Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2"

Transcript

1 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 1 από 33 : Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης Ομάδας Εργασίας Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης Ιατρουδάκης, Παντελής, Α.Μ., Συντονιστής Ιακωβίδης, Κωνσταντίνος, Η.Μ. Τσιώνης, Ηλίας, Π.Μ. Ελλάδας Διεύθυνση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας Τμήμα Τυποποίησης Αθήνα, Δεκέμβριος 2009 ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

2 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 2 από 33 1 Πρόλογος Το Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίηση τους για την οικονομική, κοινωνική, και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το παρόν κείμενο, : Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης, εκπονήθηκε από τη για τη σύνταξη του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας και αποτελεί την Ελληνική εφαρμογή των διεθνών προτύπων ISO :1998, Technical product documentation Organization and naming of layers for CAD Part 1: Overview and principles, ISO :1998, Technical product documentation Organization and naming of layers for CAD Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation, και της τεχνικής έκθεσης ISO/TR :1999, Technical product documentation Organization and naming of layers for CAD Part 3: Application of ISO and ISO Κάτω από τον γενικό τίτλο Ψηφιακής Σχεδίασης υπάγονται τα ακόλουθα μέρη: Μέρος 1: Επισκόπηση και Γενικές Αρχές Μέρος 2: Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης Τα Παραρτήματα Α, Β και Γ είναι τυποποιητικά, ενώ τα Παραρτήματα Δ, Ε, ΣΤ και Ζ είναι μόνον πληροφοριακά. 2 Εισαγωγή Το ασχολείται με την οργάνωση και την ονοματολογία επιπέδων ψηφιακής σχεδίασης και εφαρμόζεται σε κατασκευαστικά έργα. Σκοπός του 2ου μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης είναι να καθιερώσει μια κοινή εθνική βάση για την οργάνωση δεδομένων σε συστήματα ψηφιακής σχεδίασης που να καλύπτει τη συγκρότηση των δεδομένων σε επίπεδα. 3 Αντικείμενο Το μέρος αυτό του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (α) καθορίζει τις γενικές αρχές της δομής των επιπέδων στο εσωτερικό των αρχείων ψηφιακής σχεδίασης και (β) καλύπτει την οργάνωση και τον προσδιορισμό των επιπέδων ψηφιακής σχεδίασης σε κατασκευαστικά έργα για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της διαχείρισης. Τα επίπεδα χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν την προβολή, και για τη διαχείριση και διακίνηση των δεδομένων των αρχείων ψηφιακής σχεδίασης. Τα ονόματα των επιπέδων χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση της δομής τους. Οι αρχές ισχύουν για όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην προετοιμασία και στη χρήση τεχνικής τεκμηρίωσης σε συστήματα υπολογιστών. Παρόλο που οι αρχές αυτές είναι κυρίως για τους χρήστες, οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής σχεδίασης αναμένεται να παρέχουν εργαλεία λογισμικού για την εφαρμογή και την υποστήριξη αυτού του μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης. Σημαντική χρήση είναι επίσης η συγκρότηση δεδομένων σε βιβλιοθήκες εξαρτημάτων που παράγονται από τρίτα μέρη. ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

3 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 3 από 33 4 Τυποποιητικές Παραπομπές Τα ακόλουθα τυποποιητικά έγγραφα περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες, μέσω της αναφοράς σε αυτό το κείμενο, αποτελούν διατάξεις του παρόντος μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης. Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, οι εκδόσεις που αναφέρονται ήταν έγκυρες. Όλα τα τυποποιητικά έγγραφα υπόκεινται σε αναθεώρηση, και τα μέρη των συμφωνιών που βασίζονται σε αυτό το τμήμα του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής της πιο πρόσφατης έκδοσης των τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται παρακάτω. Τα μέλη των IEC και ISO διατηρούν μητρώα με τα ισχύοντα σήμερα διεθνή πρότυπα. Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης, 2009, Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 1: Επισκόπηση και Γενικές Αρχές, Ελλάδας, Αθήνα. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, 2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές, ΕΛΟΤ 561-2, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Αθήνα. International Organization for Standardization, 1994, Industrial automation systems and integration Product data representation and exchange Part 201: Application protocol: Explicit draughting, ISO :1994, International Organization for Standardization, Geneva. International Organization for Standardization, 2001, Building construction Organization of information about construction works Part 2: Framework for classification of information, ISO :2001, International Organization for Standardization, Geneva. International Organization for Standardization, 1998, Technical product documentation Organization and naming of layers for CAD Part 1: Overview and principles, ISO :1998, International Organization for Standardization, Geneva. International Organization for Standardization, 1998, Technical product documentation Organization and naming of layers for CAD Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation, ISO :1998, International Organization for Standardization, Geneva. Rakennustieto (Building Information Foundation RTS), 1999, Building 90: The Finnish building classification system, Finnish Building Centre Limited, Helsinki. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υπεύθυνος οργανισμός για το Building 90 είναι το Φινλανδικό Building Information Foundation RTS (Rakennustieto). Το έγγραφο είναι στην Αγγλική γλώσσα και διατίθεται ελεύθερα στη διεύθυνση (αναζήτηση "Talo 90"). 5 Όροι και Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης, ισχύουν οι ορισμοί για τη ψηφιακή σχεδίαση που δίδονται στο ISO καθώς και οι ακόλουθοι ορισμοί. 5.1 Επίπεδο Οργανωτικό χαρακτηριστικό οντοτήτων ενός αρχείου δεδομένων ψηφιακής σχεδίασης που χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει τα δεδομένα με σκοπό τη διαχείριση και τη διαβίβασή τους και επίσης τον έλεγχο της ορατότητας στην οθόνη του υπολογιστή και στα εκτυπωμένα σχέδια (ISO ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε συστήματα ψηφιακής σχεδίασης χρησιμοποιούνται συνώνυμα του "επιπέδου", όπως "στρώση". 5.2 Μοντέλο Ψηφιακής Σχεδίασης Ένα ή περισσότερα δομημένα αρχεία δεδομένων ψηφιακής σχεδίασης οργανωμένα σύμφωνα με τα φυσικά μέρη των απεικονιζόμενων αντικειμένων, π.χ. ένα κτίριο ή μια μηχανική συσκευή (ISO ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ένα μοντέλο μπορεί να είναι δισδιάστατο ή τρισδιάστατο και μπορεί να περιλαμβάνει παραστατικά καθώς και μη παραστατικά δεδομένα προσαρτημένα στα αντικείμενα. ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

4 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 4 από Σχέδιο Ψηφιακής Σχεδίασης Επιλεγμένα μέρη ενός μοντέλου ψηφιακής σχεδίασης, όπως παρουσιάζονται στην οθόνη ή στο χαρτί (ISO ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ορατότητα στο σχέδιο μπορεί να ελεγχθεί με όψεις και επίπεδα. Το σχέδιο μπορεί να περιέχει πρόσθετα γραφικά, όπως γραμμές ορίων, πινακάκια και υπομνήματα. Τα σχέδια ψηφιακής σχεδίασης μπορούν επίσης να παράγονται ανεξάρτητα, χωρίς υποκείμενο μοντέλο ψηφιακής σχεδίασης (μια σχεδιοστραφής προσέγγιση, σε αντίθεση με τη μοντελοστραφή προσέγγιση). 5.4 Έντυπο Σχέδιο Γραφική εικόνα που δημιουργείται από μια αριθμητικώς ελεγχόμενη σχεδιαστική μηχανή και αποτυπώνεται σε μέσα σχεδίασης (ISO ). 5.5 Αρχείο Αναφοράς Ένα αρχείο ψηφιακής σχεδίασης που εμφανίζεται και εκτυπώνεται μαζί με πληροφορίες από άλλο αρχείο το οποίο μπορεί να αποθηκεύεται και να ενημερώνεται ανεξάρτητα από το πρώτο αρχείο (ISO ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μια τυπική χρήση είναι ένα σχέδιο ψηφιακής σχεδίασης που αποτελείται από ένα αρχείο για τη σελίδα και χρησιμοποιεί το μοντέλο ψηφιακής σχεδίασης ως αρχείο αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα η όψη του μοντέλου σε κάθε σχέδιο που αναφέρεται σε αυτό. 5.6 Χρήση Μπαλαντέρ Η χρήση ενός ιδιαίτερου χαρακτήρα για να ταιριάζει με κάθε χαρακτήρα, ή ομάδα χαρακτήρων, σε μία σύγκριση στοιχειοσειράς (ISO ). 5.7 Στοιχείο Δεδομένων Μονάδα δεδομένων που, σε ορισμένο συγκείμενο, θεωρείται αδιαίρετη (ΕΛΟΤ 561-2). 5.8 Εγγραφή Σύνολο στοιχείων δεδομένων που αντιμετωπίζονται ως μία μονάδα (ΕΛΟΤ 561-2). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ολόκληρο το όνομα ενός επιπέδου ισοδυναμεί με μία εγγραφή. 5.9 Πεδίο Τμήμα εγγραφής μεταβλητού ή σταθερού μήκους, δεσμευμένο για συγκεκριμένο στοιχείο δεδομένων (ΕΛΟΤ 561-2). 6 Γενικά Όταν διακινούνται δεδομένα μεταξύ διαφόρων συστημάτων, εταιρειών και χωρών, η δομή τους είναι αναγκαίο να γίνεται κατανοητή προκειμένου να οριοθετούνται αρμοδιότητες για τμήματα των δεδομένων αυτών, να γίνεται επιλογή από αυτά που να εξυπηρετεί τις ανάγκες διαφορετικών ειδικών και να γίνεται η διαχείριση των δεδομένων. Η χρήση επιπέδων είναι μια συνήθης τεχνική για την επίτευξη μιας τέτοιας οργάνωσης δεδομένων ψηφιακής σχεδίασης. Κάθε θεμελιακό στοιχείο γραφικών, ή ενότητες τέτοιων θεμελιακών στοιχείων, σε ένα μοντέλο ψηφιακής σχεδίασης ανήκει σε ένα επίπεδο. Τα επίπεδα έχουν μοναδικά ονόματα, από απλούς αριθμούς έως σχετικά μεγάλους μνημονικούς κωδικούς, και μπορούν να εξεταστούν ή να εκτυπωθούν επιλεκτικά. Μια πιο εξελιγμένη παραλλαγή επιτρέπει επιπλέον στις πληροφορίες ενός μοντέλου ψηφιακής σχεδίασης να διασπώνται σε διαφορετικά αρχεία τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους επιπροσθέτως της χρήσης των επιπέδων, η τεχνική δηλαδή των αρχείων αναφοράς. Τεχνικές ταξινόμησης δεδομένων που βασίζονται στις κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, στη μοντελοποίηση προϊόντων κλπ, θα χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στο μέλλον. Σε όλες αυτές τις τεχνικές ισχύουν οι ίδιες θεμελιώδεις αρχές για την οργάνωση των πληροφοριών. ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

5 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 5 από 33 7 Θεμελιώδεις Αρχές Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης, ισχύουν οι γενικές αρχές που αναπτύσσονται στο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 1 καθώς και οι ακόλουθες αρχές. 7.1 Σύμβαση οργάνωσης Η αρχή της οργάνωσης σε επίπεδα είναι βασισμένη στον σαφή διαχωρισμό της λογικής οργάνωσης των πληροφοριών (εννοιολογικό επίπεδο) από τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες αυτές είναι κωδικοποιημένες σε συγκεκριμένες εφαρμογές ψηφιακής σχεδίασης (εσωτερικό επίπεδο). Αυτή είναι μια θεμελιώδης αρχή στη σχεδίαση βάσεων δεδομένων. Πρωταρχικός στόχος είναι να δημιουργηθεί μια σαφής οργάνωση των πληροφοριών που να πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις όσων τις χρησιμοποιούν. Οι δυνατότητες για την κωδικοποίηση αυτών των πληροφοριών με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (δηλαδή ο περιορισμένος αριθμός επιπέδων ή χαρακτήρων για τα ονόματα σε ορισμένα συστήματα), δεν επιτράπηκαν να κυριαρχήσουν στη δομή του 2ου Μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης. 7.2 Σύμβαση μορφότυπου ονόματος επιπέδου Μία δεύτερη βασική αρχή στηρίζεται στην ταξινόμηση πληροφοριών με πολλούς και ανεξάρτητους μεταξύ τους τρόπους ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται συνδυαστικά, και συχνά αναφέρεται ως φασετική ταξινόμηση. Για να επιτευχθεί αυτό, διαφορετικοί ταξινομητές τοποθετούνται σε διαφορετικά μέρη του ονόματος του επιπέδου. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της προσέγγισης αυτής είναι ότι καθιστά εύκολο τον διαχωρισμό των πληροφοριών ενός αρχείου ψηφιακής σχεδίασης ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες των τελικών χρηστών των πληροφοριών. 7.3 Σύμβαση κωδικού Μια τρίτη αρχή είναι η χρήση των υφιστάμενων διεθνών ή εθνικών ταξινομήσεων, εφόσον κρίνεται κατάλληλη. Το 2ο Μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης δεν περιέχει δεσμευμένους κωδικούς εφόσον οι εν λόγω πίνακες υπάρχουν. 8 Υποδιαίρεση Ονόματος Επιπέδων Στο όνομα των επιπέδων σχεδίασης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες έννοιες. Κάθε έννοια μπορεί να παραλάβει μια ανεξάρτητη ταξινόμηση. 8.1 Συντελεστής Ο συντελεστής είναι ο μελετητής/φορέας υπεύθυνος για την πληροφορία. 8.2 Στοιχείο Ένα στοιχείο αποτελείται από τα φυσικά μέρη κατασκευαστικών έργων τα οποία ορίζονται από εθνικά ή διεθνή ταξινομικά συστήματα κατασκευών. Τα στοιχεία θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για να αναπαριστούν περιοχές και χώρους όταν αυτό είναι κατάλληλο. 8.3 Παρουσίαση Παρουσίαση είναι πληροφορία που μπορεί να σχετίζεται με συγκεκριμένα στοιχεία ή με το μοντέλο ή το σχέδιο, και η οποία μπορεί να χρειάζεται πότε να εμφανίζεται και πότε όχι. Οι πληροφορίες παρουσίασης σχετίζονται πρωταρχικά με την γραφική εμφάνιση στην οθόνη και στο χαρτί, σε αντίθεση με τις πληροφορίες στοιχείων που σχετίζεται με τη φυσική δομή. 8.4 Κατάσταση H κατάσταση ορίζει κατά πόσον φυσικά μέρη του κατασκευαστικού έργου είναι νέα, προς διατήρηση ή κατεδάφιση κλπ. Η έννοια αυτή επιτρέπει την μοντελοποίηση της κατάστασης πριν και μετά την ανακατασκευή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στο ίδιο μοντέλο. ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

6 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 6 από Περιγραφή Η περιγραφή επαναλαμβάνει πληροφορίες προηγούμενων πεδίων με κωδικούς που προέρχονται από συντμήσεις Αγγλικών λέξεων και δε χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει περαιτέρω δύο κατά τα άλλα ομώνυμα επίπεδα. 9 Μορφότυπο Ονόματος Επιπέδων και Κωδικοί 9.1 Αρχές Οι ακόλουθες έννοιες, κατηγορίες, μορφότυπα και κωδικοί πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό επιπέδων σε κατασκευαστικά έργα για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της διαχείρισης. Οι συμμετέχοντες σε κάθε έργο πρέπει να συμφωνούν στην επιλογή των επιπέδων και των κωδικών που θα χρησιμοποιούνται και στον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα θα διακινούνται μεταξύ των συστημάτων ψηφιακής σχεδίασης. Κωδικοί που χρησιμοποιούνται στα ονόματα επιπέδων για να ορίσουν επίπεδα πρέπει να είναι και ανθρωπίνως και μηχανικώς αναγνώσιμοι, όπου αυτό είναι δυνατόν. Χρησιμοποιείται ένα μορφότυπο με μεταβλητό αριθμό χαρακτήρων για να επιτρέπει την επιλογή των επιπέδων με χρήση μπαλαντέρ και το σχηματισμό σύντομων ονομάτων. Όπου δίνονται δεσμευμένοι κωδικοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον για τον καθορισμένο σκοπό. Άλλοι κωδικοί μπορεί να χρησιμοποιούνται ως τιμές σε συγκεκριμένα έργα. Τα ονόματα των επιπέδων διαιρούνται σε πεδία. Κάθε πεδίο παραλαμβάνει μία έννοια. Τα πεδία είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά πεδία πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνονται στα ονόματα επιπέδων. Τα προαιρετικά πεδία μπορεί να χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου. Η σειρά των πεδίων σε ένα όνομα επιπέδου και ο αριθμός χαρακτήρων για κάθε πεδίο πρέπει να διατηρούνται όπως ορίζονται στο μέρος αυτό του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης. 9.2 Συμβάσεις Κωδικοποίησης.1 Οι επιτρεπτοί αλφαριθμητικοί χαρακτήρες είναι τα λατινικά γράμματα Α Z, πεζά και κεφαλαία, τα ψηφία 0 9 και οι χαρακτήρες ενωτικό "-" και υπογράμμιση "_"..2 Όπου ένα πεδίο δε χρησιμοποιείται, πρέπει να χρησιμοποιείται ο χαρακτήρας υπογράμμισης. Τα τρία πρώτα πεδία πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα και δε μπορούν να αντικατασταθούν από τον χαρακτήρα υπογράμμισης, εκτός από την περίπτωση όπου ένας κατασκευαστής δημιουργεί κατάλογο εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε ποικίλα έργα. Στην περίπτωση αυτή, το πεδίο Συντελεστής είναι άγνωστο και ο χαρακτήρας υπογράμμισης πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτό το πεδίο..3 Αχρησιμοποίητα υπολειπόμενα πεδία στο προαιρετικό μέρος του ονόματος επιπέδου μπορεί να παραλείπονται..4 Αχρησιμοποίητοι υπολειπόμενοι χαρακτήρες σε ένα πεδίο πρέπει να παραλείπονται, εκτός από τον τελευταίο χαρακτήρα που δεν παραλείπεται ποτέ..5 Αν ένα επίπεδο πρόκειται να ερμηνευθεί ως σχετικό με όλες τις δυνατές τιμές μιας συγκεκριμένης θέσης χαρακτήρα πρέπει να χρησιμοποιείται ο χαρακτήρας ενωτικό. Ως ένδειξη ότι η πληροφορία δεν υποδιαιρείται περαιτέρω πρέπει να χρησιμοποιείται το ενωτικό για τον τελευταίο χαρακτήρα κάθε πεδίου πλην του τελευταίου. Ο χαρακτήρας αυτός δεν παίρνει άλλη τιμή..6 Όλα τα πεδία στοιχίζονται αριστερά. ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

7 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 7 από Υποχρεωτικά Πεδία 10.1 Συντελεστής (ISO , 6.1) Ένας έως δύο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό. Για τον πρώτο χαρακτήρα χρησιμοποιούνται δεσμευμένοι κωδικοί. Ο δεύτερος χαρακτήρας μπορεί να χρησιμοποιείται ως ανά έργο εξειδίκευση και παίρνει τιμές 1 9. Δεσμευμένοι κωδικοί για τον πρώτο χαρακτήρα είναι οι εξής: Κατασκευαστής Εξαρτημάτων Αρχιτέκτονας Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός (πλην Στατικών) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Γεωτέχνης, Γεωλόγος, Εδαφολόγος Αρχιτέκτονας/Διακοσμητής Εσωτερικού Χώρου Ελεύθερος Κατασκευαστής (Εργολάβος) Αρχιτέκτονας Τοπίου, Κηποτέχνης Μηχανολόγος Μηχανικός Ελεύθερος Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολιτικός Μηχανικός Στατικός Τοπογράφος Μηχανικός Ελεύθερος Πελάτης (Εργοδότης) Χωροτάκτης, Πολεοδόμος Τεχνική Υπηρεσία Γενικά _ (μία υπογράμμιση) A C E G I J K L M N P S T U W X Y Z Όλοι οι υπόλοιποι επιτρεπτοί χαρακτήρες δεσμεύονται Στοιχείο (ISO , 6.2) Μηδέν έως έξι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό. Οι κωδικοί πρέπει να προέρχονται από ένα σύστημα ταξινόμησης συμμορφούμενο με το πρότυπο ISO :2001 και συγκεκριμένα από τους πίνακες Α.2, Α.5, Α.6 για κτίρια και χώρους και από τους πίνακες Α.7 και Α.8 για στοιχεία. Ένα ενωτικό "-" στο πεδίο αυτό υποδηλώνει γραφικά που δεν σχετίζονται με τα στοιχεία, αλλά με ολόκληρο το μοντέλο ή τη σελίδα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μέχρι τη σύνταξη ομόλογου Ελληνικού συστήματος χρησιμοποιείται το Φινλανδικό σύστημα ταξινόμησης Building 90. Από αυτό χρησιμοποιούνται οι πίνακες ταξινόμησης χώρων (δεσμευμένοι κωδικοί στο Παράρτημα Α) και οι πίνακες ταξινόμησης στοιχείων (δεσμευμένοι κωδικοί στο Παράρτημα Β). ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

8 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 8 από Παρουσίαση (ISO , 6.3) Μηδέν έως τρεις αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό. Για τον πρώτο χαρακτήρα χρησιμοποιείται μια ιεραρχική υποδιαίρεση με δεσμευμένους κωδικούς. Στο απλούστερο επίπεδο κωδικοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια αδρή διαίρεση της πληροφορίας σε πληροφορία μοντέλου (M) ή πληροφορία σελίδας/χαρτιού (P). Σε μεγαλύτερη ανάλυση οι κατηγορίες αυτές μπορεί να υποδιαιρεθούν σε πολλές άλλες, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου. Ο δεύτερος και ο τρίτος χαρακτήρας μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ανά έργο εξειδίκευση και είναι αριθμητικοί. Οι χαρακτήρες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για να διαχωρίσουν σημειώσεις σε εναλλακτικές γλώσσες. Ακολουθούν οι δεσμευμένοι κωδικοί για τον πρώτο χαρακτήρα, ενώ οι υπόλοιποι δεσμευμένοι κωδικοί βρίσκονται στο Παράρτημα Γ. Ολόκληρο μοντέλο και σελίδα Μοντέλο Στοιχείο γραφικών Σημειώσεις Κείμενο Διαγράμμιση Διάσταση Ενδείξεις Τομών/Λεπτομερειών κ.ά. Ενδείξεις Αναθεώρησης Κάνναβος Χρήστης Πολεοδομικές Πληροφορίες Σελίδα/χαρτί Όρια Κείμενο Πίνακες, Υπομνήματα - (ένα ενωτικό) M E A T H D J K G U X P B V I Όλοι οι υπόλοιποι επιτρεπτοί χαρακτήρες δεσμεύονται. Παραδείγματα βαθμίδων υποδιαίρεσης με βάση την Παρουσίαση: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1, Δεν επιτρέπεται η υποδιαίρεση: Ένα ενωτικό για όλα τα επίπεδα - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2, Απλή υποδιαίρεση: Τα επίπεδα μοντέλου και σελίδας/χαρτιού διαχωρίζονται με τους κωδικούς Μοντέλο M- Σελίδα/Χαρτί P- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3, Υποδιαίρεση εντός του μοντέλου και της σελίδας: Κωδικοί δεύτερης βαθμίδας που χρησιμοποιούνται για το μοντέλο: Στοιχείο γραφικών E- Σημειώσεις A- Κάνναβος G- ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

9 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 9 από 33 Χρήστης U- και για τη σελίδα/χαρτί: Όρια B- Κείμενο (σελίδα) V- Πίνακες I- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4, Περαιτέρω υποδιαίρεση των κατηγοριών: Η κατηγορία Σημειώσεις μπορεί από μόνη της να υποδιαιρεθεί περαιτέρω χρησιμοποιώντας τους κωδικούς επιπέδων Κείμενο T- Διαγράμμιση H- Διάσταση D- Ενδείξεις Τομών/Λεπτομερειών J- Ενδείξεις Αναθεώρησης K- ενώ το οι υπόλοιπες πληροφορίες του μοντέλου υποδιαιρούνται μόνο σύμφωνα με το παράδειγμα 3 και οι πληροφορίες σελίδας/χαρτιού δεν υποδιαιρούνται και χρησιμοποιούν μόνον τον κωδικό "P-". ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5, Χρήση του δεύτερου χαρακτήρα του κωδικού Παρουσίαση: Σε ένα διεθνές έργο, βάσει συμφωνίας, κείμενα σε διαφορετικές γλώσσες διαχωρίζονται με αριθμούς: Αγγλικά T1- Γερμανικά T2- Ρωσικά T3- Με τον τρόπο αυτό τα έγγραφα μπορούν να εμφανίζονται εναλλακτικά σε οποιαδήποτε από τις τρεις γλώσσες. 11 Προαιρετικά Πεδία 11.1 Κατάσταση (ISO , 7.1) Μηδέν έως ένας αλφαβητικός χαρακτήρας, συν ενωτικό. Δεσμευμένοι κωδικοί: Όλο το έργο - (ένα ενωτικό) Νέο N- Υφιστάμενο που παραμένει E- Υφιστάμενο που καθαιρείται R- Υφιστάμενο που μετακινείται: αρχική θέση O- τελική θέση F- Προσωρινό T Περιγραφή (ISO , 7.7) Απεριόριστοι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Δεσμευμένοι κωδικοί στα Παραρτήματα Α, Β και Γ. Ο πρώτος χαρακτήρας κάθε σύντμησης είναι κεφαλαίος και οι υπόλοιποι πεζοί. Ανάμεσα σε δύο συντμήσεις δεν παρεμβάλλεται κανένας χαρακτήρας. ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

10 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 10 από Παραδείγματα Εφαρμογής ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1, Χρήση μόνον υποχρεωτικών πεδίων: Συντελεστής Στοιχείο Παρουσίαση Κατάσταση Περιγραφή Όνομα Επιπέδου A- F25- E2- A-F25-E2- Αρχιτέκτονας Υποστυλώματα Στοιχείο Τεμνόμενο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2, Χρήση υποχρεωτικών και προαιρετικών πεδίων: Συντελεστής Στοιχείο Παρουσίαση Κατάσταση Περιγραφή Όνομα Επιπέδου A- F25- E2- R- Cols A-F25-E2-R-Cols Υφιστάμενο Στοιχείο Αρχιτέκτονας Υποστυλώματα που Τεμνόμενο καθαιρείται ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3, Παρουσία δεύτερου ομοειδούς συντελεστή: Συντελεστής Στοιχείο Παρουσίαση Κατάσταση Περιγραφή Όνομα Επιπέδου A1- F25- E2- Cols A1-F25-E2-Cols Αρχιτέκτονας Β Υποστυλώματα Στοιχείο Τεμνόμενο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4, Το ίδιο οικοδομικό στοιχείο, διαγραμμισμένο, από άλλον συντελεστή: Συντελεστής Στοιχείο Παρουσίαση Κατάσταση Περιγραφή Όνομα Επιπέδου S- F25- Η2- Cols S-F25-H2-Cols Στατικός Υποστυλώματα Διαγράμμιση Τεμνόμενου Στοιχείου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5, Απουσία πεδίου Στοιχείο: Συντελεστής Στοιχείο Παρουσίαση Κατάσταση Περιγραφή Όνομα Επιπέδου A- - B- Border A--B-Border Αρχιτέκτονας Όρια Σελίδας ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

11 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 11 από Παράρτημα Α (τυποποιητικό) 13.1 Κτίρια και Χώροι Η ταξινόμηση χώρων του Building 90 αποτελείται από δύο πίνακες: ο πρώτος περιγράφει τις τάξεις κτιρίων και ο δεύτερος τις τάξεις χώρων. Οι πίνακες είναι ανεξάρτητοι αλλά χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. Στα κτίρια δίνονται τριψήφιοι κωδικοί και στους χώρους διψήφιοι. Κάθε κωδικός χώρου μπορεί να υποδιαιρεθεί περαιτέρω προσθέτοντας ένα ψηφίο στο τέλος του. Εκτός αυτής της υποδιαίρεσης δεν μπορούν να προστεθούν άλλοι κωδικοί. Κάθε υποδιαίρεση πρέπει να τεκμηριώνεται, βλ. Παράρτημα Δ. Όταν προσδιορίζονται οι χώροι ενός κτιρίου επιλέγεται πρώτα ο κωδικός κτιρίου, π.χ. 311 Θέατρα. Σε αυτόν προστίθεται ο κωδικός χώρου, π.χ. 51 Βεστιάριο, δίνοντας Βεστιάριο Θεάτρου. Σε περίπτωση που χρειάζεται να προσδιοριστεί μόνον το κτίριο επιλέγεται ο κωδικός κτιρίου στον οποίο προστίθενται δύο μηδενικά, π.χ Θέατρα. Αντίστοιχα για να προσδιοριστεί μόνον ένας χώρος προηγούνται τρία μηδενικά από τον κωδικό του, π.χ Βεστιάριο Κωδικοί Κτιρίου και Ο Πίνακας 1 συγκεντρώνει τους κωδικούς κτιρίων για το πεδίο Στοιχείο από τον σχετικό πίνακα του Building 90 (Premises σ33), τους αντιστοιχίζει με κωδικούς για το πεδίο Περιγραφή και τους εξηγεί. Κτιρίου Πίνακας 1: Κωδικοί Κτιρίου και Κτίριο Κτίρια διαμονής Residential premises 011 DetSemi Κατοικίες σε ανεξάρτητα ή ημιανεξάρτητα κτίρια buildings Dwellings in detached or semi-detached 021 Single Μονοκατοικίες Dwellings in one-dwelling houses 031 Flats Κατοικίες σε συγκροτήματα διαμερισμάτων Dwellings in blocks of flats 041 FreeTime Κατοικίες σε κτίρια κατοικιών ελεύθερου χρόνου Εμπορικά κτίρια Dwellings in free time residential buildings Commercial premises 111 Mall Εμπορικές αγορές και στοές Shopping malls and halls 112 DeptStore Πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα Department store and shopping centre premises 113 ShopDet Απομακρυσμένα καταστήματα Detached shops 118 ShopSpcl Εμπορικά κτίρια ειδικών χρήσεων Special purpose shopping premises 119 ShopOth Άλλα εμπορικά κτίρια Other shopping premises 121 Hotel Κτίρια ξενοδοχείων Hotel premises 122 Motel Κτίρια πανδοχείων Motel premises 123 Holiday Οικίες διακοπών, ανάπαυσης και αναψυχής Holiday, rest and recreation homes 124 HolidayRent Κτίρια διακοπών ενοικιαζόμενα και με Rental and shareholder s holiday χρονομεριστική μίσθωση premises 129 HostelOth Άλλα κτίρια φιλοξενίας Other hostelry premises 131 Residential Κτίρια διαμονής, υπνωτήρια, κ.α. Residential home, dormitory etc. premises 141 Restaurant Κτίρια εστιατορίων Restaurant premises ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

12 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 12 από 33 Κτιρίου Κτίρια γραφείων Κτίριο Office premises 151 Office Γραφεία Offices Κτίρια μεταφορών και επικοινωνιών Transport and communications premises 161 Terminal 162 MotorServ Σιδηροδρομικοί σταθμοί και σταθμοί λεωφορείων, κτίρια τερματικών σταθμών αεροδρομίων και λιμένων Κτίρια στάθμευσης και επισκευής οχημάτων Rail and bus stations, air and harbour terminal premises Vehicle depots and service premises 163 CarPark Κτίρια στάθμευσης οχημάτων Car parks 164 Comms Κτίρια επικοινωνιών Communications buildings 169 TranspOth Λοιπά κτίρια μεταφορών και επικοινωνιών Κτίρια παροχής ιδρυματικής φροντίδας Other transport and communications premises Premises for institutional care 211 HospGen Γενικά νοσοκομεία General hospitals 213 HospOth Λοιπά νοσοκομεία Other hospitals 214 HealthCentre Κτίρια κέντρων υγείας Health centre premises 215 Κτίρια παροχής εξειδικευμένης φροντίδας υγείας HlthCareSpcl Specialized health care premises 219 HlthCareOth Λοιπά κτίρια παροχής φροντίδας υγείας Other health care premises 221 OldAge Οίκοι ευγηρίας Old-age homes 222 ChildHome Βρεφοκομεία και αναμορφωτήρια Children s home and reform school premises 223 NurseHome Οίκοι φροντίδας ατόμων με διανοητική υστέρηση Nursing homes for the mentally retarded 229 HlthCareOth Λοιπά κτίρια παροχής φροντίδας υγείας Other health care premises 231 ChildCare Παιδικοί σταθμοί Children s day care centres 239 SocServ Κτίρια κοινωνικής υπηρεσίας που δεν κατατάσσονται αλλού classified Social service premises not elsewhere 241 Prison Κτίρια φυλακών Prison premises 311 Theatre Κτίρια συνάθροισης Αίθουσες θεάτρου, συναυλιών και συνεδρίων Assembly premises Theatres, opera houses, concert halls and congress centres 312 Cinema Κινηματογραφικές αίθουσες Cinema halls 322 LibrArchiv Βιβλιοθήκες και κτίρια αρχείων Libraries and archives 323 Museum Μουσεία και γκαλερί τέχνης Museums and art galleries 324 ExhibitHall Εκθεσιακά κτίρια Exhibition halls 331 Club Κτίρια λεσχών Association and club premises 341 Church Εκκλησίες, παρεκκλήσια, μοναστήρια, Churches, chapels, monasteries, convents συναγωγές και χώροι προσευχής and prayer-houses 342 ParishHall Ενοριακές αίθουσες Parish halls 349 ReligOth Λοιπά κτίρια θρησκευτικών κοινοτήτων Other premises of religious communities 351 IceRink Παγοδρόμια Ice rink premises 352 Swim Κολυμβητήρια Swimming pool premises 353 Courts Γήπεδα τένις, σκουώς και μπάντμιντον Tennis, squash and badminton courts 354 Gym Γυμναστήρια και άλλα αθλητικά κτίρια Gymnasia and other sports halls ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

13 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 13 από 33 Κτιρίου Κτίριο Λοιπά κτίρια αθλημάτων και φυσικής Other premises for sports and physical exercise 359 SportsOth άσκησης 369 AssyOth Λοιπά κτίρια συνάθροισης Other assembly premises Εκπαιδευτικά κτίρια Educational premises 511 EduGen Κτίρια γενικής εκπαίδευσης General education premises 521 EduVoc Κτίρια επαγγελματικής κατάρτισης Vocational education premises 549 EduOth Εκπαιδευτικά κτίρια που δεν κατατάσσονται αλλού Βιομηχανικοί κτίρια Educational premises not elsewhere classified Industrial premises 611 PowerStn Σταθμοί παραγωγής ενέργειας Power stations 613 PubUtil Κτίρια κοινής ωφελείας Public utility premises 691 MfgPlant Κτίρια βιομηχανικών μονάδων Manufacturing plant premises 692 Workshop Βιομηχανικά και βιοτεχνικά εργαστήρια Workshops for industry and small scale industry 699 IndustrOth Λοιπά κτίρια βιομηχανικής παραγωγής Other industrial production premises Αποθήκες Warehouses 711 WhIndustr Βιομηχανικές αποθήκες Industrial warehouses 712 WhComl Εμπορικές αποθήκες Commercial warehouses 719 WhOth Λοιπές αποθήκες Other warehouses Κτίρια άμυνας, διάσωσης και πυρόσβεσης Defense, rescue and fire fighting premises 721 FireStn Πυροσβεστικοί σταθμοί Fire stations 722 CDShelter Καταφύγια πολιτικής άμυνας Civil defense shelters 729 RescueOth Λοιπά κτίρια πυρόσβεσης και διάσωσης Other fire fighting and rescue service premises 731 PoliceStn Αστυνομικοί σταθμοί Police stations 741 Barracks Κτίρια στρατωνισμού Barracks 742 Surveil Κτίρια επιτήρησης (παρατηρητήρια) θαλάσσης και αέρος Sea and air surveillance premises 799 DefenceOth Λοιπές αμυντικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις Other defense and military premises Αγροτικές εγκαταστάσεις Agricultural premises 811 Farms Βουστάσια, χοιροτροφεία, πτηνοτροφεία, Cowsheds, pig-houses, hen-houses etc. κλπ. 812 StablesEtc Λοιπά καταφύγια ζώων, στάβλοι αλόγων, Other animal shelters, harness horse ιπποφορβεία, κλπ. stables, maneges etc. 891 GrainStg Κτίρια ξήρανσης και αποθήκευσης σιτηρών Grain drying and storage premises 892 Greenhouse Θερμοκήπια Greenhouses 893 FurFarm Εκτροφεία γούνας Fur farm premises 899 AgriOth Λοιπές αγροτικές, δασοκομικές και Other premises in agriculture, forestry αλιευτικές εγκαταστάσεις and fishing ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

14 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 14 από 33 Κτιρίου Λοιπές εγκαταστάσεις Κτίριο Other premises 931 Sauna Εγκαταστάσεις σάουνας Sauna premises 941 Outbuild Βοηθητικά κτίσματα Outbuilding premises 999 Unclass Κτίρια που δεν κατατάσσονται αλλού Premises not elsewhere classified 13.3 Κωδικοί Χώρου και Ο Πίνακας 2 συγκεντρώνει τους κωδικούς χώρων για το πεδίο Στοιχείο από τον σχετικό πίνακα του Building 90 (Spaces σ34), τους αντιστοιχίζει με κωδικούς για το πεδίο Περιγραφή και τους εξηγεί. Χώρου Πίνακας 2: Κωδικοί Χώρου και Χώρος 1 Dwell Χώροι διαμονής Dwelling spaces 11 Οικίες ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων rooms Dwellings according to the number of ByRmNum 12 Indep Ανεξάρτητα δωμάτια Dwelling rooms independently 13 Quarter Δωμάτια προσωρινής παραμονής Quartering rooms Δωμάτια σε οίκους ευγηρίας, βρεφοκομεία Dwelling rooms in old-age homes, 14 HealthCare και λοιπά κτίρια παροχής φροντίδας υγείας children s homes and other health care premises 15 Residential Δωμάτια σε κατοικίες Dwelling rooms in residential homes etc. 16 Hotel Δωμάτια ξενοδοχείων Hotel rooms 17 Barracks Δωμάτια στρατοπέδων Barrack dwelling rooms 18 Dorm Κοιτώνες Dormitories 19 DwellOth Λοιποί χώροι διαμονής Other dwelling spaces 2 Admin Διοικητικοί και επιχειρηματικοί χώροι Administration and business spaces 21 Office Χώροι γραφείων Office spaces 22 Coml Εμπορικοί χώροι Commercial spaces 23 ComlAux Βοηθητικοί χώροι εμπορίου Auxiliary spaces for commerce 29 AdminOth Λοιποί διοικητικοί και επιχειρηματικοί χώροι Other administration and business spaces 3 Edu Χώροι εκπαίδευσης και έρευνας Education and research spaces 31 Classroom Αίθουσες διδασκαλίας Classrooms 32 SpecEdu Ειδικοί χώροι εκπαίδευσης Specific education spaces 33 LectRoom Αίθουσες διαλέξεων Lecture rooms 34 Auditoria Αμφιθέατρα Auditoria 35 Vocational Εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης Workshops of vocational training 36 Labs Εργαστήρια Laboratories 38 CtrlRoom Αίθουσες ελέγχου που συνδέονται με εκπαιδευτικούς χώρους spaces Control rooms connected to educational 39 EduOth Λοιποί χώροι εκπαίδευσης και έρευνας Other education and research spaces 4 SpecOth Λοιποί εξειδικευμένοι χώροι ανά είδος κτιρίου Other premises-specific spaces 41 Mfg Χώροι βιομηχανικοί παραγωγής Manufacturing and other production spaces 42 Health Χώροι υγειονομικής περίθαλψης Health care spaces ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

15 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 15 από 33 Χώρου Χώρος 43 Hospital Χώροι νοσοκομείων Hospital spaces 44 Kinder Χώροι παιδικών σταθμών Children s day care spaces 45 Worship Χώροι θρησκευτικής λατρείας Spaces for worship 46 Cultural Χώροι πολιτιστικών ιδρυμάτων Spaces of cultural institutions 47 Exercise Χώροι φυσικής άσκησης Physical exercise spaces 48 Recreation Χώροι αναψυχής και διασκέδασης Recreation and pleasure spaces 49 SpecOth Λοιποί εξειδικευμένοι χώροι ανά είδος κτιρίου Other premises-specific spaces 5 Stg Χώροι αποθήκευσης Storage spaces 51 Cloakrm Βεστιάρια Cloakrooms 52 Storage Αποθήκες Storages 53 Archive Χώροι αρχείων Archives 54 Motor Χώροι μηχανοκίνητων οχημάτων Motor vehicle spaces 59 StgOth Λοιποί χώροι αποθήκευσης Other storage spaces 6 Cook Χώροι μαγειρικής Culinary spaces 61 Dining Τραπεζαρίες Dining spaces 62 Canteen Κυλικεία Canteens 63 Restaurant Καφετέριες και εστιατόρια Cafeterias and restaurants 64 Kitchen Χώροι κουζίνας Kitchen spaces 65 ColdStore Ψυκτικές αποθήκες κουζίνας Kitchen cold stores 69 CookOth Λοιποί χώροι μαγειρικής Other culinary spaces 7 Staff Χώροι προσωπικού Staff facility spaces 71 Lockers Ντουλάπια φύλαξης προσωπικών ειδών Locker spaces 72 Washrm Δωμάτια νιπτήρων Washrooms 73 Toilet Τουαλέτες Toilets and lavatories 74 Sauna Χώροι για σάουνα Sauna spaces 75 Break Χώροι διαλείμματος και ανάπαυσης Break and rest spaces 77 Club Λέσχες και (χώροι για χόμπι) Club and hobby spaces 79 StaffOth Λοιποί χώροι προσωπικού Other staff facility spaces 8 Common Κοινόχρηστοι Χώροι Common spaces 81 CDShelter Καταφύγια πολιτικής άμυνας Civil defense shelters 82 Store Χώροι αποθήκευσης Store spaces of the property 83 Entry Χώροι εισόδου Entry spaces 84 PublicSrv Χώροι εξυπηρέτησης κοινού Service spaces for the public e.g. banking halls 85 Laundry Χώροι πλυντηρίων Laundry spaces 86 Cleaning Χώροι καθαρισμού σκευών Spaces for cleaning utensils 87 WasteMgt Χώροι διαχείρισης αποβλήτων Waste management spaces 88 Special Ειδικοί χώροι Special spaces of the property 89 CmnOth Λοιποί κοινόχρηστοι χώροι Other common spaces ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

16 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 16 από 33 Χώρου Χώρος 9 CommTech Χώροι επικοινωνιών και τεχνικών Communication and technical service εξυπηρετήσεων spaces 91 CommHor Οριζόντιοι χώροι επικοινωνιών Horizontal communication spaces 92 CommVert Κάθετοι χώροι επικοινωνιών Vertical communication spaces 94 HeatingEtc Χώροι εγκαταστάσεων θέρμανσης, παροχής νερού και αποχέτευσης Heating, water supply and sewage spaces 96 AirCond Χώροι εγκαταστάσεων εξαερισμού και κλιματισμού Ventilation and air conditioning spaces 97 Electric Χώροι ηλεκτρικών παροχών Spaces for electric services 98 Outdoors Εξωτερικοί χώροι Outdoor spaces 99 CommOth Λοιποί χώροι επικοινωνιών και τεχνικών εξυπηρετήσεων Other communication and technical service spaces ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

17 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 17 από Παράρτημα Β (τυποποιητικό) 14.1 Κωδικοί Στοιχείου και Ο Πίνακας 3 συγκεντρώνει τους κωδικούς στοιχείων από τους σχετικούς πίνακες του Building 90 (D, E, F, G, H και J, σ39-43), τους αντιστοιχίζει με κωδικούς για το πεδίο Περιγραφή και τους εξηγεί. Σε επίπεδο πίνακα Building 90 δεν μπορούν να προστεθούν νέοι πίνακες, π.χ. Ι, K. Σε επίπεδο κωδικών στοιχείου μπορούν να προστεθούν νέοι κωδικοί χρησιμοποιώντας τον επόμενο διαθέσιμο αριθμό, π.χ. D35, E6, H46. Κάθε κωδικός στοιχείου μπορεί να υποδιαιρεθεί περαιτέρω προσθέτοντας ψηφία στο τέλος του, π.χ. οι δοκοί οπλισμένου σκυροδέματος μπορεί να είναι F261 και οι μεταλλικές F262. Ο οπλισμός στην πρώτη περίπτωση μπορεί να είναι F2611. Κάθε προσθήκη πρέπει να τεκμηριώνεται, βλ. Παράρτημα Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα στοιχεία της ενότητας D1, Υφιστάμενα Στοιχεία Οικοπέδου, δε χρησιμοποιούνται γιατί αντιβαίνουν την αρχή της φασετικής ταξινόμησης. Αντί αυτών χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα στοιχεία των υπόλοιπων ενοτήτων D2 D9, και το H1, με τον κατάλληλο κωδικό στο πεδίο Κατάσταση. Στον πίνακα χρησιμοποιείται ο χαρακτήρας αστερίσκος "*" ως μπαλαντέρ που ταιριάζει με οποιαδήποτε στοιχειοσειρά. Στοιχείου Πίνακας 3: Κωδικοί Στοιχείου και Στοιχείο D SiteBuild Κτιριακά στοιχεία οικοπέδου Building elements on plot D1 Υφιστάμενα στοιχεία οικοπέδου D1 D19 Δε χρησιμοποιούνται D11 Υφιστάμενη βλάστηση Χρησιμοποιήστε *-D6[1 4]-*-[E/R/O/F]-* D12 Υφιστάμενα κτίρια και άλλες κατασκευές Χρησιμοποιήστε *-D9[1 9]-*-[E/R/O/F]-* D13 Υφιστάμενοι αγωγοί Χρησιμοποιήστε *-D5[1 3]-*-[E/R/O/F]-* D14 Υφιστάμενα ηλεκτρικά καλώδια και εναέριοι αγωγοί Χρησιμοποιήστε *-H1[1 9]-*-[E/R/O/F]-* D15 Υφιστάμενες οδοστρωσίες Χρησιμοποιήστε *-D7[1 3]-*-[E/R/O/F]-* D2 EarthExcav Γαιώδεις εκσκαφές οικοπέδου Earth excavation on plot D21 EarthPit Γαιώδης εκσκαφή φρέατος Pit excavation in earth D22 EarthTrench Γαιώδης εκσκαφή τάφρου Trench excavation in earth D3 RockExcav Βραχώδεις εκσκαφές οικοπέδου Rock excavation on plot D31 RockPit Βραχώδης εκσκαφή φρέατος Pit excavation in rock D32 RockTrench Βραχώδης εκσκαφή τάφρου Trench excavation in rock D33 Tunnel Σήραγγες και κοιλότητες Tunnels and cavities D34 RockReinf Ενίσχυση πετρωμάτων οικοπέδου Rock reinforcement on site D4 SiteFill Επιχώσεις οικοπέδου Filling on plot D41 FillExtConstr Επιχώσεις εξωτερικών κατασκευών External construction backfill D42 FillPipe Επιχώσεις αγωγών Pipeline backfill D43 FillLscape Επιχώσεις τοπίου Landscape fillings D44 FillStructLay Επιχώσεις βάσης/υπόβασης Structural layers filling D5 SitePipe Αγωγοί οικοπέδου Pipelines on plot ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

18 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 18 από 33 Στοιχείου Στοιχείο D51 Pipe Αγωγοί Pipelines D52 Manhole Ανθρωποθυρίδες και θάλαμοι επιθεώρησης Manholes and inspection chambers D53 Drain Αποστράγγιση Draining D6 Garden Κηπουρική Gardening D61 Lawn Χλοοτάπητες Lawns D62 Tree Δέντρα Trees D63 Bush Θάμνοι Bushes D64 OtherPlants Άλλα φυτά Other plants D7 SitePave Οδοστρώματα Pavements D71 PaveBitum Ασφαλτικά οδοστρώματα Bituminous pavements D72 PaveOth Άλλα οδοστρώματα Other pavements D73 Kerb Κράσπεδα και ρείθρα Kerbs and gutters D8 SiteEquip Εξοπλισμός οικοπέδου Equipment on plot D81 Fence Περιφράξεις Fences D82 BuildAccy Παρελκόμενα κτιρίων Building accessories D83 Signs Πινακίδες προσανατολισμού Guidance signboards D84 SportsEquip Εξοπλισμός αθλητισμού και παιδοτόπων Sports and playground equipment D85 WasteEquip Εξοπλισμός αποβλήτων Waste disposal equipment D86 TrafficEquip Εξοπλισμός περιοχής κυκλοφορίας Traffic area equipment D87 LightEquip Φωτισμός Lighting equipment D9 SiteExtConstr Εξωτερικές κατασκευές οικοπέδου External constructions on plot E SubElem Στοιχεία υποδομής Substructure elements E1 EarthExcav Γαιώδεις εκσκαφές κτιρίων Earth excavation for buildings E11 EarthFound Γαιώδης εκσκαφή θεμελίωσης Foundation excavation in earth E12 EarthPit Γαιώδης εκσκαφή φρέατος Pit excavation in earth E13 EarthTrench Γαιώδης εκσκαφή τάφρου Trench excavation in earth E2 RockExcav Βραχώδεις εκσκαφές κτιρίων Rock excavation for buildings E21 RockFound Βραχώδης εκσκαφή θεμελίωσης Foundation excavation in rock E22 RockPit Βραχώδης εκσκαφή φρέατος Pit excavation in rock E23 RockTrench Βραχώδης εκσκαφή τάφρου Trench excavation in rock E24 RockReinf Ενίσχυση πετρωμάτων για κτίρια Rock reinforcement for buildings E3 BuildFill Επιχώσεις για κτίρια Filling for buildings E31 FillFoundBase Επιχώσεις βάσης θεμελίωσης Foundation base filling layers E32 FillFound Επιχώσεις θεμελίωσης Foundation backfill E33 FillInt Επιχώσεις εσωτερικές Internal filling layers E34 FillIntPipe Επιχώσεις εσωτερικών αγωγών Internal pipeline backfill E4 PipeBuildSub Αγωγοί κτιριακής υποδομής Pipelines in building substructure E41 PipeSub Αγωγοί υποδομής Pipelines in substructure E42 Manhole Ανθρωποθυρίδες και θάλαμοι επιθεώρησης Manholes and inspection chambers E43 SubDrain Αποστράγγιση υποδομής Draining in substructure E5 SoilStab Σταθεροποίηση εδάφους Soil stabilization ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

19 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 19 από 33 Στοιχείου Στοιχείο E51 Pile Πάσσαλοι Piles E52 SoilReinf Οπλισμένο έδαφος Soil reinforcement E53 StabExtra Ειδική σταθεροποίηση εδάφους Special soil stabilization F StructElem Δομικά στοιχεία Structural elements F1 Found Θεμελιώσεις Foundations F11 FoundFoot Πέδιλα Footings F12 FoundStrip Πεδιλοδοκοί Strip foundations F13 FoundSlab Κοιτοστρώσεις Ground floor slabs F14 FoundExtra Ειδικές θεμελιώσεις Special foundation structural elements F2 StructFrame Δομικά στοιχεία σκελετού Structural frame elements F21 CDShelter Καταφύγια πολιτικής άμυνας Civil defense shelters F22 Shaft Φρέατα Shafts F23 Stair Σκάλες Stairs F24 BearWall Φέροντες τοίχοι Load bearing walls F25 Cols Υποστυλώματα Columns F26 Beam Δοκοί Beams F27 Slab Πλάκες Floor sslabs F28 BoxUnit Τρισδιάστατα στοιχεία Box units F3 ExtEnvelope Εξωτερικό κέλυφος External envelope F31 ExtWall Εξωτερικοί τοίχοι External walls F32 ExtWind Παράθυρα Windows F33 ExtDoor Εξωτερικές πόρτες External doors F34 ExtWallCompl Συμπληρώματα εξωτερικών τοίχων External wall complementaries F4 Roof Στοιχεία στεγών Roof elements F41 Attic Στέγες και δάπεδα σοφίτας Attic roofs and floors F42 Gable Δικλινείς στέγες και γεισώματα Gables and eaves F43 RoofCompl Συμπληρώματα στεγών Roof complementaries F44 Skylight Φεγγίτες Skylights F45 RoofSuper Στοιχεία υπερδομής στεγών Roof superstructure elements F46 RoofTerr Δώματα Roof terraces F5 IntCompl Εσωτερικά συμπληρώματα Internal complementaries F51 IntDoor Εσωτερικές πόρτες Internal doors F52 Partition Χωρίσματα Partitions F53 SuspCeil Ψευδοροφές Suspended ceilings F54 AccessFloor Υπερυψωμένα δάπεδα Access floors F55 UniSurfStruct Κατασκευές ενιαίας επιφάνειας Uniform surface structures F56 RailingsEtc Κιγκλιδώματα, εξέδρες συντήρησης και Railings, maintenance platforms and υπερυψωμένοι διάδρομοι catwalks F57 FluesEtc Σωληνώσεις, αγωγοί, καμινάδες, τζάκια Flues, ducts, chimneys, fireplaces F6 IntSurf Εσωτερικές επιφάνειες Internal surfaces F61 SurfWall Επιφάνειες τοίχων Wall surfaces F62 SurfCeil Επιφάνειες οροφών Ceiling surfaces F63 SurfFloor Επιφάνειες δαπέδων Floor surfaces ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

20 Τίτλος Σελίδα --- Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 20 από 33 Στοιχείου Στοιχείο F7 IntEquip Εσωτερικός εξοπλισμός Internal equipment F71 Fitting Σταθερά έπιπλα Fittings F72 Equip Εξοπλισμός Equipment F73 MachDevs Μηχανές και συσκευές Machines and devices F74 IntEquipExtra Ειδικός εσωτερικός εξοπλισμός Special internal equipment F8 TranspEquip Συστήματα μεταφοράς Transportation equipment F81 Lift Ανελκυστήρες Lifts F82 EscalEtc Κυλιόμενες σκάλες, κυλιόμενοι διάδρομοι Escalators, conveyors F83 TranspOth Άλλα συστήματα μεταφοράς Other transportation elements G MechServ Στοιχεία μηχανολογικών εγκαταστάσεων Mechanical services elements G1 Heat Εγκαταστάσεις θέρμανσης Heating services G11 HeatPlant Εγκατάσταση θέρμανσης Heating plant G12 HeatDistro Διανομή θερμότητας Heat distribution G13 HeatRoomEtc Θερμαντήρες και άλλες εκλύσεις θερμότηταtion Room heaters and other heat dissipa- G14 HeatInsul Θερμομόνωση θέρμανσης Thermal insulation related to heating G2 WaterSew Εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης Water and sewage services G21 WaterTreat Συστήματα επεξεργασίας νερού Water treatment systems G22 WaterDom Εγκαταστάσεις νερού οικιακής χρήσης Domestic water installations G23 SewTreat Συστήματα επεξεργασίας λυμάτων Sewage treatment systems G24 SewerNet Εγκαταστάσεις δικτύου αποχέτευσης Sewer network installations G25 PlumbFixt Υδραυλικά είδη Plumbing fixtures G26 WaterInsul Μόνωση εγκαταστάσεων ύδρευσης και Insulation related to water and sewer αποχέτευσης services G3 AirCond Εγκαταστάσεις κλιματισμού Air conditioning services G31 AirCondPlant Εγκατάσταση κλιματισμού Air conditioning plant G32 AirCondElem Στοιχεία μονάδων κλιματισμού Elements of air conditioning units G33 AirCondDuct Αγωγοί Ducts G34 AirCondTerm Τερματικές μονάδες κλιματισμού Air conditioning terminal units G35 CDShelterVent Εξαερισμός καταφυγίων πολιτικής άμυνας Civil defense shelter ventilation G36 AirCondExtra Συστήματα κλιματισμού ειδικών απαιτήσεωquirements Air conditioning systems of specific re- G37 AirCondInsul Μόνωση κλιματισμού Insulation related to air conditioning G4 Refrig Εγκαταστάσεις ψύξης Refrigeration services G41 RefrigPlant Εγκατάσταση ψύξης Refrigeration plant G42 RefrigDistro Διανομή ψύξης και δροσισμού Refrigeration and cooling distribution G43 RoomCoolEtc Συσκευές δροσισμού και άλλες εκλύσεις δροσισμού ation Room coolers and other cooling dissip- G44 RefrigExtra Ειδικά συστήματα ψύξης και κατάψυξηtems Specific refrigeration and freezing sys- G45 RefrigInsul Μόνωση ψύξης Insulation related to refrigeration ΔΟΕ/, ΤΕΕ Εκτύπωση:

Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 3: Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης

Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 3: Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 1 από 21 : Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης Ιατρουδάκης, Παντελής, Α.Μ., Συντονιστής Ιακωβίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα

Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα Πράσινα επαγγέλματα ή πράσινες ενασχολήσεις? ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εξοικονόμιση ενέργειας / Χρήση ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO AUDIO LIGHTING AUTOMATION SECURITY VIRTUAL REALITY. Εταιρική παρουσίαση 2014

VIDEO AUDIO LIGHTING AUTOMATION SECURITY VIRTUAL REALITY. Εταιρική παρουσίαση 2014 Systems Integrator VIDEO AUDIO LIGHTING AUTOMATION SECURITY VIRTUAL REALITY Εταιρική παρουσίαση 2014 Ποιοι είμαστε Ίδρυση εταιρίας: 1964 από τον Ι. Πάνου Προσωπικό: 26 άτομα Ιδιόκτητο κτήριο & αποθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κοστολόγηση Κατασκευής Προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Περιπτώσεις 14/11/2014 Ημερίδα Βιωσιμότητα Μεταλλικών Κατασκευών ΑΚΖ 2 14/11/2014 Ημερίδα Βιωσιμότητα Μεταλλικών Κατασκευών ΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το πρόβλημα του σεισμού στην Ελλάδα ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης»

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» Άρθρο 1 Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτεκτονικό σχέδιο

αρχιτεκτονικό σχέδιο απεικονίσεις στο αρχιτεκτονικό σχέδιο οριστικής µελέτης 1Τ1 03 2013 ακµή τεµνόµενο προβολή άξονας συµµετρίας T1 γραµµή απόρριψης T1 γραµµή τοµής γραµµή κατάκλισης τεµνόµενα > 1.0 0.8 0.6 0.4 ακµές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνης Λουλάκης Νέος Οδηγός Εκμάθησης του AutoCAD Architecture

Χρόνης Λουλάκης Νέος Οδηγός Εκμάθησης του AutoCAD Architecture 10 Περιεχόμενα: Πρόλογος από το Συγγραφέα... 3 Βιογραφικό... 5 Γενικά... 5 Σχετικά με τις εφαρμογές Autodesk... 7 Περιεχόμενα:... 10 Γενικά: Γρήγορη περιγραφή δυνατοτήτων... 15 Κτηριακό μοντέλο... 16 Τεκμηρίωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 14 Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 1.1 Εκκίνηση του προγράμματος... 15 1.2 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας... 17 1.3 Ο σχεδιαστικός Κάνναβος (Grid)... 22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/2016 297 Προσάρτημα Γ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤHN ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων ΑΔΑ:Β4411-ΙΩ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα: α Αθήνα, 23/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο 1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου που διατρέχει και συνδέει τον οικισμό από το βουνό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2. Πρόταση για το Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2: Έκθεση Τεκμηρίωσης

Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2. Πρόταση για το Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2: Έκθεση Τεκμηρίωσης --- Έκθεση Τεκμηρίωσης 1 από 21 Πρόταση για το : Έκθεση Τεκμηρίωσης Ομάδας Εργασίας Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης Ιατρουδάκης, Παντελής, Α.Μ., Συντονιστής Ιακωβίδης, Κωνσταντίνος, Η.Μ. Τσιώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2015

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2015 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2015 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MoS UPGRATED. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MoS UPGRATED. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MoS UPGRATED Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRI-UP Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ελλάδα (3) - Ιταλία (4) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Επικεφαλής) Λιμενική Αρχή Ανκόνα Λιμενική

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες LG MULTI V με KKM με στοιχείο απ ευθείας εκτόνωσης. LG Business Solutions ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μονάδες LG MULTI V με KKM με στοιχείο απ ευθείας εκτόνωσης. LG Business Solutions ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 03 τεύχος Μονάδες LG MULTI V με KKM με στοιχείο απ ευθείας εκτόνωσης ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic Εισαγωγή ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ MULTI

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

43 Α) του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και. 1. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζεται η

43 Α) του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και. 1. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζεται η *02011522712960016* ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (fevxoσ ΔΕντΕΡΟ) 12101 4. Επαγγελματική στέγη, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (όροφο) με ειδικούς χώρους (των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Στατιστικά στοιχεία εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Στατιστικά στοιχεία εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 211 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 212 Στατιστικά στοιχεία εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Για την ορθότερη ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Ενότητα 9 Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 9-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Σχεδιασμός επεξεργασίας Επεξεργασία κατά δεσμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ Π. Μ. Τ.Ε. & Μ.Τ.Γ. Τ.Ε - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ επιμέλεια μαθήματος: Ε. Βλαχονάσιου,

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο

Διαβάστε περισσότερα

Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 230458 δήλωση του σήματος με απεικόνιση :

Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 230458 δήλωση του σήματος με απεικόνιση : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1668 / 24-03-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(φεκ120/α/29-5-2013),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

MEΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ MEΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ο μαθητής κατά την εγγραφή του στο Α έτος πρέπει να επιλέξει Kατεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα»

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Με την επίσημη υποστήριξη: Dimitris Chryssagis Electrical Engineer, IBI Group «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2015 The Attiki Odos Motorway Urban Motorway 200.000

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Επί µέρους Εµβαδό. Συνολικό

Επί µέρους Εµβαδό. Συνολικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜΠΑΣ Λειτουργίες 1. ΙΟΙΚΗΣΗ / ΥΠΟ ΟΧΗ 1.1 Χώρος Υποδοχής 1.2 Γραφείο ιευθυντή 1.3 Γραφείο Γραµµατείας 1.4 Αποθήκη / Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ Π.Σ 4 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Του Σπουδαστή: Σωτηράκου Κωνσταντίνου Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

4.3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.3.1 Ειδικότερη Ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί 4.3.1.1 Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευµάτων (1) Κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος Η COMPACT ΠΙΣΙΝΑ ARDEA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι compact πισίνες ARDEA κατασκευάζονται από τον οίκο ASIO s.r.o. (Τσεχία) και παραδίδονται εξ ολοκλήρου έτοιμες προς τοποθέτηση. Οι πισίνες προσφέρονται σε

Διαβάστε περισσότερα