεραιοτήτων του ιδρύµατος. Αναφέρονται µόνο σε βιβλιοθήκες όχι σε άλλα τµήµατα ενός µεγαλύτερου οργανισµού (π.χ. τµήµα υπολογιστών). Έχοντας υπόψη την εφαρµογή αυτών των Προτύπων, εκείνοι που τα χρησιµοποιούν πρέπει να θυµούνται τις ραγδαίες αλλαγές στην επιστηµονική επικοινωνία που λαµβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια. Ενώ οι ηλεκτρονικές εκδόσεις έχουν αυξηθεί σε αριθµό, οι εκδόσεις σε χαρτί και σε µικροκείµενο συνεχίζονται, καθιστώντας αναγκαίο για τους βιβλιοθηκονόµους να αποθηκεύουν, να παρέχουν και να ερµηνεύουν την πληροφόρηση µε πολλαπλά µέσα. Με την αύξηση της διαθεσιµότητας της πληροφόρησης, οι προσδοκίες των χρηστών έχουν αυξηθεί σηµαντικά. Οι βιβλιοθηκονόµοι όλο και πιο πολύ αναµένεται να βοηθούν τους χρήστες στην αποτίµηση της πληροφόρησης που λαµβάνουν. Αυτές οι αλλαγές αποδεικνύουν ένα εξελισσόµενο ρόλο για τους βιβλιοθηκονόµους κολεγιακών βιβλιοθηκών, ο οποίος ενδιαφέρον για φορείς επικύρωσης (π.χ. µέτρα αποτελεσµατικότητας και αξιολόγησης, καθώς και τεχνολογίες ραγδαία αναδυόµενες και τεχνολογίες διδασκαλίας και πληροφόρησης που αλλάζουν). 2 ACRL Task Force on Academic Library Outcomes Assessment, June 27, 1998, 2

3 προτείνει στενότερη συνεταιρικότητα µε τους χρήστες και µεγαλύτερη υπευθυνότητα για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ανάπτυξη και έγκριση των Προτύπων Η πρώτη έκδοση των Προτύπων για Κολεγιακές Βιβλιοθήκες δηµοσιεύτηκε το Επόµενες εκδόσεις δηµοσιεύτηκαν το 1975, 1986 και Τα πρότυπα αποτελούν ευθύνη της Επιτροπής Προτύπων του Τµήµατος Κολεγιακών Βιβλιοθηκών (College Libraries Section Standards Committee), µιας µόνιµης επιτροπής του Τµήµατος Κολεγιακών Βιβλιοθηκών της Ένωσης Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (Association of College and Research Libraries, ACRL), που είναι διαίρεση της Αµερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών (American Library Association, ALA). H Επιτροπή Προτύπων του Τµήµατος Κολεγιακών Βιβλιοθηκών έχει ενθαρρύνει την αναθεώρηση του νέου προσχεδίου προτύπων από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Η Επιτροπή δηµοσίευσε το προσχέδιο προτύπων στο τεύχος του Μαΐου 1999 του C&RL News, οργάνωσε µια δηµόσια ακρόαση στην ετήσια συνάντηση της ALA στη New Orleans τον Ιούλιο 1999 και τοποθέτησε το προσχέδιο προτύπων στην ιστοσελίδα της ACRL. Ανάφερε το URL για τα πρότυπα στο Oberlin Group Listserv και COLLIB-L και δηµοσίευσε ένα άρθρο για το προσχέδιο προτύπων στο CLS Newsletter. Η τελική παραλλαγή αυτών των Προτύπων εξετάζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Τµήµατος Κολεγιακών Βιβλιοθηκών, την Επιτροπή Προτύπων και Επικύρωσης της ACRL, το ιοικητικό Συµβούλιο της ACRL και την Επιτροπή Προτύπων της ALA. Πρόσθετες πληροφορίες για τα Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες της ACRL µπορούν να βρεθούν στο: Σηµεία σύγκρισης Κάθε κολεγιακή βιβλιοθήκη ενθαρρύνεται να επιλέξει την οµόλογη οµάδα της για το σκοπό των συγκρίσεων. Τα οµότιµα κολέγια µπορούν ήδη να προσδιοριστούν για σκοπούς 3

4 συγκριτικής αξιολόγησης από το κολέγιο. Αν όχι, µπορεί να προσδιοριστεί µια οµόλογη οµάδα χρησιµοποιώντας κριτήρια, όπως η αποστολή του κολεγίου, η φήµη, η επιλεκτικότητα για εισαγωγή φοιτητών, το µέγεθος του προΰπολογισµού, το µέγεθος των κληροδοτηµάτων, οι δαπάνες για υποστήριξη της βιβλιοθήκης και / ή µέγεθος της συλλογής. Μόλις οριστεί µια οµόλογη οµάδα, τα «σηµεία σύγκρισης» µπορούν να καταγραφούν για να συγκρίνουν τη δύναµη της βιβλιοθήκης µε την οµόλογή της. Παρέχονται προτεινόµενα σηµεία σύγκρισης για µετρήσεις δεδοµένων και αποδόσεων. Αυτός ο κατάλογος δεν πρέπει να θεωρηθεί εξαντλητικός - το κολέγιο µπορεί να ορίσει άλλα σηµεία σύγκρισης. Προτεινόµενα σηµεία σύγκρισης: µετρήσεις εισαγωγής δεδοµένων Αναλογία τόµων προς το συνολικό αριθµό φοιτητών (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) και των διδασκόντων πλήρους απασχόλησης. Αναλογία τόµων που προστίθενται το χρόνο προς το συνολικό αριθµό φοιτητών (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) και διδασκόντων πλήρους απασχόλησης. Αναλογία δαπανών για υλικό / πηγές πληροφόρησης προς το συνολικό αριθµό φοιτητών (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) και διδασκόντων πλήρους απασχόλησης. Ποσοστό του συνολικού προΰπολογισµού της βιβλιοθήκης, που δαπανήθηκε στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 1. Υλικό / πηγές πληροφόρησης, υποδιαιρούµενα σε έντυπο, σε µικροφόρµες και ηλεκτρονικό. 2. Προσωπικό (όπως είναι δαπάνες για τον προΐστάµενο βιβλιοθηκονόµο, το προσωπικό πλήρους και µερικής απασχόλησης και τους φοιτητές βοηθούς - περιλαµβάνοντας κρατικές συνεισφορές, αν υπάρχουν, και κόστος για εξωτερική ανάθεση εργασιών). Όταν υπολογίζονται δαπάνες προσωπικού πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για να γίνεται σύγκριση προσωπικού µε τα ίδια προσόντα 4

5 (π.χ. περιλαµβάνοντας ή αποκλείοντας προσωπικό πολυµέσων, συστηµάτων ή ανάπτυξης) και πρόσθετες παροχές (εντός ή εκτός του προΰπολογισµού της βιβλιοθήκης). 3. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες (πρέπει να δίνεται προσοχή για να περιλαµβάνονται οι ίδιες κατηγορίες, π.χ. δικτυακή υποδοµή, εξοπλισµός). Αναλογία του προσωπικού της βιβλιοθήκης πλήρους απασχόλησης προς το σύνολο των φοιτητών και διδασκόντων πλήρους απασχόλησης. Αναλογία του χώρου της βιβλιοθήκης (σε τετραγωνικά πόδια) προς το σύνολο των φοιτητών και διδασκόντων πλήρους απασχόλησης. Αναλογία του αριθµού των φοιτητών που παρακολουθούν µαθήµατα διδασκαλίας χρήσης βιβλιοθήκης προς το συνολικό αριθµό των φοιτητών στην οµάδα στόχου. 3 Αναλογία των καθισµάτων της βιβλιοθήκης προς το σύνολο των φοιτητών και διδασκόντων πλήρους απασχόλησης. 4 Αναλογία των τερµατικών υπολογιστών προς το σύνολο φοιτητών και διδασκόντων πλήρους απασχόλησης (λαµβάνοντας υπόψη ότι οι αξιώσεις του κολεγίου για ιδιοκτησία υπολογιστών επιτραπέζιων ή φορητών από τους φοιτητές µπορεί να επηρεάζει την ανάγκη για θέσεις εργασίας µέσα στη βιβλιοθήκη). Προτεινόµενα σηµεία σύγκρισης: µετρήσεις παραγόµενου έργου Αναλογία της κυκλοφορίας υλικού (εκτός από τη συλλογή κρατήσεων) προς το σύνολο φοιτητών και διδασκόντων πλήρους απασχόλησης. Αναλογία του αριθµού αιτήσεων διαδανεισµού υλικού προς το σύνολο φοιτητών και διδασκόντων πλήρους απασχόλησης (µπορεί να χωριστεί σε φωτοτυπίες και βιβλία). Αναλογία διαδανεισµού, δηλαδή δανειζοµένου προς δανεισθέν υλικό. 3 ό.α., σ.4 4 Για περαιτέρω συζήτηση σχετικά µε τις απαιτήσεις χώρου, αναφερθείτε στο Metcalf, Keyes D. Planning Academic and Research Library Buildings. 3 rd ed. Philip D. Leighton and David C. Weber. Chicago: American Library Association, 1999, c2000. Appendices B και C. 5

6 Χρόνος που µεσολαβεί για την επιστροφή υλικού, ποσοστό εκπλήρωσης και κόστος µονάδας διαδανεισµού / παράδοσης τεκµηρίων που δανείζεται η βιβλιοθήκη. Χρόνος που µεσολαβεί για την επιστροφή υλικού, ποσοστό εκπλήρωσης και κόστος µονάδας διαδανεισµού / παράδοσης τεκµηρίων που δανείζει η βιβλιοθήκη. Αναλογία ερωτήσεων αναφοράς (δείγµα εβδοµάδας) προς το σύνολο φοιτητών και διδασκόντων πλήρους απασχόλησης. Σχεδιασµός, αξιολόγηση και εκτίµηση αποτελεσµάτων Σχεδιασµός Η βιβλιοθήκη πρέπει να έχει µια δήλωση αποστολής και σκοπών που θα λειτουργεί ως πλαίσιο για τις δραστηριότητές της. Η αποστολή και οι σκοποί πρέπει να είναι συµβατοί και συνεπείς µε αυτούς που έχει αναπτύξει το κολέγιο. Η αξιολόγηση της ποιότητας και η αποτελεσµατικότητα της βιβλιοθήκης πρέπει να συνδέονται στενά µε τη συγκεκριµένη αποστολή και τους σκοπούς του κολεγίου. Για να αναπτύσσει τα προγράµµατα και τις υπηρεσίες της στο πνεύµα του κολεγίου, η βιβλιοθήκη πρέπει να συµµετέχει στη συνολική διαδικασία σχεδιασµού. Χρησιµοποιούνται συχνά επίσηµες διαδικασίες και µέθοδοι σχεδιασµού, όπως στρατηγικός σχεδιασµός. Αυτές οι µέθοδοι σχεδιασµού απαιτούν συνεισφορά από ένα ευρύ φάσµα της κολεγιακής κοινότητας. Βοηθούν το κολέγιο να προετοιµαστεί για το µέλλον, ορίζοντας µε σαφήνεια ένα όραµα και αποστολή, θέτοντας αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους και εφαρµόζοντας συγκεκριµένες στρατηγικές ή τρόπους δράσης, σχεδιασµένες για να βοηθήσουν να εκπληρωθούν αυτές οι ανάγκες. Ο στρατηγικός σχεδιασµός αποτελεί επιτακτική διαδικασία που περιλαµβάνει αξιολόγηση, εκσυγχρονισµό και λεπτολογία. Αυτή η διαδικασία βοηθά την κολεγιακή κοινότητα να επικεντρώνεται στις βασικές αξίες της και παρέχει µια ολοκληρωµένη κατεύθυνση που βοηθά για να καθοδηγεί τις καθηµερινές δραστηριότητες και αποφάσεις. 6

7 Αποτίµηση Η περιεκτική αποτίµηση απαιτεί την εµπλοκή όλων των κατηγοριών των χρηστών της βιβλιοθήκης. Η επιλογή των χρηστών που θα πάρει µέρος στην έρευνα και οι ερωτήσεις που θα τεθούν, πρέπει να καθοριστούν από τη διεύθυνση και το προσωπικό της βιβλιοθήκης µε τη βοήθεια της αρµόδιας συµβουλευτικής επιτροπής. Οι ερωτήσεις πρέπει να σχετίζονται µε το πόσο καλά η βιβλιοθήκη υποστηρίζει την αποστολή της και πόσο καλά επιτυγχάνει τους σκοπούς και τους στόχους της. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης πρέπει να ενθαρρύνονται να προσφέρουν ενυπόγραφα ή ανώνυµα σχόλια και υποδείξεις. Ευκαιρίες για την υποβολή υποδείξεων πρέπει να είναι διαθέσιµες στη βιβλιοθήκη και µέσω αποµακρυσµένης ηλεκτρονικής πρόσβασης. Σε όλες οι κατηγορίες των χρηστών πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να συµµετέχουν στην αξιολόγηση. Το βάρος που δίνεται στις απαντήσεις πρέπει να συνάδει προς το στόχο και την αποστολή της βιβλιοθήκης. Ένα πρόγραµµα αξιολόγησης και αποτίµησης πρέπει να λαµβάνει υπόψη το ρυθµό αλλαγής στο ακαδηµαΐκό έτος. Η αξιολόγηση, είτε περιλαµβάνει µερικές ή όλες τις τεχνικές που απαριθµούνται παρακάτω, πρέπει να είναι µια συνεχής διαδικασία. Τα επίσηµα εργαλεία αξιολόγησης µπορούν να περιλαµβάνουν τα παρακάτω: Γενικές έρευνες για τη γνώση της βιβλιοθήκης (ή «προκαταρκτικά-τεστ») που προσφέρονται σε νεοεισερχόµενους πρωτοετείς φοιτητές, ξαναπροσφέρονται σε ένα µεσοδιάστηµα στην καριέρα των φοιτητών και ξανά κοντά στην αποφοίτηση, για να αξιολογήσουν αν η διδασκαλία του προγράµµατος µαθηµάτων της βιβλιοθήκης παράγει φοιτητές µε περισσότερη πληροφοριακή παιδεία. Κατάλογοι ελέγχου αξιολόγησης για το βιβλιοθηκονόµο και τη διδασκαλία του για να συλλεχθούν σχόλια ανατροφοδότησης από τους φοιτητές, άλλους βιβλιοθηκονόµους και διδάσκοντες. Αναγραφές ηµερολογίων φοιτητών, ή ηµερολόγια πληροφοριακής παιδείας, που χρησιµοποιούνται για να παρακολουθήσουν τη χρήση που κάνουν στη βιβλιοθήκη. 7

8 Οµάδες-στόχοι από φοιτητές, διδάσκοντες, προσωπικό και αποφοίτους, οι οποίοι ερωτώνται να σχολιάσουν τις εµπειρίες τους από τη χρήση των πηγών πληροφόρησης για ένα χρονικό διάστηµα. Αξιολόγηση και αποτίµηση από βιβλιοθηκονόµους άλλων κολεγίων και / ή άλλους αρµόδιους συµβούλους. Επανεξέταση τοµέων συγκεκριµένων υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης και / ή λειτουργίες. Αποτίµηση αποτελεσµάτων Η αποτίµηση αποτελεσµάτων θα µετρήσει όλο και πιο πολύ και θα επηρεάσει τον τρόπο που επιτυγχάνονται οι σκοποί και οι στόχοι. Θα κατευθύνει την υπευθυνότητα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για επιτεύγµατα φοιτητών και αποτελεσµατικότητα κόστους. Θα λάβει υπόψη τη µεγαλύτερη εξάρτηση των βιβλιοθηκών από την τεχνολογία, την αυξανόµενη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την αυξηµένη υπευθυνότητα να διδάσκονται επιδεξιότητες πληροφοριακής παιδείας, την αυξηµένη εξάρτηση από υπηρεσίες κοινοπραξιών, τις πιθανότητες φθινόντων οικονοµικών πόρων για ανάπτυξη της συλλογής και νέες εξελίξεις στον τρόπο µε τον οποίο δηµοσιεύεται και διαδίδεται η επιστηµονική πληροφόρηση. Η αποτίµηση αποτελεσµάτων µπορεί να αποτελέσει ενεργό µηχανισµό για βελτίωση των τρεχόντων πρακτικών βιβλιοθήκης. Εστιάζεται στην επίτευξη των αποτελεσµάτων που έχουν προσδιοριστεί ως επιθυµητά στους αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους της βιβλιοθήκης. Προσδιορίζει µέτρηση της αποδοτικότητας, όπως ικανότητες, που υποδηλώνουν πόσο καλά η βιβλιοθήκη κάνει αυτό που έχει δηλώσει ότι επιθυµεί να κάνει. Τα εργαλεία αποτίµησης µπορούν να περιλαµβάνουν έρευνες, τεστ, συνεντεύξεις και άλλους έγκυρους µηχανισµούς µέτρησης. Αυτά τα εργαλεία ίσως να είναι ειδικά σχεδιασµένα για τη λειτουργία υπό µέτρηση, ή µπορούν να χρησιµοποιηθούν εργαλεία που αναπτύχθηκαν προηγουµένως. Είναι 8

9 κρίσιµο, ωστόσο, να επιλεχθούν το ερωτηµατολόγιο, το µέγεθος του δείγµατος και η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για να ληφθεί προσεχτικά το δείγµα. Το ερωτηµατολόγιο πρέπει να είναι έγκυρο και ο τρόπος που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι κατάλληλος για το έργο. Οι συνάδελφοι από οµότιµα ιδρύµατα µπορούν να προσφέρουν ανεκτίµητη βοήθεια προτείνοντας ερωτήσεις αποτίµησης και µεγέθη δειγµάτων κατανέµοντας τα µαθήµατα που έµαθαν και προτείνοντας εναλλακτικές µεθόδους για µέτρηση αποτελεσµάτων. Ερωτήσεις: 1. Είναι κατανοητή µε σαφήνεια από το προσωπικό της βιβλιοθήκης και τη διοίκηση του κολεγίου η δήλωση αποστολής της βιβλιοθήκης; Αναθεωρείται περιοδικά; 2. Πώς η βιβλιοθήκη ενσωµατώνει την αποστολή του κολεγίου µέσα στους αντικειµενικούς σκοπούς και τους στόχους της; 3. Πώς υποστηρίζει η βιβλιοθήκη ένα συστηµατικό και συνεχές πρόγραµµα για την αξιολόγηση της αποδοτικότητάς της, για την πληροφόρηση της κολεγιακής κοινότητας σχετικά µε τα επιτεύγµατά της και µε τον προσδιορισµό και πραγµατοποίηση των αναγκαίων βελτιώσεων; 4. Το σχέδιο αποτίµησης της βιβλιοθήκης αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ιδρύµατος και των στρατηγικών επικύρωσης; Για παράδειγµα, η βιβλιοθήκη επανεξετάζει και εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες αποτίµησης σε σχέση µε το σχεδιασµό ολόκληρου του πανεπιστηµίου και τις ενέργειες των ακαδηµαΐκών τµηµάτων; 5. Πώς η βιβλιοθήκη αξιολογεί τον εαυτό της; (π.χ.: Τί ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα συλλέγει η βιβλιοθήκη για την αποδοτικότητά της; Πώς λαµβάνει υπόψη της ειδικές ανάγκες, όπως αυτές των χρηστών µε ειδικές ανάγκες; 6. Τί αποτελέσµατα µετρά η βιβλιοθήκη και πώς µετρά αυτά τα αποτελέσµατα; 7. Πώς συγκρίνει η βιβλιοθήκη τον εαυτό της µε τις οµότιµές της; 9

10 Υπηρεσίες Η βιβλιοθήκη πρέπει να εγκαινιάζει, προωθεί, υποστηρίζει και αξιολογεί µια σειρά ποιοτικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν την αποστολή και τους σκοπούς του κολεγίου. Η βιβλιοθήκη πρέπει να παρέχει επαρκή και έγκαιρη βοήθεια στους χρήστες της. Οι ώρες πρόσβασης στη βιβλιοθήκη πρέπει να είναι λογικές και βολικές για τους χρήστες. Βοήθεια πληροφόρησης και άλλη ειδική βοήθεια πρέπει να είναι διαθέσιµες σε χρόνο όταν οι κύριοι χρήστες του κολεγίου τις χρειάζονται περισσότερο. Όταν προσφέρονται ακαδηµαΐκά προγράµµατα σε εκτός πανεπιστηµίου περιοχές, οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης πρέπει να παρέχονται σύµφωνα µε τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες για Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» (ACRL Guidelines for Distance Learning Library Services / (http://www.ala.org/acrl/guides/distrng.html) Ερωτήσεις: 1. Πόσο καλά η βιβλιοθήκη εγκαινιάζει, προωθεί, υποστηρίζει και αξιολογεί µια σειρά ποιοτικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν το ακαδηµαΐκό πρόγραµµα του κολεγίου και τη βέλτιστη χρήση της βιβλιοθήκης; 2. Έχουν σχεδιαστεί υπηρεσίες πληροφόρησης, κυκλοφορίας υλικού και κυβερνητικών τεκµηρίων που να επιτρέπουν στους χρήστες να επωφελούνται πλήρως από τις πηγές που είναι διαθέσιµες σε αυτούς; 3. Πώς επηρεάζουν τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης οι προσδοκίες των φοιτητών και των διδασκόντων; 4. Πόσο καλά υποστηρίζουν τις ανάγκες των επιλεγµένων χρηστών οι υπηρεσίες διαδανεισµού και παράδοσης τεκµηρίων; 5. ιατηρεί η βιβλιοθήκη ώρες πρόσβασης σύµφωνα µε τις λογικές αξιώσεις των χρηστών; 10

11 6. Τί υπηρεσίες βιβλιοθήκης παρέχονται για προγράµµατα σε περιοχές εκτός πανεπιστηµίου; Πώς καθορίζονται οι ανάγκες των χρηστών και η ικανοποίησή τους σε αυτές τις περιοχές; 7. Πώς πληροφορούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες για τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης; 8. Η βιβλιοθήκη διατηρεί και χρησιµοποιεί ποσοτικές και ποιοτικές µετρήσεις για την ικανότητά της να υπηρετεί τους χρήστες της; ιδασκαλία Η βιβλιοθήκη πρέπει να παρέχει πληροφόρηση και διδασκαλία στους χρήστες µέσω µιας ποικιλίας πληροφοριακών και βιβλιογραφικών υπηρεσιών, όπως διδασκαλία που σχετίζεται µε κύκλους µαθηµάτων και που ενσωµατώνεται σε κύκλους µαθηµάτων, ενεργή µάθηση µε παραδείγµατα, εισαγωγή στο πανεπιστηµιακό περιβάλλον, επίσηµοι κύκλοι µαθηµάτων, πρακτικές άσκησης, βοηθητικές βιβλιογραφίες και διδασκαλία πάνω στο θέµα που πραγµατεύεται ο χρήστης, περιλαµβάνοντας τη συνέντευξη συλλογής πληροφοριών. Ως µια ακαδηµαΐκή µονάδα µέσα στο κολέγιο, η βιβλιοθήκη πρέπει να προωθεί την ακαδηµαΐκή επιτυχία, καθώς και να ενθαρρύνει τη δια βίου εκπαίδευση. Συνδυάζοντας νέες τεχνικές και τεχνολογίες µε τις καλύτερες παραδοσιακές πηγές, οι βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να βοηθούν τους κύριους χρήστες και άλλους στις µεθόδους αναζήτησης πληροφοριών, στην αξιολόγηση και στην τεκµηρίωση. Επιπλέον, οι βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να συνεργάζονται συχνά µε τους καθηγητές µαθηµάτων. Πρέπει να συµµετέχουν στο σχεδιασµό του προγράµµατος µαθηµάτων, καθώς και στην αποτίµηση εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων. Επιδεξιότητες πληροφοριακής παιδείας και βιβλιογραφική διδασκαλία πρέπει να ενσωµατώνονται σε κατάλληλους κύκλους µαθηµάτων µε ειδική προσοχή στην πνευµατική ιδιοκτησία, στα πνευµατικά δικαιώµατα και στη λογοκλοπή. 11

12 Οι τρόποι διδασκαλίας, που συχνά αναφέρονται ως µέθοδοι διδασκαλίας, «µπορούν να περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στην παροχή συµβουλών σε άτοµα στο γραφείο πληροφόρησης, σε βάθος παροχή ερευνητικών συµβουλών, εξατοµικευµένη διδασκαλία, ηλεκτρονικά ή έντυπα βοηθήµατα διδασκαλίας, ή οµαδική διδασκαλία σε πλαίσια παραδοσιακής ή ηλεκτρονικής αίθουσας διδασκαλίας». 5 Ερωτήσεις: 1. Παρέχει η βιβλιοθήκη επίσηµες και ανεπίσηµες ευκαιρίες για διδασκαλία; 2. Παρέχει η βιβλιοθήκη επαρκή χώρο για διδασκαλία σε µεγάλες και µικρές οµάδες; Είναι σχεδιασµένος ο διαθέσιµος χώρος για να παρέχει διδασκαλία µε επί τόπου παραδείγµατα, καθώς και παρουσίαση όλων των ειδών των πληροφοριακών πηγών; 3. Η βιβλιοθήκη κάνει κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία της; 4. Πώς συνεργάζονται οι βιβλιοθηκονόµοι µε τους καθηγητές µαθηµάτων στην ανάπτυξη και αξιολόγηση του κύκλου µαθηµάτων βιβλιοθήκης για υποστήριξη συγκεκριµένων πανεπιστηµιακών µαθηµάτων; 5. Αν είναι εφαρµόσιµο, πώς η βιβλιοθήκη διευκολύνει την έρευνα των διδασκόντων καθηγητών; 6. ιαθέτει η βιβλιοθήκη µια ποικιλία από εκπαιδευτικά προγράµµατα; 7. Πώς η βιβλιοθήκη προωθεί και αξιολογεί τα προγράµµατα διδασκαλίας της; Πληροφοριακές πηγές Η βιβλιοθήκη πρέπει να παρέχει ποικίλες, έγκυρες και σύγχρονες συλλογές που υποστηρίζουν την αποστολή της και τις ανάγκες των χρηστών της. Πληροφοριακές πηγές µπορούν να διατίθενται επιτόπου ή σε αποµακρυσµένες τοποθεσίες αποθήκευσης, στο κυρίως 5 Κατευθυντήριες Οδηγίες της ACRL για προγράµµατα διδασκαλίας στις ακαδηµαΐκές βιβλιοθήκες, 12

13 πανεπιστήµιο ή σε θέσεις εκτός πανεπιστηµίου. Επιπλέον, τα αντικείµενα της συλλογής µπορούν να παρουσιάζονται σε µια ποικιλία µορφών, περιλαµβάνοντας έντυπο ή βιβλιοδετηµένο αντίτυπο, απευθείας ηλεκτρονικό κείµενο ή εικόνες και άλλα µέσα ενηµέρωσης. Μέσα στους περιορισµούς του προΰπολογισµού, η βιβλιοθήκη πρέπει να παρέχει ποιοτικές πηγές πληροφόρησης µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο που είναι δυνατόν. Η επικαιρότητα και η ζωτικότητα της συλλογής πρέπει να διατηρείται µέσω συνετής απόσυρσης υλικού. Ερωτήσεις: 1. Τί κριτήρια χρησιµοποιούνται για λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις προσκτήσεις, τη διατήρηση και χρήση έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων; Πώς η βιβλιοθήκη επιλέγει τα υλικά για τους χρήστες της; 2. Ποιός είναι ο ρόλος των διδασκόντων καθηγητών στην επιλογή υλικού βιβλιοθήκης και στη συνεχή ανάπτυξη και αξιολόγηση της συλλογής; 3. Έχει η βιβλιοθήκη ένα συνεχές και αποτελεσµατικό πρόγραµµα για να αξιολογεί τις συλλογές της, τις πηγές, τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων και µε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια; 4. Αντανακλούν τα έντυπα, πολυµέσα και ηλεκτρονικές πληροφοριακές πηγές το πρόγραµµα µαθηµάτων του πανεπιστηµίου και τις ερευνητικές ανάγκες; 5. Έχει η βιβλιοθήκη επαρκείς άδειες χρηστών για τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της, έτσι ώστε οι επιτόπου και οι αποµακρυσµένοι χρήστες να µπορούν να εξυπηρετούνται; 6. Πώς αξιοποιούνται οι συµφωνίες αγοράς και άδειες χρήσεως υπηρεσιών σε κοινοπραξίες; 7. Αν η βιβλιοθήκη έχει την ευθύνη να συλλέγει και να διατηρεί τα αρχεία του κολεγίου, πώς αντιµετωπίζει αυτές τις ευθύνες; 13

14 8. Πώς συγκρίνονται οι συλλογές και οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων της βιβλιοθήκης µε αυτές των οµοτίµων της; 9. ιατηρεί η βιβλιοθήκη την επικαιρότητα της συλλογής µέσω ενός συνετού προγράµµατος απόσυρσης υλικού; Πρόσβαση Η πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης της βιβλιοθήκης πρέπει να παρέχεται µε έγκαιρο και µεθοδικό τρόπο. Οι συλλογές της βιβλιοθήκης και ο κατάλογος για πρόσβαση σε αυτές πρέπει να οργανώνεται µε τη χρησιµοποίηση εθνικών βιβλιογραφικών προτύπων. Ένας κεντρικός κατάλογος της συλλογής της βιβλιοθήκης πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε πολλαπλούς ταυτόχρονους χρήστες και µε σαφήνεια να δηλώνει όλες τις πηγές. Πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια για διαδανεισµό, συµφωνίες δανεισµού µεταξύ µελών κοινοπραξιών, πρόσβαση σε εικονικές ηλεκτρονικές συλλογές και παράδοση τεκµηρίων, έτσι ώστε να παρέχεται πρόσβαση σε υλικό που δεν κατέχει η βιβλιοθήκη. Περαιτέρω, τα προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να υποστηρίζονται από ισοδύναµα µέσα, όπως εξ αποστάσεως ηλεκτρονική πρόσβαση στις συλλογές, πρόβλεψη για αξιόπιστες δικτυακές συνδέσεις και ηλεκτρονική µεταβίβαση ή παράδοση υλικού βιβλιοθήκης µε ταχυµεταφορείς σε αποµακρυσµένους χρήστες. Οι κανόνες που αφορούν την πρόσβαση πρέπει να διανέµονται κατάλληλα στους χρήστες της βιβλιοθήκης. Ερωτήσεις: 1. Ποιές µέθοδοι χρησιµοποιούνται για να παρέχουν τη µεγαλύτερη πνευµατική και φυσική προσπελασιµότητα στη βιβλιοθήκη και στο υλικό της; 2. Πώς επιβεβαιώνονται η ακρίβεια και η επικαιρότητα του καταλόγου; 3. Είναι η διάταξη των συλλογών λογική και κατανοήσιµη; 4. Παρέχει η βιβλιοθήκη έγκαιρο και αποτελεσµατικό διαδανεισµό ή υπηρεσία διανοµής τεκµηρίων για υλικό που δεν κατέχει η βιβλιοθήκη; 14

15 5. Συµµετέχει η βιβλιοθήκη σε διαθέσιµα προγράµµατα δανεισµού µέσω κοινοπραξιών; 6. Παρέχει η βιβλιοθήκη κατάλληλα και ικανοποιητικά τερµατικά υπολογιστών σε επαρκείς αριθµούς για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές; 7. Είναι η πρόσβαση στον κατάλογο και σε άλλες πληροφοριακές πηγές της βιβλιοθήκης διαθέσιµη σε όλο τον πανεπιστηµιακό χώρο και εκτός αυτού; 8. Αν έχει τοποθετηθεί υλικό σε ένα αποθηκευτικό χώρο, είναι αυτό το υλικό άµεσα προσβάσιµο; 9. Με ποιούς τρόπους η βιβλιοθήκη καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών της που συµµετέχουν σε προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; Προσωπικό Το προσωπικό πρέπει να είναι επαρκές σε µέγεθος και ποιότητα για να καλύπτει τις ανάγκες προγραµµάτων και υπηρεσιών των κυρίων χρηστών του. Οι βιβλιοθηκονόµοι, περιλαµβάνοντας το διευθυντή, πρέπει να έχουν µεταπτυχιακό τίτλο από ένα αναγνωρισµένο από την ALA πρόγραµµα σπουδών. Επιπλέον, µπορεί να υπάρχουν άλλοι στο επαγγελµατικό προσωπικό που θα έχουν κατάλληλη εκπαίδευση, εµπειρία ή πτυχία. Όλοι οι επαγγελµατίες βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να είναι υπεύθυνοι και να συµµετέχουν σε επαγγελµατικές δραστηριότητες. Στο προσωπικό υποστήριξης και στους βοηθούς φοιτητές πρέπει να ανατίθενται εργασίες που ταιριάζουν στα προσόντα, την κατάρτιση, την εµπειρία και τις ικανότητές τους. Η περαιτέρω ανάπτυξη του επαγγελµατικού και του προσωπικού υποστήριξης πρέπει να προωθείται µέσω της συνεχούς δέσµευσης για συνεχιζόµενη εκπαίδευση, περιλαµβάνοντας εξάσκηση στην ασφάλεια, περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και διατήρηση του υλικού. Το επαγγελµατικό προσωπικό της βιβλιοθήκης πρέπει να καλύπτεται από γραπτή περιγραφή καθηκόντων που καθορίζει µε σαφήνεια τη θέση, τα δικαιώµατα και υπευθυνότητές του. Αυτή η περιγραφή καθηκόντων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα Πρότυπα της ACRL για τη ιδακτική Θέση Βιβλιοθηκονόµων Κολεγιακών και Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών (ACRL Standards for Faculty Status for College and University Librarians). 15

16 Ερωτήσεις: 1. Προσλαµβάνει η βιβλιοθήκη προσωπικό ικανό να υποστηρίζει και να διανέµει πληροφόρηση σε όλες τις διαθέσιµες µορφές, περιλαµβάνοντας ηλεκτρονικές πηγές; 2. Παρέχεται ικανοποιητική υποστήριξη προΰπολογισµού για να εξασφαλίσει τη συνεχή κατάρτιση όλου του προσωπικού; 3. Έχει η βιβλιοθήκη βιβλιοθηκονόµους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, άλλο επαγγελµατικό προσωπικό, ειδικευµένο προσωπικό υποστήριξης και φοιτητές βοηθούς σε επαρκείς αριθµούς για να καλύπτει τις ανάγκες της; 4. Πώς το κολέγιο εξασφαλίζει ότι το επαγγελµατικό προσωπικό της βιβλιοθήκης έχει τα κατάλληλα αναγνωρισµένα πτυχία και πώς τους ενθαρρύνει να συµµετέχουν σε κατάλληλες επαγγελµατικές δραστηριότητες; 5. Πώς σχετίζεται το µέγεθος του προσωπικού της βιβλιοθήκης µε τους σκοπούς και τις υπηρεσίες της, τα προγράµµατα του κολεγίου, τα πτυχία, τον αριθµό εγγεγραµµένων σε µαθήµατα, το µέγεθος του διδακτικού και του άλλου προσωπικού και τα βοηθητικά Comment: ΣτΜ. Εδώ οι συγγραφείς του κειµένου εννοούν το επίπεδο του πτυχίου, π.χ. τετραετούς φοιτήσεως, µεταπτυχιακό ή διδακτορικό. προγράµµατα; 6. Πώς το πρόγραµµα ρύθµισης θεµάτων και οι διαδικασίες προσωπικού της βιβλιοθήκης συγκρίνονται µε τις κατευθυντήριες οδηγίες και τη σωστή διαχείριση προσωπικού του κολεγίου, ειδικά στους τοµείς της πρόσληψης, επιλογής, διορισµού, ανανέωσης συµβάσεων, προαγωγής, µονιµότητας, απόλυσης και προσφυγής σε ανάκληση απόφασης; 7. Πώς τα µέλη του προσωπικού, που είναι υπεύθυνα για τη διδασκαλία διατηρούν ικανοποιητική γνώση και επιδεξιότητες για να είναι αποτελεσµατικοί δάσκαλοι; 8. Πώς η βιβλιοθήκη παρέχει κατάρτιση για την ασφάλεια, διατήρηση και περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για το προσωπικό της; 16

17 Εγκαταστάσεις Οι εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης πρέπει να είναι καλά σχεδιασµένες. Πρέπει να παρέχουν ασφαλή και επαρκή χώρο, που συµβάλλει στη µελέτη και έρευνα, µε αρµόζουσες περιβαλλοντολογικές συνθήκες για τις υπηρεσίες, το προσωπικό, τις πηγές πληροφόρησης και τις συλλογές της. Ο εξοπλισµός της βιβλιοθήκης πρέπει να είναι επαρκής και λειτουργικός. Ερωτήσεις: 1. Παρέχει η βιβλιοθήκη καλοσχεδιασµένο, ασφαλή και επαρκή χώρο για τους χρήστες; 2. Είναι σχεδιασµένα σωστά τα µηχανικά συστήµατα και συντηρούνται για να ελέγχουν τη θερµοκρασία και την υγρασία σε συνιστώµενα επίπεδα; 3. Ποιές είναι οι αντιλήψεις των χρηστών σχετικά µε την πρόβλεψη χώρων που συµβάλλουν στη µελέτη, περιλαµβάνοντας ικανοποιητικό αριθµό και ποικίλα είδη καθισµάτων; 4. Υπάρχει αρκετός χώρος για τις συλλογές της βιβλιοθήκης; 5. Έχει το προσωπικό ικανοποιητικό χώρο εργασίας και έχει διαµορφωθεί ο χώρος για να προωθεί ικανοποιητικές λειτουργίες; 6. Αν υπάρχουν παραρτήµατα της βιβλιοθήκης, διαθέτουν ικανοποιητικό χώρο για τις συλλογές και το προσωπικό; 7. Είναι επαρκής η σηµατοδότηση της βιβλιοθήκης; 8. Παρέχει η βιβλιοθήκη εργονοµικούς υπολογιστές για τους χρήστες και το προσωπικό της; 9. Είναι ικανοποιητικές η ηλεκτρική και η δικτυακή καλωδίωση για να ανταποκριθούν στις ανάγκες που σχετίζονται µε την ηλεκτρονική πρόσβαση; 10. Εκπληρεί η βιβλιοθήκη τις υποχρεώσεις σύµφωνα για τον Αµερικανικό Νόµο Εξυπηρέτησης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες; 17

18 11. Προβλέπονται εγκαταστάσεις για εξ αποστάσεως εκπαιδευόµενους σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της ACRL; Επικοινωνία και συνεργασία Η επικοινωνία είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσει την οµαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης. Η επικοινωνία πρέπει να προέρχεται από όλα τα επίπεδα της βιβλιοθήκης: από το διευθυντή προς το προσωπικό και από το προσωπικό προς το διευθυντή. Η βιβλιοθήκη πρέπει να έχει ένα τακτικό µηχανισµό για να επικοινωνεί µε το πανεπιστήµιο. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης πρέπει να εργάζεται συνεργατικά και συνεταιρικά µε άλλα τµήµατα του πανεπιστηµίου. Μια ειδική σχέση πρέπει να ενθαρρύνεται µεταξύ του προσωπικού της βιβλιοθήκης και του τµήµατος πληροφορικής για να παρέχεται πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. Σε µερικές περιπτώσεις, ο αντιπρόεδρος, ο κοσµήτορας ή ο προΐστάµενος των υπηρεσιών πληροφόρησης µπορεί να διευθύνει και τη βιβλιοθήκη και τις λειτουργίες και υπηρεσίες του τµήµατος πληροφορικής. Η βιβλιοθήκη είναι συνήθως υπεύθυνη για την επιλογή και παροχή πληροφοριακού περιεχοµένου. Το τµήµα πληροφορικής συνήθως παρέχει την τεχνική υποδοµή και υποστήριξη για την παροχή πληροφόρησης. εν υπάρχει ένα µοναδικό οργανωτικό υπόδειγµα που θα είναι αποτελεσµατικό για όλα τα κολέγια. Άσχετα αν οι υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες ή ενοποιηµένες, κατά κάποιο τρόπο, είναι σηµαντικό να λειτουργούν συνεργατικά και να αλληλοενηµερώνονται. Ερωτήσεις: 1. Υπάρχει αποτελεσµατική επικοινωνία µέσα στη βιβλιοθήκη,που επιτρέπει την ελεύθερη ροή της διοικητικής και διαχειριστικής πληροφόρησης; 18

19 2. Ενθαρρύνονται τα µέλη του προσωπικού να προτείνουν νέες ιδέες ή διαδικασίες για να βελτιώνουν τις λειτουργίες ή τις συνθήκες εργασίας µέσα στη βιβλιοθήκη; Υπάρχει διαδικασία για να το διευκολύνει; 3. ιαθέτει η βιβλιοθήκη τακτικά µέσα για την ανταλλαγή πληροφόρησης µε το πανεπιστήµιο; 4. Έχει καθιερώσει η βιβλιοθήκη σχέσεις συνεργασίας µε άλλα τµήµατα στο πανεπιστήµιο; 5. Αν η βιβλιοθήκη και το τµήµα πληροφορικής διοικούνται χωριστά, η οργανωτική δοµή παρέχει ευκαιρίες για παραγωγική επικοινωνία και συνεργασία; 6. Αν ένας διευθυντής έχει ευθύνη και για τη βιβλιοθήκη και για το τµήµα πληροφορικής, πόσο καλά έχουν ενοποιηθεί οι δύο λειτουργίες; 7. Είναι η βιβλιοθήκη ικανή να εξασφαλίσει τεχνική υποστήριξη για τις τεχνολογίες πληροφόρησης σε µορφή εµπειρογνωµοσύνης από προσωπικό εντός του κολεγίου για την παροχή πληροφορικών σε ηλεκτρονική µορφή, σε εντός και εκτός χώρου χρήστες; 8. Είναι επαρκής η χωρητικότητα του δικτύου του πανεπιστηµίου για να παρέχει ικανοποιητικό χρόνο ανταπόκρισης για τοπικές και αποµακρυσµένες πηγές πληροφόρησης; ιοίκηση Η βιβλιοθήκη πρέπει να διοικείται µε ένα τρόπο που να επιτρέπει και να ενθαρρύνει την πιο αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων πόρων της βιβλιοθήκης. Ο διευθυντής της βιβλιοθήκης πρέπει να αναφέρεται στο πρόεδρο ή στον κατάλληλο επικεφαλής ακαδηµαΐκό προΐστάµενο του ιδρύµατος. Πρέπει να υπάρχει µια διαρκής γνωµοδοτική επιτροπή βιβλιοθήκης. Οι υπευθυνότητες και η δικαιοδοσία του διευθυντή της βιβλιοθήκης πρέπει να καθορίζονται γραπτώς. Αν υπάρχουν παραρτήµατα της βιβλιοθήκης, αυτά πρέπει να διοικούνται από τον διευθυντή της βιβλιοθήκης σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ACRL για Παραρτήµατα Βιβλιοθηκών σε Κολέγια και Πανεπιστήµια (ACRL Guidelines for Branch Libraries in Colleges and Universities). Αν παρέχονται υπηρεσίες εξ αποστάσεως 19

20 εκπαίδευσης, πρέπει να διοικούνται σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ACRL για Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης σε εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ACRL Guidelines for Distance Learning Library Services). Η βιβλιοθήκη πρέπει να διοικείται σύµφωνα µε το πνεύµα της ιακήρυξης ικαιωµάτων της Βιβλιοθήκης (Library Bill of Rights) της ALA. Ερωτήσεις: 1. Πώς η διοίκηση της βιβλιοθήκης ενθαρρύνει την αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων πηγών πληροφόρησης της βιβλιοθήκης; 2. Ποιά είναι η θεσµοθετηµένη ή νοµική θεµελίωση (π.χ. οι διατάξεις λειτουργίας του ιδρύµατος) για τις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης; 3. Σε ποιόν αναφέρεται ο διευθυντής της βιβλιοθήκης; Είναι κατάλληλη αυτή η σχέση αναφοράς; 4. Υπάρχει τεκµήριο που ορίζει τις ευθύνες και τις δικαιοδοσίες του διευθυντή της βιβλιοθήκης; 5. Έχει η βιβλιοθήκη µόνιµη συµβουλευτική επιτροπή; Έχει η επιτροπή επαρκή αντιπροσώπευση διδασκόντων και φοιτητών; Πόσο αποτελεσµατική είναι η επιτροπή; 6. Πόσο αποτελεσµατικές είναι οι διατάξεις και οι διαδικασίες που καθορίζουν την εσωτερική διοίκηση και λειτουργίες της βιβλιοθήκης; 7. Λειτουργεί η βιβλιοθήκη σύµφωνα µε το πνεύµα της ιακήρυξης ικαιωµάτων της Βιβλιοθήκης (Library Bill of Rights) της ALA; Προΰπολογισµός Ο διευθυντής της βιβλιοθήκης πρέπει να προετοιµάζει, δικαιολογεί και διαχειρίζεται ένα προΰπολογισµό βιβλιοθήκης που ταιριάζει στους στόχους της. Ο προΰπολογισµός πρέπει να ανταποκρίνεται στις λογικές προσδοκίες των χρηστών της βιβλιοθήκης, όταν εξισορροπούνται απέναντι σε άλλες ανάγκες του ιδρύµατος. Η βιβλιοθήκη πρέπει να αξιοποιεί τους οικονοµικούς πόρους της ικανοποιητικά και αποτελεσµατικά. Ο διευθυντής 20

Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για Βιβλιοθήκες στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για Βιβλιοθήκες στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για Βιβλιοθήκες στην Ανώτατη Εκπαίδευση Εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της Αµερικανικής Ένωσης Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4 κανόνες διαδανεισµού Κανόνες ιαδανεισµού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες

πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 3 πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Πρότυπα για τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σύστηµα ιαχείρισης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης Πρόεδρος ΟΕΦΕ Τα Πάντα Ρει, Μηδέποτε Κατά Τ` Αυτό Μένειν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Ένωση Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της ACRL,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Μαρία Μονόπωλη 1 και Άννα Μάστορα 2 IFLA s Guidelines for Libraries Government Departments 1 Τμήμα Βιβλιοθήκης, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Ελισάβετ Κοτσιώνη. Βιβλιοθηκονόµος-Υπεύθυνη για τη µέθοδο Cospectus ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Ελισάβετ Κοτσιώνη. Βιβλιοθηκονόµος-Υπεύθυνη για τη µέθοδο Cospectus ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Ελισάβετ Κοτσιώνη Βιβλιοθηκονόµος-Υπεύθυνη για τη µέθοδο Cospectus ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Ελληνικές Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Καποδιστρίου 24 Αθήνα 30 Μαρτίου 2011 106 82 Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: 69 Τηλ. & φαξ : 210 4520035 Internet: http://www.ekpaideftis.gr Ε-mail: info@ekpaideftis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 484 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Κ Νίκος Σταυρόπουλος άθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning Information and Communication Technologies in Education Distance Learning K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Περίγραμμα Αποσαφήνιση του πεδίου Παράγοντες που επηρέασαν την εξαε Η συζήτηση για την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ACRL) Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση

Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ACRL) Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ACRL) Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση Εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Association of College and Research Libraries

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 28 Σεπτεμβρίου 2011 Προοίμιο Το όραμα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ( 1 ) «Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση.

Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση. 1. Μελέτες περιπτώσεων Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση. Στον ακόλουθο πίνακα βρίσκεται μια σύντομη λίστα με επιλεγμένες περιπτώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ενσωμάτωση ή η Ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικό μέρος της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα