ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ι:ι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ι:ι"

Transcript

1 .. Υ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ι:ι

2 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΤΓΕΙΑΣ YΓ~IA ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΡΟΣ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ YΓEΙONOλOΓlKΩN ΓΝΩΣΕΩΝ Διανέμεται δωρεαν εις τα Σχολεια, Συλλόγους, Δημόσια 'Ιδρύματα κλπ. Διεύθυνσις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΝΟΣ ΤΗΣ ΤΓΕΙΑΣ (άπόσπασμα) Βρυσομάνα του γοργου νερού κα-3άριου 'Τγεία της ώδης μου ύψώνεται για. σε δοξολογία. 'Όλο το μαγιάπριλο να. σου πλεχτη στεφάνι, και δ,τι μόσκος μέσα του, να. σου καη, λιβάνι. Σ' επλασε στο μάρμαρο του άρχαίου ίιι ή σμίλη έσένα, μεστωμένη άτάραχη, μυριάν-3ιστη παρ-3ένα, κι ενα φίδι σου ε:δαλε στα. χέρια τα. δικά σου μερωμένο και αδουλο κάτου άπ' το μάγεμά σου. Μαγικο στο χέρι σου κουλουριαστο στολίδι ζωης άπο το χέρι σου γάλα ρουφάει το φίδι. 'Όμως εγω {}ό. ηitελα, ζωης βυζάστρα, μοιράστρα, να. στυλώσω σου αγαλμα που να. σε φέρνη ώς' τ' αστρα. ΚΩ Σ ΤΗ Σ ΠΑΛΑΜΑ Σ

3 YΓ~ ΙΑ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Ι ΤΟΜΟΣ Ι ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1971 ΑΡ. 6 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ Ή σχέση του καπνίσματος σιγαρέττων και του καρκίνου του πνεύμονα εχει διαπιστ'ω{}η απο ερευνες. ΟΊ κίνδυνοι για την ύγεία είναι περισσότεροι σε κείνους που αρχίζουν το κάπνισμα απο 1'1) νεαρή τους ήλικία παρ α σε κείνους που αρχίζουν αργότερα στο βίο τους. Και είναι επίσης περισσότεροι οί κίνδυνοι σε κείνους που «καταπίνο:υν» τον καπvo παρα σε κείνους που τον ξεφυσoυv αμέσως. Και είναι ακόμη περισσότεροι οί κίνδ:υνοι σε κείνους που εξακολο'υ{}ουν το κάπνισμα παρα σε κείνους που το στα:μάτησαν. Οί ειδικες αρρώστειες που {}cωρουνται πως σχετίζονται με το κάπνισμα σιγαρέττων είναι οί έξης: Καρκίνος του πνεύμονα, βρογχίτις και εμφύσημα, ισχαιμικες πα{}ήσεις της καρδίας και (JJ.)..ες πα{}ήσεις του κυκλoφoρ~κoυ. Κα,ρ)(ενο<; τo~ πν~{)μ.oνα,: Ό χ,ίνδυνος για καρκίνο του πνεύμονα είναι φορες μεγαλύτερος μεταξυ τών καπνιστών παρα. μεταξυ τών μη καπνιστών' &λλα ό κίνδυνος σε κείνους που σταμάτησαν το κάπνισμα λιγοστεύει αισ{}ητά. Ό επι παγκοσμίου κλί:μακος καρκίνος τών πνευμόνων, που {}ανατώνει προς το παρον χιλιάδες καπνιστες κά{}ε χρόνο, {}α ανακοπη αν το κάπνισμα σιγαρέττων σταματήση η αν χρησιμοποιη{}ουν σιγαρέττα απηλλαγμένα καρκινοματωδών ουσιών. BpoΎX~Τ~<; )(α,~ Ιμ.φ{)σ~μ.α,: ΤΟ κάπνισμα σιγαρέττων είναι ενα πρoδιαίtετικoν αιτιον της χρονίας βρογχίτιδος και του εμφυσήματος. Θα προφύλαγε το σταμάτημα του καπνίσματος απο χρόνιες εξασ{}ενήσεις -- που δεν είναι μόνο δυσάρεστες, αλμ και αιτία για απώλεια εργάσψου χρόνο:υ και επάρκειας 0.- και απο πρόωρους {}ανάτους. 'Iσxα,~μ.~)(~<; πα,θfισ~~<; τυι<; )(ιxpi'hιx<;: ΤΟ κάπνισμα σιγαρέττων πι{}ανο να μη είναι συντελεστικη αιτια της νόσου τών στεφανιαίων αρτηριών. ΤΟ κάπνισμα σιγαρέττων 11 ή ενεση νικοτίνης εδειξαν πως προάγεται ή απελε:υ{}έρωση κ α: τ ε Χ σ λ α μ ί ν η ς απο τα επινεφρίδια. Αυτες οί κατεχολαμίνες αυξάνουν την κολλητικότητα τών αίμοπεταλλίων (κι' ετσι 161

4 JljροάγO'Uν τον κίνδυνο itραμδώσεως), αυξάνουν τη συγκέντρωση λι,πιδων στο πλάσμα (κι' ετσι Jljροάγεται ό σχηματισμος αι&ρώματος) και επίσης αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακων αρρυitμιων (κι' ετσι προκαλσυν αιφνίδιο itάνατο). "Λλλ~~ π~θήισ~~~ 't()u ~'.)~λ()φ()ρ~~()u: ΤΟ κάπνισμα σιγαρέττων προάγει τον σχηματισμο γενικης αρτηριοσκληρώσεως, ΠΟ1) καταλήγει σε ημιπληγία, ανε{'ρυσμα, διαλείπουσα χωλότητα. Π~π't~~Ο'l Ιλ~().;: ΤΟ κάπνισιμακατα κάποω τρόπο επιδραδύνει τη itεραπεία των έλκων. Πp()φ,)λ~~YI τα σπουδαιότερα μέσα προς καταπολέμηση των κινδύνων που προκαλεί το κάπνισμα στην ύγεία είναι: 1. Ή ενημέρωση των νεαρων για να μην αρχίσo'uν το κάπνισμα. Οϊ νεαροι ita. πρέπει ναχουν την ευχ.αιρία να μάitουν για τα κακα επακόλουitα πάνω στην ύγεία απο το κάπνισμα στο μάitημα της ε,πιστήμης και της ύγιεινης, στο πρόγραμμα κοινωνιολογίας, στις ωρες της γυμναστικης' και σε αλλα σχετικα μαitήματα. 2. Ή επίδραση των ασκούντων την ύγιεινή. ΟΙ ασκουντες την ύγιεινη συμδολίζουν τις ύγειονομικες αρχες και επηρεάζουν κ,αι των ατόμων και της όλότητας τη στάση και συμπεριφορά, κι' ετσι μπορουν ν' ασκήσουν ύπολογίσιμη και αποτελεσματικην επίδραση για τη στάση των ασ&νων των σχετικα με το κάπνισμα. Σπουδαίο μέρος της επίδρασης ita. " β'l2. ::.\, "'" δ', 'δ ::ι, " εχη ευαια αν,εγ.;εινοι ωσουν το παρα ειγμα αποφευγοντας το καπνισμα. 3. Όμαδικο πλησίασμα των ενηλίκων. Οϊ ενήλικες μπορεί να πλησιαστούν απο itρησκευτικές, αitλητικές, επαγγελματικές, πολιτιστικές, 'κοινωνικες και πολιτικες οργανώσεις. Οϊ προσπάitειες των όμάδων αυτων ita. περιορίζωνται στην διανομη φυλλαδίων, στην παρουσίαση ειδικων συν{}ημάτων, στη διοργάνωση διαλέξεων, στην επίδειξη ταινιων για να πληροφορήσουν τον κόσμοσχετικα με τις σοδαρες συνέπειες, JljOrU μπορεί να προκλη-&ουν απο το κάπνισμα. 4. Μαζικες προσεγγίσεις του κοινου. Ή μαζιχ.η επικοινωνία μπορεί να επι,τύχη αν πρόσωπα κύρους που το κοινο τα itεωρεί κατόχους του itέματος απ' αυτο προκύπτει και η αξία που εχει η εινεργος ύποστήριξη των ασκούντων την ύγιεινή. Μια απο τις μαζικες προσεγγίσεις, που χρησιμοποι{1itηκε στις Ήνωμένες Πολιτείες της 'Λμiερικης Τ:ο 1966, είναι ή προειδοποιητικι] δήλωση σε κάitε κουτι σιγαρέττων, επιτοπίας κατανάλωσης, που ελεγε: «Προσοχη το κάπνισμα σιγαρέττlων μπορεί να είναu βλαδερο για την ύγεία <JO'U». 162

5 5. 'Ελάττωση της διαφήμισης και της προαγωγης πωλήσεως σιγαρέττων. Ώς είδος δημοσίας πολιτικης, τα σιγαρέττα δεν πρέπει να διαφημίζωνται με τέτοιο τρόπο που να φτάνη ή διαφήμισή τσυς σε μεγάλο αρι{}μο παιδιών και νεαρών. Ή διαφήμιση δεν πρέπει να ύποδάλλη πως το κάπνισμα σιγαρέττων φέρνει κοινωνικη επιτυχία η προκαλεί το αντί{}ετο φύλο. Δεν πρέπει να ειναι εξογκωμένη λλλα να δίνη στον καταναλωτη πληροφορία πλήρ,συς,εννοίας για το προ ίον που ζητα ν' αγοράση. ΕΙναι δύσκολο να εκτιιμήσης το αποτέλεσμα της ελαττωμένης διαφήμισης ειναι Ο'υσιαστικο να συνοδεύεται ή διαφήμιση με αποτελεσματικα προγράμματα ύγιεινης εκπαιδεύσεως για νέσυς. Μερικες χώρεςεχσυν αποκλείσει τη διαφήμιση σιγαρέττων απο την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. 6. 'Ανεύρεση τρόπων, που να κάμνσυν το κάπνισμα λιγότερο επικίνδυνο. 'Εφόσον, παρόλες τις προσπά{}όιες ν' αποτραπούν, μερικοι {}α εξα:κoλov&ήσουν το κάπνισμα, πρέπει να γίνουν προσπά{}ειες για δυνατη προστασία τσυς. Γι' αυτο (}α πρέπει να,συνεχιστούν οί ερευνες για να βρε{}ούν λιγώτε,ρο δλαδερα σιγαρέττα η λιγώτερο επικίνδυνοι τρόποι καπνίσματος. 'Επίσης πρέπει να γίνουν προσπά{}ειες για χρησιμοποίηση ταμπάκου με λιγώτερη περιεκτικότητα σε πίσσα και νικοτίνη. Προσπά{}ειες επίσης πρέπει να γίν'συν για να πεισ{}ούν οσοι επιμένουν να καπνίζσυν 1) να λιγοστέψουν τον αρι{}μο τών σ~γαρέττων, 2) να μην τον ρουφούν πολυ βα{}ειά, 3) να λιγοστέψουν τις φορες τού ρουφήγματος βα&ιά, 4) να λιγοστέψουν το μέρος Tov σιγαρέττσυ που (}α καπνίζουν, πετώντας περισσότερο απο το ενα τρίτο τσυ και 5) να προτιμούν να καπνίζουν σιγαρέττα που περιέχουν λιγώτερη πίσσα και νι~oτίνη. * ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΊΆΟΣ Γενικος Διευθυντής 'Τπουργείου Τγείας. * Τμημα όμιλίας που εγινε στο 240ν Συνέδριο της Παγκοσμίου Όργανωσεως 'Τγείας στη Γενεύη τον Μάϊον τού Το δεύτερο τμημα της όμιλίας, που αναφέρεται ιjίτις εισηγήσεις, θα δημοσιευθη στο έπόμενο τεύχος. Ό 'Ασκληπιός, θεος της Ίατρικης. 163

6 ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 1. ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣEJΩΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ 'Ο Ύπουργος Ύγείας κ. Μιχ. Γλυκυς ετέλεσε την 26ην Matov 1971 τα εγκαίνια Έκ~έσεως Ύγείας, που διωργάνωσε στο «Λύκειο'\' 'Ελληνίδων Άμμοχώστου» ό Μίμος Άμμοχώστοv μες τα πλαίσια της ετήσιας εκστρατείας κα~αριότητoς. Δημοσιεύουμε την όμιλία του κ. Ύ πουργου: «'Ο Δημος 'Αμ:μοχώστοv απο ε,των κατέχει μίαν λίαν επίζηλον ~έσιν εις τον τομέα της κα~αριότητoς, μ:εταξυ των διαφόρω'\' Δήμων της KύJlίρoυ, πολλάκις δε Ό 'Ύ'πουργος 'Ύ'γείας κ. Μ. Γλυκυς άνοίγει την εκθεση 'Ύ'γείας στην' Αμμόχωστο. ακσύομεν με χαραν,επισκέπτας απο αλλας πόλεις της Κύπρου και απο το εξωτερικον να κάμνουν εύφημον μνείαν του γεγονότος τούτου. Αί άρμόδιαι ύπηρεσίαι του Δήμου καταδάλλαυσιν ευσυνειδήτους πρoσπα~είας να βελτιώσουν κατα το δυνατόν, και εις διαρκως επαυξανόμενον βα~μoν την στά1j:μην κα~αριότητoς της πόλεως του Ευαγόρου, είναι δε προς τιμην και των πολιτων ή διαπίστωσις δτι ουτοι επιδεικνύουν ανταπόκιρ~σιν. 164 J

7 Κατ' ετος οργανώνει Ο Δημος εκστρατείαν κα{tαριότητος διαρκείας ενος περίπου μηνός. 'Εφέτος, ώς συνδυασμος με την τοιαύτην εκστρατείαν εχει προταf}ij και ή παράλληλος οργά\'ωσις εκ{tέσεως Ύ γείας, εν συνεργασίιt με το Ύ πουργείον Ύγείας. Τοιαύτηεκf}εσις ελαδε κατα πρώτον χώραν εν Λευκωσίιt τον Όκτώδριον, 1969, και εν συνεχείιt τον Νοέμδριον εις Λεμεσόν, ωργανώ{tη δε ύπο του Ύπουργείου Ύ γείας. 'Η εκf}εσις εκείνη εf}εωρή{tη τότε xa{t' Ολα. επιτυχής. Είναι τα 'ίδια εκf}{,ματα τα οποία πρόκειται και εις την παρουσαν περίπτωσιν να εκτε{tώ,σι. ' Αποτελουσι το σύνολοιυ τηςσυλλογης την οποίαν εδώρησε το Μουσείον Δρέσδης της Λα'ίκης Δημοκρατίας της Γερμανίας προς το Ύπουργείον Ύγείας Κύπρου,δάσει μιας συμφωνίας αμοιδαίας δοη{tείας τών άρμοδίωιυ 'Ιατρικών 'Ύ'πηρεσιών τών δύο χωρών, ή οποία συνεχίζεται εκτοτε με καλα αποτελέσματα, εκατέρω&ν. 'Ως σύνολον, τα εκitέματα Ύγείας είναι γενικου εινδιαφέροντος και ώς τοιαυτα πρέπει να {tεωρηitουν, ώρισμένα δμωςεχουσιν οπωσδήποτεσοδαρανσχέσιν με το ειδικον {tέμα της καitαριότητος και 1δίιt του εχινοκόκκου, μιας νόσου ητις αποτελεί σήμερον dλtl{tij μάστιγα δια τον τόπον μας. Ευχαριστώ τον Δημον Άμ:μοχώστου διότι με lετuμησε ανα{tέτων εις εμε το ανοιγμα της παρούσης εκitέσεως. Πράττω τουτο ευχαρίστως, και σας καλώ να την επισκεφ{tητε». 2. Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΜΙΧ. Γ Λ ΥΚΥ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» «Θα η{tελα πρώτον να ευχαριστήσω την διοικουσαν επιτροπην του Συμδουλίου Κοινοτικης Ευημερίας Λευκωσίας δια την τιμην που μου κάμνει ζητουσα να προσφωνήσω την παρουσαν συγκέντρωσιν. Θα η{tελα επίσης να συγχαρώ οσους συνέλαδοιυ την ιδέαν του εορτασμου της Παγκοσμίου 'Εδδομάδος του Παιδιου. Είναι γεγονος οτι ή ευημερία του παιδιοru προσήλκυσε κατα τας τελευταίας δεκαετίας την προσοχην εitελοντικών οργανώσεων, πολιτιυ.ών ανδρών και κρατών, τοσούτο δε ενδιαφέρον δια το παιδι ανεπτύχ{tη διε1'tνώς ωστε να δημιoυργη{tfί και ιδιαίτερος κλάδος τών Ήνωμένων 'Ε{tνών, ο λεγόμενος UNICEF, του οποίου κύριον μέλημα είναι ή προστασία και ή προαγωγη της ευημερίας ίου παιδιού' Ιδίως εις ίας αναπτυσσσμένας χώρας. Δικαίως επομένως ο εικοστος αιων εχαρακτηρίσ{tη ώς ο αιων του παιδιου. Ή κα{tολικη μέριμνα δια την ευημερίαν του παιδιού ενετά{tη εκ ίου γεγονότος στι μία μεγάλη αναλογία παιδιών εις μερικας χώρας ύποσιίίζειαι και φυτοζωεί ύπο α{tλίας συνitήκας τού περιδάλλοντος, μη κατορ{tώνουσα να φitάση oιuτε την πρώτην επέτειον τών γενεitλίων της. Είναι ευχάριστος ή διαπtσίωσις οτι 11 ιδιωτικη πρωτοοουλία επαιξε πρωτοπο- 165

8 ριακον ρόλοιυ δια την ευημερίαν τού παιδιού εκ παραλλήλαυ με ται; κονωνικ.ας και ύγειονομικας κρατικας υπηρεσίας. Λειταυργούν σήμερον εν Κύπρφ, εκτος των ιδιωτικων και κοινοτικων, 150 περίπαυ Κέντρα Ευημερίας τού Παιδιού, και με την αναμενσμένην αυξησιν τσύ βση{hjtικοv πρσσωπικού, βα{)μηδον πιστεύω δτι 1'tQ: καλυφ&fj συσιαστικα όλόκληρσς ή ϋπαι1'tρσς. Ή προληπτικη ιατρικη διερευνά δλα τα μέσα προστασίας τού παιδιού ειυαντίσν των ασ1'tενειωνχαι ατυχημάτων κα1'tωςκαι δλα τα μέσα τα υπσδοη{}ουντα την φυσιολογικήν, κοινωνικην και ψυχσσυναισ1'tηματικην ανάπτυξιν τού παιδιού. Άποσκοπεί επίσης εις την προστασίαν τού παιδιού και κατα ηίν εμδρυακήν ταυ ήλικίαν. ΕlΙναι κοινως γνωστον στι μερικαι ασ1'tένεωι προσδάλλαυσαι την μητέρα χατα την διάρκειαν της εγκυμοσύνης, και ιδίως κατα τους πρώταυι; μην ας, δύ- ΟΙ 'Ύ'πουργοι 'Ύ'γείας και Γεωργίας και Φυσικων Πόρων κοιτάζουν τα εκθέματα της Έκθέσεως 'Ύ'γείας σ;την 'Αμμόχωστο. νανται να προσδάλουν και το εμδρυον το όποίσν κινδυνεύει να γεννη1'tfj με μίαν σωματικην η ψυχικην ανωμαλίαν. Ή μέριμνα δια την ευημερίαν τού παιδιού 11'μπσρεί να αρχίση και προ αυτης ταύτης της κυήσεως. Ύπάρχουν δυστυχως κληρσνσμικαι ασ1'tένειαι,σωματικαι η ψυχικαί, αί όπσίαι δεν 1'tεραπεύονται. Μία τοιαύτη είναι ή Μεσσγειακη Άναuμία ή όπσία είναι αρκετα συνή1'tηςεις τον τόπον μας. Ό μόνσς τρόπος προλήψεως των κληρονομικων ασ{}ενειων είναι ή '~φαρμoγη της Συμδουλευτικηι; Ευγσνικης δια της όποίας προειδοπσιούνται χαι προτρέπονται οί μελλόνυμφοι, οί όποίο ι φέρουν το στίγμα, να μη προοούν εις γάμου κσινωνίαν η αν τούτο' είναι αδύνατον, να 166

9 αποφύγουν την τεκνοποιί:αν. 'Αναγνωρίζω στι τoιuτo είναι ενα πολυ σοδαρον πρό- 6λημα, αλλα το να ριψοκινδυνεύση ενα ανδρόγυνον να φέρη εις τον κόσμον ενα ανώμαλον η ενα κ.ακορίζι:κον παιδι ειναι περισσότερον σοδαρον πρόδλημα και δια ηιν οικογένειαν και δια την κοινωνίαν. Διαδεδαιώ την Έπιτροπην του Συμδorυλίoυ στι ως ατομον {tιi διατηρήσω αμέρι,στον το ενδιαφέρον μου δια το παιδί, και στι ύπο την επίσημον ιδιότητά, μου δεν {tιi φεισ{tώ 'Κόπων δια την πρoώ{tησιν μέτρων αποσκοπούντων, εν τφ πλαισίφ δεδαίως της Κυπριακης δυναμικότητος, εις την περαιτέρω βελτίωσιν της ύγείας και ευημερίας του παι,διου. Ευχομαι σπως αί προσπά{tειαι σλων απο60υν ύπερ του σκοπου τούτου». 3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟ'Υ' 'Υ'ΠΟ'Υ'ΡΓΕΙΟΊ' ΎΤΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Γενικον Διευ{tυvτήν, Borυληι:; τών 'Αντιπροσώπων, Ένετάλην να αναφερ{tώ εις την επιστολήν σας ύπ' αρ. Έρ. ΒΑ' 409 'Και ημερομηνίαν 5ην Mαιorυ, 1971 εν σχέσει με την ερώτησιν την ύποδλη&ϊ:σαν υπο του Έντίμorυ Borυλευτoυ περιφερείας Πάφου κ. 'Αντωνάκη Σωτηριάδη, αφορώσαν εις τον 'Έλεγχον Φαρμάκων, 'Και να σας πληροφορήσω ως ακολού{tως:- Ό Περι Φαρμάκων ('Έλεγχος Ποιότητος, ΠΡΟ'μη{tείας και Τιμών) Νόμος 'Αρ. 6 Tov 1967 ετέ{tη εν ισχύϊσταδιακώς, ητοι ωρισμένα αρ{tρα αυτov ετέ{tησαν εν ισχύτ απο της 15ης Φεδρουαρίου τοv 1968, απασαι δε αί διατάξεις αυτου απο της 1ηι:; 'Iανorυαρίoυ του προcου η τe{tovv εν ισχύϊ απασαι αί διατάξεις του ως ε'ίρηται Νόμου ητο ανάγκη - 1. Να aruvtax3i\ και εκδo{}fί ή δευτερογενύ]ς Νομο{tεσία, ητις {tεωρείται απαραίτητος δια την εφαρμογην τών διατάξεων του Νόμου. 2. Να συμπληρω,'tfj η παραλαδη ε,κ τουεξωτε.ρικου απαντος του ουσιώδους εργαστηριακου ε ξ οπλισμου, σστις {tεωρείται απαραίτητος δια τας αναλύσεις και τον λοιπον ελεγχσν ποιότητος τών φαρμακευτικών σκευασμάτων 'ΚαΙ.'3. Να συμπληρω3i\εις το Έξωτερικον η Ζξειδί'Κευσις του προσωπικov εις τας αναλύσει,ς φαρμάκων. 2. 'Όταν συνεπληρώ{tησαν αί ως ανω προϋπο{}έσεις, ό Ύπorυργoς Ύγείας δια Διατάγμαcος αυτου δημοσιευ{}έντος εις το Τρίτον Παράρτημα της επισήμorυ Έφημε,ρίδος της Δημοκρατίας της 10ης 'Aπριλίorυ 1970 επεκύρωσε τον έτο~μασ{tέντα και ύποδλη{}έντα εις αυτον ύπο του Συμδouλίorυ Φαρμάκων Πρώτον Πίνακα Έλεγχομένων Φαρμακευτικών Σκευασμάτων, σστις διαλαμδάνει τα ακόλου{tα:- 'Αντιδια6ητικα απο του στόματος. 'Αντιδι.οτικά. Βιτα:μίνας. 167

10 Δεξτράνην. 'Εμβόλια, περιλαμ6ανομένων τοξινών, αντιτοξινών, τοξινοειδών και αντιγόνων. 'Ορρούς, περιλαμ6ανομένων και αντιτοξινών.. Νέα Φαρμακευτικα Σκευάσματα. Όρμόνας, περιλαμ6ανομένων και συν&:τικών τοιούτων. Σoιuλφαμίδας. Ψυχοτρόπα Φάρμακα : (α) 'Ηρεμιστικά. (β) (γ) (δ) (ε) Άντικατα{}λιπτιγ,ά. Νευροληπτικά. Ψυχοδιεγερτικά. Ύ πνωτικά. 3. Ύπε6λή{}ησαν μέχρι σήμε,ρον 1801 αιτησεις, το δε Συμ60ύλιον Φαρμάκων εμελέτησε και ενέκρινε την εκδοσιν 1605 αδειών εμπορίας. ΕΜυς ώς Ύj{}ελε συμπληρω{}ώ ή εκδοσις τών αδειών εμπορίας δια. τα.ς ώς ανω αναφερομένας κατηγορίας φαρμάκων εις τον Πίνακα 'Ελεγχομένων Φαρμακευτικών Σκευασμάτων {}α. συμπεριληφ{}ουν και αλλαι κατηγορίαι, στόχος δε είναι να. περιληφ{}ουν τελικώς απαντα τα. εν κυκλoφoρί~ φάρμακα. Ή εφαρμογη τού Nόμoιu εξ ύπαρχης επι παντος φαρμάκου Μητο πρακτικώς αδύνατος και {}α. ώδήγει εις χαώδη κατάστασιν με κίνδυνον να παραλύση ή εφαρμογη του Νόμου πλήρως. 4. Ευ{}1Jς ώς Ύj{}ελε συμπληρω{}η ή εκδοσις αδειών ε,μπορίας, το Ύπoιuργείoν Ύ γείας {}α επιληφ{}fi του {}έματος τών τιμών τών φαρμάκων. (29 Μαιου 1971) Β. Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΤΛΟΣ Γενικος 'Τπουργείου Διευθυντής 'Τγείας. 4. Ο κ. Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΤΟ 240ν ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓ ΑΝΩΣΕΩΣ ΥΓΕΙΑΣ Ό Γενικος Διευitυντης του Ύ ποιuργεί:οru Ύ γείας κ. Β. Βασιλόπουλος εξεπροσώπησε την Κύπρο στο 240ν Συνέδριο της Παγκοσμίου 'Οργανώσεως Ύγείας, το όποίον εγινε στη Γενεύη κατα. τον Μάϊον του Μεταξυ τών κυριωτέρων {}εμάτων, που συνεζητή{}ησαν στο συνέδριο αυτό, ηταν: 1) Ό προϋπολογισμος της Παγκoσιμ~oυ 'Οργανώσεως Ύγείας για. το 1972, που φ{}άνεισε 82,023,000 δολλάρια. 2) Ή τεχνικη βοή{}εια προς τις διάφορες χώρες. Για. την Κύπρον ή βοή{}εια για. το 1971 {}α. υπερ6η τις 120 χιλιάδες δολλάρια και Μ δο{}η υπο μορφην εμπειρογνωμόνων, υποτροφιών και ιατρtκου εξοπλισμου. 168

11 3) Ή χ.αταπολέμηση της έλσνοσίας, χολέρας, εύλογιας και αλλων λοιμωδών νόσων. 4) Το αν{}ρώπινο περιδάλλον. 5) Ό ελεγχος της ποιότητος τών φαρμάκων. 6) Οί παρενέργειες τών φαρμάκων. 7) Ή βλαδερηεπίδραση του καπνίσματος πάνω στην ύγεία. 8) τα ναρκωτικά. 9) Ή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του ιατρικου και παρα'ίατρικου προσωπικου και αλλα. Ό κ. Β. Βασιλόπουλος κατα την παραμονή του στη Γενεύη συμμετέσχε συνεδρίου τών Χωρών Μελών της Κοινοπολιτείας, δπου συζητηιtήκανε τα {}έματα, που Μ. συμπεριληφ{}ουν στην ήμερησία,διάταξη του Γ' 'Ιατρικου Συνεδρίου της Κοινοπολιτείας, το όποίο {}α γίνη στον Μαυρίκιον τον Νοέμδριο του, Στο συνέδριον αυτο {}α συμμετάσχουν οί Ύ πουργοι Ύ γείας τών Χωρών Μελών της Κοινοπολιτείας. ΈπLσης ό κ. Β. Βασιλόπουλος συμμετέσχε συνεδρίου του Έκτελεστικοv Συμδουλίου' της Παγκοσμίου Όργανώσεως Ύγείας. Σ' αιπο,εξελέγη πρόεδρος της τεχνικης επιτροπης, ή όποία συζήτησε το {}έμα «Μαζιικες εξετάσεις ύγείας ως μέσον J1iροω{}ήσεως της Δημοσίας Ύ γείας». Έπίσης εξελέγη αντιπρόεδρος του ΈκτελεσΤΙ'Χιου Συμδουλίου και επανεξελέγη ως μέλος της Έπιτροπης του Έκτελεστικοv Συμδουλίου, ή όποία ασχολείται με διοικητικα και οικονομικα {}έματα της 'Οργανώσεως. 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Ό κ. Μ. Οικονομόπουλος, Διευν{tυτης 'Ιατρικών Ύ πηρεσιων, απένειμε τα πιστοποιητικα Πρώτων Βοη&ιών του Τάγματος του Άγίου 'Ιωάννου της Ίερουσαλημ σε σπσυδαστες και σπουδάστριες της Παιδαγωγικης 'Αγ.αδημίας Κύπρου παροιυσί<t του διοικητη ταυ Τάγμα'ως κ. Π. Ζαχαριάδη, της δ. Σόνιας Γεχαγιαν και του Τμηματάρχου Στοιχειώδους Έκπαιδ,εύσεως κ. 'Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Δημοσιεύαμε κατωτέρω την προσφώνηση του κ. Οικονομόπουλου: «Είμαι εύτυχης που για δευτέρα φορα βρίσκolμαι στην ευχάριστη {}έση ν' απονείμω πιστοποιητικα Πρώτων Βοη{}ειων σε μέλλοντες διδασκάλους. Ή εμύνη του διδασκάλου αλλα και του κά{}ε αν{}ρώπου να δοηιtη τον συνάvιtρωπόν του σε περιπτώσεις ατυχήματος είναι αυτονόητη. Ειδικώς τώρα, με την αυξηση τών ατυχημάτων 1'1 σημασία της γνώσεως πρώτων δοη{}ει(υν επιδάλλεται κοντα στην αλλη σας ειδικη και γενικη μόρφωση. Είμαι δέδαιος πως οί διδάξαντές σας εχουν πλήρως ίκανοποιη{}ij απο την επίδοσή σας, δι' aflto {}ερμως σας συγχαίρω. Να μου, επιτ:ραπη δμως δλως ιδιαιτέρως να συγχαρώ την δ. Σόνια Γεχαγιάν, 1'1 όποία πραγματικως ακούραστη, οργώνει την Κύπρον δια ν(χ προετοιμάση στο πρακτικο μέρος ίκανους να παράσχουν πρώτες βοή&ιες». 169

12 Η ΕΠΑΝΔΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 'Απι5σπocσμoc Οιπ., την Ι;μιλίoc τοίί Ύ Itcupycu ΎΥείocς Χ. Μ. rauxu ένώπιον της Βcuλης των 'Αντιπροσώπων (15 'Ιcuλίcu 1971)... Ή επάνδρωσις εις 'Ιατρικον και Νοσηλευτικον Προσωπικσν των κυρίων Νοσοικομείων μας εν παρα60λiί προς την α.ντίστοιχον του 1964 εχει ώς έξης: 1. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΛΕΤΚΩΣΙΑΣ 196 1, 1971 (oc) 'IocTp,txcv Πρcσωπιχcν Μόνιμοι και επι συμ60λαίφ Αυξησις 88,89% (~) Νcσηλεuτιχcν πρι::σωπιχόν Αυξησις 76,35% 2. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (oc) 'IocTptxcv Πρoσωπι~ν Μόνιμοι /1 7 Αυξησις 75% (~) Νcσηλεuτιχcν πρcσωπιχcν 93 ~{)o Αυξησις 179,57';ίο 3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΛΕΜΕΣΟΤ (oc) ''IOCTptXcv Πρcσωπιχcν Μόνιμοι 11 Η! \ και 3 επισκέπται και 2 i:πισκέπται Ειδικοι 'ΙατροΙ Ειδικοι 'ΙατροΙ Αυξησις 72,73% (~) Νcσηλεuτιχcν πρoσωπικιbν 11,5 73 Αυξησις 62,22% 4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΤ 170 (oc) 'IocTptxcv Πρcσωπιχcν Μόνιμοι 7 16 και 3 επιrntέπται και' 3 επισκέπται ΕΙδικοΙ 'Ιατροί Ειδικοι 'ΙατροΙ Αυξησις 128,57% (~) Νcσηλεuτικcν προσωπιχ"ν Αυξησις 115,62%

13 5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΑΦΟΤ (ιχ) 'IιxTPLXcv Προσωπικcν Μόνιμοι Αυξησις (ι:.) Νcσl1λεuτικcν πρcσωπικ~ν Αυξησις και 3 ~πισκέπται ΕΙδικοί Ίατροι 80% ,42% 9 και 5 επισκέ.πται ΕΙδικοΙ ΊατροΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ,.. ι. (ιχ) 'Ίιχτρικcν Πρcσωπικeιν Μόνιμοι 5 8 Αυξησις (ι:.) Νcσl1λεuτικeιν ΠΡCσωπικ~ν Αυξησις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΤΡΗΝΕΙΑΣ (ιχ) 'Ίιχτρικcν Πρcσωπικeιν 1 επι συμ60λαίφ και 3 επισκέπται ΕΙδικοΙ ΊατροΙ 50% 1 επι συμ60λαίφ και 6 επισκέπται ΕιδικοΙ ΊατροΙ ,17% Μόνιμοι 2 Η και 1 επισκέπτης και 2 επισκέπται Ειδικος Ίατρός ΕΙδικο[ ΊατροΙ Αυξησις 50% (ι:.) Νcσl1λεuτικcν πρcσωπικcν Αυξησις 80% ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Ειδικος ψυχίατρος, που εχει ασχολψ'tη με τα αυτοκινητιστικα ατυχήματα, κατατάσσει τα αίτιά τους ώς έξης: α) Τι μέ{}η απσ οινοπνευματώδη ποτά. β) τα ηρειμιστικα φάρμακα. γ) οί συναισ{}ηματικες καταστάσεις, δπως Τι οργή, Τι λύπη κλπ. δ) ή βραδύτητα στην αντίδραση. ε) ή προεμμηνορροϊκη και εμμηνορροϊκη περίοδος. Τέλος ύπάρχει και μια κατάσταση που λέγεται «ροπη προς τα ατυχήματα». τη ροπη αυτη την εχουν μερικα ατομα. 171

14 d ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 'Έγκαυμα (κάψιμο) είναι βλάβη, που προκαλειται απο την επίδραση ξηρας η ύγρας {}ερμότητος, Ύιλεκτρισμου, 'ισχυρας τριβης (απο τροχο π.χ.), καυστικού; αλκάλεος η δυνατ'οv όξέος πάνω στο δέρμα. 'Όταν ή &.ρμότητα είναι ύγρη (ατμοί, ζεστο νερό), συνή{}ως λέγεται ζ Θ μ ά τ ι σ μ α. ΠΡΩΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ: 1) Δεν αφαιρουμε τα κ~μέναρoυχα και δε σπάζουμε τις φυσαλίδες. Στις περιπτώσεις ζεματισμάτων, ιδίως με ζεστο λάδι, αφαιρούμε το βρεμένο ροvχο. 2) Καλύπτουμε την καμένη επιφάνεια με γάζα βουτηγμένη σε διάλυση ακριφλαβίνης ενα στα χίλια 11 με γάζες ε'ιδικες που εχουν γλυκερίνη και αντισηπτικά. Περιδένουμε με επίδεσμο. 3) Τυλίγουμε τον αρρωστο και τον κρατουμε ζεστό. 4) Δίνουμε αρκετα ύγρά, 'ιδίως &ραιο "σάι με πολλη ζάχαρη. Σε περίπτωση εγκαύματος απο αλκάλεα: 1) Βουταμε το μέρος σε διάλυση νερόξιδου η αν δεν εχουμε τέτοιο αφαιρουμε τα ενδύματα nou ρούφηξαν το αλκαλι. 2) "Ο, τι και στα συνή{}η εγκαύματα. Σ ε π ε Ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ε γ κ α ύ μ α το ς α π ο ό ξ έ α : 1) Βουταμε το μέρος σε σαπουνάδα η νερο με σόδα του φαγητου. 2) ''Ο, τι και στα συνή{}η εγκαί,ματα ' ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΣΤΟ ΦΊΈΡΟ ΤΗΣ ΜΤΙΓΑΣ Κανένας δε μπορεί voj, φανταστη πως ενα φτερο της μυίγας μπορεί να φέρη εξήμισυ εκατομμύρια μικρόβια. Και ομως ή διαπίστωση αυτη είναι απόλυτα αλη{}ης κι' εγινε απο αμερικανους επιστήμονες. Οί μυιγες και οί κατσαρίδες είναι φορεις πολλών μικροβίων, που προκαλου'ν στον αν{}ρωπο τις πιο σοβαρες δυσεντερίες, τον τυφοειδη πυ,ρετό, τον επιδημικο 'ίκτερο, την πολιομυελίτιδα κι' ενα σωρο αλλες αρρώστειες. Γι' αυτο κά{}ε παντοπώλης, Εστιάτορας, ζαχαροπλάστης, καφεπώλης κι' ολοι οσοι ασχολούνται σε κατασκευη 11 πώληση τροφίμων πρέπει να φροντίζουν για την εξολό{}ρευση της μυιγών και κατσαρίδων πουναι 01, φορεις τόσων ασ&νειών, και μέριμνα ολων πρέπει να είναι παντου και πάντα ή κα{}αριότητα. Και ή κα{}αριότητα να γίνεται απο συνείδηση κι' οχι απο εξαναγκ,ασμο 11 φόβο επιβολης κυρώσεων' απο το Κράτος. 172

15 ΦΛΟΡΕΝΣ ΝΑ'I'Τ1ΝΓΚΑΙ'Ι'Λ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤιΚΗΣ Ή Φλόρενς Να"ίτινγκαίιλ γεννήitηκε στις 12 Μαιου του ~Hταν η δεύτερη κόρη του ουίλλιαμ και της Φάννu Να"ίτινγκαίιλ. Οί γονείς εδωσαν στις κόρες τους τα ονόματα των 'ι ταλικων πόλεων στις όποtες γεννήitηκαν Παρitενόπη και Φλόρενς. Ή μόρφωση που πηραν τα, δυο κορίτσια ηταν πιitανότατα πολυ πιο πλατεια απο εκείνη που επαιρναν τα κορίτσια της εποχης τους. Ό πατέρας τους τις δίδαξε Μαitηματικα και κλασσικους συγγραφείς. Διδάχτηκαν επίσης ξένες γλωσσες. Ή οικογένεια των Να"ίτινγκαίιλ αγαπουσε τα ταξίδια. 'Ένα τους ταξίδι στην Γαλλία κράτησε 10 μηνες. Οί γονείς της Φλόρενς ησαν ανένδοτοι στην μεγάλη της επιitυμία να γίνη νοσοκόμος. Τ,ο, 1837 είχε μια «Θε'ίΚ'η κλίση νά Τον ύπηρετήση», σπως είπε η 'ίδια, παρ' σλο που δεν ηξευρε ποια μορφη μπορουσε να πάρη αυτη η ύπηρεσία. ΤΟ 1845 ζήτησε την αδεια: των γoνιίiίν της να πάη στο Νοσοκομείον Σώσμπερυ vd ε,ργαστη ώς νοσοκόμος, αλλα αυτοι της ύπεν-θύμισαν στι μι,α καλη κόρη δεν αφήνει το σπίτι της παρα για να παντρευτη κι' στι οί νοσοκόμες ησαν ύπηρέτριες με τις όποίες κανένας δεν επρεπε να συναναστρέφεται. ΤΟ 1847 ε,πισκ.έφ{}ηκε τη Ρώμη με τους οικογενειακους φίλους κ.. και κ. Μπραίισμπριντζ. Έκεί γνώρισε τον αρχ~ερέα (αργότερα Καρδινάλιο) Μάννιγκ και τους κ. και κ. Σίντνεϋ Χέρμπερτ, που εγιναν αργότερα οί στενώτεροι της φίλοι. Οί νέες της γνωριμίες, σπως και κείνη, είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για την ευημερία των ασitενων. Σ' αυτό της το ταξίδι εμαitε και για την οργάνωση και εκπαίδευση των Ρωμαιο Καitολικων 'Αδελφων Νοσοκόμων. ΤΟ 1849 ταξίδεψε πάλι, αυτη την φορα στην Α'ίγυπιΌ, 'Ελλάδα κα~ Γερμανία. Τ'ον 'ίδιο χρόνο με μεγάλη χαρα και ίκανοποίηση εργάστηκε πολυ σ~ληρά, για τρείς μήνες, μαitαίνοντας την νοσηλευτικη τέχνη στην «Σχολη Νοσοκόμων» του Κά'ίσερ6ερτ Γερμανίας. Κατάλα6ε πως για να νοσηλεύση αρρώστους με επιτυχία ηταν απαραίτητο να διδαχτη την νοσηλευτικ11 τέχνη και παρ' σλες τις προσπάitειές της δεν κατώρitωσε, εξ' αιτίας προσωπικων και οικογενειακων περιστατικων, να επιτύχη τον σκοπό της. 'Γα έπόμενα σημαντικα γεγονόταηταν δ. δωρισμο; της σαν Προ'ίσταμένης ένος μικρου νοσοκομείου για την περωαλψη τίδν ασitενων κυριων και μια μικρη περίοδος εitελοντικης εργασίας στο νοσοκομείον Μί,ντλσεξ. Με την κήρυξη του Κριμα'ίκου πολέμου, τον Μάρτη του 1854, αρχισαν 'να φitάνουν στην 'Αγγλία ειδήσεις για κακουχίες, παντελη ελλειψη περιitάλψεως των πληγωμένων, ελλειψη χειρουργων και νοσοκόμων στα νοσοκομεία του μετώπου. Ό Σερ Σίντνεϋ Χέρμπερτ (ύπουργος πολέμου) εγραψε στην Φλόρενς παρακαλωντας την να οργανώση μ,ια όμάδα απο νοσοκόμες και να πάη στην Τουρκ.ία να! νοσηλεύση τους τραυματίες. την ιδια ακρι6ως ημέρα του εγραφε και κείνη προσφέροντας τιςύπηρεσίες της για τον Ίδιο σκοπό. Με δυσκολία 6ρηκε 38 κατάλληλες νοσοκό- 173

16 μες - 10 Ρωμαιο-Κα{}ολικες αδελφές, 8 'Αδελφες της 'Αγγλικανικης 'Εκκλησίας, 6 νοσοκόμες απο το νοσοκομείον του 'Αγίου 'Ιωάννου και 14 απο διάφορα ffaλα νοσοκομεία. Στις 2 'Οκτωβρίου τοιϋ! 1854 ή όμάδα της Φλόρενς και των κ. και 'Η Φλόρενς Νάϊτινγκαί ίλ. κ; Mπραί~σμπριντζ ξεκίνησε για την Τουρκία κι' δταν ϋστερα απο ενα μηνα εφ{}ασε στον προορισμό της εγκαταστά{}ηκε στο Στρατιωτικο Νοσοκομείο του Σκούταρι. Ή κατάστασις στο Στρατιωτικο Νοσοκομείο ήταν πραγματικα φρικτη - ή 174

17 αποσταση μεταξυ των κρεματιων ηταν ενα μονάχα πόδι, ύπηρχε μεγάλη ελλειψη νερου, ειδων κα{}αριότητος και αλλων νοσοκομειακων ειδων πρώτης ανάγκης. Βρώμα και δυσσδία κυριαρχουσαν στο νοσοκομείο. Ί-Ι Ν α"ίτινγκαίιλ με την επιμονή της κατώρ{}ωσε να Μλη τάξη σ' α1πο το χάος. Κά{}ε νύκτα περιφερόταν στους ΤΟ αγαλμα της Νάϊτινγκαίϊλ. {}αλάμους - 4 μίλια - με το λυχνάρι στο χέρι εξ' ου και η επωνυμία «Κυρία με -to λυχνάρι». Στην Κριμαία εμεινε κάπου δύο χρόνια. Λίγο καιρο μετα το τέλος του Κριμαϊκου πολέμου επέστρεψε στην 'Αγγλία, τον Αυγουστο του 1856, 175

18 οπου της αj1iενεμή1'tησαν πολλες τιμες και παράσημα. Άπο το 1856 ως τ<n1,'tάνατό της, τω 1910, εργάστηκε πολυ σκληρά. Οι εισηγήσεις της για μεταρυ1'tμίσεις στα Στρατιωτικα Νοσοκομεία και τις Στρατιωτικες 'Ύ'γειονομικες 'Ύ'πηρεσίες εγιναν αποδεκτες απο την Άγγλικη Κυδέρνγlση. ΤΟ ενδιαφέρο κι' η σκληρη δουλεια για Ο,ΤΙ αφορουσε τις νοσοκόμες, τα νοσοκομεία, τις 'Ύ'γειονομικες 'Ύ'πηρεσίες και διάφορα κοινωνικα πρ06λήματα συνεχίστηκαν α μείωτα ως τον 1'tάνατό της. τα βιβλία, τα αρ1'tρα και ο!!. εκ1'tέσεις που εγραψε δείχνουν κα1'tαρα το μεγάλο κοινωνικο και αν1'tρωπιστικο ενδιαφέρον της πάνω, σ' αυτα τα 1'tέματα. Βι6λία που εγραψε ή Φλόρενς Nα:ίνrινγκαίιλ είναι: «Ζωη και Θάνατος στις 'Ινδίες» - αύτο το βιβλίο πληροφορσυσε το Άγγλικο ΚιΟινο και ειδικα την Άγγλιrιιη Κυβέρνηση για τη" εμύνη της σχετικα με η1ν ύγεία του λαου των 'Ινδιων και 't1jv {ιγείσ, των στρατιωτων. 'Ένα αλλο 'tης 6ιυλίο «Una and the Ιίοη», περιγράφει την ζωηί και το εργο της "Α γκνες Τζόουνς, ή όποία με την σκληρή της δουλεια κα'tώρ- 1'twcrE να επιφέρη μεταρρυ{}μίσεις στο Liverpool Workhouse lnfirmary. "Αλλ α της 6ι6λία είναι: "Notes οη Nursing -- What Ιι Is and Ιι Is Not" (1859) "Notes οη Hospitals" (1858) "Ν otes οη Aboriginal Races ίη Australia" "Notes οη the New-Zealand De-Population Question" "Sanitary Statistics οί Native Colonial Schools and Hospitals" Με 'tyjv δημιουργία; του Nightingale School οί Nursing, μια νέα περίοδος αρχίζει για την νοσηλευτική. Γεννή{tηκε ή νεωτέρα νοσηλευτική, οχι μόνο σαν τέχνη αλλα σαν επάγγελμα βασισμένο σε 1Ί1'tικα και μορφωτικα προσόντα. 'Όλα τα νοσοκομεία στην Άγγλία δημιούργησαν νοσοκομειακες σχολές, 6ασισμέ"ες στο σύστημα του «Nightingale School οί Nursing» - οι μα1'tήτριες επρεπε να ησαν καλα μορφωμένες και ύψηλου 1Ί1'tικου επιπέδου. 'Έπαιρναν 1'tεωρητικη και πρακτικη εκπαίιδευση επι τρία χρόνια και σε κείνες που περνουσαν εξετάσεις δινόταν το πιστοποιητικό. Παρ' ολο που ή Φλόρενς ωεωρείτο μεταρρυ1'tμίστρια σε μερικα 1'tέματα ητο πολυ συντηρητικη oπω~ Π.χ. στην κίνηση για επαγγελματικη οργάνωση και εγγραφη των νοσοκόμων σ' ενα μητρωο του κράτους. ''Α,λλο παράδειγμα είναι ή απέχ1'tεια 'tης για τη «1'tεωρία περι μικρ06ίων». Πίστευε πως ή 1'tεωρία περι μικρ06ίων 1'tιx αδυνατουσε την 1'tεωρία της περι κα1'tαριότητος. Ή επανάσταση Να'ίντινγκαίιλ σημείωσε μια ανοδο στο "οσηλευτικο επάγγελμα, μια επανάσταση που ξαπλώ{tηκε σ' όλόκληρο τον κόσμο. ΤΟ παράδειγμα της Ναϊντινγκαίιλ εξακολου1'tεί να εμπνέη τις νεώτερες νοσοκόμες. Παρ' ολες 'tις αλλαγές, ευνουκες και μη, ή εμπνευση της Ναϊτινγκαίιλ εξακολου1'tεί να είναι μια πολύτιμη κληρονομια για το νεαρο επάγγελμα, που Μα Ιου. δημιούργησε. Οί νοσοκόμες ολου του κόσμου γιορτάζουν την μνήμη της κά& χρόνο στις 12 ΛΟΎΆΑ ΣΙΑΚΑΛΛΗ 176

19 ΟΙ ΚΩΝΩΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΟΙ κώνωπες ειναι σε δλο τον κόσμο γνωστοι Είναι μικρα εντομα (μήκους 3-6 χιλ.) με μακρυα πόδια, σφαιροειδες κεφάλι, συμπιεσμένο στα πλάγια {tώρακα και μακρυα κυλινδρικη κοιλίια. ΟΙ πτέρυγες είναι μαλλον μακρυες και στενες καl δταν ό "ιtώνωπας αναπαύεται ερχονται στο 'ίδιο επίπε-δο με την πλάτη. ΟΙ κεραίες είναι κάπως τριχωτες στο {}ηλυκο με πυκνο τρίχωμα στο αρσενικό. οι κώνωπες διαφέρουν ουσιαστικα στις συνή{}ειές των. Μερικοι μπορεί να καταταχ{}συν fl.j; οικιακα είδη, γιατι συνή{}ως αναπτύσσονται μέσα 11 κοντα στις κατοικίες των αν{}ρώπων. Αυτοι κυρίως ε'ίναι οί κώνωπες, Jtov μεταδίδουν τον κίτρινο και τον δάγγειον πυρετό, και οι κοινοι κώνωπες. 'Ί'πάρχουν Μο κυρίως: όμάδες κωνώπων Jtov παρουσιάζονται στην Κύπρο. 1.. Ό μεγαλύτερος αρι{}μος ειδών, τόσον στην Κ:ύπρον δσον και στ-ον κόσμο γενικά, ανήκουν στην φυλη των Culex (κοινων κωνώπων). Αυτου, του ε'ίδους οι κώνωπες δεν μεταδί,δουν έλονοσία αν και μπορουν να μεταφέρουν ώρισμένες τροπικες ασ{)ένειες δπως ό κίτρινος πυρετός, ή φrλαρίαση και ό δάγγειος πυρετός" Ai'ιτες οί ασ{}ένειες δεν ύπάρχουν στην Κύπρο. 2. Οί ανωφελείς κώνωπες σχηματίζουγ αρκετα μικρότερη όμάδα και συμπεριλαμβάνονται σχεμν δλοι σ' ενα και μόνο γένος. Ή σχέση των με την έλονοσία ύποχρέωσε τις' Άρχες να φροντίσουν για την καταστροφή των. Στην Κύπρο δεν ενoχλoiίν μόνο με το δάγκωμά των, &λμ κάποτε είναι ύπεύ&uνoι για δευτερεύουσες περιπτώσεις έλονοσίας. Κύκλος ζωης και συνήθειες τω κωνώπων ΟΙ κώνωπες περνoiίν απο 4 στάδια αναπτύξεως:- (α) αυγά, (β) προνύμφες ( γ) νύμφες και (δ) τέλειον εντομον. τα αυ'γά, οι προνύμφες Κίαι οι νύμφες ζουν μέσα στο νερό. ΟΙ κ(}χνωπες δεν εκκολάπτονται σε ύγρα χλόη, χόρτα 11 {tάμνους σπως ό κόσμος νομίζει, αλμ αυτοι συχνα βρίσκουν καταφύγιον στη 6λάστηση. τα διάφορα ε'ίδη κωινώπων διαφέρουν βασικα στις συνή{}ειές των και εκκολάπτονται σε διάφορους τόπους. Κά,'ι-ε είδος εχει δικό του είδος νερσϊi' που προτιμα γισ. εκκόλαψη χωρις να α.πσκλείεται η εκκόλαψη όπουδήποτε σε περίπτωση α.νάγκης.. Δηλαδή, σταν ελ{}η η ωρα για να γεννήση τα αυγά της ή {tηλυκια και δεν 6ρη Τον τόπο Tfig εκλογης της, ύποχρεουται να τα αφήση σε μέρος οχι συνη{}ισμένο για Το είδος της. Ό κοινος κώνωψ αναπαύεται ώς επι το πλείστον σε δοχεία. Προτιμα να γεννα τα αυγά του στο νερό, σε δοχεία, σε 6αρέλια, σε δεξαμενές, σε αν{tοδοχεία, σε τενεκέδες, σε μπουκάλες' και,τα παρόμοια. ΟΙ αρρενες κώνωπες ε'ίναι φυτοφάγοι. ΟΙ,'ι-ήλεις πολλών εuδων εχουν αποκτήσει προτίμηση στο αίμα. Και πραγματικα το αίμα εχει γίνει απαραίτητο σχεδον σε δλους για την ανάπτυξη των ωίγων τους. Ό κώνωψ συνή{}ως γεννα τα αυγά του στην επιφάνεια του νερου και αυτα 177

20 αναλόγως του ε'ίδους των είτε επιπλέουν χωριστα η προσκολλούνται το g\lla στο αλλο σχηματίζοντας μάζες με ανώμαλη επιφάνεια. Σε μια η δυο μέρες, κάτω από συνή {!-εις συv{}ήκες, τα αυγα μετατρέπονται σε νύμφες. "Αν και ή προνύμφη είναι ύδρό6ιος εν τούτοις αναπνέει άέρα. Οί προνύμφες τών κοινών κωνώπων κινοννται με ενεργητικότητα αναζητώντας τροφή, αλλιi κατα διαστήματα ένος η δύο λεπτών ερχονται στην επιφάνεια για να αναπνεύσουν μέσφ μιας κωνικής προεξοχής που 6γάζουν στην επιφάνεια με την κεφαλη προς τα κάτω. Οί προνύμφες τών ανωφε~~ών συνή{tως διαμένουν και τρέφονται στην επιφάνεια παραμένοντας σε όριζόντια {tέση.. Ή ουρα και οί τρίχες τής ράχης αγγίζουν την επιφάνεια κατα τη διάρκεια της αναπνοης των δια μέσου ένος λεπτού σω~ηνoς. Οί προνύμφες περνούν απο τα στάδια σε διάστημα μιας έ6δομάδος ~ ό χρόνος διαφέρει αναλόγως είδους και για κά{tε είδος; ό χρόνος διαφέρει αναλόγως {tερμοκρασίας, ποσότητος τροφης και αλλων παραγόντων και μετα μετα6άλλεται σε ενα παράξενο σχηματισμένο πλασμα γνωστο ώς νύμφη. Ή νύμφη,δεν εχει στόμα και' δεν τρέφεται. Παραμένει ησυχη στην επιφάνεια εκτος αν ενoχλη{tή. 'Αναπνέει δια μέσου ένος ζεύγους σωλήνων σε σχημα τρουμπέττας. TQ στάδιο τής νύμφης διαρκεί 2-3 ήμέρες η και περισσότερες και τερματίζεται με την εμφάνιση του πτερωτού πια εντόμου άπο τη {tήκη: της νύμφης. Ό χρόνος από την γέννηση τών αυγών ως τον τέλειο κώνωπα μπορεί έπομένως να είναι το λιγώτερο 9 μέρες. Ό χρόνος εξαρταται απο την {tερμοκρασία καί την αφ{toνία τροφης. Ή {tερμότητα επιταχύνει και τ.ο, κρύο επι6ραδύνει την ανάπτυξη. 'Επομένως οί κώνωπες αφ{toνoύν το καλοκαίρι, προς το τέλος τής ανοίξεως και τους πρι\)τους μήνες του φ{tινοπώρου στοί δικό μας κλίμα. Ό τρόπος με τον όποίο οί κώνωπες κατορ{tώνουν να επιζήσουν με., την δριμύτητα τού χειμώνα προφανώς διαφέρει στα διάφορα ε'ίδη. Μερικοί, δπως οί ανωφελείς που προκαλούν την έλονοσία, κρύ60νται σε προφυλαγμένα κελλάρια η σκοτεινα κοιλώματα η διαχειμάζουν σε α",λα ασυνή{tη μέρη. "Αλλα ε'ίδη επιζούν με την δύναμη τών προνυμφών και ιδιαίτερα τών αυγών. Για να <iyτlat1a{toϋy στο κρύο οί προνύμφες ώρισμένων ειδών εκ.κολάπτονται εστω και αν εχουν προηγουμένως παγώσει, και αλλα είδη συνή{tως παραμένουν τον χειμώνα ώς αυγά. Καταπολέμηση των κωνώπων τα μέτρα καταπολεμήσεως τών κωνώπων συνή{tως είναι δύο ειδών: (α) εκείνα που λαμ6άνονται εναντίον τών αυγών τών προνυμφών, δηλαδη στο στάδιο που ζούν μέσα στο νερο και (6) εκείνα που λαμ6άνονται εναντίον τών τελείων κωνώπων. τα πιο αποτελεσματικα μέτρα είναι εκείνα που καταστρέφουν τις έστίες εκκολάψεως τών κωνώπων και ετσι εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό τους. Για καλύτερα αποτελέσματα είναι αναγκαία και ή ίδιωτικη και ή κοινοτικη προσπά{tεια, άλλα ή ιδιωτικη προσπά{tεια δεν μπορεί μόνη της να φέρηκαλα αποτελέσματα.. Ό ιδιώτης αντιμετωπίζοντας το πρό6λημα στη δική του κατοικία, γη η κτήμα μπορεί να κάμη 178

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ. Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις.

ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ. Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις. ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ m Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Καπνίζεις; Αν καπνίζεις, πόσα τσιγάρα την ημέρα καπνίζεις; Πόσες φορές

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/ 2015 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (07:45-09:45) ΤΑΞΗ: Γ Βαθμός :... Ολογράφως

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Για την υγεία της καρδιάς μας

Για την υγεία της καρδιάς μας Για την υγεία της καρδιάς μας Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος επηρεάζει όλες τις ηλικίες, άνδρες και γυναίκες και όλες τις κοινωνικές ομάδες και βέβαια αποτελεί ένα μύθο ότι πλήττει μόνο ηλικιωμένους, άνδρες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Εργασία από τους μαθητές της Α1 στα πλαίσια του μαθήματος Αγωγή Ζωής. Δασκάλα: Χρυσοβαλάντω Θουκυδίδου Σχολική Χρονιά: 2015-2016 Οι

Διαβάστε περισσότερα

49 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

49 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών 49 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών Θέμα : Μέθοδοι μέτρησης ποσού φυτοφαρμάκων σε λαχανικά, φρούτα, προβλήματα που δημιουργούνται στον άνθρωπο και τρόποι περιορισμού των προβλημάτων Ειδικό Θέμα : Οι επιπτώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

7η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016

7η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016 7 η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016 Το ταξίδι του Γομφούλη Ένα δοντάκι ο Γομφούλης, ξέρετε παιδιά, από αυτά τα πίσω δόντια που έχουμε και μασάμε, ήτανε πολύ εργατικό. Κάθε μέρα δούλευε πάρα πολύ! Μασούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑ. Στην περίπτωση που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν είναι εφικτός ο μητρικός

ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑ. Στην περίπτωση που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν είναι εφικτός ο μητρικός ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑ Στην περίπτωση που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν είναι εφικτός ο μητρικός θηλασμός δίνεται στο μωρό ξένο γάλα χρησιμοποιώντας μπιμπερό. H επιλογή του κατάλληλου γάλακτος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο 4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο Στον άνθρωπο οι θρεπτικές ουσίες της τροφής απορροφώνται από το λεπτό έντερο. Με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Εκεί, ορισμένες από αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΒΑΘ.:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΛΟΓΡ.:... ΥΠΟΓΡ.:... ΤΑΞΗ: Γ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-06-2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας Η διατροφή σημαντικός παράγοντας υγείας!! ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟ ΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΥΓΕΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Ποιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα jk ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα Εισαγωγή στο Κυκλοφορικό μας Σύστημα (ΚΣ) Το ΚΣ αποτελείται από - τα αιμοφόρα αγγεία την καρδιά Αέρας που εισπνέουμε Αέρας που εκπνέουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΡΩΙΝΟ Ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένος και ούτε στο σχολείο είμαι συγκεντρωμένος. O φίλος μου ο Γιάννης που

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να Μην καπνίζω

Μαθαίνω να Μην καπνίζω Μαθαίνω να Μην καπνίζω 1ο Βραβείο: Μπαμπά μην καπνίζεις Κεκλίκογλου Γ., Κουρουνιώτη Δ., Μολύνδρη Μ., Πλαμαντούρα, Κ. Δημοτικό Σχολείο Σταυράκη Το κάπνισμα είναι η πρώτη αποτρέψιμη αιτία θανάτου σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα γνωρίζατε ότι η κατανάλωση ψωµιού είναι µία απολαυστική και θρεπτική συνήθεια. Από σήµερα η αγαπηµένη σας αυτή καθηµερινή συνήθεια µπορεί να παρέχει στον οργανισµό ακόµη περισσότερα θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ:ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:3.6.2014 ΤΑΞΗ: Γ ΧΡΟΝΟΣ:1.30 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ:10 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΒΑΘΜΟΣ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Μάθημα: Βιολογία - Χημεία Τάξη: Γ Ημερομηνία: 05/06/2015 Διάρκεια: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο: Τμήμα:.. Αρ:. Βαθμός:

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3 Εισαγωγή Η δράση του Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των παιδιών, καθώς επίσης με την προώθηση της συμμετοχής των παιδιών στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Η μέλισσα έχει τρίχωμα διαφορετικού χρώματος στο σώμα της που κάνουν τις ρίγες των μελισσών να φαίνονται καφέ και κίτρινες. Στο κεφάλι της έχει δεξιά και αριστερά δύο μεγάλα μάτια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε κατασκηνώσεις δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ»

«ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ» Τα παιδιά της Γ Τάξης στα πλαίσια της ενότητας «ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ» πραγματοποίησαν συνέντευξη στον κτηνίατρο Δρ. Αντρέα Πιτζιόλη Αρχικά, τη μαγνητοφώνησαν. Στη συνέχεια εργάστηκαν ομαδικά και μετέτρεψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα». ΑΔΑ: 4Α36Θ-71 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 / 6/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. Πρωτ. Y1/Γ. Π. οικ. 64863 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΕΝΤΥΠΟ Β : ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Α : ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Καλογερά Αγγελική (3ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού

για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 2 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης Καφάτος Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. λάδι Στη διατροφή εμπλέκονται οι γονείς, τα παιδιά, οι μάγειροι

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα Σ ΠΙΕΗ ΣΑ ΣΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΓΡΑ. 34. Πίεζε πνπ αζθνύλ ηα ζηεξεά 35. Τδξνζηαηηθή πίεζε 36. Ρνή πγξώλ - πγθνηλωλνύληα δνρεία 37. Σν θπθινθνξηθό ζύζηεκα

Ελόηεηα Σ ΠΙΕΗ ΣΑ ΣΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΓΡΑ. 34. Πίεζε πνπ αζθνύλ ηα ζηεξεά 35. Τδξνζηαηηθή πίεζε 36. Ρνή πγξώλ - πγθνηλωλνύληα δνρεία 37. Σν θπθινθνξηθό ζύζηεκα 34. Πίεζε πνπ αζθνύλ ηα ζηεξεά Ελόηεηα Σ 34. Πίεζε πνπ αζθνύλ ηα ζηεξεά 35. Τδξνζηαηηθή πίεζε 36. Ρνή πγξώλ - πγθνηλωλνύληα δνρεία 37. Σν θπθινθνξηθό ζύζηεκα ΠΙΕΗ ΣΑ ΣΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΓΡΑ 197 37ο Μάθημα ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και ηλικιωμένοι

Διατροφή και ηλικιωμένοι Διατροφή και ηλικιωμένοι Η διατροφή αποτελεί τη σημαντικότερη ανάγκη για τη διατήρηση της ανθρώπινη ζωής σε όλα τα στάδιά της. Το είδος και η ποσότητα της τροφής που χρειάζεται ο άνθρωπος εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΒΑΘ.:... ΟΛΟΓΡ.:... ΥΠΟΓΡ.:... ΤΑΞΗ: Γ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-06-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ» Παρακαλούμε να απαντήσετε ανώνυμα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1.Καπνίζεις; Αν ναι γιατί; 2. Αν καπνίζεις πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης Αυξημένες εκκρίσεις από τα γεννητικά όργανα ή τον πρωκτό.

Διαβάστε περισσότερα

Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου!

Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου! 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου! ΤΑΞΕΙΣ: Β1 Β2 Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Καραβασίλη Ελένη, Σκλαβούνου Σοφία Σχολική χρονιά 2014 2015 1 1) Εισαγωγή Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε με C. Εμπλουτίστε τη διατροφή σας με αντιοξειδωτικά

Ξεκινήστε με C. Εμπλουτίστε τη διατροφή σας με αντιοξειδωτικά Ο οργανισμός ενός καπνιστή δέχεται συνεχώς τη βλαπτική δράση του τσιγάρου, είναι φυσικό, λοιπόν, να έχει και διαφορετικές διατροφικές ανάγκες από τον οργανισμό ενός μη καπνιστή. Υπάρχουν τροφές που μειώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Στον πεπτικό σωλήνα πραγματοποιείται ο τεμαχισμός της τροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο Η σημασία των φρούτων

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Αρτηριακή Υπέρταση είναι η επίμονη αύξηση της αρτηριακής πίεσης πάνω από τα φυσιολογικά όρια και ενώ το άτομο βρίσκεται σε ηρεμία, συστολική πάνω από 150 mmhg και διαστολική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ονοματεπώνυμο φοιτητριών: ΤΣΙΜΗΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. ΚΥΠΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 2 ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ FANTASTIC 3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΦΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ-ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΡΟΥΜΦ ΗΛΙΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Γ Αριθμητικά.. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία Α και Β. (β) Πώς είναι προσαρμοσμένο το αγγείο Γ για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ 7ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ Δρ. Μαρία Τζητηρίδου- Χατζοπούλου Παιδίατρος Νεογνολόγος-Αναπτυξιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ ρίνα φάρυγγας στοματική κοιλότητα ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ λάρυγγας τραχεία 2 βρόγχοι πνεύμονες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ [1] Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ «ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΣΗΜΕΙΑ! ΚΑΠΝΙΣΜΑ;» Παρακαλούμε να απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο με ειλικρίνεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ Αμαλία Τσαγκάρη 2.3.2015 Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εισαγωγή: Το κυκλοφορικό είναι από τα πιο σημαντικά αλλά και από τα πιο ευαίσθητα συστήματα του οργανισμού μας. Τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 217/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2822 της 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 217 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ο ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα και υγεία

Κυκλοφορικό σύστημα και υγεία ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑ ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ ΑΙΜΑ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΠΛΑΣΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΦΛΕΒΕΣ ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ Κυκλοφορικό σύστημα και υγεία Το κυκλοφορικό σύστημα τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες:

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες: Ας δούμε μια τυπική μέρα στη ζωή ενός παιδιού... Ξυπνά το πρωί, τρώει το πρόγευμα του, πάει σχολείο (αν και ίσως με κάποια παράπονα..!), έρχεται πίσω στο σπίτι, απολαμβάνει το μεσημεριανό του, κάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. έφθασε στην Ευρώπη από το περιβάλλον του Κολόμβου.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. έφθασε στην Ευρώπη από το περιβάλλον του Κολόμβου. ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η είδηση περί καπνού και χρησιμοποιήσεώς του έφθασε στην Ευρώπη από το περιβάλλον του Κολόμβου. Αργότερα η χρήση του καπνού στην Ευρώπη ξεκινάει σαν ένα δώρο προς μια βασίλισσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τεχνολογία Α λυκείου 7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ Α ΤΜΗΜΑ 3 Ο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση;

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση; Υπέρταση Τι Είναι η Υπέρταση; Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Κα ΚΥΠΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. Σωματική Υγιεινή και. Παιδική Ανάπτυξη

Θέμα. Σωματική Υγιεινή και. Παιδική Ανάπτυξη Θέμα Σωματική Υγιεινή και Παιδική Ανάπτυξη Περιεχόμενα 1) Εισαγωγή 2) Εργασίες: Άθληση Ανθρώπων (Αναστάσιος Ανδρέου) Σωστή Διατροφή (Σωτήρης Δημακάκος Και Μανόλης Γιορταμάκης) Σχέση Σωματικής υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών Οι Έλληνες ανέκαθεν ήταν στενά δεμένοι με τον κόσμο των μελισσών. Ο πρώτος που ασχολήθηκε επιστημονικά με αυτές 300 χρόνια π.χ., ήταν ο Αριστοτέλης. Την εποχή εκείνη, ο

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου: Στατιστικά-πρόληψη

Σήμερα η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου: Στατιστικά-πρόληψη Σήμερα η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου: Στατιστικά-πρόληψη Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις

Διαβάστε περισσότερα

2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Αιμορραγίες Ρινορραγία Εγκεφαλική αιμορραγία Αιμορραγία από την κοιλιακή χώρα Γενικές οδηγίες αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.1 Ομοιόσταση 4.2 Ασθένειες 4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού 4.4 Τρόποι ζωής και ασθένειες Μάρθα Καρβουνίδου ΠΕ1404

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ Σειρά Α Ιούνιος (Το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ Σειρά Α Ιούνιος (Το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες) (Το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες) ΜΕΡΟΣ Α (60 Μονάδες) Να απαντήσετε και στις ΔΕΚΑ ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες. 1. Η επιταγή χρησιμοποιείται ως ένας τρόπος πληρωμής αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές πως η υγιεινή του αναπνευστικού μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση μικροοργανισμών και ασθενειών.

Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές πως η υγιεινή του αναπνευστικού μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση μικροοργανισμών και ασθενειών. Τάξεις Δ, Ε, ΣΤ Μάθημα Αγωγή Υγείας και Φυσικές Επιστήμες (π.χ. Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Γεωγραφία, κ.α. ) Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας 50 λεπτά Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Δρ Γεώργιος Ι Κούρτογλου Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Κυψέλη - το σπίτι της μέλισσας

Κυψέλη - το σπίτι της μέλισσας Κυψέλη - το σπίτι της μέλισσας Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ του ΣΠΥΡΟΥ ΣΚΑΡΕΑ, Γεωπόνου-Εντομολόγου Όλοι μας έχουμε δει μέλισσες να πετούν από λουλούδι σε λουλούδι. Όλοι μας έχουμε απολαύσει το μέλι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2010 1011 8 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΟΣΗΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ11

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2010 1011 8 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΟΣΗΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ11 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2010 1011 8 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΟΣΗΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το θέμα της «Στοματικής Υγιεινής» παρακολούθησαν μαθητές Α και

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν. τον τρόπο που ο οργανισμός μας. χρησιμοποιεί και αποθηκεύει το λίπος. Ο HIV είναι ένας από αυτούς. Ο HIV ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν. τον τρόπο που ο οργανισμός μας. χρησιμοποιεί και αποθηκεύει το λίπος. Ο HIV είναι ένας από αυτούς. Ο HIV ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ Ο HIV ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο που ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί και αποθηκεύει το λίπος. Ο HIV είναι ένας από αυτούς. Ποια είναι η Σύνθεση Είμαστε μια ομάδα ακτιβιστών, άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Η παχυσαρκία στους νέους. Ερευνητική εργασία

Η παχυσαρκία στους νέους. Ερευνητική εργασία 2014 Η παχυσαρκία στους νέους. Ερευνητική εργασία 2ο λύκειο Αμαλιάδας. Μέλη: Καλοπίσης Αλέξανδρος, Ματαράγκας Αλέξης, Μακρής Διονύσης, Λήλος Διονύσης. Ενότητα 1: Τι είναι παχυσαρκία και πώς τη μετράμε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS Δεκεμβρίου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS Το ΑIDS προκαλείται από τον ιό HIV. O ιός σταδιακά καταστρέφει το σύστημα άμυνας του οργανισμού (ανοσοποιητικό σύστημα) καθιστώντας τον ανίκανο να καταπολεμήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακής Διατροφής

Μεσογειακής Διατροφής mini Οδηγός Μεσογειακής Διατροφής Γιατί Μεσογειακή Διατροφή; Η μεσογειακή διατροφή αναφέρεται στον τρόπο διατροφής των λαών που ζουν σε περιοχές που αναπτύσσονται γύρω από τη Μεσόγειο. Οι επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή µετάδοσης ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνους µικροοργανισµούς;

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή µετάδοσης ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνους µικροοργανισµούς; ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή µετάδοσης ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνους µικροοργανισµούς; ΘΕΜΑ Β ίνεται το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Κάποτε ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Χάρη, ο όποιος ήθελε κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να τρώει ένα σοκολατάκι. -Χάρη,τι θα γίνει;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες

Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες ΕΦΕΤ Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών Ιούνιος 2006 Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες Εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΧΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ..

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΧΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ.. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΧΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ.. Γνωρίζοντας τις ομάδες τροφίμων μέσω της πυραμίδας... Τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα