INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç"

Transcript

1 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации о перезагрузке Вашего устройства обратитесь на соответствующую страницу Αντιμετωπίζετε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ λειτουργίας; Εκτελέστε επαναφορά της μονάδας Szanowny Kliencie, Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan, Limited jest: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Niemcy Уважаемый клиент. Данное устройство соответствует действительным Европейским директивам и стандартам по электромагнитной совместимости и электрической безопасности. Представительство компании Victor Company of Japan, Limited в Европе: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Германия Ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά της μονάδας PO, RU, GR 2010 Victor Company of Japan, Limited Αγαπητέ πελάτη, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια από ηλεκτρισμό. Ο Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος της Victor Company of Japan, Limited είναι: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Γερμανία 0210DTSMDTJEIN Instructions CD RECEIVER KW-XR811 KW-XR811 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. / Информацию об отмене демонстрации функций дисплея см. на стр. 4. / Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας στην 0θóνη, βλ. σελίδα 4. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. / Указания по установке и выполнению соединений приводятся в отдельной инструкции. / Για πληρoφoρίες σχετικά με την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στo αντίστoιχo ξεχωριστό εγχειρίδιo. INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBS UGI ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ΟΔΗΓΙΕΣ GET A [EY]

2 Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Bateria Produkty Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i baterii [Kraje Unii Europejskiej] Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu i baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania obowiązującymi w danym kraju i miejscowości. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów. 2 POLSKI Ostrzeżenie: Korzystając z urządzenia podczas jazdy samochodem, należy zwracać uwagę na otoczenie, aby uniknąć wypadku drogowego. Ze względów bezpieczeństwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. Przestroga: Jeśli temperatura w samochodzie jest poniżej 0 C, animację oraz przewijanie tekstu będzie zatrzymane, aby uniknąć rozmazania wyświetlanych informacji. Na ekranie pojawia się komunikat. Po wzroście temperatury do poziomu umożliwiającego normalną obsługę, funkcje te zaczną ponownie działać.

3 Korzystanie z instrukcji Poniższe ikony/symbole używane są w celu wskazania: Naciśnij i przytrzymaj przyciski [Przytrzymaj] do momentu rozpoczęcia wybranej operacji. Przekręć tarczę kontrolna. Przekręć tarczę kontrolną, aby dokonać wyboru, następnie naciśnij, aby potwierdzić. ( XX) Numer strony z odniesieniem <XXXX> Pozycja menu Ciąg dalszy na następnej stronie Zerowanie pamięci urządzenia Zaprogramowane przez użytkownika ustawienia również zostaną skasowane (nie dotyczy zarejestrowanego urządzenia Bluetooth). ( 15, 16 ) Wymuszenie wysunięcia płyty [Przytrzymaj] Załadowany dysk można otworzyć siłą, nawet jeśli jest zablokowany. Informacje o zablokowywaniu/odblokowywaniu płyt, 11. Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. Ostrzeżenie dotyczące głośności: Urządzenie cyfrowe (CD/USB) wytwarzają niewielki hałas w porównaniu do innych źródeł. Przed rozpoczęciem odtwarzania ze źródeł cyfrowych należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego zwiększenia poziomu głośności. SPIS TREŚCI 3 Korzystanie z instrukcji 3 Zerowanie pamięci urządzenia 3 Wymuszenie wysunięcia płyty 4 Anulowanie trybu demonstracyjnego 4 Ustawianie zegara 5 Przygotowanie pilota (RM-RK50) 6 Podstawowa obsługa 8 Słuchanie radia 11 Podczas słuchania płyty 13 Odsłuchiwanie z urządzenia USB 14 Korzystanie z urządzenia Bluetooth 17 Korzystanie z telefonu Bluetooth 20 Korzystanie z odtwarzacza audio Bluetooth 21 Zmiana ustawień Bluetooth 23 Odtwarzanie z ipoda/iphone a 26 Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych 27 Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku 28 Funkcje menu 33 Wybór przycisków funkcyjnych i koloru podświetlenia ekranu 34 Tworzenie własnych kolorów dziennych i nocnych User 35 Ustawianie czasu ściemniacza 35 Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu 40 Konserwacja 41 Znajdowanie i usuwanie problemów 46 Specyfikacje POLSKI 3

4 Anulowanie trybu demonstracyjnego 1 Włączanie zasilania. 4 Wybierz opcję <Off>. DEMO Off On 2 SET UP [Przytrzymaj] DEMO Clock PRO EQ (Ustawienia początkowe) 3 Wybierz opcję <DEMO>. DEMO Off On 5 Zakończ procedurę. Ustawianie zegara 1 Włączanie zasilania. 6 Ustaw minuty. Set Clock 0 : 00 AM 2 SET UP [Przytrzymaj] DEMO Clock PRO EQ (Ustawienia początkowe) 3 Wybierz opcję <Clock>. SET UP DEMO Clock PRO EQ 4 Wybierz opcję <Set Clock>. Clock Set Clock 24H/12H Clock Adjust 5 Ustaw godzinę. Set Clock 0 : 00 AM Clock Set Clock 24H/12H Clock Adjust 7 Wybierz opcję <24H/12H>. Clock Set Clock 24H/12H Clock Adjust 8 Wybierz opcję <24Hours> lub <12Hours>. 24H/12H 24Hours 12Hours Clock Adjust 9 Zakończ procedurę. 4 POLSKI

5 Przygotowanie pilota (RM-RK50) W przypadku użycia pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy, należy wyciągnąć izolację. Izolacja Jeśli zasięg działania pilota zdalnego sterowania spadnie, należy wymienić baterie. Wymiana bateryjki litowej CR2025 Ostrzeżenie (aby zapobiec wypadkom i uszkodzeniom): Nie należy montować baterii innych niż CR2025 lub jej odpowiedniki. Pilota nie należy długotrwale pozostawiać w miejscu (takim jak deska rozdzielcza) narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Sciskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. Przestroga: Przy nieprawidłowym włożeniu baterii istnieje ryzyko wybuchu. Baterie wymieniać tylko na baterie tego samego typu lub odpowiedniki. Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur, np. promieniowanie słoneczne, ogień itp. Radioodtwarzacz może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Przed przystąpieniem do obsługi podłącz dopasowany do Twojego samochodu adapter zdalny JVC (nie dołączony) do końcówki zdalnego sterowania na kierownicy, z tyłu urządzenia. Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do zdalnego adaptera. POLSKI 5

6 Podstawowa obsługa Wysunięcie płyty Szczelina na płytę Wyświetlacz Wybór zaprogramowanej stacji. Pokrętło wielofunkcyjne Terminal wejściowy USB (Universal Serial Bus) Pomocnicze gniazdo wejściowe jack Czujnik pilota zdalnego sterowania NIE wystawiaj na jasne światło słoneczne. Zmiana wyświetlanych informacji i sposobu ich wyświetlania Np.: Jeśli wybrano odbiornik jako źródło Początkowy format wyświetlania Wyświetlacz mierników poziomów audio (<Level Meter>, 30) 6 POLSKI

7 Gdy naciśniesz lub przytrzymasz następujące przyciski... Moduł główny Zdalne sterowanie Ogólna obsługa Włączenie. Gdy zasilanie jest włączone, naciśnięcie /I/ATT na pilocie powoduje także wyciszenie dźwięku lub pauzę. Naciśnij /I/ATT ponownie, aby anulować wyciszenie. Wyłącza po naciśnięciu i przytrzymaniu. Wybierz dostępne źródła (po włączeniu zasilania). Jeśli źródło jest gotowe, rozpoczyna się również odtwarzanie. Reguluje poziom głośności. Wybierz pozycje. Wycisz dźwięk w trakcie słuchania źródła. Jeśli źródłem jest CD, USB FRONT/USB REAR lub ipod FRONT/iPod REAR, odtwarzanie zostaje wstrzymane. Naciśnij tarczę kontrolną ponownie, aby anulować wyciszenie. Potwierdzenie wyboru. Naciśnięcie RPT bezpośrednio otwiera menu trybu powtarzania ( 12, 20, 25 ). Naciśnięcie RND bezpośrednio otwiera menu trybu odtwarzania losowego ( 12, 20, 25 ). Wybór trybu dźwięku. Bezpośrednie wprowadzenie poziomu dźwięku ( 27 ) po naciśnięciu i przytrzymaniu EQ BASS-TRE na jednostce głównej. Otwiera ekran Call Menu * lub odbiera połączenie, gdy urządzenie dzwoni. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zakończenie połączenia po rozmowie telefonicznej. Naciśnięcie i przytrzymanie przełącza połączony telefon komórkowy na ostatnio połączony telefon. ( 19 ) * Jeśli brak jest listy połączeń, urządzenie sygnalizuje dźwiękiem. Włączenie/wyłączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych. Naciśnięty i przytrzymany otwiera tryb wyszukiwania PTY. Wraca do poprzedniego menu. Naciśnięcie i przytrzymanie przełącza terminal sterujący odtwarzania ipoda. ( 23, 32 ) Wyłączenie zasilania: Sprawdź aktualne wskazanie zegara. Włączenie zasilania: Zmiana wyświetlanych informacji i sposobu ich wyświetlania. POLSKI 7

8 Słuchanie radia ~ Ÿ ] FM lub AM Wskaźnik uaktywnia się, jeśli odbierany jest sygnał stereo FM o wystarczającym poziomie. Wyszukiwanie ręczne Pojawia się M, następnie kilkakrotnie naciskaj przycisk. Jeśli występują trudności z odbiorem sygnału FM stereo 1 2 [Przytrzymaj] [Przytrzymaj] ] <Tuner> ] <Stereo/Mono> ] <Mono> Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. Aby przywrócić efekt stereo, powtórz tę samą procedurę i wybierz <Stereo>. Automatyczne programowanie (FM) SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) Dla częstotliwości FM można zaprogramować maksymalnie 18 stacji. Podczas słuchania stacji [Przytrzymaj] ] <Tuner> ] <SSM> ] <SSM / SSM / SSM 13 18> Pojawia się SSM i lokalne stacje o najmocniejszym sygnale są automatycznie wyszukiwane i zapisywane. Aby ustawić kolejnych 6 stacji, powtórz powyższą procedurę, wybierając jeden z pozostałych 6 zakresów SSM. 8 POLSKI

9 Ręczne programowanie (FM/AM) Można ustawić do 18 stacji FM i 6 stacji AM. Np.: Zapisywanie stacji FM o częstotliwości 92,50 MHz w pozycji ] 92.50MHz ] Pokazuje ekran Preset Mode. ] Wybiera zaprogramowany numer 4. Będzie migać komunikat 04. Naciskając i przytrzymując przyciski numeryczne (1 6) możesz także zapisać aktualną stację pod wybranym numerem przycisku (1 6). Wybór zaprogramowanej stacji 1 lub [Przytrzymaj] 2 Poniższe funkcje są dostępne tylko dla stacji FM nadających sygnały Radio Data System. Wyszukiwanie ulubionych programów FM Radio Data System Wyszukiwanie PTY Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. 1 2 [Przytrzymaj] Wyświetla się ostatnio wybrany kod PTY. ] Wybierz ulubiony typ programu lub kod PTY, a następnie rozpocznij wyszukiwanie. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Kody PTY: News, Affairs, Info, Sport, Educate, Drama, Culture, Science, Varied, Pop M (muzyka), Rock M (muzyka), Easy M (muzyka), Light M (muzyka), Classics, Other M (muzyka), Weather, Finance, Children, Social, Religion, Phone In, Travel, Leisure, Jazz, Country, Nation M (muzyka), Oldies, Folk M (muzyka), Document Naciskając przyciski numeryczne (1 6) możesz także wybrać zapisane stacje (1 6). Korzystanie z pilota 5 U / D : Zmienia zaprogramowaną stację 2 R / F 3 : Wyszukiwanie stacji POLSKI 9

10 Odbiór w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Poziom głośności zmieni się na uprzednio zaprogramowany poziom TA, jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego. (<TA Volume>, 31) Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych Jeśli wskaźnik TP jest wyświetlony, odbiór informacji drogowych jest aktywny. Jeśli wskaźnik TP miga, odbiór informacji drogowych nie jest aktywny. Aby aktywować odbiór, dostrój się do kolejnej stacji z sygnałem Radio Data System, wymaganym do odbioru TA w tle. Aby wyłączyć odbiór, ponownie naciśnij T/P BACK. Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umozliwia czasowe przelaczanie się radioodtwarzacza na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Aktywacja i wybór kodu PTY ulubionego programu do odbioru w tle, patrz <PTY-Standby> ( 31). Jeśli wskaźnik PTY jest wyświetlony, odbiór programu PTY jest aktywny. Jeśli wskaźnik PTY miga, odbiór programu PTY nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór, wybierz inną stację, która nadaje odpowiednie sygnały. Aby wyłączyć odbiór programów PTY w tle, należy wybrać opcję <Off> ( 31) jako kod PTY. Wskaźnik PTY zniknie. Urządzenie nie przełączy się na program Traffic Annoucement lub PTY jeżeli połączenie rozmowy zostało ustanowione przez BT FRONT/BT REAR. Śledzenie tego samego programu funkcja Network-Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM Radio Data System w tej samej sięci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem. Program A nadawany na różnych częstotliwościach w różnych obszarach (01 05) Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz <AF Regional> ( 31). Automatyczny wybór stacji Wyszukiwanie programu Zazwyczaj podczas wyboru zaprogramowanego numeru zostanie wybrana stacja zaprogramowana pod tym numerem. Jeśli sygnały z zaprogramowanej stacji FM Radio Data System nie są wystarczające dla dobrego odbioru, urządzenie to, dzięki użyciu danych AF, nastraja się do innej możliwej częstotliwości nadającej ten sam program nadawany przez oryginalnie zaprogramowaną stację. (<P-Search>, 31) 10 POLSKI

11 Podczas słuchania płyty ~ Ÿ ] Włączanie zasilania. Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Zatrzymanie odtwarzania i wysunięcie płyty Zostanie wyświetlony komunikat No Disc. Wyjmij płytę, a następnie naciśnij SOURCE, aby odtwarzać dźwięk z innego źródła. Zapobieganie wysunięciu płyty Aby anulować zabezpieczenie, należy powtórzyć tę samą procedurę. [Przytrzymaj] Wybór folderu dla MP3/WMA Wybór folderu/utworu z listy Podczas słuchania płyty ] Wejdź do menu listy odtwarzania. ] Wybierz żądaną pozycję. MP3/WMA: Wybierz żądany folder, a następnie utwór powtarzając ten krok. Jeśli płyta MP3/WMA zawiera wiele utworów, można ją szybko przeszukiwać (±10, ±100, ±1000) prędko obracając tarczą sterowania. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Wybór ścieżki [Przytrzymaj] Przewiń utwór do przodu lub do tyłu POLSKI 11

12 W przypadku dysku MP3/WMA możesz użyć także menu wyszukiwania (A do Z, 0 do 9 i OTHERS), aby przewinąć menu listy. Komunikat OTHERS pojawia się, jeśli 1 znakiem nie jest litera A do Z lub cyfra 0 do 9, ale znak #,,! itp. Podczas wyświetlania menu listy odtwarzania... 1 Naciśnij 5/, aby pokazać menu wyszukiwania. Pojawia się pierwszy znak aktualnego folderu/pliku. 2 Naciśnij 5/, aby wybrać odpowiedni znak. Następnie naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. Pojawia się lista ścieżek z wybranym znakiem. 3 Za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego wybierz żądany utwór. Następnie naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. W menu wyszukiwania pojawi się tylko istniejący znak. Naciśnij i przytrzymaj 5/, aby w sposób ciągły zmieniać znak w menu wyszukiwania. Jeśli na dysku znajduje się wiele ścieżek, wyszukiwanie może zająć dłuższą chwilę. Korzystanie z pilota 5 U / D : Wybór folderu dla MP3/WMA 2 R / F 3 : Wybór ścieżki 2 R / F 3 : Przewiń utwór do [Przytrzymaj] przodu lub do tyłu Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. 1 2 ] Repeat lub Random Naciśnięcie i przytrzymanie tarczy kontrolnej spowoduje otwarcie menu trybu odtwarzania. Przekręć tarczę kontrolną, aby dokonać wyboru (Repeat lub Random), następnie naciśnij, aby potwierdzić. Repeat Track : Powtarzanie odtwarzania bieżącej ścieżki Folder : Powtarzanie odtwarzania bieżącego folderu Random Folder : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek z bieżącego folderu, a następnie z kolejnych folderów All : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek Aby anulować odtwarzanie z powtarzaniem lub odtwarzanie losowe, wybierz Off. 12 POLSKI

13 Odsłuchiwanie z urządzenia USB Omawiane urządzenie jest wyposażone w dwa wejścia USB (na panelu sterowania i kablu USB znajdującym się z tyłu urządzenia). Można korzystać z obu wejść jednocześnie. Do wejść USB można także podłączyć adapter USB Bluetooth, KS-UBT1 (w zestawie), ( str. 15) i/lub ipod/iphone Apple ( str. 23). Omawiany sprzęt może odtwarzać utwory MP3/WMA/WAV zapisane na urządzeniach pamięci masowej USB (np. pamięci USB, cyfrowym odtwarzaczu audio itp.). ~ ] Włączanie zasilania. Ÿ Przewód USB od tyłu urządzenia Terminal wejściowy USB Pamięć USB i / lub Wszystkie ścieżki będą odtwarzane wielokrotnie do momentu zmiany źródła lub odłączenia urządzenia USB. Jeśli wyłączyłeś zasilanie (a urządzenie USB nie zostało odłączone)... Naciśnięcie SOURCE powoduje włączenie zasilania i rozpoczęcie oddtwarzania od miejsca poprzedniego zatrzymania. Jeśli podłączone jest inne urządzenie USB, odtwarzanie rozpocznie się od początku. Zatrzymywanie odtwarzania i odłączanie urządzenia USB Wystarczy wyciągnąć je z radioodtwarzacza. Zostanie wyświetlony komunikat No USB. Naciśnij przycisk SOURCE, aby przejść do innego źródła odtwarzania. POLSKI 13

14 Urządzenie USB można obsługiwać w taki sam sposób, jak pliki na płycie. ( 11, 12) Pliki WAV można odtwarzać postępując tak, jak w przypadku pliku MP3/WMA. ( 11, 12) Uwaga: Należy unikać korzystania z urządzenia USB, jeśli może to stwarzać zagrożenie podczas jazdy. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się Reading : Nie wyciągaj ani nie podłączaj wielokrotnie urządzenia USB. Nie wyciągaj ani nie podłączaj innego urządzenia USB. Nie uruchamiać silnika, jeśli urządzenie USB jest podłączone. Odtwarzanie plików z niektórych typów urządzeń USB może nie być możliwe. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać lub mogą wymagać innego zasilania. Do gniazda USB tego urządzenia nie można podłączyć komputera. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową. Jeśli podczas podłączania urządzenia USB wystąpi wyładowanie elektrostatyczne, efektem tego może być nieprawidłowe odtwarzanie danych z urządzenia. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie USB, a następnie zresetować sprzęt oraz urządzenie USB. Nie należy pozostawiać urządzenia USB w samochodzie, wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani na wysoką temperaturę, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia lub uszkodzenia urządzenia. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać od razu po włączeniu zasilania. Czas wykrywania i odpowiedzi może być bardzo długi dla niektórych urządzeń USB (jak np. cyfrowego odtwarzacza audio, itp.). Więcej informacji na temat obsługi urządzeń USB, patrz 37, 38. Korzystanie z urządzenia Bluetooth Technologia Bluetooth jest technologią bezprzewodowej komunikacji radiowej małego zasięgu stosowaną w urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, notebooki i inne urządzenia. Urządzenia Bluetooth mogą łączyć się drogą bezprzewodową i wymieniać dane między sobą. Patrz strony i i ii na końcu instrukcji, gdzie umieszczono listę krajów, w których dostępna jest funkcja Bluetooth. Profil Bluetooth Urządzenie obsługuje następujące profile Bluetooth; profil rozszerzony bezprzewodowego zestawu słuchawkowego HFP (Hands-Free Profile) 1.5 profil transmisji plików z obrazami, dźwiękami, tekstami OPP (Object Push Profile) 1.1 profil dostępu do książki telefonicznej PBAP (Phonebook Access Profile) 1.0 profil transmisji dźwięku o wysokiej jakości A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 profil zdalnego sterowania urządzeniami audio/video AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) POLSKI

15 Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth. Przygotowanie: Podłącz dołączony adapter USB Bluetooth (KS-UBT1) do jednego z wejść USB. Sterując urządzeniem, uruchom funkcję Bluetooth. ~ ] Włączanie zasilania. Ÿ Terminal wejściowy USB KS-UBT1 lub Przewód USB od tyłu urządzenia Jednocześnie może zostać wykryty tylko jeden adapter USB Bluetooth. Parowanie urządzenia Podczas pierwszego podłączania urządzenia Bluetooth do systemu należy sparować system i urządzenie. Po ustanowieniu połączenia pozostaje ono zarejestrowane w urządzeniu nawet po wyzerowaniu pamięci. Zarejestrowanych może zostać maksymalnie pięć urządzeń. Tylko jedno urządzenie telefoniczne Bluetooth i jedno audio Bluetooth może być podłączone jednocześnie. POLSKI 15

16 [Przytrzymaj] ] <Bluetooth> ] <New Pairing> ] W urządzeniu wprowadź kod PIN (numer identyfikacyjny produktu). Można wprowadzić dowolny numer (1-cyfrowy lub 16-cyfrowy). [Ustawienie początkowe: 0000] Niektóre urządzenia posiadają swoje własne kody PIN. Wprowadź określony kod PIN do urządzenia. Powtarzaj krok 3 do momentu wprowadzania kodu PIN. ] Potwierdź wybór. Zostanie wyświetlony komunikat Search Now Using Phone. Użyj urządzenia Bluetooth do wyszukiwania. W urządzeniu, które ma zostać podłączone, wprowadź ten sam kod PIN, który został wprowadzony w tym urządzeniu. Na chwilę pojawia się Pairing OK, następnie pojawia się Connect Now Using Phone (Teraz połącz telefon). Ikona telefonu pojawia się po uzyskaniu połączenia Bluetooth. Użyj urządzenia Bluetooth do łączenia *. Wyniki łączenia pokazywane na wyświetlaczu przedstawiono w poniższej tabeli. * Sposób działania zależy od podłączonego urządzenia. Rezultat połączenia Connect OK [Nazwa Urządzenia] Handsfree OK [Nazwa Urządzenia] Audio Stream OK [Nazwa Urządzenia] Connect Fail Try Reconnect Połączenie Strumień hands-free audio Urządzenie pozostaje zarejestrowane nawet po odłączeniu. Opcja <Connect Phone> lub <Connect Audio> (lub aktywacja <Auto Connect>, 21) umożliwia ponowne podłączenie tego samego urządzenia. Usuwanie urządzenia zarejestrowanego [Przytrzymaj] ] <Bluetooth> ] <Delete Pairing> ] Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć. Na ekranie pojawia się komunikat Delete OK?. ] Usuń wybraną pozycję. Kiedy urządzenie zostanie usunięte, pojawi się informacja OK. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. 16 POLSKI

17 Przyłączanie/odłączanie urządzenia zarejestrowanego ] <Bluetooth> ] <Connect Phone / Connect Audio> lub <Disconnect Phone / Disconnect Audio> W przypadku podłączania urządzenia przejdź do kroku 3. Przy rozłączaniu urządzenia pojawi się napis Disconnecting, a następnie po odłączeniu na wyświetlaczu pojawi się informacja Disconnected [Nazwa urządzenia]. ] Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć. Pojawi się napis Connecting..., a następnie po podłączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się informacja Connected [Nazwa urządzenia]. Korzystanie z telefonu Bluetooth Wykonywanie połączenia 1 2 [Przytrzymaj] ] Przejście do ekranu Call Menu. ] Wybierz sposób wybierania numeru w celu nawiązania połączenia. Dialed Calls * 1 : Umożliwia wyświetlenie listy numerów telefonów, jakie zostały wybrane. Przejdź do kolejnego kroku. Received Calls * 1 : Umożliwia wyświetlenie listy odebranych połączeń. Przejdź do kolejnego kroku. Missed Calls * 1 : Umożliwia wyświetlenie listy połączeń nieodebranych. Przejdź do kolejnego kroku. Phonebook * 2 : Pokazuje nazwisko/ numer telefonu z zapisanej w urządzeniu książki telefonicznej lub podłączonego telefonu * 3. Przejdź do kolejnego kroku. Aby skopiować wpisy książki telefonicznej, <Phonebook Trans>, 22. Jeśli książka telefoniczna zawiera wiele numerów, można ją szybko przeszukiwać (±10, ±100, ±1000 numerów) prędko obracając pokrętłem wielofunkcyjnym. Przeszukiwanie książki telefonicznej, 18. Dial Number: Pokazuje ekran Dial Number (Wybieranie numeru). ( 18) Voice Dial (dostępne tylko wówczas, jeśli w podłączonym telefonie komórkowym dostępny jest system rozpoznawania mowy): Wypowiedz osobę (zarejestrowane słowa), do której chcesz zadzwonić, gdy pojawi się komunikat Say Name Clearly * 4, * 5. * 1 Jeśli nie zapisano historii, pojawia się komunikat No History Found i urządzenie sygnalizuje dźwiękiem. * 2 W zależności od ustawień <Phonebook Select> pojawiają się komunikaty No Entries Found lub Send Phonebook Manually, 22. * 3 W zależności od ustawień <Phonebook Select>, 22. * 4 Sposób działania zależy od podłączonego urządzenia. * 5 Jeśli podłączony telefon nie obsługuje tej funkcji, pojawia się komunikat Not Support. POLSKI 17

18 3 ] Wybierz nazwę rozmówcy/numer telefonu, z którym chcesz się połączyć. Jeżeli dźwięk zostaje zatrzymany lub przerwany podczas używania urządzenia Bluetooth, wyłącz, a następnie włącz urządzenie ponownie. Jeżeli dźwięk nie będzie znowu słyszalny, ponownie przyłącz urządzenie za pomocą <Connect Phone>. Sposób wprowadzania numeru telefonu 1 Za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego wybierz numer. 2 Naciśnij 4 /, aby przenieść pozycję wpisywania. 3 Powtarzaj czynności opisane w punktach 1 i 2, aż do wprowadzenia pełnego numeru telefonu. 4 Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić wpis. Jak usunąć nazwisko/numer telefonu Tylko gdy wybrano <In Unit> dla <Phonebook Select> Naciśnij, aby wyświetlić ekran Call Menu. 2 Wyświetl listę nazwisk/numerów telefonów używając jednej z metod wybierania (patrz krok 2 Wykonywanie połączenia str. 17). 3 Obracaj pokrętłem wielofunkcyjnym, aby wybrać nazwę/numer telefonu, który chcesz skasować. 4 Naciśnij i przytrzymaj T/P BACK, aby włączyć ekran Delete Entries. 5 Obróć pokrętło regulacji, aby wybrać opcję Delete lub Delete All. Jeśli opcja Delete zostanie wybrana, nazwa/numer telefonu wybrany w kroku 3 zostanie skasowany. Jeśli opcja Delete All zostanie wybrana, numery wyświetlone w kroku 2 zostaną skasowane. 6 Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. Wybór kontaktu z książki telefonicznej ] Przejście do ekranu Call Menu. ] <Phonebook> ] Pokaż menu wyszukiwania (A do Z, 0 do 9 i OTHERS). Pojawi się pierwsza litera pierwszego kontaktu z książki adresowej. Komunikat OTHERS pojawia się, jeśli 1 znakiem nie jest litera A do Z lub cyfra 0 do 9, ale znak #,,! itp. ] Wybierz odpowiedni znak. Pojawia się nazw z wybranym znakiem. ] Wybierz odpowiedni kontakt. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. 18 POLSKI

19 W menu wyszukiwania pojawi się tylko istniejący znak. Naciśnij i przytrzymaj 5/, aby w sposób ciągły zmieniać znak w menu wyszukiwania. Jeśli książka telefoniczna zawiera wiele kontaktów, wyszukiwanie może zająć dłuższą chwilę. Odbieranie/kończenie rozmowy telefonicznej Podczas połączenia przychodzącego źródło zostaje automatycznie zmienione na BT FRONT/BT REAR. Na ekranie pojawia się komunikat Receiving... [Numer telefonu/nazwisko]. Ekran błyska na niebiesko. (<Ring Color>, 29) Gdy funkcja <Auto Answer> jest włączona... Urządzenie odpowiada automatycznie na przychodzące połączenia, str. 21. Naciśnij lub pokrętło wielofunkcyjne, aby odebrać połączenie przychodzące, gdy opcja <Auto Answer> jest wyłączona. Naciśnij 5/, aby ustawić głośność mikrofonu (1 3) podczas rozmowy telefonicznej. Aby zaprogramować głośność mikrofonu, str. 21. Naciśnij 4 /, aby włączyć/ wyłączyć tryb redukcji szumów i echa. Programowanie ustawienia, 21. Aby zakończyć połączenie lub odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj lub tarczę kontrolną. Przełączanie medium do prowadzenia rozmów (urządzenie/telefon komórkowy) Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne podczas rozmowy telefonicznej, a następnie kontynuuj rozmowę za pomocą innego urządzenia. Działanie może być inne w zależności od podłączonego urządzenia Bluetooth. Przełączanie podłączonego telefonu komórkowego Można przełączyć aktualnie podłączony telefon komórkowy na poprzedni. [Przytrzymaj] Pojawia się ikona telefonu, a na wyświetlaczu błyska Connecting. Gdy ostatnio połączony telefon łączy się ponownie, na wyświetlacz pojawia się komunikat Connected [Nazwa urządzenia]. Od teraz można używać ostatnio podłączonego telefonu komórkowego wraz z urządzeniem. Przychodząca wiadomość SMS Gdy otrzymana zostaje wiadomość SMS, urządzenie dzwoni, jeśli Twój telefon komórkowy obsługuje wiadomości SMS, a opcja <Message Notice> jest ustawiona na <On>. ( 21) Received Message pojawia się na wyświetlaczu i wyświetlacz świeci na niebiesko. (<Ring Color>, 29) Za pomocą niniejszego urządzenia nie można czytać, edytować ani wysyłać wiadomości. Korzystanie z pilota 5 U / D / 2 R / F 3 / : Odbieranie SOURCE połączeń 5 U / D / 2 R / F 3 / : Odrzucanie SOURCE połączeń [Przytrzymaj] : Przełącza medium (pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym) podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej POLSKI 19

20 Korzystanie z odtwarzacza audio Bluetooth Operacje i wskazania wyświetlacza różnią się w zależności od ich dostępności w podłączonym urządzeniu. ] Wybierz opcję BT FRONT lub BT REAR. Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie, należy rozpocząć odtwarzanie za pośrednictwem odtwarzacza audio Bluetooth. Rozpoczęcie lub wznowienie odtwarzania Wyciszenie dźwięku Wybór trybów odtwarzania Dla urządzeń Bluetooth, które obsługują AVRCP Wybór grupy/folderu Pomijanie do przodu lub do tyłu 2 ] Repeat lub Random Naciśnięcie i przytrzymanie tarczy kontrolnej spowoduje otwarcie menu trybu odtwarzania. Przekręć tarczę kontrolną, aby dokonać wyboru (Repeat lub Random), następnie naciśnij, aby potwierdzić. [Przytrzymaj] Korzystanie z pilota Przewiń utwór do przodu lub do tyłu 2 R / F 3 : Pomijanie do przodu lub do tyłu 2 R / F 3 : Przewiń utwór do [Przytrzymaj] przodu lub do tyłu Repeat Track All Group Random All Group : Powtarzanie odtwarzania bieżącej ścieżki : Powtarza wszystkie utwory : Powtarza wszystkie utwory z bieżącej grupy : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich utworów z bieżącej grupy Aby anulować odtwarzanie z powtarzaniem lub odtwarzanie losowe, wybierz Off. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. 20 POLSKI

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark TP4 / TP5 Electronic Programmable Room Thermostat Certification Mark User & Installation Instructions INDEX GB ES Installation Instructions 3-7 User Instructions 8-23 Instrucciones de instalación 4-28

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika. Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών

Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika. Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών AM PM WTD 2900 Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών E....p 2 D....p 11 PL....p 21 HB....p 31 TK....p 41 GR....p 51 English ELECTRONIC WATER TIMER

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

RCD150 RADIO CD PORTABLE RCD150 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT RCD150 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RCD150 RADIO CD PORTÁTIL RCD150 RÁDIO CD PORTÁTIL RCD150

RCD150 RADIO CD PORTABLE RCD150 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT RCD150 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RCD150 RADIO CD PORTÁTIL RCD150 RÁDIO CD PORTÁTIL RCD150 FR EN DE PL ES PT IT GR RADIO CD PORTABLE RADIO CD PORTABLE TRAGBARES CD-RADIOGERÄT PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RADIO CD PORTÁTIL RÁDIO CD PORTÁTIL RADIO CD PORTATILE ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120. Wersja polska Magyar Ελληνικά. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120. Wersja polska Magyar Ελληνικά. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120 Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Car Speakerphone HCB-120 2 Instrukcja obsługi Használati útmutató Οδηγός χρήστη Kullanma kõlavuzu Sony Ericsson HCB-120

Διαβάστε περισσότερα

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT i-vortex Operating i-vortex computer Komputer i-vortex Cyklocomputer i-vortex Υπολογιστής i-vortex Computador i-vortex 2 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Urządzenie działające samodzielne lub po podłączeniu

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth VoIP System HBV-100

Bluetooth VoIP System HBV-100 Bluetooth VoIP System HBV-100 Ελληνικά Magyar Polski Türkçe Bluetooth VoIP System HBV-100 2 Οδηγός Χρήστη Használati útmutató Instrukcja obsługi Kullanma Kõlavuzu FCC statement This device complies with

Διαβάστε περισσότερα

Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options.

Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options. Remote control unit Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options. Programming of remote control unit The receiver remote unit

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 2 Instrukcja obsługi Használati útmutató Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu FCC statement This device

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE EL PL DA ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ ΦOYPNOΣ O HΓIEΣ XPHΣHΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-IV835

Bluetooth Headset HBH-IV835 Bluetooth Headset HBH-IV835 Wersja polska Ελληνικά Türkçe Magyar Bluetooth Headset HBH-IV835 2 Instrukcja obsługi Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu Kezelési útmutató FCC statement This device complies with

Διαβάστε περισσότερα

CH-X1500/X550 ZMIENIARKA CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ-АВТОМАТ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

CH-X1500/X550 ZMIENIARKA CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ-АВТОМАТ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ LT097-004A [E/EX] POLSKI Dzi kujemy za nabycie produktu firmy JC. Przed rozpocz ciem korzystania z urzàdzenia prosimy o dok adne zapoznanie si z niniejszà instrukcjà obs ugi, co umo liwi optymalne wykorzystanie

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-610a

Bluetooth Headset HBH-610a Bluetooth Headset HBH-610a Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Headset HBH-610a Instrukcja obsługi Kezelési útmutató Οδηγός Χρήστη Kullanım Kılavuzu FCC statement This device complies with part

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

G r a n M a e s t r i a

G r a n M a e s t r i a G r a n M a e s t r i a B Y N E S P R E S S O * *ma machine x 1 3 2 x 1 x 1 x 1 4 6 7 10 1 8 9 11 12 5 max Gran Maestria B/C/D520 220-240V 50/60Hz

Διαβάστε περισσότερα

User manual GC9500 GC9200

User manual GC9500 GC9200 User manual GC9500 GC9200 1 IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα, ώστε να εξασφαλίσετε πλούσιο ατμό και να παρατείνετε τη

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL3.290 D VL3.360 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl gr, pl... 4200 1026

Διαβάστε περισσότερα

Semi-hermetic Reciprocating Compressors. Półhermetyczne sprężarki tłokowe Συµπιεστές KP-100-4 PL GR. R134a R404A R507A R407C R22.

Semi-hermetic Reciprocating Compressors. Półhermetyczne sprężarki tłokowe Συµπιεστές KP-100-4 PL GR. R134a R404A R507A R407C R22. Semi-hermetic Reciprocating s ółhermetyczne sprężarki tłokowe Hµιερµητκοί Εµβολοφόροι Συµπιεστές K-00- L GR R3a RA R7A R7C R Version Hz Semi-hermetic Reciprocating s ółhermetyczne sprężarki tłokowe Ηµιερµητικοί

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Polski Instrukcja użytkownika kół firmy Zipp Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i konserwacji kół. Aby zapewnić prawidłowe działanie kół

Διαβάστε περισσότερα

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky DSR 57M19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 10 Product Data, 11 Installation, 14-15 Description of the appliance,

Διαβάστε περισσότερα

C 75 C 100 C 100 AZ. Installation Instructions Instrukja Instalowania Οδηγίε συναρµολ γηση. Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó

C 75 C 100 C 100 AZ. Installation Instructions Instrukja Instalowania Οδηγίε συναρµολ γηση. Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó Installation Instructions Instrukja Instalowania Οδηγίε συναρµολ γηση Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó for the Automatic Garage Door Operators dla automatycznego urz¹dzenia do otwierania drzwi gara owych για του

Διαβάστε περισσότερα

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014 JVC KENWOOD Corporation GET0965-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KWD_KDC_461U_JKNL.indd 1 15/1/2014 4:52:43 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα