«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»"

Transcript

1 Θεζζαλονίκη 4/11/2013 Απ. Ππωη. 171 «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Σν Κέληξν UNESCO αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ελφο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ θαη ελ ζπλερεία ζηελ κεηαζθεπή ηνπ κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο φρεκα - θηλεηή κνλάδα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζην πιαίζην πινπνίεζεο έξγνπ κε ηίηιν «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΜΔ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ IPA ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΛΛΑΓΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΤΓΚΟΛΑΒΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ », ζςνολικού πποϋπολογιζμού ,00 (ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.) θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαζέζνπλ ηηο ζρεηηθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε : 1. Σελ ΤΠΑΤΓ 14023/ΔΤΘΤ 521, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 2. Σελ απφ 25/10/2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ UNESCO έγθξηζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΜΔ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE» Δλζθξάγηζηεο πξφζθνξεο γίλνληαη δεθηέο απφ ηε Γεπηέξα 4/11/2013 σο θαη ηελ Σξίηε 19/11/2013 ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ, Πινχησλνο 30 & Γ. Παπαλδξένπ, Θεζζαινλίθε. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη φια ηα θςζικά ή νομικά ππόζωπα Δλληνικά ή άλλων σωπών, ηα νπνία αζθνχλ ην εκπνξηθφ, βηνκεραληθφ επάγγεικα ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο, εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη ησλ παξαπάλσ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ζπλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα, παξέρνληεο ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα πάξνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ζηα ηειέθσλα & (ΓΔ-ΠΑ, 09:00-15:00) Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΜΑΡΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΕΗΣΕΗΚΧΣΑ

2 .. Θεζζαλονίκη 4/11/2013 Απ. Ππωη. 172 «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΡΑΗ 4.4 (ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΑΓΑ) Α. Σεσνικά σαπακηηπιζηικά οσήμαηορ 1. Αμάξωμα 1.1 Σχπνο ακαμψκαηνο Σν ακάμσκα λα είλαη ηχπνπ VAN, παξαγσγήο ζεηξάο, γηα ην νπνίν δελ γίλνληαη απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ βαζηθή ηνπ θαηαζθεπή θαη ηδηαίηεξα επηθαηαζθεπέο ή ηξνπνπνηήζεηο ηνπ χςνπο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζαιάκνπ ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζαιάκνπ εμέηαζεο. Γίλνληαη απνδεθηέο πξνζθνξέο κε ηα πην θάησ φξηα δηαζηάζεσλ θαη βάξε: 1.2 Γηαζηάζεηο βαζηθνχ νρήκαηνο (πξν κεηαζθεπήο) Μέγηζηεο εμσηεξηθέο Μήθνο 5,00 m. Πιάηνο (ρσξίο ηνπο εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο). 2,00 m. Ύςνο 2,50 m Διάρηζηεο εζσηεξηθέο Μήθνο Πιάηνο Ύςνο 2,40 m 1,60 m 1,90 m Διάρηζην χςνο απφ ην έδαθνο (απηφ ινγηδφκελν κεηαμχ ησλ δχν (2) αμφλσλ), κε ην κηθηφ βάξνο, 15 cm Μέγηζηε δηάκεηξνο ζηξνθήο 12 m απφ πεδνδξφκην ζε πεδνδξφκην. 1.3 Πφξηεο - παξάζπξα ακαμψκαηνο

3 ην ζάιακν εμέηαζεο λα ππάξρνπλ δχν (2) πφξηεο, ε κία ζην πιάη δεμηά θαη ε άιιε πίζσ. Ζ πιατλή πφξηα λα δηαζέηεη εκηδηάθαλν παξάζπξν κε ηνπνζέηεζε εηδηθήο κεκβξάλεο θαηάιιειεο γηα θξχζηαιια νρεκάησλ, κέρξη ηα 2/3 ηνπ χςνπο ηνπ. Ζ πφξηα επίζεο λα δηαζέηεη εζσηεξηθφ ελζσκαησκέλν ζθαινπάηη θαζψο θαη κεραληζκφ ζπγθξάηεζεο θαη αζθάιηζήο ηεο θαηά ην άλνηγκά ηεο, φηαλ ην φρεκα βξίζθεηαη ζε θαησθέξεηα. Ζ πίζσ πφξηα λα είλαη δίθπιιε θαη λα αλνίγεη κέρξη ην χςνο ηεο νξνθήο. Να έρεη κφλσζε γηα ζθφλε θηι, θιεηδαξηά, θσηεηλφ παξάζπξν κε θξχζηαιιν αζθαιείαο κε βάζε ηελ ππάξρνπζα Ννκνζεζία. Σν θάζε θχιιν ηεο πφξηαο λα αλνίγεη κέρξη 180 o θαη λα δηαζέηεη κεραληζκφ ζπγθξάηεζεο θαη αζθάιηζεο ηνπ ζηηο 90 o. ην πίζσ κέξνο ηνπ ακαμψκαηνο, ην πάλσ κέξνο ηνπ πξνθπιαθηήξα λα είλαη επελδεδπκέλν ζε φιν ην κήθνο αλνίγκαηνο ησλ θχιισλ κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 1.4 Θάιακνο νδεγνχ Σν θάζηζκα νδεγνχ, λα είλαη ξπζκηδφκελν (εκπξφο - πίζσ, θιίζε πιάηεο), κε θαζ χςνο ξχζκηζε, εηδηθήο επέλδπζεο γηα εχθνιν θαζαξηζκφ θηι, θαη λα θέξεη ζηήξηγκα θεθαιήο ξπζκηδφκελν θαζ χςνο θαη δψλε αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ Σν θάζηζκα ζπλνδεγνχ λα είλαη δηπιφ, εηδηθήο επέλδπζεο γηα εχθνιν θαζαξηζκφ θηι, εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη λα θέξεη ζηεξίγκαηα θεθαιήο ξπζκηδφκελα θαζ χςνο θαη δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ Σν δάπεδν λα είλαη επελδπκέλν κε κνλσηηθφ ειαζηηθφ πιηθφ θαη λα έρεη αλάινγα πιαζηηθά ή ειαζηηθά αληηνιηζζεηηθά ηαπέηα Να ππάξρεη αεξφζαθνο νδεγνχ, ζπλνδεγνχ Να ππάξρνπλ δχν (2) εμσηεξηθνί θαζξέπηεο ξπζκηδφκελνη εζσηεξηθά απφ ηνλ νδεγφ Σν φρεκα λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ Κ.Ο.Κ. θαζψο επίζεο θαη ζπζθεπή εθηφμεπζεο λεξνχ, παινθαζαξηζηήξεο πνιιαπιψλ ηαρπηήησλ, θαλνχο νκίριεο πίζσ θαη θαλφ γηα πνξεία φπηζζελ Να ππάξρνπλ ρεηξνιαβέο γηα νδεγφ θαη ζπλνδεγφ Να δηαζέηεη θεληξηθφ θιείδσκα ζπξψλ κε ηειερεηξηζκφ Να ππάξρεη ξαδηφθσλν. 2. Κινηηήπαρ 2.1 Ο θηλεηήξαο λα είλαη ηεηξάρξνλνο, πδξφςπθηνο, ππεξηξνθνδνηνχκελνο, λα ιεηηνπξγεί κε θαχζε πεηξειαίνπ θίλεζεο (Diesel), λα είλαη θπβηζκνχ cm 3 πεξίπνπ γηα ηελ πεξίπησζε θηλεηήξα. Να δηαζέηεη ειεθηξνληθά ειεγρφκελν ζχζηεκα ςεθαζκνχ πεηξειαίνπ ππεξπςειήο πηέζεσο, λα είλαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, πνπ λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ EURO-5 θαη ηηο φπνηεο ηπρφλ λεφηεξεο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ηεο ΔΔ θαη ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο. Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα έρεη ειάρηζηε ηζρχ 115 hp. 3. ύζηημα μεηάδοζηρ κίνηζηρ

4 Σν φρεκα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ζε δχν ηξνρνχο (4Υ2) είηε ζηνλ εκπξφζζην είηε ζηνλ νπίζζην άμνλα. 3.2 Κηβψηην ηαρπηήησλ κε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζπγρξνληζκέλεο ηαρχηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη κία νπηζζνπνξείαο, ρεηξνθίλεην (manual) ή απηφκαην ή απηφκαην κε πξφζζεηε ζεηξηαθή-ρεηξνθίλεηε επηινγή ησλ ζρέζεσλ κεηάδνζεο. 3.3 πκπιέθηεο μεξνχ ηχπνπ κε έλα δίζθν γηα ηελ πεξίπησζε ρεηξνθίλεηνπ (manual) θηβσηίνπ ηαρπηήησλ ή άιιν θαηάιιειν γηα ηελ πεξίπησζε απηφκαηνπ θηβσηίνπ. 4. ύζηημα διεύθςνζηρ Να δηαζέηεη πδξαπιηθή ή ειεθηξηθή ή ειεθηξνυδξαπιηθή ππνβνήζεζε κε ην ηηκφλη ζηε ζέζε νδεγνχ αξηζηεξά θαη λα θέξεη ζχζηεκα απφζβεζεο θξαδαζκψλ. 5. ύζηημα πέδηζηρ Να είλαη πνδνθίλεην, πδξαπιηθφ ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο κε δηζθφθξελα εκπξφο, εληζρπκέλν κε SERVO κε δηπιφ θχθισκα, κε ABS θαη κε ρεηξφθξελν. 6. Ηλεκηπικό ζύζηημα 6.1 Όια ηα θπθιψκαηα ηνπ νρήκαηνο λα ιεηηνπξγνχλ κε ηάζε 12 V DC. 6.2 Ζ θφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ λα γίλεηαη απφ ελαιιαθηήξα W ηνπιάρηζηνλ. 7. Όπγανα ελέγσος Όπσο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Ο.Κ. θαη απαξαίηεηα ζηξνθφκεηξν. 8. ύζηημα πςμούλκηζηρ Γχν ηνπιάρηζηνλ ζεκεία αγθχξσζεο, έλα εκπξφο θαη έλα πίζσ, γηα ηελ ξπκνχιθεζε ηνπ νρήκαηνο. Β. Γιαζκεςή αμαξώμαηορ - λειηοςπγικόηηηα θαλάμων 1. Αμάξωμα - θάλαμοι 1.1 Θάιακνο νδεγνχ: Να ρσξίδεηαη απφ ην ζάιακν εμέηαζεο κε κεηαιιηθφ δηαρσξηζηηθφ, ην νπνίν ζα θέξεη γπάιηλν παξάζπξν αζθαιείαο Σν δάπεδν λα είλαη επελδεδπκέλν κε κνλσηηθφ ειαζηηθφ πιηθφ θαη λα έρεη πιαζηηθά ή ειαζηηθά ηαπέηα Θάιακνο εμέηαζεο: Σν πίζσ κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη δηαξξπζκηζκέλν θαηάιιεια νχησο ψζηε λα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα παηδηαηξηθψλ εμεηάζεσλ Ζ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηνπ ζαιάκνπ λα γίλεη απφ πνιπεζηέξα θαη λα απνηειείηαη απφ ηα θαηά ην δπλαηφ ιηγφηεξα ηεκάρηα, ψζηε λα απνθεπρζνχλ πνιιαπινί αξκνί θαη ζπλδέζεηο, πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπο.

5 1.2.2 Σα πιηθά δηαζθεπήο - δηακφξθσζεο ηνπ ζαιάκνπ (επέλδπζε νξνθήο, δαπέδνπ, ηνηρσκάησλ θηι) λα είλαη αλζεθηηθά ζε πιχζηκν κε ηα ζπλήζε απνξξππαληηθά θαη ηελ απνιχκαλζή ηνπο κε δηάιπκα ρισξίλεο 10% Ζ ζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ (κε θνριίεο ή ήινπο) επί ησλ πνιπεζηεξηθψλ ηνηρσκάησλ, λα γίλεηαη κε θαηάιιεια κεηαιιηθά αληηθξίζκαηα ή λεπξψζεηο ή ραιπβδνειάζκαηα ζην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ πνιπεζηεξηθνχ ηνηρψκαηνο ζηηο ζέζεηο ηεο δηάηξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή ηνπ ηνηρψκαηνο θαηά ηηο θαηαπνλήζεηο ησλ ζηεξηγκάησλ Μεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο δηαζθεπήο ηνπ ζαιάκνπ απφ πνιπεζηέξα θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο λα ηνπνζεηεζεί κνλσηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηνο ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη: Θεξκηθή κφλσζε κε ζπληειεζηή φρη κεγαιχηεξν απφ 1 Κcal/m 2 h o C Σν δάπεδν ηνπ ζαιάκνπ λα επελδπζεί εζσηεξηθά κε θαηάιιειν πιηθφ ηχπνπ πιαθάδ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 10 mm, ην νπνίν λα ζηεξεσζεί κε αλνμείδσηεο βίδεο θαη λα επηζηξσζεί κε εηδηθφ αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ ή εηδηθφ ηάπεηα, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη φιεο νη εζσηεξηθέο επηθαηαζθεπέο, πνπ ζηεξεψλνληαη ζην δάπεδν, απφ ηελ είζνδν λεξνχ, φηαλ πιέλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο ην δάπεδν, ηνηρψκαηα, ελδηάκεζν δηαρσξηζηηθφ θαη ινηπά ζεκεία ηνπ ζαιάκνπ φπνπ ζα απαηηεζνχλ εξγαζίεο ζηήξημεο, δηακφξθσζεο ή πξφζζεηεο ελίζρπζεο, λα ιεθζνχλ φια ηα κέηξα αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο (βαθή θηι) Σα ηδάκηα ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη εκηδηάθαλα κε ηνπνζέηεζε εηδηθήο κεκβξάλεο θαηάιιειεο γηα θξχζηαιια νρεκάησλ, κέρξη ηα 2/3 ηνπ χςνπο ηνπο ην ζάιακν εμέηαζεο θαη ζε εξγνλνκηθά πξφζθνξε ζέζε λα ηνπνζεηεζεί επηηνίρηα ζπζθεπή έγρπζεο απνιπκαληηθνχ πγξνχ γηα ηα ρέξηα ε θαηάιιειν ζεκείν ηνπ ζαιάκνπ λα ππάξρεη ζηεξεσκέλν κηθξφ δνρείν απνξξηκκάησλ απφ αλνμείδσην αηζάιη (inox) ηηο ζέζεηο ζηεξέσζεο εμνπιηζκνχ ζην δάπεδν ηνπ ζαιάκνπ, λα ππάξρεη ζηεγαλφηεηα ζε ζθφλε, λεξφ θηι. 2. Ηλεκηπικό ζύζηημα 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο λα ιεηηνπξγεί κε ηάζε 12 V DC θαη λα ππνδηαηξείηαη ζε 2 ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεηα ππνζπζηήκαηα. Βαζηθφ ηνπ θπξίσο νρήκαηνο. Θαιάκνπ εμέηαζεο. Όια ηα εθηφο ηνπ θηλεηήξα θπθιψκαηα λα ηξνθνδνηνχληαη κέζσ αλεμαξηήησλ αζθαιεηψλ ζηηο νπνίεο λα ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε απφ ην πξνζσπηθφ. Οη αζθάιεηεο θαη νη δηαθφπηεο λα θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Οη θαισδηψζεηο ησλ εθηφο ηνπ θηλεηήξα θπθισκάησλ: Να είλαη αλζεθηηθέο ζηηο δνλήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο. Να έρνπλ δηαηνκή πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε δηέιεπζε ηνπ θνξηίνπ πνπ παξέρνπλ νη αληίζηνηρεο αζθάιεηεο. 2.2 Τπνζπζηήκαηα θαηαζθεπέο. 2.2.α. Βαζηθφ ηνπ θπξίσο νρήκαηνο. 1. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα λα παξάγεηαη απφ ελαιιάθηε 1.500W ηνπιάρηζηνλ. 2. Πξφζζεηε ηξνθνδνζία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα παξέρεηαη απφ εμσηεξηθή πεγή 230 V AC, Γηα ην ζθνπφ απηφ ζηελ εμσηεξηθή πιάγηα πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ εμέηαζεο θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ νδεγνχ, κέζα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε ππνδνρή κε θαηάιιειν θάιπκκα αζθαιείαο, λα ηνπνζεηεζεί εηδηθφο ξεπκαηνιήπηεο 230 V.. Δπηπιένλ λα δνζεί ηππνπνηεκέλε κπαιαληέδα κήθνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) κέηξσλ, γηα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ν θνξηηζηήο κέζσ ηνπ εμσηεξηθνχ ξεπκαηνιήπηε κε πεγή 230 V. 3. Σν θχθισκα ησλ 230 V λα πξνζηαηεχεηαη κε δηαθφπηε δηαξξνήο κε κέγηζην ξεχκα δηέγεξζεο φρη κεγαιχηεξν απφ 30 ma. 4. Ο ινηπφο βαζηθφο ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο, λα παξακείλεη σο έρεη απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο πξηλ ηελ δηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο απφ θνξηεγφ ηχπνπ VAN ζε φρεκα, αληαπνθξηλφκελνο ζηα ηζρχνληα ζηελ δηεζλή θαη Διιεληθή λνκνζεζία. ην ζάιακν ηνπ νδεγνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη πιαθνληέξα κε επαξθή θσηηζηηθή ηζρχ

6 γηα ηελ αλάγλσζε ραξηψλ θαηά ηελ λχθηα ρσξίο δπζρέξεηα. 2.2.β. Θαιάκνπ εμέηαζεο Να ππάξρνπλ δχν αλεμάξηεηεο γξακκέο έηζη κε ψζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαλαιψζεηο λα κε ηίζεληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη φιεο νη ππφινηπεο. Σν ππνζχζηεκα πεξηιακβάλεη: 1. 4 ζψκαηα θζνξηζκνχ 220V AC 2. Γηαγλσζηηθφ Φσηηζκφ πάλσ απφ ηελ θιίλε εμέηαζεο πνπ λα είλαη πξνβνιίζθνο (spot light) κε πηπζζφκελν βξαρίνλα. 3. Σέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ ξεπκαηνδφηεο ηχπνπ ζνχθν εληφο ηνπ ζαιάκνπ ζε δηάθνξα ζεκεία. Πάλσ απφ θάζε ξεπκαηνδφηε ζα ηνπνζεηείηαη απηνθφιιεην αλζεθηηθφ πηλαθίδην πνπ ζα αλαγξάθεη ηελ ηάζε (220V) θαζψο θαη ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηζρχ Pmax - Watt. 6. Ζιεθηξηθφο πίλαθαο κε ξειέ δηαθπγήο 230V, κε γεληθφ δηαθφπηε, γξακκέο γηα ηνπο ξεπκαηνδφηεο θαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα θαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο αζθαιεηνδηαθφπηεο. Λοιπόρ εξοπλιζμόρ θαλάμος εξέηαζηρ Δπμάπια Δληφο ηνπ ζαιάκνπ εμέηαζεο, πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ απνζεθεπηηθνί ρψξνη (π.ρ εξκάξηα ζπξηάξηα πξνζήθεο ξάθηα) γηα ηελ θχιαμε ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαη ηελ απνζήθεπζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, παηρληδηψλ, θιπ.. Σα εξκάξηα απηά πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζπειάζηκα γηα λα θαζαξίδνληαη. Ζ επηθάλεηα ηνπο πξέπεη λα είλαη ιεία θαη αλζεθηηθή ζηε δηάβξσζε ή ηελ νμείδσζε. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο λα κελ εκπνηίδεηαη απφ πγξά θαη λα είλαη αλζεθηηθφ ζηα απνιπκαληηθά θαη θαζαξηζηηθά κέζα. Δξοπλιζμόρ θαλάμος Δξέηαζηρ Θα πξέπεη επηπιένλ λα δηαζέηεη: Δμεηαζηηθή θιίλε 1m X 66cm πεξίπνπ θαηάιιεια ζηεξεσκέλε ζην δάπεδν ψζηε λα είλαη αζθαιήο φηαλ ην φρεκα ηαμηδεχεη Θέζε γηα βξεθνδπγφ 22 Υ 54cm (SECA) πεξίπνπ θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλε θαη αζθαιηζκέλε (ζα ηνλ ρνξεγήζεη ην Κέληξν εγθαίξσο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζρεηηθή κειέηε) Aλαζηεκφκεηξν 45 Υ 45cm (βάζε) πεξίπνπ θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλν θαη αζθαιηζκέλν Φπγείν 48 Υ 53 cm πεξίπνπ θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλν θαη αζθαιηζκέλν (ιεηηνπξγία κφλν ελ ζηάζεη κε ξεχκα 220V απφ ην δίθηπν πφιεο κέζσ ηνπ εμσηεξηθνχ ξεπκαηνιήπηε θαη ηεο κπαιαληέδαο). Δλαιιαθηηθά ζεξκνςπρξνζάιακνο ρσξεηηθφηεηαο 6-9 ιίηξσλ κε ιεηηνπξγία ηφζν ελ θηλήζεη (12V) φζν θαη ελ ζηάζεη (220V). Καξεθιάθη 30 Υ 40 cm πεξίπνπ θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλν θαη αζθαιηζκέλν 2 θακπφ θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλα θαη αζθαιηζκέλα, ελψ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηθξφ νπηφηππν, πηεζφκεηξα (2) θαη κεδνχξα θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλα θαη αζθαιηζκέλα. Υπωμαηιζμόρ - ήμαηα 1. Ο ρξσκαηηζκφο ηνπ πξνο πξνκήζεηα νρήκαηνο ζα είλαη ιεπθφο. Ο πξνκεζεπηήο ζα ζπκπιεξψζεη - νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο (ισξίδεο, ζήκαηα, γξάκκαηα θιπ). Οη ζεκάλζεηο θαη ηα απηνθφιιεηα ζα πξέπεη λα είλαη απφ πιηθφ PVC θαη κε ππεξηψδε ζηίιβσζε θαη ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ έξγνπ, ην θείκελν πνπ αλαθέξεη ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηηο ζεκαίεο ηεο ΔΔ θαη ησλ δχν ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, θαζψο επίζεο ην έκβιεκα ηνπ έξγνπ θαη ηνπ θέληξνπ ηεο UNESCO. Ζ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ ελ ιφγσ θεηκέλσλ θαη εκβιεκάησλ ζηα δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη θαηά ηηο ππνδείμεηο ηνπ θνξέα θαη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ νξζή πξνβνιή & δεκνζηφηεηα ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ΣΟΤ IPA ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΛΛΑΓΑ-ΠΡΧΖΝ ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ». Σα αλσηέξσ εκβιήκαηα θαη θείκελα, ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν ζε ςεθηαθή κνξθή θαηάιιειε γηα επεμεξγαζία θαη εθηχπσζε. 2. Σνπνζεηείηαη απηνθφιιεηε ισξίδα ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο κε γξάκκαηα νπηζζναληαλαθιαζηηθά

7 ρξψκαηνο κπιε (χςνο γξακκάησλ δέθα (10) εθαηνζηά). 3. Σνπνζεηνχληαη πέληε (5) νπηζζναληαλαθιαζηηθά απηνθφιιεηα, φπσο αθνινχζσο: 3.1 Σνπνζεηείηαη έλα (1) απηνθφιιεην δηακέηξνπ ηξηάληα (30) εθαηνζηψλ ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο (θαπφ). 3.2 Σνπνζεηνχληαη δχν (2) απηνθφιιεηα δηακέηξνπ ηξηάληα (30) εθαηνζηψλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο, ζηνπο δχν (2) παινπίλαθεο αληίζηνηρα. 3.3 Σνπνζεηνχληαη δχν (2) απηνθφιιεηα δηακέηξνπ πελήληα (50) εθαηνζηψλ, έλα (1) ζε θάζε πιεπξά ηεο θακπίλαο εμέηαζεο ηνπ νρήκαηνο θαη ζην θέληξν ηνπ πίζσ παξαιιειφγξακκνπ πιαηζίνπ. 4. Σν φρεκα ζα θέξεη κία πεξηκεηξηθή νπηζζναληαλαθιαζηηθή ισξίδα, κε κέγηζην πάρνο είθνζη δχν (22) εθαηνζηψλ, ρξψκαηνο κπιε θαη ζε χςνο ην 1/3 πεξίπνπ ηεο θακπίλαο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο. ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο (θαπφ) ε ισξίδα ζα είλαη ζην θάησ κέξνο ηνπ θαπφ θαη ζα έρεη πάρνο πεξίπνπ πέληε (5) εθαηνζηά. 5. ην επάλσ κέξνο ηεο θακπίλαο ηνπνζεηείηαη κε κπιε γξάκκαηα απφ νπηζζναληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ε θξάζε Κηλεηή Μνλάδα Δμέηαζεο κε ηα αξρηθά γξάκκαηα πην έληνλα θαη δηπιάζηα ζε κέγεζνο. 6. ην επάλσ κπξνζηηλφ κέξνο (κεηφπε ηνπ νρήκαηνο) θαη ζην δεμηφ κέξνο φηαλ θνηηάκε ην φρεκα απφ κπξνζηά ηνπνζεηείηαη θείκελν κε κπιε γξάκκαηα απφ νπηζζναληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε. Σν κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ζα είλαη χςνπο δεθαεπηά (17) εθαηνζηψλ. 7. ην εμσηεξηθφ κέξνο, ζην κέζνλ ηεο αςίδαο ηνπ θάζε ελφο ηξνρνχ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πίεζε ηνπ αέξα, κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πιεξσκέλν ην αληίζηνηρν ειαζηηθφ, ζε κνλάδεο PSI. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ηεο πίεζεο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην θνξηίν ηεο δηαζθεπήο πνπ απηφ θέξεη. Ζ αλαγξαθή ζα γίλεηαη κε ζηνηρεία καχξνπ ρξψκαηνο, ηχπνπ ARIAL θαη χςνπο 2 cm, σο εμήο: ε κία ζεηξά, πξψηα ζα ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία ΠΔ, θαηφπηλ ε αξηζκεηηθή ηηκή ηεο πίεζεο θαη, ηέινο, ηα ζηνηρεία PSI (γηα παξάδεηγκα: ΠΔ 65 PSI). 8. Σν φρεκα ζα παξαδνζεί ζε δχν θάζεηο: ζηελ πξψηε θάζε σο θνξηεγφ απηνθίλεην, 100% πιήξεο γηα ρξήζε, κε πιήξε κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο ζην Κέληξν θαη ζπλνδεπφκελν απφ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ έθδνζε άδεηαο Κπθινθνξίαο. ηελ ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ, κε δαπάλεο θαη κέξηκλα ηνπ Κέληξνπ, ζα παξαδνζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ απνζηνιή ηνπ νρήκαηνο ηαηξηθνχ θαη βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ φπσο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη εθ λένπ έιεγρνο παξαιαβήο κε βάζε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηειηθή παξάδνζε παξαιαβή. Δπιπλέον πποαιπεηικόρ εξοπλιζμόρ Κλιμαηιζμόρ Έλαληη ρσξηζηήο ηηκήο θαη ρσξίο δέζκεπζε ηνπ Κέληξνπ γηα ηελ επηινγή ηνπ, λα πξνζθεξζεί σο πξναηξεηηθφο εμνπιηζκφο πξνο αμηνιφγεζε Air Condition (δεζηφ & θξχν) γηα ηνλ ζάιακν εμέηαζεο, θαηάιιειν κφλν γηα απηνθίλεην (απνθιείνληαη ηα νηθηαθνχ ηχπνπ), πνπ ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V (απφ ην δίθηπν πφιεο κέζσ ηνπ standard εμσηεξηθνχ ξεπκαηνιήπηε θαη ηεο κπαιαληέδαο).

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ.

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 12 Σ.Μ» ΠΟΤΓΑΣΗ ΚΟΝΣΟΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ : ΥΔΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 από 16 ΔΗΓΗΘΟ ΘΑΛΟΛΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΛΤΦΧΣΗΘΧΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ

1 από 16 ΔΗΓΗΘΟ ΘΑΛΟΛΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΛΤΦΧΣΗΘΧΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ 1 από 16 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ 1. Δηζαγσγή... 3 2. Πεξηγξαθή... 3 2.1 Οξηζκνί... 3 3. Καηάηαμε Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ... 3 3.1 Καηεγνξία Τςειήο Δπηθηλδπλφηεηαο... 3 3.2 Καηεγνξία Μεζαίαο Δπηθηλδπλφηεηαο... 4 3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα