Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2"

Transcript

1 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 1 από 33 : Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης Ομάδας Εργασίας Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης Ιατρουδάκης, Παντελής, Α.Μ., Συντονιστής Ιακωβίδης, Κωνσταντίνος, Η.Μ. Τσιώνης, Ηλίας, Π.Μ. Ελλάδας Διεύθυνση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας Τμήμα Τυποποίησης Αθήνα, Δεκέμβριος 2009 ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

2 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 2 από 33 1 Πρόλογος Το Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίηση τους για την οικονομική, κοινωνική, και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το παρόν κείμενο, : Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης, εκπονήθηκε από τη για τη σύνταξη του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας και αποτελεί την Ελληνική εφαρμογή των διεθνών προτύπων ISO :1998, Technical product documentation Organization and naming of layers for CAD Part 1: Overview and principles, ISO :1998, Technical product documentation Organization and naming of layers for CAD Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation, και της τεχνικής έκθεσης ISO/TR :1999, Technical product documentation Organization and naming of layers for CAD Part 3: Application of ISO and ISO Κάτω από τον γενικό τίτλο Ψηφιακής Σχεδίασης υπάγονται τα ακόλουθα μέρη: Μέρος 1: Επισκόπηση και Γενικές Αρχές Μέρος 2: Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης Τα Παραρτήματα Α, Β και Γ είναι τυποποιητικά, ενώ τα Παραρτήματα Δ, Ε, ΣΤ και Ζ είναι μόνον πληροφοριακά. 2 Εισαγωγή Το ασχολείται με την οργάνωση και την ονοματολογία επιπέδων ψηφιακής σχεδίασης και εφαρμόζεται σε κατασκευαστικά έργα. Σκοπός του 2ου μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης είναι να καθιερώσει μια κοινή εθνική βάση για την οργάνωση δεδομένων σε συστήματα ψηφιακής σχεδίασης που να καλύπτει τη συγκρότηση των δεδομένων σε επίπεδα. 3 Αντικείμενο Το μέρος αυτό του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (α) καθορίζει τις γενικές αρχές της δομής των επιπέδων στο εσωτερικό των αρχείων ψηφιακής σχεδίασης και (β) καλύπτει την οργάνωση και τον προσδιορισμό των επιπέδων ψηφιακής σχεδίασης σε κατασκευαστικά έργα για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της διαχείρισης. Τα επίπεδα χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν την προβολή, και για τη διαχείριση και διακίνηση των δεδομένων των αρχείων ψηφιακής σχεδίασης. Τα ονόματα των επιπέδων χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση της δομής τους. Οι αρχές ισχύουν για όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην προετοιμασία και στη χρήση τεχνικής τεκμηρίωσης σε συστήματα υπολογιστών. Παρόλο που οι αρχές αυτές είναι κυρίως για τους χρήστες, οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής σχεδίασης αναμένεται να παρέχουν εργαλεία λογισμικού για την εφαρμογή και την υποστήριξη αυτού του μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης. Σημαντική χρήση είναι επίσης η συγκρότηση δεδομένων σε βιβλιοθήκες εξαρτημάτων που παράγονται από τρίτα μέρη. ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

3 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 3 από 33 4 Τυποποιητικές Παραπομπές Τα ακόλουθα τυποποιητικά έγγραφα περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες, μέσω της αναφοράς σε αυτό το κείμενο, αποτελούν διατάξεις του παρόντος μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης. Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, οι εκδόσεις που αναφέρονται ήταν έγκυρες. Όλα τα τυποποιητικά έγγραφα υπόκεινται σε αναθεώρηση, και τα μέρη των συμφωνιών που βασίζονται σε αυτό το τμήμα του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής της πιο πρόσφατης έκδοσης των τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται παρακάτω. Τα μέλη των IEC και ISO διατηρούν μητρώα με τα ισχύοντα σήμερα διεθνή πρότυπα. Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης, 2009, Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 1: Επισκόπηση και Γενικές Αρχές, Ελλάδας, Αθήνα. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, 2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές, ΕΛΟΤ 561-2, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Αθήνα. International Organization for Standardization, 1994, Industrial automation systems and integration Product data representation and exchange Part 201: Application protocol: Explicit draughting, ISO :1994, International Organization for Standardization, Geneva. International Organization for Standardization, 2001, Building construction Organization of information about construction works Part 2: Framework for classification of information, ISO :2001, International Organization for Standardization, Geneva. International Organization for Standardization, 1998, Technical product documentation Organization and naming of layers for CAD Part 1: Overview and principles, ISO :1998, International Organization for Standardization, Geneva. International Organization for Standardization, 1998, Technical product documentation Organization and naming of layers for CAD Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation, ISO :1998, International Organization for Standardization, Geneva. Rakennustieto (Building Information Foundation RTS), 1999, Building 90: The Finnish building classification system, Finnish Building Centre Limited, Helsinki. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υπεύθυνος οργανισμός για το Building 90 είναι το Φινλανδικό Building Information Foundation RTS (Rakennustieto). Το έγγραφο είναι στην Αγγλική γλώσσα και διατίθεται ελεύθερα στη διεύθυνση (αναζήτηση "Talo 90"). 5 Όροι και Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης, ισχύουν οι ορισμοί για τη ψηφιακή σχεδίαση που δίδονται στο ISO καθώς και οι ακόλουθοι ορισμοί. 5.1 Επίπεδο Οργανωτικό χαρακτηριστικό οντοτήτων ενός αρχείου δεδομένων ψηφιακής σχεδίασης που χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει τα δεδομένα με σκοπό τη διαχείριση και τη διαβίβασή τους και επίσης τον έλεγχο της ορατότητας στην οθόνη του υπολογιστή και στα εκτυπωμένα σχέδια (ISO ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε συστήματα ψηφιακής σχεδίασης χρησιμοποιούνται συνώνυμα του "επιπέδου", όπως "στρώση". 5.2 Μοντέλο Ψηφιακής Σχεδίασης Ένα ή περισσότερα δομημένα αρχεία δεδομένων ψηφιακής σχεδίασης οργανωμένα σύμφωνα με τα φυσικά μέρη των απεικονιζόμενων αντικειμένων, π.χ. ένα κτίριο ή μια μηχανική συσκευή (ISO ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ένα μοντέλο μπορεί να είναι δισδιάστατο ή τρισδιάστατο και μπορεί να περιλαμβάνει παραστατικά καθώς και μη παραστατικά δεδομένα προσαρτημένα στα αντικείμενα. ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

4 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 4 από Σχέδιο Ψηφιακής Σχεδίασης Επιλεγμένα μέρη ενός μοντέλου ψηφιακής σχεδίασης, όπως παρουσιάζονται στην οθόνη ή στο χαρτί (ISO ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ορατότητα στο σχέδιο μπορεί να ελεγχθεί με όψεις και επίπεδα. Το σχέδιο μπορεί να περιέχει πρόσθετα γραφικά, όπως γραμμές ορίων, πινακάκια και υπομνήματα. Τα σχέδια ψηφιακής σχεδίασης μπορούν επίσης να παράγονται ανεξάρτητα, χωρίς υποκείμενο μοντέλο ψηφιακής σχεδίασης (μια σχεδιοστραφής προσέγγιση, σε αντίθεση με τη μοντελοστραφή προσέγγιση). 5.4 Έντυπο Σχέδιο Γραφική εικόνα που δημιουργείται από μια αριθμητικώς ελεγχόμενη σχεδιαστική μηχανή και αποτυπώνεται σε μέσα σχεδίασης (ISO ). 5.5 Αρχείο Αναφοράς Ένα αρχείο ψηφιακής σχεδίασης που εμφανίζεται και εκτυπώνεται μαζί με πληροφορίες από άλλο αρχείο το οποίο μπορεί να αποθηκεύεται και να ενημερώνεται ανεξάρτητα από το πρώτο αρχείο (ISO ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μια τυπική χρήση είναι ένα σχέδιο ψηφιακής σχεδίασης που αποτελείται από ένα αρχείο για τη σελίδα και χρησιμοποιεί το μοντέλο ψηφιακής σχεδίασης ως αρχείο αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα η όψη του μοντέλου σε κάθε σχέδιο που αναφέρεται σε αυτό. 5.6 Χρήση Μπαλαντέρ Η χρήση ενός ιδιαίτερου χαρακτήρα για να ταιριάζει με κάθε χαρακτήρα, ή ομάδα χαρακτήρων, σε μία σύγκριση στοιχειοσειράς (ISO ). 5.7 Στοιχείο Δεδομένων Μονάδα δεδομένων που, σε ορισμένο συγκείμενο, θεωρείται αδιαίρετη (ΕΛΟΤ 561-2). 5.8 Εγγραφή Σύνολο στοιχείων δεδομένων που αντιμετωπίζονται ως μία μονάδα (ΕΛΟΤ 561-2). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ολόκληρο το όνομα ενός επιπέδου ισοδυναμεί με μία εγγραφή. 5.9 Πεδίο Τμήμα εγγραφής μεταβλητού ή σταθερού μήκους, δεσμευμένο για συγκεκριμένο στοιχείο δεδομένων (ΕΛΟΤ 561-2). 6 Γενικά Όταν διακινούνται δεδομένα μεταξύ διαφόρων συστημάτων, εταιρειών και χωρών, η δομή τους είναι αναγκαίο να γίνεται κατανοητή προκειμένου να οριοθετούνται αρμοδιότητες για τμήματα των δεδομένων αυτών, να γίνεται επιλογή από αυτά που να εξυπηρετεί τις ανάγκες διαφορετικών ειδικών και να γίνεται η διαχείριση των δεδομένων. Η χρήση επιπέδων είναι μια συνήθης τεχνική για την επίτευξη μιας τέτοιας οργάνωσης δεδομένων ψηφιακής σχεδίασης. Κάθε θεμελιακό στοιχείο γραφικών, ή ενότητες τέτοιων θεμελιακών στοιχείων, σε ένα μοντέλο ψηφιακής σχεδίασης ανήκει σε ένα επίπεδο. Τα επίπεδα έχουν μοναδικά ονόματα, από απλούς αριθμούς έως σχετικά μεγάλους μνημονικούς κωδικούς, και μπορούν να εξεταστούν ή να εκτυπωθούν επιλεκτικά. Μια πιο εξελιγμένη παραλλαγή επιτρέπει επιπλέον στις πληροφορίες ενός μοντέλου ψηφιακής σχεδίασης να διασπώνται σε διαφορετικά αρχεία τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους επιπροσθέτως της χρήσης των επιπέδων, η τεχνική δηλαδή των αρχείων αναφοράς. Τεχνικές ταξινόμησης δεδομένων που βασίζονται στις κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, στη μοντελοποίηση προϊόντων κλπ, θα χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στο μέλλον. Σε όλες αυτές τις τεχνικές ισχύουν οι ίδιες θεμελιώδεις αρχές για την οργάνωση των πληροφοριών. ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

5 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 5 από 33 7 Θεμελιώδεις Αρχές Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης, ισχύουν οι γενικές αρχές που αναπτύσσονται στο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 1 καθώς και οι ακόλουθες αρχές. 7.1 Σύμβαση οργάνωσης Η αρχή της οργάνωσης σε επίπεδα είναι βασισμένη στον σαφή διαχωρισμό της λογικής οργάνωσης των πληροφοριών (εννοιολογικό επίπεδο) από τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες αυτές είναι κωδικοποιημένες σε συγκεκριμένες εφαρμογές ψηφιακής σχεδίασης (εσωτερικό επίπεδο). Αυτή είναι μια θεμελιώδης αρχή στη σχεδίαση βάσεων δεδομένων. Πρωταρχικός στόχος είναι να δημιουργηθεί μια σαφής οργάνωση των πληροφοριών που να πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις όσων τις χρησιμοποιούν. Οι δυνατότητες για την κωδικοποίηση αυτών των πληροφοριών με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (δηλαδή ο περιορισμένος αριθμός επιπέδων ή χαρακτήρων για τα ονόματα σε ορισμένα συστήματα), δεν επιτράπηκαν να κυριαρχήσουν στη δομή του 2ου Μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης. 7.2 Σύμβαση μορφότυπου ονόματος επιπέδου Μία δεύτερη βασική αρχή στηρίζεται στην ταξινόμηση πληροφοριών με πολλούς και ανεξάρτητους μεταξύ τους τρόπους ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται συνδυαστικά, και συχνά αναφέρεται ως φασετική ταξινόμηση. Για να επιτευχθεί αυτό, διαφορετικοί ταξινομητές τοποθετούνται σε διαφορετικά μέρη του ονόματος του επιπέδου. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της προσέγγισης αυτής είναι ότι καθιστά εύκολο τον διαχωρισμό των πληροφοριών ενός αρχείου ψηφιακής σχεδίασης ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες των τελικών χρηστών των πληροφοριών. 7.3 Σύμβαση κωδικού Μια τρίτη αρχή είναι η χρήση των υφιστάμενων διεθνών ή εθνικών ταξινομήσεων, εφόσον κρίνεται κατάλληλη. Το 2ο Μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης δεν περιέχει δεσμευμένους κωδικούς εφόσον οι εν λόγω πίνακες υπάρχουν. 8 Υποδιαίρεση Ονόματος Επιπέδων Στο όνομα των επιπέδων σχεδίασης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες έννοιες. Κάθε έννοια μπορεί να παραλάβει μια ανεξάρτητη ταξινόμηση. 8.1 Συντελεστής Ο συντελεστής είναι ο μελετητής/φορέας υπεύθυνος για την πληροφορία. 8.2 Στοιχείο Ένα στοιχείο αποτελείται από τα φυσικά μέρη κατασκευαστικών έργων τα οποία ορίζονται από εθνικά ή διεθνή ταξινομικά συστήματα κατασκευών. Τα στοιχεία θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για να αναπαριστούν περιοχές και χώρους όταν αυτό είναι κατάλληλο. 8.3 Παρουσίαση Παρουσίαση είναι πληροφορία που μπορεί να σχετίζεται με συγκεκριμένα στοιχεία ή με το μοντέλο ή το σχέδιο, και η οποία μπορεί να χρειάζεται πότε να εμφανίζεται και πότε όχι. Οι πληροφορίες παρουσίασης σχετίζονται πρωταρχικά με την γραφική εμφάνιση στην οθόνη και στο χαρτί, σε αντίθεση με τις πληροφορίες στοιχείων που σχετίζεται με τη φυσική δομή. 8.4 Κατάσταση H κατάσταση ορίζει κατά πόσον φυσικά μέρη του κατασκευαστικού έργου είναι νέα, προς διατήρηση ή κατεδάφιση κλπ. Η έννοια αυτή επιτρέπει την μοντελοποίηση της κατάστασης πριν και μετά την ανακατασκευή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στο ίδιο μοντέλο. ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

6 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 6 από Περιγραφή Η περιγραφή επαναλαμβάνει πληροφορίες προηγούμενων πεδίων με κωδικούς που προέρχονται από συντμήσεις Αγγλικών λέξεων και δε χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει περαιτέρω δύο κατά τα άλλα ομώνυμα επίπεδα. 9 Μορφότυπο Ονόματος Επιπέδων και Κωδικοί 9.1 Αρχές Οι ακόλουθες έννοιες, κατηγορίες, μορφότυπα και κωδικοί πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό επιπέδων σε κατασκευαστικά έργα για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της διαχείρισης. Οι συμμετέχοντες σε κάθε έργο πρέπει να συμφωνούν στην επιλογή των επιπέδων και των κωδικών που θα χρησιμοποιούνται και στον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα θα διακινούνται μεταξύ των συστημάτων ψηφιακής σχεδίασης. Κωδικοί που χρησιμοποιούνται στα ονόματα επιπέδων για να ορίσουν επίπεδα πρέπει να είναι και ανθρωπίνως και μηχανικώς αναγνώσιμοι, όπου αυτό είναι δυνατόν. Χρησιμοποιείται ένα μορφότυπο με μεταβλητό αριθμό χαρακτήρων για να επιτρέπει την επιλογή των επιπέδων με χρήση μπαλαντέρ και το σχηματισμό σύντομων ονομάτων. Όπου δίνονται δεσμευμένοι κωδικοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον για τον καθορισμένο σκοπό. Άλλοι κωδικοί μπορεί να χρησιμοποιούνται ως τιμές σε συγκεκριμένα έργα. Τα ονόματα των επιπέδων διαιρούνται σε πεδία. Κάθε πεδίο παραλαμβάνει μία έννοια. Τα πεδία είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά πεδία πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνονται στα ονόματα επιπέδων. Τα προαιρετικά πεδία μπορεί να χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου. Η σειρά των πεδίων σε ένα όνομα επιπέδου και ο αριθμός χαρακτήρων για κάθε πεδίο πρέπει να διατηρούνται όπως ορίζονται στο μέρος αυτό του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης. 9.2 Συμβάσεις Κωδικοποίησης.1 Οι επιτρεπτοί αλφαριθμητικοί χαρακτήρες είναι τα λατινικά γράμματα Α Z, πεζά και κεφαλαία, τα ψηφία 0 9 και οι χαρακτήρες ενωτικό "-" και υπογράμμιση "_"..2 Όπου ένα πεδίο δε χρησιμοποιείται, πρέπει να χρησιμοποιείται ο χαρακτήρας υπογράμμισης. Τα τρία πρώτα πεδία πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα και δε μπορούν να αντικατασταθούν από τον χαρακτήρα υπογράμμισης, εκτός από την περίπτωση όπου ένας κατασκευαστής δημιουργεί κατάλογο εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε ποικίλα έργα. Στην περίπτωση αυτή, το πεδίο Συντελεστής είναι άγνωστο και ο χαρακτήρας υπογράμμισης πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτό το πεδίο..3 Αχρησιμοποίητα υπολειπόμενα πεδία στο προαιρετικό μέρος του ονόματος επιπέδου μπορεί να παραλείπονται..4 Αχρησιμοποίητοι υπολειπόμενοι χαρακτήρες σε ένα πεδίο πρέπει να παραλείπονται, εκτός από τον τελευταίο χαρακτήρα που δεν παραλείπεται ποτέ..5 Αν ένα επίπεδο πρόκειται να ερμηνευθεί ως σχετικό με όλες τις δυνατές τιμές μιας συγκεκριμένης θέσης χαρακτήρα πρέπει να χρησιμοποιείται ο χαρακτήρας ενωτικό. Ως ένδειξη ότι η πληροφορία δεν υποδιαιρείται περαιτέρω πρέπει να χρησιμοποιείται το ενωτικό για τον τελευταίο χαρακτήρα κάθε πεδίου πλην του τελευταίου. Ο χαρακτήρας αυτός δεν παίρνει άλλη τιμή..6 Όλα τα πεδία στοιχίζονται αριστερά. ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

7 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 7 από Υποχρεωτικά Πεδία 10.1 Συντελεστής (ISO , 6.1) Ένας έως δύο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό. Για τον πρώτο χαρακτήρα χρησιμοποιούνται δεσμευμένοι κωδικοί. Ο δεύτερος χαρακτήρας μπορεί να χρησιμοποιείται ως ανά έργο εξειδίκευση και παίρνει τιμές 1 9. Δεσμευμένοι κωδικοί για τον πρώτο χαρακτήρα είναι οι εξής: Κατασκευαστής Εξαρτημάτων Αρχιτέκτονας Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός (πλην Στατικών) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Γεωτέχνης, Γεωλόγος, Εδαφολόγος Αρχιτέκτονας/Διακοσμητής Εσωτερικού Χώρου Ελεύθερος Κατασκευαστής (Εργολάβος) Αρχιτέκτονας Τοπίου, Κηποτέχνης Μηχανολόγος Μηχανικός Ελεύθερος Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολιτικός Μηχανικός Στατικός Τοπογράφος Μηχανικός Ελεύθερος Πελάτης (Εργοδότης) Χωροτάκτης, Πολεοδόμος Τεχνική Υπηρεσία Γενικά _ (μία υπογράμμιση) A C E G I J K L M N P S T U W X Y Z Όλοι οι υπόλοιποι επιτρεπτοί χαρακτήρες δεσμεύονται Στοιχείο (ISO , 6.2) Μηδέν έως έξι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό. Οι κωδικοί πρέπει να προέρχονται από ένα σύστημα ταξινόμησης συμμορφούμενο με το πρότυπο ISO :2001 και συγκεκριμένα από τους πίνακες Α.2, Α.5, Α.6 για κτίρια και χώρους και από τους πίνακες Α.7 και Α.8 για στοιχεία. Ένα ενωτικό "-" στο πεδίο αυτό υποδηλώνει γραφικά που δεν σχετίζονται με τα στοιχεία, αλλά με ολόκληρο το μοντέλο ή τη σελίδα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μέχρι τη σύνταξη ομόλογου Ελληνικού συστήματος χρησιμοποιείται το Φινλανδικό σύστημα ταξινόμησης Building 90. Από αυτό χρησιμοποιούνται οι πίνακες ταξινόμησης χώρων (δεσμευμένοι κωδικοί στο Παράρτημα Α) και οι πίνακες ταξινόμησης στοιχείων (δεσμευμένοι κωδικοί στο Παράρτημα Β). ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

8 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 8 από Παρουσίαση (ISO , 6.3) Μηδέν έως τρεις αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό. Για τον πρώτο χαρακτήρα χρησιμοποιείται μια ιεραρχική υποδιαίρεση με δεσμευμένους κωδικούς. Στο απλούστερο επίπεδο κωδικοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια αδρή διαίρεση της πληροφορίας σε πληροφορία μοντέλου (M) ή πληροφορία σελίδας/χαρτιού (P). Σε μεγαλύτερη ανάλυση οι κατηγορίες αυτές μπορεί να υποδιαιρεθούν σε πολλές άλλες, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου. Ο δεύτερος και ο τρίτος χαρακτήρας μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ανά έργο εξειδίκευση και είναι αριθμητικοί. Οι χαρακτήρες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για να διαχωρίσουν σημειώσεις σε εναλλακτικές γλώσσες. Ακολουθούν οι δεσμευμένοι κωδικοί για τον πρώτο χαρακτήρα, ενώ οι υπόλοιποι δεσμευμένοι κωδικοί βρίσκονται στο Παράρτημα Γ. Ολόκληρο μοντέλο και σελίδα Μοντέλο Στοιχείο γραφικών Σημειώσεις Κείμενο Διαγράμμιση Διάσταση Ενδείξεις Τομών/Λεπτομερειών κ.ά. Ενδείξεις Αναθεώρησης Κάνναβος Χρήστης Πολεοδομικές Πληροφορίες Σελίδα/χαρτί Όρια Κείμενο Πίνακες, Υπομνήματα - (ένα ενωτικό) M E A T H D J K G U X P B V I Όλοι οι υπόλοιποι επιτρεπτοί χαρακτήρες δεσμεύονται. Παραδείγματα βαθμίδων υποδιαίρεσης με βάση την Παρουσίαση: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1, Δεν επιτρέπεται η υποδιαίρεση: Ένα ενωτικό για όλα τα επίπεδα - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2, Απλή υποδιαίρεση: Τα επίπεδα μοντέλου και σελίδας/χαρτιού διαχωρίζονται με τους κωδικούς Μοντέλο M- Σελίδα/Χαρτί P- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3, Υποδιαίρεση εντός του μοντέλου και της σελίδας: Κωδικοί δεύτερης βαθμίδας που χρησιμοποιούνται για το μοντέλο: Στοιχείο γραφικών E- Σημειώσεις A- Κάνναβος G- ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

9 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 9 από 33 Χρήστης U- και για τη σελίδα/χαρτί: Όρια B- Κείμενο (σελίδα) V- Πίνακες I- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4, Περαιτέρω υποδιαίρεση των κατηγοριών: Η κατηγορία Σημειώσεις μπορεί από μόνη της να υποδιαιρεθεί περαιτέρω χρησιμοποιώντας τους κωδικούς επιπέδων Κείμενο T- Διαγράμμιση H- Διάσταση D- Ενδείξεις Τομών/Λεπτομερειών J- Ενδείξεις Αναθεώρησης K- ενώ το οι υπόλοιπες πληροφορίες του μοντέλου υποδιαιρούνται μόνο σύμφωνα με το παράδειγμα 3 και οι πληροφορίες σελίδας/χαρτιού δεν υποδιαιρούνται και χρησιμοποιούν μόνον τον κωδικό "P-". ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5, Χρήση του δεύτερου χαρακτήρα του κωδικού Παρουσίαση: Σε ένα διεθνές έργο, βάσει συμφωνίας, κείμενα σε διαφορετικές γλώσσες διαχωρίζονται με αριθμούς: Αγγλικά T1- Γερμανικά T2- Ρωσικά T3- Με τον τρόπο αυτό τα έγγραφα μπορούν να εμφανίζονται εναλλακτικά σε οποιαδήποτε από τις τρεις γλώσσες. 11 Προαιρετικά Πεδία 11.1 Κατάσταση (ISO , 7.1) Μηδέν έως ένας αλφαβητικός χαρακτήρας, συν ενωτικό. Δεσμευμένοι κωδικοί: Όλο το έργο - (ένα ενωτικό) Νέο N- Υφιστάμενο που παραμένει E- Υφιστάμενο που καθαιρείται R- Υφιστάμενο που μετακινείται: αρχική θέση O- τελική θέση F- Προσωρινό T Περιγραφή (ISO , 7.7) Απεριόριστοι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Δεσμευμένοι κωδικοί στα Παραρτήματα Α, Β και Γ. Ο πρώτος χαρακτήρας κάθε σύντμησης είναι κεφαλαίος και οι υπόλοιποι πεζοί. Ανάμεσα σε δύο συντμήσεις δεν παρεμβάλλεται κανένας χαρακτήρας. ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

10 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 10 από Παραδείγματα Εφαρμογής ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1, Χρήση μόνον υποχρεωτικών πεδίων: Συντελεστής Στοιχείο Παρουσίαση Κατάσταση Περιγραφή Όνομα Επιπέδου A- F25- E2- A-F25-E2- Αρχιτέκτονας Υποστυλώματα Στοιχείο Τεμνόμενο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2, Χρήση υποχρεωτικών και προαιρετικών πεδίων: Συντελεστής Στοιχείο Παρουσίαση Κατάσταση Περιγραφή Όνομα Επιπέδου A- F25- E2- R- Cols A-F25-E2-R-Cols Υφιστάμενο Στοιχείο Αρχιτέκτονας Υποστυλώματα που Τεμνόμενο καθαιρείται ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3, Παρουσία δεύτερου ομοειδούς συντελεστή: Συντελεστής Στοιχείο Παρουσίαση Κατάσταση Περιγραφή Όνομα Επιπέδου A1- F25- E2- Cols A1-F25-E2-Cols Αρχιτέκτονας Β Υποστυλώματα Στοιχείο Τεμνόμενο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4, Το ίδιο οικοδομικό στοιχείο, διαγραμμισμένο, από άλλον συντελεστή: Συντελεστής Στοιχείο Παρουσίαση Κατάσταση Περιγραφή Όνομα Επιπέδου S- F25- Η2- Cols S-F25-H2-Cols Στατικός Υποστυλώματα Διαγράμμιση Τεμνόμενου Στοιχείου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5, Απουσία πεδίου Στοιχείο: Συντελεστής Στοιχείο Παρουσίαση Κατάσταση Περιγραφή Όνομα Επιπέδου A- - B- Border A--B-Border Αρχιτέκτονας Όρια Σελίδας ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

11 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 11 από Παράρτημα Α (τυποποιητικό) 13.1 Κτίρια και Χώροι Η ταξινόμηση χώρων του Building 90 αποτελείται από δύο πίνακες: ο πρώτος περιγράφει τις τάξεις κτιρίων και ο δεύτερος τις τάξεις χώρων. Οι πίνακες είναι ανεξάρτητοι αλλά χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. Στα κτίρια δίνονται τριψήφιοι κωδικοί και στους χώρους διψήφιοι. Κάθε κωδικός χώρου μπορεί να υποδιαιρεθεί περαιτέρω προσθέτοντας ένα ψηφίο στο τέλος του. Εκτός αυτής της υποδιαίρεσης δεν μπορούν να προστεθούν άλλοι κωδικοί. Κάθε υποδιαίρεση πρέπει να τεκμηριώνεται, βλ. Παράρτημα Δ. Όταν προσδιορίζονται οι χώροι ενός κτιρίου επιλέγεται πρώτα ο κωδικός κτιρίου, π.χ. 311 Θέατρα. Σε αυτόν προστίθεται ο κωδικός χώρου, π.χ. 51 Βεστιάριο, δίνοντας Βεστιάριο Θεάτρου. Σε περίπτωση που χρειάζεται να προσδιοριστεί μόνον το κτίριο επιλέγεται ο κωδικός κτιρίου στον οποίο προστίθενται δύο μηδενικά, π.χ Θέατρα. Αντίστοιχα για να προσδιοριστεί μόνον ένας χώρος προηγούνται τρία μηδενικά από τον κωδικό του, π.χ Βεστιάριο Κωδικοί Κτιρίου και Ο Πίνακας 1 συγκεντρώνει τους κωδικούς κτιρίων για το πεδίο Στοιχείο από τον σχετικό πίνακα του Building 90 (Premises σ33), τους αντιστοιχίζει με κωδικούς για το πεδίο Περιγραφή και τους εξηγεί. Κτιρίου Πίνακας 1: Κωδικοί Κτιρίου και Κτίριο Κτίρια διαμονής Residential premises 011 DetSemi Κατοικίες σε ανεξάρτητα ή ημιανεξάρτητα κτίρια buildings Dwellings in detached or semi-detached 021 Single Μονοκατοικίες Dwellings in one-dwelling houses 031 Flats Κατοικίες σε συγκροτήματα διαμερισμάτων Dwellings in blocks of flats 041 FreeTime Κατοικίες σε κτίρια κατοικιών ελεύθερου χρόνου Εμπορικά κτίρια Dwellings in free time residential buildings Commercial premises 111 Mall Εμπορικές αγορές και στοές Shopping malls and halls 112 DeptStore Πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα Department store and shopping centre premises 113 ShopDet Απομακρυσμένα καταστήματα Detached shops 118 ShopSpcl Εμπορικά κτίρια ειδικών χρήσεων Special purpose shopping premises 119 ShopOth Άλλα εμπορικά κτίρια Other shopping premises 121 Hotel Κτίρια ξενοδοχείων Hotel premises 122 Motel Κτίρια πανδοχείων Motel premises 123 Holiday Οικίες διακοπών, ανάπαυσης και αναψυχής Holiday, rest and recreation homes 124 HolidayRent Κτίρια διακοπών ενοικιαζόμενα και με Rental and shareholder s holiday χρονομεριστική μίσθωση premises 129 HostelOth Άλλα κτίρια φιλοξενίας Other hostelry premises 131 Residential Κτίρια διαμονής, υπνωτήρια, κ.α. Residential home, dormitory etc. premises 141 Restaurant Κτίρια εστιατορίων Restaurant premises ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

12 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 12 από 33 Κτιρίου Κτίρια γραφείων Κτίριο Office premises 151 Office Γραφεία Offices Κτίρια μεταφορών και επικοινωνιών Transport and communications premises 161 Terminal 162 MotorServ Σιδηροδρομικοί σταθμοί και σταθμοί λεωφορείων, κτίρια τερματικών σταθμών αεροδρομίων και λιμένων Κτίρια στάθμευσης και επισκευής οχημάτων Rail and bus stations, air and harbour terminal premises Vehicle depots and service premises 163 CarPark Κτίρια στάθμευσης οχημάτων Car parks 164 Comms Κτίρια επικοινωνιών Communications buildings 169 TranspOth Λοιπά κτίρια μεταφορών και επικοινωνιών Κτίρια παροχής ιδρυματικής φροντίδας Other transport and communications premises Premises for institutional care 211 HospGen Γενικά νοσοκομεία General hospitals 213 HospOth Λοιπά νοσοκομεία Other hospitals 214 HealthCentre Κτίρια κέντρων υγείας Health centre premises 215 Κτίρια παροχής εξειδικευμένης φροντίδας υγείας HlthCareSpcl Specialized health care premises 219 HlthCareOth Λοιπά κτίρια παροχής φροντίδας υγείας Other health care premises 221 OldAge Οίκοι ευγηρίας Old-age homes 222 ChildHome Βρεφοκομεία και αναμορφωτήρια Children s home and reform school premises 223 NurseHome Οίκοι φροντίδας ατόμων με διανοητική υστέρηση Nursing homes for the mentally retarded 229 HlthCareOth Λοιπά κτίρια παροχής φροντίδας υγείας Other health care premises 231 ChildCare Παιδικοί σταθμοί Children s day care centres 239 SocServ Κτίρια κοινωνικής υπηρεσίας που δεν κατατάσσονται αλλού classified Social service premises not elsewhere 241 Prison Κτίρια φυλακών Prison premises 311 Theatre Κτίρια συνάθροισης Αίθουσες θεάτρου, συναυλιών και συνεδρίων Assembly premises Theatres, opera houses, concert halls and congress centres 312 Cinema Κινηματογραφικές αίθουσες Cinema halls 322 LibrArchiv Βιβλιοθήκες και κτίρια αρχείων Libraries and archives 323 Museum Μουσεία και γκαλερί τέχνης Museums and art galleries 324 ExhibitHall Εκθεσιακά κτίρια Exhibition halls 331 Club Κτίρια λεσχών Association and club premises 341 Church Εκκλησίες, παρεκκλήσια, μοναστήρια, Churches, chapels, monasteries, convents συναγωγές και χώροι προσευχής and prayer-houses 342 ParishHall Ενοριακές αίθουσες Parish halls 349 ReligOth Λοιπά κτίρια θρησκευτικών κοινοτήτων Other premises of religious communities 351 IceRink Παγοδρόμια Ice rink premises 352 Swim Κολυμβητήρια Swimming pool premises 353 Courts Γήπεδα τένις, σκουώς και μπάντμιντον Tennis, squash and badminton courts 354 Gym Γυμναστήρια και άλλα αθλητικά κτίρια Gymnasia and other sports halls ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

13 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 13 από 33 Κτιρίου Κτίριο Λοιπά κτίρια αθλημάτων και φυσικής Other premises for sports and physical exercise 359 SportsOth άσκησης 369 AssyOth Λοιπά κτίρια συνάθροισης Other assembly premises Εκπαιδευτικά κτίρια Educational premises 511 EduGen Κτίρια γενικής εκπαίδευσης General education premises 521 EduVoc Κτίρια επαγγελματικής κατάρτισης Vocational education premises 549 EduOth Εκπαιδευτικά κτίρια που δεν κατατάσσονται αλλού Βιομηχανικοί κτίρια Educational premises not elsewhere classified Industrial premises 611 PowerStn Σταθμοί παραγωγής ενέργειας Power stations 613 PubUtil Κτίρια κοινής ωφελείας Public utility premises 691 MfgPlant Κτίρια βιομηχανικών μονάδων Manufacturing plant premises 692 Workshop Βιομηχανικά και βιοτεχνικά εργαστήρια Workshops for industry and small scale industry 699 IndustrOth Λοιπά κτίρια βιομηχανικής παραγωγής Other industrial production premises Αποθήκες Warehouses 711 WhIndustr Βιομηχανικές αποθήκες Industrial warehouses 712 WhComl Εμπορικές αποθήκες Commercial warehouses 719 WhOth Λοιπές αποθήκες Other warehouses Κτίρια άμυνας, διάσωσης και πυρόσβεσης Defense, rescue and fire fighting premises 721 FireStn Πυροσβεστικοί σταθμοί Fire stations 722 CDShelter Καταφύγια πολιτικής άμυνας Civil defense shelters 729 RescueOth Λοιπά κτίρια πυρόσβεσης και διάσωσης Other fire fighting and rescue service premises 731 PoliceStn Αστυνομικοί σταθμοί Police stations 741 Barracks Κτίρια στρατωνισμού Barracks 742 Surveil Κτίρια επιτήρησης (παρατηρητήρια) θαλάσσης και αέρος Sea and air surveillance premises 799 DefenceOth Λοιπές αμυντικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις Other defense and military premises Αγροτικές εγκαταστάσεις Agricultural premises 811 Farms Βουστάσια, χοιροτροφεία, πτηνοτροφεία, Cowsheds, pig-houses, hen-houses etc. κλπ. 812 StablesEtc Λοιπά καταφύγια ζώων, στάβλοι αλόγων, Other animal shelters, harness horse ιπποφορβεία, κλπ. stables, maneges etc. 891 GrainStg Κτίρια ξήρανσης και αποθήκευσης σιτηρών Grain drying and storage premises 892 Greenhouse Θερμοκήπια Greenhouses 893 FurFarm Εκτροφεία γούνας Fur farm premises 899 AgriOth Λοιπές αγροτικές, δασοκομικές και Other premises in agriculture, forestry αλιευτικές εγκαταστάσεις and fishing ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

14 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 14 από 33 Κτιρίου Λοιπές εγκαταστάσεις Κτίριο Other premises 931 Sauna Εγκαταστάσεις σάουνας Sauna premises 941 Outbuild Βοηθητικά κτίσματα Outbuilding premises 999 Unclass Κτίρια που δεν κατατάσσονται αλλού Premises not elsewhere classified 13.3 Κωδικοί Χώρου και Ο Πίνακας 2 συγκεντρώνει τους κωδικούς χώρων για το πεδίο Στοιχείο από τον σχετικό πίνακα του Building 90 (Spaces σ34), τους αντιστοιχίζει με κωδικούς για το πεδίο Περιγραφή και τους εξηγεί. Χώρου Πίνακας 2: Κωδικοί Χώρου και Χώρος 1 Dwell Χώροι διαμονής Dwelling spaces 11 Οικίες ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων rooms Dwellings according to the number of ByRmNum 12 Indep Ανεξάρτητα δωμάτια Dwelling rooms independently 13 Quarter Δωμάτια προσωρινής παραμονής Quartering rooms Δωμάτια σε οίκους ευγηρίας, βρεφοκομεία Dwelling rooms in old-age homes, 14 HealthCare και λοιπά κτίρια παροχής φροντίδας υγείας children s homes and other health care premises 15 Residential Δωμάτια σε κατοικίες Dwelling rooms in residential homes etc. 16 Hotel Δωμάτια ξενοδοχείων Hotel rooms 17 Barracks Δωμάτια στρατοπέδων Barrack dwelling rooms 18 Dorm Κοιτώνες Dormitories 19 DwellOth Λοιποί χώροι διαμονής Other dwelling spaces 2 Admin Διοικητικοί και επιχειρηματικοί χώροι Administration and business spaces 21 Office Χώροι γραφείων Office spaces 22 Coml Εμπορικοί χώροι Commercial spaces 23 ComlAux Βοηθητικοί χώροι εμπορίου Auxiliary spaces for commerce 29 AdminOth Λοιποί διοικητικοί και επιχειρηματικοί χώροι Other administration and business spaces 3 Edu Χώροι εκπαίδευσης και έρευνας Education and research spaces 31 Classroom Αίθουσες διδασκαλίας Classrooms 32 SpecEdu Ειδικοί χώροι εκπαίδευσης Specific education spaces 33 LectRoom Αίθουσες διαλέξεων Lecture rooms 34 Auditoria Αμφιθέατρα Auditoria 35 Vocational Εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης Workshops of vocational training 36 Labs Εργαστήρια Laboratories 38 CtrlRoom Αίθουσες ελέγχου που συνδέονται με εκπαιδευτικούς χώρους spaces Control rooms connected to educational 39 EduOth Λοιποί χώροι εκπαίδευσης και έρευνας Other education and research spaces 4 SpecOth Λοιποί εξειδικευμένοι χώροι ανά είδος κτιρίου Other premises-specific spaces 41 Mfg Χώροι βιομηχανικοί παραγωγής Manufacturing and other production spaces 42 Health Χώροι υγειονομικής περίθαλψης Health care spaces ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89]

Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Απαιτούμενα Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για την Εκδοση Οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ. 1. Εγκρίνεται ο κτιριοδομικός κανονισμός, όπως στα επόμενα άρθρα. 2. Σκοπός. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολό τους και

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών

Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δομή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Το παραπάνω µέσα σε εδάφιο προστίθεται µε την παράγραφο της υπ αριθµ. 49977/3068/27/30.6.1989 (Φ.Ε.Κ. 535/Β/1989) απόφασης.

(Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Το παραπάνω µέσα σε εδάφιο προστίθεται µε την παράγραφο της υπ αριθµ. 49977/3068/27/30.6.1989 (Φ.Ε.Κ. 535/Β/1989) απόφασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 3046/304 ΤΗΣ 30.1/3.2.1989 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 210/Α'/1985). 2. Την αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριοδομικός Κανονισμός

Κτιριοδομικός Κανονισμός ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. 3046/304 της 30 Ιαν./3 Φεβρ. 1989 (ΦΕΚ Δ`59) Κτιριοδομικός Κανονισμός ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού

NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο Σκοπός 1.2 Εκπαιδευτικά δεδομένα 1.2.1 Εκπαιδευτική πολιτική και στόχοι 1.2.2 Πρόγραμμα λειτουργίας σχολείου 1.3

Διαβάστε περισσότερα

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α ΡΤ Η ΜΑ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ Κ Ε Σ Π ΡΟ Δ ΙΙ Α Γ Ρ Α Φ ΕΣ Τ Ο Υ Π ΡΟΣ Ε ΚΤ Ε Λ Ε ΣΗ Ε Ρ ΓΟ Υ 1 B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Γενική περιγραφή Το προτεινόμενο Σύστημα θα εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους»

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΚ_v5 Διαμόρφωση : Θεόδωρος Κάντζος (kan62) Πολιτικός Μηχανικός για το Michanikos.gr ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. «Ανάπτυξη Διαδραστικού Συστήματος Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης της Δομημένης Καλωδίωσης»

Διπλωματική Εργασία. «Ανάπτυξη Διαδραστικού Συστήματος Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης της Δομημένης Καλωδίωσης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων Μία πρόταση για τη θέσπιση ενός προτύπου τυποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη διαδικτυακής πολυµεσικής εφαρµογής διαχείρισης ιατρικών δεδοµένων για ένα Κέντρο Υγείας»

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc

Διαβάστε περισσότερα