ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α/Γ ΣΤΑ ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Αλέξανδρος Καράµπελας, Αντώνης ασκαλάκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α/Γ ΣΤΑ ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Αλέξανδρος Καράµπελας, Αντώνης ασκαλάκης"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α/Γ ΣΤΑ ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αλέξανδρος Καράµπελας, Αντώνης ασκαλάκης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Η εγκατάσταση της Α/Γ στα Άνω Μούλια Κρήτης µας επιβλήθηκε τόσο από περιβαλλοντολογικούς παράγοντες όσο και από την ειδική γεωγραφική ιδιοµορφία της περιοχής η οποία διαθέτει πλούσιο αιολικό δυναµικό. Αυτό µας οδήγησε στην αξιολόγηση του ρόλου που έπαιξαν οι οικονοµικές παράµετροι για την επιλογή της ενεργειακής πηγής. Η σχεδιασθείσα Α/Γ σκοπό έχει να τροφοδοτήσει µια µέσου µεγέθους ξενοδοχειακή µονάδα, εξασφαλίζοντας έτσι, σχεδόν πλήρως της ενεργειακές της ανάγκες. Οι µελέτη και η παρατήρηση των αιολικών φαινοµένων κατά την διάρκεια του έτους µας οδήγησαν στην επιλογή µιας Α/Γ των 150 KW. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται όλα τα στάδια της έρευνας, δηλαδή η παρατήρηση και καταγραφή του ετήσιου αιολικού δυναµικού, ο καθορισµός των ετήσιων ενεργειακών αναγκών της ξενοδοχειακής µονάδας και τέλος η ίδια η µελέτη της υπό εγκατάσταση Α/Γ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξάρτηση από το πετρέλαιο µε όλα τα επακόλουθα που συνεπάγεται υπόκειται σε παγκόσµιες κρίσεις, µε ανεξέλεγκτη αύξηση της τιµής του. Τα πεπερασµένα αποθέµατα αλλά και η µόλυνση του περιβάλλοντος επιβάλλουν, ειδικά εµάς στην Ελλάδα, να εκµεταλλευτούµε το πλούσιο αιολικό δυναµικό µας, όπως επίσης και τον Ήλιο µας. Συµβολή στην ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών στη χώρα µας αποτελεί αυτή η εργασία. Η εργασία αυτή πρώτα µέτρησε το αιολικό δυναµικό της περιοχής και αφού έλαβε τις ενεργειακές ανάγκες της ξενοδοχειακής µονάδας έκανε µια σύγκριση διαφόρων τύπων Α/Γ για να επιλέξει την πιο συµφέρουσα σε σχέση ενεργειακής παραγωγής / κόστους εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. 2. Υπολογισµός για την εγκατάσταση ανεµογεννήτριας στην περιοχή ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας µιας µέσου µεγέθους ξενοδοχειακής µονάδας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο αναλυτικός υπολογισµός για την εγκατάσταση ανεµογεννήτριας, ούτος ώστε να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες ενός Ξενοδοχείου δυναµικότητας 48 κλινών στην περιοχή Άνω Μούλια Κρήτης. Πιο συγκεκριµένα αρχικά µε βάση τα αιολικά στοιχεία της περιοχής υπολογίζουµε τον τύπο και την δυνατή ισχύ της ανεµογεννήτριας, στη συνέχεια υπολογίζουµε τις ενεργειακές ανάγκες του ξενοδοχείου και τελικά γίνεται µια διαστασιολόγηση των διαφόρων Μηχανικών παραµέτρων της Α/Γ. εδοµένα: Το ξενοδοχείο που µας ενδιαφέρει να καλύψουµε ενεργειακά διαθέτει: 6 ορόφους 48 δωµάτια Υπάρχει air condition στα δωµάτια το οποίο δουλεύει µε ηλεκτρικό ρεύµα, και καλοριφέρ το οποίο δουλεύει µε πετρέλαιο Υπάρχουν ηλιακοί θερµοσυσσωρευτές.

2 Για τον σκοπό αυτό διαλέξαµε τέσσερις διαφορετικού τύπου Α/Γ των οποίων τα χαρακτηριστικά δίνονται στην συνέχεια. Με βάση αυτά τα στοιχεία παρουσιάζουµε την γραφική απεικόνιση των αδιάστατων χαρακτηριστικών λειτουργίας, Ν / Ν ο = Ν ( VH=10m) / Ν ο (Σχήµα 2.1), των υπό µελέτη Α/Γ. Τα χαρακτηριστικά των ανεµογεννητριών είναι: Ανεµογεννήτρια 1 Ανεµογεννήτρια 2 Ανεµογεννήτρια 3 Ανεµογεννήτρια 4 Εταιρία Sterling Wind EN.TE.KA LTD Sterling Wind North Wind Pty. Ltd. Pty. Ltd Ισχύς No (Kw) Ταχύτητα έναρξης λειτ.(m/sec) Ταχύτητα διακοπής λειτ.(m/sec) Ύψος πύργου (m) Βιβλιογραφία (9) Πίνακας 2.1: Χαρακτηριστικά στοιχεία Α/Γ. Επιλέγουµε αρχικό ύψος Hmin τοποθέτησης των Α/Γ Ηmin=30m. Για να απεικονίσουµε την γραφική παρουσίαση των χαρακτηριστικών λειτουργίας, ανάγουµε την ταχύτητα στο επιθυµητό ύψος, σύµφωνα µε την σχέση : α V H V = H (2.1) όπου : o [ o] V η ταχύτητα στο επιθυµητό ύψος µελέτης Η V o η ταχύτητα του ανέµου στο ύψος µελέτης Η ο Η το επιθυµητό ύψος µελέτης Η ο το γνωστό ύψος µελέτης α παράµετρος ταχύτητας του εδάφους (α = 0.1) Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζονται, οι αδιάστατες χαρακτηριστικές λειτουργίας N/No=N(VH=10m)/No. Σχέση Ν/Νο 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Ταχύτητα Ανέµου V(H=10m) [ m/sec ] No= 250 kw No=60 kw No=150kW No=100kW Σχήµα 2.1 : Συσχέτιση του λόγου Ν/Ν ο ως προς την ταχύτητα του ανέµου. Στη συνέχεια υπολογίζουµε, σα συνάρτηση της ταχύτητας του ανέµου στα 10m, τις ανοιγµένες µέσες χρονικά πειραµατικές συναρτήσεις πιθανότητας για τα τρία προτεινόµενα ύψη τοποθέτησης.

3 Οι ανοιγµένες µέσες χρονικά πειραµατικές συναρτήσεις πιθανότητας για τα τρία ύψη τοποθέτησης δίδονται από την σχέση : f f o H = α (2.2) όπου : H [ ] H o f H η µέση συνάρτηση πιθανότητας για το επιθυµητό ύψος f o η µέση συνάρτηση πιθανότητας για το ύψος µελέτης Η το επιθυµητό ύψος µελέτης Η ο το γνωστό ύψος µελέτης (α=0.1) Τα 3 προτεινόµενα ύψη τοποθέτησης είναι: 30m, 40m, και 50m. Στο διάγραµµα δίδονται οι τιµές των ανοιγµένων µέσων συναρτήσεων πιθανότητας, για όλο το φάσµα λειτουργίας των προς εξέταση Α/Γ. 0,08 0,07 0,06 Πιθανότητα f 0,05 0,04 0,03 0,02 ΚΡΗΤΗ Πιθανότητα f Η=10m ΚΡΗΤΗ Πιθανότητα f Η=30m ΚΡΗΤΗ Πιθανότητα f Η=40m ΚΡΗΤΗ Πιθανότητα f Η=50m 0,01 < > 24 Ταχύτητα Ανέµου V (h=10m) [m/sec] Σχήµα 2.2: ιάγραµµα πιθανότητας f, σε ύψος 10m, 30m, 40m και 50m Βιβλιογραφία (7) Επίσης υπολογίζουµε και παριστάνουµε γραφικά, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα πειραµατικά µεγέθη, την αναλυτική διανοµή πυκνότητας πιθανότητας βάση της ανάλυσης Weibull για τα προτεινόµενα ύψη τοποθέτησης των µηχανών. Από το διάγραµµα πυκνότητας πιθανότητας f=f(vh=10m), παρατηρούµε ότι η ποιότητα των αναλυτικών σχέσεων είναι ικανοποιητική και αυτό διότι περιγράφουν αρκετά καλά τα πειραµατικά ανεµολογικά δεδοµένα. Στη συνέχεια υπολογίζεται η διανοµή του µέσου συντελεστή ισχύος συναρτήσει της ταχύτητας του ανέµου, δηλαδή ω = ω (VH=10m), µε την χρήση των πειραµατικών και αναλυτικών διανοµών πιθανότητας, για το επιλεχθέν ελάχιστο ύψος τοποθέτησης των Α/Γ. Έτσι συγκρίνοντας τις τιµές του ω όπως προκύπτουν από τις δύο προσεγγίσεις βρίσκουµε ποιος τύπος Α/Γ θεωρείται καταλληλότερος ενεργειακά, για την περιοχή. Ταυτόχρονα υπολογίζουµε και τη θεωρητική τιµή του ω, υπολογίζοντας την πυκνότητα πιθανότητας f µε την βοήθεια της διανοµής Weibull. Στην συνέχεια κατασκευάζουµε τα διαστήµατα ταχυτήτων ανέµου για V(H=30m) και f(vh=30m). Έπειτα παραθέτουµε τα αντίστοιχα διαγράµµατα της διανοµής του µέσου συντελεστή ισχύος ω=ω(vh=10), όπως φαίνεται στα Σχήµατα 2.4 και 2.5.

4 Πυκνότητα Πιθανότητας f 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 < Ταχύτητα Ανέµου V(H=10) [ m/sec ] > 24 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 Weibull Πιθανότητα (H=10m) Πιθανότητα (H=30m) Πιθανότητα (H=40m) Πιθανότητα (Η=50m) Weibull (H=40m) Weibull (H=10m) Weibull (H=30m) Weibull (H=50m) Σχήµα 2.3: ιάγραµµα Πυκνότητας Πιθανότητας f f = f (VH=10m) Πειραµατικός Συντελεστής Ισχύος ω 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, Ταχύτητα Ανέµου V(H=10m) [ m/sec ] 150 kw 60 kw 250 kw 100 kw Σχήµα 2.4: ιάγραµµα Πειραµατικού Συντελεστή Ισχύος ω ω = f (V) Θεωρητικός Συντελεστή Ισχύος ω 0,80 0,60 0,40 0, kw 60 kw 250 kw 100 kw Ταχύτητα Ανέµου V(H=10m) [ m/sec ] Σχήµα 2.5: ιάγραµµα Θεωρητικού Συντελεστή Ισχύος ω ω = f (V)

5 Συγκρίνοντας τις τιµές ω όπως προκύπτουν από τις δυο προσεγγίσεις παρατηρούµε ότι και στις τέσσερις ανεµογεννήτριες οι τιµές του αναλυτικού(θεωρητικού) συντελεστή ισχύος (ω) είναι µεγαλύτερες από τις τιµές του πειραµατικού συντελεστή ισχύος (ω). Επιλέγουµε την τιµή του πειραµατικού ολικού µέσου συντελεστή ισχύος που είναι µεγαλύτερη για την ανεµογεννήτρια 3 (150 Kw). Εποµένως καταλληλότερη ενεργειακά Α/Γ για την Περιοχή ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ είναι η 3 των 150 Kw. Αυτό φαίνεται και από τον Πίνακα 2.2. Α/Γ [kw] Πειραµ. Συντελ. Ισχύος ω Θεωρητ. Συντέλ. Ισχύος ω 250 0,4552 0, ,4126 0, ,5286 0, ,4294 0,5374 Πίνακας 2.2: Συγκεντρωτικός πίνακας Πειραµατικού και Θεωρητικού συντελεστή ισχύος. Ακόµα υπολογίζουµε τη µέση ετήσια παραγόµενη ενέργεια της επικρατέστερης Α/Γ για τον υπό µελέτη συνδυασµό και για όλα τα πιθανά ύψη τοποθέτησης της ανεµογεννήτριας, µε χρήση των πειραµατικών διανοµών πυκνότητας πιθανότητας ανέµου. Η ετήσια διαθεσιµότητα των εγκαταστάσεων λαµβάνεται ίση µε = 0.9. Υπολογίζουµε την µέση ετήσια παραγόµενη ενέργεια της επικρατέστερης ανεµογεννήτριας για όλα τα ύψη τοποθέτησης από την σχέση: Ε = ω ( t ) Νο (2.3) όπου =0.9 και t=8760 h, No=150 Kw Έτσι θα έχουµε : Ε Η=30m = ,1 kwh E H=40m = ,7 kwh E H=50m = ,6 kwh Από τα παραπάνω παρατηρούµε ότι η ετήσια παραγόµενη ενέργεια καθώς αυξάνει το ύψος τοποθέτησης της ανεµογεννήτριας µας µειώνεται, και αυτό διότι µειώνεται ο συντελεστής ισχύος ω καθώς αυξάνει το H. Τα αποτελέσµατα αυτά οφείλονται στο πως κατατάσσεται το αιολικό δυναµικό της εξεταζόµενης περιοχής µας, η οποία κατατάσσεται σαν περιοχή µε µέτριο αιολικό δυναµικό. Επιπρόσθετα υπολογίζουµε την διάµετρο της επικρατέστερης µηχανής των (150Kw) από την σχέση : άρα D= 32,95 m όπου : Cp n = 0.35 p = 1,2 kg/ m 3 V = 6,286 m/sec 8* No D = 3 Cpmax * n* p*(1.5* V ) (2.4) Στο σηµείο αυτό και αφού έχει γίνει η επιλογή και το ύψος τοποθέτησης της µηχανής που θεωρείται καταλληλότερη ενεργειακά για την υπό εξέταση περιοχή, ελέγχουµε αν η µηχανή των 150 kw είναι ικανή να τροφοδοτήσει µε ηλεκτρική ενέργεια το ξενοδοχείο που εξετάζουµε. Για το σκοπό αυτό χρειαζόµαστε

6 την συνολική ετήσια κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας του ξενοδοχείου που δίνεται στον παρακάτω πίνακα. Μήνας Ηλεκτρική Ενέργεια σε KWh Μήνας Ηλεκτρική Ενέργεια σε KWh ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΝΟΜΒΡΙΟΣ ΙΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Βιβλιογραφία (8) Πίνακας 2.3: Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε kwh. Από τον πίνακα 2.3 παρατηρούµε ότι την µεγαλύτερη κατανάλωση την έχουµε τον µήνα Αύγουστο µε kwh, ενώ η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του ξενοδοχείου τον χρόνο φτάνει στις kwh. Ακόµα από την ανάλυση που έγινε στην περιοχή που βρίσκεται το ξενοδοχείο, η ανεµογεννήτρια των 150kW είναι ικανή να παράγει στο ύψος τοποθέτησης των 30m ηλεκτρική ενέργεια ίση µε: Ε Η=30m = ,1 kwh Μια γρήγορη παρατήρηση που µπορούµε να κάνουµε είναι ότι η παραγόµενη ενέργεια από την ανεµογεννήτρια των 150 kw είναι ικανή να µας δώσει την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία του ξενοδοχείου, ενώ παράλληλα µέρος αυτής µπορεί να διατίθεται στο δίκτυο της ΕΗ. 3. Τρόπος Αποθήκευσης Ενέργειας Είναι σηµαντικό να διακρίνουµε τα µέσα αποθήκευσης ενέργειας σε µέσα αποθήκευσης µικρής χρονικής διάρκειας (π.χ. σφόνδυλος, υδραυλικά συστήµατα) και σε µέσα αποθήκευσης µεγάλης διάρκειας (π.χ. συσσωρευτές κλπ.) και τα οποία χρησιµοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς, ανάλογα µε την περίπτωση. Γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός προβληµάτων σχετικά µε την επιλογή του τρόπου αποθήκευσης της ενέργειας, αναφερόµαστε σε ορισµένα βασικά σηµεία που συνήθως χρειάζονται προσοχή. Αρχικά ελέγχουµε αν η αποθήκευση ενέργειας παρέχει µόνο στρατηγικά οφέλη ή µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα και την εξοικονόµηση καυσίµου. Επίσης διερευνούµε τον βαθµό απόδοσης του µέσου αποθήκευσης και τον τρόπο διασύνδεσής µε την συναλλαγή ισχύος. Ακόµα η διάρκεια ζωής του αποθηκευτικού µέσου και πως αυτή επηρεάζεται από τον αριθµό κύκλων φόρτισης και αποφόρτισης. Οι απαιτήσεις συντήρησης και ποιο το αντίστοιχο κόστος αυτής. Η πολυπλοκότητα στην λειτουργία του αποθηκευτικού µέσου και το κόστος κτήσης και εγκατάστασης του µέσου αποθήκευσης είναι σηµεία που πρέπει να προσδιοριστούν. Πρέπει να αναφέρουµε ότι η χρήση συστηµάτων Wind-Diesel παρέχει σηµαντικά λειτουργικά και ενεργειακά πλεονεκτήµατα που φθάνουν µέχρι και τον υποδιπλασιασµό του καυσίµου που απαιτείται από την αποκλειστική χρήση κινητήρων Diesel. Για τον λόγο αυτό υπάρχει έντονο ενδιαφέρον στην µελέτη παρόµοιων συστηµάτων, ενώ τα αποτελέσµατα των θεωρητικών και πειραµατικών εργασιών θα συνεχίσουν να προκαλούν το ενδιαφέρον της τεχνικής κοινότητας. 4. Μελέτη οικονοµικής βιωσιµότητας της εγκατάστασης. Η βιωσιµότητα της εγκατάστασης της ανεµογεννήτριας µε οικονοµικά κριτήρια, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το αρχικό κόστος επένδυσης, ο ρυθµός µεταβολής του κόστους της συµβατικής ενέργειας, το κόστος του κεφαλαίου, ο ρυθµός του πληθωρισµού, το επίπεδο της τεχνολογίας κλπ.

7 Στην συνέχεια κάνουµε χρήση µιας ολοκληρωµένης µεθόδου κόστους - οφέλους που χρησιµοποιείται αρκετά συχνά για τον έλεγχο της οικονοµικής βιωσιµότητας των σχεδιαζόµενων επενδύσεων. Το υιοθετούµενο κριτήριο βιωσιµότητας βασίζεται στον υπολογισµό του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης και στην σύγκριση του µε τον ωφέλιµο χρόνο ζωής της εγκατάστασης. Με την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση των µηχανών θα γίνει στην περιοχή που βρίσκεται το ξενοδοχείο, δεν λαµβάνουµε υπόψη το κόστος αγοράς του οικοπέδου, µιας και έχουµε καθορίσει ότι διατίθεται για αυτό το σκοπό. Έτσι για κάθε µια από τις υποψήφιες εγκαταστάσεις υπολογίζεται το συνολικό κόστος Cn της επένδυσης σε σύγκριση µε το συνολικό όφελος Rn, από τη χρήση της ανεµογεννήτριας για µια περίοδο 25 ετών. Παράλληλα υπολογίζονται οι χρόνοι απόσβεσης των υποψήφιων εγκαταστάσεων αφού θεωρηθεί ότι η µερική ιδιοκατανάλωση της παραγόµενης ενέργειας είναι s=0.7 Ο χρόνος απόσβεσης των χρηµάτων για την εκάστοτε εγκατάσταση προκύπτει από την εξίσωση του συνολικού οφέλους και του συνολικού κόστους της επένδυσης: Rn = Cn (4.1) Προκύπτει ότι, για κάθε ανεµογεννήτρια ο χρόνος απόσβεσης δίνεται από τον πίνακα 4.1: Για την Α/Γ των 100kW Για την Α/Γ των 150kW Για την Α/Γ των 250kW n*= 6 χρόνια n*= 5 χρόνια n*= 5 χρόνια Πίνακας 4.1: Χρόνος απόσβεσης Α/Γ. Στη συνέχεια υπολογίζουµε τον χρόνο της περιόδου διπλασιασµού του αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης, για την περίοδο των 25 ετών. Tα αποτελέσµατα των σχέσεων διπλασιασµού του αρχικού κεφαλαίου για την εκάστοτε ανεµογεννήτρια είναι: Για την Α/Γ των 100kW n*= 10 χρόνια Για την Α/Γ των 150kW n*= 9 χρόνια Για την Α/Γ των 250kW n*= 9 χρόνια Πίνακας 4.2: Χρόνος διπλασιασµού αρχικού κεφαλαίου. Η Α/Γ που είναι τελικά η πλέον κατάλληλη για την περιοχή µας, είναι αυτή που χρησιµοποιώντας σαν κριτήριο την χρονική εξέλιξη του βαθµού απόδοσης των εγκαταστάσεων µας δίνει την µέγιστη τιµή απόδοσης. Από τον βαθµό απόδοσης της εκάστοτε ανεµογεννήτριας παρατηρούµε ότι η καταλληλότερη µηχανή για την περιοχή της µελέτης είναι αυτή των 150 kw, η οποία πραγµατοποιεί απόσβεση σε n*= 5 χρόνια, καθώς και διπλασιασµό του αρχικού κεφαλαίου της, στο µικρότερο χρονικό διάστηµα λειτουργίας (n**= 9 χρόνια) σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο των δύο άλλων ανεµογεννητριών. Αυτό σηµαίνει ότι η επένδυση είναι ελκυστική, αφού έχει γρήγορο διπλασιασµό κεφαλαίου και υψηλή απόδοση εσόδων. Γενικά αν µας ενδιαφέρει η µεγάλη παραγωγή ισχύος, τότε αναµφισβήτητα η επικρατέστερη µηχανή για την συγκεκριµένη περιοχή είναι αυτή των 250 kw. Το µόνο µειονέκτηµα αυτής της επιλογής είναι ότι σε περίπτωση βλάβης της µηχανής ή ασυµφωνίας µε το ηλεκτρικό δίκτυο, η παραγόµενη ισχύς µειώνεται σηµαντικά σε αντίθεση µε αυτή των 150 kw. Στο διάγραµµα 4.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν, µεταξύ βαθµού απόδοσης και έτη λειτουργίας της εγκατάστασης.

8 25 20 Βαθµός απόδoσης η* Έτ η λειτουργίας Α/Γ 100kW Α/Γ 150kW Σχήµα 4.1: ιάγραµµα βαθµού απόδοσης η* ως προς τα Έτη λειτουργίας n Α/Γ 250kW ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τη µελέτη µας προκύπτει ότι δεν είναι απλή η απόφαση επιλογής µιας Α/Γ. Το πρόβληµα είναι περίπλοκο και συνδυάζεται µε τη γεωγραφική ιδιοµορφία του χώρου εγκατάστασης, µε τον τύπο της Α/Γ, το µέγεθος ή και τη γεωµετρία (οριζοντίου άξονα, κάθετου άξονα κλπ.), τη συµβατότητα µε τις προδιαγραφές του κεντρικού δικτύου παραγωγής και µεταφοράς ενέργειας αλλά και µε τα συστήµατα σύζευξης της Α/Γ µε Diesel ή µε άλλες ενεργειακές πηγές (P/V, Y/E, Biogas κλπ.). Ένα µεγάλο πρόβληµα επίσης είναι το σύστηµα αποθήκευσης της ενέργειας και όλο το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου (regulator, inverter κλπ.). Πιστεύουµε όµως ότι µε συνεχή έρευνα και πειραµατισµό µπορούµε να εκµεταλλευτούµε το πλούσιο αιολικό δυναµικό της χώρας µας, ώστε η εξάρτησή µας από το πετρέλαιο κυρίως, να µειωθεί αισθητά. Τονίσουµε δε ότι, η ανάπτυξη αυτόνοµων µονάδων του είδους που περιγράφηκε συµβάλει στην ανάπτυξη της εγχώριας τεχνολογίας, στην εξοικονόµηση ενέργειας σε εθνική κλίµακα, στην προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά µας δίνει την δυνατότητα αξιοποίησης αποµεµακρυσµένων περιοχών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Wind systems life cycle cost analysis, Sherman, J. M Wind energy technology, Walker, John F Wind and wind spinners. A 'Nuts and Bolts' approach to wind/electric systems Hackleman, Michael A Renewable energy resources, John W. Twidell, Anthony D. Weir Βασικά Στοιχεία ιαχείρισης της αιολικής ενέργειας, 1ή Έκδοση, Καλδέλης Ι The world directory of renewable energy suppliers and services 1997, James 7. ΕΗ, ιεύθυνση Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας. 8. ΑΦΟΙ Βουγιουκαλάκη, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Κρήτη

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία της: Αθανασίας Αργυροπούλου Τίτλος: Σχεδίαση διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού 100 KW με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

(COMPARATIVE TECHNOECONOMIC INSTALLATION ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(COMPARATIVE TECHNOECONOMIC INSTALLATION ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONL INSTITUTE of CRETE DEPARTMENT of ELECTRICAL ENGINEERING DEPERTMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νίκος Νικολόπουλος ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, µέλος Σ Συλλόγου Νισυρίων Γνωµαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Τεχνοοικονοµικός σχεδιασµός και µελέτη ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου Techno-economic study and design of a photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Μελέτη και σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης Ανεµογεννήτριες Γιάννης Κατσίγιαννης Ισχύςαέριαςδέσµης Ηισχύς P air µιαςαέριαςδέσµηςείναιίσηµε: P air 1 = ρ 2 A V 3 όπου: ρ: πυκνότητααέρα Α: επιφάνεια (για µια ανεµογεννήτρια αντιστοιχεί στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Εισηγητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Καθηγητής Eφαρµογών. Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Εισηγητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Καθηγητής Eφαρµογών. Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι http://ape.chania.teicrete.gr, e-mail: gboyrd@tee.gr Εισηγητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Καθηγητής Eφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW

Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW Φεβρουάριος 2010 2 Εισαγωγή... 5 1. Υφιστάµενη κατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Υβριδικού Συστήματος Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ για την Κάλυψη Αναγκών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Νερού με Αφαλάτωση

Σχεδιασμός Υβριδικού Συστήματος Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ για την Κάλυψη Αναγκών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Νερού με Αφαλάτωση ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχεδιασμός Υβριδικού Συστήματος Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ για την Κάλυψη Αναγκών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 kwp. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικά Συστήματα Πολύ Υψηλής Διείσδυσης ΑΠΕ σε Μικρά Νησιωτικά Δίκτυα

Υβριδικά Συστήματα Πολύ Υψηλής Διείσδυσης ΑΠΕ σε Μικρά Νησιωτικά Δίκτυα Υβριδικά Συστήματα Πολύ Υψηλής Διείσδυσης ΑΠΕ σε Μικρά Νησιωτικά Δίκτυα Ε. Βρεττός, Α. Τσικαλάκης και Σ. Παπαθανασίου Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Ν. Χατζηαργυρίου ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ Μαντάς Ζήσιμος-Δανιήλ Υποψ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μπέτζιος Γεώργιος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού Κεφ. 7. Συµπαραγωγή θερµότητας ηλεκτρισµού -7.1-7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού 7.1. Εισαγωγή Συµπαραγωγή είναι η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής ή µηχανικής και θερµικής ε- νέργειας από την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ιούνιος 2002 Θέµα : Εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης για εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Καθαρή Ενέργεια από τον Ήλιο Η Πηγή Ενέργειας του Μέλλοντος; Δυνατότητες Χρήσης στα Έργα Υποδομής του Ελληνικού Στρατού ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Παναγιώτη Α. Μπακή. Με Αριθμό Μητρώου του Τμήματος:

Διπλωματική Εργασία. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Παναγιώτη Α. Μπακή. Με Αριθμό Μητρώου του Τμήματος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα