ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ"

Transcript

1 ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα : Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ - Κσδηθόο είδνπο : - Πεξηγξαθή είδνπο : ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΔΞΟΜΟΗΩΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ - Πνζόηεηα : 1 - Αμία : Δίδνο δηαγσληζκνύ : Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο - Κξηηήξην θαηαθύξσζεο:.π. - ΔΠΠ ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν ην είδνο: - Απόθαζε έληαμεο ηνπ είδνπο ζην ΔΠΠ: 3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ - Έρεη δηελεξγεζεί ζην παξειζόλ πξνκήζεηα ηνπ παξαπάλσ είδνπο από ηνλ θνξέα; Δάλ λαη, ππήξμαλ ελζηάζεηο θαηά ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ; 4. ΥΟΛΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: Ζκεξνκελία απνζηνιήο : Τπνγξαθή :

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ Β ΚΛΑΓΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΣΜΖΜΑ 2ν ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ Μνπξνύδε 4, ΑΘΖΝΑ Σει.: Fax: Κ.Α.Φ Κ.Α.Δ Αλήθεη ζηε Γ/με Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΔΞΟΜΟΗΩΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ 1. ΚΟΠΟ Ζ παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή πξνζδηνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ν απηνθηλνύκελνο εμνκνησηήο ππξθαγηάο, ν νπνίνο πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ εθπαίδεπζεο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ πξνζσπηθνύ, ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο κε πξαγκαηηθή θιόγα. 2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 2.1. Γεληθή πεξηγξαθή: Ο αλαθεξόκελνο εμνπιηζκόο λα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο, από εμεηδηθεπκέλν θαηαζθεπαζηηθό νίθν, θαηά ηξόπν ώζηε λα δεκηνπξγνύληαη, κε πιήξσο ειεγρόκελε δηαδηθαζία, εζηίεο πξαγκαηηθώλ ππξθαγηώλ ζε δηάθνξα ηκήκαηά ηνπ θαη επηινγή θαη θαη επαλάιεςε. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο κε έληνλν ην δξακαηηθό ζηνηρείν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ώζηε ζην πεξηβάιινλ απηό λα εμαζθνύληαη νη εθπαηδεπόκελνη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ππξθαγηώλ ππό ζπλζήθεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο, θαπλνύ θαη ρακειήο νξαηόηεηαο κε ρξήζε από ην εκπιεθόκελν πξνζσπηθό αληηππξηθώλ ζηνιώλ θαη θνξεηώλ αλαπλεπζηηθώλ ζπζθεπώλ Καηαζθεπαζηηθόο νίθνο: Οη δηαγσληδόκελνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα είλαη νίθνη ή εθπξόζσπνη νίθσλ θαηαζθεπήο παξόκνησλ πξνο ην πεξηγξαθόκελν ζπζηεκάησλ. O θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 γηα δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαζθεπή παξόκνησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ Σν όρεκα θαηά ηελ παξάδνζε λα θέξεη ηελ απαξαίηεηε ζήκαλζε "CE". 3. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 3.1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο πεξηγξαθόκελνο εμνκνησηήο ππξθαγηάο ζα είλαη απηνθηλνύκελνο, ζα δηαζέηεη εμνπιηζκό πξνζνκνίσζεο πξαγκαηηθήο ππξθαγηάο κε ρξήζε πξνπαλίνπ, ζα ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ζα είλαη θαηάιιεινο γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ζηελ θαηάζβεζε ππξθαγηώλ θαη ηελ εμνηθείσζε κε ζπλζήθεο θαπλνύ θαη πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ. Όινο ν εμνπιηζκόο ζα θέξεηαη εληόο container κήθνπο 40ft (12.20m), εγθαηεζηεκέλν ζε επηθαζήκελν όρεκα ξπκνπιθνύκελν από ειθπζηήξα, θαη ζα είλαη έηνηκνο πξνο ρξήζε ρσξίο ηελ αλάγθε ηξνπνπνηήζεσλ ή ηδηαίηεξεο πξνεηνηκαζίαο. Όινο ν εμνπιηζκόο ζα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο ηζρύνπζεο απαηηήζεηο αζθαιείαο, ηνπο θαλνληζκνύο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ, ηνπο θαλνληζκνύο γηα ρξήζε αεξίνπ θαζώο θαη ην DIN γηα εμνπιηζκό παξνπζηάζεσλ κε ρξήζε αεξίνπ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο θαη ειέγρνπ 1

3 ηνπ ύςνπο θαη ηεο έληαζεο ησλ θινγώλ ηεο εθάζηνηε δεκηνπξγνπκέλεο ππξθαγηάο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζθήζεσλ λα γίλεηαη θάησ από ειεγρόκελεο θαη αζθαιείο γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζπλζήθεο. Ζ ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη γηα πνιύ κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα κε ρακειό θόζηνο ζπληήξεζεο. Ο ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη νξαηόηεηα πξνο ηνλ ρώξν ηνπ εμνκνησηή θαη δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηόζν ρεηξνθίλεηα, κέζσ εηδηθώλ ρεηξηζηεξίσλ (manual), όζν θαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ δηαθόξσλ παξακέηξσλ αλά είδνο θσηηάο όπσο ν έιεγρνο ηεο αλάπηπμεο ηεο θσηηάο, ν έιεγρνο θαηάζβεζεο απηήο, ε ιεηηνπξγία ησλ εηδηθώλ αηζζεηήξσλ, ν ρξόλνο επαλάθιεμεο, ν ρξόλνο εθπνκπήο θαπλνύ, ην ύςνο θάζε θσηηάο θιπ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΥΖΜΑΣΟ Container 40ft (12.2m) Όιε ε θαηαζθεπή ζα θέξεηαη επί ππνπιαηζίνπ απνηεινύκελνπ από εγθάξζηνπο θαη δηακήθεηο δνθνύο. Πάλσ ζε απηνύο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε ε ππεξθαηαζθεπή απνηεινύκελε από κεηαιιηθό ζθειεηό όπνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνη νη εμσηεξηθνί ηνίρνη θαη ε νξνθή. ην εζσηεξηθό ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ηξεηο ρώξνη: o Γηακέξηζκα εθπαίδεπζεο-ππξθαγηάο επηθάλεηαο 18m 2 ηνπιάρηζηνλ. o Γηακέξηζκα ηερληθνύ εμνπιηζκνύ, επαξθώλ δηαζηάζεσλ. o Κέληξν ειέγρνπ, επαξθώλ δηαζηάζεσλ. Σν εζσηεξηθό ειεύζεξν ύςνο ζα είλαη 2.2 έσο 2.5m. Ζ πξόζβαζε ζην εζσηεξηθό ζα επηηπγράλεηαη από πόξηεο ζην πιάη ηνπ container κέζσ πηπζζόκελσλ θιηκάθσλ θαζώο θαη από ηελ νξνθή. Γύν (2) πόξηεο (κία ζε θάζε πιεπξά) ζα νδεγνύλ ζην δηακέξηζκα εθπαίδεπζεο-ππξθαγηάο, κία (1) πόξηα ζην θέληξν ειέγρνπ θαη κία (1) πόξηα ζην δηακέξηζκα ηερληθνύ εμνπιηζκνύ. Οη πόξηεο ζα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, ζα δηαζέηνπλ θιεηδαξηέο θαη ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 2mX1m πεξίπνπ. Οη δύν (2) πόξηεο πνπ νδεγνύλ ζην δηακέξηζκα εθπαίδεπζεο-ππξθαγηάο, ζα αθήλνπλ ζην θάησ κέξνο επαξθέο θελό κε ζθνπό ηελ αλεκπόδηζηε ρξήζε ππξνζβεζηηθώλ ζσιήλσλ αθόκα θαη όηαλ απηέο είλαη θιεηζηέο. Οη πηπζζόκελεο θιίκαθεο ζα θέξνπλ επαξθή αξηζκό ζθαινπαηηώλ θαη πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα. Κάζε θιίκαθα πνπ νδεγεί ζην δηακέξηζκα εθπαίδεπζεο ζα θαηαιήγεη ζε πιαηύζθαιν δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 1mX1m αθξηβώο κπξνζηά από ηηο πόξηεο πνπ νδεγνύλ ζην εζσηεξηθό. Ζ νξνθή ζα είλαη πξνζβάζηκε κέζσ εμσηεξηθήο ζθάιαο πνπ ζα βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ container. Ζ ζθάια δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα θαηά ηε κεηαθίλεζε ηνπ νρήκαηνο. Δζσηεξηθά ζα ππάξρεη άιιε ζθάια πνπ ζα επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε ζηελ νξνθή από ην δηακέξηζκα εθπαίδεπζεο-ππξθαγηάο. Ζ ζθάια απηή ζα έρεη ζθαινπάηηα παηήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 25cm θαη ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 20cm, κε θαηάιιειε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. ην θάησ κέξνο ηεο ζθάιαο ζα ππάξρεη πόξηα γηα ηελ πιήξε απνκόλσζε ηνπ δηακεξίζκαηνο εθπαίδεπζεο, ε νπνία επίζεο ζα δηαζέηεη ζην θάησ κέξνο επαξθέο θελό κε ζθνπό ηελ αλεκπόδηζηε ρξήζε ππξνζβεζηηθώλ ζσιήλσλ. ην ηκήκα ηεο νξνθήο όπνπ θαηαιήγεη ε εζσηεξηθή ζθάια ζα ππάξρνπλ αλαδηπινύκελα ηνηρώκαηα (πνπ ζηελ θιεηζηή ηνπο ζέζε ζα βξίζθνληαη ζην επίπεδν ηεο νξνθήο), ηα νπνία όηαλ αλνίγνπλ, κε θαηάιιειν ειεθηξηθό ή πδξαπιηθό εύρξεζην κεραληζκό, ζα δεκηνπξγνύλ έλα δηακέξηζκα ην νπνίν ζα έρεη πιάηνο όζν θαη ην πιάηνο ηνπ container, κήθνο θαηάιιειν ώζηε λα θαιύπηεηαη όιε ε εζσηεξηθή ζθάια θαη ειεύζεξν εζσηεξηθό ύςνο 2.10m ηνπιάρηζηνλ. Σν δεκηνπξγνύκελν δηακέξηζκα ζα δηαζέηεη πόξηα πξνο ην ειεύζεξν κέξνο ηεο νξνθήο κε θελό ζην θάησ κέξνο γηα ηελ αλεκπόδηζηε ρξήζε ππξνζβεζηηθώλ ζσιήλσλ. ην ππόινηπν ηκήκα ηεο ε νξνθή ζα θέξεη πεξηκεηξηθά θνππαζηέο ύςνπο πεξίπνπ ελόο (1) κέηξνπ νη νπνίεο ζα είλαη επίζεο αλαδηπινύκελεο. 2

4 Σν θέληξν ειέγρνπ ζα δηαζέηεη παξάζπξν κε παινπίλαθα ππξάληνρν θιάζεο ΔΗ 90 ζύκθσλα κε ην ΔΝ , γηα νπηηθή επαθή κε ην δηακέξηζκα εθπαίδεπζεο-ππξθαγηάο. Σν δάπεδν, ζην δηακέξηζκα εθπαίδεπζεο-ππξθαγηάο θαζώο θαη ζηελ νξνθή, ζα είλαη από ραιύβδηλν πιηθό κε αληηνιηζζεηηθό ζρεδηαζκό (λα πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε αληηνιίζζεζε θαη λα επηζπλάπηεηαη ζρέδην ή θσηνγξαθία ηεο επηθάλεηαο) θαη ζα είλαη ηθαλό λα θέξεη βάξνο ηνπιάρηζηνλ 300kg/m 2. Σα δηακεξίζκαηα ηερληθνύ εμνπιηζκνύ θαη θέληξνπ ειέγρνπ ζα έρνπλ ζην πάησκα θαηάιιειε αληηνιηζζεηηθή επέλδπζε ελώ όια ηα ηνηρώκαηα, πόξηεο θαη νξνθέο απηώλ ζα θέξνπλ ζεξκνκνλσηηθή επέλδπζε. Σα ηνηρώκαηα, νη πόξηεο, ηα παξάζπξα θαη ε νξνθή ηνπ δσκαηίνπ εθπαίδεπζεοππξθαγηάο ζα είλαη από ππξάληνρεο πιάθεο. ηα ζεκεία όπνπ ζα ππάξρεη θιόγα ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε επέλδπζε ησλ ηνηρσκάησλ ώζηε λα κελ αλαπηύζζνληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ container. Σν δηακέξηζκα εθπαίδεπζεο-ππξθαγηάο λα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δύν κέξε κε πξνζζαθαηξνύκελα ηνηρία ή πόξηεο κε ζθνπό ηελ πξνζνκνίσζε ρώξσλ πεξηνξηζκέλεο θίλεζεο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθέο απνρεηεπηηθό ζύζηεκα γηα ηελ απνξξνή ηνπ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο ζην ρώξν εθπαίδεπζεο. Σα εμσηεξηθά αλνίγκαηα, όπνπ απηά ππάξρνπλ γηα ηνπο απαξαίηεηνπο αεξαγσγνύο, ζα είλαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλα από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δπεμεξγαζία επηθαλεηώλ: όια ηα κέξε ηεο θαηαζθεπήο ζα έρνπλ θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζα είλαη ρξσκαηηζκέλεο κε εηδηθή αληηνμεηδσηηθή βαθή θαη κε ηδηαίηεξε αληνρή ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζηηο αληίμνεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Σν εζσηεξηθό ηκήκα ζα ρξσκαηηζηεί κε ίδηνπ είδνπο βαθή γθξη απόρξσζεο. Ο ρξσκαηηζκόο ζα είλαη θόθθηλν RAL 3000 κε δηπιή αθξπιηθή βαθή γηα ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο Δπηθαζήκελο ρσκοσιθούκελο Να είλαη θαηάιιειν γηα ηε κεηαθνξά ηνπ container 40ft κε κέγηζην επηηξεπόκελν κηθηό θνξηίν kg ηνπιάρηζηνλ. Να έρεη ζπλνιηθό κήθνο πεξίπνπ 12m, πιάηνο κέρξη 2.55m θαη ζπλνιηθό ύςνο, καδί κε ην container, κέρξη 3.8m. Να δηαζέηεη ζύζηεκα πέδεζεο δηπινύ θπθιώκαηνο κε ηε ρξήζε δίζθσλ πέδεζεο (δηζθόθξελα) θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε όια ηα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα απνθπγήο αλαηξνπήο θαη αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ (ESP & ABS/EBS) πξόζθαηεο ηερλνινγίαο. Να δηαζέηεη ην πξνβιεπόκελν από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θσηηζκό, ηα απαξαίηεηα θώηα επηζήκαλζεο όγθνπ πεξηκεηξηθά ηνπ νρήκαηνο θαη εηδηθά ζην πίζσ θαη θάησ κέξνο ησλ δύν πιεπξώλ, πνπ ζα είλαη νξαηά από ηνλ νδεγό κέζσ ησλ θαζξεθηώλ, θαζώο θαη δύν πξνβνιείο εξγαζίαο, ιεπθνύ ρξώκαηνο, ζην πίζσ κέξνο. Να δηαζέηεη πλεπκαηηθέο αλαξηήζεηο, ειαζηηθά αθηηλσηνύ ηύπνπ (RADIAL) παξαγσγήο ηειεπηαίνπ δεθαηεηξακήλνπ πξηλ ηελ παξάδνζε θαη όκνην εθεδξηθό ηξνρό. Να δηαζέηεη ηέζζεξα (4) πνδαξηθά ζηήξημεο, πηπζζόκελα, θηλνύκελα πδξαπιηθά ηα νπνία ζα είλαη ηθαλά λα θέξνπλ κε αζθάιεηα όιν ην θνξηίν καδί κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπόκελνπο. Να ζπλνδεύεηαη από ηέζζεξα (4) πέικαηα ππνζηήξημεο ησλ αλσηέξσ πνδαξηθώλ ζηήξημεο ηνπ επηθαζήκελνπ Διθσζηήρας Ο ειθπζηήξαο έιμεσο (ηξάθηνξαο) απαηηείηαη λα είλαη πξόζθαηεο ηερλνινγίαο, εθνδηαζκέλνο κε θηλεηήξα ηζρύνο θαη ειάρηζηνλ 353 KW (480 hp) ζύγρξνλεο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, πξνδηαγξαθήο EURO 5 ή λεώηεξεο. 3

5 Ζ γξακκή κεηάδνζεο θίλεζεο ζα απνηειείηαη από απηνκαηνπνηεκέλν θηβώηην ηαρπηήησλ, άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο θαη έλα (1) άμνλα δηαθνξηθνύ, κε πλεπκαηηθό ζύζηεκα αλάξηεζεο, ηθαλά λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ξνπήο θαη ζπλνιηθνύ κηθηνύ βάξνπο ζπξκνύ kgr θαη ειάρηζην. Ο άμνλαο δηεύζπλζεο λα είλαη θαηάιιεινπ ηύπνπ, πδξαπιηθά ππνβνεζνύκελνο. Ο ειθπζηήξαο έιμεσο απαηηείηαη λα δηαζέηεη ππεξπςσκέλε θακπίλα πξνσζεκέλεο νδήγεζεο, θαηάιιεινπ ηύπνπ πνιύ κεγάισλ απνζηάζεσλ, εμνπιηζκέλε κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα ηελ πξνζσξηλή δηακνλή δύν αηόκσλ, θαη εζσηεξηθό ύςνο (από ην δάπεδν ηεο θακπίλαο) 1875 mm ηνπιάρηζηνλ. Να δηαζέηεη ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ (AIR CONDITION) εγθαηεζηεκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ. Σν ζύζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη δηπινύ θπθιώκαηνο, κε ρξήζε δίζθσλ θαη πιηθώλ ηξηβήο νηθνινγηθνύ ηύπνπ, κε ABS/EBS θαζώο θαη ζύζηεκα δπλακηθνύ ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο (ESP). Σν όρεκα λα δηαζέηεη απαξαηηήησο βνεζεηηθό πδξαπιηθό ζύζηεκα πέδεζεο (retarder) θαηάιιεινπ ηύπνπ. Σν όρεκα ζα βαζίδεηαη ζε πιαίζην ηύπνπ ζθάιαο κε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν αμόλσλ (κεηαμόλην) 3700 mm ηνπιάρηζηνλ, ελώ ην ζπλνιηθό εμσηεξηθό πιάηνο ηνπ νρήκαηνο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 2550 mm. Σν όρεκα λα δηαζέηεη δεμακελή θαπζίκνπ ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 600 ιίηξσλ πεηξειαίνπ. Να θέξεη ειαζηηθά αθηηλσηνύ ηύπνπ (RADIAL) παξαγσγήο ηειεπηαίνπ δεθαηεηξακήλνπ πξηλ ηελ παξάδνζε θαη όκνην εθεδξηθό ηξνρό. ηνπο ζόινπο ησλ ηξνρώλ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν λα αλαγξάθεηαη ε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ειαζηηθώλ. Να θέξεη, πξνζαξκνζκέλνπο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ηάθνπο αλαζηνιήο θύιηζεο. ε θαηάιιειν ζεκείν ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο, ώζηε λα είλαη επαλάγλσζηε, λα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ νρήκαηνο πνπ λα πεξηέρεη θαη ειάρηζην: Σε κηθηή έκθνξηε κάδα ηνπ νρήκαηνο. Σν κέγηζην επηηξεπόκελν από ηνλ θαηαζθεπαζηή κηθηό βάξνο ηνπ νρήκαηνο. Σηο κέγηζηεο δπλαηόηεηεο θόξηηζεο ησλ αμόλσλ. Γηαζηάζεηο θαη πηέζεηο ειαζηηθώλ. Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ Ζτεηηθή ζήκαλζε Σν όρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνληθή ζεηξήλα πνπ λα απνηειείηαη από εληζρπηή - κηθξόθσλν - ερείν θαη λα παξάγεη ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ήρνπο (WAIL-YELP- HI/LO), ήρν ειεθηξνληθήο θόξλαο (air horn) θαη λα δηαζέηεη ζύζηεκα δεκόζηαο αλαγγειίαο (public address). Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ελαιιαγήο ήρσλ από ηελ θόξλα ηνπ νρήκαηνο. Ζ ηζρύο εμόδνπ ηεο ζεηξήλαο λα είλαη 100 W, θαη ε ηζρύο ηνπ κεγαθώλνπ αλάινγε. Ζ ζεηξήλα λα παξάγεη ήρν έληαζεο 120 db ηνπιάρηζηνλ ζε απόζηαζε 3 m. Ζ ζπρλόηεηα εθπνκπήο λα θπκαίλεηαη από 500 έσο 1800 Hz πεξίπνπ. Σν ερείν ηεο ζεηξήλαο λα είλαη θαηάιιεινπ ηύπνπ ρακεινύ βάζνπο, γηα ηνπνζέηεζε ζηελ εκπξόζζηα όςε ηνπ νρήκαηνο ζε θαηάιιειε ζέζε θάησ από ηνλ αλεκνζώξαθα θαη πάλσ από ηνλ πξνθπιαθηήξα Οπηηθή ζήκαλζε Ζ νπηηθή ζήκαλζε ηνπ νρήκαηνο ζα απνηειείηαη από κπάξα θσηηζκνύ. Ζ κπάξα θσηηζκνύ λα είλαη αεξνδπλακηθήο κνξθήο, ρακειήο αληίζηαζεο ζηνλ αέξα. Ζ βάζε ηεο λα είλαη από ειαθξό κέηαιιν αλζεθηηθό ζε νμείδσζε. Δληόο ηεο κπάξαο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα δέθα (10) θσηηζηηθά ζώκαηα ηύπνπ LED. Ζ δηάηαμε ησλ δέθα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ είλαη ε αθόινπζε: Έμη (6) ζηελ εκπξόζζηα όςε ηεο κπάξαο θαη αλά δύν (2) ζε 4

6 θάζε πιεπξά ππό γσλία σο πξνο ην δηακήθε άμνλα ηεο κπάξαο 45 ν θαη 135 ν αληίζηνηρα, ώζηε λα παξέρεηαη νπηηθό πεδίν θάιπςεο 270 ν. Δπηπιένλ ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ηύπνπ LED, λα ηνπνζεηεζνύλ εληόο ηεο κπάξαο θαη ζηελ εκπξόζζηα όςε ηεο, δύν (2) πξνβνιείο κε ιπρλία αινγόλνπ ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 35W έθαζηε, ελαιιάμ ιεηηνπξγίαο, παξάγνληαο ηνπιάρηζηνλ 90 αλαιακπέο αλά ιεπηό (flasher). Απνθιείεηαη ε επηθόιιεζε ησλ πξνβνιέσλ αινγόλνπ επί ηνπ θαιύκκαηνο ηεο κπάξαο (γηα ιόγνπο αληνρήο ηνπ θαιύκκαηνο). Οη πξνβνιείο πξέπεη λα απνηεινύλ αλεμάξηεηα ζηνηρεία ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθή ζέζε εληόο ηεο κπάξαο όπσο ηα ζώκαηα ηύπνπ LED θαζώο θαη λα θέξνπλ θάηνπηξν. Ζ κπάξα θσηηζκνύ ζα θέξεη κνλνθόκκαην ή ηκεκαηηθό θάιπκκα ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ από πιαζηηθό πιηθό κεγάιεο αληνρήο Polycarbonate. Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί εγγξάθσο ηελ αλζεθηηθόηεηα γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ. Σν θάιπκκα ζα πξέπεη λα θαιύπηεη όιε ηελ πεξηθεξεηαθή επηθάλεηα ηεο κπάξαο. Σκήκα ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο κπάξαο δύλαηαη λα είλαη από ειαθξύ κέηαιιν. Σν κήθνο ηεο κπάξαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1800 mm θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα κελ αθήλεη θελό θαηά πιάηνο ηεο νξνθήο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο κεγαιύηεξν από 100 mm ζε θάζε πιεπξά. Σν ύςνο (ρσξίο ηα ζηεξίγκαηα) λα είλαη κηθξόηεξν ή ίζν από 120 mm. Tα θσηηζηηθά ζώκαηα ηεο κπάξαο θσηηζκνύ (κε εμαίξεζε ηνπο πξνβνιείο αινγόλνπ) λα είλαη ηύπνπ LED απαξαίηεηα Generation III ή αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο ηειεπηαίαο γεληάο, πνπ λα παξάγνπλ δέζκεο θσηόο εξπζξνύ ρξώκαηνο, κε θαηάιιειε ηερλνινγία γηα απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε θαη δηάρπζε ηεο νπηηθήο δέζκεο Οπηζζοαλαθιαζηηθή ζήκαλζε (ύκθσλα κε ηελ νδεγία E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 104 θαη ηα ζπκπιεξώκαηα απηήο amendment 1 θαη amendment 2). Σν container λα θέξεη νπηζζναλαθιαζηηθέο απηνθόιιεηεο κεκβξάλεο, ειάρηζηνπ πάρνπο 5 εθαηνζηώλ, κηθξνπξηζκαηηθήο δνκήο ππεξπςειήο νπηζζναλαθιαζηηθόηεηαο Class C θαηάιιειεο γηα ηε ζήκαλζε νρεκάησλ, ζηα αθόινπζα ζεκεία (πεξηκεηξηθή ζήκαλζε contour marking): ισξίδα ιεπθνύ ρξώκαηνο, πνπ λα θαιύπηεη ην πεξίγξακκα ησλ δύν πιατλώλ πιεπξώλ, θαη ισξίδα θόθθηλνπ ρξώκαηνο πνπ λα θαιύπηεη ην πεξίγξακκα ηεο πίζσ πιεπξάο. Οπηζζναλαθιαζηηθή ισξίδα ιεπθνύ ρξώκαηνο ζην νξηδόληην θάησ ηκήκα ησλ δύν πιατλώλ πιεπξώλ ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο. Οη ειάρηζηνη ζπληειεζηέο νπηζζναλαθιαζηηθόηεηαο R [Cd/(Lux*m2)], ζύκθσλα κε ηε CIE Publication No. 54, 1982, κε ρξήζε πξόηππνπ θσηηζηηθνύ Α ηεο CIE ζα είλαη απηνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 (TABLE 1) ηνπ παξαξηήκαηνο 7 (ANNEX 7) ηεο νδεγίαο E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Οη νπηζζναλαθιαζηηθέο ισξίδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε όπσο νξίδεηε ζηελ παξάγξαθν 5, ηεο νδεγίαο E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Σν όρεκα λα θέξεη επίζεο δύν απηνθόιιεηα εκβιήκαηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο θαη αλάινγεο επηγξαθέο. Ζ απαξαίηεηε ζήκαλζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ζα θαζνξηζηεί ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εμνκνησηή Ποκποδέθηες Να εγθαηαζηαζεί πνκπνδέθηεο θαη θεξαία πνκπνδέθηε. Να είλαη θαηλνύξηνο, επαγγεικαηηθνύ ηύπνπ ακεηαρείξηζηνο πξόζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ηερλνινγίαο. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνκπνδέθηε Πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο, λα είλαη θαηά πξνηίκεζε από MHz θαη νπσζδήπνηε από MHz Ηζρύο εμόδνπ πνκπνύ 25 Watt/50 Ω ξπζκηδόκελε (παξακέλνπζα ζηαζεξή ζε όιεο ηηο ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο Αξηζκόο πξνγξακκαηηδόκελσλ δηαύισλ ηνπιάρηζηνλ

7 Σξόπνο πξνγξακκαηηζκνύ ζπρλνηήησλ εμσηεξηθά κε Ζ/Τ Γηαπινπνίεζε (channel spacing) πνκπνύ θαη δέθηε 25 ΚΖΕ Σύπνο δηακόξθσζεο 16 F3 (+/- 5 ΚΖΕ ) Δπαηζζεζία δέθηε 0,35 κv γηα 12 db SINAD γηα όιε ηε δώλε ζπρλνηήησλ Ηζρύο αθνπζηηθήο εμόδνπ ηνπιάρηζηνλ 4 Watt Απόθξηζε αθνπζηηθήο ζπρλόηεηαο ζύκθσλα κε CEPT Δλδνδηακόξθσζε 60 db. Δμσηεξηθέο ζπλδέζεηο. Ο Π/Γ λα δηαζέηεη εμσηεξηθά βύζκα ζύλδεζεο κε ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: Αλεμάξηεηε έμνδν ήρνπ δέθηε Έμνδνο γηα ηελ έλδεημε ιήςεο ζήκαηνο Έμνδνο γηα ηελ ιήςε ππόηνλνπ (CTCSS) Δίζνδνο αθνπζηηθνύ ζήκαηνο πνκπνύ Δίζνδνο ΡΣΣ Σάζε ηξνθνδνζίαο νλνκαζηηθή 12 V DC κε κεηαβνιή από 11 έσο 15 VOLT ηελ πξόζνςε ηνπ Π/Γ λα ππάξρεη ην βύζκα κηθξνθώλνπ, ην κεγάθσλν, ε έλδεημε ηνπ δηαύινπ θαζώο θαη ηα αλάινγα πιήθηξα θαη ελδεηθηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Π/Γ. Παξειθόκελα Πνκπνδέθηε Μεηαηξνπέαο ηάζεο από 24 V ζε 13,8 V ζηαζεξνπνηεκέλν ηνπιάρηζηνλ 10 Α ζπλερνύο παξνρήο κε πξνζηαζία έλαληη ππέξηαζεο ζηελ έμνδν (Γηαθνπή ηεο παξνρήο, γηα έμνδν άλσ ησλ 16 V) Μηθξόθσλν ρεηξόο κε Ρ.Σ.Σ Ζ θεξαία λα είλαη ηύπνπ καζηηγίνπ ιυ4 από αλνμείδσην ράιπβα ηζρπξήο κεραληθήο αληνρήο, κε ειαηεξησηή βάζε κε ην ζύζηεκα ζηήξημεο απηήο Λνγηζκηθό θαη εμαξηήκαηα απαηηνύκελα γηα ηελ δηαζύλδεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή Σερληθά εγρεηξίδηα, πξσηόηππν (SERVICE MANUAL) κε όια ηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα ηνπ Π/Γ. Δηδηθνί όξνη Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ πνκπνδέθηε λα είλαη ζύκθσλα θαη εληόο ησλ νξίσλ ησλ πξνδηαγξαθώλ CEPT ή ETSI Γηα ηνλ πξνζθεξόκελν πνκπνδέθηε λα θαηαηεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο Γήισζεο πκκόξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ Declaration of Conformity - DoC ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 1999 / 5 / ΔΚ, Ν 2867 / 2000 θαη ηελ ππ αξίζκ Κ.Τ.Α. Οηθνλνκηθώλ θαη Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ από 3 / 1 / 2002 (Φ.Δ.Κ. 47 / Β / Οη αθξηβείο ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ην αθξηβέο ζεκείν ηνπνζέηεζήο ηνπ, ζα θαζνξηζηνύλ κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο Ο Π/Γ ζα παξαδνζεί πξνγξακκαηηζκέλνο, έηνηκνο γηα ιεηηνπξγία ΔΝΑΡΗΑ ΦΩΣΗΑ Φωηηά ζε θοσδίλα: ζα εμνκνηώλεη κηα ηππηθή ππξθαγηά ζε καγεηξηθό ζθεύνο πάλσ ζε θνπδίλα. Θα παξάγνληαη θιόγεο, ζεξκόηεηα θαη θαπλόο ηα νπνία ζα απμάλνληαη κε πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν. Οη αηζζεηήξεο θαηάζβεζεο ηεο θσηηάο δελ ζα είλαη νξαηνί από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, θαη ην θαηαζβεζηηθό πιηθό δελ ζα κπνξεί λα θαηεπζπλζεί άκεζα πξνο ηηο πεγέο ηεο θιόγαο. Καηά ηε ρξήζε ηνπ λεξνύ ζα δεκηνπξγείηαη αηκόο όπσο θαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Θα ππάξρεη πξόγξακκα απηνκαηηζκνύ ην νπνίν κε ηε βνήζεηα αηζζεηήξσλ ζα επηηξέπεη ηελ ξεαιηζηηθή αληίδξαζε ηεο θσηηάο ζηηο πξνζπάζεηεο θαηάζβεζεο κε ηε ρξήζε ησλ θαηαζβεζηηθώλ κέζσλ. Γειαδή ε θαηάζβεζε ηεο θσηηάο ζα επηηπγράλεηαη εθόζνλ γίλεη ζσζηή ρξήζε ηνπ θαηαζβεζηηθνύ κέζνπ θαη απνηειεζκαηηθή ςύμε ηνπ ηόπνπ ηεο θσηηάο. 6

8 Ζ εθπαίδεπζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη από ηνλ ππεύζπλν εθπαίδεπζεο ή ηνλ εθπαηδεπηή πνπ βξίζθεηαη ζην ζεκείν ηεο θσηηάο όηαλ απηό είλαη επηζπκεηό ή ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Θα απνηειείηαη από: Οκνίσκα πεδίνπ θσηηάο θαηαζθεπαζκέλν από ράιπβα ηύπνπ COR-TEN ή ράιπβα αλζεθηηθό ζηελ νμείδσζε κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ 800 ρηιηνζηά x 800 ρηιηνζηά x 900 ρηιηνζηά, θαη πάρνο πξνθίι 5 ρηιηνζηά. Αθαηξνύκελν θάιπκκα, ηνπ ζπζηήκαηνο θαύζεο, κνξθήο πιέγκαηνο πάρνπο 8 ρηιηνζηώλ. Πιεπξηθό θάιπκκα (πάλει) θαηαζθεπαζκέλν από ράιπβα ηύπνπ COR-TEN ή ράιπβα αλζεθηηθό ζηελ νμείδσζε, εύθνια αθαηξνύκελν. Καπζηήξα πξνπαλίνπ κε κνλάδα ειέγρνπ θιόγαο θαη ζεξκνθξαζίαο. ύζηεκα πξνζαγσγήο θαπλνύ από ηελ ππάξρνπζα γελλήηξηα θαπλνύ. πιιέθηε θαηαζβεζηηθνύ πιηθνύ κε αηζζεηήξα γηα ρξνληθό έιεγρν ηεο εμέιημεο ηεο θσηηάο. Αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο θνληά ζην πεδίν θσηηάο. ηαζκό ειέγρνπ ζην ζεκείν ηεο θσηηάο γηα ηνλ εθπαηδεπηή. Γηαθόπηε έθηαθηεο αλάγθεο γηα ην ζβήζηκν ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ Φωηηά ζε θαλαπέ ή θρεβάηη: ζα εμνκνηώλεη κηα ηππηθή ππξθαγηά ζε ρώξν ζαινληνύ ή θξεβαηνθάκαξαο. Θα παξάγνληαη θιόγεο, ζεξκόηεηα θαη θαπλόο ηα νπνία ζα απμάλνληαη κε πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν. Οη αηζζεηήξεο θαηάζβεζεο ηεο θσηηάο δελ ζα είλαη νξαηνί από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, θαη ην θαηαζβεζηηθό πιηθό δελ ζα κπνξεί λα θαηεπζπλζεί άκεζα πξνο ηηο πεγέο ηεο θιόγαο. Καηά ηε ρξήζε ηνπ λεξνύ ζα δεκηνπξγείηαη αηκόο όπσο θαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Θα ππάξρεη πξόγξακκα απηνκαηηζκνύ ην νπνίν κε ηε βνήζεηα αηζζεηήξσλ ζα επηηξέπεη ηελ ξεαιηζηηθή αληίδξαζε ηεο θσηηάο ζηηο πξνζπάζεηεο θαηάζβεζεο κε ηε ρξήζε ησλ θαηαζβεζηηθώλ κέζσλ. Γειαδή ε θαηάζβεζε ηεο θσηηάο ζα επηηπγράλεηαη εθόζνλ γίλεη ζσζηή ρξήζε ηνπ θαηαζβεζηηθνύ κέζνπ θαη απνηειεζκαηηθή ςύμε ηνπ ηόπνπ ηεο θσηηάο. Ζ εθπαίδεπζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη από ηνλ ππεύζπλν εθπαίδεπζεο ή ηνλ εθπαηδεπηή πνπ βξίζθεηαη ζην ζεκείν ηεο θσηηάο όηαλ απηό είλαη επηζπκεηό ή ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Θα απνηειείηαη από: Οκνίσκα πεδίνπ θσηηάο θαηαζθεπαζκέλν από ράιπβα ηύπνπ COR-TEN ή ράιπβα αλζεθηηθό ζηελ νμείδσζε κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ 800 ρηιηνζηά x 800 ρηιηνζηά x 400 ρηιηνζηά, θαη πάρνο πξνθίι 5 ρηιηνζηά. Αθαηξνύκελν θάιπκκα, ηνπ ζπζηήκαηνο θαύζεο, κνξθήο πιέγκαηνο πάρνπο 8 ρηιηνζηώλ. Πιεπξηθό θάιπκκα (πάλει) θαηαζθεπαζκέλν από ράιπβα ηύπνπ COR-TEN ή ράιπβα αλζεθηηθό ζηελ νμείδσζε, εύθνια αθαηξνύκελν. Καπζηήξα πξνπαλίνπ κε κνλάδα ειέγρνπ θιόγαο θαη ζεξκνθξαζίαο. ύζηεκα πξνζαγσγήο θαπλνύ από ηελ ππάξρνπζα γελλήηξηα θαπλνύ. πιιέθηε θαηαζβεζηηθνύ πιηθνύ κε αηζζεηήξα γηα ρξνληθό έιεγρν ηεο εμέιημεο ηεο θσηηάο. Αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο θνληά ζην πεδίν θσηηάο. ηαζκό ειέγρνπ ζην ζεκείν ηεο θσηηάο γηα ηνλ εθπαηδεπηή. Γηαθόπηε έθηαθηεο αλάγθεο γηα ην ζβήζηκν ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ Φωηηά ζε θηάιε αερίοσ: ζα εμνκνηώλεη κηα ηππηθή ππξθαγηά όπσο κπνξεί λα ζπκβεί ζε θάπνην ρώξν κε θηάιεο αεξίνπ. Θα παξάγνληαη θιόγεο, ζεξκόηεηα θαη θαπλόο ηα νπνία ζα απμάλνληαη κε πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν. Οη αηζζεηήξεο θαηάζβεζεο ηεο θσηηάο δελ ζα είλαη νξαηνί από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, θαη ην θαηαζβεζηηθό πιηθό δελ ζα κπνξεί λα θαηεπζπλζεί άκεζα πξνο ηηο πεγέο ηεο θιόγαο. Καηά ηε ρξήζε ηνπ λεξνύ ζα δεκηνπξγείηαη αηκόο όπσο θαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 7

9 Θα ππάξρεη πξόγξακκα απηνκαηηζκνύ ην νπνίν κε ηε βνήζεηα αηζζεηήξσλ ζα επηηξέπεη ηελ ξεαιηζηηθή αληίδξαζε ηεο θσηηάο ζηηο πξνζπάζεηεο θαηάζβεζεο κε ηε ρξήζε ησλ θαηαζβεζηηθώλ κέζσλ. Γειαδή ε θαηάζβεζε ηεο θσηηάο ζα επηηπγράλεηαη εθόζνλ γίλεη ζσζηή ρξήζε ηνπ θαηαζβεζηηθνύ κέζνπ θαη απνηειεζκαηηθή ςύμε ηνπ ηόπνπ ηεο θσηηάο. Ζ εθπαίδεπζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη από ηνλ ππεύζπλν εθπαίδεπζεο ή ηνλ εθπαηδεπηή πνπ βξίζθεηαη ζην ζεκείν ηεο θσηηάο όηαλ απηό είλαη επηζπκεηό ή ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Θα απνηειείηαη από: Οκνίσκα πεδίνπ θσηηάο κε δύν θηάιεο αεξίνπ θαηαζθεπαζκέλεο από ράιπβα ηύπνπ COR-TEN ή ράιπβα αλζεθηηθό ζηελ νμείδσζε κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ. 800 ρηιηνζηά x 800 ρηιηνζηά x 400 ρηιηνζηά, θαη πάρνο πξνθίι 5 ρηιηνζηά. Αθαηξνύκελν άλσ θάιπκκα κνξθήο πιέγκαηνο πάρνπο 8 ρηιηνζηώλ. 2 θηάιεο αεξίνπ, ε κία κε πξνζνκνίσζε βαιβίδαο. Πιεπξηθό θάιπκκα (πάλει) θαηαζθεπαζκέλν από ράιπβα ηύπνπ COR-TEN ή ράιπβα αλζεθηηθό ζηελ νμείδσζε, εύθνια αθαηξνύκελν. Καπζηήξα πξνπαλίνπ κε κνλάδα ειέγρνπ θιόγαο θαη ζεξκνθξαζίαο. ύζηεκα πξνζαγσγήο θαπλνύ από ηελ ππάξρνπζα γελλήηξηα θαπλνύ. πιιέθηε θαηαζβεζηηθνύ πιηθνύ κε αηζζεηήξα γηα ρξνληθό έιεγρν ηεο εμέιημεο ηεο θσηηάο. Αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο θνληά ζην πεδίν θσηηάο. ηαζκό ειέγρνπ ζην ζεκείν ηεο θσηηάο γηα ηνλ εθπαηδεπηή. Γηαθόπηεο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ην ζβήζηκν ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ Flash Over: Ο θαπζηήξαο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο πάλσ από ην ζεκείν δεκηνπξγίαο θσηηάο ζε θνπδίλα. Θα αλαπαξηζηά μαθληθό μέζπαζκα θιόγαο ζε έλα ηκήκα ηεο νξνθήο. Ζ ελεξγνπνίεζε απηνύ ζα γίλεηαη από ηνλ εθπαηδεπηή πνπ βξίζθεηαη ζην ζεκείν ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ θαηάιιεινπ θνξεηνύ ρεηξηζηεξίνπ. Θα απνηειείηαη από: Καπζηήξα (burner pipe) κε επέλδπζε από ράιπβα ηύπνπ COR-TEN ή ράιπβα αλζεθηηθό ζηελ νμείδσζε. Καπζηήξα πξνπαλίνπ κε κνλάδα ειέγρνπ θιόγαο θαη ζεξκνθξαζίαο Φωηηά ζε ειεθηροιογηθό πίλαθα: Από ηνλ θιεηζηό πίλαθα ζα εθπέκπεηαη κε ηνμηθόο ζεξκόο θαπλόο κέζσ κηθξώλ αλνηγκάησλ. Με ην άλνηγκα ηεο πόξηαο ζα εμέξρνληαη θιόγεο πξνο ηνλ εθπαηδεπόκελν. Ο εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο ζα είλαη ε θαηάζβεζε ηεο θσηηάο κε ην πξνζεθηηθό άλνηγκα ηεο πόξηαο θαη ηελ ηαπηόρξνλε ρξήζε θαηαζβεζηηθνύ πιηθνύ (CO 2 ) Φωηηά θάηω από ζθάια: Θα βξίζθεηαη θάησ από ηα ζθαινπάηηα ηεο εζσηεξηθήο ζθάιαο πνπ νδεγεί ζηελ νξνθή. Ζ ζεξκόηεηα θαη νη θιόγεο ζα εμέξρνληαη από ηα ρακειόηεξα ζθαιηά δπζθνιεύνληαο ην έξγν ηεο θαηάζβεζεο. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ αλσηέξσ ζελαξίσλ θσηηάο ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα θαησηέξσ: Απειεπζεξνύκελε Θεξκόηεηα (kcal). Όγθνο (m 3 ) - Γηαζηάζεηο πξνθαινύκελεο θσηηάο. Καηαλάισζε θαπζίκνπ (kg/h). Σερλνινγία παξαγσγήο θσηηάο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ ρξήζε ηεο. Ζ απαηηνύκελε πνζόηεηα αεξίνπ γηα ηελ έλαπζε θαύζεο. Ύςνο θιόγαο θαη ζεξκαληηθόηεηά ηεο. Τιηθά πνπ απαηηνύληαη πέξαλ ηεο θαύζηκεο ύιεο. Απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Οη ζπλνιηθέο παξάκεηξνη θάζε ζελαξίνπ θαη ε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο απηώλ κέζσ ππνινγηζηή ή ρεηξηζηεξίνπ ηνπ εθπαηδεπηή. 8

10 3.4. ΤΣΖΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΖ ΑΔΡΑ ΚΑΤΖ Θα απνηειείηαη από Βνεζεηηθνύο αεξαγσγνύο: Αεξαγσγνί ζσιήλεο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνη γηα λα ςύρνπλ ηηο κνλάδεο ειέγρνπ ησλ εζηηώλ ηεο θσηηάο θαη γηα λα δηαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθή αλάθιεμε. ράξεο εμαεξηζκνύ: Οη ζράξεο αεξηζκνύ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία ζηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο ησλ δσκαηίσλ ππξθαγηάο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή θαζαξνύ αέξα ζηα δσκάηηα. Σν ζύζηεκα αεξηζκνύ ιεηηνπξγεί κεηώλνληαο ηελ πίεζε ηνπ αέξα ζην δσκάηην ππξθαγηάο. Έλα δηάθξαγκα πνπ θιείλεη απηόκαηα ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν πίζσ από όιεο ηηο ζράξεο εμαεξηζκνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ην δηάθξαγκα παξακέλεη θιεηζηό. Σα δηαθξάγκαηα αλνίγνπλ απηόκαηα ελεξγνπνηώληαο ην ζύζηεκα εμαεξηζκνύ (αθαίξεζε αέξα) ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΤΗΜΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Ζ παξνρή ηνπ θαπζίκνπ αεξίνπ ζα γίλεηαη από θαηάιιειν ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο ην νπνίν ζα δέρεηαη θηάιεο πξνπαλίνπ ηνπ εκπνξίνπ 25 θηιώλ ρσξεηηθόηεηαο 60 πεξίπνπ ιίηξσλ. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θηαιώλ ζα παξέρεη ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα θαη ζα επηηξέπεη ηελ εύθνιε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Σν ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ ζα πεξηιακβάλεη : κεησηήξα πίεζεο, βαιβίδα αζθαιείαο, εύθακπηνπο ζσιήλεο ζύλδεζεο θαη δηαλνκέα κε βαιβίδεο θαη ζσιελώζεηο κε ρεηξνθίλεηε θαη ζσιελνεηδή βαιβίδα δηαθνπήο πξνο ηα πεδία θσηηάο. Ζ ιεηηνπξγία θαη ν έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο λα γίλεηαη κέζσ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ππνινγηζηή ζην θέληξν ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο θνλζόιαο θαη ζα πεξηιακβάλεη «θνκβίν άκεζεο παύζεο παξνρήο θαπζίκνπ» πξνο όια ηα ζεκεία όηαλ ν εθπαηδεπηήο αληηιεθζεί επηθίλδπλε θαηάζηαζε. Όινη νη δηαθόπηεο παύζεο παξνρήο θαπζίκνπ (αίζνπζαο ειέγρνπ, ρεηξηζηεξίνπ εθπαηδεπηή, θιπ) ζα πξέπεη λα είλαη θαισδησκέλνη ελ ζεηξά ώζηε ε ελεξγνπνίεζε νπνηνπδήπνηε λα θιείλεη ηελ παξνρή θαπζίκνπ ζε όιν ηνλ εμνκνησηή. Όιεο νη βαιβίδεο παξνρήο αεξίνπ λα είλαη βαζηζκέλεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ fail safe, ελώ ζε θάζε ζσιήλσζε λα ππάξρνπλ δηπιέο βαιβίδεο ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΠΝΟΤ Θα παξάγεη κε ηνμηθό ζεξκό θαπλό κε ζθνπό ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ηε δεκηνπξγία ξεαιηζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ζπλζεθώλ ππξθαγηάο. Σν νπηηθό πεδίν κε ην κέγηζην ύςνο ησλ θινγώλ, ζε ύςνο 1 κέηξνπ από ην δάπεδν, ζα είλαη κηθξόηεξν από 30cm. Ζ κείσζε απηή ηεο νξαηόηεηαο ζα επηηπγράλεηαη ζε ιηγόηεξν από 30sec. H δεμακελή ηνπ πγξνύ πνπ ζα αηκνπνηείηαη, ζα επαξθεί γηα 8 ώξεο εθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ ΤΣΖΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Σν ζύζηεκα αζθαιείαο θαη ηα κέξε πνπ ην απαξηίδνπλ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ζσζηά έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ν κέγηζηνο βαζκόο αζθάιεηαο. Σα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη απηνειεγρόκελα θαη ζηελ πεξίπησζε βιάβεο απνηπρίαο λα ζέηνπλ νιόθιεξν ην ζύζηεκα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ. Σν ζύζηεκα αζθαιείαο πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα κέξε: ύζηεκα αεξηζκνύ ύζηεκα πηινηηθήο θιόγαο (pilot flame) ύζηεκα αλίρλεπζεο αεξίνπ (gas detection) ύζηεκα παξαθνινύζεζεο ζεξκνθξαζίαο Κνκβία επείγνπζαο δηαθνπήο (Emergency stop buttons) Υεηξηζηήξηα εθπαηδεπηώλ Φσηηζκό αζθαιείαο 9

11 ύζηεκα Αερηζκού Σν ζύζηεκα αεξηζκνύ ιεηηνπξγίαο θαη έθηαθηεο αλάγθεο ζα εμαζθαιίδεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νξαηόηεηαο θαη ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θαπλνύ ζε ιηγόηεξν από 120sec ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ. Δπίζεο πξηλ από ηελ εθπαίδεπζε ζα πξνεγείηαη απηόκαηα θαζαξηζκόο ηνπ αέξα ηνπ ρώξνπ εθπαίδεπζεο γηα ηελ απνθπγή αλάθιεμεο ζε πεξίπησζε παξακνλήο ζην ρώξν επηθίλδπλσλ αεξίσλ. Σν ζύζηεκα αεξηζκνύ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθέληξσζε αεξίσλ ή ε ζεξκνθξαζία ππεξβαίλνπλ ηα επηηξεπηά όξηα. Σν ζύζηεκα πξέπεη λα έρεη δπλαηόηεηα δηαπίζησζεο ειαηησκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αλεκηζηήξσλ θαη λα δηαθόπηεη ακέζσο ηελ παξνρή θαπζίκνπ. Ο εμαεξηζηήξαο ζα ιεηηνπξγεί ζπλερώο ζε ρακειή ηαρύηεηα γηα λα κεηξά ηελ θίλεζε ηνπ αέξα θαη λα δηαζθαιίδεη όηη ην ζύζηεκα αεξηζκνύ ιεηηνπξγεί ζπλερώο. Απηό πξνζθέξεη έλα επηπιένλ επίπεδν αζθάιεηαο, θαζώο δηαζθαιίδεηαη όηη νη αλεκηζηήξεο είλαη ιεηηνπξγηθνί θαη έηνηκνη γηα ρξήζε ζε πιήξε ηζρύ εάλ ππάξμεη αλάγθε. Δπεηδή ηα δσκάηηα ππξθαγηάο βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο ππεξπίεζεο, ε ζεξκόηεηα θαη ν θαπλόο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο αέξαο ηξνθνδνζίαο. Αλη απηνύ, ν αγσγόο αεξηζκνύ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη παξάθακςε, ε νπνία παξέρεη θξέζθν αέξα απ έμσ ύζηεκα πηιοηηθής θιόγας (pilot flame): Όιεο νη θσηηέο ζα εθθηλνύληαη κέζσ πηινηηθήο θιόγαο (pilot flame) ε νπνία ζα αλάβεη απηόκαηα κέζσ ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. Αηζζεηήξεο ζα εηδνπνηνύλ ηνλ ρξήζηε ηεο θεληξηθήο θνλζόιαο ρεηξηζκνύ γηα ην αλ ε πηινηηθή θιόγα άλαςε ή όρη. Αλ δελ αλάςεη ε πηινηηθή θιόγα ην ζύζηεκα πξέπεη λα ζηακαηάεη ηελ παξνρή ηνπ θαπζίκνπ θαη ν ρεηξηζηήο ζα ελεκεξώλεηαη γηα ην είδνο θαη ηελ ζέζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο ύζηεκα αλίτλεσζες αερίοσ (gas detection): Γηπινί αηζζεηήξεο θαπζίκνπ αεξίνπ (ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ) ζα βξίζθνληαη ζην δηακέξηζκα εθπαίδεπζεο-ππξθαγηάο θαη ζην δηακέξηζκα ηερληθνύ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ην DIN Part 2 θαη ζα ιεηηνπξγνύλ ζε πιενλαζηηθό ζρεδηαζκό (redundant), έηζη ώζηε όηαλ ν έλαο ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο ή δπζιεηηνπξγεί, ν άιινο ζα έρεη ηθαλέο κεηξήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αεξίνπ. Οη αηζζεηήξεο ζα είλαη ζπλδεκέλνη ζε μερσξηζηό ζύζηεκα ειέγρνπ θαη ζα ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Σν ζύζηεκα αλίρλεπζεο αεξίνπ ζα δύλαηαη λα ιεηηνπξγεί επί 24ώξνπ βάζεο θάζε κέξα θαη ζα είλαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (stand by mode) δίλνληαο πιεξνθνξίεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Δάλ ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αεξίνπ θαπζίκνπ έρεη θηάζεη ην 20% ηνπ ρακειόηεξνπ επηπέδνπ έθξεμεο (lower explosive limit LEL), κία έλδεημε ζπλαγεξκνύ ζα παξνπζηάδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπηή καδί κε ην ζεκείν πνπ αληρλεύηεθε. Δάλ ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αεξίνπ θαπζίκνπ θηάζεη ην 35% ηνπ ρακειόηεξνπ επηπέδνπ έθξεμεο, ηόηε ην ζύζηεκα ζα δηαθόπηεη ηελ παξνρή ηνπ αεξίνπ ζε όιν ηνλ εμνκνησηή θαη ζα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ην ζύζηεκα αεξηζκνύ. ηελ πξνζθνξά ζα πεξηγξάθεηαη ε ηερλνινγία θαηαζθεπήο ησλ αηζζεηήξσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο πξνο αμηνιόγεζή ηνπο ύζηεκα παραθοιούζεζες ζερκοθραζίας Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ αλαπηύζζεηαη ζην δηακέξηζκα εθπαίδεπζεοππξθαγηάο ιόγσ ππξθαγηάο ζε εθαξκνδόκελε άζθεζε, ζα ππάξρεη ζε θάζε πεδίν θσηηάο αηζζεηήξαο, ηθαλόηεηαο κέηξεζεο 0 o 450 o C. Οη κεηξνύκελεο ηηκέο λα εκθαλίδνληαη ζηελ θνλζόια ειέγρνπ ηνπ θεληξηθνύ ρεηξηζηεξίνπ. Να ππάξρνπλ θαηώηαηα θαη αλώηαηα όξηα αζθαιείαο. Αλ ηα θαηώηαηα όξηα αζθάιεηαο, 180 ν C, μεπεξαζηνύλ ηόηε λα μεθηλάεη ν εμαεξηζκόο ηνπ ρώξνπ, ελώ ε άζθεζε ζα ζπλερίζεη λα είλαη ζε εμέιημε. Αλ ε ζεξκνθξαζία ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαη μεπεξάζεη ηνπο 250 ν C ηόηε ζα ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα ην 10

12 ζύζηεκα εμαεξηζκνύ ελώ ε παξνρή αεξίνπ ζα δηαθόπηεηαη κέρξηο όηνπ ε ζεξκνθξαζία επαλέξζεη ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 180 ν C. Οη ζεξκνθξαζίεο ησλ νξίσλ ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ κεηά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία έηζη ώζηε λα είλαη ζύκθσλεο κε ηελ δηεζλή πξαθηηθή-πξόηππα θαη λα δηαθπιάζζεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Καηάιιεινη ζπλαγεξκνί δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπηή Γηαθόπηες επείγοσζας δηαθοπής (Emergency stop buttons) Σν ζύζηεκα λα πεξηιακβάλεη θσηηδόκελνπο δηαθόπηεο επείγνπζαο δηαθνπήο ρξώκαηνο θόθθηλνπ. Θα βξίζθνληαη πιεζίνλ ησλ πεδίσλ θσηηάο θαζώο θαη ζε θάζε είζνδν/έμνδν ζε ύςνο 1m από ην δάπεδν, γηα ην ζβήζηκν ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ, από ηνπο εθπαηδεπηέο ή ηνπο εθπαηδεπόκελνπο όηαλ ππάξρεη έθηαθηε θαηάζηαζε. Θα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη θαηάιιεια έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη αηπρήο ρξήζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ Υεηρηζηήρηα εθπαηδεσηώλ Αζύξκαην θνξεηό ρεηξηζηήξην πνπ ζα θέξεη ν εθπαηδεπηήο ζην δηακέξηζκα εθπαίδεπζεοππξθαγηάο. Θα δηαζέηεη δηαθόπηε εθηάθηνπ αλάγθεο γηα ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Φωηηζκός Σν ζύζηεκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη θσηηζκό αζθαιείαο απνηεινύκελν από εηδηθά θσηηζηηθά ζώκαηα αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ, αλζεθηηθά ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζηελ πξόζπησζε ζε απηά ύδαηνο ππό πίεζε. Σα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο εμόδνπο θηλδύλνπ, θαη ζε όπνηεο άιιεο ζέζεηο θξίλεηαη αλαγθαίν, έηζη ώζηε λα πξνζθέξνπλ ηθαλό θσηηζκό γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε. Δίλαη επηζπκεηό πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ θσηηζηηθώλ λα κεηαβηβάδνληαη ζηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ ζα ππάξρνπλ θαηάιιεια θσηηζηηθά ζώκαηα αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ, γηα ηνλ επαξθή θσηηζκό όισλ ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ εμνκνησηή. Να θαηαηεζεί πιήξεο ζρέδην κε ηελ ρσξνζέηεζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζηνλ ρώξν ηνπ εμνκνησηή ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ηαζκόο ειέγρνπ, ζα απνηειείηαη από ζέζε εξγαζίαο κε έλα πίλαθα ιεηηνπξγίαο γηα ηα ζελάξηα θσηηάο. Ο πίλαθαο ιεηηνπξγίαο ζα πεξηιακβάλεη : θεληξηθό δηαθόπηε γηα θάζε εμνπιηζκό, έλδεημε ηεο εμέιημεο ηεο εθπαίδεπζεο, δηαθόπηεο επηινγήο ύςνπο θιόγαο, δεκηνπξγίαο θιόγαο, ρξόλνπ θαηάζβεζεο, δεκηνπξγίαο flashover, ειέγρνπ θαπζίκνπ αεξίνπ θαη ελδείμεηο ζεξκνθξαζηώλ, ρξόλνπ θαη βιαβώλ. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ θαξέθια, ηξαπέδη θαη ληνπιάπη. Ο ρώξνο λα θιηκαηίδεηαη θαη λα είλαη ηέηνηνο ώζηε λα κπνξεί ν ρεηξηζηήο λα έρεη νξαηόηεηα πξνο ην ρώξν εθπαίδεπζεο Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο - ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα.: Σν ζύζηεκα ειέγρνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ηνλ έιεγρν ηνπ εμνκνησηή κέζσ εθαξκνγώλ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Ο ππνινγηζηήο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη έιεγρν ησλ ζελαξίσλ θσηηάο, ελώ ηαπηόρξνλα ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη ζπλνιηθή δηάγλσζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ζε νπηηθό δίζθν θαη παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ζηα δηάθνξα ζελάξηα αζθήζεσλ. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα δύλαηαη λα έρεη πξόζβαζε ζην ππνινγηζηή κέζσ ηειεθσληθήο ζύλδεζεο (modem), έηζη ώζηε λα κπνξεί λα επηιύεη πηζαλά πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ή λα κεηαβάιεη παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο-απόδνζεο κε απαίηεζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο. Ο ππνινγηζηήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα έρεη ηα παξαθάησ ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά: Δπεμεξγαζηή: αξρηηεθηνληθήο x86ηνπιάρηζηνλ κε Αξηζκό Ππξήλσλ ηνπιάρηζηνλ 4. 11

13 Μλήκε RAM: ηύπνπ DDR ΗΗΗ ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 4GΒ. Cache Memory L2, L3 ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 4MB. θιεξό δίζθν: SATA II ή λεόηεξν ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 500 GB. πζθεπή απνζήθεπζεο: DVD-ROM / RW Dual Layer. Οζόλε: έγρξσκε, TFT, FULL HD, Plug & Play, νξαηνύ πιαηζίνπ ηνπιάρηζηνλ 21. Κάξηα δηθηύνπ PnP, 10/100/1000 Mbps LAN autosense, εθόζνλ δελ είλαη ελζσκαησκέλε ζηε κεηξηθή πιαθέηα. Θα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξείαο κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ηελ δηόξζσζε πηζαλώλ ζθαικάησλ ή αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ ειέγρνπ. Kάξηα γξαθηθώλ κε κλήκε 1024 MB ηνπιάρηζηνλ. Πιεθηξνιόγην :ηύπνπ QWERTY. Πνληίθη: laser, USB. Δθηππσηήο έγρξσκνο, αλάιπζεο 1200dpi. Λνγηζκηθό: πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά, ηειεπηαία ειεγκέλε ειιεληθή έθδνζε ησλ Windows, Λνγηζκηθό- MS Office 2007 GREEK ή λεόηεξν πξνεγθαηαζηεκέλν ύζηεκα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ρξήζηε θαη ζπζθεπώλ-κεραλεκάησλ ηνπ εμνκνησηή (Human Machine Interface - HMI): Σν ζύζηεκα ειέγρνπ ζα πεξηιακβάλεη θηιηθό ιεηηνπξγηθό γηα ηνλ ρξήζηε, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή ησλ «παξαζύξσλ» θαη ησλ «κελνύ». Δπηπιένλ ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο ηνπ βαζηθνύ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη κε άιια πξνγξάκκαηα έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πρ δεκηνπξγία πηλάθσλ από δεδνκέλα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαλάισζε ζε λεξό ή ζε LPG ηνπ εμνκνησηή, κέρξη ηελ δεκηνπξγία πηλάθσλ αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αλάινγα κε ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζελαξίσλ θσηηάο. Σα δεδνκέλα πξνο επεμεξγαζία ζα πξνέξρνληαη είηε από real time δηαδηθαζία, είηε από ηζηνξηθά ζηνηρεία. Σα δηάθνξα παξάζπξα θαη ηα menu πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ησλ ππνινγηζηώλ ζα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ηεξαξρία πξόζβαζεο κέζσ θσδηθώλ (passwords) γηα ηελ απνθπγή επέκβαζεο από ρξήζηεο ρσξίο άδεηα. Έηζη ζα είλαη δπλαηή κόλν ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ σο απιή παξαθνινύζεζε (monitor only) κέρξη ηελ πιήξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζελαξίσλ θσηηάο (full operation), κέζσ «παξαζύξσλ» ειέγρνπ θαη δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ. Μέζσ εηδηθώλ menu ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα δηάθνξα απιά ή ζύλζεηα ζελάξηα ώζηε λα ειέγρεηαη ε πξόνδνο απηώλ. Δίλαη επηζπκεηό ε εκθαληδόκελε γιώζζα ζηηο νζόλεο ειέγρνπ-ρεηξηζκνύ λα είλαη ε Διιεληθή. Οη δηαγσληδόκελεο εηαηξίεο λα θαηαζέζνπλ ζε έληππε κνξθή παξαδείγκαηα ηέηνησλ νζνλώλ (screen shots) ειέγρνπ Γπλαηόηεηα πξνεπηινγήο παξακέηξσλ θαη ζύλζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ. Οη αθόινπζεο επηινγέο ζα είλαη δπλαηέο: o Ύςνο θιόγαο: ρακειή 1m κέζε 1,5m πςειή 2m o Αλάπηπμε θιόγαο: αξγή 60sec κέζε 25sec γξήγνξε 5sec o Υξόλνο θαηάζβεζεο: ζύληνκνο 10sec επηηπρεκέλεο ρξήζεο θαηαζβεζηηθνύ κέζνο 30sec επηηπρεκέλεο ρξήζεο θαηαζβεζηηθνύ κεγάινο 60sec επηηπρεκέλεο ρξήζεο θαηαζβεζηηθνύ o Πξόζζεηε ρξήζε θαηαζβεζηηθνύ: Γελ απαηηείηαη γηα απνθπγή αλαδσπύξσζεο 12

14 10sec γηα απνθπγή αλαδσπύξσζεο 30sec γηα απνθπγή αλαδσπύξσζεο Αζύξκαην θνξεηό ρεηξηζηήξην γηα ηνλ εθπαηδεπηή ζην δηακέξηζκα εθπαίδεπζεοππξθαγηάο. Θα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο δηαθόπηεο ειέγρνπ εμέιημεο θσηηάο, πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δηαθόπηε εθηάθηνπ αλάγθεο (emergency stop button) γηα ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη δηαθόπηεο ειέγρνπ εμέιημεο θσηηάο ζα ειέγρνπλ ην μεθίλεκα θαη ηε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο, ην άλακκα/ζβήζηκν ηεο θιόγαο, ηεο γελλήηξηαο θαπλνύ θαη ηνπ αλεκηζηήξα απαγσγήο θαπλνύ. ηελ πξνζθνξά ζα ππάξρεη πιήξεο αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΩΝ Θα απνηειείηαη από Σέζζεξεηο (4) βηληενθάκεξεο, αλζεθηηθέο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πδαηνζηεγείο κε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζε πιήξεο ζθνηάδη (0 lux), από ηηο νπνίεο νη δύν (2) ζα βξίζθνληαη ζην ρώξν εθπαίδεπζεο, ε κία (1) ζηελ νξνθή θαη ε κία (1) ζηελ είζνδν ζην ρώξν εθπαίδεπζεο. Έλα (1) κόληηνξ LCD 22 ηνπιάρηζηνλ κε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο πξνβνιήο ζε ηέζζεξα παξάζπξα ηεο εηθόλαο πνπ ιακβάλνπλ νη βηληενθάκεξεο. Θα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη αλαπαξαγσγήο ησλ βίληεν πνπ θαηαγξάθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εθπαίδεπζεο κε ηαπηόρξνλε έλδεημε επί ηεο νζόλεο ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κεηάδνζεο ηεο εηθόλαο θαζώο θαη όιεο ηεο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ θαη ζην ρώξν εμσηεξηθά ηνπ container ΖΥΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ Σν ζύζηεκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εμνπιηζκό γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ εθπαηδεπηή πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν ηεο άζθεζεο θαη ηνπ ρεηξηζηή ηεο θεληξηθήο θνλζόιαο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ζάιακν ειέγρνπ (ζε θάζε πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε πην αζθαιήο κέζνδνο αλ ρξεζηκνπνηνύληαη αζύξκαηνη ηόηε απηνί πξέπεη λα είλαη αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ). Θα πεξηιακβάλεηαη θαη ζύζηεκα παξαγσγήο ξεαιηζηηθώλ ήρσλ, πνπ αθνύγνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ππξθαγηώλ, ζηνλ ρώξν εθπαίδεπζεο. Σν ζύζηεκα ζα πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζην: κεγάθσλα ζην δηακέξηζκα εθπαίδεπζεο, θαηάιιειν εληζρπηή, CD-player θαη κηθξόθσλν ζηνλ ζάιακν ειέγρνπ. Δπίζεο ζην δηακέξηζκα ειέγρνπ ζα κεηαθέξνληαη θαη νη ήρνη από ηνλ ρώξν εθπαίδεπζεο ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ MODEM Θα επηηξέπεη ηελ ζύλδεζε κε απνκαθξπζκέλν θεληξηθό ζηαζκό ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, κε ζθνπό αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθνύ θαη αληηκεηώπηζε ζθαικάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα νπνία κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ από απόζηαζε ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΔΤΓΟ Ζ ιεηηνπξγία όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο όπνηεο απαηηήζεηο ζε ειεθηξηθό ξεύκα ζα εμαζθαιίδνληαη από έλα ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο, θαηάιιειεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο, ε νπνία λα δειώλεηαη, γηα ηελ πιήξε θάιπςε όισλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ. Να δηαζέηεη κίδα εθθίλεζεο, κπαηαξία θαη ηξεηο πξίδεο ζνύθν. Σν ζύζηεκα λα έρεη θαη ηηο θαηάιιειεο δηαηάμεηο θαη αλακνλέο ώζηε λα κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί θαη από ην ειεθηξηθό δίθηπν πόιεο. 13

15 3.13. ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ Να είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο επί ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εμνκνησηή: Έλαο (1) θνξεηόο ππξνζβεζηήξαο μεξάο ζθόλεο ρσξεηηθόηεηαο 2-3 kg, (ζην ζάιακν νδήγεζεο). Έλαο (1) θνξεηόο ππξνζβεζηήξαο μεξάο ζθόλεο ρσξεηηθόηεηαο 6 KG. Έλαο (1) θνξεηόο ππξνζβεζηήξα CO 2 ρσξεηηθόηεηαο 5 kg. Ζ θαηαζθεπή ησλ αλσηέξσ λα αληαπνθξίλεηαη ζην Πξόηππν ΔΛΟΣ/ΔΝ-3, ελώ θαηά ηελ παξάδνζε λα ζπλνδεύνληαη από ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό ζπκθσλίαο ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ Να κειεηεζνύλ νη επηπηώζεηο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνκνησηή ππξθαγηάο ζην πεξηβάιινλ θαη λα ιεθζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε ηα δεκηνπξγνύκελα απόβιεηα λα πιεξνύλ ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ζρεηηθή Δπξσπατθή θαη Δζληθή λνκνζεζία. Δλώ ε ζηάζκε ηνπ παξαγόκελνπ ζνξύβνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα απνδεθηά επίπεδα από ηνπο δηεζλήο θαλνληζκνύο θαη πξόηππα. 4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη ππνςήθηεο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά λα πξνζθνκίζνπλ: 4.1. Φύιιν ζπκκόξθσζεο παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν ζύκθσλα κε ηε ζεηξά θαη αξίζκεζε ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Οη απαληήζεηο ζα είλαη αλαιπηηθέο θαη ζα παξαπέκπνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπο ησλ πξσηόηππσλ εγρεηξηδίσλ, ηερληθώλ θπιιαδίσλ, ηερληθώλ κειεηώλ-ζρεδίσλ ησλ εμνκνησηώλ, ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη ειέγρνπ ππξθαγηώλ, ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ αζθαινύο ιεηηνπξγίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππνδνκήο θαη ηνπ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ππνδνκήο, ηα νπνία ζα θαηαηεζνύλ καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά Σερληθά θπιιάδηα ή θαη εγρεηξίδηα κε ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ πιηθώλ ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο ππνδνκήο ηνπ γηα αμηνιόγεζε, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα. Να πεξηιακβάλνληαη ηερληθά θπιιάδηα: Σνπ ειθπζηήξα (επηδόζεηο, θηβώηην ηαρπηήησλ, κέγηζηεο δπλαηόηεηεο θόξηηζεο αμόλσλ, δηαζηάζεηο ηξνρώλ θαη ειαζηηθώλ επηζώηξσλ, θιπ) Σνπ επηθαζήκελνπ ξπκνπιθνύκελνπ (δηαζηάζεηο, κέγηζην επηηξεπόκελν κηθηό θνξηίν, αλαξηήζεηο, δηαζηάζεηο ηξνρώλ θαη ειαζηηθώλ επηζώηξσλ θιπ) Σνπ container Σεο κπάξαο θσηηζκνύ Σεο ζεηξήλαο Σνπ πνκπνδέθηε Σνπ ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο Σνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο Σνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ ησλ ρώξσλ ηνπ εμνκνησηή Σνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαπλνύ Σνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο αεξίνπ Σνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ρέδηα γεληθήο δηάηαμεο ηξηώλ (3) ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθώλ εμσηεξηθώλ όςεσλ ηνπ πξνζθεξνκέλνπ απηνθηλνύκελνπ εμνκνησηή ππό θιίκαθα. Σν ζρέδην λα πεξηιακβάλεη ηηκέο κέγηζησλ εμσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ. Δπίζεο ζρέδην ηεο εζσηεξηθήο δηακόξθσζεο ηνπ εμνκνησηή Μειέηε θαηαλνκήο θνξηίσλ ζηνπο άμνλεο ηνπ ειθπζηήξα θαη ηνπ ξπκνπιθνύκελνπ Αληίγξαθν Έγθξηζεο Σύπνπ ηνπ πξνζθεξνκέλνπ ειθπζηήξα θαη ξπκνπιθνύκελνπ από ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ ή ελαιιαθηηθά από αληίζηνηρε Δζληθή Αξρή νπνηαζδήπνηε ρώξαο κέινπο ηεο Δ.Δ., πνπ λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ηνλ πξνζθεξόκελν ηύπν ειθπζηήξα, ηνλ ηύπν ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο πνπ πξνζθέξεηαη, ην κεηαμόλην, ηνλ 14

16 θηλεηήξα, ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε κηθηή έκθνξηε κάδα θαζώο θαη ηηο κέγηζηα επηηξεπόκελεο κάδεο ησλ αμόλσλ απηνύ, ην ζύζηεκα πέδεζεο θαη ηα ειαζηηθά (δηαζηάζεηο, αξηζκόο ειαζηηθώλ αλά άμνλα) ηνπ πξνζθεξόκελνπ ειθπζηήξα. Γίλνληαη απνδεθηά πηζηνπνηεηηθά από αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ηζνδύλακα ησλ Δγθξίζεσλ Σύπνπ, ησλ νπνίσλ ε ηζνδπλακία λα απνδεηθλύεηαη από έγγξαθε βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο αξρήο. Δάλ ε Έγθξηζε Σύπνπ δελ είλαη ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα, λα ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά από επίζεκε θαη πιήξε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή γιώζζα Τπεύζπλε δήισζε N.1599/86 ηνπ πξνκεζεπηή όηη ζα πξνζθνκηζηνύλ κε θξνληίδα θαη δαπάλε απηνύ θαηά ηελ παξάδνζε, Διιεληθή Έγθξηζε Σύπνπ ηνπ αξκόδηνπ θνξέα θαζώο θαη όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ εμνκνησηή Πίλαθα εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο ηνπ ειθπζηήξα ζε εζληθό επίπεδν ύληνκν ηζηνξηθό ηεο εηαηξείαο από όπνπ ζα πξνθύπηεη ε εκπεηξία θαη ε ηθαλόηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή, ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ηέηνηνπ είδνπο εμνπιηζκνύ Λίζηα κε δύν (2) ηνπιάρηζηνλ θαηαζθεπαζκέλνπο εμνκνησηέο παξόκνησλ ή κεγαιύηεξσλ ζε κέγεζνο θαη πνιππινθόηεηα κε ην πξνδηαγξαθόκελν, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκεξνκεληώλ πέξαηνο ησλ θαηαζθεπώλ, ηνπο ηδηνθηήηεο απηώλ θαζώο θαη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ππεπζύλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ππνζηήξημε απηώλ. πγθεθξηκέλα πξέπεη ηα αλσηέξσ ζπζηήκαηα λα πεξηιακβάλνπλ θαηά ειάρηζην: αληίζηνηρν ή θαη κεγαιύηεξν αξηζκό ηύπνπ ζελαξίσλ ππξθαγηώλ, πιήξε πινπνίεζε θαη έιεγρν ησλ ζελαξίσλ ησλ αλσηέξσ ππξθαγηώλ κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Σα αλσηέξσ ζα επηβεβαηώλνληαη από επηζπλαπηόκελν θσηνγξαθηθό πιηθό θαζώο θαη επηζηνιέο ησλ ηδηνθηεηώλ νη νπνίνη ζα δειώλνπλ ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο. Δίλαη δε ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Τπεξεζίαο λα απνζηείιεη ζηειέρε ηεο, κε δηθή ηεο δαπάλε, γηα επί ηόπνπ επίζθεςε ζε ρώξν πνπ κπνξεί λα ππνδεηρζεί από ηνπο δηαγσληδόκελνπο γηα λα εμεηάζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ελ ιόγσ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ Τπεύζπλε Γήισζε όηη ην ηειηθό πξντόλ ζα θέξεη ηε ζήκαλζε CE ηθαλνπνηώληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ θαη θαλνληζκώλ πνπ θαιύπηνπλ ηελ θαηαζθεπή ηέηνηνπ είδνπο εμνπιηζκνύ. Σα αλσηέξσ πξόηππα ζα αλαθέξνληαη ξεηά θαη εθόζνλ δελ είλαη Διιεληθά ζα ζπλππνβάιιεηαη θσηναληίγξαθν ηνπ αληηζηνίρνπ δεισκέλνπ πξνηύπνπ πξνο έιεγρν. Δάλ κέρξη ηνλ ρξόλν ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έρεη ππάξμεη ηξνπνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο λνκνζεζίαο θαη πξνηύπσλ ηόηε ε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο Πηζηνπνηεηηθό ζπκθσλίαο κε ην DIN , πνπ αθνξά εμνπιηζκό παξνπζηάζεσλ κε ρξήζε αεξίνπ, πνπ λα έρεη εθδνζεί από αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα θάπνηνλ από ηνπο παξόκνηνπο εμνκνησηέο πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ε εηαηξεία θαηά ην παξειζόλ Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ εμνκνησηή γηα δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ πξνδηαγξαθόκελν εμνπιηζκό θαζώο θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ ειθπζηήξα ζε επηθπξσκέλα αληίγξαθα Μειέηε αζθαιείαο, από αλεμάξηεην κειεηεηηθό γξαθείν, πνπ ζα αλαθέξεηαη ζε νινθιεξσκέλν εμνκνησηή ππξθαγηάο παξόκνηαο δηακόξθσζεο κε ηνλ πξνζθεξόκελν θαη ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε αζθαιείαο Αλάιπζε πηζαλώλ ιεηηνπξγηθώλ θηλδύλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθαινύλ απηνύο ηνπο θηλδύλνπο Αλάιπζε θξίζηκσλ θαη θαηαζηξνθηθώλ βιαβώλ κε πηζαλόηεηεο κηθξόηεξεο από κία ζην εθαηνκκύξην θαηαζηξνθηθή ζε 3000 ώξεο ιεηηνπξγίαο θαη κία ζηηο εθαηό ρηιηάδεο θξίζηκε επίζεο ζε 3000 ώξεο ιεηηνπξγίαο. Οη θαηαζηξνθηθέο (πνπ θαηαιήγνπλ ζε ζάλαην πξνζσπηθνύ ή πιήξε θαηαζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη θξίζηκεο (πνπ θαηαιήγνπλ ζε ζνβαξό ηξαπκαηηζκό ή αζζέλεηα πξνζσπηθνύ ή ζεκαληηθή δεκηά ηνπ ζπζηήκαηνο) βιάβεο θαζνξίδνληαη ζην MIL-STD-882B ή άιιν ηζνδύλακν. 15

17 Λίζηα ελεξγεηώλ ειέγρνπ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλόινπ ηνπ απηνθηλνύκελνπ εμνκνησηή (ειθπζηήξαο, ξπκνπιθνύκελν, εμνκνησηήο) γηα δύν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ. Γηα ην δάπεδν θαη ηελ πνηόηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξέρεη εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ. Δγγύεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ηνπ ειθπζηήξα θαη ηνπ ξπκνπιθνύκελνπ γηα πέληε (5) ρξόληα ηνπιάρηζηνλ ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ηεο εγγύεζεο ν πξνκεζεπηήο ζα ειέγρεη θαη ζα ζπληεξεί ηνλ πξνζθεξόκελν εμνπιηζκό ζην ζύλνιό ηνπ όπσο πξνζδηνξίδεηαη από ην εγθεθξηκέλν πξόγξακκα ηνπ Δπξσπατθνύ θνξέα πηζηνπνίεζεο. Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο ζα έρεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ζην ζπκβόιαην ζπληήξεζεο θαη ζα αληηθαζηζηά κε ηδία δαπάλε πιηθά πνπ αζηνρνύλ ή απαηηείηαη πξνιεπηηθή ηνπο αληηθαηάζηαζε θαη ε βιάβε ή ε θζνξά ηνπο δελ νθείιεηαη ζε θαθό ρεηξηζκό Γήισζε ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ειθπζηήξαο, ξπκνπιθνύκελν, εμνκνησηήο ππξθαγηάο) κεηά ηελ πώιεζε, ζε service, επηζθεπή θαη αληαιιαθηηθά από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηώλ. Θα παξαδνζεί θαηάινγνο αληαιιαθηηθώλ κε αληίζηνηρα part numbers πκβόιαην ζπληήξεζεο κεηά ηελ ιήμε ηεο εγγύεζεο, δηεηνύο (2) δηάξθεηαο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: Σνλ πξνιεπηηθό έιεγρν θαη ηηο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ ζην ζύλνιό Σελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηπρόλ ζθαικάησλ δπζιεηηνπξγηώλ πνπ ζα παξαηεξεζνύλ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζπγθεθξηκέλα: Ο πξνκεζεπηήο ζα απνθαζηζηά, εληόο πέληε εξγαζίκσλ εκεξώλ, ζθάικαηα πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην ζύλνιό ηνπ ή αδύλαηε ηελ εθηέιεζε εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ θσηηάο. Ο πξνκεζεπηήο ζα απνθαζηζηά, εληόο δέθα εξγαζίκσλ εκεξώλ, ζθάικαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ θαηεγνξία. Γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα θαζπζηέξεζεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, απνθαηάζηαζεο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ε εηαηξία ππνρξεώλεηαη λα θαηαβάιεη πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην 0,2%ν (ηνηο ρηιίνηο), κε κέγηζην πνζό πνηληθώλ ξεηξώλ γηα ην δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο θαη ηνπ δηεηνύο ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο ην 20% ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο. 5. ΔΝΣΤΠΑ-ΛΟΗΠΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ Με ηελ παξάδνζε ηνπ εμνκνησηή ππξθαγηάο λα παξαδνζνύλ: 5.1. Μειέηε αζθαιείαο, από αλεμάξηεην κειεηεηηθό γξαθείν, πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηνλ νινθιεξσκέλν εμνκνησηή ππξθαγηάο θαη ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν Πηζηνπνηεηηθό ζπκθσλίαο ηνπ εμνκνησηή κε ην DIN , πνπ αθνξά εμνπιηζκό παξνπζηάζεσλ κε ρξήζε αεξίνπ, από αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο Μία πιήξεο ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Να πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά δηαγξάκκαηα όισλ ησλ δηθηύσλ θαη θαισδηώζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ παξνρή θαπζίκνπ, ηελ παξνρή ελέξγεηαο θαη ηνπο απηνκαηηζκνύο Έλα (1) εγρεηξίδην νδεγηώλ επηζθεπήο ηνπ ειθπζηήξα, επηπέδνπ ζπλεξγείνπ (WORKSHOP MANUAL - ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή) Αληίγξαθν ηεο Διιεληθήο Έγθξηζεο Σύπνπ ηνπ αξκόδηνπ θνξέα Έλαο (1) εηθνλνγξαθεκέλνο θαηάινγνο αληαιιαθηηθώλ κε αξηζκό νλνκαζηηθνύ γηα ηνλ ειθπζηήξα (ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή) ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή Έλα (1) εγρεηξίδην νδεγηώλ επηζθεπήο ηνπ ειθπζηήξα επηπέδνπ ζπλεξγείνπ (WORKSHOP MANUAL - ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή). 16

18 6. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Ο πξνκεζεπηήο λα εθπαηδεύζεη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ηερληθνύο ζηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ζπλνιηθνύ εμνπιηζκνύ, θαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ππξνζβέζηεο ζηελ ρξήζε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνκνησηή. Θα ππνβιεζεί αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο, ηξηώλ (3) ηνπιάρηζηνλ εξγαζίκσλ εκεξώλ (6 ώξεο αλά εκέξα), γηα ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Ζ εθπαίδεπζε απηή λα γίλεη θαηά ην ζηάδην ηεο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ δνθηκώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν πιηθό θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ λα ζπλνδεύεηαη από εγρεηξίδηα κε νδεγίεο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εθκεηάιιεπζε θαη ζπληήξεζή ηνπ ζηελ Διιεληθή γιώζζα ζε ηξία (3) αληίγξαθα θαη δεθαπέληε (15) CD rom. 7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ζα νξηζζεί αξκνδίσο Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο- Παξαιαβήο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εμνκνησηή απνηεινύκελε από 3 έσο 4 άηνκα ε νπνία ζα κεηαβεί ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ δύν (2) επηζθέςεηο γηα δηάζηεκα ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ θάζε θνξά. Ο θαηαζθεπαζηήο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή νθείιεη λα πξνβεί ζε ηπρόλ βειηηώζεηο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Δπηηξνπή. Σπρόλ έμνδα δηεξκελέα, κεηάβαζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηεο Δπηηξνπήο από ηελ Αζήλα ζην εξγνζηάζην θιπ., βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 8. ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ πιηθνύ λα είλαη ν ζπληνκόηεξνο δπλαηόο νξηδόκελνο ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη πάλησο όρη κεγαιύηεξνο ησλ νρηώ (8) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο. Ο ηόπνο παξάδνζεο ηνπ εηνίκνπ πξνο ιεηηνπξγία εμνκνησηή θαη ησλ ππνδνκώλ ηνπ όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ δηαθήξπμε, είλαη ζηελ απνζήθε ηεο Γηαρείξηζεο Ππξνζβεζηηθνύ Τιηθνύ (ΓΗ.Π.ΤΛ), ζηε Μάλδξα Αηηηθήο. 9. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΞΟΜΟΗΩΣΖ Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο-Παξαιαβήο ζα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνύ κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηελ παξάδνζε ηνπ από ηνλ πξνκεζεπηή, εγθαηεζηεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία, αθνύ παξαδνζνύλ ζε απηή ηα έληππα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 θαη γίλεη καθξνζθνπηθόο έιεγρνο θαζώο θαη δνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 10. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ. Δπίζεο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από πιήξε θαηάινγν αληαιιαθηηθώλ κε ηηκέο ζε EURO. 11. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ Ζ ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο πνπ επηζπλάπηεηαη. 17

19 Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ α/α Κρηηήρηο σληειεζηής Βαρύηεηας (%) Α ΟΜΑΓΑ 1 πζηήκαηα παξαγσγήο θσηηάο-θαπλνύ θαη ζελάξηα δεκηνπξγίαο θσηηάο θαη παξάκεηξνη απηώλ ύζηεκα εμαεξηζκνύ θηλδύλνπ 5 3 Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, αλίρλεπζεο LPG, αλίρλεπζεο πηινηηθήο θιόγαο, θαηαζβεζηηθνύ κέζνπ Διθπζηήξαο (επηδόζεηο θηλεηήξα, κέγηζην επηηξεπόκελν κηθηό βάξνο θιπ) 15 5 Δγθαηαζηάζεηο ππνδνκήο: Γάπεδν (αληνρή ζηελ θσηηά, αληνρή ζε θηλνύκελα θνξηία, θιπ) Δπηζθεςηκόηεηα εγθαηαζηάζεσλ Πνηόηεηα θαηαζθεπήο ρώξσλ 15 Γίθηπα παξνρώλ Γηαρείξηζε πγξώλ απνβιήησλ 6 Πξνζθεξόκελεο δπλαηόηεηεο πέξαλ ησλ πξνδηαγξαθώλ 5 7 Δπθνιία πιεξόηεηα ζηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ νζνλώλ ειέγρνπ ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. 5 ΤΝΟΛΟ Α ΟΜΑΓΑ 70 Β ΟΜΑΓΑ 1 Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 15 2 Σερληθή ππνζηήξημε service, αληαιιαθηηθά 10 4 Υξόλνο Παξάδνζεο 5 ΤΝΟΛΟ Β ΟΜΑΓΑ 30 Κάζε θξηηήξην βαζκνινγείηαη κεηαμύ 100 θαη 110 κε ηελ ηηκή 100 γηα ηελ πεξίπησζε αθξηβνύο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θξηηεξίνπ, θαη κέρξη 110 εάλ ππεξθαιύπηεη ηα απαηηνύκελα. ηε ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηνπ αληίζηνηρνπ θξηηεξίνπ. Δ Γ Κ Ρ Η Ν Δ Σ Α Η Αζήλα 17/10/2011 Ο Σκεκαηάξρεο O Γηεπζπληήο Σερληθώλ Μόξδνο Μσπζήο Ππξαγόο Απόζηνινο θξέθαο Αληηπύξαξρνο 18

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1η Τ. ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΕΤΣ ΟΤΑΝΙΔΗ ΣΗΛ.: 2132052518 ΦΑΞ : 2132052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr Ζκεξνκελία 7/4/2015 Αξ. Πξση. : 4165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα