ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αθήνα, 20/12 /2013 ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ Απ. Ξπωη.: ΓΔΦΘ Γ ΔΜ 2013 ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αθήνα, 20/12 /2013 ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ Απ. Ξπωη.: ΓΔΦΘ Γ 5043421 ΔΜ 2013 ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αθήνα, 20/12 /2013 ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ Απ. Ξπωη.: ΓΔΦΘ Γ ΔΜ 2013 ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Πξνο: σο ΠΓ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ & Δ.Φ.Θ. Γ/ΛΠΖ ΔΗΓΗΘΩΛ ΦΝΟΩΛ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖΠ ΡΚΖΚΑ Γ Φοπολογίαρ Αςηοκινήηων & Ιοιπών Ξποϊόνηων Θ Δ Κ Α : Ρποποποίηζη ηηρ ςπ απ /5080/ (ΦΔΘ 1763/Β / ) ΑΝ «Γικαιολογηηικά και διαηςπώζειρ πποζδιοπιζμού και διαμόπθωζηρ ηηρ θοπολογηηέαρ αξίαρ ηων αςηοκινήηων οσημάηων» Α Ξ Ν Φ Α ΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ Έρνληαο ππόςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ. 2960/2001 (Δζληθόο Τεισλεηαθόο Κώδηθαο) Φ.Δ.Κ. 265/Α, κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηείηαη ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ λα θαζνξίδεη ηα απαξαίηεηα ή πξόζθνξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ή ηνπ θπιηλδξηζκνύ ηνπ θηλεηήξα ησλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία θαζώο θαη ηελ αλαγθαία δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληα Κώδηθα. 2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ.2960/2001 (ΦΔΚ 265/Α ), όπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην πέκπην άξζξν ηνπ λ.4211/2013 (ΦΔΚ 256/Α / ). 3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λ.2960/2001 (ΦΔΚ 265/Α ). 4. Τελ αλάγθε ξύζκηζεο ηνπ ηξόπνπ πνπ ν ηπρόλ πξόζζεηνο εμνπιηζκόο ζα ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο ζηα επηβαηηθά απηνθίλεηα. 5. Τελ αλάγθε θαζηέξσζεο θόξκαο πιεξνθόξεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο, παξνρήο νδεγηώλ ζπκπιήξσζεο, θαζώο θαη θαζνξηζκνύ ηεο αλαγθαίαο δηαδηθαζίαο. 6. Τελ αλάγθε θαζνξηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ πνζνζηώλ απνκείσζεο ηεο ηηκήο ρνλδξηθήο πώιεζεο γηα κεηαρεηξηζκέλα επηβαηηθά 1

2 απηνθίλεηα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ακαμώκαηνο θαη ηελ ειηθία αλά έηνο θαη εμάκελν, θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ησλ πνζνζηώλ ησλ ελδηάκεζσλ κελώλ. 7. Τελ αξ. ΥΠΟΙΚ ΔΞ (ΦΔΚ 2574/Β/ ) Κνηλή Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί "Αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Υθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε''. 8. Τν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Ν Κ Δ Τξνπνπνηνύκε ηελ Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ /5080/ (ΦΔΚ 1763/Β / ) «Γηθαηνινγεηηθά θαη δηαηππώζεηο πξνζδηνξηζκνύ θαη δηακόξθσζεο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ», σο αθνινύζσο: Άπθπο 1 1. Τν δεύηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Η αμία ηνπ πξναηξεηηθνύ (EXTRA) εμνπιηζκνύ ησλ απηνθηλήησλ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ρνλδξηθήο πώιεζεο ζα πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή ρνλδξηθήο πώιεζεο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο θνξνινγεηέαο αμίαο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα αθόινπζα: α) Αλ νη ηηκνθαηάινγνη ηηκώλ ρνλδξηθήο πώιεζεο, ηαπηίδνληαη κε ηνπο θαηαιόγνπο ιηαληθήο πώιεζεο σο πξνο ηνλ ζηάληαξλη θαη πξναηξεηηθό εμνπιηζκό, ε αμία ηνπ ήδε ελζσκαησκέλνπ εμνπιηζκνύ ζε έλα κνληέιν ή ζε κηα παξαιιαγή νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηνπο θαηαιόγνπο ηεο ιηαληθήο, δελ ζα πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή ρνλδξηθήο πώιεζεο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο θνξνινγεηέαο αμίαο. β) Αλ νη ηηκνθαηάινγνη ηηκώλ ρνλδξηθήο πώιεζεο, πεξηιακβάλνπλ σο πξναηξεηηθό εμνπιηζκό, εμνπιηζκό πνπ ζηνπο ηηκνθαηαιόγνπο ιηαληθήο ζεσξείηαη ζηάληαξλη, ηόηε γηα ιόγνπο νξζνύ ππνινγηζκνύ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο, ε αμία ηνπ ελ ιόγσ πξναηξεηηθνύ εμνπιηζκνύ, πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή ρνλδξηθήο, θαη αλαινγία κε ηνπο ηηκνθαηαιόγνπο ιηαληθήο.» 2. Σην άξζξν 7 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 5 θαη 6, σο εμήο: «5. Γύλαηαη επίζεο, γηα ζθνπνύο πιεξνθόξεζεο, ε θνξνινγεηέα αμία επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ λα πξνζδηνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πξνζδηνξηζκνύ αμηώλ, θαη εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζην πξώην εδάθην, ηεο πεξίπησζεο α, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ.2960/01, κεηά από ππνβνιή Φόξκαο Πιεξνθόξεζεο, σο παξάξηεκα Ιγ, από ηνλ ελδηαθεξόκελν, αλεμάξηεηα από ηελ θαηάζεζε ή κε παξαζηαηηθνύ ζέζεο ηνπ ελ ιόγσ απηνθηλήηνπ ζε αλάισζε ή ηελ ππνβνιή δήισζεο άθημεο νρήκαηνο, πξνθεηκέλνπ γηα νρήκαηα πξνεξρόκελα από ηα ινηπά θ-κ ή δεισηηθνύ εηζαγσγήο, πξνθεηκέλνπ γηα νρήκαηα ηξίησλ πξνο ηελ Δ.Δ. ρσξώλ. 6. Η Φόξκα Πιεξνθόξεζεο επηζηξέθεηαη ζπκπιεξσκέλε ζηνλ ελδηαθεξόκελν, πξνθεηκέλνπ εθείλνο λα πξνβεί ζηνλ ππνινγηζκό ηεο ηειηθήο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο, αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηεο, σο παξάξηεκα 1δ. Ο 2

3 ππνινγηζκόο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο από ηνλ ελδηαθεξόκελν δελ έρεη δεζκεπηηθό ραξαθηήξα γηα ηελ αξκόδηα Υπεξεζία, ε νπνία κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία δηακνξθώλεη ηε θνξνινγεηέα αμία θαη ην ηέινο ηαμηλόκεζεο.» 3. Τν άξζξν 8 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Άξζξν 8 Απομείωζη θοπολογηηέαρ αξίαρ 1. Η θνξνινγεηέα αμία πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο αμηώλ γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 5 ηεο παξνύζαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο, κεηώλεηαη από ηηο αξκόδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο ζηηο νπνίεο θαηαηέζεθαλ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ζέζεο απηώλ ζε αλάισζε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ.2960/01, πξνθεηκέλνπ γηα επηβαηηθά ή ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 124 ηνπ λ. 2960/01, πξνθεηκέλνπ γηα κνηνζηθιέηεο. 2. Τα πνζνζηά απνκείσζεο ηεο απόθαζεο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α, ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 126, ηνπ λ.2960/01, γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα, θαζνξίδνληαη αλά εμάκελν θαη έηνο ειηθίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, θαζώο θαη αλά θαηεγνξία ακαμώκαηνο, σο εμήο: α. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπο, ιακβάλνληαη ππόςε ηα ζηνηρεία ηαμηλνκήζεσλ έηνπο ηεο πξνεγνύκελεο ηξηεηίαο, σο έηνο βάζεο θαη ν πξαγκαηηθόο ξπζκόο απνκείσζεο ησλ πην αληηπξνζσπεπηηθώλ κνληέισλ αλά θαηεγνξία. Τν ηθαλό δείγκα αλά θαηεγνξία νξίδεηαη ζε πνζνζηό 30% επί ησλ ζπλνιηθώλ ηαμηλνκήζεσλ θαη νη θαηεγνξίεο ακαμώκαηνο είλαη: 4ρ4 νρήκαηα παληόο εδάθνπο (suv-atv), ράηζκπαθ, ζεληάλ, θάκπξην, θνππέ-ξόνπληζηεξ θαη νρήκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (mpv). β. Ο ξπζκόο απνκείσζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θιίκαθαο ησλ πνζνζηώλ ιακβάλεηαη από ηνλ ιόγν ηεο ηειεπηαίαο ηηκήο ηηκνθαηαιόγνπ ιηαληθήο πώιεζεο θαηλνύξγηνπ απηνθηλήηνπ, αθαηξνύκελεο ηεο κέζεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο όκνηνπ κεηαρεηξηζκέλνπ, πξνο ηελ ηειεπηαία ηηκή ηηκνθαηαιόγνπ ιηαληθήο πώιεζεο θαηλνύξγηνπ. γ. Τα θξηηήξηα δηακόξθσζεο ηεο κέζεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ είλαη ε εκεξνκελία 1εο θπθινθνξίαο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ν εμνπιηζκόο, ν κέζνο όξνο δηαλπζέλησλ ρηιηόκεηξσλ αλά θαηεγνξία, ν θύθινο δσήο ηνπο, θαζώο θαη ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε. Η σο άλσ κέζε ππνιεηκκαηηθή αμία, δύλαηαη λα ιακβάλεηαη από νδεγνύο αμίαο κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ ζηε ρώξα καο. δ. Μεηά ην 5 ν έηνο ειηθίαο, ν ξπζκόο απνκείσζεο πξνζαξκόδεηαη, ώζηε έσο ην 16 ν έηνο, λα θηάλεη ην 95% βαζκηαία. 3. Τα πνζνζηά απνκείσζεο γηα ηνπο ελδηάκεζνπο κήλεο από απηνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α, ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 126, ηνπ λ. 2960/01 θαζνξίδνληαη αλαινγηθά, ρσξίο λα ππνιείπνληαη ησλ πνζνζηώλ ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ πνζνζηνύ εμακήλνπ ή έηνπο θαηά πεξίπησζε. 4. Σε πεξίπησζε ηεισληζκνύ κνηνζηθιεηώλ πνπ έρνπλ αγνξαζηεί θαη θπθινθνξήζεη ζην εμσηεξηθό από πξόζσπα πνπ δηακέλνπλ ή εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθό θαη ηα πξνζθνκηδόκελα ηηκνιόγηα αλαθέξνληαη ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζην όλνκά ηνπο, ε 3

4 ηηκνινγηαθή απηή αμία, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζεί κε ηε ρνλδξηθή αμία, πξέπεη πξνεγνύκελα λα κεησζεί κε ηα πνζνζηά κείσζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1». Άπθπο 2 ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-ΦΟ6 Η ηζρύο ηεο απόθαζεο απηήο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ Γ. ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ Α. ΑΞΝΓΔΘΡΔΠ ΓΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑ Δζληθό Τππνγξαθείν Γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο Β. ΔΠΩΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ 1. Γξαθείν Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Γ. Μαπξαγάλε 2. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θ. Θ. Θενράξε 3. Γελ. Γ/λζε Τεισλείσλ & ΔΦΚ Γξαθείν Γελ. Γηεπζπληή Τεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. θ. Κ. Νερσξίηε Γ/λζε Δ.Φ.Κ. Τκήκα Γ (6 αληίηππα) 4

5 Διλωςθ ενδιαφερόμενου \Declaration from applicant Εξοπλιςμόσ\equipment τοιχεία αυτοκινιτου /Vehicle Identity ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-ΦΟ6 Ηγ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ & Δ.Φ.Θ. Ονοματεπϊνυμο/Επωνυμία ενδιαφερόμενου, Α.Φ.Μ., διεφκυνςθ, τθλζφωνο επικοινωνίασ, δ/νςθ θλ. ταχ/μείου, fax (Name, Address, tel. no, , fax)... Θμερομθνία/Date.. Προσ/Σο ΦΟΡΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΣΕΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ/ INFORMATION REQUEST FORM FOR THE CALCULATION OF THE REGISTRATION TAX Α Μάρκα/ Make Κυλινδριςμόσ/ Cylinder capacity-cc Αρικμόσ πλαιςίου/ Vehicle identification no. Θμερομθνία πρϊτθσ κυκλοφορίασ/date of first registration Χιλιόμετρα/ Kilometers Μοντζλο/ Model Κατθγορία Euro/ Euro emission category Θφρεσ/ No. of doors Βαλβίδεσ/ No. of valves Κφλινδροι/ No. of cylinder Βενηίνθ/petrol Πετρζλαιο/diesel Κατθγορία αμαξϊματοσ/ Body Εργοςταςιακόσ τφποσ/ Type Καφςιμο/ Fuel Σαχφτθτεσ/ No. of gears/automatic Β Δερμάτινα κακίςματα/leather upholstery Θλιοροφι/Sun roof Ειδικό πακζτο εξοπλιςμοφ /Equipment package φςτθμα πλοιγθςθσ/navigation Αιςκθτιρεσ πάρκινγκ/parking sensor Αρ. υναγερμϊν ηωνϊν αςφαλείασ/no. of seat belt alarms Αυτόματοσ πιλότοσ/cruise control Προβολείσ ομίχλθσ/xenon lights Κάμπριο/ Cabrio Κλιματιςμόσ /Air condition (manual) Θλεκ. φςτθμα ευςτάκειασ/esp Ηάντεσ/Alloy wheels Μαλακι-ςκλθρι οροφι/ Soft-hard top Χειροκίνθτθ θλεκτρικι οροφι/manual - electric roof φςτθμα προςταςίασ ανατροπισ/rollover protection system Ανεμοκϊρακασ/windshield Κλιματιςμόσ (αυτόματοσ)/air condition (automatic) Φρζνα ABS/ ABS brakes Επιπλζον εξοπλιςμόσ/other equipment Θερμαινόμενα κακίςματα/heated seats Μεταλλικό χρϊμα/metallic paint Γ/C Με τθν παροφςα δθλϊνω τθν ακρίβεια των ανωτζρω πλθροφοριϊν. /I hereby declare that the information given in this form is correct Επιςυνάπτoνται δικαιολογθτικά (άδεια κυκλοφορίασ, βιβλίο service, βεβαίωςθ χιλιομζτρων κ.α)/documentation enclosed (vehicle license, service book, kilometers e.t.c). ΤΠΟΓΡΑΦΘ/SIGNATURE. Δ/D ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΑ ΑΞΙΑ /TAX BASE* Βαςικι τιμι/basic value Αξία extra εξοπλιςμοφ**/extra equipment value φνολο/total *υμπλθρϊνεται από τθν αρμόδια υπθρεςία/to be filled by customs authority ** Βάςει τιμοκαταλόγων χονδρικισ, οι οποίοι ενδζχεται να διαφοροποιοφνται από τουσ καταλόγουσ λιανικισ ωσ προσ τον extra εξοπλιςμό./based on whole sale price lists, which may differ from retail price lists on the extra equipment. Ε ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΕΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ/ REGISTRATION TAX CALCULATION*** Απομείωςθ αξίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία/reduction according to age and vehicle s body category Ποςοςτό απομείωςθσ αξίασ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων πλζον του μζςου όρου/reduction percentage according to kilometers above average Αξία (μετά τθν απομείωςθ για μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα)/value (after reduction for second hand cars) Ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ/transportation and insurance cost φνολο φορολογθτζασ αξίασ/taxable value υντελεςτισ τζλουσ ταξινόμθςθσ/registration tax rate ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ/REGISTRATION TAX ***Τπολογίηεται από τον ενδιαφερόμενο/filled by applicant Παρατιρθςθ: Σο ακριβζσ ποςό του τζλουσ ταξινόμθςθσ που κα πρζπει να καταβλθκεί για ςυγκεκριμζνο όχθμα, προςδιορίηεται επακριβϊσ από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι (τελωνείο), κακόςον αυτό εξαρτάται από όλα τα δικαιολογθτικά ζγγραφα για τον προςδιοριςμό τθσ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, τθσ φορολογθτζασ αξίασ κ.α., τα οποία υποβάλλονται μαηί με τθν ειδικι διλωςθ, κακϊσ και από τον ζλεγχο του αυτοκινιτου για τυχόν extra εξοπλιςμό αυτοφ. Note: The exact amount of due registration tax for the particular vehicle, is defined accurately by the competent custom authority (customs office), because it depends on all the necessary documents which are submitted along with the Special Declaration and on the verification of extra equipment of the vehicle. 5

6 Πληροφορίεσ - Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ τησ φόρμασ πληροφόρηςησ και υπολογιςμοφ του Σζλουσ Σαξινόμηςησ Information on filling the form and calculating the Registration Tax (RT) ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-ΦΟ6 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ηδ 1. Ο ενδιαφερόμενοσ ςυμπλθρϊνει τουσ πίνακεσ Α, Β και Γ. /Applicant fills Tables A, B and C. 2. Τποβάλλει τθ φόρμα μαηί με τα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά ςτισ αρμόδιεσ για τον προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ αξίασ αρχζσ./ Submits the form together with the accompanying documents to the competent customs authority to determine the tax base 3. Θ φόρμα επιςτρζφεται ςυμπλθρωμζνθ προσ τον ενδιαφερόμενο, ωσ προσ τον πίνακα Δ./ The completed form is returned to the applicant, in terms of Table D Αναλυτικότερεσ πληροφορίεσ για τον προςδιοριςμό τησ φορολογητζασ αξίασ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςίεσ προςδιοριςμοφ αξιών 1. Θ εν λόγω αξία αφορά ςτθν κακαρι τιμι χονδρικισ πϊλθςθσ όμοιου καινοφργιου αυτοκινιτου, προ φόρων, ςτθν Ελλάδα, κατά το χρόνο κυκλοφορίασ του ςτθ διεκνι αγορά, ιτοι, ςτισ περιπτϊςεισ μεταχειριςμζνου αυτοκινιτου, κατά το χρόνο τθσ πρϊτθσ άδειασ κυκλοφορίασ του. 2. Θ βαςικι τιμι περιλαμβάνει τθν αξία κατά μάρκα, τφπο, παραλλαγι και ζκδοςθ του αυτοκινιτου με βάςθ τουσ τιμοκαταλόγουσ των καταςκευαςτϊν που υποβάλλονται από τουσ επίςθμουσ διανομείσ ςτισ αρμόδιεσ για τον προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ αξίασ αρχζσ, ςτθν οποία προςτίκεται θ αξία του προαιρετικοφ (extra) εξοπλιςμοφ. Επομζνωσ, αξία εξοπλιςμοφ που ςυμπεριλαμβάνεται, με βάςθ τουσ τιμοκαταλόγουσ χονδρικισ, ωσ ςτάνταρντ ςτο ςυγκεκριμζνο αυτοκίνθτο κατά μάρκα, τφπο, παραλλαγι και ζκδοςθ δεν προςτίκεται επιπλζον ςτθ βαςικι τιμι. 3. Ειδικότερα, ωσ προσ τον εξοπλιςμό και τον πρόςκετο εξοπλιςμό: α) Αν οι τιμοκατάλογοι τιμϊν χονδρικισ πϊλθςθσ, ταυτίηονται με τουσ καταλόγουσ λιανικισ πϊλθςθσ ωσ προσ τον ςτάνταρντ και προαιρετικό εξοπλιςμό, θ αξία του ιδθ ενςωματωμζνου εξοπλιςμοφ ςε ζνα μοντζλο ι ςε μια παραλλαγι οχιματοσ, ςφμφωνα με τουσ καταλόγουσ τθσ λιανικισ, δεν προςτίκεται ςτθν τιμι χονδρικισ πϊλθςθσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ φορολογθτζασ αξίασ. β) Αν οι τιμοκατάλογοι τιμϊν χονδρικισ πϊλθςθσ, περιλαμβάνουν ωσ προαιρετικό εξοπλιςμό, εξοπλιςμό που ςτουσ τιμοκαταλόγουσ λιανικισ κεωρείται ςτάνταρντ, τότε για λόγουσ ορκοφ υπολογιςμοφ τθσ ςυνολικισ αξίασ, θ αξία του εν λόγω προαιρετικοφ εξοπλιςμοφ, προςτίκεται ςτθν τιμι χονδρικισ, κατϋ αναλογία με τουσ τιμοκαταλόγουσ λιανικισ. More detailed information for determining the tax base by the competent authority 1. This value refers to the net wholesale price before taxes of the same new car in Greece, at the time of marketing (circulation) of the car in the international market, namely, in case of a used car, at the time of its first circulation according to its license. 2. The basic price includes the value according to make/model, type, variant and version of the car based on the manufacturers' price lists submitted by the official distributors for determining the taxable value (tax base) to the competent authorities. On the basic price the value of the optional (extra) equipment is added. Therefore, value of equipment already included as standard to the car, on the wholesale price list according to model, type, variant and version is not added to the basic price. 3. More specifically, in terms of equipment and optional (extra) equipment: a) If the wholesale price lists are identical with retail lists as to the standard and optional equipment, the value of the equipment already built into a model or a variant of the vehicle, according to the retail lists, is not added to the wholesale price for shaping the final taxable value. b) If the wholesale price lists include equipment as optional, which in retail price lists is considered standard, then for the sake of accurate assessment of the total value, the value of this equipment is added to the wholesale price, in proportion to the retail price lists. 4. Για τον υπολογιςμό τθσ τελικισ φορολογθτζασ αξίασ και του τζλουσ ταξινόμθςθσ, ο ενδιαφερόμενοσ, ακολοφκωσ, ςυμπλθρϊνει τον πίνακα Ε, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ποςοςτά απομείωςθσ, ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία, τθν περαιτζρω μείωςθ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων, πλζον του μζςου όρου και τα ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ. For the calculation of the final taxable value and RT, the applicant, then, completes Table E, taking into account depreciation rates, according to category and vehicle age, further reduction due to kilometers traveled more than the average and transport and insurance costs. 5. Απομείωςθ φορολογθτζασ αξίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία Reduction of taxable value according to body type category and vehicle age and further reduction due to kilometers. Σα ποςοςτά απομείωςθσ τθσ αξίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία για μεταχειριςμζνα οχιματα λαμβάνονται από τουσ ςχετικοφσ διακζςιμουσ πίνακεσ. Reduction rates according to body type category and vehicle age, for used vehicles, can be obtained by relevant tables available. 6. Περαιτζρω απομείωςθ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων Further reduction due to kilometers. Θ φορολογθτζα αξία, μετά τθν ωσ άνω απομείωςθ, μειϊνεται περαιτζρω ποςοςτιαία με χριςθ ςυντελεςτι 0,30 για κάκε 500 επιπλζον χιλιόμετρα που ζχουν διανυκεί από τον ετιςιο μζςο όρο ( χλμ). Θ απομείωςθ βάςει διανυκζντων χιλιομζτρων δεν πρζπει να ξεπερνά το 30% τθσ αξίασ που προςδιορίηεται μετά τθν ωσ άνω απομείωςθ. The taxable value, after the above mentioned reduction, is further reduced using a factor of 0.30 for every 500 additional kilometers traveled over the annual average ( Km). Reduction based on kilometers must not exceed 30% of the value determined after the above mentioned reduction. 7. Θ ςυνολικι απομείωςθ, περιλαμβανόμενθσ και τθσ απομείωςθσ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων πζραν του μζςου όρου δεν δφναται να υπερβαίνει το 95%. Total reduction, including reduction due to kilometers above the average, may not exceed 95%. 6

7 8. Παραδείγματα υπολογιςμοφ μείωςθσ τθσ φορολογθτζασ αξίασ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων. Examples of calculating the taxable value reduction due to kilometers. 1. Ζςτω μεταχειριςμζνο επιβατικό αυτοκίνθτο διετίασ με διανυκζντα χιλιόμετρα. Μζςοσ όροσ διανυκζντων χιλιομζτρων για τθ διετία: *2= Επιπλζον διανυκζντα χιλιόμετρα: = Επομζνωσ, θ φορολογθτζα αξία κα μειωκεί περαιτζρω κατά 6.000/500*0,30 = 3,6% 1. Consider a 2 year old used passenger car, which has traveled kilometers. Average kilometers for the 2 years: * 2 = Additional kilometers above average: = Therefore, the taxable value will be further reduced by 6.000/500 * 0.30 = 3.6% 2. Ζςτω μεταχειριςμζνο επιβατικό αυτοκίνθτο 18 μθνϊν με διανυκζντα χιλιόμετρα. Μζςοσ όροσ διανυκζντων χιλιομζτρων για τουσ 18 μινεσ: (18*15.000)/12= Επιπλζον διανυκζντα χιλιόμετρα: = Επομζνωσ, θ φορολογθτζα αξία κα μειωκεί περαιτζρω κατά /500*0,30 = 8,1% 2. Consider a used passenger car, 18 months old that has travelled kilometres. Average kilometers for 18 months (18 * ) / 12 = Additional kilometers above average: = Therefore, the taxable value will be further reduced by /500 * 0.30 = 8.1% 9. Ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ Λαμβάνονται υπόψθ με βάςθ πραγματικά ςτοιχεία μεταφοράσ και αςφάλιςθσ (φορτωτικι, απόδειξθ αςφαλίςτρων κ.α). τισ περιπτϊςεισ αυτοδφναμθσ μεταφοράσ, εφόςον δεν προςκομίηονται πραγματικά ςτοιχεία για το κόςτοσ μεταφοράσ, αυτό υπολογίηεται από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι με βάςθ το ςφνθκεσ κόςτοσ για αντίςτοιχθ μεταφορά (ΚΑΝ 2454/93) Transportation and insurance costs are taken into account based on actual data of transport and insurance (bill of lading, proof of insurance, etc.). When a car is driven and specific data is not presented, the cost of transportation is calculated by the competent customs authority, taking into consideration the usual cost for corresponding transfer (REG 2454/93) 10. Παραδείγματα υπολογιςμοφ τζλουσ ταξινόμθςθσ /Examples of calculating the registration tax 1. Ζςτω, καινοφργιο επιβατικό αυτοκίνθτο, με τιμι 1. Consider a new passenger car with wholesale price χονδρικισ πϊλθςθσ ευρϊ, κυλινδριςμό euro, engine capacity 1796 cc, EURO 5, coming κινθτιρα 1796 κ.ε., EURO 5, προερχόμενο από χϊρα from a European Union country. τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ε ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΕΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ/ REGISTRATION TAX CALCULATION*** Απομείωςθ αξίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία/reduction according to age and vehicle s body Ποςοςτό απομείωςθσ αξίασ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων πλζον του μζςου όρου/reduction percentage according to kilometers Αξία (μετά τθν απομείωςθ για μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα)/value (after reduction for second hand cars) Ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ/transportation and insurance cost *ενδεικτικά/inductively φνολο φορολογθτζασ αξίασ/taxable value υντελεςτισ τζλουσ ταξινόμθςθσ/registration tax rate 30% ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ/REGISTRATION TAX * 30% = 3.935,40 ***Τπολογίηεται από τον ενδιαφερόμενο/filled by applicant 2. Ζςτω, μεταχειριςμζνο επιβατικό αυτοκίνθτο ςεντάν, με τιμι χονδρικισ πϊλθςθσ ευρϊ, EURO 5 με θμερομθνία πρϊτθσ κυκλοφορίασ 23/9/2011 και κζςθσ ςε ανάλωςθ 04/06/2013, διανυκζντα χιλιόμετρα , κυλινδριςμό κινθτιρα 1895 κ.ε., προερχόμενο από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 2. Consider a used passenger car, sedan, with wholesale price euro, EURO 5, first registered on 23/9/2011 and released for consumption in Greece on 06/04/2013, that has travelled kilometers, with engine capacity 1895 cc, coming from a European Union country. 7

8 Ε ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΕΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ/ REGISTRATION TAX CALCULATION*** Απομείωςθ αξίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία/reduction according to age and vehicle s body Μινεσ κυκλοφορίασ: 21 (20 μινεσ + 11 θμζρεσ) υντελεςτισ κατθγορίασ αμαξϊματοσ ςεντάν για 21 μινεσ κυκλοφορίασ από τουσ διακζςιμουσ πίνακεσ: 37% (25.000*37%)= Months in circulation: 21 (20 months + 11 days) Reduction rate for category sedan, for 21 months of circulation - from available tables: 37% ( * 37%) = Ποςοςτό απομείωςθσ αξίασ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων πλζον του μζςου όρου/reduction percentage according to kilometers Μινεσ κυκλοφορίασ: 21 (20 μινεσ + 11 θμζρεσ ) Μ.Ο. χλμ για 21 μινεσ: (21*15.000)/12= Επιπλζον χλμ: = 799 υντελεςτισ μείωςθσ 799/500*0,30 = 0,47% Months in circulation: 21 (20 months + 11 days) Average km for 21 months (21 * ) / 12 = Αξία (μετά τθν απομείωςθ για μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα)/value (after (15.750*0,47%) = reduction for second hand cars) Ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ/transportation and insurance 510 cost φνολο φορολογθτζασ αξίασ/taxable value υντελεςτισ τζλουσ 40% ταξινόμθςθσ/registration tax rate ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ/REGISTRATION TAX * 40% = 6.474,40 ***Τπολογίηεται από τον ενδιαφερόμενο/filled by applicant Additional km above average: = 799 Reduction rate 799/500 * 0.30 = 0.47% 8

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός Ασφάλισης Ε.Ι.Χ. Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων (070), απευθύνεται στους υπεύθυνους της εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010 ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010 Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ πξνζηέζεθε ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ, εδάθην κε βάζε ην νπνίν, νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξόζσπα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015.

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ Αζήλα, 10.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα