ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ."

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ Τηλ. - Fax: Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010, Αρ. Φύλλου 173 ΤΗΝ ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ Η ΓΕ ΝΙ ΚΗ ΣΥ ΝΕ ΛΕΥ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ί νε ται γνω στό σε ό λα τα Μέ λη της Α δελ Γφό τη τας Α γνα ντι τών της Α θή νας ό τι η Γε νι κή Συ νέ λευ σή μας, που φέ τος εί ναι και αρ χαιρε σια κή, θα γί νει την Κυ ρια κή 13 Φε βρουα ρί ου 2011, ώ ρα π.μ., στα γρα φεί α μας (Σο φοκλέ ους 33, 5 ος ό ρο φος) με τα ε ξής θέ μα τα Η μερή σιας Διά τα ξης: 1. Ε κλο γή προ σω ρι νού Προ ε δρεί ου της Συ νέλευ σης. 2. Διοι κη τι κός και Οι κο νο μι κός Α πο λο γι σμός του Δ. Σ. 3. Έκ θε ση Ε ξε λε γκτι κής Ε πι τρο πής για τη διαχεί ρι ση. 4. Συ ζή τη ση για τα πε πραγ μέ να και ψή φι ση αυ τών. 5. Ει ση γή σεις Προ τά σεις Με λών. Στην ε νό τητα αυ τή θα συ ζη τη θεί και η δυ να τό τη τα ί δρυ σης Α θλη τι κού Ο μί λου στον Δή μο μας, με πρώ το του τμή μα την Ο μά δα Πο δο σφαί ρου. 6. Ε κλο γή 3με λούς Ε φο ρευ τι κής Ε πι τρο πής για τη διε ξαγω γή των Αρ χαι ρε σιών. 7. Αρ χαι ρε σί ες για την ε κλο γή: α) 7με λούς Δ.Σ. β) 3με λούς Ε ξε λε γκτι κής Ε πι τρο πής γ) πέ ντε (5) Α ντι προ σώ πων στην Ο μο σπον δί α Τζου μερ κιωτών και δ) τριών (3) Α ντι προ σώ πων στην Πα νηπ. Συ νο μο σπ. Ελ λά δος (Π.Σ.Ε). Σχε τι κά με τη δια δι κα σί α της Συ νέ λευ σης ση μειώνου με τα ε ξής: Οι υ πο ψη φιό τη τες για τα όρ γα να της Α δελ φό τη τας υ πο βάλ λο νται στα μέλη του Δ. Σ. μέ χρι και την έ ναρ ξη των ερ γα σιών της Γ. Σ. Υ πο ψή φιοι για το Δ. Σ. δεν ε πι τρέ πε ται να εί ναι υ πο ψή φιοι και για την Ε ξε λε γκτι κή Ε πιτρο πή, αλ λά ού τε πρέ πει να εί ναι υ πο ψή φιοι για Α ντι πρό σω ποι στην Ο μο σπον δία Τζου μερ κιω τών, α φού πέ ντε α πό τα μέ λη του εί ναι αυ το δι καί ως και Α ντι πρό σω ποι στην Ο μο σπον δί α. Τα Μέ λη για να εί ναι υ πο ψή φιοι πρέ πει να έ χουν συμπληρω μέ νο το 21 ον και για να ψη φί σουν, το 18 ον έ τος της η λι κί ας τους. Η ψη φο φο ρί α θα λή ξει την ώ ρα της ί διας η μέ ρας. Ε άν δεν σχη μα τι στεί α παρ τί α, η Συ νέ λευ ση θα ε πα να λη φθεί την ε πό με νη Κυ ρια κή ( ), στον ί διο χώ ρο, την ί δια ώ ρα και με τα ί δια θέμα τα. Α θή να, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΣΑ ΛΟΥ ΡΟΥ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΛΕΤ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ εγάλη επιτυχία σημείω- τη ετήσια Μσε Συνέλευση των Μελών του Τμήματος Αθηνών της ΙΛΕΤ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη φιλόξενη αίθουσα του Συλλόγου Μελισσουργιτών Αθηνών. Ο πρόεδρος της ΙΛΕΤ κ. Κώστας Μαργώνης αφού ευχαρίστησε την Αδελφότητα ΕΥ ΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕ Α ΧΡΟ ΝΙΑ Με την ευ και ρί α των Χρι στου γέν νων και του Nέ ου Έ τους ευχόμαστε σε ό λους τους ό που γης Α γνα ντί τες υ γεί α, χα ρά, προ σω πι κή και οι κο γενεια κή ευ τυ χί α. Ας γί νουν το νέ ο έ τος ό λες οι ευ χές μας πραγμα τι κό τη τα και ας α πο κτή σου με την ψυ χι κή δύ ναμη να α ντι με τω πί σου με τις δύ σκο λες στιγ μές της ζω ής με θάρ ρος, δύ να μη και αι σιο δο ξί α. Το Δ.Σ. Μελλισσουργιτών για τη φιλοξενία και καλωσόρισε τα μέλη, έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών κ. Χρ. Λαναρά, ο οποίος κάλεσε όλους τους φορείς της περιοχής των Τζουμέρκων να συνεργαστούν και να εργαστούν συντονισμένα, ώστε η προσεχής δεκαετία να γίνει η «Δεκαετία των Τζουμέρκων» για να αναπληρωθεί, όσο γίνεται ο χαμένος χρόνος των περασμένων στείρων δεκαετιών. Στη συνέχεια ο κ. Μαργώνης αναφέρθηκε στα πλούσια και πετυχημένα πεπραγμένα της προηγούμενης περιόδου, καθώς και στον προγραμματισμό της δράσης της Εταιρείας κατά την προσεχή περίοδο. Αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην άριστη συνεργασία που η Εταιρεία είχε με τους ως τώρα Νομάρχες Ιωαννίνων και Άρτας, με τους Δημάρχους και Κοινοτάρχες, με την Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών και τις Αδελφότητες της Περιοχής των Τζουμέρκων και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία θα είναι το ίδιο στενή και μέσα στα καινούργια πλαίσια των «Καλλικρατικών» Δήμων. Για «τον ρόλο της ΙΛΕΤ στα πλαίσια του Προγράμματος Καλλικράτης» μίλησε το ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας και πρώην Αντιπρόεδρός της κ. Χρ. Παπακίτσος. Επίσης το μέλος της Εταιρείας κ. Χρ. Τούμπουρος έκανε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, όπως και ο Πρόεδρος της Αδελφότητάς μας κ. Χρ. Χριστοδούλου και η νεοεκλεγείσα Δημοτική Σύμβουλος Κα Σταυρούλα Αηδόνη. Η συζήτηση γενικεύτηκε και από όλους διατυπώθηκαν αξιόλογες προτάσεις, τις οποίες η ΙΛΕΤ θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει, όπως υπογράμμισε ο κ. Μαργώνης. Α ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΑΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟ Στον Πανελλήνιο διαγωνισμό διηγήματος έτους 2010 η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟ- ΤΕΧΝΩΝ απένειμε το ΠΡΩ- ΤΟ ΡΑΕΙΟ στον χωριανό μας ΧΡΗΣΤΟ ΑΡ. ΠΑΠΑ- ΚΙΤΣΟ για το διήγημά του «Ζωντανή Αφίσα». Η τελετή της απονομής έγινε με λαμπρότητα την στην αίθουσα Υπαλλήλων Τραπεζας Ελλάδος. Η ύψιστη αυτή πανελλήνια πνευματική διάκριση σε Αγναντίτη εργάτη του πνεύματος τιμά τον ίδιον, το χωριό μας, την Αδελφότητά μας και τα Τζουμέρκα μας. Η εφημερίδα «Άγναντα Άρτας», τις στήλες της οποίας επί 33 χρόνια κοσμούν τα κείμενα του βραβευθέντα, δικαιούται να καμαρώνει μαζί του. Το Δ. Σ. της Αδελφότητάς μας τον συγχαίρει εγκάρδια και του εύχεται υγεία, δύναμη και άλλες διακρίσεις στον πνευματικό στίβο. Το Δ. Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών της Αθήνας Δίδαγμα ήθους και ανθρωπιάς από τη μαθήτρια του δημοτικού σχολείου Αγνάντων Ιφιγένεια Γατζούδη ολλά συγχαρητήρια και πολλά μπρά- ανήκουν η μικρή μαθήτρια της Δ Πβο τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγνάντων Ιφιγένεια Γατζούδη! (φωτό). Ανήμερα των Δημοτικών Εκλογών βρήκε στα Άγναντα σημαντικό χρηματικό ποσό που είχε χάσει εκλογέας και εναγωνίως έψαχνε να βρει τον κάτοχό του για να του το δώσει. Τελικά τον βρήκε, του έδωσε τα χρήματα και αμέσως αλάφρωσε η ψυχή της από το άγχος και πλημμύρισε από ικανοποίηση για την καλή της πράξη. Το προσωπάκι της άστραψε από χαρά και στολίστηκε με το αθώο παιδικό χαμόγελο. Ένιωσε περηφάνια γιατί έκανε το ανθρώπινο χρέος της, όπως το διδάσκεται από τη μητέρα της και το Σχολείο της. Χωρίς να το επιδιώξει, έδωσε στους μεγάλους ένα πολύ διδακτικό μάθημα ανθρωπιάς, που την αποτελεσματικότητά του θα τη ζήλευαν πολλοί ηθικολόγοι και παιδαγωγοί! Εύγε στη μικρή μαθήτρια! Συγχαρητήρια και στη μητέρα της! Παρά τον αδυσώπητο αγώνα που μόνη της δίνει για τη διατροφή των τριών μικρών παιδιών της, δεν παραλείπει ούτε στιγμή να φροντίζει ως μητέρα και για τη σωστή ανατροφή τους! Το Δ. Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών της Αθήνας ΟΙ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Μαρίνος Γαρνέλης (Ο ερχόμενος «Καλλικρατικός») Ο κ. Γαρνέλης τερμάτισε πρώτος τη δεύτερη Κυριακή και εξελέγη Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων, ανεβάζοντας το ποσοστό τού Συνδυασμού του «Πατριωτικός Υπερκομματικός Συναγερμός» από το 29,73% (2.516 ψήφοι) της πρώτης Κυριακής στο Χρήστος Χασιάκος (Ο απερχόμενος «Καποδιστριακός») 51,78% (3.155 ψήφοι), ενώ ο κ. Χασιάκος αν και ανέβασε το ποσοστό τού Συνδυασμού του «Τζουμερκιώτικη Δημοτική Πορεία» από 35, 91% (3033 ψήφοι) του πρώτου γύρου στο 48,27%, έλαβε ψήφους, δηλ. 58 λιγότερους. Συνέχεια στη σελίδα 2 1 1

2 2 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΙ Στις 17 Ιουλίου 2010 απεβίωσε και κηδεύτηκε την επομένη στην Αθήνα, η Ρίζου Αντιγόνη. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2010 απεβίωσε και κηδεύτηκε την επομένη στην Αθήνα, ο Ρίζος Δημήτριος του ασιλείου. Στις 28 Οκτωβρίου 2010 απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Άγναντα, η Σπυριδούλα Πολύζου το γένος Δημ. Κοντογιώργου και της Άννας, ετών 76. Στις 5 Νοεμβρίου 2010 απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Ο ρ κ ο π ά τ η ς Άγναντα, ο Κώστας Δημήτριος του Γεωργίου και της Ελένης, ετών 86. Στις 24 Νοεμβρίου 2010 απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Άγναντα, ο Χρήστος Ζιάραγκας του Γεωργίου και της ασιλικής, ετών 97. Στις 27 Νοεμβρίου 2010 απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Άρτα, ο χωριανός μας (Φράστα) Φίλιππος Κ. Καράμπαλης, ετών 72. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Ο Αηδόνης Γεώργιος του Λάμπρου και της Παναγιώτας πέτυχε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Μάντζαρη Κατερίνα του Αλεξίου και της Ιωάννας Αριστοτέλη Κράββαρη πέτυχε στη Σχολή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Πατρών. Η Aικατερίνη Νάτσια, κόρη του Φρίξου και της ασιλικής Τσάμαντα, πέτυχε στο τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ιωαννίνων. ΔΩΡΕΑ Οι αδελφοί Ιωάννης και Γεώργιος Χριστοδ. Φλούδα, στη μνήμη των γονέων και των αδελφών τους, πρόσφεραν το ποσό των 300 ευρώ, εκ των οποίων 200 ευρώ στην εκκλησία «Κοίμησις Θεοτόκου Αγνάντων και 100 στην Αδελφότητα Αγναντιτών Αθήνας. Το Δ.Σ. τους ευχαριστεί θερμά. Τον ύπνο μου τον πιάνω στο φτερό. Κρώζουν κοράκια κι όρνια Της μάνας μου τα σωθικά λαίμαργα τα ραμφίζουν και με τα νύχια τα γαμψά το σώμα της ξεσχίζουν!... Κλαίει, βογκάει, σπαρταρά «Π ε θ α ί ν ω», λέει, και σβήνει Κι εγώ, παιδάκι άπραγο, σφιχτά την αγκαλιάζω, τσιρίζω και παρακαλώ: «Μανούλα, μη, μην πεθάνεις αν φύγεις, σου τ ορκίζομαι, θα ρθω κι εγώ μαζί σου». Τρέμω και ξεπετάγομαι!... Μα, πριν καλά ξυπνήσω, ακούω της μάνας τη φωνή: «Παιδί μου, ξεχασιάρικο! Ευχή μου, η ξεχασιά σου. Χαίρομαι που τον όρκο σου ακόμα τον πατάς»! Χρ. Αρ. Παπακίτσος Ο νεοεκλεγείς Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Γεώργιος Τζούμας (από το Γραικικό) ευχαριστεί τους συμπολίτες του που τον τίμησαν με την ψήφο τους. ΟΙ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Συνέχεια από τη σελίδα 1 Η αποχή, οι τοπικισμοί και οι «γραμμές» έκαναν τα καπρίτσια τους! (Σημείωση: Τα στοιχεία δεν είναι επίσημα. Ενδεχομένως να εμπεριέχουν ασήμαντες διαφορές). Ο κ. Γαρνέλης με δηλώσεις του στον τύπο, ευχαρίστησε όσους τον ψήφισαν, συγχάρηκε όσους εκλέχτηκαν και υποσχέθηκε ότι θα επιδιώξει στενή συνεργασία με τους εκλεγέντες όλων των Συνδυασμών και με τους τέως Δημάρχους και κοινοτάρχες των Καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων. Ο κ. Χασιάκος ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, συγχάρηκε τον κ. Γαρνέλη και όλους τους εκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους, για το καλό της περιοχής μας. Η Αδελφότητα Αγναντιτών της Αθήνας και η εφημερίδα της «ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ» συγχαίρουν τους νεοεκλεγέντες, Δήμαρχο και Δημοτ. Συμβούλους και τους επικεφαλής όλων των Δημοτικών Συνδυασμών, για τον ευπρεπή εκλογικό αγώνα που έκαναν. Απέδειξαν ότι τα Τζουμέρκα μας είναι υπερήφανα όχι μόνο για τις ομορφιές τους, αλλά και για την ψυχική καλλιέργεια και τον πολιτισμό των ανθρώπων τους. Καλωσορίζουμε, λοιπόν, τη νέα Δημοτική Αρχή, της ευχόμαστε καλή επιτυχία και, σαν ακρίτες του Δήμου, ελπίζουμε να μη μείνουμε στο περιθώριο της φροντίδας της. Τον απερχόμενο Δήμαρχο Αγνάντων κ. Χασιάκο ευχαριστούμε για τη δωδεκαετή προσφορά του και εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι και από τη θέση της μείζονος δημοτικής αντιπολίτευσης μπορεί με τις γνώσεις και την εμπειρία του να προσφέρει πολλά στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, στον τόπο μας. Το Δ. Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ()...20 ΚΡΑΑΡΗ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ...20 ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ...20 ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ ΙΚΤΩΡΑΣ...20 ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ...50 ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ι ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΑΣΙΛΙΚΗ του Ι ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)...20 ΤΣΑΡΕΛΑ-ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)...30 Οι παραπάνω δεν καταχωρήθηκαν σε προηγούμενα φύλλα από παραλήψεις του τυπογραφείου. Ζητάμε συγνώμη και παρακαλούμε όλους τους συνδρομητές μας να μας ενημερώνουν άμεσα για τις τυχόν παραλήψεις μας. ΑΗΔΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ...20 ΑΗΔΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ...10 ΑΗΔΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ...20 ΑΗΔΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ...20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΙΛΕΙΟΣ...50 ΔΕΡΛΕΡΕ-ΤΑΤΣΗ ΤΑΣΙΑ...20 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ...20 ΖΑΡΑΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ...20 ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ...20 ΚΟΥΚΟΥ-ΑΗΔΟΝΗ ΑΣΙΛΙΚΗ...30 ΚΡΑΑΡΗ-ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ...20 ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ...15 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ...10 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ...20 ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ...20 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΑΣΙΑΝΗ...5 ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ...20 ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ...70 ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΛΙΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ...30 ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)...10 ΛΙΟΝΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)...10 ΛΙΟΝΤΟΥ-ΑΡΛΕΤΟΥ ΑΣΙΛΙΚΗ...10 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ...50 ΜΠΑΖΟΥΚΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ...50 ΜΠΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ...30 ΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ...30 ΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ...30 ΠΑΝΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΤΣΑ...20 ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ...40 ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ-ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑ του Κ ΣΙΑΧΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΕΡΕΑΣ...20 ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ...10 ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ...10 ΣΤΑΜΟΣ Κ. ΑΣΙΛΕΙΟΣ...20 ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) ΤΑΤΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ...20 ΤΑΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ...10 ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΟΛΓΑ...15 ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ...15 ΦΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ...50 ΦΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ...20 ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ...20 ΧΑΛΚΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ...30 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ...20 ΧΡΟΝΗ-ΜΑΡΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)...10 ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)...20 ΧΡΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)...10 ΧΡΟΝΗ-ΣΑΚΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)...10 Διακρίνονται από αριστερά οι: Αλεξάνδρα Νικολού, Κλημεντία Δήμου, Χρήστος Δήμου, Ευανθία Χριστοδούλου και Σταυρούλα Χάρου. 2 Ευχαριστούμε όλα τα μέλη και μη τα οποία μας δίνουν πληροφορίες και νέα από το χωριό είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω fax είτε με επιστολές. 2 Η Αδελφότητά μας, ως γνωστόν, έχει βιβλιοδετήσει σε τόμους τα φύλλα της εφημερίδας μας από το 1ο έως το υπ αριθμ. 169 (Δεκέμβριος 2009). Εκτός όμως από αυτό, έχει αποθηκεύσει τα παραπάνω φύλλα και σε ηλεκτρονική μορφή σε DVD, το οποίο τιμάται 20. Όποιος ενδιαφέρεται για την αγορά του, ας επικοινωνήσει με την Αδελφότητα. Η νεοεκλεγείσα Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Σταυρούλα Κ. Αηδόνη, ευχαριστεί όλους όσοι την στήριξαν με την ψήφο τους και υπόσχεται ότι θα προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις της να τους δικαιώσει. 2

3 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 3 άει ο παλιός ο χρόνος! ΠΜακάρι ο καινούργιος να μας φέρει ΥΓΕΙΑ και να μην είναι τόσο άρπαγας, όσο ο παλιός. Αυτή είναι η ευχή τούτης της σελίδας προς όλους τους χωριανούς, τους φίλους και αναγνώστες. και σ εκείνους που συμφωνούν με τα σχόλιά της και σ εκείνους που διαφωνούν, για να διαφωνούν, επειδή τα κάνει κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος που, ενδεχομένως, «δεν τον πάνε»!... Και επειδή κλείνει ένας χρόνος και αρχίζει ένας άλλος, ξεκινώ με μια δήλωση-διευκρίνιση: Ο συντάκτης τούτης της σελίδας σχολιάζει όσα σωστά ή στραβά κι ανάποδα βλέπει και ακούει ο ίδιος και, από όσα οι άλλοι του δείχνουν ή του λένε, σχολιάζει μόνο εκείνα που υποπίπτουν και στη δική του αντίληψη. Άλλωστε, μερικά χτυπητά επισημαίνονται κατά καιρούς από πολλούς, γεγονός που κάνει δύσκολη την απονομή της «πρωτιάς» σε έναν, χωρίς να αδικήσουμε άλλους εν γνώσει μας. Αν κάποιος θέλει να δει το όνομά του γραμμένο, στέλνει ένα γράμμα στην εφημερίδα, το υπογράφει φαρδιά-πλατιά και βλέπει την υπογραφή του σε κάποια σελίδα παραπόνων ή προτάσεων και όχι σε τούτη. ελείωσαν οι Δημοτι- και Περιφερειακές Τκές Εκλογές!... «Αυτοδιοικητικές» τις είπαν, αλλά κομματικές «ως τα μπούνια» τις κατάντησαν. Ξεκίνησαν με Κομματικά «χρίσματα» υποψηφίων, με περιοδείες και με ανά την Επικράτεια ομιλίες Αρχηγών, Υπουργών και ουλευτών και έκλεισαν στην Πρωτεύουσα με «πανκομματικούς» πανηγυρισμούς. Όλοι νίκησαν! Δεν είδαν ότι η αποχή, σε πολλές περιπτώσεις, ξεπέρασε και το 60% του Εκλογικού Σώματος!... Αλλά, τι τους νοιάζει, ας ψηφίζαμε!... Ας δούμε, όμως, τι έγινε στην περιοχή μας, στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων: Η αποχή, τα λευκά και τα ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Γραφ. Σοφοκλέους 33 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Tηλ. - Fax: Ε-mail: Εκδότης: Χρήστος Γ. Χριστοδούλου Πρόεδρος της Αδελφότητας Κωδικός: 3734 Yπεύθυνος τυπογραφείου: ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε. Γερανίου 7-2ος όροφος Τηλ. - Fax: Ε-mail: άκυρα ψηφοδέλτια κατά τη δεύτερη Κυριακή πλησίασαν το 59%. Το εναπομείναν 41% μοιράστηκε, εξίσου σχεδόν, μεταξύ των Συνδυασμών των κ.κ. Μ. Γαρνέλη που εξελέγη με 51% και κάτι, αλλά με το 21% του Εκλογικού Σώματος, και του Χ. Χασιάκου που πήρε 49% παρά κάτι, αλλά το 20% περίπου εκείνων που είχαν δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή, μόνο οι δύο στους πέντε δημότες ενδιαφέρθηκαν για το ποιοι θα πάρουν στα χέρια τους τις τύχες του διευρυμένου Δήμου μας! Οι άλλοι τρεις στέκονταν «ψηλά κι αγνάτευαν»!... έβαια, εκεί ψηλά ευφραινόμενοι και εμπνεόμενοι από το απείρου κάλλους τζουμερκιώτικο τοπίο, σίγουρα συμπλήρωσαν με την ησυχία τους και τη λίστα των αιτημάτων τους προς τον πρώτο Δήμαρχο του καινούργιου Δήμου μας. Και να, το δίδαγμα για τους θιασώτες της αποχής: Όσο λίγοι και να ψήφιζαν, Δήμαρχος θα έβγαινε. Όμως, αλλιώς νιώθεις και μιλάς αν π. χ. σε εκλέγει το 90% και αλλιώς αν σε εκλέγει το 10% του Εκλογικού Σώματος. Οι λίγοι, πέραν του ότι ελέγχονται ευκολότερα, δεν πείθουν ότι εκφράζουν και τη βούληση της πλειοψηφίας. στήλη συγχαίρει τον Η εκλεγέντα Δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Μαρίνο Γαρνέλη και του εύχεται να έχει και στο στίβο της αυτοδιοίκησης τις επιτυχίες και την καταξίωση που είχε στη δημόσια σταδιοδρομία του. Στον Δήμαρχο Αγνάντων κ. Χρήστο Χασιάκο, που αξιοπρεπώς απέρχεται κλείνοντας και την πόρτα του Καποδιστριακού Δήμου Αγνάντων, εκφράζει τις ευχαριστίες της για την επί δώδεκα συναπτά έτη πολυσχιδή προσφορά του και θέλει να πιστεύει ότι η τεράστια εμπειρία του, οι βαθιές και πλατιές του γνώσεις περί τα τεχνικά και αυτοδιοικητικά και το αναμφισβήτητο κύρος του θα τεθούν στη διάθεση και του διευρυμένου «Καλλικρατικού» Δήμου μας, επ ωφελεία του τόπου μας. Η στήλη συγχαίρει επίσης όλους τους νεοεκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και τους εύχεται υγεία και δύναμη για συλλογική δουλειά και προσφορά στον τόπο μας. Ιδιαίτερα αυξημένο βάρος ευθύνης έναντι του χωριού μας επωμίζονται τόσο η Σταυρούλα Αηδόνη της Συμπολίτευσης, όσο και Όμηρος Καπέλης της ελάσσονος Αντιπολίτευσης. Ξέρουν τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χωριανών μας. λέ πω, α κού ω, σχολιάζω λλά και από το Συμ- της Τοπικής Αβούλιο Κοινότητας Αγνάντων προσδοκούμε πολλά. Η διαπαραταξιακή σύνθεση και η υψηλή στάθμη της ποιότητας των Μελών του, δικαιολογούν την αισιοδοξία μας. Από τους άξιους υποψηφίους, άνδρες και γυναίκες, εκλέχτηκε ένας από κάθε Συνδυασμό. Κατά σειρά σταυρών προτίμησης εξελέγησαν οι εξής: - Κωνσταντίνος Αλ. Παπακίτσος, Στρατηγός Πυρ. Σώματος ε. α. (από το Συνδυασμό της Στ. Καραβασίλη), Πρόεδρος και Μέλη οι: - Γεώργιος Κ. Κώστας, Συνταξιούχος ΕΛΤΑ (από το Συνδυασμό του Χρ. Χασιάκου). - ασίλειος Κ. Καρύδης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθήνας (από το Συνδυασμό του Μαρ. Γαρνέλη). Και οι τρεις τους είναι καταξιωμένοι κοινωνικά, πρωταθλητές στο στίβο της ζωής και της δράσης, με αυξημένο αίσθημα ευθύνης και, προπάντων, με πραγματική αγάπη και με δημιουργική φαντασία και όραμα για το χωριό μας. Η στήλη εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους, ιδιαίτερα τώρα που η έδρα του Δήμου πέφτει ξέμακρα. Πάντως, η Εφημερίδα μας, γενικά, και η παρούσα στήλη, ειδικότερα, θα είναι κοντά τους. Γρά φει ο ΧΡ. ΑΡ. ΠΑ ΠΑ ΚΙ ΤΣΟΣ Περιστέρι που κα- και στα Κεντρικά Στοικώ Τζουμέρκα απ όπου κατάγομαι, όπως και σε πολλούς άλλους μικρούς και μεγάλους Δήμους, αποδείχτηκε περίτρανα ότι τα κομματικά χρίσματα βλάπτουν σοβαρά την εκλογή των «κεχρισμένων». Είμαι βέβαιος ότι σιγά σιγά οι υποψήφιοι θα ακούνε «χρίσμα» και θα παίρνουν δρόμο. Το είχα επισημάνει έγκαιρα και έντονα, μήπως και το προσέξουν κάποιοι αξιόλογοι, ικανοί και δημιουργικοί άνθρωποι και αρνηθούν να σφαχτούν σαν αρνιά στη μονόχρωμη ποδιά της «Μαρίας της Πενταγιώτισσας»! Κρίμα!... Εξαιρώ, βέβαια, εκείνους που, εκ πεποιθήσεως ή εκ παραδόσεως, γίνονται εθελοντικά «καταμετρητές» των κομματικών «κουκιών». ελετώντας τα απο- των Περι- Μτελέσματα φερειακών και Δημοτικών Εκλογών, μελαγχόλησα... Είδα Συνδυασμούς που ήρθαν πρώτοι να εκλέγουν τον Δήμαρχο, αλλά και τη συντριπτική πλειοψηφία των Συμβούλων, έστω και με διαφορά μιας ψήφου από τον δεύτερο συνδυασμό. Στο Δήμο μας οι λιγότερες από 150 ψήφοι εξέλεξαν δέκα (10) Δημοτικούς Συμβούλους περισσότερους! Έτσι οι ψήφοι εξέλεξαν 16 συμβούλους, οι έξι (6) και οι 2501 του τρίτου Συνδυασμού μόνο τέσσερις (4)! Και ύστερα ακούμε θεωρίες για την ισοδυναμία της ψήφου, για κυρίαρχη λαϊκή βούληση και για άλλα τέτοια «ξεκαρδιστικά» αστεία. Η παραπάνω κραυγαλέα αναντιστοιχία εδρών και λαϊκής βούλησης θα μπορούσε, τουλάχιστον στους μικρούς Δήμους, να εξαλειφθεί σχεδόν πλήρως με την καθιέρωση ενιαίου ψηφοδελτίου, που θα συμπεριελάμβανε στο πρώτο μέρος του τα ονόματα όλων των υποψηφίων Δημάρχων και στο δεύτερο, τα ονόματα όλων των υποψηφίων Δημοτ. Συμβούλων. Δήμαρχος θα εκλεγόταν όποιος πλειοψηφούσε σχετικώς ή όποιος συγκέντρωνε την προτίμηση της πλειοψηφίας των Δημοτικών συμβούλων (έμμεση εκλογή). Άλλωστε, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αγαπούν τον τόπο τους και φιλοδοξούν να προσφέρουν σ αυτόν. Έτσι, και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των παρατάξεων (μεταξύ χωριανών, συγγενών και φίλων) θα αμβλύνονταν και οι καλύτεροι, που δε βρίσκονται μόνο σε μια παράταξη, θα εκλέγονταν. Οι νομοθετούντες, εάν ζούσαν κοντά στον κόσμο και αν δεν είχαν «τη μύτη στον ουρανό», θα μπορούσαν να διδαχθούν πολλά από τον τρόπο εκλογής των Διοικήσεων των περισσότερων Εθνικοτοπικών Συλλόγων. ι «Δερβεναγάδες» της Οτρόικας (για να μη μας σκιάξουν και προγκίσουμε), περίμεναν να τελειώσει και ο δεύτερος γύρος των Αυτοδιοικητικών(!) εκλογών για να ρθουν κομίζοντας νέες «λυπητερές» Μας κατάλαβαν!... Διαπίστωσαν ότι και τα μισά κουκιά που έχει το τσουβάλι μας να μας αφήσουν να μοιράσουμε, θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, αρκεί ο καθένας μας να πάρει ένα ή δυο περισσότερα από τον κυρίως αντίπαλό του! Σου λένε, ζαλισμένοι Η όπως θα είναι αυτοί από τις εκλογές, δε θα καταλάβουν τι τους περιμένει και δε θα πάρουν στα σοβαρά την προτροπή του Πλούταρχου να φεύγουν μακριά από: «πολέμιον και τύραννον δανειστήν ου γην αιτούντα και ύδωρ ως ο Μήδος, αλλά της ελευθερίας απτόμενον και προσγράφοντα την επιτιμίαν», δηλ. μακριά από εχθρικό και τυραννικό δανειστή, που δεν ζητάει «γην και ύδωρ» όπως οι Μήδοι, αλλά βάζει χέρι στην ελευθερία σου και προετοιμάζει την αρπαγή των πολιτικών δικαιωμάτων και των κεκτημένων σου (Πλούταρχος, «Ηθικά»). περίφημη «φορολογική περαίωση» μου έδωσε την αφορμή να πω στην παρέα μου την παροιμία των παππούδων μας, κατά την οποία: «Από έναν κακό χρεοφειλέτη, καλό είναι και ένα σακί άχυρα»! Όμως, ο Ναξιώτης της ομήγυρης με «κατατρόπωσε»! Πήρε βαθιά εισπνοή και, καλλίφωνος όπως είναι, με «τάπωσε» με το τραγούδι του τόπου του: «Έχασα τη γαϊδούρα μου με ξύλα φορτωμένη, όποιος τη βρει, να τη χαρεί και την τριχιά να φέρει». Να, πώς προσομοιάζουν οι συνεπείς φορολογούμενοι τη σοβαρότητα των οργάνων της Πολιτείας και να, ποιας ποιότητας μηνύματα στέλνουν αυτά στην κοινωνία, την οποία οφείλουν εξ ονόματος της Πολιτείας να παιδαγωγούν με το ήθος και το παράδειγμά τους!... Και ύστερα απορούμε για το δυσθεώρητο ύψος της ρεμούλας και της φοροδιαφυγής, για την απέραντη έκταση και ένταση της «φορομπηξίας» και για το αμέτρητο βάθος της κατάντιας μας μέσω Ελλάδος «περαίωση» της Τρόϊκας στην Η Ιρλανδία και από εκεί, ποιος ξέρει προς τα πού θα τραβήξει, με κάνει καχύποπτο. Μήπως το μεγάλο και ζουμερό διεθνές κεφάλαιο για να γίνει μεγαλύτερο και ζουμερότερο επιλέγει, ξεζουμίζει και αποστεγνώνει την «ψωροκώσταινα», την «ψωροϊρλνανδέζα» και όποια άλλη στεγνή και φουκαριάρα, μιας και δεν έχει κότσια να κολλήσει σαν βδέλλα στις μπρατσωμένες, τις ζουμερές και τις αφράτες; Ρωτάω, αν και ακούω την απάντησή σας.

4 4 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 Σοβαρά κι εύθυμα Σ το 171 φύλλο της εφημερίδας μας στα σοβαρά και εύθυμα και με τον τίτλο «τα φαγαν τα λεφτά» σε κάποιο σημείο έγραφα: Λέτε να μας κόψουν και τα «σ κώματα», και ερμηνεύοντας τα σ κώματα έγραφα ότι είναι τα έξοδα της «κηδείας μας». Φτου, φτού μακριά από μας. Ο Θεός νικά κι όλα τα κακά σκορπά, που θα λεγε και η αδερφή μ η Μαρίκα. Να που ήμουν προφήτης κακών ειδήσεων. Κάτι με τρωγε. Αυτοί δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Μέσα μου ταλαιπωρείται η ψυχή μου από κάτι κακό που έχω κάνει. Φύλαγα «τσίλες» όταν ο φίλος μου ο Λάκης ο Αρμενιάκος, έκλεβε απ το εικόνισμα του Αϊ Γιώργη, ό,τι έβρισκε. Ναι, αλλά μαζί τρώγαμε τις σοκολάτες και λέω τώρα, όχι τότε. Τι ψυχή θα παραδώσω στο Θεούλη!!! Αυτοί παιδάκι μ μας κλέβουν τα έξοδα της κηδείας μας, θα χουν ψυχή να παραδώσουν; Κρίμα τους μεγάλους σταυρούς που κάνουν όταν πάνε, φυσικά όταν πάνε στην εκκλησία. Ενημερώνουν και τα κανάλια να τους φωτογραφίσουν και να λέμε εμείς ο λαός δηλ. πόσο θρήσκιοι είναι!!! Θα μου πείτε από πού έβγαλα το συμπέρασμα Τα... σ κώματα αυτό!! Διάβασα στην εφημερίδα «Αυριανή» της Τρίτης 12 Οκτωβρίου του 2010 σελ. 16 και 17 το άρθρο με τον τίτλο: «Δεν υπάρχουν λεφτά ούτε να πεθάνει κανείς» και παρακάτω. Ο οργανισμός περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, υπαγόμενος στο υπουργείο οικονομικών και ελεγχόμενος χρηματοδοτικά απ τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου παραπέμπει τους δικαιούχους των καταβολών περί τα 1000 ευρώ, για κάθε πολίτη που έχασε τον άνθρωπό του για την ανάληψη Ο Αποστόλ Γιαννούλας. Το κοινωνικό του έργο είναι μεγάλο. των ποσών και το εγγύς μέλλον είναι μετά τέσσερις μήνες κι αν υπάρχουν λεφτά. Ο Μήτσος συνεχίζει να λέει: «Τα φαγαν τα λεφτά». Άντε να συνεννοηθείς με τον Αποστόλη το Γιαννούλα απ τα Θεοδούλια, για να σου κάνει το λάκκο, ότι θα πληρωθεί μετά τέσσερις μήνες κι αν Όμως τις μπίρες όταν τις πίνει στην καφεψησταριά του Νίκου του Μπάρμπα πρώην Λεμονιά στο χωριό, τις πληρώνει ατάκα κι επί τόπου. Άντε πες στο Νίκο ότι θα πληρωθεί μετά τέσσερις μήνες κι αν. Ούτε νερό δεν πρόκειται να σου δώσει. Θα μου πείτε τι προτείνω. Γράφει ο Χά ρις Ζά χος Συντ/χος Δά σκα λος - Συγγραφέας Αφού τα έξοδα της κηδείας μας «τα κοψαν» κι αυτά, καθένας από μας της τρίτης ηλικίας να πάει στο καινούργιο νεκροταφείο να ναι καλά εκεί που είναι ο συχωρεμένος ο Μήτσος ο Καπέλης να σκάψει το λάκκο του, έτσι θα θαφτεί δωρεάν, για να βγει απ το χρέος η Ελλάδα μας!!! Αφού λένε ότι μαζί τα φάγαμε, άντε τώρα να πληρώσουμε μαζί. Μήπως φάγανε κάποιοι άλλοι κι εμείς τρέχαμε με χρωματιστούς μπερέδες και σημαίες για να ψηφίσουμε και τώρα να πληρώνουμε το λογαριασμό όλοι μαζί. Ναι τον πληρώνουμε. Ναι, μέχρι και τα «σ κώματα» γαμώτο!!! Υ.Γ.: Προτιμώ τον Αποστόλη και τη Μαρίκα, μια κι έξω, παρά το Δ.Ν.Τ. μέχρι το 2024 να με θάβει!!! ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤ ΑΓΝΑΝΤΑ «Ο άνεμος πάντα γλυκός, χαϊδεύει τα χρυσοπράσινα έλατα και μια ατέλειωτη δροσιά κοιμίζει τ Αγναντίτικα φαράγγια». (Από τα «ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ ΛΙΧΝΙΣΜΑΤΑ» των Χάρι Ζάχου και Χρίστου Τούμπουρου) Πρωινό της 7 ης Αυγούστου του 2010 Πέρασα με το αυτοκίνητο μου τη μεταλλική γέφυρα της Πλάκας, άφησα πίσω τ αγουροξυπνημένα Φράστα, πήρα το φιδίσιο ανηφορικό δρόμο, που οδηγεί, ανάμεσα από πυκνοδασωμένες καταπράσινες πλαγιές και ρεματιές, στα Άγναντα και να μαι στο προαύλιο του ιστορικού Γυμνασίου των Αγνάντων. Το πέτρινο κτίριο έστεκε εκεί φρεσκοανακαινισμένο, με καινούργιες πόρτες, παράθυρα και κεραμοσκεπή, αλλά δίχως Γράφει ο τη μεγάλη άσπρη ταμπέλα με τα μαύρα με- Γιάννης Κατσικογιώργος Συνταξιούχος δάσκαλος γάλα γράμματα: «ΓΥ- ΜΝΑΣΙΟΝ Αγνάντων». Είχε μετατραπεί πια σε Δημαρχείο του Δήμου Αγνάντων. Όμορφη και στολισμένη με πολύχρωμα λουλούδια η πλατεία δίπλα απ το Γυμνάσιο, εκεί όπου παλιά έστεκε το παμπάλαιο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Αγνάντων. Αφού πάρκαρα το αυτοκίνητο μου, πλησίασα τους συγκεντρωμένους μέχρι εκείνη την ώρα παλιούς μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Αγνάντων, σύμφωνα με το πρόγραμμα, που προέβλεπε τη συνάντηση μας. Θα ταν δε θα ταν καμιά δεκαριά άτομα. Κάποιους απ αυτούς τους γνώρισα, ενώ με άλλους αυτοσυστηθήκαμε. Η προσέλευση σιγά- σιγά μεγάλωνε και παντού έβλεπες γκρίζα ή άσπρα μαλλιά, ρυτίδες, περιττά κιλά και φαλάκρες, αποτελέσματα όλ αυτά του πανδαμάτορα χρόνου. Οι χαιρετούρες, οι αγκαλιές και τα φιλιά έδιναν κι έπαιρναν. Καθώς μιλούσα με δυο παλιούς φίλους από άλλες τάξεις, πλησιάζει κάποιος συμμα θητής μου. - Τον γνωρίζεις; του λένε για μένα. Είναι συμμαθητής σου. - Όχι, απαντάει. - Εσύ τον γνωρίζεις; μου λένε. - Όχι. Μη μου πείτε. Θα τον βρω. Τον κοιτάζω στα μάτια επίμονα, στίβω το μυαλό μου, προσπαθώ και σε λίγο τον αναγνωρίζω. - Είσαι ο Τάκης ο Κωστάκης, του λέω κι αμέσως πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Ήταν δύσκολη η αναγνώριση, γιατί τα νεανικά χαρακτηριστικά μετά από τόσα χρόνια είχαν αλλάξει. Κι απάνω στη συζήτηση πλησιάζει ο τρίτος συμμαθητής. Τον αναγνώρισα αμέσως, γιατί τα βασικά του χαρακτηριστικά δεν είχαν αλλάξει. Απλώς πάχυνε λίγο και τα μαλλιά του είχαν γίνει γκρίζα. - Με γνωρίζεις;του λέω. Ήμαστε συμμαθητές. - Όχι, μου απαντάει. Εσύ; - Είσαι ο Θανάσης ο Παππάς, του κάνω κι αγκαλιαστήκαμε. Σε λίγο, να κι ο τέταρτος συμμαθητής μας. Τον αναγνώρισα κι αυτόν αμέσως, γιατί είχαμε ξανασυναντηθεί δυο φορές. Ήταν ο Χρήστος ο Τσουμάνης. Ούτε κι αυτός με θυμήθηκε. Με μπέρδεψε με το συμμαθητή μας το Χρήστο το Σκανδάλη. Φτάνει πια η ώρα να μπούμε στο παλιό μας το Σχολείο. Ένα μέλος της Οργανωτι κής Επιτροπής έδωσε το σύνθημα: - Ώρα να περάσουμε μέσα, είπε. Και να, ξεκινήσαμε όλοι, άντρες και γυναίκες, μαθητές και μαθήτριες, όπως τότε, λες κι ακούσαμε το κουδούνι να χτυπάει απ το χέρι του επιστάτη του Γυμνασίου, του Στέλιου του Σκουληκαρίτη, με καρδιοχτύπι, όχι γιατί δεν ήμαστε προετοιμασμένοι για το μάθημα, αλλά για το πώς θ αντικρίζαμε το εσωτερικό του Σχολείου μας μετά από τόσα χρόνια. Μπήκα από τους πρώτους κι άρχισα ν ανεβαίνω τα σκαλοπάτια της εσωτερικής σκάλας, που οδηγούν στις αίθουσες του ορόφου. Ήταν τα ίδια ακριβώς σκαλοπάτια, με το ίδιο μωσαϊκό και τις ίδιες σιδερένιες γωνιές στο κάθε σκαλοπάτι, που άφησα πριν από σαράντα εφτά ολόκληρα χρόνια. Προχωρήσαμε στο διάδρομο και καταλήξαμε στην ανατολική αίθουσα του ορόφου. Η αίθουσα μας περίμενε, αλλά, προς έκπληξη μας, δεν ήταν πια αίθουσα διδασκαλίας. Έλειπε η έδρα, ο πίνακας και τα θρανία. Τη θέση τους πήραν τα δημαρχιακά έδρανα κι ένα τεράστιο οβάλ τραπέζι με δερμάτινα καθίσματα. Είχε από καιρό μετατραπεί σε αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγνάντων. Η συγκίνηση μου, καθώς μπήκα, ήταν μεγάλη, γιατί, παρ όλο που φοίτησα και στις έξι αίθουσες του Γυμνασίου, στην αίθουσα αυτή, νεόκτιστη τότε, φοίτησα τη μισή χρονιά της Γ τάξης και ολόκληρη τη χρονιά της Δ τάξης, διατηρώντας ως σήμερα τις ομορφότερες αναμνήσεις μου, με δυο απ τους εκλεκτότερους καθηγητές που είχα στη γυμνασιακή μου διαδρομή, τους φιλόλογους Λουκά Κούσουλα στη Γ τάξη και Γιώργο Ζώκαρη στη Δ. Μας υποδέχτηκαν ευγενικά στην αίθουσα, τόσο ο Δήμαρχος Αγνάντων κ. Χρήστος Χασιάκος, όσο και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Αγναντίτης καθηγητής Πανεπιστημίου κ, Γιώργος Φίλος. Και αφού επισκεφτήκαμε κι όσους άλλους χώρουςαίθουσες του κτιρίου ήταν προσβάσιμοι, αποχωρήσαμε σιγά- σιγά γεμάτοι νοσταλγικές μαθητικές αναμνήσεις, αφού δώσαμε ραντεβού για αργότερα στην κεντρική πλατεία του επάνω μαχαλά, στο Κέντρο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ». Μαθητική ζωή... Τι όμορφη και ξένοιαστη που ήταν! Πάρκαρα το αυτοκίνητο μου στον ίσκιο των δέντρων, πλάι στη γέφυρα, που οδηγεί στα Παλιάμπελα κι άρχισα ν ανηφορίζω προς την πλατεία του επάνω μαχαλά. Φτάνω στην πλατεία μπροστά απ την εκκλησία της Παναγίας. Η εξωτερική όψη του ναού έδενε τώρα άριστα με τα γύρω πέτρινα κτίρια, αφού του είχαν αφαιρέσει τον εξωτερικό σοβά απ τις δυο πλευρές, που είχε τότε, που φοιτούσαμε στο Γυμνάσιο. Ιερό καθήκον, αλλά και περιέργεια να ξαναδώ μετά από πολλά χρόνια το εσωτερικό του, με οδήγησαν προς το ναό. Μπροστά απ την ανοιχτή πόρτα στεκόταν ο εφημέριος της ενορίας, ο πατέρας Σπύρος Σιάχαλος. Με υποδέχτηκε ευγενικά και, αφού συστηθήκαμε, μπήκαμε μαζί. Άναψα ένα κεράκι, προσκύνησα τις εικόνες και το βλέμμα μου άρχισε να περιπλανιέται εδώ Άγναντα 1960 ή 61. Στη βεράντα του σπιτιού μας. Από αριστερά: Γιάννης Κατσικογιώργος, Νώντας Γαλαζούλας, Χρίστος Παπαϊωάννου. Καθιστός ο Γιώργος Τσίτσας. Συνέχεια στη σελίδα 12

5 5 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ των απανταχού Αγναντιτών «ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ» Άγναντα, Δεκ Αρ. πρωτ. 120 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγαπητοί συγχωριανοί Πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες από το Σύλλογό μας συγκεντρώσειςσυναντήσεις χωριανών μας που διαμένουν στο λεκανοπέδιο Αττικής. Ο Πρόεδρος και μέλη του Συμβουλίου Γράφει ο Κώστας Αρ. Παπακίτσος ανέλυσαν τους σκοπούς του Συλλόγου, διαβάστηκαν τα πεπραγμένα της τελευταίας χρονιάς (Ιούλιος 2009-Ιούλιος 2010) και απάντησαν σε ερωτήματα συγχωριανών. Ανταλλάχτηκαν απόψεις και έγιναν προτάσεις σχετικές με τις δραστηριότητες του Συλλόγου σε σχέση πάντα με τη βελτίωση της εικόνας του χωριού. Η προσέλευση χωριανών μας σ αυτές τις συναντήσεις δεν ήταν ικανοποιητική. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα των καιρών. Ο σκοπός των συναντήσεων ήταν η ομαδοποίηση της κοινωνικής ζωής, σε μια προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών ζωής στο χωριό μας. Παρά όμως τη μικρή συμμετοχή, εκείνο που σαφώς προέκυψε ήταν η απόλυτη ικανοποίηση όλων από τη συζήτηση που αναπτύχθηκε. Δόθηκε ο λόγος σε όλους και οι προτάσεις τους ήταν στοχευμένες. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ καλή όταν αντάμωσαν χωριανοί μας που είχαν πολλά χρόνια να ιδωθούν και ιδίως όταν γνωρίστηκαν μεταξύ τους Αγναντίτες και κυρίως η νεότερη γενιά. Όλοι μαζί μικροί και μεγάλοι αναπολήσαμε τις παλιότερες εποχές και συζητήσαμε τρόπους για ένα καλύτερο μέλλον στον τόπο μας. Όσοι συμμετείχαν σ αυτές τις συγκεντρώσεις, ενίσχυσαν και με το παραπάνω τα οικονομικά του Συλλόγου αγοράζοντας Ημερολόγια και δίνοντας τη συνδρομή τους. Στο πρώτο φύλλο του νέου έτους 2011 της Εφημερίδας της Αδελφότητας Αγναντιτών θα ανακοινωθούν για πρώτη φορά, και αυτό θα γίνεται από εδώ και μετά μια φορά το χρόνο, οι συνδρομές των μελών μας για το έτος Ευχαριστούμε όλους τους χωριανούς μας που συμμετείχαν στο κάλεσμά μας. Ευχαριστούμε όλους που, παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, συνεισέφεραν στην οικονομική στήριξη του Συλλόγου. Τέλος ευχόμαστε σε όλους τους Αγναντίτες και σε όσους άλλους διαβάζουν αυτή την Εφημερίδα, απανταχού κόσμου, Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το 2011 και προπάντων υγεία σε όλους. Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος: Κώστας Παπακίτσος ( ) Η Γ. Γραμματέας: άσω Αναστασίου Προσφορές για την αποπεράτωση του έργου του Ιερού Ναού Αγίας Φανερωμένης ΑΓΟΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ. ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ. ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ... Εργασίες αποκατάστασης στέ- 30 γης Ι.Ν.. Αγίας Φανερωμένης ΚΑΠΕΛΗ Λ. ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΠΕΛΗΣ Ν. ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΣΤΑ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΚΩΣΤΑ Χ. ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΤΡΑΝΑ) ΝΙΚΟΛΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΪΤΣΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΗ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΑΣΙΛΗΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ» ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 8 «Η άδεια καρέκλα» Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας σας οι δύο μόνιμοι αρθρογράφοι σας «Ακούω, βλέπω» και «εύθυμα και σοβαρά» μας έκαναν την τιμή να ασχοληθούν και να σχολιάσουν το πανηγύρι του Αη Σωτήρα στο Παλαιοχώρι. Ο μεν πρώτος είδε άδεια καρέκλα στον ορχήστρα, ο δε δεύτερος είδε μόνο τον Παππά Άγγελο να χορεύει, και μετά μας λέει για καγκελάρια, για φουστανέλες, για παραδοσιακούς μουσικούς και ότι μας έχει πιάσει πολιτιστική κρίση, μαζί με την οικονομική κ.τ.λ. (μάλλον υπαρξιακή κρίση θα έχει πιάσει μερικούς από εμάς). Ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά: Εμείς εκεί στο Παλαιοχώρι δεν είδαμε καμμιά άδεια καρέκλα στην ορχήστρα μας, η οποία ήταν πλήρες και μάλιστα παραδοσιακιά καθότι εμείς εκεί στα Γιάννενα και παλαιότερα στην Άγναντα τέσσερα όργανα ξέραμε ότι αποτελούν την παραδοσιακή ορχήστρα (κλαρίνο βιολί λαούτο και ντέφι) καιόχι αρμόνια, ντραμς και ηλεκτρικές κιθάρες. Παράλληλα δεν γνωρίζομε παραδοσιακούς μουσικούς παρά μόνο παραδοσιακά όργανα. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Ακούω Ο Μύλος Γράφει ο Χριστόφορος Νικολός - Κέρκυρα Με πέτρα ξύλο και νερό και τέχνη λαϊκή τη μηχανή σου έφτιαξες ωραία αλεστική Νερό χτυπάει φτερωτή μυλόπετρα γυρίζει γεννήματα αλέθουνε και το σακί γεμίζει. Στη γάστρα ψήνεται ψωμί και η καλή μπλατσάρα να φάει η οικογένεια προσμένει με λαχτάρα. Αχ να μπορούσες μύλε μου να μούκανες τη χάρι ν αλέσεις πίκρες και καημούς να μην υπάρχουν βάρη. βλέπω ή δεν βλέπει πάντοτε ή βλέπει a la carte. Διότι τόσα χρόνια δεν βλέπει την άδεια καρέκλα στα πανηγύρια στην Άγναντα (Άνω Πλατεία Κάτω Πλατεία Αη Λια Ανάληψη κ.λπ.) παρά μόνο φέτος στο Παλαιοχώρι. Επομένως πολύ όψιμο το ενδιαφέρον του για την άδεια καρέκλα. Και τώρα στο δεύτερο σκέλος των σχολίων. Δεν χόρευε λέει πολύς κόσμος στο Παλαιοχώρι (μόνο ο Παπάς) γιατί φαίνεται. έβλεπε την άδεια καρέκλα στο πατάρι και στενοχωριόταν πολύ. Θα πρέπει να ξεχνά μάλλον ο σχολιαστής μερικά πράγματα: πρώτον σίγουρα στην οικονομική εξαθλίωση στην οποία έφθασαν τον περισσότερο κοσμάκη οι κυβερνώντες, δεύτερον θα ξεχνά τους δύο πρόσφατους θανάτους δύο αγαπημένων μας συγχωριανών (Νίκο Φλώρο Χριστόφορο Γιαννούλα) και τρίτον ότι υπήρχε και πανηγύρι την παραμονή και ο χορός κράτησε σχεδόν μέχρι το πρωί. Αλλά μήπως μπορούν να μας πουν πόσος κόσμος χόρεψε στην Άνω Πλατεία των Αγνάντων στις 27 Ιουλίου την μόνη βραδιά που είχε όργανα. Μετά τις 12 το βράδυ δεν ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΓΝΑΝΤΩΝ υπήρχε ψυχή στην Πλατεία. Ή τι έγινε το πανηγύρι που γινόταν τρία βράδια στην Κάτω Πλατεία του χωριού. Άσε, αυτό μετακόμισε στο Σάλτσι για να είναι πιο κοντά στη Δάφνη και στο Παλαιοχώρι. Όσο για το καγκελάρι και τους φουστανελάδες θα αναφερθούμε στα εξής: όταν τα προηγούμενα χρόνια κάναμε πραγματικά παραδοσιακό καγκελάρι στο Παλαιοχώρι όλοι οι Αγναντίτες του κέντρου είχαν λυσάξει και γράφαν και ξαναγράφαν στις εφημερίδες ότι ένα είναι το καγκελάρι και πρέπει να γίνεται στην Άγνατα και εμείς το σταματήσαμε. Τώρα μας εγκαλούν γιατί το σταματήσαμε. Όσο για τις φουστανέλες χρειάζονται και τους κατάλληλους μερακλήδες, για να τις φορέσουν και όχι κάποιους που κάθονται στο πεζούλι της Εκκλησίας πίνουν μία πορτοκαλάδα στα δύο και μετά εξαφανίζονται. Αυτά τα λίγα και δεν πρόκειται να επανέλθομε ξανά στο ίδιο θέμα. Ευχαριστούμε την Εφημερίδα σας για την φιλοξενία μας. Από το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου Αγνάντων Μεταμόρφωση του Σωτήρος ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα ΠΡΟΣ TA ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Συγχωριανοί Το Δ.Σ. της Αδελφότητας έχει προγραμματίσει άμεσα τις παρακάτω εκδηλώσεις: Κόψιμο ασιλόπιτας στις 9 Ιανουαρίου 20011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο κέντρο «Αγνάντι» στο Μώλο, που θα μοιραστούν δώρα στα μικρά παιδιά. Ετήσιο Αποκριάτικο Χορό με λαχειοφόρο αγορά στις 4 Μαρτίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 μ.μ. στο Κέντρο «Καρβούνης», στην Ελεούσα Ιωαννίνων. Διήμερη Εκδρομή σε χρόνο και τόπο που θα ενημερωθείτε. Γιορτή πίτας στην πλατεία του χωριού την Άνοιξη. Οι εκδηλώσεις για να έχουν επιτυχία χρειάζονται την ηθική και υλική συμπαράσταση όλων μας, Γι αυτό σας καλούμε να συμμετέχετε όλοι σας, στις παραπάνω εκδηλώσεις μας, καθώς και σε όσες άλλες θα προγραμματίσουμε προσεχώς. Σας ευχόμαστε ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Mε φιλικούς χαιρετισμούς Το ΔΣ της Αδελφότητας Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Πρόεδρος: Φρίγκα Νιόβη Γραμματέας: Ζιάβρα Λίτσα

6 6 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 Ο ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ κ. ΔΗΜΑΡΧΕ ι Δημοτικές Εκλογές τέλειωσαν. Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων εκλέχθηκε ο κ. Μαρίνος Γαρνέλης, ο συνδυασμός του οποίου πλειοψήφησε. Στην εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού- την υλοποίηση του οποίου ευχόμαστε - πλέον αποβλέπουμε για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Δημοσιεύουμε, λοιπόν, το προεκλογικό πρόγραμμα με την ευχή να υλοποιηθεί, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥ- ΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΕΙΝΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ Η κοινωνική και οικονομική αποδιάρθρωση που επιτείνεται στη χώρα μας απαιτεί απαντήσεις και νέα εργαλεία για την στήριξη των χιλιάδων συμπολιτών μας που πλήττονται ή πρόκειται να πληγούν από την οικονομική κρίση. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εγκατελειμμένοι τόποι της ορεινής ενδοχώρας μπορούν να αποτελέσουν σήμερα διέξοδο για την επιβίωση πολλών ετεροδημοτών μας που διαβιούν παρασιτικά στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Όραμά μας είναι η επάνοδος στην αυτάρκεια και στην αυτοδυναμία των ορεινών κοινοτήτων που κράτησε ζωντανό το γένος των Ελλήνων όλες τις δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Μέτρα Πολιτικές στα Ορεινά Τζουμέρκα Α) Δημιουργούμε Τράπεζα γης. Δέσμευση όλων των αδόμητων εκτάσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσιο, δήμος) ώστε να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα δημιουργίας νέων χώρων πρασίνου και να αξιοποιηθούν για α) την δημιουργία περιβαλλοντικού αποθέματος, β) την προστασία της γεωργικής γης, γ) την ενεργό πολεοδόμηση για αμιγή κατοικία και προγράμματα λαϊκής στέγης. Στο πλαίσια αυτά θα ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο, θα επιχειρηθεί και η δημιουργία δασικού κτηματολογίου και θα προσαρμοστεί το χωροταξικό σχέδιο στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης δίνοντας έμφαση στην διαμόρφωση χώρων για δωρεάν εγκατάσταση των ζευγαριών ή ετεροδημοτρών που επιστρέφουν στον τόπο μας. ) Στρατηγική Σχέδιο για την βιώσιμη και παραγωγική αναδιάρθρωση του τόπου. 1. Παραγωγική αναδιάρθρωση Εφαρμογή της ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που ορίζει τα Τζουμέρκα Εθνικό Πάρκο. Η εφαρμογή προϋποθέτει τη διαχείρισή του από Φορέα Διαχείρισης στον οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των τοπικών φορέων, οργανώσεων, πολιτών, ευαίσθητων πολιτών κλπ. και θα αποφασίζουν με ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις για το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής. Το πλαίσιο δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτυχθεί στο Εθνικό πάρκο και σε συγκεκριμένες ζώνες εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνει: -επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων σε συνεργασία με επιστημονικούς ή Οικολογικούς φορείς, κατασκευή υποδομών με στόχο την ήπια διαχείριση των φυσικών πόρων και της δυνατότητας αξιοποίησής τους στην παραγωγική διαδικασία, αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών, ελεύθερη βόσκηση, γεωργία, μελισσοκομία, αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων με παραδοσιακά υλικά. -Πιο συγκεκριμένα: Δημιουργία πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών πάρκων με ελεύθερη βόσκηση ή σταβλισμένα, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, με στόχο να πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο βαθμό η δραστηριότητα και να εκμεταλλευτεί ακόμα και την κοπριά ως λίπασμα η καύσιμη ύλη που θα προσφέρει θέρμανση σε όλους τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις. -Παράλληλα θα οργανωθούν υπερσύγχρονα σφαγεία που θα προωθούν εγγυημένο κρεας ελευθέρας βοσκής στους καταναλωτές σε καλύτερες τιμές από τις υπάρχουσες και μεγαλύτερο κέρδος για τους παραγωγούς. Επίσης θα παράγονται τυριά με ονομασία προέλευσης των Τζουμέρκων και όλα αυτά στα πλαίσια των συνεταιρισμών των κατοίκων οι οποίοι θα απολαμβάνουν τα έσοδα και τα αποτελέσματα των ολοένα εξελισσόμενων επιχειρήσεών τους. -Πρόθεσή μας είναι να οργανωθεί άλλος ένας συνεταιρισμός υπό την αιγίδα του Δήμου, με σκοπό την παραγωγή και εμφιάλωση κρασιού και τσίπουρου. Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Μαρίνος Γαρνέλης Συνέταιροι θα είναι όλοι όσοι επιθυμούν και προσφέρουν την γη τους, που στην συντριπτική πλειοψηφία είναι ακαλλιέργητη, σαν μοναδική υποχρέωση στον συνεταιρισμό, που θα παράγει εξαιρετικό κρασί με ονομασία προέλευσης Τζουμέρκων και το μοναδικό σε όλο τον κόσμο Τζουμερκιώτικο τσίπουρο, με σημαντικά έσοδα για όλους τους συμμετέχοντες και το Δήμο. Ανέγερση μικρών τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών δυναμικότητας έως 10 ΜW, με την προϋπόθεση ότι είναι συμβατή η χωροθέτησή τους με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και ότι βρίσκονται υπό την διαχείριση συνεταιρισμών λαϊκής βάσης από τους κατοίκους της περιοχής. Πρόθεσή μας είναι η κατασκευή μικρών ορειβατικών καταφυγίων, επεκτάσεις οικισμών και υποδομών μετά από εκπόνηση σχετικής πολεοδομικής μελέτης. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην προστασία και την ανάδειξη του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας αλλά και της ευρύτερης πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής. Στις προτάσεις μας βρίσκεται η παραγωγή καύσιμης ύλης από τα υποπροϊόντα των δασών, που μπορούν να κινήσουν καυστήρες με ασύγκριτα μικρότερο κόστος από αυτό του πετρελαίου που γίνεται ανάρπαστο σε όποια χώρα χρησιμοποιήθηκε. Έτσι θα έχουμε θέσεις εργασίας, έσοδα για όλους, καθαρά δάση χωρίς κίνδυνο πυρκαγιών και όμορφα μονοπάτια για περιπάτους και ιδανικό τουριστικό προορισμό. -Ο νέος Δήμος θα δημιουργήσει σχολές πετράδων και ξυλουργών, ώστε να δημιουργηθούν παραδοσιακά μονοπάτια, πλατείες, βρύσες κλπ., στα πλαίσια της εκμάθησης των εκπαιδευομένων και να βρουν τα χωριά μας τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους, ώστε να γίνουν πόλος έλξης. - Στην κατάλληλη θέση προτείνουμε να οργανωθεί ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας με τις απαραίτητες υποδομές και πρό βλεψη καλοκαιρινών δραστηριοτήτων, ώστε να προσελκύει επισκέπτες όλο το χρόνο και να αποτελέσει βασικό χαρακτήρα για επένδυση κατοίκων σε πανσιόν, ταβέρνες, καφετερίες κλπ. -Δεσμευόμαστε για υποδομές οδικών δικτύων που θα ενώνουν όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα μεταξύ τους και με τα αστικά κέντρα γρήγορα και με ασφάλεια. -Θα δημιουργήσουμε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ για την ασφάλεια των κατοικων και των περιουσιών ετεροδημοτών που θα συνεργάζεται άμεσα με την υπάρχουσα Αστυνομία ουργαρελίου. -Ειδικές ρυθμίσεις, κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία που συμβάλλουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των Τζουμέρκων μέσω οικοτουριστικών, αγροτουριστικών και άλλων δραστηριοτήτων. Κίνητρα για αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και κτιρίων σε παραδοισιακούς οικισμούς καθώς και στην ενίσχυση παραδοσιακών οικισμών, που βρίσκονται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. 2. Κοινωνική Πολιτική Επιδιώκουμε την στήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό επεκτείνοντας το πρόγραμμα οήθεια στο Σπίτι με παράλληλη ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων φροντίδας, περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής κυρίως για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και άτομα που αντιμετωπίζουν αποκλεισμό. -Δημιουργία κουπονιών που θα δίνονται στους πολίτες με κοινωνικά κριτήρια για χρήση υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, πρόνοιας, μεταφοράς κ.ο.κ. αναβάθμιση και στελέχωση των αγροτικών ιατρείων. -την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για όσους βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας με παράλληλη αξιοποίησή τους σε έργα που έχει ανάγκη η κοινότητα (καθαρισμός περιοχών, φύλαξη παιδιών, δασοπροστασία, αποκατάσταση οικοσυστημάτων, αισθητικές παρεμβάσεις, στήριξη πολιτιστικών γεγονότων κ.ο.κ). -Με τα κοινωνικά προγράμματα θα επιχειρήσουμε να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες σε στέγη, Γρά φει ο Χρί στος Α. Τού μπου ρος υγεία, εκπαίδευση, μεταφορά και περίθαλψη για όλους τους δημότες. Γ) Χρηματοδοτικά Εργαλεία. -Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου δύναται να χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΠΕΧΩΔΕ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». -Τα «Ολοκληρωμένα σχέδια για την παραγωγική αναγέννηση αναδιάρθρωση της περιοχής», οι «Αναπλάσεις οικισμών», οι «Διευθετήσεις χρήσεων γης» τα «έργα υποδομών περιβάλλοντος σε ορεινές περιοχές» μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου κατόπιν μελέτης ωρίμανσης της βιωσιμότητας των έργων. -Αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων απευθείας από την Ε.Ε. στο πλαίσιο δικτύων με άλλους δήμους της Ε.Ε. και ιδιαιτέρως των αλκανίων. Θέλουμε ο τόπος μας να αποκτήσει ευρύτερες δικτυώσεις και συνεργασίες προκειμένου να αντλήσει πρακτικές και καινοτόμες εφαρμογές όπως π.χ. τα οικοχωριά, αγροτικά δίκτυα της υπαίθρου με εναλλακτικές προτάσεις και πρακτικές έναντι της παγκοσμιοποίησης των γενετικά μεταλλαγμένων σπόρων και ποικιλιών π.χ. Via Campesina κ.ο.κ. Δ) Λαϊκή συμμετοχή Δημοκρατία Το σημερινό σύστημα κομμάτι του οποίου είναι η Τ.Α. επιτείνει την αδρανοποίηση και την παθητικοποίηση του πολίτη περιορίζοντας τα δικαιώματά του σε μια ψήφο κάθε φορά που γίνονται εκλογές. Η μόνη ελευθερία που παρέχει είναι αυτή της επιλογής καναλιού στην τηλεόραση ή προϊόντων στα ράφια των μεγάλων εταιριών. Το μοντέλο αυτό καθιστά πανίσχυρα τα ιδιωτικά συμφέροντα, τα Μέσα Ενημέρωσης και την κρατική γραφειοκρατία που από κοινού λεηλατούν τον πλούτο και καταστρέφουν το συλλογικό όραμα της κοινωνίας μας. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της Δημοκρατίας και η δημιουργία θεσμών παίδευσης του πολίτη για την ανάπτυξη αμεσο-δημοκρατικών πρωτοβουλιών π.χ. τοπικά δημοψηφίσματα. Θα επιδιώξουμε την ενεργή συμμετοχή και τη διαφάνεια στην αξιοποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού. Ο τόπος μας έχει να επιδείξει πλούσιες εμπειρίες δημοκρατικής οργάνωσης του πολιτικού βίου π.χ. άμεση δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα, κοινοτισμός στοι υζάντιο, αντιστασιακές κοινότητες στη νεότερη Ελλάδα. Το μεταφυσικό υπόβαθρο αυτών των κορυφαίων στιγμών για την αναθρωπότητα αντλήθηκε τόσο από την αρχαία φιλοσοφία, όσο επίσης από την Ορθοδοξία στην καθ ημάς Ανατολή. Ο «νέος κοινοτισμός» θα πρέπει να επιχειρήσει την ανασύνθεσή τους σε μια νέα συλλογική προσπάθεια προκειμένου να εκσυγχρονίσουμε την παράδοσή μας και να αναγεννήσουμε τον τόπο μας. ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΩΝ ΟΛΙΓΩΝ ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΟΧΙ ΣΤΑ ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΝΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΟΧΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟ- ΠΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥΣ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΗΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΕΡΗΜΩ- ΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙ- ΩΤΩΝ ΜΑΣ ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΜΕ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ- ΧΝΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ Και τέλος ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕ- ΑΙΟΤΗΤΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΑΛΗΝΗ. Καλή εφαρμογή του προγράμματος κ. Δήμαρχε.

7 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 7 ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Α ΓΥΡΟΣ ΑΓΝΑΝΤΑ ΦΡΑΣΤΑ 149 ΑΝΩ 150 ΓΟΥΡΙΑΝΑ - ΡΩΜΑΝΟΣ 151 ΚΑΤΩ ΜΗΛΕΑ - ΣΓΑΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ,06% ΛΕΥΚΑ ,87% ΕΓΚΥΡΑ ,06% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 56,56% 57,51% 63,62% 53,90% 56,95% 60,68% 64,78% 61,01% 59,35% ΝΑΚΗΣ ,13% 5,78% 3,46% 2,38% 0,64% 2,53% 8,81% 4,76% 3,50% ΓΑΡΝΕΛΗΣ ,91% 17,81% 13,03% 10,54% 21,02% 8,23% 1,53% 21,16% 18,06% ΚΑΡΑΑΣΙΛΗ ,58% 38,75% 18,74% 29,93% 32,48% 37,34% 6,90% 28,04% 16,71% ΧΑΣΙΑΚΟΣ ,38% 37,66% 64,77% 57,14% 45,86% 51,90% 82,76% 46,03% 61,73% ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΥΡΟΣ ΑΓΝΑΝΤΑ ΦΡΑΣΤΑ 149 ΑΝΩ 150 ΓΟΥΡΙΑΝΑ - ΡΩΜΑΝΟΣ 151 ΚΑΤΩ ΜΗΛΕΑ - ΣΓΑΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ,69% ΛΕΥΚΑ ,16% ΕΓΚΥΡΑ ,15% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 41,77% 45,54% 49,63% 48,38% 34,58% 46,14% 49,50% 45,64% 45,25% ΓΑΡΝΕΛΗΣ ,95% 47,97% 25,45% 28,44% 40,56% 53,68% 12,56% 33,81% 36,33% ΧΑΣΙΑΚΟΣ ,05% 52,03% 74,55% 71,56% 59,44% 46,32% 87,44% 66,19% 63,67% ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Α ΓΥΡΟΣ ΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΘΑΜΑΝΙΟ ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗ 167 ΔΙΣΤΡΑΤΟ 168 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ ΣΥΝΟ- ΛΟ ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 171 ΚΑΨΑΛΑ 172 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟ- ΛΟ ΚΥΨΕΛΗ 177 ΚΑΛΛΟΝΗ ΣΥ- ΝΟΛΟ ΜΕΣΟΥΝΤΑ ΣΥΝΟ- ΛΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ ΣΥ- ΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟ- ΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟ- ΣΟΣ- ΤΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ,68% ΛΕΥΚΑ ,98% ΕΓΚΥΡΑ ,34% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 63,55% 56,98% 65,33% 63,38% 60,11% 69,27% 53,71% 55,75% 56,55% 54,50% 62,88% 60,09% 59,61% ΝΑΚΗΣ ,92% ΓΑΡΝΕΛΗΣ ,02% ΚΑΡΑΑΣΙΛΗ ,19% ΧΑΣΙΑΚΟΣ ,87%

8 8 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΥΡΟΣ ΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΘΑΜΑΝΙΟ ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗ ΔΙΣΤΡΑΤΟ ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΨΗΦΟΙ ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΝΑΝΤΑ ΦΡΑΣΤΑ 149 ΑΝΩ 150 ΓΟΥΡΙΑΝΑ - ΡΩΜΑΝΟΣ 151 ΚΑΤΩ ΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 154 ΜΗΛΕΑ - ΣΓΑΡΑ ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΨΑΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΣΟΥΝΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ ΑΗΔΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΚΚΑΑ-ΚΑΡΑΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΚΑ-ΚΛΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΨΗΦΟΙ ΓΑΡΝΕΛΗ ΑΓΝΑΝΤΑ ΦΡΑΣΤΑ 149 ΑΝΩ 150 ΓΟΥΡΙΑΝΑ - ΡΩΜΑΝΟΣ 151 ΚΑΤΩ ΜΗΛΕΑ - ΣΓΑΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΛΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ,45% ΛΕΥΚΑ ,21% ΕΓΚΥΡΑ ,34% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 51,37% 41,35% 44,33% 48,00% 47,05% 49,08% 45,85% 43,60% 40,87% 34,08% 50,71% 43,44% 44,64% ΓΑΡΝΕΛΗΣ ,39% 68,79% 66,92% 37,01% 46,81% 71,24% 49,49% 80,39% 45,87% 62,50%55,70% 55,76% 55,14% 73,70% 62,53% ΧΑΣΙΑΚΟΣ ,61% 31,21% 33,08% 62,99% 53,19% 28,76% 50,51% 19,61% 54,13% 37,50%44,30% 44,24% 44,86% 26,30% 37,47% ΠΟΣΟΣΤΟ ,22% ΓΑΡΝΕΛΗΣ ,78% ΧΑΣΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ -149 ΑΗΔΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ; ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΜΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 9 ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΨΗΦΟΙ ΚΑΡΑΑΣΙΛΗ ΑΓΝΑΝΤΑ ΦΡΑΣΤΑ 149 ΑΝΩ 150 ΓΟΥΡΙΑΝΑ - ΡΩΜΑΝΟΣ 151 ΚΑΤΩ ΜΗΛΕΑ - ΣΓΑΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΕΛΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΑΡΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΙΟΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Α ΓΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 58,66% 59,65% ΝΑΚΗΣ ,06% 20,96% ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΥΡΟΣ 184 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 35,82% 34,90% ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ ,45% 9,83% 60,38% 38,58% ΚΑΡΑΑΣΙΛΗ ΧΑΣΙΑΚΟΣ ,45% 34,50% ΧΑΣΙΑΚΟΣ ,62% 61,42% ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΑΓΝΑΝΤΑ ΦΡΑΣΤΑ 149 ΑΝΩ 150 ΓΟΥΡΙΑΝΑ - ΡΩΜΑΝΟΣ 151 ΚΑΤΩ ΑΗΔΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ; ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΜΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΕΑ - ΣΓΑΡΑ ΓΕΝΙΚΟ

10 10 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΣΙΑΚΟΣ ΑΓΝΑΝΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΚΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ 3 3 ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΙΑΧΑΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 5 5 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΙΤΟΣ) ΦΛΟΥΔΑΣ-ΧΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εφημερίδα Άγναντα Άρτας Όλοι εσείς που εκδίδετε, σπουδαία εφημερίδα, μες στην καρδιά μου γράφετε, ολόχρυση σελίδα. Η Άγναντα δεν πεθαίνει, αιώνια θα ζει, με νέους και με γέροντες, πάντα δημιουργεί. Λύσεις για τα προβλήματα προτείνετε σωστές, κουβέντες οι αρμόδιοι, έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Γι αυτό ρημάξαν τα χωριά και τα βουνά μας κλαίνε, άλλα προσμένετε εσείς, άλλα αυτοί σας λένε. Όταν διαβάζω βρίσκομαι, μες στα Τζουμέρκα επάνω, μου δίνετε την αφορμή, λίγο να ξανασάνω. Με το φτωχό το λόγο μου, σας δίνω τα γαλόνια, να στε καλά, τα έργα σας θα μείνουν αιώνια! Χριστόφορος Νικολός - Κέρκυρα, ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΡΑΑΣΙΛΗ ΑΓΝΑΝΤΑ ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΛΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΡΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΤΧΑΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6 6 ΔΟΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 3 3 ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 8 ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 0 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΦΛΟΥΔΑ ΛΟΥΚΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΓΑΡΝΕΛΗ ΑΓΝΑΝΤΑ ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΤΣΗΣ ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΖΟΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 8 8 ΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΛΟΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4 4 8

11 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 30ή Ανάβαση Πορταριά - 26/9/2010 Η συνέχεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων δόθηκε στο μαγευτικό Πήλιο, όπου η Λ.Α. ΟΛΟΥ διοργάνωσε τον 6ο γύρο του θεσμού, την Ανάβαση Πορταριάς, που χαρακτηρίστηκε από πολύ καλό καιρό και πολλούς θεατές. Τελικά ο καιρός βοήθησε αγωνιζόμενος και θεατές ώστε να ευχαριστηθούν έναν αγώνα που διεξήχθη σε στεγνό οδόστρωμα. Στον αγώνα συμμετείχε και ο χωριανός μας Δημήτρης Μανούσης όπου με το λευκό HONDA CIVIC TYE-R κέρδισε την κατηγορία του Ν έως 2 λίτρα, εμπρός από τους Σπύρο Μαυροειδάκο και Απόστολο λάχο που ήταν αρκετά πιο πίσω. Το πρωτάθλημα Αναβάσεων έχει μπει στην τελική ευθεία με τον επόμενο και προτελευταίο αγώνα του θεσμού να έχει προγραμματιστεί για τις 23, 24 Οκτωβρίου στην Πιτίτσα. Ανάβαση Πιτίτσας 24/10/2010 Η φετινή Ανάβαση Πιτίτσας είναι κλασικό παράδειγμα για το πώς ξορκίζεται μια αγωνιστική ημέρα που ξεκινάει στραβά και καταλήγει σε έναν ήρεμο και όμορφο αγώνα, με ενδιαφέρον και ανακατατάξεις στο τελευταίο λεπτό. Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου (μέσον) ο Δημήτρης Μανούσης, γιος του Μάχου και της Νίκης Παππά. Ο Α.Ο.Π. διοργάνωσε τον έβδομο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων και αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα τα οποία ωστόσο ξεπεράστηκαν επιτυχώς είτε χάρη στην άμεση αντιμετώπιση είτε χάρη στη σωστή συνεργασία ανθρώπων είτε χάρη στη βοήθεια του Θεού. Συγκεκριμένα το επεισόδιο Σαββατιάτικο κομμάτι με τις εξόδους και τα ατυχήματα, μείωσε ακόμη περισσότερο εκείνων που θα εκκινούσαν τον αγώνα της Κυριακής. Στα δίλιτρα της Ομάδας Ν. Ο. Δημήτρης Μανούσης με το HONDA CIVIC TYE-R μετά την Πορταριά επικράτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά αλλά όχι με άνεση καθώς ο τοπικός Χρήστος Αυγερόπουλος με το Renault Clio Ragniotti κινήθηκε αρκετά γρήγορα. Στο δεύτερο σκέλος μάλιστα ήταν ταχύτερος, αλλά τα δέκατα που κέρδισε δεν τον έφταναν να καλύψει το ενάμισι δευτερόλεπτο που είχε χάσει νωρίτερα. Επόμενος αγώνα για το Πρωτάθλημα Αναβάσεων είναι η νέα Ανάβαση Σχίνου που θα αποτελέσει και το φινάλε για το πρωτάθλημα. Ο Δημήτρης Μανούσης, γιος της χωριανής μας Νίκης Παππά, θα συμμετέχει στον αγώνα και εμείς να του ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΟΥΛΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΟΥΛΩΝ 1. Ιωάννης Γιαννούλας (Αρχηγός μείζονος αντιπολίτευσης): «Σήμερα καλούμαστε να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για την επικείμενη Διοικητική μεταρρύθμιση «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αναφορικά με την περιοχή μας. Είναι γνωστό ότι έχει δοθεί για δημόσια διαβούλευση το κείμενο με τις αρχές Νομοθετικής Πρωτοβουλίας για την νέα διοικητική μεταρρύθμιση και επίκειται να δοθεί στη δημοσιότητα και το χωροταξικό. Λέγοντας μεταρρύθμιση εννοούμε τη δημιουργία κάποιου «καινούργιου» σε αντικατάσταση του «παλαιού», το οποίο όμως καινούργιο στην περίπτωση της διοικητικής μεταρρύθμισης πρέπει να έχει την αποδοχή των τοπικών κοινωνιών και να καλυτερεύει τα πράγματα και όχι να δημιουργεί προβλήματα. Μπροστά λοιπόν στην επικείμενη μεταρρύθμιση και λαμβάνοντας υπόψη την γεωμορφολογία της περιοχής, τις κοινωνικές συγκοινωνιακές συνθήκες, τη διοικητική διαίρεση του χώρου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία εξήντα χρόνια, αλλά κυρίως την ορεινότητα της περιοχής συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου για την δημιουργία ενός νέου Δήμου που θα προκύψει από την συνένωση του Δήμου Αγνάντων με την Κοινότητα Μελισσουργών. Ενός τέτοιος Δήμος μπορεί να είναι «Πληθυσμιακά» μικρός, αλλά θα είναι όμως λειτουργικότατος. Αν όμως παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει λόγω των κριτηρίων (κυρίως των πληθυσμιακών) που θα βάλει το Υπουργείο Εσωτερικών και οδηγηθούμε «αναγκαστικά» σε μεγαλύτερη διοικητική ενότητα, τότε πιστεύω ακράδαντα ότι τα Δυτικά Τζουμέρκα πρέπει να αποτελέσουν μια διοικητική ενότητα, ανεξαρτήτως των ορίων Νομών, γεγονός που θα έχει τη συναίνεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής και θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την ενιαία και προγραμματισμένη - και όχι την αποσπασματική που γίνεται μέχρι τώρα - ανάπτυξη του τόπου μας. Αφού στην ουσία με τον νέο σχέδιο οι Νομαρχίες καταργούνται θεωρώ ότι είναι άδικο να διατηρηθούν τα όρια των Νομών για το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Αλλά και αν το υπουργείο Εσωτερικών θέσει ως κριτήριο η συνένωση των δήμων να γίνει εντός των σημερινών ορίων των Νομών πιστεύω ότι η περίπτωση μας - όπως ενδεχομένως και άλλες σ όλη τη χώρα - πρέπει να εξεταστεί κατ εξαίρεση. Οι λόγοι που επιβάλουν τα Δυτικά Τζουμέρκα ν αποτελέσουν μια ενιαία διοικητική ενότητα είναι πάρα πολλοί. Ήδη σας καταθέτω ένα υπόμνημα με την παράκληση να προσαρτηθεί στην απόφαση μας με πληθώρα ιστορικών δεδομένων, γεγονότων, διοικητικής διάρθρωσης της περιοχής κ.λ.π. από το 1881 που προσαρτήθηκε η περιοχή μας στο Ελληνικό κράτος μέχρι και σήμερα που φανερώνουν ότι τα Τζουμέρκα αλλά ειδικότερα τα Δυτικά Τζουμέρκα πρέπει να αντιμετωπισθούν επί τέλους ενιαία και να πέσουν επί τέλους τα τεχνητά τείχη των Νομαρχιών. Ενδεικτικά και για την οικονομία του χρόνου θ αναφέρω ορισμένα που δείχνουν την ανάγκη ενιαίας αντιμετώπισης της περιοχής μας. 1) Το Γυμνάσιο Αγνάντων που λειτουργεί από το 1946 μέχρι και σήμερα αποτελεί τον «κυριότερο συνδετικό κρίκο» μεταξύ των κατοίκων των Δυτικών Τζουμέρκων. Σ αυτό φοίτησαν χιλιάδες Τζουμερκιωτόπουλα αποκτώντας «Τζουμερκιώτικη συνείδηση» 2) Το Ταχυδρομείο Ταχυδρομικό Γραφείο Αγνάντων Άρτας ακόμα και σήμερα εξυπηρετεί τα χωριά Ραφταναίοι και Αμπελοχώρι του Νομού Ιωαννίνων που υπάγονται διοικητικά στο Δήμο Πραμάντων. 3) Το τοπικό Γραφείο της ΔΕΗ που λειτουργούσε μέχρι πρότινος (επί σαράντα και πλέον χρόνια) στα Άγναντα εξυπηρετούσε πέραν του Δήμου και τα χωριά Μελισσουργοί Άρτας, Δαφνωτή Άρτας, Μονολίθι, Πλατανούσα, Ραφταναίοι, Αμπελοχώρι, Πράμαντα, Ματσούκι του Νομού Ιωαννίνων. 4) Ο ΟΤΕ Αγνάντων μέχρι τι 1986 εξυπηρετούσε (που δημιουργήθηκε ο ΟΤΕ Πραμάντων) και τα χωριά Ραφταναίοι, Αμπελοχώρι, Πράμαντα, Ματσούκι, Καλαρρύτες του Νομού Ιωαννίνων και τους Μελισσουργούς του Νομού Άρτας. 5) Τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγνάντων και Κτιστάδων ακόμα και σήμερα εξυπηρετούνται εφοριακά από τη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων. 6) Με την απόσπαση των Αστυνομικών Σταθμών Αγνάντων και Γραικικού από το Αστυνομικό Τμήμα Πραμάντων στο αντίστοιχο του ουργαρελίου δημιούργησε προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής μας λόγω των μεγάλων αποστάσεων και κυρίως λόγω της έλλειψης συγκοινωνιακής υποδομής. 7) Ακόμη και η Εκκλησία και συγκεκριμένα ο Αρχιερατικός επίτροπος Αγνάντων έχει υπό την εποπτεία του πέραν των ενοριών που υπάγονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγνάντων και τις ενορίες Μελισσουργών Αρτας και τις ενορίες Ραφταναίων, Αμπελοχωρίου, Πραμάντων, Ματσουκίου και Καλαρρυτών Ιωαννίνων. 8) Η Κοινότητα Ραφταναίων Ιωαννίνων το 1998, ενόψει εφαρμογής του προγράμματος «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» είχε εκφράσει την επιθυμία να συνενωθεί με το Δήμο Αγνάντων και είχε υποβάλει σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο όμως δεν ικανοποιήθηκε γιατί δεν επετράπη η αλλαγή των ορίων Νομών. 9) Και το κυριότερο: Τα Δυτικά Τζουμέρκα εξυπηρετούνται από το 1960 μέχρι σήμερα και σε καθημερινή βάση με δύο λεωφορειακές γραμμές ανά κατεύθυνση τόσο προς Άρτα όσο και προς Ιωάννινα. Υστέρα από τους λόγους που προανέφερα αλλά και για όσους παραθέτω στο υπόμνημα μου που σας κατέθεσα και για οικονομία χρόνου δεν μπορώ ν αναφερθώ αναλυτικά, πιστεύω ένας τέτοιος Δήμος που έχει τις βασικές υποδομές θα είναι λειτουργικός και συγχρόνως θα ικανοποιεί το «περί δικαίου αίσθημα» των τοπικών Κοινωνιών. Αν παρόλα αυτά η κυβέρνηση μας επιβάλει να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερο σχήμα (μεγαλύτερη διοικητική ενότητα) τότε η συνένωση των Δυτικών Τζουμέρκων (ανεξαρτήτως και πάλι ορίων Νομών) με τα Ανατολικά Τζουμέρκα θα ήταν κάτι το «ιδεατό», γιατί σίγουρα θα είχαμε ενιαία αντιμετώπιση μιας ευρύτερης περιοχής με κοινά χαρακτηριστικά κυρίως Ιστορικά και αναπτυξιακά και λιγότερο πολιτισμικά, κοινωνικά, εθιμικά, γεωμορφολογικά., αλλά ένας τέτοιος «τερατώδης» Δήμος δεν θα ήταν λειτουργικός λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής των μεγάλων αποστάσεων και κυρίως λόγω της έλλειψης βασικών υποδομών (δρόμων, συγκοινωνίας κ.λπ.) όπως χαρακτηριστικά προανέφερε και ο κ. Δήμαρχος. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα απαιτηθούν γενναίες χρηματοδοτήσεις οι οποίες υπό τις σημερνές συνθήκες, είναι αδύνατο κατά την γνώμη μου να δοθούν. Τέλος και πέρα από την χωροταξική οριοθέτηση των Νέων Δήμων πιστεύω ότι η εκλογή των Δημοτικών Συμβουλίων πρέπει να γίνεται από το σύνολο των ψηφοφόρων του νέου Δήμου και όχι μόνο από τους ψηφοφόρους των σημερινών Δήμων από τους οποίους θα προέρχονται» Ο πρόεδρος του Δ. Σ. κ. Πέτρος Ζέρβας συνόψισε τις προτάσεις, λέγοντας τις εξής: «Διαμορφώθηκαν δύο προτάσεις τις οποίες και θέτω σε ψηφοφορία: Η πρώτη πρόταση είναι η εξής: 1. Προτείνουμε ως νέα ανθρωπογεωγραφική ενότητα στα όρια του Δήμου Αγνάντων και Κοινότητας Μελισσουργών λαμβάνοντας υπόψη την γεωμορφολογία της περιοχής μας, την ορεινότητα, τις γεωοικονομικές, τις κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. 2. Επιθυμούμε να δοθεί η δυνατότητα σχηματισμού νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων χωρίς τους περιορισμούς ορίων Νομών και να δοθεί η δυνατότητα απόσπασης Τοπικών Διαμερισμάτων από ένα Δήμο σε άλλον όμορο Δήμο. Αν οι τροποποιήσεις αυτές γίνουν δεκτές από το Υπουργείο Εσωτερικών επιφυλασσόμεθα να επανακαθορίσουμε την θέση μας καθ όσον θα υπάρξουν νέα δεδομένα για προτάσεις νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων 3. Εφόσον δεν ικανοποιηθεί κάποιος από τους δύο ανωτέρω στόχους προτείνουμε ανθρωπογεωγραφική ενότητα στα όρια των Δήμων Αγνάντων Κοινότητας Μελισσουργών Δήμου Αθαμανίας Κοινότητας Θεοδωριάνων υπό τον όρο της κατασκευής των βασικών απαραίτητων τεχνικών υποδομών για την ενδοδημοτική κινητικότητα των πολιτών και την προσπελασιμότητα των δημοσίων και δημοτικών κτιρίων (δρόμοι, μέσα μαζικής μεταφοράς) Και η δεύτερη πρόταση είναι η εξής: 1. Προτείνουμε ως νέα ανθρωπογεωγραφική ενότητα στα όρια του Δήμου Αγνάντων και Κοινότητας Μελισσουργών λαμβάνοντας υπόψη την γεωμορφολογία της περιοχής μας, την ορεινότητα, τις γεωοικονομικές, τις κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. 2. Επιθυμούμε να δοθεί η δυνατότητα σχηματισμού νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων χωρίς τους περιορισμούς ορίων Νομών και να δοθεί η δυνατότητα απόσπασης Τοπικών Διαμερισμάτων από ένα Δήμο σε άλλον όμορο Δήμο. Αν οι τροποποιήσεις αυτές γίνουν δεκτές από το Υπουργείο Εσωτερικών επιφυλασσόμεθα να επανακαθορίσουμε την θέση μας καθ όσον θα υπάρξουν νέα δεδομένα για προτάσεις νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία α) η πρώτη πρόταση έλαβε πέντε (5) ψήφους: Πέτρος Ζέρβας, Ευάγγελος Γιάπρος, Παύλος Φλούδας, Γεώργιος Τσιρώνης, Παύλος Μπούρης. Ο Κωνσταντίνος Δήμος δήλωσε ότι ψηφίζει την πρώτη πρόταση με την προϋπόθεση να αλλάξει η σειρά των παραγράφων ήτοι η δεύτερη παράγραφος να γραφεί τρίτη και η τρίτη παράγραφος να γραφεί δεύτερη. β) η δεύτερη πρόταση έλαβε τέσσερις (4) ψήφους: Δημήτριος Φλώρος, Ιωάννης Γιαννούλας, Κωνσταντίνος Φλούδας, Νικόλαος Μπάρπας

12 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 Συνέχεια από τη σελίδα 4 κι εκεί μέσα στο ναό. Όλα είχαν αλλάξει. Ακόμα και οι σοβάδες και το παμπάλαιο πέτρινο δάπεδο, με τις άοκνες προσπάθειες του σεβάσμιου ιερέα. Μου φάνηκε ότι μπήκα σε κάποια άλλη εκκλησία. Το μόνο που έμενε το ίδιο, ήταν το τέμπλο. Πλησίασα. Ολόιδιες οι εικόνες, όπως τότε. γήκα κι ανεβαίνοντας, πήρα την απόφαση ν ανηφορίσω τον κεντρικό δρόμο για να ξαναδώ τα παλιά κτίρια και τα καταστήματα του επάνω μαχαλά. Έστεκαν όλα λιθόκτιστα, ανακαινισμένα, με καινούρια φρεσκοβαμμένα πορτοπαράθυρα. Φτάνοντας στο τέρμα του δρόμου, εκεί που τελειώνει ο βατός ανηφορικός δρόμος από τον κάτω μαχαλά, είδα δυο- τρεις απ τους παλιούς μαθητές του Γυμνασίου ν ανεβαίνουν με τα πόδια καταϊδρωμένοι και ασθμαίνοντας. - Τα καταφέραμε, μου λένε χαμογελώντας. - Μπράβο σας, τους απαντώ. Συλλογίστηκα τότε πως έξι ολόκληρα χρόνια ανεβοκατέβαινα αυτό το επικίνδυνο ανηφορικό λιθόστρωτο και ξαφνικά ήρθαν στο νου μου τα λόγια του Παπαδιαμάντη: «Λιθόστρωτον ανηφορικόν... Χίλια βήματα, κάθε βήμα και άσθμα. Εφούσκωνεν, εκοντανάσαινε κανείς δια να αναβή, εγλιστρούσε δια να καταβή». Επιστρέφοντας προς την πλατεία, μου έκανε εντύπωση πως, απ όλα τα καταστήματα που λειτουργούσαν τότε, μόνο ένα παραμένει ανοιχτό: Το καφενείο του Μήτσου Κράββαρη. Πλησίασα. Απ έξω κάθονταν δυο- τρεις ηλικιωμένοι χωριανοί. Τους καλημέρισα και κάθισα σ ένα τραπεζάκι. - Ποιανού είναι τώρα αυτό το καφενείο, τους ρώτησα. - Του Μήτσου Κράββαρη, μου λένε. - Μα... ζει ακόμα ο μπαρμπα- Μήτσος; - Να τος, μου λένε και γυρνώντας τον βλέπω να βγαίνει αειθαλής, αγέρωχος, σχεδόν αιωνόβιος. Τον υποδέχτηκα και του συστήθηκα. Χάρηκε πολύ, όταν του είπα ότι ήμουν συμμαθητής του γιου του, του Χρήστου. Κάθισε δίπλα μου και μιλήσαμε αρκετή ώρα μαζί με τους άλλους, κυρίως για τα περασμένα. Σηκώθηκα, τους ευχαρίστησα για τη συνάντηση που είχαμε και για το καφεδάκι που με κέρασαν, τους αποχαιρέτησα κι ευχήθηκα στο μπαρμπα- Μήτσο: - Να ζεις σαν τα ψηλά βουνά, σαν τα Τζουμέρκα μας. Κατέβηκα στο χώρο της εκδήλωσης, στην κεντρική πλακόστρωτη πλατεία, κάτω απ τα δροσερά κλαδιά του γεροπλάτανου, που, όπως τον αφήσαμε τότε, έτσι είναι και σήμερα.. Πλησίασα στο τραπέζι που κάθονταν οι συμμαθητές μου. - Έλα, μου είπαν, ν ανταμώσεις κι άλλο συμμαθητή μας. Τον γνωρίζεις; άζω και πάλι τα δυνατά μου και δεν πέφτω έξω. - Είσαι ο Νίκος ο Χασαλεύρης, του λέω κι ακολουθούν χαρές κι αγκαλιάσματα. Κι αφού καθίσαμε όλοι μαζί και συζητούσαμε, ακούω απέναντι, στο ίδιο τραπέζι, κάποιον να συστήνεται στο διπλανό του: Μεγαπάνος. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤ ΑΓΝΑΝΤΑ - Είσαι ο Δημήτρης ο Μεγαπάνος;, του κάνω. - Ναι, μου λέει. Και η παρέα των συμμαθητών φτάνει τους έξι. Η συζήτηση όλο και προχωρούσε. Οι παλιές μαθητικές φωτογραφίες, που είχα μαζί μου, άλλαζαν χέρια κι ο νους μας έτρεχε στα παλιά, όταν ξαφνικά βλέπω δεξιά στο βάθος τον έβδομο συμμαθητή μας. Ήταν ο καλός μας φίλος, ο Χάρις ο Ζάχος με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, που μιλούσε με κάποιους. Σηκώνομαι, τρέχω και του παρουσιάζομαι. Δε χρειάστηκε να του συστηθώ. Άνοιξη του 1963 στα «Λειβάδια». Οι απόφοιτοι του 1963 με τους καθηγητές τους. Από αριστερά: Α. Σακελλαρίου, Ν. Αποστόλου, Ν. Δασκαλάκης, Γ. Παππάς, Π. Χουλιάρας, Χ. Μπονιάκος, Α. Πανούσης, Εμ. Δαμβουνέλης και Ευθ. Καρούμπαλης. Με γνώρισε αμέσως και μάλιστα με υποδέχτηκε με το μικρό μου όνομα. Όμορφες παλιές φιλίες, γνήσιες, που ο χρόνος δε μπορεί να τις σβήσει. Τα τραπέζια είχαν σχεδόν γεμίσει. Ώρα ν αρχίσει η εκδήλωση. Ο πρόεδρος παίρνει το μικρόφωνο. Μας καλωσορίζει και, ανάμεσα στ άλλα, μας ανακοινώνει ότι από φέτος και στο εξής θα τιμώνται εκ μέρους του Συλλόγου μας δύο μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Αγνάντων, ανάλογα με την προσωπικότητα τους, το έργο τους και την εν γένει κοινωνική τους προσφορά. Για φέτος αποφασίστηκε να τιμηθούν ο ε. α. Ναύαρχος Ιατρός κ. Ηλίας Νάστος και ο Φυσικός καθηγητής κ. Θύμιος Νικολός, μαθητής αλλά και καθηγητής του Γυμνασίου Αγνάντων. Μετά τα παρατεταμένα χειροκροτήματα ο Πρόεδρος, αφού παρουσίασε τους δύο τιμωμένους και εξήρε την προσφορά τους στην κοινωνία, τους παρέδωσε το μικρόφωνο. Αυτοί με τη σειρά τους ευχαρίστησαν την Επιτροπή τόσο για την τιμή, που τους έγινε, όσο και για τη θεσμοθέτηση αυτής της επιλογής. Ακολούθησε συζήτηση για θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τη διοίκηση του Συλλόγου, πήραν το λόγο αρκετοί ομιλητές και έφτασε η συγκινητική στιγμή της εκφώνησης των ονομάτων των μαθητών, που έχουν φύγει πια από κοντά μας. Όλοι σιωπηλοί και συγκινημένοι φέρνουμε στο νου μας ένα- ένα τα πρόσωπα όσων γνωρίζαμε, παρακαλώντας νοερά το Θεό ν αναπαύει την ψυχή τους. Kι ύστερ απ το ιερό αυτό χρέος ο Πρόεδρος Οι κυνηγοί του χωριού τα πήγαν πολύ καλά φέτος. Τριάντα γουρούνια και 15 λαγοί ήταν ο απολογισμός του κυνηγιού μέχρι τώρα. Στη φωτό διακρίνονται ο κυνηγός γουρουνιών και Σύμβουλος Τοπ. Κοινότητας Αγνάντων ασίλης Καρύδης και ο Γιώργος Κωστούλας, με το «λάφυρο» ανάμεσά τους. παίρνει και πάλι το μικρόφωνο για να μας ευχαριστήσει για τη συμμετοχή μας και ν ανανεώσει το ραντεβού μας για τον επόμενο χρόνο, ενώ ήδη τα γκαρσόν αρχίζουν να σερβίρουν το φαγητό. Πέρασε πια και η ώρα του φαγητού. Τα μαχαιροπίρουνα τέλειωσαν το έργο τους, όταν ξαφνικά το κλαρίνο άρχισε να σκορπίζει χαρούμενους δημοτικούς σκοπούς στον αέρα σκεπάζοντας τις συζητήσεις, τα γέλια και το βουητό του πλήθους. Ξεκίνησε μεγάλος χορός, που συνεχιζόταν ως αργά το απομεσήμερο, οπότε αρχίσαμε σιγά- σιγά ν αποχωρούμε. Αποχαιρέτησα όσους συμμαθητές και φίλους δεν είχαν ακόμα αποχωρήσει και πήρα το δρόμο του γυρισμού. Κατεβαίνοντας προς το αυτοκίνητο μου, σκέφτηκα πως θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην περάσω απ το σπίτι, που έμενα για έξι ολόκληρα χρόνια, όταν ήμουν μαθητής. Δε χάνω καιρό. Στρίβω δεξιά κι αρχίζω να κατεβαίνω ένα- ένα τα σκαλιά, που οδηγούν στο «παλιό λιθόστρωτοτώρα τσιμεντοστρωμένο- στενό σοκάκι της κάτω συνοικίας του επάνω μαχαλά. Φτάνω στην κλειδωμένη αυλόπορτα. Το παλιό πέτρινο σπίτι ανακαινισμένο, έρημο, σιωπηλό, με ολόκλειστες πόρτες και παράθυρα με υποδέχεται. Η κυρά του, η Σπυριδούλα του Κεφάλα, έχει φύγει απ τη ζωή πριν από πολύ καιρό. Όλα αλλαγμένα. Τα μόνα που παραμένουν ίδια είναι τα πρώτα πέτρινα σκαλοπάτια, που οδηγούν στην τσιμεντένια σκάλα και τη βεράντα και η ξύλινη πόρτα, που μεταφέρθηκε απ τον όροφο στο ισόγειο. Πέρασαν τόσα χρόνια! Ο νους μου φτερουγίζει στα παλιά. Νομίζω για μια στιγμή ότι ακούω τις φωνές των συμμαθητών μου στην αυλή, που τις σταματάει η αυστηρή παρατήρηση της κυράς μας- της δεύτερης μάνας μας- για κάποιες αταξίες μας. Μας παρέλαβε δωδεκάχρονα παιδιά με κοντά παντελονάκια απ την αγκαλιά της μάνας μας- στα σπίτια μας επιστρέφαμε μόνο τις διακοπές- μας φρόντισε, μας περιποιήθηκε, μας συμβούλεψε, μας μεγάλωσε και μας παρέδωσε στους γονείς μας δεκαοχτάχρονα παλικάρια, γεμάτα εφόδια, έτοιμα να βγούμε στο στίβο της ζωής. Πώς να μην της αξίζει έπαινος. Ο θεός ας αναπαύει την ψυχούλα της! Συνέρχομαι μ έναν κόμπο στο λαιμό, γυρίζω, στρίβω δεξιά και συνεχίζω το σοκάκι ως κάτω. Ανεβαίνω τα τσιμεντένια σκαλοπάτια και βρίσκομαι στον αμαξιτό που ενώνει τους δυο μαχαλάδες. Λίγο πιο πέρα, αριστερά, είχα παρκάρει το αυτοκίνητο μου. ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑ- ΦΙΩΝ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ Προχωράμε με μεγάλη κινητικότητα και με ρυθμούς που μας επιτρέπουν οι συνθήκες για τη συγκέντρωση κατ αρχήν των φωτογραφιών των χωριανών μας και εν συνεχεία την τύπωση τους σ ένα άλμπουμ - βιβλίο. Σ αυτή μας την προσπάθεια χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας, δηλαδή ο καθένας από εσάς να μας δώσει τις φωτογραφίες που έχει μέσα στο μπαούλο του, τις οποίες θα επιστρέψουμε σύντομα πίσω. Ζητάμε από εσάς φωτογραφίες γενικές με πολλά άτομα από πανηγύρια, χορούς, γάμους, βαφτίσια, αλώνια, τρύγο, μεταφορές ξύλων και πάσης φύσεως εργασίες. Φωτογραφίες από άτομα που σήμερα είναι εν ζωή και από άτομα που δεν είναι και που στις φωτογραφίες είναι είτε μόνα τους είτε με άλλους. Επίσης οικογενειακές φωτογραφίες. Θα διευκόλυνε πολύ το έργο μας να αναγράφονται τα ονόματα των προσώπων σε κάθε φωτογραφία και περίπου ποιας χρονολογίας είναι η κάθε μία. Π.χ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΑΝΘΕΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΚΛΕΑΝΘΕΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΛΕΑΝΘΕΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους ιατρούς Δρ. Γιαννάκη Ομήρου, Δρ. Θεοδώρου Κωνσταντίνα, Δρ. Κυριάκου Παναγιώτα και Δρ. Νίκη Χαρή που βρίσκονται ανά πάσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ! ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΜΑΣ!!!!!! Αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση έκανε η χορωδία, που έχει μέλη από τα τρία ΚΑΠΗ της πόλης μας. Οι χορωδοί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού.

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού. Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού. Και φέτος ο Δήμος Ορχομενού διοργάνωσε μια λιτή τελετή για τη βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ελεγκτική επιτροπή Συνδέσμου Βελανιδιωτών «Η Μυρτιδιώτισσα» Μέλη Συνδέσμου Βελανιδιωτών

ΠΡΟΣ: Ελεγκτική επιτροπή Συνδέσμου Βελανιδιωτών «Η Μυρτιδιώτισσα» Μέλη Συνδέσμου Βελανιδιωτών ΠΡΟΣ: Ελεγκτική επιτροπή Συνδέσμου Βελανιδιωτών Μέλη Συνδέσμου Βελανιδιωτών Αρ. Πρωτ: 011 Πειραιάς : 25/03/2006 ΘΕΜΑ: Αναφορά Πεπραγμένων έτους Μάιος 2005- Μάρτιος 2006 ΣΧΕΤ: α. Σύνδεσμος Βελανιδιωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Εξαιρετικά επιτυχημένος ο «4 ος Αγώνας Δρόμου Δήμου Διονύσου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Εξαιρετικά επιτυχημένος ο «4 ος Αγώνας Δρόμου Δήμου Διονύσου» Άγιος Στέφανος 31/05/2016 ΘΕΜΑ: Εξαιρετικά επιτυχημένος ο «4 ος Αγώνας Δρόμου Δήμου Διονύσου» Εκατοντάδες δρομείς κάθε ηλικίας συμμετείχαν στον «4 ο Αγώνα Δρόμου Δήμου Διονύσου» που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς,

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς, Το Σχολείο μας έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές!!! Από όλους τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του Σχολείου μας πολλές ευχές για Καλό Καλοκαίρι σε όλους!!! Θα τα ξαναπούμε την 1η Σεπτεμβρίου!!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 1-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή Προεδρείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014 Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014 Σε μια σεμνή αλλά ζεστή εκδήλωση, το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Ορχομενού βράβευσε τους

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά

«Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά 50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗΣ «Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά Στον αυλόγυρο του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου της Γαλήνης ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ο κήπος των μικρών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως αυτοδιοικητικοί και όχι κομίζοντας κανείς καμία άλλη ταυτότητα.

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, 1 Μακαριώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Σεβαστοί πατέρες Κύριοι βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, Κύριοι σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 210-19/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 30-8 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Tαχ. /νση : Πλ. Εθν. Αντίστασης Ταχ. Κώδικας : 47100 FAX : 2681075855-2681072285 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ»

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ» «Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ» «Το όνομά μου είναι Ηρακλής και είμαι μαθητής της Ε 1 τάξης του 1 ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου στη Ρόδο. Όλο το καλοκαίρι περίμενα να ξεκινήσουν τα μαθήματα στο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα