Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Σατιάλδεο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Σατιάλδεο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΛΑΓΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΓΙΜΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Σατιάλδεο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Σνλ Φεβξνπάξην 2013 ην πκβνχιην ηεο ΔΔ έιαβε απφθαζε γηα έλαξμε δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπκθσλία FTA κε ηελ Σατιάλδε. Η Σατιάλδε είλαη ν 4 νο εηαίξνο ηεο πεξηνρήο ASEAN, κε ηελ νπνία έρνπλ μεθηλήζεη δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο. Πξνεγνπκέλσο, είραλ μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε ηγθαπνχξε, ηε Μαιαηζία θαη ην Βηεηλάκ. Δπηγξακκαηηθά, νη δηαπξαγκαηεχζεηο απνζθνπνχλ (κεηαμχ άιισλ): - ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη επελδχζεσλ, ζηηο αγνξέο ηεο ΔΔ θαη ηεο Σατιάλδεο. - ζηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ξνψλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Σατιάλδεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εμαζθάιηζε σθειεκάησλ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. - ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ δχν νηθνλνκηψλ. - ζε ζπκβνιή ζηνλ θνηλφ ζηφρν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηδηαίηεξα ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηε δηεξεπλεηηθή κειέηε (scoping exercise) πνπ θπθινθφξεζε ε Δ. Δπηηξνπή: - ε ζπκθσλία κε ηελ Σατιάλδε ζα ζθνπεχεη ζε γεληθφ ζεηηθφ απνηέιεζκα, ρσξίο σζηφζν λα αλακέλεηαη ηζφηηκε αλάιεςε δεζκεχζεσλ (ιακβάλνληαο ππφςε ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν αλάπηπμεο κεηαμχ ΔΔ-Σατιάλδεο). - ζέκαηα πνπ ζα ηχρνπλ δηαπξαγκάηεπζεο: εκπνξεχκαηα, ηεισληαθέο δηαδηθαζίεο θαη δηεπθφιπλζε εκπνξίνπ, θπηνυγεηνλνκηθά πξντφληα (SPS), ηερληθά εκπφδηα ζην εκπφξην (TBT), ππεξεζίεο θαη επελδχζεηο, δεκφζηεο ζπκβάζεηο, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα (IPR), πνιηηηθή αληαγσληζκνχ, δηαθάλεηα, επίιπζε δηαθνξψλ, αεηθφξνο αλάπηπμε, νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. Υπεξεζία Εκπνξίνπ Σειίδα 1 από 11

2 - φζνλ αθνξά ζηα πξντφληα, ε ζπκθσλία ζα απνζθνπεί ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ απειεπζέξσζεο, κε πιήξε θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ θαη απφ ηα δχν κέξε γηα ηνπιάρηζηνλ 90% ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο (90% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εκπνξίνπ εληφο 7 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο). 2. ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΔ-ΣΑΙΛΑΝΓΗ Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο ΔΔ-Σατιάλδεο ζεκεηψλνπλ αχμεζε. Σν ζπλνιηθό εκπόξην πξντφλησλ κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ αλήιζε ζε 31,7 δηο ην Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο ΔΔ κε ηελ Σατιάλδε είλαη δηαρξνληθά ειιεηκκαηηθφ, παξνπζηάδεη σζηφζν ζεκαληηθή βειηίσζε θαη, αλ ζπλερηζηεί ε πθηζηάκελε ηάζε, ελδέρεηαη ην 2013 λα είλαη πιενλαζκαηηθφ γηα ηελ ΔΔ. ΕΕ: εκπόξην κε Ταϊιάλδε ( ) (εθαη. ) Η ΔΔ εμάγεη ζηελ Σατιάλδε θπξίσο κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθφ εμνπιηζκφ (49,7%), θαζψο θαη βηνκεραληθά πξντφληα (17,1%) θαη ρεκηθά (13,8%). Αληίζηνηρα, ε Σατιάλδε εμάγεη ζηελ ΔΔ θπξίσο κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθφ εμνπιηζκφ (43,5%), βηνκεραληθά πξντφληα (19,1% + 10,5%), ελψ ππάξρνπλ επίζεο ζεκαληηθέο εμαγσγέο ηξνθίκσλ θαη δψλησλ δψσλ (15,5%). Εκπόξην ΕΕ-Ταϊιάλδε (2012): Πξνϊόληα Υπεξεζία Εκπνξίνπ Σειίδα 2 από 11

3 Η Σατιάλδε επσθειείηαη απφ ην ύζηεκα Γεληθεπκέλσλ Πξνηηκήζεσλ (GSP) ηεο ΔΔ, κε ην νπνίν πξνζθέξεηαη πξνλνκηαθή δαζκνινγηθή κεηαρείξηζε ζηα πξντφληα ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ θαιή δηαθπβέξλεζε. εκεηψλεηαη σζηφζν, φηη θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο αμηνινγήζεηο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (2010, 2011, 2012), ε Σατιάλδε δηαβαζκίζηεθε σο Upper-Middle Income country. Καηά ζπλέπεηα, κε βάζε ηνλ λέν Καλνληζκφ πνπ δηέπεη ην χζηεκα Γεληθεπκέλσλ Πξνηηκήζεσλ, ν νπνίνο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ , ε Σατιάλδε δελ ζα είλαη πιένλ δηθαηνύρνο γηα ηνπ GSP θαη κεηά απφ κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ελφο έηνπο ζα απνιέζεη ηα πξνλφκηα ηνπ GSP. Όζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη ηδηαίηεξα δπζκελέο γηα ηελ ΔΔ, θαζψο ην εκπνξηθφ έιιεηκκα πξνζεγγίδεη ηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο ΔΔ. Εκπόξην ΕΕ-Ταϊιάλδε ( ): Υπεξεζίεο (δηζ. ) 3. ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΚΤΠΡΟΤ-ΣΑΙΛΑΝΓΗ 3.1 Δκπόξην Πξντόλησλ Σν ζπλνιηθό εκπόξην πξντφλησλ κεηαμχ Κχπξνπ θαη Σατιάλδεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πηψζε, γεγνλφο σζηφζν πνπ νθείιεηαη ζε αλάινγε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ. Αληίζεηα, νη εγρώξηεο εμαγσγέο ηεο Κχπξνπ πξνο ηελ Σατιάλδε, παξφιν φηη είλαη ζε ρακειά επίπεδα, έρνπλ δηπιαζηαζηεί θαηά ην δηάζηεκα Σν εκπνξηθό ηζνδύγην είλαη έληνλα αξλεηηθφ γηα ηελ Κχπξν, φκσο, θαηά ηελ πεξίνδν ην έιιεηκκα έρεη πεξηνξηζηεί πέξαλ ηνπ 50%. Υπεξεζία Εκπνξίνπ Σειίδα 3 από 11

4 Κύπξνο: εκπόξην κε Ταϊιάλδε ( ) Έτοσ Ειςαγωγζσ Μεταβολή % Συνόλου εισαγωγών Εγχώριεσ εξαγωγζσ Μεταβολή % Συνόλου εξαγωγών Εμπορικό ιςοζύγιο Συνολικό Εμπόριο εκατ. %, y-o-y % εκατ. %, y-o-y % εκατ. εκατ ,8 21,78% 0,74% 1,2 47,20% 0,22% -53,6 56, ,2-35,77% 0,62% 1,3 6,21% 0,27% -33,9 36, ,8 18,75% 0,64% 1,7 33,31% 0,31% -40,1 43, ,3-22,73% 0,51% 2,6 48,01% 0,41% -29,7 34, ,0-13,41% 0,49% 2,3-10,21% 0,35% -25,7 30,3 Ο πην πάλω πίλαθαο δελ πεξηιακβάλεη επαλεμαγωγέο πξνϊόληωλ. Η Κχπξνο εηζάγεη απφ ηελ Σατιάλδε θπξίσο κεραλήκαηα (θωδηθνί , ) θαη νρήκαηα ( ). εκαληηθφ κεξίδην ζηηο εηζαγσγέο θαηαιακβάλνπλ επίζεο ηα ηξφθηκα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα θαηεςπγκέλα-ζπζθεπαζκέλα ςάξηα ( ηόλνο, θαιακάξη, γαξίδεο). εκαζία δίλεηαη ζηηο εηζαγσγέο Με αιθννινχρσλ πνηψλ (Νεξό ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί δάραξε, γιπθαληηθά ή γεύζε ), γηα ην νπνίν ππάξρεη εγρψξηα παξαγσγή/θαηαλάισζε θαζψο θαη εμαγσγέο. Εηζαγωγέο Κύπξνπ από Ταϊιάλδε (2012): Πξνϊόληα COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION TOTAL , AIR-CONDITIONING MACH OF WINDOW OR WALL TYPES,`SPLIT SYSTEM' COMPRISING A MTR DRIVEN FAN & ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMP & HYMIDITY , APP W A MICRPROC-BASED DEV INCORP MODEM FOR GAINING ACCESS TO THE INTERNET & HVG A FUNC OF INTERACTIVE INFO EXCHANGE W CAP OF RECEIVING TV SIGNALS , PREPARED OR PRESERVED TUNAS AND SKIPJACK IN VEGETABLE OIL , MOTOR CARS (EXC CARAVANS), WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, FOR THE TRANS- PORT OF PERSONS; CYLINDER CAPACITY > CC BUT < CC, NEW , SQUID "LOLIGO SPP", FROZEN, (EXC LOLIGO VULGARIS, PEALEI AND PATAGONICA) , NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR CARS - INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS , FROZEN SHRIMPS OF THE GENUS PENAEUS (O/T SMOKED WHETHER IN SHELL OR NOT, WHETHER OR NOT CKD BEFORE OR DURING THE SMOKING PROC) , WATERS INCLUDING MINERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER OR FLAVOUR ,0 121 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL (EXC SILVER) , NEW PNEUMATIC TYRES OF RUBBER, OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES, WITH A LOAD INDEX > , WHOLLY MILLED LONG GRAIN RICE, OF A LENGTH/WIDTH RATIO => 3, O/T PARBOILED ,8 362 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH OTHER PRECIOUS METAL , ESCALATORS AND MOVING WALKWAYS , REFRIGERATORS,HOUSEHOLD TYPE,EXCL TO , PREPARED OR PRESERVED SHRIMPS & PRAWNS NOT IN AIRTIGHT CONTAINERS, OTHER THAN IN IMMEDIATE PACKING OF A NET CONTENT NOT EXCEEDING 2 KG , NEW PNEUMATIC TYRES OF RUBBER, OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES, WITH A LOAD INDEX =< , PREPARED OR PRS TUNAS AND SKIPJACK, O/T LOINS AND NOT IN VEGETABLE OIL , COMBINED REFRIGERATOR-FREEZERS,FITTED W SEPARATE EXTERNAL DOORS OF A CAPACITY > 340 LITRES , PREPARED OR PRESERVED SHRIMPS & PRAWNS NOT IN AIRTIGHT CONTAINERS, IN IMMEDIATE PACKING OF A NET CONTENT NOT EXCEEDING 2 KG , PINEAPPLE JUICE,UNFERMENT,NOT CNTG ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE >20 BUT =<67 & OF A VALUE =<30 PER 100KG NET WT Υπεξεζία Εκπνξίνπ Σειίδα 4 από 11

5 Η Κχπξνο εμάγεη ζηελ Σατιάλδε θαηά θχξην ιφγν θαξκαθεπηηθά πξντφληα (θωδηθόο % ηωλ εμαγωγώλ), θαζψο θαη εμνπιηζκφ ππξφζβεζεο (θωδηθόο % ηωλ εμαγωγώλ). Αμηνζεκείσηεο είλαη επίζεο θαη νη εμαγσγέο ρπκψλ (θωδηθνί 2009) νη νπνίεο ζπλνιηθά αληηπξνζσπεχνπλ ην 7,5% ησλ εμαγσγψλ. Εμαγωγέο Κύπξνπ πξνο Ταϊιάλδε (2012): Πξνϊόληα COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION TOTAL , O MEDICAMENTS CNTNG VITAMINS OR O PROD OF HD 2936 OR CNTG ALKALOIDS OR DERIVS THEREOF BUT NOT CNTG HORM, O PROD OF HD 2937 OR ANTIBIOTICS , FIRE EXTINQUISHERS, W/N CHARGED , ORANGE JUICE NOT FROZEN, OF A BRIX VALUE =<20, UNFERMENTED & NT CONTG ADDED SPIRIT, W/N CNTG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER , APPLE JUICE, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, NOT CNTG ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE=<20 & OF A VALUE<=18 EUROS PER 100KG NET WT , TOMATO JUICE (EXC ADDED SUGAR), (UN- FERMENTED, NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) , BENTONITE , ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INC SPENT ANIMAL BLACK , MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), OF A LENGTH =< 7.5 M (EXC , EXC INFLATABLE) Όζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ησλ θπξηόηεξσλ εμαγσγηθώλ πξντόλησλ ηεο Κχπξνπ ζηελ Σατιάλδε, ηφζν νη εμαγσγέο θαξκάθσλ, αιιά ηδηαίηεξα νη εμαγσγέο εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο, παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθή αχμεζε. Δπηπξφζζεηα, νη εμαγσγέο ρπκψλ παξνπζηάδνπλ ζηαζεξή αχμεζε, παξφιν φηη ππήξμε πεξηνξηζκφο ησλ θσδηθψλ (είδε ρπκψλ) πνπ εμάγνληαη. Η κείσζε ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ην 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011, νθείιεηαη ζηελ (έθηαθηε) εμαγσγή γεσηξχπαλνπ γηα πεηξέιαην/θπζηθφ αέξην, πνπ έγηλε ην 2011 αμίαο Εμαγωγέο Κύπξνπ πξνο Ταϊιάλδε ( ): Εμέιημε θπξηόηεξωλ πξνϊόληωλ TOTAL EXPORTS MEDICAMENTS (3004) FIRE EXTINQUISHERS (8424) JUICES (2009) Υπεξεζία Εκπνξίνπ Σειίδα 5 από 11

6 3.2 Δκπόξην Τπεξεζηώλ Σν ζπλνιηθό εκπόξην ππεξεζηώλ ηεο Κχπξνπ κε ηελ Σατιάλδε είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν (2011: 7,43 εθαη.). Σν ηζνδχγην είλαη ειιεηκκαηηθφ γηα ηελ Κχπξν. Εκπόξην Υπεξεζηώλ Κύπξνπ-Ταϊιάλδε ( εθαη.) Credit (exports) Debit (imports) Trade in Services (Cyprus Total) Trade in Services (Cyprus - Thailand) 1, Transport C 3 - Travel 0 C - Financial Services Legal, Accounting, management and public relations services C C - Merchanting and other trade-related services Computer and information services C C C: Confidential data - cannot be reported Οη εμαγσγέο ππεξεζηώλ ηεο Κχπξνπ πξνο ηελ Σατιάλδε (2011: 1,43 εθ.), αθνξνχλ θπξίσο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Οη εηζαγσγέο ππεξεζηώλ ηεο Κχπξνπ απφ ηελ Σατιάλδε αλέξρνληαη ζε 6 εθαη. (2011) θαη αθνξνχλ θπξίσο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο. 3.3 Δπελδύζεηο Γελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε εηζξνέο ή εθξνέο επελδύζεσλ (flows), απφ θαη πξνο ηελ Σατιάλδε, γηα ην Δπηπξφζζεηα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δελ κπνξεί λα δψζεη ζηνηρεία φζνλ αθνξά ην απόζεκα επελδύζεσλ (stock) ζηηο δχν ρψξεο γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Φαίλεηαη λα ππάξρνπλ ακθίδξνκεο επελδχζεηο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ. 4. ΓΑΜΟΙ Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κχπξνπ, απαηηείηαη ε ζπκβνιή ησλ ζπλαξκφδησλ Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ επηκειεηεξίσλ θαη επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ πξαθηηθή αληίιεςε ησλ πξννπηηθψλ / πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Οη πην θάησ πιεξνθνξίεο, παξαηίζεληαη σο ππνβνεζεηηθέο. Ννείηαη φηη ν θαηάινγνο πξντφλησλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηα Παξαξηήκαηα δελ είλαη εμαληιεηηθφο. 4.1 Δμαγσγηθά Πξντόληα Κύπξνπ Σα επηζεηηθά ζπκθέξνληα ηεο Κχπξνπ ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ: - ζε πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ήδε ππνινγίζηκεο εμαγσγέο ζηελ Σατιάλδε. Υπεξεζία Εκπνξίνπ Σειίδα 6 από 11

7 - ζε ζεκαληηθά εμαγσγηθά πξντφληα ηεο Κχπξνπ, ηα νπνία ζην παξφλ ζηάδην δελ εμάγνληαη ζηελ Σατιάλδε. - ζε άιια πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρεη εθηίκεζε γηα εμαγσγηθέο πξννπηηθέο. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα πην πάλσ πξντφληα θαη ησλ αληίζηνηρσλ δαζκψλ πνπ επηβάιιεη ε ΔΔ, παξαηίζεηαη ζην Παράρτημα Α. 4.2 Δηζαγσγέο από Σατιάλδε Σα ακπληηθά ζπκθέξνληα ηεο Κχπξνπ ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ: - ζε πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρεη ζεκαληηθή παξαγσγή/θαηαλάισζε ζηελ Κχπξν, ρσξίο απαξαίηεηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ππνινγίζηκεο εμαγσγέο. - ζε πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εμαγσγέο ζηα άιια θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ ελδερφκελε δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζε αληαγσληζηηθά πξντφληα απφ ηελ Σατιάλδε. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα πην πάλσ πξντφληα παξαηίζεηαη ζην Παράρτημα Β. ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί ηξίηεο ρψξαο (φρη ηνπ GSP+), αθνχ απφ ηελ ε Σατιάλδε ζα απνιέζεη ηα πξνλφκηα ηνπ ζπζηήκαηνο GSP. 4.3 Δπηζεηηθά/Ακπληηθά πκθέξνληα - Τπεξεζίεο Όπσο αλαιχεηαη ζην ζεκείν 3.2, ην εκπφξην ππεξεζηψλ κεηαμχ Κχπξνπ-Σατιάλδεο είλαη πεξηνξηζκέλν. Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο αλαιπηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (ιφγσ εκπηζηεπηηθφηεηαο), αλακέλεηαη ε ζπκβνιή (θπξίσο) ησλ επηκειεηεξίσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηνκέσλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε δηεπθφιπλζε πξφζβαζε ζηελ αγνξά ηεο Σατιάλδεο (επηζεηηθά ζπκθέξνληα), θαζψο θαη ησλ ηνκέσλ νη νπνίνη ελδερνκέλσο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ (ακπληηθά ζπκθέξνληα). 4.4 Δπελδύζεηο Γελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σατιάλδεο γηα Ακνηβαία Πξνψζεζε θαη Πξνζηαζία ησλ Δπελδχζεσλ. 4.5 Πξνβιήκαηα Γελ έρνπλ αλαθεξζεί/παξνπζηαζηεί νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα θαηά ηελ εμαγσγή θππξηαθψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ή απφ θχπξηνπο επελδπηέο ζηελ Σατιάλδε. Υπεξεζία Εκπνξίνπ Σειίδα 7 από 11

8 Παξάξηεκα Α: Βαζηθά Δμαγσγηθά Πξντόληα Κύπξνπ (γηα ηνλ εληνπηζκό επηζεηηθώλ ζπκθεξόλησλ) HS CODE Προϊόντα για τα οποία υπάρχουν ήδη εξαγωγζσ ςτην Ταϊλάνδη DESCRIPTION CY exports to Thailand CY exports to the world O MEDICAMENTS CNTG VITAMINS OR O PROD OF HD 2936 OR CNTG ALKALOIDS OR DERIVS THEREOF BUT NOT CNTG HORM, O PROD OF HD2937 OR ANTIB/TICS % FIRE EXTINQUISHERS, W/N CHARGED % Tariff applied by Thailand ORANGE JUICE NOT FROZEN, OF A BRIX VALUE =<20, UNFERMENTED & NT CONTG ADDED SPIRIT, W/N CNTG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER %, but not less than 10.0 THB/Kg APPLE JUICE, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, NOT CNTG ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE=<20 & OF A VALUE<=18 EUROS PER 100KG NET WT %, but not less than 10.0 THB/Kg TOMATO JUICE (EXC ADDED SUGAR), (UN- FERMENTED, NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) %, but not less than 10.0 THB/Kg BENTONITE % ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INC SPENT ANIMAL BLACK % MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), OF A LENGTH =< 7.5 M (EXC , EXC INFLATABLE) % REMELTING SCRAP INGOTS % MEDICAMENTS CNTG PENICILLINS OR DERIVS THEREOF W A PENICILLANIC ACID STRUCTURE OR STREPTOMYCINS OR THEIR DERIVS % PARTS OF HEADING % NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXC WATERS AND MILK OR MILKFATS), (NOT INC FRUIT OR VEG JUICES OF HDG N 20.09), (EXC ) % Σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα τησ Κφπρου, τα οποία ςτο παρόν ςτάδιο δεν εξάγονται ςτην Ταϊλάνδη CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WEIGHT OF NON-FATTY MATTER > 52% BUT =< 62%, EXC FRESH OR FERMENTED % CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES OF REFINED COPPER % MEDICAMENTS CNTG OTHER ANTIBIOTICS THAN PENICILLINS % FRESH OR DRIED CITRUS HYBRIDS (EXC TO ) %, but not less than 33.5 THB/Kg PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES % PORTLAND CEMENT, (EXC WHITE) % CIGARETTES CONTAINING TOBACCO ( W/O CLOVES ) % FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT %, but not less than 33.5 THB/Kg OLD POTATOES (EXC TO ), FRESH OR CHILLED %, but not less than 6.25 THB/Kg FITTINGS % O APP FOR TRANSMIS OR RECEPTION OF VOICE IMAGES OR O DATA,INC APP FOR COMMUNICATION IN A WIRED OR WIRELESS NETWORK % FLOUR OF DURUM WHEAT %, but not less than 0.5 THB/Kg PREP OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, INCLUDING PREMIXES CONTG STARCH,GLUCOSE ETC O/T BEET PULP WITH ADDED MOLASSES % FRESH OR CHILLED VEGETABLES, EXCL COMMODITY CODES % OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES % SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION % CARTRIDGES FOR SHOTGUNS % FRESH OR DRIED TANGERINES %, but not less than 33.5 THB/Kg FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 %, (UNFERMENTED, NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) %, but not less than 3.5 THB/Kg 1 Πεγή: Market Access Database (http://madb.europa.eu) Υπεξεζία Εκπνξίνπ Σειίδα 8 από 11

9 HS CODE DESCRIPTION CY exports to Thailand CY exports to the world FOOD PREP NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR OR INC,EXCL TO % FRESH OR CHILLED SALAD VEGETABLES (O/T LETTUCE & CHICORY) % INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES % GYPSUM; ANHYDRITE % BEAUTY OR MAKE UP PRP FOR THE CARE OF THE SKIN (O/T MEDICAMENTS), INC SUN- SCREEN OR SUNTAN PRP (EXC TO % RAW SKINS & HIDES OF SWINE (INC PECCARY) NOT TANNED,PARCHMENT-DRESSED OR FURTH PREPR % / 0% CHEESE OF FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT, BY WGT, OF NON-FATTY MATTER > 72 % EXC FRESH OR FERMENTED % Tariff applied by Thailand FR SWEET ORANGES %, but not less than 25.0 THB/Kg BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES FOR THE GOODS OF TO , (EXC EQUIPPED WITH THEIR APPARATUS) % O/T EQUIPMENT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING, PROPPING OR PIT-PROPPING O/T BRIDGES, TOWERS & DOORS NOT SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET % APPLE JUICE, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, W AN ADDED SUGAR CONTENT>30% BY WT, OF A BRIX VALUE>20 BUT =<67 &<18 PER 100KG NET WT %, but not less than 3.5 THB/Kg O ARTICLES OF PLAS & ART OF O MAT OF HD 3901 TO 3914,EXCL TO % NAPKINS & NAPKIN LINERS FOR BABIES OF PAPER PULP,PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES % / 10% METAL FURNITURE,EXCL % LEMONS (CITRUS LEMON, CITRUS LIMONUM) FRESH OR DRIED %, but not less than 33.5 THB/Kg LOCUST BEANS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND, FIT FOR HUMAN CONS % WOODEN FITTED KITCHEN UNITS % MACHINERY FOR FILING/CLOSING/SEALING/CAPSULING/LABELLING BOTTLES/CANS/BOXES/BAGS OR OTHER CONTAINERS; MACHIN. FOR AERATING BEVERAGES % / 5% PINEAPPLE JUICE,UNFERMENT,NOT CNTG ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE =<20 & A VALUE>30 EUROS PER 100KG NET WT %, but not less than 10.0 THB/Kg PROFILES (EXC HOLLOW) OF ALUMINIUM ALLOYS % MIXTURES OF FRUIT JUUICES (O/T TROPICAL) DENSITY =< 1.33, VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, E/O SUGAR %, but not less than 10.0 THB/Kg PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, FOR FILLING-STATIONS OR GARAGES % MINERAL SUBSTANCES O/T VERMICULITE, PERLITE & CHLORITES, UNEXPANDED OR KIESERITE, EPSOMITE (NATURAL MAGNESIUM SULPHATES) % MIXES AND DOUGHS FOR PRP OF BAKERS' WARES OF HEADING N 19.05, (EXC COCOA) OR CONTAINING < 50 % COCOA POWDER % FRESH OR DRIED MANDARINS AND WILKINGS %, but not less than 33.5 THB/Kg HOLLOW PROFILES OF ALUMINIUM ALLOYS % SUNFLOWER-SEED OR SAFFLOWER OIL AND FRA- CTION THEREOF,EXCL TO %, but not less than 5.0 THB/l FOOD PRS (EXC TO ) CONTG NO MILK FATS SUCROSE, ISOGLUCOSE OR STRARCH OR < 1.5 MILK FAT, 5% SUCROSE, GLUCOSE OR STARCH % Άλλα προϊόντα (εξαγωγικζσ προοπτικζσ) FRESH OR CHILLED GILT-HEAD SEA BREAM "SPARUS AURATA" (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) % FRESH OR CHILLED EUROPEAN SEABASS (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) % FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS, EXC FOR INDUSTRIAL MFR OF PDT OF % O/T FRESHWATER LIVE FISH & O/T LIVE ATL, PACIFIC & SOUTHERN BLUEFIN TUNA, CARP, EELS, TROUT & ORNAMENTAL FISH % CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WGT OF NON-FATTY MATTER > 62% BUT =< 72%, EXC FRESH OR FERMENTED % FR OR CHD F O/T FRESHWATER FISH O/T PINK CUSK-EEL,MONKFISH,RAY'S BREAM, REDFISH & FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS (EXCL FISH FILLET,LIVERS & ROES) % FRESH OR CHILLED SWORDFISH (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) % Υπεξεζία Εκπνξίνπ Σειίδα 9 από 11

10 Παξάξηεκα Β: Δμαγσγέο ζηελ ΔΔ / εγρώξηα παξαγσγή (γηα ηνλ εληνπηζκό ακπληηθώλ ζπκθεξόλησλ) HS CODE DESCRIPTION CY EXPORTS TO THE EU ( ) IMPORTS TO ΤΗΕ EU FROM TH TARRIFF APPLIED TO TH 2 Third Country Tariff Βαςικά κυπριακά εξαγωγικά προϊόντα ςε ΕΕ CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WEIGHT OF NON-FATTY MATTER > 52% BUT =< 62%, EXC FRESH OR FERMENTED N/A 30% O MEDICAMENTS CNTNG VITAMINS OR O PROD OF HD2936 OR CNTG ALKALOIDS OR DERIVS THEREOF BUT NOT CNTG HORM, O PROD OF HD2937 OR ANTIBIOTICS % NEW POTATOES O/T SEED OR FOR THE MANUFACTURE OF STARCH N/A 0% CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES OF REFINED COPPER % MEDICAMENTS CNTG OTHER ANTIBIOTICS THAN PENICILLINS N/A 0% PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES % FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT ,4% OLD POTATOES (EXC TO ), FRESH OR CHILLED ,5% BENTONITE ,0% MEDICAMENTS CNTG PENICILLINS OR DERIVS THEREOF W A PENICILLANIC ACID STRUCTURE OR STREPTOMYCINS OR THEIR DERIVS N/A 0,0% FRESH OR DRIED CITRUS HYBRIDS (EXC TO ) N/A 16% and/or EurUP / 100 kg FRESH OR CHILLED VEGETABLES, EXCL COMMODITY CODES ,8% OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES % / 1,7% SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION ,60 EUR / 1000 kg FRESH OR CHILLED SALAD VEGETABLES (O/T LETTUCE & CHICORY) N/A 10,4% FITTINGS % RAW SKINS & HIDES OF SWINE (INC PECCARY) NOT TANNED,PARCHMENT-DRESSED OR FURTH PREPR N/A 0% FR SWEET ORANGES ,20 % or EurUP / 100 kg INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES % / 1,7% FRESH OR CHILLED DOMESTIC SWINE CARC AND 1/2 CARCASSES N/A 3rd country duty: 53,60 / 100 kg Non pref/ntial TQ: 268,00 / 1000 kg ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INC SPENT ANIMAL BLACK N/A 5,70% CHEESE OF FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT, BY WGT, OF NON-FATTY MATTER > 72 % EXC FRESH OR FERMENTED N/A 3rd country duty: / 100 kg Non pref/ntial TQ: / 100 kg 2 Source: TARIC (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric) Υπεξεζία Εκπνξίνπ Σειίδα 10 από 11

11 HS CODE DESCRIPTION CY EXPORTS TO THE EU ( ) IMPORTS TO ΤΗΕ EU FROM TH TARRIFF APPLIED TO TH Third Country Tariff MILK & CREAM OF A FAT CTNT BY WT > 21 % BUT =< 45 %, IN IMMEDIATE PACKINGS =< 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR CTNG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER) N/A 110 / 100 kg FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS, EXC FOR INDUSTRIAL MFR OF PDT OF N/A 22% BEAUTY OR MAKE UP PRP FOR THE CARE OF THE SKIN (O/T MEDICAMENTS), INC SUN- SCREEN OR SUNTAN PRP (EXC TO % PROFILES (EXC HOLLOW) OF ALUMINIUM ALLOYS ,5% PREP OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, INCLUDING PREMIXES CONTG STARCH,GLUCOSE ETC O/T BEET PULP WITH ADDED MOLASSES rd country duty: 9.60 % Non preferential TQ: 7% LEMONS (CITRUS LEMON, CITRUS LIMONUM) FRESH OR DRIED ,20 EUR / 100 kg NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXC WATERS AND MILK OR MILKFATS), (NOT INC FRUIT OR VEG JUICES OF HDG N 20.09), (EXC ) ,6% FOOD PRS (EXC TO ) CONTAINING NO MILK FATS SUCROSE, ISOGLUCOSE OR STRARCH OR < 1.5 MILK FAT, 5% SUCROSE, GLUCOSE OR STARCH ,8% Προϊόντα με ςημαντική εγχώρια παραγωγή/κατανάλωςη BEER MADE FROM MALT % PAINTS AND VARNISHES (INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS) BASED ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS MEDIUM; SOLUTIONS AS DEFINED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTER PAINTS AND VARNISHES (INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS) BASED ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS MEDIUM PARTICLE BOARD, ORIENTED STRAND BOARD (OSB) AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, WAFERBOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES ,5% - 0% ,5% - 0% % 4411 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT BONDED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC SUBSTANCES % 4412 PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD % ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS - BOXES, CASES, CRATES AND SIMILAR ARTICLES ,5% ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS - OF POLYMERS OF ETHYLENE ,5% WINDOWS, FRENCH WINDOWS AND THEIR FRAMES % DOORS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS % WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IN THE KITCHEN ,7% Υπεξεζία Εκπνξίνπ Σειίδα 11 από 11

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΛΑΔΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΕΕΩΝ Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής

Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Κύπξν Χρήζηος Σ. Σάββα Τμήμα Εμπορίοσ, Χρηματοοικονομικών και Ναστιλίας Τετνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπροσ και Κέντρο Οικονομικών Ερεσνών Αξ. 07-11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΚΑΜΠΔΡΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ EMBASSY OF GREECE - CANBERRA OFFICE FOR ECONOMIC

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο A.1. Έρεηε αληίξξεζε λα απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηά ζαο; A.2. Ηζρχεη γηα ηηο απαληήζεηο ζαο θάπνηα απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ θαλνληζκνχ 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΙΠΔΓΟ ΚΑΙ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ.

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 2 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 SUMMARY... 5 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ... 9 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ... 13 ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 14 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 16 ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α.

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2010 205 Γενικό Πποξενείο Νέαρ Τόπκηρ Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ.

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δπηβιέπσλ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ.

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ηεο ΜΑΡΗΑ Θ.ΚΟΝΣΟΜΑΡΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Θεφδσξνο Μαξηφιεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κψζηαο Παπνπιήο, Αλεμάξηεηνο Δξεπλεηήο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σν παξφλ άξζξν δηεξεπλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Σεύρνο: 20 Μάηνο Ηνύληνο 2012 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr 20 Ιουνίου 2013 & υπό την Αιγίδα της Ουκρανικής Πρεσβείας ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα