ηελ αληίιεςε ησλ δπηηθνεπξσπαίσλ όηη είραλ εζηθό ρξένο λα δηαδώζνπλ ηηο άμηεο ηνπο θαη ηνπο ζεζκνύο ηνπο ζηηο ππναλάπηπθηεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηελ αληίιεςε ησλ δπηηθνεπξσπαίσλ όηη είραλ εζηθό ρξένο λα δηαδώζνπλ ηηο άμηεο ηνπο θαη ηνπο ζεζκνύο ηνπο ζηηο ππναλάπηπθηεο"

Transcript

1 Η ΑΚΜΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΣΟΛΗ - Η ΆΠΩ ΘΔΩΡΙΑ Α. Η ΑΚΜΗ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΣΙΑ Σα αίηια ηης αποικιοκραηίας 1. Η έμνδνο ησλ πξνεγκέλσλ επξσπατθώλ ρσξώλ ζηνλ ππναλάπηπθην νηθνλνκηθά θόζκν ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο νθεηιόηαλ: ηελ αλαδήηεζε λέσλ αγνξώλ θαη πεγώλ πξώησλ πιώλ ηελ πίζηε ησλ Δπξσπαίσλ όηη ν δπηηθόο πνιηηηζκό ήηαλ αλώηεξνο ηελ αληίιεςε ησλ δπηηθνεπξσπαίσλ όηη είραλ εζηθό ρξένο λα δηαδώζνπλ ηηο άμηεο ηνπο θαη ηνπο ζεζκνύο ηνπο ζηηο ππναλάπηπθηεο ρώξεο ηελ θηιαλζξσπία 2. Υώξεο πνπ είραλ ηδξύζεη απνηθίεο ήηαλ: ε Ιζπαλία, ε Πνξηνγαιία, ε Αγγιία, ε Γαιιία θαη ε Οιιαλδία θπξίσο ζηελ Ακεξηθή θαη ηελ Αζία 3. Βαζηθά ζηνηρεία ησλ απνηθηώλ ήηαλ: Η εγθαηάζηαζε επνίθσλ από ηηο κεηξνπόιεηο Η ιεηηνπξγία ησλ επνηθηζηηθώλ θνηλνηήησλ σο νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ θέληξσλ Αποικιοκραηία και ιμπεριαλιζμός: Η λέα Απνηθηνθξαηία, θαηλόκελν γλσζηό σο ηκπεξηαιηζκόο, δηέθεξε από ηελ παιαηά Απνηθηνθξαηία ζηα εμήο: Οη λέεο απνηθίεο δελ δεκηνπξγήζεθαλ από ην δεκνγξαθηθό πιεόλαζκα ή από αλεπηζύκεηεο ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο νκάδεο ηεο Δπξώπεο Οη λέεο απνηθίεο δελ αλέπηπμαλ ηνπο ζεζκνύο ησλ κεηξνπόιεσλ ηεο Δπξώπεο Οη λέεο απνηθίεο εγθαζηδξύζεθαλ από ηηο επξσπατθέο ρώξεο θαη ηηο ΗΠΑ ζε ππαλάπηπθηεο νηθνλνκηθά θαη αλίζρπξεο ζηξαηησηηθά ρώξεο ηεο Αθξηθήο, ηεο Αζίαο θαη ηνπ Δηξεληθνύ Ωθεαλνύ κε ηνλ εμαλαγθαζκό ή ηε ρξήζε βίαο,

2 πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά ζπκθέξνληα ησλ κεηξνπόιεσλ Αποικιοκραηία και εθνικιζμός 1. Η δεκηνπξγία απνηθηώλ ζε ππαλάπηπθηεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ ζεσξήζεθε απόδεημε ηεο ηζρύνο κηαο επξσπατθήο ρώξαο θαη εζληθό ζηόρνο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ε Απνηθηνθξαηία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνλ εζληθηζκό θαη ηνλ κεζζηαληζκό 2. Παξαδείγκαηα: Βξεηαλνί: «ην ρξένο ηνπ ιεπθνύ αλζξώπνπ» Γάιινη: «πνιηηηζηηθή απνζηνιή» Γεξκαλνί θαη Βέιγνη έρνπλ αλάινγεο αλαθνξέο Έιιελεο: «ε Διιάδα ζα θσηίζεη σο θσηνβόινο θάξνο ηνλ θόζκν θαη ζα απειεπζεξώζεη ηελ Αλαηνιή. 3. Οη κεγάιεο απνηθηνθξαηηθέο δπλάκεηο ηεο επνρήο: Βξεηαλία: Αίγππηνο, νπδάλ, Νόηηα Αθξηθή, Ιλδία, Παθηζηάλ. Ο Καλαδάο θαη ε Απζηξαιία, παξά ηελ απόθηεζε θαζεζηώηνο απηνδηνίθεζεο, παξακέλνπλ ηκήκαηα ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Γαιιία: βνξεηνδπηηθή Αθξηθή Γεξκαλία, Βέιγην, Ιηαιία: απνηθίεο ζηελ θεληξηθή Αθξηθή ΗΠΑ, Ιαπσλία: απνηθίεο ζηελ αλαηνιηθή Αζία Ρσζία: εμάπισζε ζηνλ Καύθαζν, θεληξηθή Αζία θαη ηβεξία τόλιο [G1]: Μεζζηαληζκόο: Η ελαπόζεζε ησλ ειπίδσλ γηα δηέμνδν από κηα θξίζε ζηε ζσηεξία δξάζε ππνηηζέκελσλ ραξηζκαηηθώλ πξνζσπηθνηήησλ Η επιβολή ηης Γύζης ζηον σπόλοιπο κόζμο: 1. πρλά νη δπηηθνί απνηθηνθξάηεο ζρεκάηηζαλ ζεζκνύο δηαθπβέξλεζεο θαη εζληθέο ελόηεηεο ζηε ζέζε ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ γισζζηθά θαη ζξεζθεπηηθά αλζξώπηλσλ νκάδσλ. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξάδεηγκα ησλ Βξεηαλώλ ζηελ βνξεηαλαηνιηθή θαη λόηηα Αθξηθή θαη ηελ Ιλδία. Αληίζεηα, νη Γάιινη, νη Γεξκαλνί, νη Βέιγνη θαη νη Ιηαινί δεκηνύξγεζαλ ζηηο απνηθίεο ηνπο ιηγόηεξν αλζεθηηθνύο ζεζκνύο. Πνιιέο αθξηθαληθέο απνηθίεο δελ είραλ θαλέλα άιιν ζπλεθηηθό δεζκό πέξα από ηελ απνηθηνθξαηηθή αξρή. Απηέο νη

3 απνηθίεο απνηέιεζαλ θαηά ηνλ 20ν αηώλα πξνβιεκαηηθά εζληθά θξάηε, ρσξίο ζπλνρή 2. Οη ζπλέπεηεο ηεο απνηθηνθξαηίαο: Ο δπηηθόο θόζκνο ελζσκάησζε ζηνλ πνιηηηζκό ηνπ ιανύο κε θνηλσληθή νξγάλσζε θαη πνιηηηζκνύο δηαθνξεηηθνύο από ηνλ δηθό ηνπ Ο δπηηθόο θόζκνο «ράξηζε» ζηηο απνηθίεο λένπο ζεζκνύο Οη πξώηεο ύιεο ησλ απνηθηώλ θαη νη παξαγσγηθέο ηνπο δπλάκεηο πξνζαξκόζηεθαλ ζηηο αλάγθεο ησλ κεηξνπόιεσλ Πνιιέο παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο δνκέο εμαθαλίζηεθαλ Οη ζαλαηεθόξεο επηδεκίεο θαη ε δνπιεία εμαζζέληζαλ. Β. Η ΆΠΩ ΑΝΑΣΟΛΗ Η διείζδσζη ζηην Αζία 1. Η Δπξώπε δηεηζδύνληαο ζηελ Αλαηνιή: Καηέιαβε εδάθε ηεο Γηακόξθσζε ελόηεηεο Δμήγαγε πξντόληα θαη ζεζκνύο «έπιαζε» κηα ηδεαηή εηθόλα ηεο Αλαηνιήο: κπζηεξηώδεο, αηληγκαηηθή, ειθπζηηθή, επίθνβε 2. Η Αζία, αληίζεηα κε ηελ Αθξηθή, ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Ωθεαλία, δελ παξαδόζεθε εύθνια ζηελ Δπξώπε, θαζώο: Δίρε κηα καθξά πνιηηηζηηθή παξάδνζε Ήηαλ ην θέληξν ησλ ηξηώλ πην δπλακηθώλ θαη επεθηαηηθώλ ζξεζθεηώλ ηνπ θόζκνπ, ηνπ ηνπδατζκνύ, ηνπ ηζιακηζκνύ θαη ηνπ ρξηζηηαληζκνύ Η έθηαζε ηεο ήηαλ ηεξάζηηα θαη πεξηειάκβαλε: α)ηελ Κεληξηθή Αζία, από ηελ Καύθαζν σο ηελ Μνγγνιία, β)ηελ λνηηνδπηηθή Αζία, γ)ηελ ηζιακηθή Αζία, δ)ηελ Ιλδία, ε)ηελ Κίλα θαη ζη)ηελ Ιαπσλία Η Ινδία 1. Μέρξη ηνλ 11ν αηώλα ζπκβίσλαλ ζηελ πεξηνρή Ιλδνπηζηέο θαη κνπζνπικάλνη 2. Σνλ 11ν θαη 12ν αηώλα ην βόξεην ηκήκα ηεο ρώξα θαηαθηάηαη από ηνπξθηθά θύια τόλιο [G2]: Ιλδνπηζηέο: ύλνιν θνηλσληθώλ νκάδσλ ηεο ζεκεξηλήο Ιλδίαο κε θνηλό ζξεζθεπηηθό ππόβαζξν

4 3. ην ηέινο ηνπ 14νπ αηώλα, ε ρώξα θαηαθεξκαηίδεηαη πνιηηηθά, εμαηηίαο ησλ επηδξνκώλ ηνπ Σακεξιάλνπ 4. Σνλ 16ν αηώλα ε ρώξα θαηαθηάηαη από ηνπο Μνγγόινπο, νη νπνίνη ηδξύζαλ ηε δπλαζηεία ησλ Μνγγόισλ. Οη Πνξηνγάινη έκπνξνη θαη νη Άγγινη θαηαθηεηέο αληηκεηώπηζαλ απηήλ ηελ δπλαζηεία ησλ Μνγγόισλ. Ο πην ζεκαληηθόο εγεκόλαο ηεο κνγγνιηθήο δπλαζηείαο ήηαλ ν Αθκπάξ, ηνπ νπνίνπ ε βαζίιεηα ζπλέπεζε κε ηελ βαζίιεηα ηεο Διηζάβεη Α ηεο Αγγιίαο θαη ηνπ Φηιίππνπ Β ηεο Ιζπαλίαο 5. Ο Πνξηνγάινο ζαιαζζνπόξνο, Βάζθν ληα Γθάκα άλνημε ηνλ δξόκν πξνο ηελ δπηηθή αθηή ηεο Ιλδίαο (αθηή ηνπ Μαιακπάξ), ράξε ζην ηαμίδη ηνπ ( ), κε ην νπνίν παξέθακςε ηελ Αθξηθή από ην Αθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο. Με βάζε ηελ πεξηνρή ηεο Γθόαο, νη Πνξηνγάινη έιεγραλ γηα έλαλ αηώλα ην εκπόξην ηεο πεξηνρήο. 6. Σνλ 17ν νη Οιιαλδνί, νη Άγγινη θαη νη Γάιινη αληαγσλίδνληαη ηνπο Πνξηνγάινπο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εκπνξίνπ ηεο Αλαηνιήο θαη πξνσζνύλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο κέζσ ηζρπξώλ εζληθώλ εηαηξεηώλ πνπ δξνπλ ζηελ πεξηνρή. 7. Δπηθξάηεζε ηειηθά ε Δηαηξεία ησλ Αλαηνιηθώλ Ιλδηώλ, ηελ νπνία ππνζηήξηδε ε βξεηαληθή θπβέξλεζε. Η εηαηξεία απηή ίδξπζε εκπνξηθνύο ζηαζκνύο ζε θαίξηα ζεκεία ηεο Ιλδίαο κε επξείεο δηνηθεηηθέο αξκνδηόηεηεο. 8. ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα ε βξεηαληθή βνπιή απνθάζηζε ηνλ «δπαδηθό έιεγρν» ησλ εκπνξηθώλ απνηθηώλ ζηελ Ιλδία: ε Δηαηξεία ησλ Αλαηνιηθώλ Ιλδηώλ θαη ν Βξεηαλόο κνλάξρεο κνηξάδνληαλ ηνλ έιεγρν 9. ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα ε Βξεηαλία απνθάζηζε λα ηεξκαηίζεη ην κνλνπώιην ηεο Δηαηξείαο ζην εκπόξην ηεο Ιλδίαο θαη έθαλε ηελ Ιλδία απνηθία ηνπ ηέκκαηνο 10. Έσο ηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν ε Βξεηαλία θπξηάξρεζε ζηελ Ιλδία, ην Παθηζηάλ θαη ηε Βηξκαλία. Η Κίνα 1. Μηα ηζρπξή εγεηηθή θνηλσληθή νκάδα ήιεγρε ηε δηνίθεζε ηεο ρώξαο, νη Μαλδαξίλνη τόλιο [G3]: Μαλδαξίλνη: Τςειόβαζκνη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, ζηελνί ζπλεξγάηεο θαη κπζηηθνί ζύκβνπινη ησλ απηνθξαηόξσλ ηεο Κηλάο.

5 2. Τπήξραλ πνιιέο ζξεζθείεο ζηελ ρώξα: ηαντζκόο θαη θνκθνπθηαληζκόο (από ηνλ 6ν αηώλα π.υ.), βνπδηζκόο (1νο αηώλαο κ.υ.), λεζηνξηαλόο ρξηζηηαληζκόο, ηζιακηζκόο (7νο 10νο αηώλαο) 3. Σνλ 13ν αηώλα νη Μνγγόινη θαηαθηνύλ ηε ρώξα θαη ηδξύνπλ κηα αραλή απηνθξαηνξία, από ηελ Κίλα σο ηε Ληζνπαλία. 4. Καηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 13νπ αηώλα ν Μάξθν Πόιν επηζθέθηεθε ζην Πεθίλν, ηνλ Μνγγόιν θαηαθηεηε, Κνπκπιάη 5. Σν 1521 θηάλνπλ ζηελ πεξηνρή Πνξηνγάινη έκπνξνη θαη ηεξαπόζηνινη, αιιά νη θηλεδηθέο αξρέο ηνπο πεξηνξίδνπλ ζηελ λνηηαλαηνιηθή Κίλα (ρεξζόλεζν Μαθάν) 6. Η Κίλα δηεμήγαγε ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηνλ ππόινηπν θόζκν κόλν κέζσ ηνπ Μαθάν θαη ηεο Καληόλα 7. Καηά ηα ρξόληα ηεο δπλαζηείαο ησλ Μαληζνύ ( ) ε Κίλα πεξηειάκβαλε ηελ Μαληζνπξία, ηε Μνγγνιία, ην Θηβέη θαη ην Σνπξθεζηάλ θαη είρε σο θόξνπ ππνηειείο ηελ Κνξέα, ην ηάκ, ην Νεπάι θαη ηε Βηξκαλία. 8. Σν 1689 ε Κίλα ππνγξαθεί ηελ πξώηε ηεο ζπλζήθε κε μέλε ρώξα, ηε Ρσζία, γηα λα θαζνξίζεη ηα βόξεηα ζύλνξα ηεο 9. Σν 1842, ζην ηέινο ηνπ πξώηνπ πόιεκνπ ηνπ Οπίνπ, παξαρσξεί ζηνπο Βξεηαλνύο ην Υνλγθ Κνλγθ. 10. Σν εθρσξεί ζηε Ρσζία ηε ηβεξία 11. Σν 1895 εθρσξεί ζηελ Ιαπσλία ηελ Κνξέα θαη ηελ Σατβάλ 12. Σν 1900 μεζπά ε Δπαλάζηαζε ησλ Μπνμέξ, σο αληίδξαζε ζηελ εηζβνιή ησλ δπηηθώλ δπλάκεσλ ζηελ ρώξα 13. Σν 1911 ε δπλαζηεία ησλ Μαληζνύ αλαηξέπεηαη θαη αλαθεξύζζεηαη ε Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο. τόλιο [G4]: Ο πόιεκνο ηνπ Οπίνπ: Ο πόιεκνο ησλ Βξεηαλώλ ελαληίνλ ηεο Κίλαο ( ), κε αθνξκή ηελ απαγόξεπζε από ηελ Κίλα εηζαγσγήο νπίνπ ζην έδαθνο ηεο από βξεηαληθή εηαηξεία. Με ηνλ «πόιεκν ηνπ Οπίνπ» εγθαηληάζηεθε ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηεο Κηλάο από ηηο δπηηθέο δπλάκεηο τόλιο [G5]: Δπαλάζηαζε ησλ Μπόμεξ: Κίλεκα αληίζηαζεο ησλ Κηλέδσλ εζληθηζηώλ θαηά ηεο μελνθξαηίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο Κηλάο από ηηο δπηηθέο δπλάκεηο (ηέιε 19νπ -αξρέο 20νπ αηώλα) Η Ιαπωνία 1. Αληίπαινο ηεο Κηλάο, εηζήγαγε από απηήλ πνιινύο ζεζκνύο θαη πνιιά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία 2. Δπίζεκε ζξεζθεία ηεο ρώξαο είλαη ν βνπδηζκόο 3. Η ζηξαηησηηθή θενπδαξρία ησλ νγθνύλ ήιεγρε ηνλ απηνθξάηνξα ηεο Ιαπσλίαο

6 4. ηα κέζα ηνπ 16νπ αηώλα θαηαθζάλνπλ νη πξώηνη Πνξηνγάινη έκπνξνη θαη ηεξαπόζηνινη 5. Η δηείζδπζε ησλ δπηηθώλ ζηελ Ιαπσλία θαζπζηέξεζε (κόιηο ηνλ 19ν αηώλα) θαη πεξηνξίζηεθε κνλάρα ζην Ναγθαζάθη 6. Σν 1854, πξώηνη νη Ακεξηθαλνί εμαζθάιηζαλ εκπνξηθή ζπκθσλία κε ηελ Ιαπσλία 7. Μεηά από απηό, ε Ιαπσλία γξήγνξα πηνζέηεζε δπηηθνύο ζεζκνύο (ύληαγκα ην 1889 θαη εθβηνκεράληζε ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα παξαγσγήο) 8. Σν πνιεκά κε ηελ Κίλα 9. Σν 1902 ππνγξαθεί ζπλζήθε ζπκκαρίαο κε ηε Βξεηαλία 10. Σν πνιεκά κε ηελ Ρσζία θαη ηελ θαηαηξνπώλεη. Έηζη επηβάιιεηαη δηεζλώο σο κηα ηζρπξή θαη αμία ζεβαζκνύ ρώξα ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΔΡΩΣΗΔΩΝ ΥΟΛΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ (ΔΛ 56 & 59)

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ τολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτρια: Κεφαλληνού Λοσκία ΤΛΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ

ΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ Θπξίεο θαη Θύξηνη ΟΚΗΙΗΑ ΔΠΔΣΔΗΟΤ 28 ης ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 1940 ΑΛΣΗΛΑΤΑΡΥΟΤ ε.α. ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ Έγινε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την 27 Οκτ 2011 Δάλ πηνζεηνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill 1. Ο επηβιαβήο νξγαληζκόο: Ο κύθεηαο Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Δπεηδή αθνύγεηαη ζπρλά θαη από πνιινύο, όηη ζηελ Διιάδα δελ κπνξνύκε λα θηηάμνπκε, νύηε μπξαθάθηα, άξρηζα λα ςάρλσ ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ βηβιηνζήθε κνπ, γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΤΓΔΝΙΑ ΜΠΟΤΡΝΟΒΑ Σν θείκελν ζπληάρζεθε βάζεη ησλ βηβιίσλ: - Jean-Luc Pinol, Ο θόζκνο ησλ πόιεσλ ηνλ 19ν αηώλα, εθδφζεηο Πιέζξνλ, Αζήλα, 2000. - Jean-Luc

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 Μάζεκα: ΗΣΟΡΗΑ ΛΤΔΗ Ζκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σεηάξηε, 4 Ηνπλίνπ 2014 08:00 11:00 1. Σν

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα