Koutroumpas D., Papadopoulos G. Medical School, University of Athens

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Koutroumpas D., Papadopoulos G. Medical School, University of Athens"

Transcript

1 1

2 Mural painting showing Galen and Hippocrates 12th century; Anagni, Italy 2

3 Galen of Pergamon 129A.D. 210 (?) A.D. Iimaginary sketching 3

4 Galeni omnia quae extant opera\vol. 1 Isagogici libri Venise : Junte, 1565, édition en latin Bibliothèque interuniversitaire de médecine (Paris) 4

5 Galien. C. Galeni De compositione medicamentorum kata gene, libri septem, Ioanne Guinterio interprete Parisiis : Apud Simonem Colinaeum, Bibliothèque interuniversitaire de médecine (Paris) 5

6 Ἀρχιγένης Ἀπαμεὺς 6

7 7

8 Αρχιγένης ὁ Απαμεὺς τῆς Συρίας. [Γαληνοῦ] Εἰσαγωγή ἢ ἰατρός (XIV. 684, 9 10 Kühn) 8

9 Ἀρχιγένης, Φιλίππου, Ἀπαμεὺς Συρίας, ἰατρός, μαθητὴς Ἀγαθίνου, ἐπὶ Τραϊανοῦ ἰατρεύσας ἐν Ῥώμη, βιοὺς ἔτη ξγ καὶ συγγράψας πολλὰ ἰατρικά τε καὶ φυσικά. Σοῦδα α

10 Ἀρχιγένης, Φιλίππου, Ἀπαμεὺς Συρίας, ἰατρός, μαθητὴς Ἀγαθίνου, ἐπὶ Τραϊανοῦ ἰατρεύσας ἐν Ῥώμη, βιοὺς ἔτη ξγ καὶ συγγράψας πολλὰ ἰατρικά τε καὶ φυσικά. Σοῦδα α

11 Ἀρχιγένης, Φιλίππου, Ἀπαμεὺς Συρίας, ἰατρός, μαθητὴς Ἀγαθίνου, ἐπὶ Τραϊανοῦ ἰατρεύσας ἐν Ῥώμη, βιοὺς ἔτη ξγ καὶ συγγράψας πολλὰ ἰατρικά τε καὶ φυσικά. Σοῦδα α

12 Ἀρχιγένης δὲ τὸν ἑαυτοῦ διδάσκαλον Ἀγαθῖνον ἐν ἀγρυπνίᾳ παρακοπτικῇ καταινοήσας ἐλαίῳ πολλῷ θερμῷ τὴν κεφαλὴν παραχρῆμα καὶ τῆς παρακοπῆς ἔπαυσε καὶ τῆς ἀγρυπνίας. Ἀέτιου, Λόγοι ἰατρικοί (CMG VIII/1. 345, 9 11) 12

13 Περὶ τῶν μελαινόντων τὰς τρίχας φαρμάκων Αρχιγένους. Εἶπον ὀλίγον ἔμπροσθεν, ὡς οὐ κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην ἰατρὸς ἂν τὰ τοιαῦτα μεταχειρίζοιτο, προστάττουσι δ ἐνίοτε βασιλικαὶ γυναῖκες, αἷς οὐκ ἔστιν ἀρνήσασθαι, μελανθῆναι βουλόμεναι τὰς τρίχας ἢ ξανθισθῆναι, διὸ καὶ τὸν Αρχιγένη νομίζω καίτοι σεμνότατον ὄντα, γεγραφέναι περὶ αὐτῶν ὧδέ πως αὐτοῖς ὀνόμασιν. Γαληνοῦ, Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους (XIV. 443, 6 12 Kühn) 13

14 Ασκληπιάδης οἱ δὲ περὶ Αθήναιον καὶ Αρχιγένην μόνῳ τῷ διήκοντι δι αὐτῶν πνεύματι καὶ τὰ φυσικὰ συνεστάναι τε καὶ διοικεῖσθαι καὶ τὰ νοσήματα πάντα, τούτου πρωτοπαθοῦντος γίνεσθαι ἀπεφήναντο, ὅθεν καὶ πνευματικοὶ χρηματίζουσι. [Γαληνοῦ] Εἰσαγωγή ἢ ἰατρός (XIV. 699, 6 10 Kühn) 14

15 καὶ ἐκλεκτοὶ, ὡς Αρχιγένης ὁ Απαμεὺς τῆς Συρίας. [Γαληνοῦ] Εἰσαγωγή ἢ ἰατρός (XIV. 684, 9 10 Kühn) 15

16 .ἐν ᾧ γὰρ ἐσκοπούμην ἃ εἴρηκα, πυθόμενος τῷ Αρχιγένει τι γεγράφθαι βιβλίον, ἔνθα διδάσκει μνήμης βεβλαμμένης ἀνάκτησιν, εὐθέως περιῆλθον ἁπάσας μὲν τὰς βιβλιοθήκας, ἅπαντας δὲ τοὺς βιβλιοπώλας, ἅπαντας δ οὓς ᾔδειν ἰατροὺς ἐσπουδακότας περὶ τὰ συγγράμματα τἀνδρὸς. Γαληνοῦ, Περὶ τῶν πεπονθόντων τόπων (VΙΙΙ. 148, Kühn) 16

17 εἷς μὲν δή τις τῶν πρεσβευόντων τὴν Αρχιγένους αἵρεσιν. Γαληνοῦ, Περὶ τῶν πεπονθόντων τόπων (VΙΙΙ. 111, Kühn) 17

18 ὅπερ δέ τις ἔλεγεν τῶν Αρχιγενείων διδασκάλων, ἐπισκέψασθαι καιρός Γαληνοῦ, Περὶ τῶν πεπονθόντων τόπων (VΙΙΙ. 114, Kühn) 18

19 .εἰ γὰρ ὡς ὁ σοφώτατος τῶν καθʹ ἡμᾶς Αρχιγενείων [sc. ἰατρῶν ἢ διδασκάλων] ἀναγκαζόμενος αὐτὸν ἐξηγεῖσθαι Γαληνοῦ, Περὶ διαφορᾶς σφυγμῶν (VΙΙΙ. 657, ,1 Kühn) 19

20 .ἀλλ ὅ γε Αρχιγένης εἴπερ τις καὶ ἄλλος ἐκμαθεῖν οὕτω τὰ κατὰ τὴν ἰατρικὴν θεωρίαν σπουδάσας εἰκότως ἀξιόλογα συγγράμματα πάμπολλα κατέλιπεν. Γαληνοῦ,Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους (XIV. 534, Kühn) 20

21 ἀλλ ὥσπερ αὐτὸς [sc. ὁ Ἀρχιγένης] ὑφ ὧν ἀνδρῶν ὠφεληθεὶς ἄριστος ἐγένετο. Γαληνοῦ, Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους (XIV. 534, 1 2 Kühn) κᾀγὼ, τὰ παρὰ τοῖς ἀρίστοις ἰατροῖς ἐπῃνημένα φάρμακα γράψας ἐφεξῆς. [Περὶ ἀχώρων Αρχιγένους.] Α ἔγραψεν Αρχιγένης περὶ ἀχώρων ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων. Γαληνοῦ, Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους (XII. 468, 1 4 Kühn) 21

22 ἀλλότρια γράφει [sc.ἐρασίστρατος] τῆς γνώμης τῶν ἐπιφανεστάτων ἰατρῶν, οἷον Φυλοτίμου, Ἡροφίλου, Εὐδήμου, Ἀρχιγένου, Διοκλέους, Πραξαγόρου καὶ τῶν ἄλλων παλαιῶν. [Γαληνοῦ] Ὑπόμνημα εἰς Ἱπποκράτους Ἐπιδημιῶν Β (XVII. 364, 4 7 Kühn) 22

23 δι Αρχιγένην μάλιστα τοῦτο ποιεῖν διέγνωκα. πάντων γὰρ ἐπιμελέστατος ἐν τῇ περὶ τῶν πυρετῶν πραγματείᾳ δόξας γεγονέναι κινδυνεύει μηδὲν ἡμᾶς διδάσκειν ὁμοίως Ερασιστράτῳ. Γαληνοῦ, Περὶ προγνώσεως σφυγμῶν (IX. 366, 7 10 Kühn) 23

24 διὸ καὶ τὸν Αρχιγένη νομίζω καίτοι σεμνότατον ὄντα, γεγραφέναι περὶ αὐτῶν ὧδέ πως αὐτοῖς ὀνόμασιν. Γαληνοῦ, Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους (XIV. 443, 6 12 Kühn) 24

25 . ταῦτα πρὸς ἄφθας ὁ Αρχιγένης ἔγραψεν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ φαρμάκων, ὀλίγου δεῖν ἅπαντα καὶ τοῖς ἄλλοις γεγραμμένα. Τίδήποτ οὖνἠξίωσαδὶς γράψαι ταῦτα καίτοι φυλαττόμενος οὕτως πράττειν; ὅτι καὶ τὸν Αρχιγένην τῶν ἄλλων ἐπιστάμενος ἀξιολογώτερον. Γαληνοῦ, Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους (XII. 468, 1 4 Kühn) 25

26 .ἀλλ ὅ γε Αρχιγένης εἴπερ τις καὶ ἄλλος ἐκμαθεῖν οὕτω τὰ κατὰ τὴν ἰατρικὴν θεωρίαν σπουδάσας εἰκότως ἀξιόλογα συγγράμματα πάμπολλα κατέλιπεν. Γαληνοῦ, Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους (XIV. 534, Kühn) 26

27 Titles of Archigenes treatises on Medical issues Περὶ σφυγμῶν Περὶ τῆς τῶν πυρετῶν σημειώσεως Ἐπιτομὴ <τῆς Περὶ τῆς τῶν πυρετῶν σημειώσεως> Περὶ τόπων πεπονθότων Περὶ τύπων Περὶ τῶν ἐν ταὶς νόσοις καιρῶν <Ὀξειῶν νόσων παθογνωμικά> Χρονίων νόσων παθογνωμονικά Περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων Περὶ καστορίου χρήσεως Περὶ τῆς δόσεως τοῦ ἐλλεβόρου ἤ Περὶ τοῦ ἐλλεβορίζειν <Ὀξειῶν νόσων θεραπευτικά> Χρονίων νόσων θεραπευτικά Ἐπιστολὴ πρὸς Μᾶρσον <περὶ ἀνακτήσεως μνήμης βεβλαμμένης> Ἐπιστολὴ <πρὸς? περὶ ὑστερικῆς πνιγός> Ἐπιστολὴ πρὸς Μᾶρσον περὶ μελαγχολίας Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀρίστωνα <περὶ ἰσχιάδος> Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀττικὸν <περὶ τῶν ἐν κύστει ἑλκώσεων> Χειρουργούμενα Σύνοψις τῶν Χειρουργουμένων 27

28 ἢ τὰ μετὰ ὑπ Ἀρχιγένους οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ πλεονάκις ἐν πλείοσι πραγματείαις εἰρημένα. [Γαληνοῦ] Ὑπόμνημα εἰς Ἱπποκράτους Ἐπιδημιῶν Α (V. 62, CMG) 28

29 Ἀρχιγένης, Φιλίππου, Ἀπαμεὺς Συρίας, ἰατρός, μαθητὴς Ἀγαθίνου, ἐπὶ Τραϊανοῦ ἰατρεύσας ἐν Ῥώμη, βιοὺς ἔτη ξγ καὶ συγγράψας πολλὰ ἰατρικά τε καὶ φυσικά. Σοῦδα α

30 Περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων On remedies by kind Περὶ καστορίου χρήσεως On the use of castorium Περὶ τῆς δόσεως τοῦ ἐλλεβόρου On the dose of hellebore 30

31 Αρχιγένους, Περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων Archigenes: On remedies by kind 31

32 Ἀρχιγένης ἐν τῷ ιε βιβλίῳ τῶν Κατὰ γένος φαρμάκων Φιλούμενου, Περὶ ἰοβόλων ζῴων καὶ ἐν αὐτοις βοηθημάτων (Χ. 9, 12 CMG) 32

33 Αρχιγένους, Περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων Archigenes: On remedies by kind 33

34 Αρχιγένους, Περὶ καστορίου χρήσεως Archigenes: On the use of castorium 34

35 [ Περὶ καστορίου.] Ορχεις κάστορος ὀνομάζουσι καστόριον. Γαληνοῦ, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων (XΙI. 337,3 4 Kühn) 35

36 ὡς καὶ βιβλίον ὅλον Αρχιγένει γεγράφθαι περὶ καστορίου χρήσεως. Γαληνοῦ, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων (XΙI. 337, 4 5Kühn) 36

37 καστόριον, ἔνδοξον δὲ καὶ πολύχρηστον φάρμακον, Γαληνοῦ, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων (XΙI. 337, 4Kühn) 37

38 ἐκεῖνος [sc. Αρχιγένης] μὲν οὖν τὰς κατὰ μέρος αὐτοῦ δυνάμεις διῆλθεν Γαληνοῦ, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων (XΙI. 337,3 4 Kühn) 38

39 ἐγὼ δ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων φαρμάκων, οὕτω κᾀπὶ τούτου τὴν καθόλου δύναμιν ἐρῶ, πρὸς ἣν ἀποβλέπων τις εὑρίσκειν ἑαυτῷ δυνήσεται τὰς κατὰ μέρος. Γαληνοῦ, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων (XΙI. 337,7 9 Kühn) 39

40 Αρχιγένους, Περὶ τῆς δόσεως τοῦ ἐλλεβόρου Archigenes: On the dose of hellebore 40

41 οἱ δὲ ἀήθεις οὐκ ἄνευ κινδύνου καὶ μᾶλλον ἐπ ἐλλεβόρου ᾧ χρήσαντο ἐπὶπλεῖστονοἱπαλαιοὶκαὶμάλιστα Ἀρχιγένης, οὗ ἔτι καὶ νῦν σώζεται περὶτῆςδόσεωςτοῦἐλλεβόρουἢπερὶ τοῦ ἐλλεβορίζειν τὸ βιβλίον. [Γαληνοῦ] Ὑπόμνημα εἰς Ἱπποκράτους περὶ χυμῶν (XVI. 124, 7 11 Kühn) 41

42 μελητέον δὲ ἀεὶ ὡς εἴη ωφέλεια μείζων καὶ πᾶς ὁ βλάπτων και λυπῶν χυμός ἵναδὲτοῦτογένηται, πρῶτον μὲν δεῖ προσκέψασθαι, εἰ ἐπιτηδείως ὁ κάμνων ἔχει πρὸς τὴν κάθαρσιν. [Γαληνοῦ] Ὑπόμνημα εἰς Ἱπποκράτους περὶ χυμῶν (XVI. 107, Kühn) 42

43 οἱ δὲ ἀήθεις οὐκ ἄνευ κινδύνου καὶ μᾶλλον ἐπ ἐλλεβόρου ᾧ χρήσαντο ἐπὶ πλεῖστον οἱ παλαιοὶ καὶ μάλιστα Ἀρχιγένης, οὗ ἔτι καὶ νῦν σώζεται περὶ τῆς δόσεως τοῦ ἐλλεβόρου ἢ περὶ τοῦ ἐλλεβορίζειν τὸ βιβλίον. [Γαληνοῦ] Ὑπόμνημα εἰς Ἱπποκράτους περὶ χυμῶν (XVI. 124, 7 11 Kühn) 43

44 Περὶτῆςδόσεωςτοῦἐλλεβόρου ἤ Περὶ τοῦ ἐλλεβορίζειν On the dose of hellebore or On helleborism 44

45 . τοῦ μὲν δὴ πολλοὺς ἀναγιγνώσκειν ὡς ἴδια τὰ ἐμὰ τὴν αἰτίαν αὐτὸς οἶσθα, κράτιστε Βάσσε φίλοις γὰρ ἢ μαθηταῖς ἐδίδοτο χωρὶς ἐπιγραφῆς ὡς ἂν οὐδὲν πρὸς ἔκδοσιν ἀλλ αὐτοῖς ἐκείνοις γεγονότα δεηθεῖσιν ὧν ἤκουσαν ἔχειν ὑπομνήματα. τινῶν μὲν οὖν ἀποθανόντων οἱ μετ ἐκείνους ἔχοντες ἀρεσθέντες αὐτοῖς ἀνεγίγνωσκον ὡς ἴδια Γαληνοῦ, Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων γραφή (XΙX. 10, 2 9 Kühn) 45

46 ἐγὼ δ ἁπλῶς δοὺς τοῖς μαθηταῖς οὐδὲν ἐπέγραψα καὶ διὰ τοῦθ ὕστερον εἰς πολλοὺς ἀφικομένων ἄλλος ἄλλην ἐπιγραφὴν ἐποιήσατο. Γαληνοῦ, Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων γραφή (XΙX. 11, 8 10 Kühn) 46

47 Περὶτῆςδόσεωςτοῦἐλλεβόρου On the dose of hellebore 47

48 Titles of Archigenes treatises on Medical issues Περὶ σφυγμῶν Περὶ τῆς τῶν πυρετῶν σημειώσεως Ἐπιτομὴ <τῆς Περὶ τῆς τῶν πυρετῶν σημειώσεως> Περὶ τόπων πεπονθότων Περὶ τύπων Περὶ τῶν ἐν ταὶς νόσοις καιρῶν <Ὀξειῶν νόσων παθογνωμικά> Χρονίων νόσων παθογνωμονικά Περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων Περὶ καστορίου χρήσεως Περὶ τῆς δόσεως τοῦ ἐλλεβόρου ἤ Περὶ τοῦ ἐλλεβορίζειν <Ὀξειῶν νόσων θεραπευτικά> Χρονίων νόσων θεραπευτικά Ἐπιστολὴ πρὸς Μᾶρσον <περὶ ἀνακτήσεως μνήμης βεβλαμμένης> Ἐπιστολὴ <πρὸς? περὶ ὑστερικῆς πνιγός> Ἐπιστολὴ πρὸς Μᾶρσον περὶ μελαγχολίας Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀρίστωνα <περὶ ἰσχιάδος> Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀττικὸν <περὶ τῶν ἐν κύστει ἑλκώσεων> Χειρουργούμενα Σύνοψις τῶν Χειρουργουμένων 48

49 Περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων On remedies by kind Περὶ καστορίου χρήσεως On the use of castorium Περὶ τῆς δόσεως τοῦ ἐλλεβόρου On the dose of hellebore 49

50 50

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1. Δημοσθένης, Ὀλυνθιακὸς Α, 1 Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν

Διαβάστε περισσότερα

Pýthagorejci z Aristoxenových. Pythagorikón apofaskón, Pythagorikú biú

Pýthagorejci z Aristoxenových. Pythagorikón apofaskón, Pythagorikú biú 1 Pýthagorejci z Aristoxenových Pythagorikón apofaskón, Pythagorikú biú Testimonia DK 58 D 58 D 1 /1 = Iamblichos, De vita Pythagorica 163-166 τῶν δ ἐπιστημῶν οὐχ ἥκιστά φασιν τοὺς Πυθαγορείους τιμᾶν μουσικήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν Isocrate Sulla pace [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν ἄλλων, οὐκ εἰδέναι δὲ τὰς πράξεις τὰς ἐπὶ ταῦτα φερούσας, ἀλλὰ ταῖς δόξαις διαφέρειν ἀλλήλων οἱ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Πρότερον µέν, ὦ βουλή, ἐνόµιζον ἐξεῖναι τῷ βουλοµένῳ, ἡσυ- 1 χίαν ἄγοντι, µήτε δίκας ἔχειν µήτε πράγµατα νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτως αἰτίαις καὶ πονηροῖς συκοφάνταις

Διαβάστε περισσότερα

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR -020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR (ed. L. Cohn and S. Reiter, post R. Khazarzar) Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 6. Berlin: Reimer, 1915 (repr. De Gruyter, 1962),

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ.

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. In sancta et magna parasceve ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. 50.811 Πεπλήρωται ἡμῖν λοιπὸν ὁ τῆς νηστείας ἀγὼν, ἔληξε δὲ εἰς σταυρόν ποῦ γὰρ ἐχρῆν τῆς νίκης τὸ τέλος, ἢ ἐπὶ τρόπαιον λήγειν; Τρόπαιον γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr Αρχαία κείμενα Επικούρειας Φιλοσοφίας Επίκουρος Κύριαι Δόξαι Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr Ο Διογένης Λαέρτιος, ιστοριογράφος των φιλοσόφων της αρχαιότητας, συνέγραψε τον 3ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures

University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures Reading examination in Greek for Graduate Students Date: Name: I.D.: Answers must be legibly written

Διαβάστε περισσότερα

De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ

De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ Τὸ τοῦ λόγου βούλημα, τῶν ἐμῶν κακῶν ἐξιστορῆσαι τὴν ὁδόν, εἴτ' οὖν δεξιῶν οἱ μὲν γὰρ οὕτως, οἱ δ' ἐκείνως φαῖεν ἄν, ὅπως ἄν, οἶμαι, καὶ ῥοπῆς ὦσίν τινες. οὐ γὰρ τὸ βούλεσθ'

Διαβάστε περισσότερα

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν.

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. Contra Latinos Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. 1.1 Ἄνδρες Ῥωμαῖοι, οἱ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ὁρμώμενοι,ἐβουλόμην μὲν καλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 76 86, 2014 Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Νικόλαος Π. Μητρόπουλος nmitro.pconstan@yahoo.gr Εκπαιδευτικός ΠΕ01 Περίληψη. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323 Α-Ε)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323 Α-Ε) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323

Διαβάστε περισσότερα

TEXTO 1 Operaciones militares

TEXTO 1 Operaciones militares TEXTO 1 Operaciones militares Mientras Alcibíades se dirige desde Samos a Caria para reunir dinero, Trasibulo marcha contra Tracia y somete Tasos. Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ.

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. 52.427 αʹ. Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον ἀλλ' οὐ δεδοίκαμεν, μὴ καταποντισθῶμεν ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα,

Διαβάστε περισσότερα

Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ.

Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ. Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ. αʹ Περὶ τάξεως καὶ ἀκολουθίας τῆς ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Κυρίου. βʹ Περὶ τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ ὅτι κατὰ φύσιν ἐν ἀνθρώποις ἡ πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου. Συνεκλήθη ἐν Λαοδικείᾳ τῆς Φρυγίας (περὶ 357 καὶ 368 μ.χ.)

Κανόνες τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου. Συνεκλήθη ἐν Λαοδικείᾳ τῆς Φρυγίας (περὶ 357 καὶ 368 μ.χ.) 0363-0364,_Synodus_Laodiciae,_Documenta_Omnia,_GR Κανόνες τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου Συνεκλήθη ἐν Λαοδικείᾳ τῆς Φρυγίας (περὶ 357 καὶ 368 μ.χ.) 1 Κανὼν Α Περὶ τοῦ δεῖν κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸν κανόνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ας δούμε πως επισημαίνονται κάποιες έννοιες στο θεόπνευστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος»: «Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τὰ ἀπὸ χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Alexandria and the Mirage of a Million Book Library

Alexandria and the Mirage of a Million Book Library College of the Holy Cross, Department of Classics Wednesday, October 10, 2007 The World s Greatest Libraries: from Ancient Alexandria to the 21 st Century Alexandria and the Mirage of a Million Book Library

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 519Β-D & 519D- 520Α Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ αὑτούς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα