Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR"

Transcript

1 Installation instructions VWZ MPS 0 DK FR NO SE GR

2

3 Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Anvendte symboler Krævede kvalifi kationer...5. Generelle sikkerhedsregler...5. Korrekt brug Regler og bestemmelser (direktiver, love, normer) Bemærkninger angående dokumentationen Overholdelse af gældende dokumenter Opbevaring af dokumenterne Vejledningens gyldighed...7 Beskrivelse af apparatet Apparatets opbygning Model og serienummer...7. Beskrivelse af mærkepladen:...7 Montering og installation Klargøring til montering og installation Montering af apparatet...9. Hydraulisk installation...9. Diverse konfi gurationer Kabelgennemføring og udlægning af kabel for temperaturføler... 5 Ibrugtagning Udluft apparatet Installation af frontkabinet Oplysninger til brugeren Reservedele Definitiv nedlukning Genbrug Emballage Genbrug og bortskaffelse Specifikationer _00-09/ - Vaillant

5 Sikkerhed. Anvendte symboler Advarselssymbolerne er klassifi ceret efter den potentielle fares alvorlighed og følgende advarselssignaler og udtryk bliver anvendt Advarselssymbol Forklaring a Fare! Umiddelbar livsfare eller risiko for alvorlige personkvæstelser a Advarsel! Risiko for lettere personkvæstelser b Vigtigt! Risiko for materielle skader eller trusler mod miljøet.2 Krævede kvalifikationer Al indgriben på apparatet af en ikke kvalifi ceret person kan medføre materielle skader med hensyn til installationen som helhed, og kan endog medføre kvæstelser. Det er kun autoriserede installatører, der er godkendt til at gribe ind på apparatet.. Generelle sikkerhedsregler.. Det er forbundet med livsfare, hvis sikkerhedsanordningerne mangler eller er defekte En defekt ved en sikkerhedsanordning kan være farlig og give forbrændinger og andre kvæstelser, for eksempel ved afhopning af en slange. Oplysningerne, der gives i dette dokument, udgør ikke alle de påkrævede fremgangsmåder for en professionel installation af sikkerhedsanordningerne. Udrust installationen med de nødvendige sikkerhedsanordninger. Oplys brugeren om funktionen og placeringen af sikkerhedsanordningerne. Overhold de gældende nationale og internationale bestemmelser, normer og direktiver. SIKKERHED..2 Risiko for materielle skader Brug af upassende værktøj eller forkert brug af værktøj kan medføre skader, såsom udsivning af vand. Når man strammer eller løsner gevindsamlinger, skal man altid bruge fastnøgler, brug aldrig rørtænger, forlængere m.v... Risiko for skader på grund af vandudsivning Forkert installation kan fremkalde lækager. Man skal forsikre sig om, at der ikke er nogen forhindringer på rørføringen. Placer pakningerne korrekt.. Korrekt brug Dette er et avanceret apparat, der er samlet i overensstemmelse med anerkendte gældende sikkerhedsregler. I tilfælde af forkert brug af apparatet eller brug, som apparatet ikke er beregnet til, er der imidlertid altid en risiko for kvæstelser eller dødsfald for brugeren eller en tredjepart, samt for materielle skader. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med begrænsede fysiske eller intellektuelle evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af produktet og den dermed forbundne fare. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse foretaget af brugeren må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn. Apparatet er beregnet til at blive anvendt som supplerende varmeapparat i varmepumpesystemer. Apparatet er beregnet til at blive anvendt enten som tilkoblet beholder eller som buffertank. Beregnet brug af apparatet omfatter: - Overholdelse af vejledninger for brug, installation og vedligeholdelse for dette apparat og alle dele og komponenter i systemet. DK _00-09/ - Vaillant 5

6 SIKKERHED - Montering og installation af apparatet i overensstemmelse med apparatets og systemets godkendelse. - Overholdelse af alle betingelser for eftersyn og vedligeholdelse, som fi ndes i vejledningerne. Al anden brug end den, der beskrives i herværende vejledning, eller som overskrider rammerne, der er angivet i vejledningen, anses som ikke beregnet brug. Al direkte kommerciel eller industriel brug anses ligeledes som ikke beregnet brug..5 Regler og bestemmelser (direktiver, love, normer) I forbindelse med opstillingen, installationen og driften af varmepumpen og varmtvandsbeholderen skal især de følgende lokale forskrifter, bestemmelser, regler og retningslinjer vedrørende el-tilslutningen overholdes: - fra elforsyningsselskaberne - fra vandforsyningsselskaberne - vedrørende udnyttelse af jordvarme - vedrørende integrering af varmekilde- og varmeanlæg - vedrørende energibesparelse - vedrørende hygiejne _00-09/ - Vaillant

7 2 Bemærkninger angående dokumentationen 2. Overholdelse af gældende dokumenter Overhold nøje alle brugs- og installationsvejledninger, der vedrører apparatet, de forskellige dele og systemkomponenter. BEMÆRKNINGER ANGÅENDE DOKUMENTATIONEN.2 Model og serienummer Placering af mærkepladen: 2.2 Opbevaring af dokumenterne Denne vejledning samt alle gældende dokumenter skal overdrages til brugeren af systemet. Brugeren af systemet skal opbevare disse vejledninger, så de kan bruges som reference på et senere tidspunkt, hvis det skulle blive nødvendigt. 2. Vejledningens gyldighed Denne vejledning gælder udelukkende for: Produkt Artikelnummer VWZ MPS Beskrivelse af apparatet. Apparatets opbygning.. Beholder D C B E Tegnforklaring Placering af mærkepladen: Modellen og serienummeret fremgår af mærkepladen.. Beskrivelse af mærkepladen: Mærkepladen angiver landet, hvori apparatet skal installeres. Mærkepladen indeholder følgende elementer: Forkortelse/ symbol Landekode "DK" Serienr. kode PMS Forkortelse/symbol Landet hvor apparatet skal installeres Produktets kommercielle betegnelse og serienummeret Produktkode af enheden Maksimal driftstryk A F Tegnforklaring Lomme til temperaturføler (temperaturføler medfølger ikke) A Tilslutning " B Tilslutning " C Tilslutning " D Tilslutning " E Tilslutning /" F Tilslutning /" DK _00-09/ - Vaillant 7

8 MONTERING OG INSTALLATION Montering og installation i Bemærkning Alle mål på illustrationerne er udtrykt i millimeter (mm).. Klargøring til montering og installation.. Levering og installation på driftsstedet... Udpakning Tag apparatet ud af emballagen. Tag beskyttelsesfi lmen af alle apparatets komponenter....2 Kontrol af det leverede materiel Kontrollér, at det hele er i pakken. - beholder + propper " + prop /" pose med tilbehør - pose med dokumentation ( brugs- og vedligeholdelsesvejledning)..2 Overhold afstandene og den frie adgang..2. Apparatets mål og tilslutninger..2.2 Afstand i forhold til brandbare dele Sørg for, at ingen letantændelige dele befi nder sig i direkte kontakt med komponenterne, der kan opnå en temperatur på over 80 C. Sørg for at beholde en minimumsafstand på 200 mm mellem letantændelige dele og varme overfl ader...2. Frirum til monteringen Overhold afstanden, der er angivet på tegningen. Det skal også sikres, at forsyningstilslutningerne med vand er tilgængelige for eftersyn. Yderligere frirum omkring apparatet kan vise sig at være en fordel for dets installation og vedligeholdelse mini. >600* 200 mini. 200 mini. 20 mini i Bemærkning * Nødvendigt frirum for installationen og vedligeholdelsen af apparatet _00-09/ - Vaillant

9 .. Forhold der skal iagttages ved placering af apparatet... Omgivende forhold Apparatet må ikke installeres over et andet apparat, der kan beskadige det (f.eks. over et komfur, der kan udsende dampe og fedt) eller i et meget støvet rum, eller hvor atmosfæren er rustfremkaldende. Kontroller, at rummet hvor apparatet skal installeres er tilstrækkeligt beskyttet mod frost....2 Egenskaber for monteringsfladen Læs sikkerhedsreglerne og forholdsreglerne i brugsog installationsvejledningerne før valg af apparatets placering. MONTERING OG INSTALLATION.2.2 Vægmontering af apparatet a Fare! Fare i tilfælde af utilstrækkelig fastgørelse! Hvis fastgørelseselementerne ikke har tilstrækkelig bærekapacitet, kan apparatet falde ned. Ved montering af apparatet skal man sørge for, at fastgørelseselementerne har tilstrækkelig bæreevne. Bestem installationsstedet. Bor huller til fastgørelserne. Fastgør beslagene i væggen. Kontrollér, at væggen, hvorpå apparatet skal monteres, har tilstrækkelig bæreevne til at bære apparatets vægt..2 Montering af apparatet.2. Afmontering af frontkabinet Tegnforklaring Fastgørelsesbeslag Sæt apparatet på plads, tryk let den øverste del af apparatet mod muren, og placer det oven over vægbeslaget. Sænk langsomt apparatet, og få fastgørelseslisten til at gå i indgreb på monteringsbeslaget.. Hydraulisk installation b Vigtigt! Der er risiko for materielle skader, hvis slangerne klemmes. Fremmedlegemer, såsom svejserester, rester fra fastgørelse eller støv i vandindløbsslangerne kan beskadige apparatet. Rengør omhyggeligt varmeinstallationen, før enheden installeres. Tegnforklaring Frontkabinet Aftag frontkabinettet (). b Vigtigt! Risiko for beskadigelse via varmeoverførsel under lodning. Varmen, der overføres under svejsning, kan beskadige polypropylenen (skum), som omgiver det elektriske modul, samt pakningerne ved stophanerne. Svejs ikke tilkoblingsdelene, hvis disse er skruet på stophanerne. DK _00-09/ - Vaillant 9

10 MONTERING OG INSTALLATION b Vigtigt! Risiko for beskadigelse pga. rust. Hvis plastslanger, der tillader passage af ilt, anvendes i varmeinstallationen, kan det korrodere eller tilstoppe varmekredsen og apparatet. Hvis der anvendes plastslanger, der tillader passage af ilt i varmeinstallationen, skal man tilføje en rusthæmmer i vandkredsen.. Diverse konfigurationer.. Eksempel nr Eksempel nr. 2 2 Tegnforklaring Tilslutning G" 2 Tilslutning G" Tilslutning G" Tilslutning G" 5 Tilslutning G /" 6 Tilslutning G /" 6 Brug kun de originale pakninger, der blev leveret sammen med apparatet. Forbind varmekredsen, som angivet. Det anbefales at montere en udtømningshane på installationens laveste punkt... Eksempel nr _00-09/ - Vaillant

11 .. Eksempel nr. 2 2 Tegnforklaring Varmepumpe 2 Kedel Varme Prop IBRUGTAGNING i Bemærkning Monteringen af temperaturføleren skal udføres med et termisk smøremiddel. 5 Ibrugtagning Se varmepumpens installationsvejledning angående påfyldning. Kontroller, at de hydrauliske og elektriske tilslutninger er udført. Kontrollér forbindelsernes tæthed. Udluft opvarmningsinstallationen. 5. Udluft apparatet.5 Kabelgennemføring og udlægning af kabel for temperaturføler i Bemærkning Temperaturføleren (VR 0) medfølger ikke. Den skal bestilles separat. i Bemærkning Kablet til Temperaturføleren skal passere gennem det dertil indrettede hul. 2 Tegnforklaring Udluftningsventil Åbn udluftningsventilen () under påfyldning af vand på varmekredsen. Luk udluftningsventilen, så snart der begynder at løbe vand ud (gentag denne handling fl ere gange om nødvendigt). Tegnforklaring Følerlomme til temperaturføler 2 Kabel til temperaturføler Gennemføring for kabel til temperaturføler DK _00-09/ - Vaillant

12 DEFINITIV NEDLUKNING 5.2 Installation af frontkabinet 7 Genbrug 7. Emballage Sortér affaldet på en sådan måde, at det, der kan genbruges, sorteres for sig (karton, plast,...) og ikke sammen med det, der ikke kan genbruges (omsnøring...). Bortskaf affaldet i overensstemmelse med gældende bestemmelser. 7.2 Genbrug og bortskaffelse Hvis produktet er mærket med dette tegn, må det efter endt brug ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald. Afl ever i stedet produktet på en genbrugsplads i afdelingen for elektronik og brugte apparater. Du kan få yderligere oplysninger om, hvor du kan afl evere gamle elektriske og elektroniske apparater, hos kommunen, renovationsfi rmaerne eller den installatør, som installerede produktet. Tegnforklaring Frontkabinet Sæt frontkabinetet på igen. 5. Oplysninger til brugeren Efter at installationen er gennemført: Besvar eventuelle spørgsmål, som brugeren måtte have. Gør især brugeren opmærksom på sikkerhedsreglerne, som brugeren skal overholde. 8 Specifikationer Beskrivelse Enhed Nettovægt kg 8 Beholderens nominelle rumindhold l 0 Maks. tryk bar.0 Mpa 0. Min. tryk bar 0.5 Mpa Reservedele Hvis man får brug for reservedele under reparation, skal man udelukkende bruge originale reservedele. Apparatets originale komponenter skal være godkendt på samme tid som apparatet under kontrollen af EU overensstemmelse. Hvis man IKKE BRUGER originale reservedele ved vedligeholdelse eller eventuel reparation bliver apparatets EU overensstemmelse ophævet. Derfor anbefaler vi, at man obligatorisk bruger fabrikantens originale reservedele. 6 Definitiv nedlukning Udtøm apparatet. (se kapitel ). Afmonter apparatet. Genbrug eller indlever apparatet og dets komponenter (se kapitel 7) _00-09/ - Vaillant

13

14 GENBRUG TABLE DES MATIÈRES Sécurité Symboles utilisés Qualifi cations requises...5. Consignes générales de sécurité...5. Utilisation conforme Règles et réglementations (directives, lois, normes) Remarques relatives à la documentation Respect des documents applicables Conservation des documents Validité du manuel...7 Description de l'appareil Structure de l appareil Modèle et numéro de série...7. Description de la plaque signalétique...7 Montage et installation Préparation du montage et de l installation Montage de l appareil...9. Installation hydraulique...9. Différentes configurations Passage et cheminement du câble de la sonde de température Mise en service Purge de l'appareil Installation de la façade Informations utilisateur Pièces détachées Mise hors service définitive Recyclage Emballage Recyclage de l'appareil et de ses composants Données techniques _00-09/ - Vaillant

15 Sécurité. Symboles utilisés Les notes d'avertissement sont classées selon la gravité du danger potentiel et utilisent les signaux d'avertissement et les termes de signalisation suivants : Symbole d'avertissement Explication a Danger! Danger de mort immédiat ou risque de blessures graves a Avertissement! Risque de blessures légères b Attention! Risques de dommages matériels ou de menace pour l environnement.2 Qualifications requises Toute intervention d une personne non qualifi ée au niveau de l appareil peut entraîner des dommages matériels au niveau de l installation dans son ensemble, voire même des blessures corporelles. Seules les personnes agissant en qualité d installateurs agréés sont habilitées à intervenir sur l appareil.. Consignes générales de sécurité.. Danger de mort si les dispositifs de sécurité sont absents ou défectueux Le défaut de dispositif de sécurité peut s'avérer dangereux et provoquer des brûlures et autres blessures, par exemple par la rupture de tuyaux. Les informations fi gurant dans le présent document ne présentent pas tous les procédés requis pour une installation professionnelle des dispositifs de sécurité. Equipez l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires. Informez l'utilisateur du fonctionnement et de l'emplacement des dispositifs de sécurité. SÉCURITÉ Respectez les réglementations, normes et directives nationales et internationales en vigueur...2 Risques de dommages matériels L'utilisation d'outils inadaptés ou leur mauvaise utilisation peut provoquer des dommages, telles que des fuites d'eau. Lorsque vous serrez ou desserrez les raccords filetés, utilisez systématiquement des clés plates, n'utilisez pas de clé à tubes, de rallonges, etc... Risque de fissures due à des fuites d'eau Une mauvaise installation peut provoquer des fuites. Assurez-vous qu'il n'existe aucune contrainte sur les canalisations hydrauliques. Placez correctement les joints.. Utilisation conforme Cet appareil est de conception avancée et a été assemblé conformément aux règles reconnues en matière de sécurité. Cependant, en cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation pour laquelle l'appareil n'est pas destiné, il existe toujours un risque de blessure ou de décès de l'utilisateur ou d un tiers, voire de dégradation des biens. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au-moins 8 ans ainsi que des personnes présentant des restrictions physiques, sensorielles ou mentales, un manque d expérience ou de connaissances, à condition qu'elles aient été formées et encadrées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et d'en comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance. L'appareil est destiné à être utilisé en tant que ballon de découplage ou ballon tampon. FR _00-09/ - Vaillant 5

16 SÉCURITÉ L'utilisation conforme de l'appareil suppose: - l'observation des notices d'utilisation, d'installation et de maintenance pour cet appareil et toute autre pièce et composant du système - la mise en place et l'installation de l'appareil conformément à l'homologation de l'appareil et du système - le respect de l'ensemble des conditions d'inspection et de maintenance qui fi gurent dans les notices. Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considéré comme non conforme. Toute utilisation commerciale ou industrielle directe sera également considérée comme non conforme..5 Règles et réglementations (directives, lois, normes) - PrEN2897 Prescriptions d approvisionnement en eau pour installations avec ballons d eau chaude, indirectement chauffées et non ventilées (fermées) _00-09/ - Vaillant

17 2 Remarques relatives à la documentation 2. Respect des documents applicables Respectez strictement tous les manuels d'utilisation et d installation se rapportant à l'appareil, aux diverses pièces et composants du système. REMARQUES RELATIVES À LA DOCUMENTATION.2 Modèle et numéro de série Emplacement de la plaque signalétique : 2.2 Conservation des documents Transmettez ce manuel ainsi que tous les autres documents en vigueur à l'utilisateur du système. L'utilisateur du système devra conserver ces manuels afi n qu'ils puissent être consultés le cas échéant. 2. Validité du manuel Ce manuel s'applique exclusivement à : Produit Numéro d'article VWZ MPS Description de l'appareil. Structure de l appareil.. Ballon Légende Plaque signalétique Le modèle et le numéro de série fi gurent sur la plaque signalétique. D C B E. Description de la plaque signalétique La plaque signalétique indique le pays dans lequel l'appareil doit être installé. La plaque signalétique comporte les éléments suivants : Abréviation/ symbole Description Code pays «FR» Pays dans lequel l'appareil doit être installé N de série Nom commercial et numéro de série du produit Code Code produit de l appareil PMS Pression maximum de service A F Légende Doigt de gant pour sonde de température (sonde de température non fournie) A Raccord " B Raccord " C Raccord " D Raccord " E Raccord "/ F Raccord "/ FR _00-09/ - Vaillant 7

18 MONTAGE ET INSTALLATION Montage et installation i Remarque Toutes les dimensions des illustrations sont exprimées en millimètres (mm).. Préparation du montage et de l installation Livraison et installation sur site... Déballage (appareil) Retirez l'appareil de son emballage. Retirez le fi lm de protection de tous les composants de l'appareil Vérification du matériel livré Vérifi ez le contenu du colis. - Ballon + bouchons " + bouchon "/ - sachet d'accessoires - sachet contenant la documentation ( notice d'installation et de maintenance)..2 Respect des distances et de l'accessibilité..2. Dimensions de l appareil et des raccordements Distance par rapport aux parties inflammables Assurez-vous qu'aucune pièce pouvant s'enfl ammer facilement ne se trouve en contact direct avec les composants pouvant atteindre une température supérieure à 80 C. Veillez à conserver une distance minimum de 200 mm entre les pièces facilement inflammables et les surfaces chaudes...2. Dégagements pour le montage Respectez les distances indiquées sur le plan. Vous devez vous assurer que les raccordements à l'alimentation en eau sont accessibles pour être vérifi ées. Des dégagements supplémentaires autour de l appareil peuvent présenter un avantage pour son installation et son entretien. 50 mini. >600* 200 mini. 200 mini. 20 mini i Remarque * Dégagement nécessaire pour l'installation ou la maintenance de l'appareil _00-09/ - Vaillant

19 .. Prise en compte de l emplacement de l appareil... Conditions environnantes N installez pas l appareil au-dessus d un autre appareil qui pourrait l endommager (par exemple, au-dessus d une cuisinière susceptible de dégager de la vapeur et des graisses) ou dans une pièce fortement chargée en poussière ou dans une atmosphère corrosive. Assurez-vous que la pièce où vous souhaitez installer l appareil est suffi samment protégée contre le gel....2 Propriétés des surfaces de montage Avant de choisir l emplacement de l appareil, lisez attentivement les mises en garde relatives à la sécurité ainsi que les consignes des manuels d utilisation et d installation. MONTAGE ET INSTALLATION.2.2 Montage mural de l'appareil a Danger! Danger en cas de fixation insuffisante! Si les éléments de fixation ne présentent pas une capacité portante suffisante, l appareil peut se détacher et tomber. Lors du montage de l appareil, veillez à ce que les éléments de fixation présentent une capacité portante suffisante. Déterminez le lieu d installation. Percez les trous pour recevoir les fixations. Fixez le support d accrochage au mur. Vérifi ez que la structure du mur sur lequel doit être installé l appareil permet de supporter son poids..2 Montage de l appareil.2. Démontage de la façade Légende Support d accrochage Mettez l appareil en place, appuyez légèrement la partie supérieure de l appareil sur le mur et positionnez-le audessus du support d accrochage. Abaissez lentement l appareil et enclenchez-le dans la barrette de fi xation.. Installation hydraulique b Attention! Risque de dommages matériels en cas d'encrassement des conduites Des corps étrangers tels que des résidus de soudage, des résidus de scellement ou de la poussière dans les conduites d'arrivée d'eau peuvent endommager l'appareil. Nettoyez soigneusement l'installation de chauffage avant de l'installer. Légende Façade avant Retirez la façade avant (). b Attention! Risque de dommage provoqué par le transfert thermique au moment du brasage. La chaleur transmise pendant le soudage peut endommager le polypropylène (expansé) qui entoure le ballon, ainsi que les joints des pièces de raccordements. Ne soudez pas les pièces de raccordement si celles-ci sont vissées au ballon. FR _00-09/ - Vaillant 9

20 MONTAGE ET INSTALLATION b Attention! Risque de dommage dû à la corrosion. Si des tuyauteries en plastique permissives à l'oxygène sont utilisées dans l'installation de chauffage, cela peut corroder ou embouer le circuit de chauffage ainsi que l'appareil. Si vous utilisez des tuyauteries en plastique permissives à l'oxygène dans l'installation de chauffage, ajoutez un inhibiteur de corrosion dans l eau du circuit.. Différentes configurations.. Cas N Cas N Cas N 6 Légende Raccord G" 2 Raccord G" Raccord G" Raccord G" 5 Raccord G"/ 6 Raccord G"/ N'utilisez que les joints d'origine fournis avec l'appareil. Connectez les circuits comme indiqué. Il est recommandé de prévoir un robinet de vidange au point le plus bas de l installation _00-09/ - Vaillant

21 .. Cas N 2 MISE EN SERVICE i Remarque Le montage de la sonde de température doit être effectué avec une graisse thermique. 2 Légende Pompe à chaleur 2 Chaudière Chauffage Bouchon 5 Mise en service Pour le remplissage, reportez vous à la notice d'installation de la pompe à chaleur. Vérifi ez que les raccordements hydrauliques et électriques sont réalisés. Vérifi ez l'étanchéité des raccordements. Purgez votre installation chauffage. 5. Purge de l'appareil.5 Passage et cheminement du câble de la sonde de température i Remarque La sonde de température (VR 0) n'est pas fournie. Celle-ci doit être commander séparement. i Remarque Le câble de la sonde de température doit passer dans l'orifice prévu à cet effet. 2 Légende Purgeur d'air Ouvrez le purgeur d'air (), lors du remplissage en eau du circuit de chauffage. Refermez le purgeur dès qu'il y a un écoulement d'eau (répeter plusieurs fois l'opération si nécessaire). Légende Logement sonde de température 2 Câble de la sonde de température Passage câble sonde de température FR _00-09/ - Vaillant 2

22 MISE HORS SERVICE DÉFINITIVE 5.2 Installation de la façade 7 Recyclage 7. Emballage Triez les déchets de manière à séparer ceux qui peuvent être recyclés (cartons, plastiques...) et ceux qui ne peuvent pas être recyclés (cerclage...). Éliminez ces déchets conformément à la réglementation en vigueur. 7.2 Recyclage de l'appareil et de ses composants L appareil doit être recyclé conformément à la directive DEEE (Déchets d Equipements Electriques et Electroniques) qui impose notamment : - la collecte sélective des déchets d équipements électriques et électroniques, - le traitement sélectif systématique de certains composants et de substances dites dangereuses, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des DEEE collectés. Légende Façade Replacez la façade avant. 5. Informations utilisateur Après avoir réalisé l'installation : Répondez aux questions que l'utilisateur peut vous poser. Attirez en particulier son attention sur les consignes de sécurité que l'utilisateur doit respecter. 5. Pièces détachées Si vous avez besoin de pièces détachées pendant des opérations de réparation, utilisez exclusivement des pièces d'origine. Les composants d origine de l'appareil doivent être certifi és en même temps que l'appareil pendant le contrôle de conformité CE. Si vous N'UTILISEZ PAS les pièces d'origine certifi ées pendant les opérations de maintenance ou de réparation, la conformité CE de l'appareil sera annulée. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons impérativement d'utiliser des pièces détachées d'origine constructeur. 6 Mise hors service définitive Ne jetez pas votre produit ou ses accessoires dans les ordures ménagères. Assurez-vous que l'appareil usagé et ses éventuels accessoires soient éliminés de façon appropriée. Confi ez l appareil à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets. Respectez toutes les réglementations en vigueur. i Remarque En respectant cette directive, vous faites un geste pour l environnement, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine. 8 Données techniques Description Unité Poids net kg 8 Capacité nominale du ballon l 0 Pression d'eau max. bar.0 Mpa 0. Pression d'eau min. bar 0.5 Mpa 0.05 Vidangez l appareil. (voir chapitre ). Démontez l appareil. Recyclez ou déposez l appareil ainsi que ses composants (voir chapitre 7) _00-09/ - Vaillant

23 RECYCLAGE FR _00-09/ - Vaillant 2

24

25 Bruksanvisning og installasjonsveiledning For fagarbeideren Installasjonsveiledning For brukeren Bruksanvisning VWZ MPS 0 NO

26 RECYCLAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet Anvendte symboler Påkrevde kvalifi kasjoner Generelle sikkerhetsråd Bruksområder Merknader i forhold til dokumentasjonen Respekter gjeldende dokumenter Oppbevaring av dokumenter Bruksanvisningens gyldighet...29 Beskrivelse av apparatet Apparatets struktur Modell- og serienummer Beskrivelse av merkeskilt...29 Montering og installasjon Forberede montering og installasjon Montering av apparatet.... Hydraulisk installasjon.... Ulike konfi gurasjoner Overgang og vei for temperatursensor kabel... 5 Vedlikehold Lufting av apparatet Installasjon av fasaden Bruksinformasjon Utskiftbare deler... 6 Avvikling og fjerning av apparatet... 7 Resirkulering Emballasje Resirkulering og avhending... 8 Tekniske spesifikasjoner _00-09/ - Vaillant

27 Sikkerhet. Anvendte symboler Advarselsmerknadene er klassifi sert i henhold til alvorlighetsgraden av den potensielle faren ved å bruke følgende faresymboler og tekst. Advarselssymbol aa b Forklaring Fare! Umiddelbar fare for liv eller risiko for alvorlige skader Advarsel! Risiko for lettere skader. Forsiktighet! Fare for skade på materiell eller miljø..2 Påkrevde kvalifikasjoner Ethvert arbeid på produktet utført av en ikke-kvalifi sert person, kan forårsake skade på hele anlegget, eller til og med skade på personen. Feil ved installering kan forårsake skade på produktet, på stedet eller skade adnre.. Generelle sikkerhetsråd.. Fare for dødsfall hvis sikkerhetsanordninger mangler eller er defekt Manglende sikkerhetsinnretninger kan være farlig og forårsake brannsår og andre skader, f.eks. ved sprukne rør. Informasjonen i dette dokumentet har ikke alle de nødvendige prosesser for profesjonell montering av sikkerhetsutstyr. Installer nødvendige sikkerhetsinnretninger i systemet. Varsle brukeren om plassering og drift av sikkerhetsutstyr. Følg alle forskrifter, standarder og retningslinjer...2 Risiko for materielle skader ved bruk av feil verktøy Brukn av uegnet verktøy eller feil bruk kan føre til skader, som f.eks. gass- eller vannlekkasje. Når du strammer eller løsner skrueforbindelser, bruk alltid skiftenøkkel. Ikke bruk rørtang, utvidelser etc... Fare for sprekkdannelser på grunn av vannlekkasje Feil installasjon kan føre til lekkasje. Sikre at det ikke er noen overbelastning på hydrauliske rørledninger. Sett tetningene riktig.. Bruksområder Denne enheten er avansert design og ble montert i henhold til anerkjente sikkerhetstekniske regler. Men det er uansett en risiko for skade eller død for brukeren eller tredjepart eller skade på produktet eller annen eiendom, ved misbruk av enheten eller ved bruk som den ikke er ment for. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis bruken skjer under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av og farene forbundet med bruk av produktet. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren, må ikke foretas av barn uten tilsyn. Enheten er beregnet for bruk som buffer frakobling eller buffertank. Forskriftsmessig bruk innebærer: - å følge drift-, installasjons- og vedlikeholdsveiledningen for Vaillant -produktet og for alle andre komponenter i anlegget - å installere og montere i samsvar med produkt- og systemgodkjenningen

Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator Ψυγείο Koelkast

Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator Ψυγείο Koelkast F R D E D E N EL NL GUIDE D'INSTLLTION ET D'UTILISTION BEDIENUNGSNLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING INSTRUCTION FOR USE Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSNWIJZING Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator

Διαβάστε περισσότερα

EWP 107100 W EWP 127100 W... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30

EWP 107100 W EWP 127100 W... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 EWP 107100 W EWP 127100 W...... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 2 electrolux SOMMAIRE Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur www.electrolux.com

Διαβάστε περισσότερα

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger ST 53E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy DA EL Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter Οδηγίες χειρισμού Μετατροπέας

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 LC

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 LC Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 L 1 Avertissements Sécurité générale Ne jamais installer votre appareil sur un sol en moquette. Dans le cas contraire, le manque d écoulement

Διαβάστε περισσότερα

Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry.

Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry. Electropneumatic positioners Compact Operating Instructions Edition 09/2014 Answers for industry. Dansk... 3 Ελληνικά... 52 Português... 105 Svenska... 156 Magyar... 206 1 SIPART Elektropneumatisk positionsregulator

Διαβάστε περισσότερα

PFRT550. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

PFRT550. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. PFRT550 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M53-190WFX Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 / HD8881

Type HD8752 / HD8881 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 / HD8881 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE.

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

Notice d'utilisation Εγχειρίδιο χρήσης

Notice d'utilisation Εγχειρίδιο χρήσης Notice d'utilisation Εγχειρίδιο χρήσης Lave-linge - Plateau séchant Πλυντήριο ρούχων - Στεγνωτήρας CALIMA EWM 147410 W 2 electrolux Sommaire Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur

Διαβάστε περισσότερα

SG450R INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL DE UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG450R INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL DE UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG450R Refill steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού refill Centrale vapeur à autonomie illimitée Starie de calcat cu sistem Refill Парна система за гладене с refill /доливане на вода без изключване/

Διαβάστε περισσότερα

GE Energy. Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes

GE Energy. Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes Data storage, as shipped from the factory, is as shown in table 2. Table 2 Sensor Points Frequency Radiation 10,000 Temperature Bias Voltage Battery Voltage Wind Speed Wind Direction Pressure Rain 1 hour

Διαβάστε περισσότερα

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98 POLAND Portugal Poltrade Waletko Dorel Portugal Spolka Jawna LDA Parque Chorzow Industrial da Varziela 41-500 Árvore, 4480 Vila do Conde Ul. Legnicka 84/86 Tel. 252 Tel. (032) 248 346 530 00 81 Fax (032)

Διαβάστε περισσότερα

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL MODEL UX-P410 FACSIMILE OPERATION MANUAL 1. Installation 2. Sending Faxes 3. Receiving Faxes 4. Making Copies 5. Answering Machine Connection 6. Special Functions 7. Printing Lists 8. Maintenance 9. Troubleshooting

Διαβάστε περισσότερα

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Reference Guide GB HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Referencevejledning Viiteopas Referensguide Guia de referência DK FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HAP-S1 WARNING Do not install the appliance in a confined space,

Διαβάστε περισσότερα

EC2800AOW... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41

EC2800AOW... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41 EC2800AOW...... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41 2 www.electrolux.com CONTENTS SAFETY INFORMATION.........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant

Διαβάστε περισσότερα

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF).

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF). 3-288-523-22(1) Digital HD Video Camera Recorder Mode d emploi du caméscope Bedieningshandleiding Oδηγός Xρήσης HDR-TG1E/TG3E FR NL GR Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées,

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu HC451500EB FR DE

www.markabolt.hu HC451500EB FR DE HC451500EB FR DE EL HU WOK À INDUCTION INDUKTIONS-WOK ΕΠΑΓΩΓΙΚΌ WOK INDUKCIÓS WOK NOTICE D'UTILISATION BENUTZERINFORMATION ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 21 40 60 2 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci

Διαβάστε περισσότερα

en Table of contents Table des matières

en Table of contents Table des matières KD.74.. en Operating and installation instructions fr Notices d'utilisation et de montage it Istruzioni per l'uso ed il montaggio el Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης tr Kullanma ve montaj kılavuzu en Table

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 10 DECT Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 10 (inklusive dansk telefonadapter): 1. Telefon håndsæt 2.

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System 4-456-346-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-745-12(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

EN - FR 4-31 TR - GR 34-63

EN - FR 4-31 TR - GR 34-63 My Machine EN - FR 4-31 TR - GR 34-63 13 A B C 26 14 18 3 29 23 15 19 1 2 11 12 31 30 32 22 16 17 20 21 8 4 33 26 10 25 27 7 24 28 5 9 6 23 3 22 OVERVIEW/Vue d ensemble Overview of machine/ Vue d ensemble

Διαβάστε περισσότερα

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE EXD15DN3W EXD25DN3W...... EN DEHUMIDIFIER USER MANUAL 2 FR DÉSHUMIDIFICATEUR NOTICE D'UTILISATION 11 EL ΑΦΥΓΡΑΝΤΉΡΑΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 IT DEUMIDIFICATORE ISTRUZIONI PER L USO 31 PT DESUMIDIFICADOR MANUAL

Διαβάστε περισσότερα