ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αθήνα, 20/12 /2013 ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ Απ. Ξπωη.: ΓΔΦΘ Γ ΔΜ 2013 ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αθήνα, 20/12 /2013 ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ Απ. Ξπωη.: ΓΔΦΘ Γ 5043421 ΔΜ 2013 ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αθήνα, 20/12 /2013 ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ Απ. Ξπωη.: ΓΔΦΘ Γ ΔΜ 2013 ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Πξνο: σο ΠΓ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ & Δ.Φ.Θ. Γ/ΛΠΖ ΔΗΓΗΘΩΛ ΦΝΟΩΛ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖΠ ΡΚΖΚΑ Γ Φοπολογίαρ Αςηοκινήηων & Ιοιπών Ξποϊόνηων Θ Δ Κ Α : Ρποποποίηζη ηηρ ςπ απ /5080/ (ΦΔΘ 1763/Β / ) ΑΝ «Γικαιολογηηικά και διαηςπώζειρ πποζδιοπιζμού και διαμόπθωζηρ ηηρ θοπολογηηέαρ αξίαρ ηων αςηοκινήηων οσημάηων» Α Ξ Ν Φ Α ΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ Έρνληαο ππόςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ. 2960/2001 (Δζληθόο Τεισλεηαθόο Κώδηθαο) Φ.Δ.Κ. 265/Α, κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηείηαη ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ λα θαζνξίδεη ηα απαξαίηεηα ή πξόζθνξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ή ηνπ θπιηλδξηζκνύ ηνπ θηλεηήξα ησλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία θαζώο θαη ηελ αλαγθαία δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληα Κώδηθα. 2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ.2960/2001 (ΦΔΚ 265/Α ), όπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην πέκπην άξζξν ηνπ λ.4211/2013 (ΦΔΚ 256/Α / ). 3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λ.2960/2001 (ΦΔΚ 265/Α ). 4. Τελ αλάγθε ξύζκηζεο ηνπ ηξόπνπ πνπ ν ηπρόλ πξόζζεηνο εμνπιηζκόο ζα ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο ζηα επηβαηηθά απηνθίλεηα. 5. Τελ αλάγθε θαζηέξσζεο θόξκαο πιεξνθόξεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο, παξνρήο νδεγηώλ ζπκπιήξσζεο, θαζώο θαη θαζνξηζκνύ ηεο αλαγθαίαο δηαδηθαζίαο. 6. Τελ αλάγθε θαζνξηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ πνζνζηώλ απνκείσζεο ηεο ηηκήο ρνλδξηθήο πώιεζεο γηα κεηαρεηξηζκέλα επηβαηηθά 1

2 απηνθίλεηα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ακαμώκαηνο θαη ηελ ειηθία αλά έηνο θαη εμάκελν, θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ησλ πνζνζηώλ ησλ ελδηάκεζσλ κελώλ. 7. Τελ αξ. ΥΠΟΙΚ ΔΞ (ΦΔΚ 2574/Β/ ) Κνηλή Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί "Αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Υθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε''. 8. Τν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Ν Κ Δ Τξνπνπνηνύκε ηελ Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ /5080/ (ΦΔΚ 1763/Β / ) «Γηθαηνινγεηηθά θαη δηαηππώζεηο πξνζδηνξηζκνύ θαη δηακόξθσζεο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ», σο αθνινύζσο: Άπθπο 1 1. Τν δεύηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Η αμία ηνπ πξναηξεηηθνύ (EXTRA) εμνπιηζκνύ ησλ απηνθηλήησλ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ρνλδξηθήο πώιεζεο ζα πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή ρνλδξηθήο πώιεζεο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο θνξνινγεηέαο αμίαο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα αθόινπζα: α) Αλ νη ηηκνθαηάινγνη ηηκώλ ρνλδξηθήο πώιεζεο, ηαπηίδνληαη κε ηνπο θαηαιόγνπο ιηαληθήο πώιεζεο σο πξνο ηνλ ζηάληαξλη θαη πξναηξεηηθό εμνπιηζκό, ε αμία ηνπ ήδε ελζσκαησκέλνπ εμνπιηζκνύ ζε έλα κνληέιν ή ζε κηα παξαιιαγή νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηνπο θαηαιόγνπο ηεο ιηαληθήο, δελ ζα πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή ρνλδξηθήο πώιεζεο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο θνξνινγεηέαο αμίαο. β) Αλ νη ηηκνθαηάινγνη ηηκώλ ρνλδξηθήο πώιεζεο, πεξηιακβάλνπλ σο πξναηξεηηθό εμνπιηζκό, εμνπιηζκό πνπ ζηνπο ηηκνθαηαιόγνπο ιηαληθήο ζεσξείηαη ζηάληαξλη, ηόηε γηα ιόγνπο νξζνύ ππνινγηζκνύ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο, ε αμία ηνπ ελ ιόγσ πξναηξεηηθνύ εμνπιηζκνύ, πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή ρνλδξηθήο, θαη αλαινγία κε ηνπο ηηκνθαηαιόγνπο ιηαληθήο.» 2. Σην άξζξν 7 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 5 θαη 6, σο εμήο: «5. Γύλαηαη επίζεο, γηα ζθνπνύο πιεξνθόξεζεο, ε θνξνινγεηέα αμία επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ λα πξνζδηνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πξνζδηνξηζκνύ αμηώλ, θαη εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζην πξώην εδάθην, ηεο πεξίπησζεο α, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ.2960/01, κεηά από ππνβνιή Φόξκαο Πιεξνθόξεζεο, σο παξάξηεκα Ιγ, από ηνλ ελδηαθεξόκελν, αλεμάξηεηα από ηελ θαηάζεζε ή κε παξαζηαηηθνύ ζέζεο ηνπ ελ ιόγσ απηνθηλήηνπ ζε αλάισζε ή ηελ ππνβνιή δήισζεο άθημεο νρήκαηνο, πξνθεηκέλνπ γηα νρήκαηα πξνεξρόκελα από ηα ινηπά θ-κ ή δεισηηθνύ εηζαγσγήο, πξνθεηκέλνπ γηα νρήκαηα ηξίησλ πξνο ηελ Δ.Δ. ρσξώλ. 6. Η Φόξκα Πιεξνθόξεζεο επηζηξέθεηαη ζπκπιεξσκέλε ζηνλ ελδηαθεξόκελν, πξνθεηκέλνπ εθείλνο λα πξνβεί ζηνλ ππνινγηζκό ηεο ηειηθήο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο, αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηεο, σο παξάξηεκα 1δ. Ο 2

3 ππνινγηζκόο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο από ηνλ ελδηαθεξόκελν δελ έρεη δεζκεπηηθό ραξαθηήξα γηα ηελ αξκόδηα Υπεξεζία, ε νπνία κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία δηακνξθώλεη ηε θνξνινγεηέα αμία θαη ην ηέινο ηαμηλόκεζεο.» 3. Τν άξζξν 8 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Άξζξν 8 Απομείωζη θοπολογηηέαρ αξίαρ 1. Η θνξνινγεηέα αμία πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο αμηώλ γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 5 ηεο παξνύζαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο, κεηώλεηαη από ηηο αξκόδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο ζηηο νπνίεο θαηαηέζεθαλ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ζέζεο απηώλ ζε αλάισζε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ.2960/01, πξνθεηκέλνπ γηα επηβαηηθά ή ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 124 ηνπ λ. 2960/01, πξνθεηκέλνπ γηα κνηνζηθιέηεο. 2. Τα πνζνζηά απνκείσζεο ηεο απόθαζεο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α, ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 126, ηνπ λ.2960/01, γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα, θαζνξίδνληαη αλά εμάκελν θαη έηνο ειηθίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, θαζώο θαη αλά θαηεγνξία ακαμώκαηνο, σο εμήο: α. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπο, ιακβάλνληαη ππόςε ηα ζηνηρεία ηαμηλνκήζεσλ έηνπο ηεο πξνεγνύκελεο ηξηεηίαο, σο έηνο βάζεο θαη ν πξαγκαηηθόο ξπζκόο απνκείσζεο ησλ πην αληηπξνζσπεπηηθώλ κνληέισλ αλά θαηεγνξία. Τν ηθαλό δείγκα αλά θαηεγνξία νξίδεηαη ζε πνζνζηό 30% επί ησλ ζπλνιηθώλ ηαμηλνκήζεσλ θαη νη θαηεγνξίεο ακαμώκαηνο είλαη: 4ρ4 νρήκαηα παληόο εδάθνπο (suv-atv), ράηζκπαθ, ζεληάλ, θάκπξην, θνππέ-ξόνπληζηεξ θαη νρήκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (mpv). β. Ο ξπζκόο απνκείσζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θιίκαθαο ησλ πνζνζηώλ ιακβάλεηαη από ηνλ ιόγν ηεο ηειεπηαίαο ηηκήο ηηκνθαηαιόγνπ ιηαληθήο πώιεζεο θαηλνύξγηνπ απηνθηλήηνπ, αθαηξνύκελεο ηεο κέζεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο όκνηνπ κεηαρεηξηζκέλνπ, πξνο ηελ ηειεπηαία ηηκή ηηκνθαηαιόγνπ ιηαληθήο πώιεζεο θαηλνύξγηνπ. γ. Τα θξηηήξηα δηακόξθσζεο ηεο κέζεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ είλαη ε εκεξνκελία 1εο θπθινθνξίαο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ν εμνπιηζκόο, ν κέζνο όξνο δηαλπζέλησλ ρηιηόκεηξσλ αλά θαηεγνξία, ν θύθινο δσήο ηνπο, θαζώο θαη ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε. Η σο άλσ κέζε ππνιεηκκαηηθή αμία, δύλαηαη λα ιακβάλεηαη από νδεγνύο αμίαο κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ ζηε ρώξα καο. δ. Μεηά ην 5 ν έηνο ειηθίαο, ν ξπζκόο απνκείσζεο πξνζαξκόδεηαη, ώζηε έσο ην 16 ν έηνο, λα θηάλεη ην 95% βαζκηαία. 3. Τα πνζνζηά απνκείσζεο γηα ηνπο ελδηάκεζνπο κήλεο από απηνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α, ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 126, ηνπ λ. 2960/01 θαζνξίδνληαη αλαινγηθά, ρσξίο λα ππνιείπνληαη ησλ πνζνζηώλ ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ πνζνζηνύ εμακήλνπ ή έηνπο θαηά πεξίπησζε. 4. Σε πεξίπησζε ηεισληζκνύ κνηνζηθιεηώλ πνπ έρνπλ αγνξαζηεί θαη θπθινθνξήζεη ζην εμσηεξηθό από πξόζσπα πνπ δηακέλνπλ ή εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθό θαη ηα πξνζθνκηδόκελα ηηκνιόγηα αλαθέξνληαη ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζην όλνκά ηνπο, ε 3

4 ηηκνινγηαθή απηή αμία, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζεί κε ηε ρνλδξηθή αμία, πξέπεη πξνεγνύκελα λα κεησζεί κε ηα πνζνζηά κείσζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1». Άπθπο 2 ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-ΦΟ6 Η ηζρύο ηεο απόθαζεο απηήο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ Γ. ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ Α. ΑΞΝΓΔΘΡΔΠ ΓΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑ Δζληθό Τππνγξαθείν Γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο Β. ΔΠΩΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ 1. Γξαθείν Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Γ. Μαπξαγάλε 2. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θ. Θ. Θενράξε 3. Γελ. Γ/λζε Τεισλείσλ & ΔΦΚ Γξαθείν Γελ. Γηεπζπληή Τεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. θ. Κ. Νερσξίηε Γ/λζε Δ.Φ.Κ. Τκήκα Γ (6 αληίηππα) 4

5 Διλωςθ ενδιαφερόμενου \Declaration from applicant Εξοπλιςμόσ\equipment τοιχεία αυτοκινιτου /Vehicle Identity ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-ΦΟ6 Ηγ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ & Δ.Φ.Θ. Ονοματεπϊνυμο/Επωνυμία ενδιαφερόμενου, Α.Φ.Μ., διεφκυνςθ, τθλζφωνο επικοινωνίασ, δ/νςθ θλ. ταχ/μείου, fax (Name, Address, tel. no, , fax)... Θμερομθνία/Date.. Προσ/Σο ΦΟΡΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΣΕΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ/ INFORMATION REQUEST FORM FOR THE CALCULATION OF THE REGISTRATION TAX Α Μάρκα/ Make Κυλινδριςμόσ/ Cylinder capacity-cc Αρικμόσ πλαιςίου/ Vehicle identification no. Θμερομθνία πρϊτθσ κυκλοφορίασ/date of first registration Χιλιόμετρα/ Kilometers Μοντζλο/ Model Κατθγορία Euro/ Euro emission category Θφρεσ/ No. of doors Βαλβίδεσ/ No. of valves Κφλινδροι/ No. of cylinder Βενηίνθ/petrol Πετρζλαιο/diesel Κατθγορία αμαξϊματοσ/ Body Εργοςταςιακόσ τφποσ/ Type Καφςιμο/ Fuel Σαχφτθτεσ/ No. of gears/automatic Β Δερμάτινα κακίςματα/leather upholstery Θλιοροφι/Sun roof Ειδικό πακζτο εξοπλιςμοφ /Equipment package φςτθμα πλοιγθςθσ/navigation Αιςκθτιρεσ πάρκινγκ/parking sensor Αρ. υναγερμϊν ηωνϊν αςφαλείασ/no. of seat belt alarms Αυτόματοσ πιλότοσ/cruise control Προβολείσ ομίχλθσ/xenon lights Κάμπριο/ Cabrio Κλιματιςμόσ /Air condition (manual) Θλεκ. φςτθμα ευςτάκειασ/esp Ηάντεσ/Alloy wheels Μαλακι-ςκλθρι οροφι/ Soft-hard top Χειροκίνθτθ θλεκτρικι οροφι/manual - electric roof φςτθμα προςταςίασ ανατροπισ/rollover protection system Ανεμοκϊρακασ/windshield Κλιματιςμόσ (αυτόματοσ)/air condition (automatic) Φρζνα ABS/ ABS brakes Επιπλζον εξοπλιςμόσ/other equipment Θερμαινόμενα κακίςματα/heated seats Μεταλλικό χρϊμα/metallic paint Γ/C Με τθν παροφςα δθλϊνω τθν ακρίβεια των ανωτζρω πλθροφοριϊν. /I hereby declare that the information given in this form is correct Επιςυνάπτoνται δικαιολογθτικά (άδεια κυκλοφορίασ, βιβλίο service, βεβαίωςθ χιλιομζτρων κ.α)/documentation enclosed (vehicle license, service book, kilometers e.t.c). ΤΠΟΓΡΑΦΘ/SIGNATURE. Δ/D ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΑ ΑΞΙΑ /TAX BASE* Βαςικι τιμι/basic value Αξία extra εξοπλιςμοφ**/extra equipment value φνολο/total *υμπλθρϊνεται από τθν αρμόδια υπθρεςία/to be filled by customs authority ** Βάςει τιμοκαταλόγων χονδρικισ, οι οποίοι ενδζχεται να διαφοροποιοφνται από τουσ καταλόγουσ λιανικισ ωσ προσ τον extra εξοπλιςμό./based on whole sale price lists, which may differ from retail price lists on the extra equipment. Ε ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΕΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ/ REGISTRATION TAX CALCULATION*** Απομείωςθ αξίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία/reduction according to age and vehicle s body category Ποςοςτό απομείωςθσ αξίασ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων πλζον του μζςου όρου/reduction percentage according to kilometers above average Αξία (μετά τθν απομείωςθ για μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα)/value (after reduction for second hand cars) Ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ/transportation and insurance cost φνολο φορολογθτζασ αξίασ/taxable value υντελεςτισ τζλουσ ταξινόμθςθσ/registration tax rate ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ/REGISTRATION TAX ***Τπολογίηεται από τον ενδιαφερόμενο/filled by applicant Παρατιρθςθ: Σο ακριβζσ ποςό του τζλουσ ταξινόμθςθσ που κα πρζπει να καταβλθκεί για ςυγκεκριμζνο όχθμα, προςδιορίηεται επακριβϊσ από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι (τελωνείο), κακόςον αυτό εξαρτάται από όλα τα δικαιολογθτικά ζγγραφα για τον προςδιοριςμό τθσ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, τθσ φορολογθτζασ αξίασ κ.α., τα οποία υποβάλλονται μαηί με τθν ειδικι διλωςθ, κακϊσ και από τον ζλεγχο του αυτοκινιτου για τυχόν extra εξοπλιςμό αυτοφ. Note: The exact amount of due registration tax for the particular vehicle, is defined accurately by the competent custom authority (customs office), because it depends on all the necessary documents which are submitted along with the Special Declaration and on the verification of extra equipment of the vehicle. 5

6 Πληροφορίεσ - Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ τησ φόρμασ πληροφόρηςησ και υπολογιςμοφ του Σζλουσ Σαξινόμηςησ Information on filling the form and calculating the Registration Tax (RT) ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-ΦΟ6 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ηδ 1. Ο ενδιαφερόμενοσ ςυμπλθρϊνει τουσ πίνακεσ Α, Β και Γ. /Applicant fills Tables A, B and C. 2. Τποβάλλει τθ φόρμα μαηί με τα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά ςτισ αρμόδιεσ για τον προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ αξίασ αρχζσ./ Submits the form together with the accompanying documents to the competent customs authority to determine the tax base 3. Θ φόρμα επιςτρζφεται ςυμπλθρωμζνθ προσ τον ενδιαφερόμενο, ωσ προσ τον πίνακα Δ./ The completed form is returned to the applicant, in terms of Table D Αναλυτικότερεσ πληροφορίεσ για τον προςδιοριςμό τησ φορολογητζασ αξίασ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςίεσ προςδιοριςμοφ αξιών 1. Θ εν λόγω αξία αφορά ςτθν κακαρι τιμι χονδρικισ πϊλθςθσ όμοιου καινοφργιου αυτοκινιτου, προ φόρων, ςτθν Ελλάδα, κατά το χρόνο κυκλοφορίασ του ςτθ διεκνι αγορά, ιτοι, ςτισ περιπτϊςεισ μεταχειριςμζνου αυτοκινιτου, κατά το χρόνο τθσ πρϊτθσ άδειασ κυκλοφορίασ του. 2. Θ βαςικι τιμι περιλαμβάνει τθν αξία κατά μάρκα, τφπο, παραλλαγι και ζκδοςθ του αυτοκινιτου με βάςθ τουσ τιμοκαταλόγουσ των καταςκευαςτϊν που υποβάλλονται από τουσ επίςθμουσ διανομείσ ςτισ αρμόδιεσ για τον προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ αξίασ αρχζσ, ςτθν οποία προςτίκεται θ αξία του προαιρετικοφ (extra) εξοπλιςμοφ. Επομζνωσ, αξία εξοπλιςμοφ που ςυμπεριλαμβάνεται, με βάςθ τουσ τιμοκαταλόγουσ χονδρικισ, ωσ ςτάνταρντ ςτο ςυγκεκριμζνο αυτοκίνθτο κατά μάρκα, τφπο, παραλλαγι και ζκδοςθ δεν προςτίκεται επιπλζον ςτθ βαςικι τιμι. 3. Ειδικότερα, ωσ προσ τον εξοπλιςμό και τον πρόςκετο εξοπλιςμό: α) Αν οι τιμοκατάλογοι τιμϊν χονδρικισ πϊλθςθσ, ταυτίηονται με τουσ καταλόγουσ λιανικισ πϊλθςθσ ωσ προσ τον ςτάνταρντ και προαιρετικό εξοπλιςμό, θ αξία του ιδθ ενςωματωμζνου εξοπλιςμοφ ςε ζνα μοντζλο ι ςε μια παραλλαγι οχιματοσ, ςφμφωνα με τουσ καταλόγουσ τθσ λιανικισ, δεν προςτίκεται ςτθν τιμι χονδρικισ πϊλθςθσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ φορολογθτζασ αξίασ. β) Αν οι τιμοκατάλογοι τιμϊν χονδρικισ πϊλθςθσ, περιλαμβάνουν ωσ προαιρετικό εξοπλιςμό, εξοπλιςμό που ςτουσ τιμοκαταλόγουσ λιανικισ κεωρείται ςτάνταρντ, τότε για λόγουσ ορκοφ υπολογιςμοφ τθσ ςυνολικισ αξίασ, θ αξία του εν λόγω προαιρετικοφ εξοπλιςμοφ, προςτίκεται ςτθν τιμι χονδρικισ, κατϋ αναλογία με τουσ τιμοκαταλόγουσ λιανικισ. More detailed information for determining the tax base by the competent authority 1. This value refers to the net wholesale price before taxes of the same new car in Greece, at the time of marketing (circulation) of the car in the international market, namely, in case of a used car, at the time of its first circulation according to its license. 2. The basic price includes the value according to make/model, type, variant and version of the car based on the manufacturers' price lists submitted by the official distributors for determining the taxable value (tax base) to the competent authorities. On the basic price the value of the optional (extra) equipment is added. Therefore, value of equipment already included as standard to the car, on the wholesale price list according to model, type, variant and version is not added to the basic price. 3. More specifically, in terms of equipment and optional (extra) equipment: a) If the wholesale price lists are identical with retail lists as to the standard and optional equipment, the value of the equipment already built into a model or a variant of the vehicle, according to the retail lists, is not added to the wholesale price for shaping the final taxable value. b) If the wholesale price lists include equipment as optional, which in retail price lists is considered standard, then for the sake of accurate assessment of the total value, the value of this equipment is added to the wholesale price, in proportion to the retail price lists. 4. Για τον υπολογιςμό τθσ τελικισ φορολογθτζασ αξίασ και του τζλουσ ταξινόμθςθσ, ο ενδιαφερόμενοσ, ακολοφκωσ, ςυμπλθρϊνει τον πίνακα Ε, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ποςοςτά απομείωςθσ, ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία, τθν περαιτζρω μείωςθ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων, πλζον του μζςου όρου και τα ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ. For the calculation of the final taxable value and RT, the applicant, then, completes Table E, taking into account depreciation rates, according to category and vehicle age, further reduction due to kilometers traveled more than the average and transport and insurance costs. 5. Απομείωςθ φορολογθτζασ αξίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία Reduction of taxable value according to body type category and vehicle age and further reduction due to kilometers. Σα ποςοςτά απομείωςθσ τθσ αξίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία για μεταχειριςμζνα οχιματα λαμβάνονται από τουσ ςχετικοφσ διακζςιμουσ πίνακεσ. Reduction rates according to body type category and vehicle age, for used vehicles, can be obtained by relevant tables available. 6. Περαιτζρω απομείωςθ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων Further reduction due to kilometers. Θ φορολογθτζα αξία, μετά τθν ωσ άνω απομείωςθ, μειϊνεται περαιτζρω ποςοςτιαία με χριςθ ςυντελεςτι 0,30 για κάκε 500 επιπλζον χιλιόμετρα που ζχουν διανυκεί από τον ετιςιο μζςο όρο ( χλμ). Θ απομείωςθ βάςει διανυκζντων χιλιομζτρων δεν πρζπει να ξεπερνά το 30% τθσ αξίασ που προςδιορίηεται μετά τθν ωσ άνω απομείωςθ. The taxable value, after the above mentioned reduction, is further reduced using a factor of 0.30 for every 500 additional kilometers traveled over the annual average ( Km). Reduction based on kilometers must not exceed 30% of the value determined after the above mentioned reduction. 7. Θ ςυνολικι απομείωςθ, περιλαμβανόμενθσ και τθσ απομείωςθσ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων πζραν του μζςου όρου δεν δφναται να υπερβαίνει το 95%. Total reduction, including reduction due to kilometers above the average, may not exceed 95%. 6

7 8. Παραδείγματα υπολογιςμοφ μείωςθσ τθσ φορολογθτζασ αξίασ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων. Examples of calculating the taxable value reduction due to kilometers. 1. Ζςτω μεταχειριςμζνο επιβατικό αυτοκίνθτο διετίασ με διανυκζντα χιλιόμετρα. Μζςοσ όροσ διανυκζντων χιλιομζτρων για τθ διετία: *2= Επιπλζον διανυκζντα χιλιόμετρα: = Επομζνωσ, θ φορολογθτζα αξία κα μειωκεί περαιτζρω κατά 6.000/500*0,30 = 3,6% 1. Consider a 2 year old used passenger car, which has traveled kilometers. Average kilometers for the 2 years: * 2 = Additional kilometers above average: = Therefore, the taxable value will be further reduced by 6.000/500 * 0.30 = 3.6% 2. Ζςτω μεταχειριςμζνο επιβατικό αυτοκίνθτο 18 μθνϊν με διανυκζντα χιλιόμετρα. Μζςοσ όροσ διανυκζντων χιλιομζτρων για τουσ 18 μινεσ: (18*15.000)/12= Επιπλζον διανυκζντα χιλιόμετρα: = Επομζνωσ, θ φορολογθτζα αξία κα μειωκεί περαιτζρω κατά /500*0,30 = 8,1% 2. Consider a used passenger car, 18 months old that has travelled kilometres. Average kilometers for 18 months (18 * ) / 12 = Additional kilometers above average: = Therefore, the taxable value will be further reduced by /500 * 0.30 = 8.1% 9. Ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ Λαμβάνονται υπόψθ με βάςθ πραγματικά ςτοιχεία μεταφοράσ και αςφάλιςθσ (φορτωτικι, απόδειξθ αςφαλίςτρων κ.α). τισ περιπτϊςεισ αυτοδφναμθσ μεταφοράσ, εφόςον δεν προςκομίηονται πραγματικά ςτοιχεία για το κόςτοσ μεταφοράσ, αυτό υπολογίηεται από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι με βάςθ το ςφνθκεσ κόςτοσ για αντίςτοιχθ μεταφορά (ΚΑΝ 2454/93) Transportation and insurance costs are taken into account based on actual data of transport and insurance (bill of lading, proof of insurance, etc.). When a car is driven and specific data is not presented, the cost of transportation is calculated by the competent customs authority, taking into consideration the usual cost for corresponding transfer (REG 2454/93) 10. Παραδείγματα υπολογιςμοφ τζλουσ ταξινόμθςθσ /Examples of calculating the registration tax 1. Ζςτω, καινοφργιο επιβατικό αυτοκίνθτο, με τιμι 1. Consider a new passenger car with wholesale price χονδρικισ πϊλθςθσ ευρϊ, κυλινδριςμό euro, engine capacity 1796 cc, EURO 5, coming κινθτιρα 1796 κ.ε., EURO 5, προερχόμενο από χϊρα from a European Union country. τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ε ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΕΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ/ REGISTRATION TAX CALCULATION*** Απομείωςθ αξίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία/reduction according to age and vehicle s body Ποςοςτό απομείωςθσ αξίασ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων πλζον του μζςου όρου/reduction percentage according to kilometers Αξία (μετά τθν απομείωςθ για μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα)/value (after reduction for second hand cars) Ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ/transportation and insurance cost *ενδεικτικά/inductively φνολο φορολογθτζασ αξίασ/taxable value υντελεςτισ τζλουσ ταξινόμθςθσ/registration tax rate 30% ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ/REGISTRATION TAX * 30% = 3.935,40 ***Τπολογίηεται από τον ενδιαφερόμενο/filled by applicant 2. Ζςτω, μεταχειριςμζνο επιβατικό αυτοκίνθτο ςεντάν, με τιμι χονδρικισ πϊλθςθσ ευρϊ, EURO 5 με θμερομθνία πρϊτθσ κυκλοφορίασ 23/9/2011 και κζςθσ ςε ανάλωςθ 04/06/2013, διανυκζντα χιλιόμετρα , κυλινδριςμό κινθτιρα 1895 κ.ε., προερχόμενο από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 2. Consider a used passenger car, sedan, with wholesale price euro, EURO 5, first registered on 23/9/2011 and released for consumption in Greece on 06/04/2013, that has travelled kilometers, with engine capacity 1895 cc, coming from a European Union country. 7

8 Ε ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΕΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ/ REGISTRATION TAX CALCULATION*** Απομείωςθ αξίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία/reduction according to age and vehicle s body Μινεσ κυκλοφορίασ: 21 (20 μινεσ + 11 θμζρεσ) υντελεςτισ κατθγορίασ αμαξϊματοσ ςεντάν για 21 μινεσ κυκλοφορίασ από τουσ διακζςιμουσ πίνακεσ: 37% (25.000*37%)= Months in circulation: 21 (20 months + 11 days) Reduction rate for category sedan, for 21 months of circulation - from available tables: 37% ( * 37%) = Ποςοςτό απομείωςθσ αξίασ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων πλζον του μζςου όρου/reduction percentage according to kilometers Μινεσ κυκλοφορίασ: 21 (20 μινεσ + 11 θμζρεσ ) Μ.Ο. χλμ για 21 μινεσ: (21*15.000)/12= Επιπλζον χλμ: = 799 υντελεςτισ μείωςθσ 799/500*0,30 = 0,47% Months in circulation: 21 (20 months + 11 days) Average km for 21 months (21 * ) / 12 = Αξία (μετά τθν απομείωςθ για μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα)/value (after (15.750*0,47%) = reduction for second hand cars) Ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ/transportation and insurance 510 cost φνολο φορολογθτζασ αξίασ/taxable value υντελεςτισ τζλουσ 40% ταξινόμθςθσ/registration tax rate ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ/REGISTRATION TAX * 40% = 6.474,40 ***Τπολογίηεται από τον ενδιαφερόμενο/filled by applicant Additional km above average: = 799 Reduction rate 799/500 * 0.30 = 0.47% 8

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Υ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Υ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΝΑΤΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ - ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ - ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΙΘΕΩΡΘΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ATHLETIC SERVICES CONTRACT

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ATHLETIC SERVICES CONTRACT ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ SEASON ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ATHLETIC SERVICES CONTRACT ΔΣΑΙΡΔΙΑ: COMPANY: ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΣΗ: BASKETBALL PLAYER: Αρ. Δνηύποσ / Doc. No... η.. Ν.ΜΤΡΝΗ ζήκεξα νη ππνγξάθνληεο: In

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY ΓΗΛΩΗ ΓΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY Αύγουστος 2009 ΔΣΟΙΜΑΣΗΚΔ ΑΠΟ ΣΟ FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups UNIVERSITY OF THE AEGEAN SCHOOL OF BUSINESS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups Michael Vitellas Supervisor: I.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ»

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2011 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ»

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15η) ΣΜΗΜΑΣΑ Β - Γ Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/29.11.2013)

ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/29.11.2013) ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/29.11.2013) ηελ Αζήλα ζήκεξα 29 Ννεκβξίνπ 2013 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: α) Η Τπηπεζία Ππώηηρ Τποδοσήρ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (First Reception

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Subject: Regulatory policy and assessment of the quality and effectiveness of regulations

Subject: Regulatory policy and assessment of the quality and effectiveness of regulations Athens, July the 18th 2006 Register Number: Υ190 HELLENIC REPUBLIC PRIME MINISTER TO: 1. All Ministers and Deputy Ministers 2. The Secretary General of the Government 3. All Secretaries General of the

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το ειδικό τέλος ακινήτων συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α 5006878 ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΓΑΜ.ΑΞΙΑ ΠΡΟ: Όπσο Π. Γ.

Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α 5006878 ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΓΑΜ.ΑΞΙΑ ΠΡΟ: Όπσο Π. Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α 5006878 ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, Οι ομόρρυθμες και οι

Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, Οι ομόρρυθμες και οι Υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ θαη ηνπ ΔΒΔΑ, κ. Κυνζηανηίνορ Μίσαλορ, απέζηεηιε ζήκεξα επηζηνιή πξνο ηνλ λέν ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

(πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ»

(πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟ ΣΟ ΔΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «ELFE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» Πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» ΤΠΟΣΗΡΙΚΣIΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΗ ΑΠΟ 27/07/2010 ΕΚΘΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES.

INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES. PUBLIC POWER CORPORATION S.A. INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES. INQUIRY N o : DYKPM - 611027 Athens, 27.10.2010 CONTENTS

Διαβάστε περισσότερα

TERM & CONDITIONS Definition Rental Period Renter s Responsibilities Vehicle Condition Report Property

TERM & CONDITIONS Definition Rental Period Renter s Responsibilities Vehicle Condition Report Property TERM & CONDITIONS I hereby declare that my signature on the rental agreement constitutes full and unreserved acceptance of the General Term and Conditions of the Rental Agreement which follow and form

Διαβάστε περισσότερα